Goudsche Courant, zaterdag 11 november 1893

Zaterdag 11 November 1803 33sfe Jaargang INo 6108 fioiMHË mmm Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De Uitgave dezer Comtmt geschiedt d a g e 1 ij k s met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is ƒ 1 25 franco per post ƒ 1 70 A onderlijke Noramers VU F CENTEN ADVERTENTIËN worden geplaatst van 1 5 regels è 60 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekesd naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën t 1 uur des midd Mot WatergetUden Hoojt iW Hoog Laag Vrüdas 10 8 89 8 04 6 66 3 80 Ztterd 11 7 18 8 87 7 87 3 68 Zond li 7 43 4 08 8 01 4 46 Mtaiid 13 8 1 4 44 8 88 6 03 Uiiud 14 8 38 6 88 9 80 6 46 WoMid 15 42 6 07 10 10 6 86 Dondatd 13 10 8 7 04 11 18 7 88 SpringtU 10 en as Nov No Opg A Onderg il Opg Ooder r 10 44 4 36 18 No 7 80 4 09 11 10 54 10 1 7 81 4 1 11 61 6 68 86 7 11 8 63 18 au L 7 01 14 1 07 8 18 16 1 80 9 87 1 1 46A 10 46 E K Burgerlijke Bt a 4 d GEBOREN 7 AnJreaa onderi C M dn Jong n M de Hoog 8 Willem Adrianus ouders A IJsselstegn en Nf P Verbrogge GEHUWD 8 No C Bruikman en J M Znidwgk Baytwijk ÖEBOBEN Marinus ouders W Branus en D an Moyden Neeltje Maria oiidei4 H Koster en M C de Gans Corneli onder A vav Haskamp en J Bchouten ADVERTENTIKW OpenlDare Verkooping te GOUDA Sd op DINSDAG 14 NOVEMBER 1893 des morgens te 9 uren Achter de Viachmarkt naby de Qoawe van Ëenig nieuw HOUT STEEN MARMER KISTEN enz en daarna te 10 nreu in het Lokaal aan de Peper traat wgk K no 252 van Eene Party SIBÜWM en MEUBELEN en HUISRAAD BEDDEN en BEDDEOOED enz Daags te oren op de gewone nren te zien Nadere inlichtingen geeft Notaris FORTCIJN DBOOOLEEVER te Gouda m STAATSLDTSBIJ De Trekking begint MAANDAG 13 NOVEMBER as Loten en Gedeelten van Loten z Q te bekomen by de GoUeotrice Wed A G GosiJD W J en Lion Blitz TANUAIITSEII NIEUWËNDMK 241 bij den l aui Amsterdam TE CONSÜIiTEEREN lederen WOENSDAG an 2 uur tot en mot VRIJDAG 41 nar t Gouda Markt 154 Operatiën op erlangen pijnloos In Lossing eene lading CII50T7 B RIIHR KACHELKOLII tgdeus de Lossing te bekomen a 65 Gent de Hectoliter Tr aan huU Contant J de Koster BOGEN ZAK WOORDfiNBOEKJfiS bevattende de geslachten der zelfst naamwoorden be ne ens eene korte verklaring van de moeilgkste daarin oorkottiende woorden volgens de nteuiee Spelling van Dr M D VRIES en Dr L A t WINKEL bij Opruiming i 10 Cent verkrögbaar bü A BRINKMAN ZN Tteméemeg 9z WIJNEN 1 ZülVKllK FRAINSCHK De bekende BOBDEAÜX h 27 per 48 Flewohen met acoUng trtaioo huil geheel Nederland ook per proef flesoh kwart en half ankers belegen verkrijgbaar VoortB alle HERKEN Prijscouranten gratis en franco Van alle merken zijn proefflessohen verkrijgbaar Adres WIJDStHAAT A 172 GOUWE G 13 Gouda Eonig Depot van Hejmwit s Boonekamp EUzter GtebrS StoUwerck s Chocolade en Cacao Doelmatige door d nieuwste uitvindingen op machinaal gebied rerbetcrde fabricatie en uitaluitend gebruik van ne en f nst grondatoSen garandeerei ien verbruiker van StoUwerck s Cliocolade en Cacao een aanbevelenawaardig bbrikaat nauwkeurig beantwoordende aan den inhoud der resp Etiketten De Firm behaalde 27 Brevets als Hoflererancler 44 Eere Dlploma s gonden enz Medailles een bew a van uitmuntend n labrikaït Keeds 1874 schreef de Accademie national de Paris Noua TOna Moamons nne HedalIIe d ar premlire elasae en oonaldératlon de Totre xoellmt flabrloatlon de Ohooolat bonbons varies eto eto Stollwarok t bbrikaat is verkrygbaar bij E H Confiseurs Banketbakkers enz enz Oensnudvertegenwoordiger voor Nederland JnUu KattenUodt AmMerdam Ealverstraat 103 Mederlandsche Stoomboot üJaatschappij De Stoomschepen BOZLAIfD kapt J 8MIDT en BATAVIMB kapt J SAÜBR vertrekken eiken Dinsdag en Zaterdag Voor vracht of passage vervoege men zich by de Cargadoors der Maatschappg Boompjes 72 Ie Rotterdam De Stoomschepen lossen te Brewersqaajr de markt van Boter en Kaai te Iionden Kraepelien en Holm s de meest Krachtige en Versterkende KINA WIJN Qiiina LarocheQlj ifitAKorHE aanbevolen door tal van binnen en bnitenlandscbe gennesheeren Bekroond met EEREN DIPLOMA en GOODEN MEDAILLES Verkrflgbaar in flacons i f 1 90 en ƒ i Dep6t te Qoada bj den Heer A H TEEFE Apotheker Toorheen C THIU Kraepelien Holm Hofleveranciers Zeist De Zwitsersohe Pillen van den Apotheker Rich Brandt sedert 10 Jaren door Professoren praetlseennde Oeneesheeren en door liet Publiek toearepaat en aanbevolen als goedkoop aanarenaam leker werkend en onschadelijk GeneeS en Hulsmiddel Beproefd door Pnl Dr T Frerlehs s riu ti V Scanzoni WUrAirg e WItt IIO i ih Hn Zdeksker at iM i ir8 Soederstadt umi Lambl wvschw Porster Blrmlnsh m Onderbulks organen aambeljen tragen stoolatopplng en den daaruit heden seoals hoofdpijn kortademigheid gebrek aan M Dr H Vlrohow o rrun T Oletl Wl Reelam uixia tl V Nussbaum muucMv HertI i i tard i i a H V Korozynskl Kr ii u Brandt iu i i ira bij Storingen In de kwalen der lever last van gan voortdurende verToortkomettde ongpatelildulzellgheld benauwdheid eetlust en Dio ZwlUemlie Pillen van deo Apotheker RiohanI Brandt wotSen om hare lachte werking door vrouwen gaarne ingenomen en XÜD te verkleien boven de scherp werkende Zouten Bittsrwater Dropped Uengsele ens Om het Icoopende publiek tegen bedrog te besohermen wordt men er nog In het Wjionder opmerkzaam op gemaakt dat er Zwitseniche PiUon in den handel lijn gebracht die op bedriegelijke wijle er bijna evenioo nitiien en verpakt zijn als de echte Daarom moet men bij den aankoop sich overtuigen dat het etiket bovenstaande afbeelding oen wit kruis in een rood veld en de ban lteekening Bchd Braadt draagt Hen moet daartoe de om de deoa gerolde gebrnih oanwijiing er afnemen Ook vrorot men er bl t bittonder op geweien dat de Zwitsersche FUleu van den Apotheker Bioh Brandt die M da Apothakera verkrUgbaar zijn alleen In dooien a To Oents geea kl ere dooa ee verkocht worden HooWdepot F Va n ganten kolef te Botterdam S De Priu medicinale LEVERTRAAN J TEN DOESSCHATE te ZwoUe itoo nuUc beoordeeld 1b de Qeaeeak Cgvrftif a hel PkftrMie Waekklad dixtr MfT WiraU awTOTK te Ctnëii uHmtoImi door fele DnM to ti nM ïrma DELAATdTvAN SON Markt Gouda TE PARIJS Zenden gratisin franco het prftcIrtifT geillustreenl HIE ILNI met hollandscliea of franschen tekst bavattenile de arbeeldinfïen der laatst uitgekomen modetien voor het Winterseizoen van kleedören hoeden enz voor heeren damei an kinderen op gefVankevrde aanvraag aan II JULES JALÜZOT C PARIJS Staten van zUden wollen en katoenen itofTen laken enz enz worden eveneen franco toe i Z iiden doch men gelieve daarvoor de soorten op te geven en ongeveer de pnjzen te bopaion Dit album bevat tevena de inlichtüigau welko voorde ifoedeen prompte uitvoeringen ier bestellingen benoodigdzljn hfsleUiiiijt vittt 35 francs en hoot er worJen met m nu verhooging van 5 0 0 franu oraetit ên QiHj oaa Inkomende nektm in a uUtitUeH van Nedeiinnd aah huls bêZOrglL De klanten hebben geene formaliteiten voor de inklaring of andersints ie vervullen Jaar ons réexpédUMuli ta 0 z§nd ial Nooré Binlmtil dii ii uif li bolast is FBANSCHE ST00M7EB7IIBU CkDiisclie eo Zwilserseht WtsstlierlJ M den Koning door der Gebreveteerd II Oppenbelmer Rotterdain Specialiteit voor hei stoomen en verven van alle Heerenen Oameskleedingstnkken ook alle soorten Meutwlen Ledikantgordgnen Tafalkleeden Trgpen met nieuwe patronen geperst Kwasten Oamitnren Neteldoek Tnlléa Kanten Veeren ene Alle goederen knnnen in elkander blyvan en worden onsohadelök voor de geaondlieid bewerkt Goederen knnnen in 4 dagen afgelevird worden AOËNT voor Oouda en Omstreken A VAN OS Az Kleiweg A No 73 Alom te bekomen IE somscnE siüzes of de bescliryving der beroemde geaobildeide Kerkglaien van de Oroote of St Janskerk te Ttr Qoude benevens de geschiedenis der 8t Janskerk der Glaien der carton teek ningea na waarbg is toegevoegd een af nderlgk levensbericht der beroemde Qlaascbilders de Gebroeden Dirk en Wouter Crabdh PRIJS 80 Centa A BRiNKHAN Een ware Hchal voor de ongelnkkige slachtoffers der Zelfbevlekking Oname en geheime uitspattingen is het beroemde werk Z Dr Retau s KLFBE WARING Hollandsche nitgave met 27 tib Prua 2 golden Ieder die aan da venchrikkeiyke gevolgen van deie onden Igdt moet bet leien de oprechte leenng die het geeft redt jaarlgks dnizend van een zekeren dood Te verkrggen bg hetVerlaga Hagaiin ta Ijeipiig Neumarkt 34 franco tegen inzending van het bedrag ook in poatzegels en in eiken boekhandel in Holland Zeer ITette ïesteendruktd HAmmTJES worden GELEVERD door A BRr KMAlV eo Zn aouda SnelperKink van A Baiiniuxk ïooif BINNENLAND ÜOUDA 10 November 1893 Wg restigen de nandacht onzer lezera opdi teniooDatelling der prgzeD van de loterg der KQOBtkroDiek welke eenige dagen bg den heer J T Swartsenburg geopend biyft B halve eeu kenr van frnaie schilderden waaronder meesters van naam Tnrtegenwoordigdzyn ifi als eersten prys aangekocht een massief zilveren koffieen theeeervies uit de welbekende iabriek der heeren VanKempen te Voorschoten dat met recht een schitterend sieraad ma worden genoemd en waarvoor ongetwyfeld dooi elke dame gaarne eeu plaatnje zou worden ingeruimd De tot nu toe verschenen afleveringen wedijveren in het geven van keurige platen en onderhoudenden tekst Zy doen zien tot welk een hoogen trap van volmaking de konst van reprodactie het tege fwoordig heeft gebracht Het is dan ook lerdaad epii raadwl hoe het mogelyk is 24 zulke fraaiu platen 48 vellen druks en een lotin de loteiy van voorwepen van kunst en smaak te geven voor den geringen prys van 10 Toch wordt dat alles als gratia premie aangeboden aan hen die mteekeuen op HacklSndera Geïllustreerde Werken c welke worden ni egeren in éz O afleveringen elk ïi vjjf vel dmks tegen 50 cents per aflevering Hot U te begrepen dat velen xich zullen haasten van dit aanbod te proAteeren waut de oplaag h beperkt en kan niet worden verho Hoc de niigever met zulk eene ondernemiog rekening kan maken ia zyne zaak het staat ni t aan ons dit te beoordeelen Maar dat bet onnavolgbaar genoemd kan worden is zeker In de gemeente Waddingsveen heeft zich een geval van cholera voorgedaan met doodelyken afloop Zaterdag 18 Nov zal de Rederykers kamer t Ontluikende bloempje c te Haastrecht de stukjes opvoeren door ons in een vorig nummer reeds vermeld Ter algemeene vei adering van de Oud watersche IJsclub werden 1 1 Donderdag tot bestuursleden gekozen de heeren S Meyer H de Zwart C J Spronk J A Vriesrann Jr S J Montyn en C J Verhoef Hat huisje aan den Marollpput onder Oostburg waar de drie vroawen vermoord zyn is FEUILLETON By Moeders Lijk 4 ffEens zag ik het met eene kurk spelen j ik cbaterda na pret Telkens de pootjes er op don da kurk weggestagea eo wip er weer heen Kn het gexiobt van die kat ffst ben je toch Lie eP Ben jo oene nauiaP Ik laohte wst ik kon en klom op de toKutting om beter ie tien O Hemel daar its jij op eens achter eeo boom eo roept me woedend toe Waar kijk je naar P Houd jo oogen voor jo Ik zie nog dat je dan arm opheft en dan oiels meer Ik voel dat ik neonbirt rn het bloed me over het gezicht stroomt George streek zich een paar maal met de vlakke hand over het voorhoofd Hy herinnerde eioh nog heel goed hoe het hem ie moede was toen het na dien steenworp plotseling stil werd hoe hij badgeroepen eo geen antwoord ontvangen Eerst had hij gemeend dat zo leu heel kwaads tegen hem in den zin ha 1 en waa toen vlug de straat overgeloopea en had door een reet in de schutting in buurmant tuin gekeken Daar lag kleine Anoe doodsbleek en badende in baar bloed Hij had bet aitgegild van angst soodat de buren naar buiten kwamen Anna is dood Anna is dood n ik heb haar doodgmiaakt in het openbaar vei kocht Zeker w ens het Bchrikkeiyk drama dat in deze woniug werd afgespeeld witde uiemand dit huisje koopen en werd het voor afbraak verkocht voor de aom van vyf gulden Het openbaar ministerie by de rechtbank in den Haag heeft gisteren 1 jaargexangeniastraf geëischt tegen den predikant T op grond van verzwarende omstandigheid Zekere S eeu m uderjarig gepa nteerd koopmaiJ vestigde vóó eenigen tyd teÜotterdam zyn kantoor Meubilair was daar overbodig en om kosten van gordynen nit te sparenwerden de ruiten ge it Koopman in alles zooals hy z gt te zijni kon hy alles gebruiken en bestelde daarom oowel even gemakkelyk meubüair als eetwaren of yzer Op deze wyze was hy ook in bet bezit geraakt van eene party spinels en mefibelen door hem by eeti bekend winkelier op de Lenvehaveu besteld en door dezen geleverq Het ongeluk wilde nu dat kort daarna deztt winkelier bevreesd werd dat S wellicht het betalen sou vergeten waarom hy eei isterenavond gebruik maakte van de gelegenheid dat S niet te huis was om al het geleverde we te doen halen en in zyn eigen winkel te laten bezorgen Minder gelukkig was dienzelfdeu avond een handelaar in yzerwaren mede op do Leuvenhaveu woonachtig die b het kftnbjbden vm eöfle qnitantin var 45 voor eeue j geleverde bascule niet alleen geen cent betaald kreeg maar oük tot de ontdekking kwam dat de bascule al reeds lanj in andere handen wan overgegaan De ryksTeldfachtera Baas en Zuidweg hebben Woenedagiiacht gevankeiyk naar de gevangenis te Goes overgebracht zekeren M F Tefrére detevteur uit de klasse van disciplioi te Vlissingem Gedurende twee maanden had deze zich onder de gemeente Biezelinge ZuidBeveland Weten schuil te houden en deed hij dienst als n beider by een landbouwer aldaai De Rusflische componist Tachaikowsky blykt zich de cholera op den hals te hebbeu gehaiild door s avonds by het eten in een restaurant een glas ongekookt water te brinken Den volgende dagheden zich reeds de verschynsolen der ziekte voor welke ondanks alle genee middele steed verergerde en Zondagnacht om 3 unr Mierf de gevierde toondichter Zyn dood wordt algemeen betreurd De Czar beeft herhaaldelyk naar den toestand van Tachaikowsky laten vragen ffHet liep gülukkig goed af I cci hij éVfan het mnar anders gegaan hadt jo me maar gedood dan hadt je mo later dat andere niot kunnen aandoen De stem scheen haar te begaven twaar ademend voer ze voort O als moeder dat geweten had Maar dU heb ik haar nooit durren zoggen Van sohaamie zon me de tong verlamd zijn Maar het drukte me op de ziel als eeu molensteen dien ik mjjn hoela leven voortsloepen moest Als iemand mg aanzag sloeg ilc de oogen neer Wtat dan daoht ik dat hg mgno schande kende It bad het wri kunnen uitaohreouwen i Mensohen gelooft toch Diet dat ik slecht ben I Ik had mij willen verdrinken mgn hoofd legen den muur klaan Maar mijne moeder dan O myn Heiland voor wie Öij ook gelden hebt voor mij niet Ik heb mijn deel gehad I jyWat een drukte I Je moest je sebamon bier zulke kunsten te rerkoopen verwaande George maar bet meisje viel nis waanzinnig uit jr lij zoudt wel gewild hebben dat ik zweeg dat ik attyd zwijgen zou Mair neen nu wil ik spreken nu zal ik het mijn lief moedertje zeggen Thans is zij ia den hemel en het kan haar niet meer verne leruD Hoor toe Moeder en klaag hem aan bij den Heen God t Laat die oude historie toch rosten T riep George dooh sü legde hare hand op het hoofd der doods en sprak Voor jou en mij is ze niot oud maar altijd uieuw telkeaa gaan de oude wonden opnieuw open en thans sullen ie aitbloeden Kom w N ktilt lei George half vleiend half Eens gaf Bismarck een diner en in zyn nabijheid zat de Hollandsche gezant Met d eeoigszins ruwe openhartigheid die aan Bis marck en den nationalen trots die aan alle Duitschera eigen is zeide hy in den loop vnu het gesprek tot onzen gezant Oijtieden hebt niet een eigen taal uw Hollaudsch is niets dan een dialect van het puitach t Waarop de gezant antwoordde Dat is mogelyk maar dat neemt niet weg dat w een literatuur hadden voor dat gylieden tr een spraakleer op nahield c ïn onzeu tyd van belasting ver hooging van het zoeken naar aequiva enten kan het misacfaieu ran belang zyn als men zich een voorstel van den satiricus Swift herinnert Deze zeide eens dat de rogeeriiig dadelijk uit den nood zou zyn geholpen als zy eene inkomstenbelasting op vrouweiyke schoonheid iuvoerd doch met eigen vr e schatting Men meldt uit Amsterdam De oorzaak van het verdwyueu des heeren Kreukuiet een der directeuren vnn het Salon des Variétés ligt nog steeds in hot duister Gisteren is door de rechtbank een rechtskundig bewindvoerder benoemd tot regeling der zaken In de gehouden vergadering vaWingelande i van den polder Papekop en Diemerbroek wen op voorstel van hët bestuur besloten mede trwerken tot verbetering van den Papekopper dyk door gedurende drie jaren voor rekeoioj des polders aau te koopen voor ougeveer lOU grint waartoe zich eveneeus de gemeente Papekop verbond Men vermeent door dezen maatregel dien weg in behooriyken toestand te krygen waardoor het publiek zeer zal worden gebaat De arrondiasemeuts rechtbank te s Gravenhage heeft veroordeeld A Z schippersknecht te Nieuwveen w eus bedreiging met een misdryf tegen het leven van den veldwachter gericht tot 1 maand Ëen treurig ongeluk wordt uit Gent bericht In de spinnerij van Vnn de Bnleke aldaar n gisteren de soldering van een zaal ingestort Een 14 jarig meisje werd gedood en Uvroii wen en meisjes werden zwaar gewond Ëen meesterkuecht in de zaal die zich tegen een muur aandrukte bleef ongedeerd Te Naaldwyk zyn twee koeien op eene even bevelend Ah hij wordt bang was vroeger liever bang geweest I Maar voor de zonde ben je niet bang hèP Alleen voor de straf Zwyg 1 riep hy Vtuehtig keek h j naar do doode dia hij tot dusverre vermeden bad aan te zien en het was hem of zg bet voorhoofd fronsdo Wat ik misdaan heb zal ik weer goedmaken lluistordo hg Denk je dat dat mogelijk ia P t Ia te laat Weet jo a6g hoe je me daar bovon in t woud op het smnlle voetpad in den weg bent getreden Zij boog ziob voorover en trachtte hem aan te zien maar hij ontweek haar blik Het was avond maar nog heel warm Ik kw n van mgo werk en was moe Op aéns stondtjgvoo me Je ha U me seker opgewacht Neen iep hg f het was alleen toeval I Je kwomt van reae bruiloft en waart vroolgk Je waart zoo vriendelijk tegen me als nooit te voren Maak jo me daar ook een verwgt van P Ik keek je aan wgl ik lacbt Zoo arm als ze ia la ze toch mooier dnn iodere andere in t dorp Zg schudde hot hoo l Als je dronken waart geweest zou ik je golooven Maar je waart nuchter en ook ik had mijne vgf zinnen by elkaar en weet nog he4len welke gedachten mg toen door bet boofd gingen Dat jfl in den gron l goan sleoht mensoh waart dat ik je verkeerd beoordeeld had dat je nooit iemand kwaad deedt daa m j Het speet me dat ik jo ook wel eens gesard had Ik wilde je alle vergeven Wat hindert het of men elkaar a kfaa allerlei rsrdriet aandoet Later kan man het vreemde als uoodlotiige wyze omgekomen Het eene dier stiet het andere een hoorn door het oog in de hersenen zoodat de kromme hooiu niet meer terug kon Zoo verbonden geraakten de koeien in een sloot en kwamen daar oni Het hoofdbestuur der sMaatschappy tot Nut van het Algemeen heeft aau de departementen medegedeeld dat als algemeene voorzitter is opgetreden mr J A Levy Tot leden der commissie tot onderzoek dur armverzorging zyn alsnog benoemd de heeren J K L Blaukenbeigi te Amsterdam en dr H J de Doropierre de Chanfepié te g Graven hage Voorts bericht het hoofdhestauT dat het tot zyn leedwezen teleurgesteld is in zyne verwachting omtrent de versohyning van het rapport der commissie in zake de xiekenfoodaen aangezien dit rapport niet zooals het hooftlbestnur blykeus zyn laatste jaarverslag hooptt i dezer dagen doch eerst later gereed komt Van de uitgezonden vrageolysten over werkloosheid zyn een 85tal nog niet teragontvangen Het vermoeden rees by het hoofdbestuur dat de departementen welke geen antwoorden hebben gezonden geene waarde hebbende mededeelingen te dezer zake hebben te doen dooh aangezien van tyd tot tgd nog rapporten waaronder niet onbelangryke van sommige departementen inkomen acht het hoóWbestnur het niet overbodig nogmaals te berinneren aan hetgeen in eene vorige circulaire werd bericht en op de daar aangevoerde gronden te verzoekeu dat die departementen welU zich alsnog met het onderzoek bezighouden zoo spoedig mogelyk hunne antwoorden inzenden Door de politie te Amsterdam is gisteren de hand gelegd op eene bende jonge dieven die zich genesteld hadden in de ledige perceelen naast het eveneens ledige postkantoor Het was eene ware navolging van het kinderspelletje Kruipdoor sluip dror want lan s de onmogelykste omwegen hadden deze veelbelovende knapen de verschillende huizen met elkander in gemeenschap gebracht Het zal dan ook nog de vraag zyn of het den agenten wier kleeding de sporen droeg van het onvermydelyk kruipen en klauteren gelukt is alle leden der bende iu handen te krygen Het nog maar altyd uitgestelde sloopingswerk is iutasscheu vergenaakkelykt Lood van daken koperen kranen sloten enz waren netjes bij elkaar gepakt Veruoedelyk zal reeds vroeger menig vrachtje in veiligheid zyn gebracht wol weer goed mAki n zei ik tot mij zelve Kn ik heb geloisterd toon je van de bruiloft begjo te vürtollen Ken rijke had eene arme gehuwd ze badden elkaar lief en waren gelukkig Kn ze hailden uiet kunnen wachten lot do gasten vertrokken wrrou iim elkaar te omarmen en nuar hartelust te kussen Rn iu scherts heb je me wilUn toonün boe O God dat was een ohorts I Wat je wilde bg hot Ijjk van mgne liflve moeder zwoer ik dat ik het niet wist Maar ik hnd jo lief reeds lang ik heb je altgd iief gohad In jo ergste bOosheid was jo me lioter dan alle anderen die ik ken Ga ga heen I riep ze en balde de vuisten Je hebt jo aan me bezondigd vreeselgk vreeselgkl Niet om te zegKavjTuUt toen ik vertrouwen io je istelde toon ik 6 tlï is uiet sleoht Hond op hb8l EwP u rmelde hij dooh zg voor voort i Im V Ëliendeliugl mÊ imm tioht God weet hoe ik mg geweenf ffl Tioch a Is dat gereehiighöid God mijn God waarom hebt Gg dat toegelaten waarmee heb ik dat verdiend P George schoof onrustig op lijne plaats been en weer en boog bet hoofd dieper terwgl ze voortging Weet je nog boe je mij den volgendon dag weer nageloopen bentP Eo later telkeus en telkens weorP Hoe ik de deur versperren moest als ik alteen thuis was P Kn toen ik mgne schande niet langer verbergen kon weet jo pog hoe ik bg jo kwam en het je gezegd heb en hoe je mg hebt uitgelachen P