Goudsche Courant, zaterdag 11 november 1893

5 93 7 45 10 08 6 35 9 37 11 10 50 11 91 Directe Siioorwegverblndliig met GOUDA f fBS fjf f Aanscvangen I clober TUd vao Greenwlcli au 7 25 8 35 01 i 40 10 46 10 66 HO l 8 12 68 1 24 3 62 4 60 6 22 iM 7 10 8 22 8 43 40 10 42 11 08 11 26 11 41 9 20 10 11 08 ROTTBRDA M 0 O II D A S5 44 te 10 17 10 17 10 34 10 41 10 47 6 02 6 13 6 91 6 90 6 35 3 10 4 08 OEN Hiio GOUDA aHage 6 48 7 207 43 9 28 9 4610 14 11 33 tM 1 38 2 15 2 46 3 43 4 16 4 42 6 21 7 10 49 12 11 1m MlT 2 65V45 M7 6 59 7 13 8 25 9 87 10 46 11 11 11 30 1 44 1 49 1 68 2 04 9 0 10 16 10 5 12 03 12 45 2 20 2 45 3 15 4 13 4 43 6 20 5 51 7 42 8 85 10 03 U T H K O H T G O D D A I 3jl 12 03 12 50 3 10 3 52 4 43 6 36 19 19 3 84 4 06 4 56 12 96 4 4 19 12 42 4 24 7 20 8 32 9 34 10 87 12 06 12 55 1 22 3 50 4 37 5 20 7 08 8 20 AHSTEKDA H O O U D A 40 11 10 11 87 2 40 9 15 U 5 11 48 6t 10 44 li i 18 1 18 1 24 1 33 1 38 11 27 12 41 19 51 1 4S 1 67 4 25 6 95 5 66 6 41 7 43 8 55 10 16 11 15 11 40 12 R O r D A U T RKC H T t j o o ia 45 19 48 2 98 3 18 4 16 4 47 6 93 6 01 7 45 8 38 0 V fll T SQ iM II 8 91 10 19 10 k 11 0 8 40 11 16 8 46 11 93 41 9 10 61 11 45 G O U U A A M S T K R D A H 21 10 06 10 55 12 11 9 51 4 47 10 10 55 12 1 1 2 40 5 45 11 10 ii M i i a ii tn eeu vergaÜBring van d RoomscliKaiho lieke Kies vereen iging Hecbt en Plichtc te Amdterdam heeft dr Schaepman een noiitieko rede gelirmden l e groote zaal van Frascali Nos wa van boven tot beneden gevuld en vele geestolijken daartoe uitgonoodigd woonden lie vergadering bg De voorzitter van het bestuur de beer J Van Bchorpenzeel deelde mede dat er geen pauze en geen debat zou zjin Dr Schaepmau sprak over uitbreiding van kietirecbt Goleidelyke uitbreiding had ving hjj aan ook vo6r ons land uitgediend en wy moeten den grootan sprong wagen Ënnawas maar de vraag op welke wyze en met welke vooruitzichten Aan t einde onzer l Je eeuw openbaarde zich allerwegen onder alle volken eeu neiging eeu wensch een wil n drang om mede invloed op den gang van zaken te doen gelden een verBchjjusel dat uien betreuren niet loochenen kau Het is daarbfj niet te doen om uitbreiding van volksmacht geeu overdragen van de Souvereiniteit van hoog naar laag Maar men wil weten door wie en hoe men geregeerd wordt en doen weten dat men er ook in Spr verklaarde dien drang historisch waarby hij tot do dagen der eerste christenheid opklom om ten slotte te komen tot de Franscbe revolutie die een misdadige opstand was maar die raoett komen omdat nau het volk zonde was gepleegd Want wat vroeg spr is er met het Ffansche volk geschied Is het alleen door hongersnood door verdrukking gekomen tot do misdaad in den zin van het recht Daar wu iets wat feller wondde dan de onspoed het volk was door zyn hoofden vervreemd van ziju goede zeden van zyn historio van zjin recht van zijn souvereine beweging gemaakt tot onderdanen van zyn Koning zonder iets meer £ n toen de donder dreunde de bliksem door de wolken voer is dit volk opgestaan misdadig maar met verklaarbare misdadigheid applaus De bewegingeu van dezen tyd de jtroomiugen van dezen dag zegt men komen nog Voort uit dezelfde bron uit denzelfden geest 8pr gelooft dit niet want naast die geweldige omwenteling heeft eene andore wedergehoorte in de volkou met name de Oermaansche volken plaats gehad Want toen die revolutie haar zegetocht deed zjju do Oermaansche volken na eerst verslagen te zyn opgestaan en hebben Europa van do revolutie bevryd Het zy n de volken niet de Vorsten die dat hebben gedaan Aan zulk een beweging is geen weerstand te bieden Maar vraagt der eu gene allicht de gevolgen gy ïiet ze by uw naburen Maar buren zyn geen goede raadgevers zegt een oud Hollandsch spreekwoord En nu zeidespr zich tot de vreeselykste der gevolgen die voorgesteld worden te zullen beperken dat namelyk van een grooter getal kiezers meer Staatabemoeiing te wachten is en dat zy die t minst bydragen voor de Utaathuishoudin t meest zullen genieten Wy zuHen een socialiHtischen 8taat krygeu mot het parool de Staat voor allen Spr zeide dit niet te vreezen al wilde hy niet ontkennen van meening te zyn dat dit op sommige punten gerechtvaardigd nuttig en noodig zou zyn Of hadden de tegenwoordige regeerders in alles wel voor allen getykelyk zorggedragen dtirfden ze nog verklaren lattt alles maaront over Men moest toch de zaken bev ieu zooals ze waren meende spr En dan moest verklaard worden ja dat er wel wat voor volksonderwijs is gedaan maar dat allereerst voor gymnasiaal en hooger onderwys werd gezorgd en dat daar veel voor middelbaar werd gedaan maar dat zeer zeker aan vak en volksonderwijs nog niet de noodige zorg is besteed En zoo is het gesteld op menig oeconomisch gebied Er is gezondigd door menig verzuim omdat men het volk niet kende Van kiesrecht uitbreiding verwachtte hy dat veleu van eeu anduren geest zonden worden Zy zonden het oog vestigen op andere toestanden 8 35 8 42 8 4 8 63 0 06 7 25 7 32 7 S9 7 4 7 BS loi la 30 Moordreoht Nisuworkerk C p U Rottardvn 7 Boltardun CapoU Nieawerkerk MoordrMht Ooudi 6 5 10 6 1 5 26 5 32 Qouila 7 30 8 40 9 04 0 37 Zef U 7 42 8 52 Bl Kr 7 47 Z Z Iir 7 53 01 N r L d 8 09 Voorb 8 07 9 18 iHig 8 12 18 9 34 10 07 Ooid 5 35 6 40 7 55 8 Oudeir 5 50 6 54 WMrfen 6 67 7 018 11 Huuwlaa 6 04 7 08 Ulraohl 0 18 7 28 8 28 11 10 09 6 40 8 7 59 9 I U Gouda Amiterduii Wp AaalarduaOi De Katholieken moesten daiirby epn houding aannemen die hun de overwinning bezorgde door onderling niet meer te krakeelen eu zich te verdeelen Daarby kan ieder zyn eigenaardigheden desnoods ook zyn aardigheden gelach behouden By den stryd in deze laatste helft der eeuw komt het op den Staatsvorm minder aan dan op het regeeringsb iusel Voor waarheid vryheid en recht moeten wjl stryden Onder de banier van bet Kruis eii onder de vaan van Christus konden alle Katholieken man aan man en schouder aan schouder gaan en zoo den aankomeuden stroom leiden in goede bedding tot heil van land en volk en troon Onder langdurig daverend applaus sloot de voorzitter met dank aan den spreker de vergadering Groote manoeuvres en nc wat Dezer dagen hadden aan de Heldersche kust de groote manoeurres plaata door land en zeemacht Een man die met zyne vrouw alleen zat wilde ook eeos gaan zien en trok de deur uit Zyn vrouw ging in dien tusschentyd even naar een buurvrouw féliciteeren en werd goed getrakteerd zoo zelfs dat zjj al spoedig alles is draaiende tong zei Myn man heeft daar straks een zootje vissies gekregen en die heb ik gebakken ik zal er n stuk of wat voor je gaan halen buurvrouw Haar man had inmiddels een oude kenni ontmoet en was met hem naar een tappery gegaan om eens op te steken c Weldra stonden de kennissen ook al niet zoo heel vast meer op de beenen De vïacheigenaar stelde zyn me ezel toen voor om met hem naar zijn huis te gaan en zich doo een gebdkken viasie wat op te frissrhen Onderwyl was een neef van het echtpaai een bezoek aan oom en tante komen brengen vond bet tweetal afwezig ging snuffelen eo zag in de kast een bord met gebakken viscb Hy ufim eenvoudig de buit mee naar buisf Toen nu de vrouw en man thuis kwamen en geen visch vonden beschuldigde de een den ander de versnapering te hebben weggegeven Eene twist ontstond Du kennis kwam tasschenbeide en trachtte de kyvenden te kalmeeren met deze woorden Maak nou maargeen manoeuvres meer c N Bid Van een boek dat weinig om het lyf heeft zeide men vroeger dat het eene bespreking niet waard was De hoer J A Wormser uitgever van de Standaard denkt er anders over lü eene circulaire door hem tot heeren uiigeverSj gericht vBrklaart hy zich bereid de door heil uitgegeveö boeken in de Standaard te doeif hesprekeu mits de uitgevers hunne boekei zesmaal tunschen II November en IG Dc cember op Zaterdag verschyuende Standaarde advetteeren Naar inhoud vorm of strekking zal by da besdreking der boeken in hetanti revolutionaire blad nimmer worden gevraagd De hootdzaak is de dubbeltjes voor den uitgever Hy zegt toch Boi ken voor welke geen advertentiën in dezezes nommers gorden o egeven worden er nietin besproken Amh Crt Naar aanleiding vun de ongeregeldheden te Wageniogen op 30 October zyn 15 processenverbaal opgemaakt t w 1 wegens poging tot moord 1 wegens het inwerpen eener ruit 3 wegens het aanbrengen van ateenen 8 wegens verstoring der openbare orde en 2 wegens het dragen eener vlag langs den pubtieken weg zdüder vergunning van burgemeester en wethouders Een spoorweg arbeider geraakte gisteren op bet rangeerterrein van het Centraal station te Amsterdam tusschen de buifera van eenen rangeertreiu met het gevolg dat hy voor dood naar het gasthuis werd vervoerd 10 65 11 02 11 09 U U 11 S6 1 12 1 1 1 28 11 38 9 61 7 91 7 47 8 18 10 03 10 11 7 45 8 07 U 6 16 6 12 6 31 6 36 4 57 9 58 6 80 9 37 6 37 7 6 10 22 2 44 5 04 5 44 6 17 8 06 10 28 2 51 5 1 5 50 8 13 10 34 1 20 3 08 3 50 4 48 5 9 6 91 6 35 8 28 9 10 10 52 Voor den kantonrechter te sGraveuhsgé lind zirh beden iemand te verantwoorden we gens het geven van eene openbare vermakelykheid zonder vergunning in een huis aan bet Plein aldaar vier malen geplagd De ambtenaar van het openbaar ministerie vorderde deswege vier boeten van 25 Beklaagde beweerde slechts voor 25 en 10 cent te hebben verkocht kaartjes geleverd door de bekende Jannetje Stroik De laatste als getuige gehoord verklaarde door den beklaagde te zyn aangenomen voor den verkoop van kaartjes Zg voegde daarby dat z J heden voor dat ver koopcn nog geen loon ontvangen hiul en wenacbte s kanton rechters hulp om dat te verkrijgen Niettegenstaande het scherpe politietorzicht is en hlyft de O Z Armsteeg te Amsterdam zeer onveilig zóó onveilig zelfs dat het den wandelaar niet geraden is in het nachtelyk uur door die straten te loopeo Niet alleen worden de menscheu in de herbergen en andere krotten bestolen maar ook op straat hebben aanrandingen plaats men wordt er van zyn sieraden en geld beroofd Zelfs oven Bg is het er niet altijd pluis Toen eeu onzer verslaggevers zoo deelt bet HbId mede gisteravond eens een kykje wilde nemen de Warmoesstraat uitkomende Ue O Z Armsteeg wild inslaan legde een agent van politie de hand op zyn schouder zeggende Mynheer ga deze straat niet in want het is vooi eenen vreemdeling hier gevaarlyk Toen onze verslaggever opmerkte dat by zoo heel bang niet was waarschuwde de agent nogmaals en zeide zelfs niet voor zyn leven te kunnen instaan als by zynen raad niet opvolgde Zulke toestanden vindt men nog in Amsterdam en zooals wy zeiden de politie schynt er weinig of niets aan te kunnen doen Byna dagelyks hoort men er van aanranding gen en menscheu die bestolen zijn terwyt de bevolking voor eene vechtparby ook niet bang is In dit merkwaardige jaar moei men zich op alles voorbereid houden ook op vorst terwyl men nog druk in de najaarsbloemen en troit zit merkt thet N v d D op na ir aanleiding van het feit dat gisterochtend de stilstaande watereu waren dichtgevroren Maar het blad herinnert er toch by dat deze merkwaardigheid niet aan 1893 alleen eigen is want dat in 1888 op 8 November in het Vondelpark al schaatsen gereden werd onder het gro der overhangende boomen Dynamiet aanslag te Barcelona Eenige jaren geleden verscheen een anarchiatisohe fantastische brocharnf die den titel voerde van een gala avond in de opern oi zoo iets en waarin een dol fantastisch beeld werd ontworpen van bet heerlyke tafereel dal zon volgen wanneer men op een gala avond in een der groote schouwburgen plotseling mei dynamiet ging werken De fftuUsie heeft zeker de schurken door t hoofd gespeeld die Dinsdag avond in het Liceo tbéater te Barcelona waar Willem Tell gegeven werd by het be in van ttwee lebedryf van een der bovengaleryen twee bommen in de stalles wierpen De uitwerking was ontzettend Van alle banken drong het publiek naar deuuitgang Er ontstoud een verschrikkelijk gedrang waardoor velen onder den voet geraakten Het aantal der slachtoffers alleen doorde ontploffing werden onmiddelyk 15 personen waaronder 9 vrouwen gedood werd daardoor nog vermeerderd Een officieel bericht zegt dat er in t geheel 22 menscheu gedood en 40 gewond werden Onder de dooden bevond zich ook een vreemdeling een Duitscher of Amerikaan 4 60 4 67 5 04 6 11 6 20 6 53 6 03 6 10 6 17 6 26 4 10 2 50 1 46 1 6S 2 02 2 0 2 15 2 48 Toorb 6 54 N d L d6 6 Z Ze 6 08 Bl Kr 6 14 iia M 6 19 Oxnda 6 80 7 50 8 13 10 20 10 32 10 41 Ulreolit 6 33 7 60 9 63 HarmalM 6 47 8 03 10 0 Woerden 6 63 8 10 10 16 Oudewaler 7 07 8 19 10 24 Gouda 7 65 8 10 i i Aautcrdam 0 a I AEatanUm Wp 5 50 Osod 7 M Onmiddetyk werden twee bekende anarchisten eeu Italiaan Soldati genaamd en een Fransdbman zekere Arago in hechtenis genomen Spoedig daarna vatte de politie nog een derden anarchist die volgens eenige toeschouwers eeu der beide bommen naar beneden wierp Het is gebleken dat slechts ééa der bommen ontplofte maar selfs dei wai zoo sterk geladen rermoedelyk met gekapt lood dat daardoor eene zoo groote verwoesting werd aangericht De gewonden werden zoodra de eerste ontsteltenis geweken was naar het ziekenhnis vervoerd Drie van hen overleden oomiddellyk Van de toeschouwen die door deze helflche misdaad het teveu verloren behoorden er 5 tot één gezin Allen zaten naast elkaar op de eerste ry Twee van hen werden onmiddellijk gedood terwyl de drie anderen zoo ernstig gewond werden dat zy weldra in het ziekeiifaois overleden Het bericht van dezen aanslag heeft natuuriyk ook te Mwlrid groote ontsteltenis teweeggebracht Men beschouwt den aanslag als eeu wraak der anarchisten wegens de terecht stelling van Pallas die onlangs den aanslag beproefde tegen maarschalk Campos Men herinnert zich dat Pallas toen hy door den krygsraad was veroordeeld den rechters toeriep Door myne veroordeelii g hebben de rechters bun eigen vonnis geveld Nadat Pallaa was gefusileerd werden de bekende leiders der anarchisten die zich in hechtenis bevonden weer op vrye voeten gesteld Tot dezen behoorde ook de Italiaan Mancini die voor den leider der anarchiaten te Barcelona wordt gehouden In een artikel van de Arnh Crt c wordt er de aandacht op gevestigd hoe weinig de by de wet van 1869 vastgestelde vreemde namen van ons metrieke stelsel ingang nog hebben gevonden in het dageljjksch leven Wy Nederlandera die anders zoo tnk zyn op vreemde woord schynen afkeerig te blijven van de namen kilometer decastere deciliter enz en bewyzeo dus weder de waarheid van het spreekwoord als men den rat op het spek bindt wil het dier niet eten Hoe liep de oude benamingen by het volk ingeworteld is blykt uit de volgende aanhaling Are is DM Zeker f e notaris beëedigd man der wet leest zoo vaak af van Hectare Are Centiare dat men willens of onwillens wel moet onthouden Doch niet onmogelyk helpt hy dadelyk daarop oen vrager die zegt Nu maar zeg ons nu liever hoeveel bunder en roeden en ellen in t vierkant dat is dan hebben wy er wat aan In Friesland leeft ook nog in blakende gezondheid het pondemaat t Dat heet nu SG are maar let wel Er zyn groote en kleine pondematen en zoo ia het mogelyk dat dit kon loopen of in goed Hollandsch variSeren tusschen 32 en 40 are Op die manier Zoo is in het Zuidoosten dier provincie ook de maat loopen stal Loopen is een oude Hollandsche maat ik meen een inhoudsmaat groot 87 5 liter en die hoeveelheid graan heette benoodigd voor de oppervlakte loopens tal Die is groot SS s ure of juist bunder of hektare Maar vertaal hier nu liever are niet met roeden en zeg maar niet dat komt uit op 33 roede Wel neen een loopens tal is 200 tweehonderd vierkante Nederiandsche roede is = 6 Q oude roeden Het pondsmaat hierboven wordt in de zandstreek van dat gewest in 18 doelen ingedeeld en elk deel heet een lepsen c Even verder is de indeeling van een pondemaat in twintigen en elk deel heet een spie De gemeente t Bildt kent morgens een morgen heet 2 pOudemaat Ook bestaat een méd of mado dat heet eeu oppervlakte van de grootte als een maaier één dag heet te kunnen afmaaien Zoo n mêd of made is morgen of ook wel Och niet ieder is even handig en yverig is de een in meerdere maat dan de ander Wavomzouden maaiers het ook niet kunnen zyn 0 40 47 64 10 1 10 10 8 10 4 45 4 55 5 09 5 09 5 11 7 07 7 17 7 24 7 31 7 37 55 8 05 S 7 06 7 11 7 90 7 26 7 81 4 48 9 45 9 54 5 5 09 8 09 8 50 10 07 10 54 9 04 10 10 23 l 8 41 32 10 40 11 26 7 48 4 10 7 23 4 85 7 40 LM Ml 4 10 441 iJO 1 47 lO Oi 11 0i Heet eigenaardig rekenen bouthaudeloars eu voorts zy die met hen in dadelijke aanraking komen b v wagenmakers klompenmakers enz Ze meten by voeten en duimen en schatten de waarde van t bout by duiten en penningen Het is niet onaardig eens een lystje van houtpryzeu bij den wagenmaker in te zien De Kamerleden hebben een heel ahonderIgke alodie T n het Tolkuleren welker diepe urdg we wellicht nooit genoeg naar waarde chatten en co honden ze waarachgnlijk niet van de leer de rat op het epek binden ton wat diei meer zij Stère Dit woord ontmoet ik m boeken en bg anbeetedingen Tanwege gemeentebentnren gedaan tel Tan het lereren an grint aóó en jtóTeel tére Dat deie het woord stère hebben i te vatten andera is het wisse bg bont of kubieke el hoogstens knbieke meter dus werkelijk M Andere inhondsmaten heeft het rulksleren genoeg Graan gaat by ukken 75 L of bg mudden HL roorts bjj schepel DL olie petroleam stroop enz bg raten Maatflesscheu en voor medicgoen niaatfleschjes of buisjes zgn er ook al Sterke drank en azgn gaat wel bg dikkoppen 2 d L een dikkop ia twee maatjes Boter in Friesland bj t rat Een rat boter i 80 pond dus 40 KO Gram wordt overigens het trouwste gezegd door postbeambten en alweer is de reden voor de hand die brief is over de 15 grammee 10 cent port Dus ook tien oent en niet dubbeltja want de wet kent enkel gnidans en centen Aan tram nf spoorwegstations hoort men dan ook guldens en centen andere muntbenftmingen niet Ond pond is er en heet nog bg voorkeur het pond Kilogram nog in den omgang nieuw pond t kan best de spelling van de Vries te Winkel is ook nog nienwe spelling en op ander gebied is er nog een nienwe of moderne leer a Statig aan plaahten de trekschippers te zeggen dan breekt het Igntje nietc In Juli van dit jaar werd een partg lood in blrtken geborgen in een loods der gasfabriek te Breda welk lood gedeeltelijk verkocht is bg een loodgieter aldaar die de zaak vreemd vindende deze aangaf en later ook den verkooper op straat aanwees Thans heeft deze verkooper zekere P voor de arrondissementarechtbank te Breda terecht gestaan als heler daar er geen bewgzen waren hem als dief te vervolgen Beklaagde getuigde het lood te bcbbel ontvangen vso een man meteen langen baard de bedrijver van alle euveldaden in ons land De rechter vroeg Was er niemand bg toen gg het lood in ontvangst naamt Ja maar je vraagt de menschen niet naar hnn naam En de man hieef staan tot je terugkwam Daar blyf ik buiten eu Hoeveel m al is Neen stil nou eens je mot een beetje reden verstaan heeren het spijt me zijn naam niet gevraagd te hebben dat spijt me De officier van justitie je bent ook een strooper hé Neen een strooper ben ik niet maar als ik er een kan pikken dan kp ik het Hoeveel maal ben je al veroordeeld voor strooperij Een keer of zes En voor andere dingen Dat laat ik aan uw beleefdheid over De ambtenaar van het O M verklaarde de heling wettig hewezen zeide dat beklaagde zeer ongunstig bekend staat en eischte één jaar gevangenisstraf Door de politie te Amsterdam is gisteren aangehouden een Belg die onder een valsche i naam met zijn dochter in een hotel in de Kalverstraat logeerde en daar zonder betaling zijner rekening vertrokken was De man die beweerde te Brussel een magazgo van horloges en bgonterieëu te hebben was zonder middel van beataan en zal op dezen grond over de grenzen worden gezet TOOiNTElBXi t Was een teganraller voor bet Goudscbe publiek dat gisteren in zoo groote getale was opgekomeu om in plaats van De erfenis van mynheer Plumei te worden afgescheept met een klucht als Prie vrouwen voor een man De hr Willem van Zuylen was ziek volgens sommigen zeer ernstig een bloedspnwing n 1 volgent anderen ran voorbygaanden aard wat haarpgn of zoo iets In elk gevat kenren we het reclame maken voor een vod onder de vlag van een goed stnk ten zeerste af De Vereeniging die zulke goede krachten bezit moest de opvoering niet van een persoon afhankelgk doen zyn en moest er geruild worden dan moest die ruiling minstens gelyk staan tDrie vrouwen voor een man ia een klacht die in Parys erg mag bevallen maar voor ons Hollanders geen gewenschte kost is Grappen woordspelingen vergissingen koddige tooneelen vormen een chaos waamit men byna niet wys kan worden doch woarbg de vertoonere het zy tot hunne eer gezegd de kluts niet kwytraökten Hoe echter acteurs van naam de beste krachten werkten gisteravond mede zich kunnen leenen tot bet verkoopen van zooveel flaawiteit is ons een raadsel Ons dunkt als één man moesten ze weigeren hunne krachten aan zoo n stuk te besteden Nu ze dat echter niet deden komt hun voor het vertolken een woord van hoogen lof toe Waren zy niet zulke goede vertooners geweest wellicht hadden velen onder het spel de zaal reeds verlaten nu deden veracbeidenen het by de panze De inhoud van het stok is in t kort deze Twee jongelingen de schilder André en de advocaat Raoul houden er ieder een oompje op na met veel dubbeltjes die ze machtig zullen worden als ze ten minste goed naar de pypen dier ooms dansen De eene oom een tobber die al drie vrouwen had heeft is tegen het huwelyk de ander die vrygezel ie wil dat zyu neef tronwt en komt daartoe met een vervelend kiud heelemaal uit Amerika De respeétieve neven denken er juist andera over dan hunne dito oomsDe eene vriend helpt den anderen de vrouwenhater belooft om zijne vriend te redden als aanstaanden echtgenoot van drie dames op te treden Allerlei eomWinatien en een samenloop van omjttandigheden is natuurlyk daarvan het gevolg £ r werd braaf gelachen vooral in het tweede bedryf doch de oplosaiug was wel een weinig te kalm Het nastukje Oude Bourg onge d ed als zoodanig goed dienst Het spel van mejuftr Berthe d Estrelies Mevr Marie van üysden Vink was ontegenzeggelyk zeer fraai De pauzen duurden verbazend lang pu had de Schutterymuziek zich niet zoo dapper geweerd we hadden in dien tyd een flink dutje kunnen doen De eerste uitvoering van dit Gezelschap is ons door de keuze van stuk zeer tegengevalleu we hopen dat de beide vooratellingen die ons nog resten veel zullen goedmaken Bolteolaodsch Overzicht Eiodelyk heeft dq Oosteuryksche keizer zyn toestemming gegeveu tot het indienen van het ontwerp tot instelling van het burgerlyk huwelijk voor Hongarye Men weet dat Weckerlé de premier met een zyner collega s naar Weenen was gegfiao en nu blijkt dat dit voor bovengemelde zaak waa Na lang aarzolen heeft de koning van Hongarye de gedragslijn van het liber ile kabinet goedgekeurd £ en kerkelijke stryd staftt voor de deur tenzy de Paus weer tusschenbeide kome om de Roomscbe geestelykheid tot berusting te manen Er loopt een gerncht dat aartshertog Frans Ferdinand zich zal verloven met prinses Stephanie de Weduwe van kroonprins Rudolf De Duitsche Bondsraad beeït kennis gemaakt met de nieuwe begrooting van f 4 d5 Het eindcijfer is 1 300 000 000 M waarvan gewone we erkeerende uitgaven uitgaven 1 078 000 000 M De leening zal 116 258 400 M bedragen Over de verkiezingen voor den PruisifcheiiLanddag wordt nog steeds nagepraat De conservatieven hebben meer gewonnen dan mendacht De beide fracties der vryzinnige partyhebben gezamenlyk nog slechts 20 leden inhet Huia van Afgevaardigden dus niet genoegom zelfstandig voorstellen in te dienen Zywerden meerendeela in groote steden gekozen alleen te Berlyn 9 te Breslau 2 Men zoukunnen zeggen dat hst platteland de liberalesteden geslagen heeft J De berichten over het Spaansch Marokko sch geschil luiden heden iets beter de Sultan heeft een behoorlyken brief geschreven en de Mooren hebben de Spaansche konvooien niet meer aangevallen De radicale beweging in Noorwegen begint meer en meer de aandacht te trekken In de grootste kalmte en voorbereid door een aantal welberekende geleidelijk op elkaar volgende politieke schaakzetten hebbeo enkele volksleiders voornamelijk de dichter Björnstjerne Björnson het plan opgevat Noorwegen vry te maken van den bond met Zweden en htt koningschap Geen aanslagen geen woelingen geen volksbetoogingen kondigen de afscheiding aan Het volk heeft geen reden tot ontevredenheid maar zoekt die De consuloataquaestie en dergelyke zyn slechts voorwendsels Afscheiding is het doel en als Zweden niet uit vrees dat Noorwegen onder Ruslands invloed zal komen met wapengeweld de Unie zal pogen te handhaven zal de omwenteling zonder bloedvergieten geschieden f Vóór den volgenden iden November zeide de koning in een belangryke rede op een feestmaal te Christiania zal Noorwegen een algemeene verkiezing hebban doorgemaakt van grooter belang dau eenige andere sinds 1814 De veiligheid op het Scandinavisch schiereiland en de welvaart van twee edele volken staan op het spel Ware het denkbaar dat de banden die door een heilige Uniewet gewijd zyn ooit verbroken konden worden dan zou de onafhankelykheid van beide koninkrijken aan ernstiger gevaren worden blootgesteld dan ik op dit oogenblik kan bespreken Moge de hemel die voorkomen Op 4 November 1814 koos de buitengewone Storthing met algemeene stemmen Karel XIII van Zweden als grondwettig koning van Noorwegen De verkiezingen van t volgend jaar voor de Noordufae Storthing lullen evenioo e loopen over de vraag vóór of tegen den koning By deu maaltyd bevond zich geeu der leden van de vorige radicale regeering Zy hadden bedankt op grond dat zy niet de ongrondwettige daad van een koning willen goedkeuren die een regeering vormde uit de minderheid in t parlement Dit is teekenend voor den toestand De groote beteekenis van de Zondag gehouden verkiezingen voor den Nationalen Kaad van Zwitserland is zooals wy reeds met eeu enkel woord mededeelden het feit dat de so ciaaldemocratische party daarby de nederlaag heeft geleden en dat nog wel niettegenstaande alle propagandamiddelen die door de sociaaldemocraten in het werk zyn gesteld Weken en maanden lang hebben de socialisten alle krachten ingespannen om de andersdenkenden hy het volk voor te stellen als eeu bende uitzuigers als slaven van het kapitaal eu als on derdrukkers van deu werkman en om zichzelf aan te bevelen ala redders en verlossers en by de verkiezingen gaf het volk de voorkeur aan de radicalen en hieven de socialisten in de minderheid Grootendeels is dit te wyten aan de manier waarop de socialistische pers optrwd zy voert een taal die door de bevolking van Zwitserland niet wordt begrepen De in het Duitsch geschreven bladen ontleenen hunne artikelen aan da Duitsche socialistische pers de in het Frausch geschreven organen aan de Parysche volksbinadjes l ie artikelen en beschouwingen zyn geheel in stryd met het karakter en do eigenaardigheden van het Zwitaersche volk dat na eeuwen van onverpoosden arbeid er in geslaagd is een ouafhankelyk en geëerd bestaan te verwerven In dien stryd heeft het Zwitsersche volk geleerd dat voortdurende vooruitgang noodzakelyk is en gaarne wil het dan ook steeds medewerken om te veranderen en te verbeteren wat gebleken is niet goed te zyn maar het wil daarbij den bodem niet verlaten waarop alle tot dus ver tot stand gekomen hervormingen gegrond zyo De verkiezing van Zondag toont bot duidetyk dat Zwitserland er zich niettoe leenen wil een internationaal socialistisch proefveld te worden £ n het nieuwe parlement zal voortgaan te beraadslagen over de hervormingen waarvan de mogelykheid gebleken ol de wenschelykheid aangetoond ie Daaronder behooren de wetten op eene algemeene verzekering t en ongelukken De vryzinnige party zal ook een open oor blyveu houden voor die wenschen der socialisten wier vervulling strekt tot bevordering van het algemeen belang Te Santander verkeert men nog geheel onder den indruk van de ontzettende ramp welke daar verleden Vrijdag heeft plaat gehad Gisteren ontstond daar zelfs een nieuwe paniek toen bekend werd dat in het ruim van het grootendeels vernielde schip Cabo Machicnco nog 40 kisten dynamiet gevonden waren en dat de overheid besloten had deze te laten ophalen Al wat vluchten kon snelde de stad uit of bestormde de gereedstaande treinen om aan eeu raogelyke nieuwe ontploffing te ontkomen In het vreeselyk gedwang zyn tal van personen gewond Onder toezicht der overheid gaan nog steeds duikers te water om naar lyken te zoekeu Op sommige plekken lagen die in tien twintigtallen bijeen matir op a idere plaatsen vonden de duikers slechts hoopen verbryzelde ledematen zoudat zij vol ontzetting naar bovou kwamen en niet te bewegen waren hun werk te hervatten waarop men besloot te dier plaatse zich enkel van dreggen te bedienen om de afgrüaelyk verminkte lyken op te halen Tot dusver zijn 147 lyken herkend moar het juiste aantal der by de ramp omgekomeuen zal wel nimmer bekend worden Dinsdag had de indrukwekkende begrafenis der herkende lijken plaats 0 a ook dat van markies De Borabo waaraan echter het hoofd ontbrak De onherkenbare stukken van menschetyke lichamen werden allen te zamen in een gemeenscbappelyk graf gelegd Van allen zyde komt intosscben hulp opdagen De minister van Financiën heeft een openbare inschryviug geopend om den nagelaten behoeftigen betrekkingen van de slachtoffers te hulp te komen De regeering heeft voor 25 0 0 pesetas ingeschreven de gewestelijke liaad van Santander voor 15 000 pesetas eo de gemeenteraad voor de geheele som die beschikbaar is gebleven op de begrootiog Waartoe men iu Spanje het dynamiet gebruikt dat men binnensmokkelt met honderd kisten te gelyk is thans opnieuw bekend geworden De misdaad der revolution nai ren van dezen tyd te Barcelona zal wellicht de oogen openen van hen die ook in andere landen geweld prediken doch die dit zeker soms maar doen om sensatie te maken geloovende dat de revolvers welke ze goedkoop verkrijgbaar stellen en dynamiet toch wel ougebroikt zullen worden gelaten Hier is een ernstige woarschuwing hoe gevaarlyk die opruiende taal is Een gevoel van hulpeloosheid heeft zich meester gemaakt ran veleu die vragen hoe ter wereld men zich kan verdedigen tegen zulke moordtaigen in de handen van dweepzieke De loorgesteMe Toorzorgamsatregel om aüe bezoekers van schouwburgen te laten visit eeren om zeker te zyn dat f x bommen worden binnengebracht schyut vry moeielyk toe te passen By den dynamiet aauslag te Parya smokkelden vronwen de hommen binnen onder haar rokken De Spaansche regeering en het tjpaansche volk hebbeu recht op sympathie van alle naties Twee zulke oabeileu als die van Santander en Barcelona in één week zyn waarlyk voor de koningin en haar volk een namelooze bezoeking WüimnMMOEM voor Heeren Dames en Kinderen A van OS Az I 73 73 Beurs van Amslefdam NOVKMBKE Vor kra alotkcera 88 8 97 101 lOU 90 76 7 18 19 i vl es DSl 4 941 wv 100 B41 76 1 SS 108 60 S6 7V B8 60 1001 100 i06 140V 140 90 101 1001 188 8 Vi 88 91 9S 159 118 99 mm 47 r 49 1S8 181 i i 66 Vi 98l ISl lOU lOSlI i 101 90 ISO 1891 S io v 97 7 4S 87 S8 14 1 101V loa 78 107 100 68 Vi 60 10 151 106 mm 106 100 m 991 110 116 fsDiKLAND Carl Ned W S I dito dito dito t dito diui dito SV H0K0 Obl Ooudl 1881 88 4 iTAUa Iniobruving 1861 81 t ÜosTami Obl ia pipior 1868 S dito in liWer 1868 I PosTuuAL Üblig met ticket S dito dito 8 RliSLANu Obl Ootl Se Serie S dito Oeoons 1880 4 ditobg Kolbl 188 4 dito b j Ho 18SU II0 4 dito io goud leen 188S 6 dit dito dito 1884 5 Spanis Parpel lobuld 1881 4 fDRllllJ icpr Conv leen 18 0 4 loo Iceuiug serie D loo laoniDK serie C ZtiluAru Ulp Kco v obl 18 i I Msiioo übl Buil Soh 18tO 6 ViNEZtiKl A Obl 4 oobep 1881 Amsisbuam Obligatiau 1861 3 HonitUAM Steil leon 1886 8 Nzu N Afr Handeisv uud Areodsb Tab HU CerlllioitiD DwiMsstsohsppj dito Arnh Hypotheekb psndbr 4 CulLMIj d r Voritenl und s Or HjtBolhoekb psudbr 4 Nedertsiidsohe bank sand Ned llsudelmsAttoh dito N W li P o Hyp b pandbr I Kott llypotheekb pandbr 4 Utr llypotbeekb dito 4 OoiTENS Üost Hong bank und UusL Hypotheekbank pandb 4 AniaiKA Kquit hypoth paadb t Maiw L fi l r LioD oorl 6 Nsu Holl IJ Spooriv Mij aand Mij tot Kipl V St Spiv aand Ned Ind Spoorwegm aand Nod Zuid Afrik 8pm aand 8 dito dito dilol8 l dito S lTALI S Kjorwl 1887 89 A Kobl 8 Zuid Ital Spwmg A H obl 8 l oiBN WamsliBu Weonen asnd 4 SusL Ur Ha Spiv Mij aand S Baltisclie dito aand Fastowa ditff aand S Iwang Dombr dito aand 6 Kurak Jb Azow p kap aaod 6 Loiewo Sewuat Sp HiJ oblig 5 Orel Vitebsk dito oblig 5 ZuidWeat ditu aand 5 dito dito oblig 4 AMsaitA Cent Ptc Sp Mü obl 6 Ohio North W pr C v aand dito dito Win St Peter obl 7 Denver Eio Gr Spm eert v a ülinoia Oeotral obl in goud 4 Louia U NaahvilleC ert v aaod Meiioo N 8p f Mg lehyp o Miaa Kanaaa v 4 pel pref aand N ïoik Ontario tl Weal aand dito Penni Ohio oblig 6 Oregon Calif te hyp ia goud i SI Paul Minu Ii Maoit obl 7 Un Pao Hoofdllin oblig 6 dito dito Line ol Ie byp O 5 a a a an South Cert v aand Vin C Ballw h Nav Ie h d o O Amaterd Omnibua Mij aand Botterd tramiveg Maala aand Nio 8t d Amaterdam aand S Stad Kolterdam aand 3 Bawia Stad Antworpanl8S7 SVi Stad Bruaaal 1886 2 HONO Theiaa Begullr Oeaeliaeh 4 OoaTBNK StaaUleening 1860 6 K K Ooat B Cr 1880 S SPANJK SUd Madrid 8 1888 Nbd Ver Bez Hyp Spobl oert i 16 100 Nov WatergetUdsn Hoog I aag Hoog Laag Zaterd 11 7 1S 3 87 7 7 3 6 Zond IS 7 48 4 08 8 01 4 S6 Maand IS 8 1 4 44 8 38 6 08 Uinid 4 8 58 6 88 9 0 6 46 Woenid 16 9 48 6 07 10 10 6 85 Doadeid 16 10 89 7 04 11 18 7 88 Vrildag 17 11 47 8 12 06 8 81 SpringtU 2S Nov en 10 Dnn Haan Zon Nov Opg A Onderg A Opg Oaderg 11 10 64 6 10 18 Nov 7 SO 4 08 IS 11 61 6 68 19 7 81 4 IS S6A 7 01 S6 7 41 8 88 14 1 07 8 IS 16 1 80 9 S7 16 1 46AI0 46 E K 17 1 68 H