Goudsche Courant, vrijdag 10 november 1893

geheel onbekend persoon die da alentels had van uwe exhibits die NB niet bestonden Wat dnakt a M de R na deze frappwt mededeeling nu van al dat geschrijf en geharrewar er volkomen waarde aan ta luchten na dergelyke vergissingen die op teaiaonabillingeo meer sckjinen te kasnen voorkoaenen ons al mede roCTden tot het sedert 1889 zooeven genoemde beslait Eene vrouw te Egmond aan die meende een postwissel te moeten ontvangen van haar man kreeg bj informatie van het afzendend kantoor ten antwoord dat voor haar geen postwissel was gedeponeerd De zaak echter niet vertrouwende begaf zjj zich te voet na4r een waarzegster te Alkmaar die haar de troostryke verzekering gaf dat de postwissel spoedig of later zou worden bezorgd adoor een blonden man Den heer Cbambly die tegenwoordig met zjjn gezelschap eene rondreis in de provinciën Groningen en Friesland maakt en daar voorstellingen geeft werd gisteren op de lyn Groningen Delfzyl verzocht in den bagagowagen te komen waar men meende verdachte geluiden te vernemen komende uit een groote mand waarin de sarcophage verpakt was welke by zyn voorstellingen voor het Taiza wonder gebruikt werd Toen Chambly by de mand in de bagagewageo kwam was alles weer stil doch nauwelijks had hij zich verwyderd of dezelfde geluiden lieten zich tot verbazing der twee in den bagagewagen aanwezige conducteurs opnieuw hooren Deze ongewone verschynselen gaven aanleiding dat bü aankomst te Appingedam den heer Chamhly verzocht werd de geheimzinnige mand te openen hetwelk met de grootste bereidwilligheid gedaan werd Het einde der scène was dat men in de mand niets anders vond dan de bewuste doodkist en eénige eenvoudige theathrale benoodigdheden De heeren Gebr Stibbe eigenaars der Koninklijke Likenrfabriek te Kampen besloten in 1889 niet meer aan tentoonstellingen deel te nemen Toch komt onder de beschuldigingen van den heer Steynis tegen den heer Birkhoff in zake de Hollandache afdeeling der tentoonstelling te Chicago het volgende voor Eveneens dat er tot 6 October nog geen enkel monster van Stihbe s likenr was uitgegeven c We zouden meenen zeggen de heeren Stibbe in een ingezonden stuk in de Haarl Ort met die naïveteit tevreden te kunnen zyn indien niet de heer T Wilkens van de firma Van Dolken Weiland Co te Rotterdam ons den 2en November jl ongevraagd en onverwacht had komen vereeren met een brief waarin ZEd tegen die insinuatie sterk opkomt door ze voor eene onwaarheid te verklaren wantc schrijft ZEd ons Ik heb uwe likenr NB de likeur die er niet was en die van de heeren Wijnand Fookink den 7don Augustus beoordeeld Nb bemerking als boven hoe is het mogelyk en zyn my de flesschen zoowel van u sic als van gemelde heeren verstrekt door den heer N Kaan een on Directe Spoorwegverbinding met GOUDA WInlerdlenst t893 94 Aangevangen 1 October Tijd van Greenwlcl OOIJDi BOTTERDAM 19 8 1 05 1 19 1 1 1 88 KOTTEKDAM 8 80 10 6 08 6 13 6 81 6 9 6 86 OODDA DEN B AAO 8710 49 18 11 19 81 1 011 97 8 55 4 46 5 87 6 587 18 8 85 8 37 10 45 11 11 11 30 6 80 6 36 10 11 4 96 5 85 5 55 6 41 7 43 6510 1611 16 11 4018 OHT sHage 8 18 18 34 10 07 11 87 18 41 18 61 1 48 1 57 4 BOI DA DTRÏ 8 81 10 1 10 66 18 48 8 93 3 18 4 16 4 47 5 93 6 01 7 45 8 86 lO U ll O 8 37 6 37 7 6 10 88 11 16 8 44 5 04 6 44 6 17 8 06 10 98 11 83 9 51 6 1 5 50 8 13 10 34 11 45 1 80 8 08 3 50 4 48 5 8 6 81 6 35 8 98 10 10 68 O O U U A A MSTIRDaU Oeuda 6 40 8 81 10 06 10 65 18 11 9 51 Amitsnlan Wp 7 6 10 10 55 19 1 AiHtaidam oi 8 14 ii U l 11 14 De aangekondigde tweede broehore vau den Heer Q van Deth over De Weeninriohting te Neerboachc is Teraohenen Dit werk van 157 bladzyden bevat nog meer dun het eerste beachuldigingen van allerlei aard onzindelijkheid mishandeling onzedelijkheid enz In de meeste gevallen worden namen of initialen genoemd In de voorrede verklaart de schrijver dat hy niet langer mocht wachten met het openbaarmaken van die hem van alle zjjden ter kennis gekomen grieven Moeders hebben my hare bjjna melaatsche kinderen getoond in dien toestand van Neerbosch ternggekomen vrouwen hebben my gesmeekt den dood van haar echtgenoot Ie wreken op hem die daar de oorzaak van is geweest meiijet hebben miJ het verlies van wat haar het dierbaarst was onder bartstochtelyk snikken beleden en hem daarvan beschuldigd Jonge mannen hebben mjj hunne onbruikbaarheid in de maatschappij bewezen en hem aangeklaagd als de vernietiger van hun toekomst Én boven dat alles hebben mjj ouders gewezen op de ledige plaatsen in hun hart en hem vervloekt die hunne lievelingen door ruw geweld en verwaarloozing daarvan heeft weggerukt Onder groote belangstelling en deelneming van publiek uit alle standen werd gisteren te s Gravenbage het stoffelp overschot van Ds Van Koetsveld naar Eik en Duinen geleid De tykstoet bood een trelfenden aanblik voorafgegaan door weeskinderen terwjjl de lijkkoet met tal van kransen bedekt was te midden waarvan de hooge ordeteekenen van den overledene lagen De koningin Kegentcs was vertegenwoordigd door den ordonnans ofBcier Graaf Schimmelpenninck die onmiddelyk iu een galarytaig de lykkoets volgde In een tiental volgkoetsen begeleidden het Ijjk grafwaarts de meeste ambtsbroeders der Ned Herv Gemeente de predikant der Waalsche Gemeente deputatiSu van kerkelyke colleges en naaste vrienden Gistermiddag viel een kiud in het Oosterdok te Arasterdam Een dronken Engelscb man sprong het na en redde het kind De man was ontnuchterd ed vervolgde kalm zyn weg Tot na toe is door de politie geen enkele aanwyzing verkregen omtrent den dader van den moord in bet Asser bosch De omtrek van de plaats naat het lyk werd gevonden ia nanwkenrig onderzocht maar bloedsporen zijn in den omtrek nergens gevonden Ter perse is de zevende bundel van de Brieven van Multatuli Dit deel zal bevatten verscheidene brieven van Tipe en brieven aanVan Vloten het zal tevens de verhoudingtusschen Multatuli en Busken Huet duidelijkschetsen Dbl v Ned üit de tFigaro Ren é gaat al op school maar hy behoort niet tot de eersten van zyn k as Integendeel Zyn pa praat met hem over de andere jongens en speciaal over den primus Dat is nu een jongen waar ik graag depapa van zojn zyn Hé pa dat meent u niet Papa ecnigszins gevleid in zyn vaderlijke gevoelens Nou en waarom zoo ik niet Wel de pa van die jongen is al wel zesjaar dood Eene vrouw te Londen wierp in een aanval van woede een brandende lamp naar haren man Deze kreeg hevige brandwonden en eeji achtjarig meisje dat ook in brand geriaikte is reeds overleden 8 35 8 48 8 49 8 66 e 05 e 80 7 85 7 89 7 8 7 46 7 65 Oonda Moordrecht Mieuwerkerk OapeUe Botlerdam Rotterdam Capelle Nieuwerkerk Hoordreoht Oouda 7 6 6 10 6 18 5 86 5 89 Gouda 7 80 8 40 8 04 Zav M 7 49 8 68 Bl Kr 7 47 Z Zegw 7 63 9 01 N dL d 8 08 Voorb 8 07 8 18 1 13 1 18 1 84 1 83 1 38 11 18 Oonda 6 85 6 40 7 66 8 0 Oudew 5 50 6 64 Woerdau 5 67 7 01 8 U 9 40 Harmeien 6 04 7 03 8 46 Utreoht 6 18 7 88 8 88 8 41 10 51 De kantonrechter te Haarlem veroordeelde de bestuurders van de sociëteit de Kroonaldaar ieder tot 4 boeten en het in de kosten Met 1 Jannari 1894 loopt de eerste termjjn af welke aan de gesubsidieerde bijzondere lagere aohole i is vergund om het onderwyzend personeel wat het aantal betreft te doen beantwoorden aan de eischen der gewgzigde schoolwet Deze laat daarvoor tot 1 Jan 1899 den tyd maar schrgft voor dat by kon beslnit vopr geleidelyke toepassing zal worden gewaakt Onder het ministerschap van den heer De Savornin Lohroan is dan ook in April 1890 bepaald dat op 1 Jan 1894 aan scholen van 41 144 leerlingen naast het hoofd ten minste nog 1 onderwyzer van 145 254 ten minste 2 van 255 364 ten minste 3 boven 364 tot 529 voor elke 55 leerlingen nog 1 en boven 529 voor elke 80 kinderen nog 1 wordt vereischt Op Jan 1895 1897 en 1899 moeten dan allengs de nog ontbrekende zjjn aangesteld Gedurende vier jaren was dus geenerlei beperking gesteld aan de grootte der klassen No eindelyk met het aanstaand Nieuwjaar althans eenige verbetering zal worden ingevoerd waarby nog altjjd klassen van meer dan 70 80 en meer kinderen zulten geoorloofd blijven komt een noodkreet om uitstel De standaard wyst er op dat vele bijzondere scholen er niet in geslaagd zyn het op 1 Jan e k vereiscbt personeel te vinden en vraagt uitstel althans voor de scholen waar een herbaalde oproeping bniten gevolg is gebleven In het belang van goedt onderwys dat de Sta t door do subsidie heeft willen bevorderen ware het zeer bedenkelijk zulk een uitstel te verleenen De heer Lohman die Zeker bet bijzonder onderwys een goed hart toedraagt heeft als minister den termjjn van 1 Januari 1894 bepaald in de overtuiging dat vier jaren voldoende zouden zyn om althans in de geringe mate die hjj bepaald heelt verbetering aan te brengen Mag dit nu weder ongedaan worden gemaakt Er zyn wel andere middelen dan uitstel te vinden Voor de hand ligt het dat op scholen waar te veel kinderen zyn voor het vereiscbt getal onderwijzers de bevolkii worde verminderd tot het wettelijk getal Dan behoeft geen enkele school te worden opgeheven maar blijft de mogelijkheid open om het getal leerlingen weder te vergrooten zoodra meer leerkrachten zjjn gevonden Men handelt dan als in plaatsen waar men gaarne een bijzondere school zag verrijzen maar nog niet voldoende middelen daarvoor bezit Er zou ook minder bezwaar zjjn de subsidie vau rykewege te verhoogen dan weder eenregeling op losse schroeven te zetten die tendoel heeft te waken dat de subsidie alleen voorgoed ingericht bijzonder onderwys wordt verstrekt H bld Onder leiding van Ds H Pierson directeur der Heldringgestichten is te Amsterdam een vergadering gehouden van een vjjftal vereenigingen die de bestryding van de prostitutie beoogen Ds Pierson leidde de besprekingen in Hy schetste den stryd die er door alle eeuwen heen stfeds heeft bestaan tusschen bet goede en het kwade tusschen licht en donker een strijd die het sterkst woedde in de middeleeuwen toen de R K Kerk tegenover de ontucht dier tyden bet celibaat harer priesters stelde en kort na de hervorming toen er ook een krachtige beweging tegen de prostitutie ontstond De tyden en toestanden zyn sedert verbeterd maar wat er niet op is vooruit gegaan dat is de kracht waarmee die verkeerde toestanden worden bestreden de kracht die voortspruit uit den moed der overtuiging Toch is er nog stryd het werk der redding wordt voortgezet Amsterdam begint eenigszijis wakker te worden en in Haarlem verzette zich een geheole buurt tegen het oprichten van een publiek huis Na dit inleidend woord van den voorzitter sprak de Heer J Muller over de middernachtzending wier werk hy schetste en waarvoor hy den steun ook den financieelen steun van alle belangstellenden vroeg 10 46 10 55 11 09 11 09 11 16 11 96 9 45 51 10 17 10 97 10 84 10 41 10 47 7 85 7 47 8 07 8 18 10 08 10 11 7 45 4 57 6 11 6 16 6 89 6 31 6 36 9 68 7 46 87 7 10 08 11 10 n tB 5 88 6 86 6 80 4 47 5 45 6 8 40 8 88 1 1 18 De damei Fruit en HofTiuan pralen over den Ned Vrouwenbond wiens doel het is kwaad te voorkomen en de ontucht die als de dronkenschap een volkszonde geworden is te bestryden en over het A msterdamsche doorgangshuis dat veel teleurstelling maar ook veel voldoening geeft en dat ook zoozeer den steun van weidenkenden behoeft De scherprechter Reindel te Maagdenburg heeft Maandagmorgen zjjn 89e execntie volbracht De veroordeelde was een vrouw van 49 jaar Emilie Amelie Zillmann Zij was ter dood veroordeeld den 5 Juli door het hol te Berlyn wegens vergiftiging van haar man Zondagnamiddag werd haar aangezegd dat haar verzoek om gratie was verworpen De giftmengster barstte iu snikken uit zy geloofde vast dat haar straf zon werden gewyzigd Zy werd van de gevangenis te Berlyn overgebracht naar die te Plaetsenze en weldra verkreeg haar lichtzinnig karakter de overhand Zy vroeg om koffie en een goed gebakken hiefstuk Voor de laatste maat dus Beide zy wil ik t er nog wel eens van nemen De priester die baar bjjstond slaagde er niet in het berouw by haar op te wekken Tot het laatste oogenblik bleef zij by haar onschuld volharden Om 8 uur precies legde de weduwe Zillmann haar hoofd op bet blok Alles liep zonder eenig incident af Prof Gunning sprak nog eens over den stryd tusschen goed en kwaad en merkte op dat waar gelyk in Haarlem geschiedt door buurten iets tegen bordeelen gedaan wordt dit geschiedt omdat men er last van beeft Dit is niet de goede weg seide spr en hjj voegde er den wensch aan toe dat de goede weg moge worden ingeslagen om te getuigen tegen het kwade en voor het goede In De Economist van October toont dr C A Verryn Stnart secretaria van de tCentrale commissie voor de statistiek aan dat de oudminister van openbare werken in frankrijk Yves Guyot in zyn werk Ut tymnnia socialiste a op zeer onvoldoende en oppervlakkige wyze tegen het socialisme o t edt De heer Stnart zelf zegt het volgende over de sociaal demdcratie Ik beu geen sociaal democraat en acht het integendeel myne roeping om naarde hescbfi den mate myner krachten de eischen der soci aaldemocratie te hestryden Maar toch onderschrijf ik van ganscher harte de nobele uitspruak van mr N G Pierson de stryd tegen de sociaal democratie is een waarin men moet wehBChen verslagen te worden Het is een hterlyk bewys voor de idealiteit der mteschelgke natuur dat in de zoo zwaa gedrukte wa iig ontwikkelde onderste lagen der maatechappS een krachtig geloof leeft en lieh ontwikkelt dat men een samenleving denkbaar en begeeriyk acht gebaseerd niet meer gelgk thans op het economisch motief van het eigenbelang maar op een rein solidariteitsgevoel Natuurlyk weet ik r eer goed dat de wyze waarop de sociaal democratie optreedt in zeer vele gevallen weinig deze beschouwing schjjnt te wettigen Maar ik weet ook dat er eerijjke overtuigde sociaaldemocraten zyn wien dit optreden in hun ziel leed doet En bovendien men mag de sociaal democraten niet beoordeelen naar hetgeen door enkelen die zich so ciaaldemocraten noemen wordt misdreven Waar nog zooveel onkunde en misverstand heerscht omtrent heffen de sociaal demoeraten eigenlyk zyn en willen waar zy nog maar al te vaak ook in overigens zeer ontwikkelde en belezen kringen worden aangezien voor een bende gevaariyke samenzweerders en oproermakers zonder meer kan men dnnkt my wanneer men zich krachtena lyn overtuiging gedwongen ziet hen te bestrjjdeg zyn standpunt niet hoog genoeg kiezen Waarom ia het veldwinnen der sooiaaldemocratie een gevaar Omdat de eenige voorwaarde waaronder de maatschappj zonder ernstige schade op collectivistische wiJze kan worden ingericht deze is dat haar bargen ideaalmenschen zijn bezield met alle dengden die thans nog slechts in beginsel aanwezig zyn en ontdaan van alle ondeugden die thans den vooruitgang der maatschappy nog belemmeren 7 10 9 40 9 47 64 10 1 10 10 6 56 6 03 6 10 6 17 6 96 4 60 4 57 6 04 5 11 6 80 1 84 Niets belet ons de mogelykheid aan te nemen dat het eenmaal zoover komen zal Is echter die toeitand bereikt dan zal de maatschappij niet meer of minder gelukkig zyn j l naar mate zy collectivistisch dan wel kapitalistisch is ingericht Vanzelf zal dan ieder deelachtig zyn een zoo groote mate van geink en welvaart als gegeven zyn aanleg en behoeften op dat oogenblik bereikbaar is Daarentegen is elke concessie aan het collectivisme thana gedaan nu een zedelyke en intellectueele evolutie van aanwen ons nog scheidt van dien toestand verderfelyk omdat op goede gronden te vreezen is dat zij in ecoaoaiiachiin zin de maatschappy minder welvarend maken zou 7 80 1 44 O O II D A 11 60 19 90 11 08 11 86 11 48 9 60 8 48 8 30 4 45 4 55 6 08 6 0 5 16 7 07 7 17 7 84 7 81 7 87 1 46 1 55 8 08 8 0 8 15 5 M4 IC 4 08 18 08 DtN Haao souua Hage 5 48 7 90 7 439 98 8 46 10 1411 8319 161 88 8 15 8 45 8 43 4 16 4 48 5 81 7 7 06 7 11 90 7 86 X81 1 44 1 4 1 68 9 04 I OI 10 89 10 41 41 54 Voorb 6 54 N dL d6 6 Z Zegir6 08 Bl Kr 6 14 Zav H 6 1 5 0 Oneda 6 30 7 60 8 13 6S 10 1610 69 18 0818 46 8 90 8 45 3 16 4 18 4 48 6 80 6 61 7 48 8 36 li M D T B E O H T 0 O O D A Utreelil 138 7 50 53 11 34 18 03 19 60 3 10 8 69 4 43 6 86 7 48 S 8 08 8 60 10 07 AESIerdamWp 6 50 8 10 8 65 11 16 11 48 1 61 4 81 4 86 7 4D 10 0 Oonda f JO 1 18 10 44 11 11 11 11 I IO l iO Ml Ml 11 M AU ea in toorerre ieder öieow buoccb door de sociaaldemocratie behaald haar aanhangers et toe brengen moet met te meer ernst hg zich zelf en ftuderen te gaan arbeiden aan de TorveMnI kiog der bovengenoemde voorwaarde voor de toepassing hunner leer zou men met het Teldwinneo der HociaaldQmocra tiache denkbeelden mde knnnen hebben De lOciale nood hangt niet oorzakelgk samen met de kapitalisti he inrichting onzer maatBchappg ÜiU re ding der productie een langzamer en meer gelgkmatige aanwas der beTolking en borenal de ethische en intellectaeele ontwikkeling der individnën ziedaar in hoofdsaak hetgeen noodig is om den socialen nood te lenigen Vooral ook het laatste Oe sociale kwestie is de vraag hoe te verhejpen het gemis aan stoffelgke geestelgke en zedelgke welvaart dat in een dezer drie vormen zich beortetiogs in alle stonden en klassen der maatachappg openbaart En het verschil in welvaart in den tifeeden en derden zin is tusschen de individnën minstens e en groot en voor de samenleving oneindig gevaarlyker dan het verschil in stoffelfjke welvaart tusschen de bezittendeo tn de arbeiders Bg een geleidelijke ontwikkeling der maatschappg ro den hier aangieten zio zal het steeds meer blaken dat de vervulling der voorwaarden voor toepMsipg van het collectivisme vereiscbt die toepaadng zelve overbodig maakt Oamogeiyk kan ïk daarom gelöoven dat de toekomst xou behooren aan de sociaaldemocratie Het individualisme wat geheel iets anders is dan oïsme in den vulgairen zin van het woord zal naar mgne stellige verwachting de geesten steeds meer gOan beheerschen en alleen in staat blpen cle sociale kwestie tot oplossing te brengen voor eooyer dat mogelp is Voö dit stondpunttooet naar mijn bescheiden mcÊuing de sociaal democratie bezien en beitreden worden ♦ Hst zou de mbeite loonen eens opzettelijk te onderzoeken wat de staat wel vermag tot dekking dezer drie tekorten Naar mijne meening alechts uiterst weinig i triomfen door welke de menscbeid het meest wordt vooruitgebracht zyn maar zelden bevochten op het terrein der staats werkzaamheid Eeu akelig ongeluk wordt uit Unna in Westfalen bericht Eenige knapen speelden ophangen een nieuw gezelschapsspel voor de jeugd naar b t scbgnt De beurt kwam ook aan èen ll jarigen knaap die aan een haMoek werd opgehangen Zyn makkertjes bemerkten weldra dat de jongan vreeselyk stil wasj VB maakten hem los hy was reeds een lyk De toestand der diep bedroefde ouders die wanhopig zyn lott zich eerder denken dan beschrgven Aangaande de mode meldt ïnen uit Parys Voor deze maand is men in vollen gang met het zg costume de villec geheel van lakeoi meestal de kleur heel eenvoudig met drie kleiaa Tolaata gogarfieerd en in den rug geplooid afloopend als een kleine B aro siUand knu o daarby een eenvoudig capotje met veel git en veeren of een toque of amazone dese hoed is weder het succes vau het seizoen De robe lainage van dikke gestreepte stof met een corsage a basque c waarvan de mg oit één ntuk gemaakt is wordt zeer reel in alle kleuren gedragen De tuklUwsmantel is vervangen door een C te jas met twee ryen groote knoopmi zeer te revers en een groote afliggende kraag vaa fluweel de rug uit een stuk en wordt ooJc u r loog gadragoa hy gelykt veel op d iviatiOii aseii der heeren van het vorig Boizoen alleen is hij breed op de schouders mei buitfKgewoOB groote lapellen de mooiste kleur voor dit kleedingstuk is glanzig li htbra n loken gevoerd met snroh satiné trèa gros de zakken z n ook met breede lapellen Dit is de nieuwste mantel die wel den geheelen winter door hetz mei bont of iets d rgel 0 al gedragen woirden Wat d hoeden betreft heeft de mode eene groote verandering ondergaan alle plakje e achteruitstaande hoeden Directoire enz z in geheel van de lyst geschrapt Mendruagt zeer elegante fluweelen capotjes met astrakan en veeren gegarneerd prachtige fluweelen toques en vitten amazone hoeden met veeren en astrakan De eoiffnre is ook geheel reranderd De bandeau plat k la jolie femme c heeft zyn intrede in rarys gemaakt Het zal veel moeite kosten bjj onze dames die zoo gewoon zyn oan hare frisnres deze gladde mode in te io no moor in elk geval is de mode dezen winter Mer veranderd en men ziet verschil met ÉMt vorige seizoen De ware wint r toiletten zullen komen als de RusseB Fargs verlaten hebben want dezen zullen daarop wel enigen invloed uitoefenen Se Boriyn zal een vondelingenhuis worden gaaticht krachtons den uitersten wil van een Qvwleden bouwondernemer die voor dat doel 1 millioen mark heeft gele fateerd De Ijcioderen van den erflater hadden die making bestreden maar bet Ryks gerechtshof beeft haar voor geldig verklaard De vroQw van R D teExloo zat met haar haar kind by het vnnr De vrouw is tenge rolge van eene flanwte voorover gevallen met het treurig gevolg dat het kind in het vuur terecht kwam en vry ernstige brandwonden bekwam terwijl h de moeder de onderkaak geheel ontwrichtte BoUenlandscb Overzicht In het Eugelscbe Lagerhuis verklaarde de Regeering dat een Local Governmeut biil voor Schotland in de a s zitting zal worden ingediend Gladstone zeide in antwoord op een vTtMg van het ParlemeDtatid Woods dat de K eering tot zyn leedwezen thans geen dag kan hepaten voor de behandeling van het wetsontwerp voor den 8 uur werkdag in demynen Telegrammen en correspondenties uit Weenen hebben ons gemeld dat prins Albert Windischgratz door den keizer is belast met de samenstelling van een nieuw ministerie maar opmerkelijk is het dat men nog nergens heeft gelezen dat officieel aan graaf Taafle en zyn coU a s ontslag is verleend Van daar wellicht de veronderstelling welke men in Engel sche bladen ontmoet dat prins Windischgratx niet formeel de opdracht ontving een kabinet te vormen maar dat keizer Frans Jozef bem alleen opdroeg met de leiders der verschillende partgen in overleg te treden eu dan te rapporteeren hoe de zaken staan Hoe het ook zij waarscfaynlyk zal men prins Windiachgratz aan het hoofd van een coalitieminiaterie zien optreden Wie zyn meilewerkers zullen worden De voornaamste leiders der drie groote partgen worden als zoüdanig genoemd o a dr Plener van de Duttscbe liukerzyde als toekomstig minister van financiën Door de persorganen der Duitsche linkerzyde wordt èe toekomstige premier met sympathie begroet Prins Windischgratz behoort tot de hooge aristocratie Door zyn uitgestrekte goederen in Bohème behoorend tot de feodale grootgrondbezitters heeft hij in deze kringen zich door zyn conservatieve doch streng constitutioneele beginselen gunstig onderscheiden van de feodalen en reactionairen gelijk prins Karl von Schwarzenberg Hy ia door zyn verleden en zyn politieke beginselen als t ware uitverkoren om de rol van bemiddelaar te spelen tusschen de conservatieve Hohenwart club en de Duitsche club het zoogenaamd liberalisme van dr Plener en diens partygenooten Maar gelukt het hem al deze beide partyen onder zyn vleugelen te nemen en tot een gemeenschappelyk regeeren te brengen het clericale Vaterland heeft deze overeenkomst reeds gekarakteriseerd coalitie geen fusie Beide partyen bezitten eigenlyk geen enketen band dan alleen den baat tegen graaf Taafie fWeg met Taaffe was beider leuSM Schenkt echter een negatie regeeringskracbt By atte welwillendbeid jegens prins Windischgrütz houdt men het er dan ook te Weenen algemeen voor dat het leven van zijn ministerie kort belooft te worden Onder de moeilykste vraagstukken het nieuwe ministerie ter oplossing voor te le en neemt de kiesrechtkwflstie de voornaamste plaats io Niet alUen dst het moeite zal kosten eeu kiesrecht formule te vinden die den drie bestanddeeleu der regeering voldoet lastiger nog zal het vallen de volkanïeening tevredisu te stellen Sedert geruimen tyd openbaart zich in Oostenrjjk een opgewekte beweging ten gunste vau het algemeen kiesrecht Daar verachyni graaf Taafle die de strooming van den tydgeest schfjnt te b ijpen met zijn voorstel tot kiesrechtbervorming dat het algemeen kiesrecht nabykomt Kr gaat een storm op over zyn demagogische aspiration onder de heorschende partgen Niettegenstaande keizer Frans Jozef zy voorstel heeft goedgekeurd en zijn minister president wenscht te houden wordt graaf Taaffe door de parlementaire meerderheid die geen zoo verre uitbreiding van het kiesrecht wil gedwongen heen te gaan De partyen die hem verdrongen komen aan de regeering van haar ia dua geen zoovryzinnige kiesrechthervorming te verwachten Het volk buiten denryksraad heeft evenwel de beloften van meerdere burgerlyke vrybeid en gelykheid geboord het is niet voornemens nu het den beker zoo dicht by de lippen had dezen zich weder te doen ontnemen Men hoort reeds te Weenen het ontevreden gemor der volksmenigte welke zich misschien herinnert hoe in België de grondwetsherziening én de uitbreiding van het kiesrecht verkregen zyn Helder ia alzoo de toekomst voor het kabinet Windischgratz niet Er zyn oogenblikken in het leven der staten waarop vaster gebouwde dan coalitie ministeries worden vereiscbt Er is in Barcelona een vreeselyke aanslag gepleegd op de toeschouwers in den Schouwburg Eenige anarchisten hebben bommen geworpen te midden van het publiek derstalles De ontploffing veroorzaakte een vreeeelyke paniek in den sohonwburg Er zyn op t oogenblik 22 dooden en 40 gewonden Er zyn nog twee bommen gevonden die niet gesprongen waren De politie heeft verscheiden anarchisten in hechtenis genomen De berichljen uit Melilla van generaal Macias en van de Spaansehe consuls in Algiers en Marokka hebben der regeering de overtuiging gegeven dat de vyandeiykheden tegen Spuije ouder de Riff bewoners zulke afmetingen hebben aangenomen dat het nood zakelyk is versterkingen naar Marokko te zenden De Spaansehe regeering vreest dat hoor politfeke tegenstanders in Spanje haar positie zouden ondermynen waulieer zy niet toegaf aan den algemeen uitgesproken volkswensch om tegen Marokko op te trekken Dientengevolge heeft de ministerraad bevel gegeven tot de mobilisatie van de eerste klasse der reserve ter aterkte van negentien duizend man die allen drie jaren gediend hebben Door dit bevel dat een uitgave van drie millioen pond sterling veroorzaakt is de pers te Madrid zoo ovevtuigd geworden van de noodzakelijkheid Marokko den oorlog te verklaren dat de moeste bladen der regearing den raad geveu geen kosten te ontzien om eeo voldoende vloot en een behoorijjk leger naar Melilla te kunnen zenden als het noodig mocht blyken De regeering heeft het noodig g acht hot gebouw der Britacbe ambassade door de politie te doen bewaken die noodzak el ykheïd is een gevolg van da houding der Spaansehe pers die een veldtocht ten voordeele der S aansehFran8ch Rus idche aUiantin opent en nu allerlei liufelykheden tegeu Engelantl ver ïnt nm zoodoende de publieke opinie voor baar plannen te winnnn Van die zyde ia dan ook het bericht afkomstig dnt Iweu en twintig EngelBche pautserscliepen Malaga zyn voorbijgestoomd met bestemming naar Tanger eo om goed ifi doen uitkomen dat die vloot binnen zeer korten tyd slag moet leveren wordt er bijgevoegd dat zy voor tien dagen proviand aan boord hoeft I De belachelyke berichten van deze vaderlandslievende bladen worden zelfs in de ministerieole en oppositiebladen als overdreven en ontydig gebrandmerkt Id verband met deze anti Engel sche bonding van een deel dor Spaanscho pers is het volgende gezegde opmcrkelyk van den heer O W Mnrden die door de Ëngelsche regeering met een byzondere zending naar den sultan van Marokko belast is en di op zyn doorreis naar Tanger te Marseille bezo iht werd door den correspondent der Köln Ztg De heer Marden verkliiarde dat Engeland besloten is Spanje en Marokko geheel de vrye hand te lateu Noch de Koningin noch het parle ment willen de ondernelmiug der Spanjaarden ia Marokko beletten Engeland zal hen inteigendeet zooveel doenlyk steunen en Brittannië wenscht Spanje het besife sucres op het pogen om iu Marokko den toestand in orde te brengen W weten wel dat de Spanjoarden onze vrienden niet zjjn vervolgde de heer Marden de bezetting van Gibraltar hindert hen nog altoos maar wy kunnen toch Gibraltar niet ontruimen Toch kan ik verzekeren dat Engeland de ondernemingen der Spanjaarden in Noord Afrika begunstigt en dat wy tot dat doel zelfs het onbereikbare zullen trachten te dobu De zending die ik by sultan Moeley Hassan te vervullen heb kan van groot gewicht zyn voor de beëindiging der vyaude lyk heden en ik hoop dat zij spoedig geëinjiigd mogen zyn De trots en de vaderlandsliefde der Spanjaarden zat niet worden gekwetst eri zjj zullen iedere genoegdoening Ontvangen die zy eischen Wy hebben er zelf belang by dat deze quOestie zoo siwedig mogelyk beslecht wordt juist een jaar nadat do dem ocraten by de algemeene verkiezingen die president Cleveland aan het bewind bmchten een schitterende overwinning hadden behaald schynt voor hen de kans te keeren De verkiezingen die in de verschillende staten gehouden werden zyn zeer slecht voor hen uitgevallen In Ohio werd de republikein Mac Kinley de ontwerper van het protectionistische tarief met zoo groote meerderheid gekozen dat hjj waarschynlyk in 1896 candidaat voor het presidentschiip zal worden gesteld Iu den staat New York is de vinnige verkiezingsstrijd der laatste dagen met een verpletterende nederlaag der democraten geëindigd Republikeinen zyn gekozen voor atleatantsambteu en tevens hebben de republikeinen een meerderheid verkregen in het Wetgevend Idchaam woorin de democraten een groote overmacht heraten Ook iu Jersey zyn de democraten geslagen In Fennsylvanië Massachusetts en lowa zijn republikeinen in Virginia Kentucky en Maryland democraten gekozen De verkiezingen in NewYork zyn de triomf I van het stelsel van omkoopery dut de repu blikeinen met ruime geldmiddelen toepassen j HAR TBBRICHTEN Qonda o Novetn1 or 1883 Bij kleinmi daiiToer ouclfltgingun de praten lioden woder weinig verandering Tarwe Jarijfe Zceuwiche 8 60 k 6 75 Nieuwe dito i f ü 8 60 Mindere dito B 76 ü 6 10 Afwykende 4 75 5 Ï5 Kieiiwe Polder 5 76 it fl ïfi Rowla winwr 6 8B u 6 60 Boode zomer 5 80 t 6 Rogge Zeenwaeke ƒ a JOs 5 40 Polder 4 40 4 75 BuitenUndsche pflr79k 4 I0Ü ƒ 4 85 Gerst winter 4 40 k ƒ 5 Z aier 4 s ƒ 4 60 ChevalHer 6 S0 i ƒ Hayer per heet 8 76 il 4 60 par 100 kilo 86 A 8 76 Hennepztud Inlandaoh 10 50 a ƒ 10 76 Bnltenlandiöh ƒ 6 76 a 7 por Heet Ksnarieuad SM a 10 Koolsaad 8 60 ü ƒ 0 86 Erwten Kookorwten lO H io 76 Niet kokende 6 a ƒ 6 60 Boonen BroiRoboonen 8 60 a tf 7B Witte boonen ƒ fr f 9 50 Ptardenboonen ƒ 5 76 a 6 2S Duivenboonen 6 40 a ƒ 6 80 Mais per 100 Kilo Bont Amerikaansobe 6 70 a ƒ 5 84 Cinquantine 6 75 a 7 VïEHAOKT Melkvee goeds Aanvoer handel an pryïpp vlug Vette varkens go de aanvoer handel oidtig 80 a 24 ot per half KG Biggen voor Kd geland gosdo aanvoer handel vlug Hhti ot per half KG Magere Biggen goede aanvoer handel vlug 0 76 a 1 80 per week Vette lohapen gOade aanvoer handel vlug U ii 28 WeUaémerei goeds aanvoer handel vlug 5 a 12 Nuchterti kalveren red aanvoer handel vlag 6 a 12 Graakalveren goede aanvoer handel vlug 88 a 60 Aangevoerd 77 partijen kaal Handel matig Ie quat 88 k 30 8a qu t 26 l f 37 Zwaardere a Noord Holtandsohe 89 Ü 38 Boter red aanvoer handel vlug Goeboter f T tiO Ü f 1 60 par kilo Weiboter 1 80 1 40 per kilo WQITESnANSSOSOSNEII ïoor Heeren Dames en Kinderen A van OS Ai E 73 73 Beurs van Amsterdam 8 NOVEMBER Vor kri ilotkotn NiuiiUNU Gert Nad W 8 i i 89 8tV dito dito dito S B6 W dito dito dito S 100 lOl HoNGiK Obl Goudl 1881 88 4 0 iTiLii Iniohrgring 1888 81 S 74 i 74 O0ST Nli Ol l inp piorl8 8 5 75 7 dito in wi er 18 8 8 761 7 1 PoWïOiL Oblig met tiokel S 18 V l i dito dito 8 l Vi uauüD OU Ooit ie Serie 6 8 dito Oeoooi 1880 4 iVi ditob jRolba l889 4 4 i dito bij Hope 18SII 0 4 4Vi dito iu goud leeo 1888 8 dito dito dito 1884 6 lOtC SpiNJa Perpet lobuld 1881 4 5t TuRmv Oepr Oonv leen 1 S 0 4 76 4 Qeo Iceniug serie D tl Hm leeniu aerie C 8S Zum AF S p Etc obl 1S 8 S 108 Mmico Obl Buit Sob 1890 8 60 VBNBZOBLi OBl 4 onbep 1881 S t AHïTstiuir Obligilien U61 S i 7 BomilDiUl Slad leeu 1886 8V 98 NiD N Afr Handeliv uud 98 Areodab Tab Mj Certitoatea 660 Düii Haataohapp dito Arub 41ypotboelib pandbr 4 100 Cult Mü der Voritonl asod 81 a Gr Hyeolbeekb pandbr 4 100 KederlBudaohe biok aaud 06 Ned HandelmaaUoh dito UO N W Il Pao Hyp b pandbr 6 8 1 89 Hott Ilypotbeekb pandbr 4 101 Utr Ilypotbeekb dito 4 100 UoBTEKa Ooit Houg bul uuid 188 Bvsl Hypotheekbank oaodb 41 96V Ahkkika Kquit hypotn paadb 6 M iw Pr Lion oert 88 NlB Holl IJ Spoorw Mg aand 91 Mij tot Kipl V 8t 8pw umi 91 Ned Ind Spoorwegm aan 169 Ned Zuid Afrik Spm asnd 6 118 dito dito dito 1891 dito 6 9ll 49 Hl lTiU iK Spoorwl 1887 89 A Eobl 8 47 Zuid lMl Spwmg A H obl 8 49 PoLKN Wanebau Weenen BBnd 4 118 RusL Or Buia 8pir Mq asnd 6 111 Baltiaohe dito aand 66Vi Faatovs dito aand 6 68 Ivring Uombr dito aand 6 98 Koraküb AEOwSp kap aand 6 lil Loiowo 8ewsal 8p Mjj oblig 6 101 Orel Vilebak dito oblig 6 108 Zuid WeU dito aand 6 60 ditodito oblig 4 90 AHEUllIA Üeut Psc 8p Mq obl 8 lOl Chic k North W pr C T aand 180 dito dito Win St Peleri obl 7 U9 lOVl Denver Bio Gr Spm eert v a 10 Illinou Central obl in goud 4 WU Louie fc NaakïUleCort T aand 47 Meiioo N Spw Mij lehyp o 6 87 8 14 Miai Kanaaa y 4 pot pref aand 28 N York Ontario ï Weit aand 14 i dito Fenni Ohio oblig 8 101 Oregon Calif Ie bip in goud 6 78 8t Paul Uinn ï lllaoit olil 7 107 Uu Pao Hoofdlijn oblig 6 100 dito dito Line Col Ie byp O 6 68 Canada Cao 8outb Cert r aand 50 Vin C BaDw il Nar Ie h d o O 10 Amsterd Omnibus M aand BoUerd Tramweg Haals aand 169 NlD Stad Amsterdam aand 3 106 Stad Botterdam aand 3 106 BlLOlB 8tadAntirorpenl887 8 100 Slad BrnasaI 1888 8 i 99 I 97 HoNO theiu Begullr OeaelUch 4 110 OoalINR SlaaUleening 1860 6 116 K K Ooet B Cr 1880 3 Spaiui Stad Madrid 3 1888 18 Nes Ver Bei Hyp Spobl eert 6 108