Goudsche Courant, maandag 13 november 1893

Maandag 13 November 1803 o 6190 32s e Jaargang eOIMHE GOIIAIVT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 y k s met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per dne maanden is ƒ 1 25 franco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers VU F CENTEN ADVERTENTIEN yi orden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere i egel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd TENTOOmElLINB DKB Kunstvoorwer pen aangekocht voor de Verloting der Kunstkronlek Hoofdprijs Zilveren Theeservies ter waarde van ƒ 1200 DagelglvB te bezichtigen van des morgens 9 tot des avonds 10 unr J T SWARTSENBÜRG W J en Lion Blitz TAMDAnTsen NIËUWCNDIJK 241 bU den Dam Amsterdam Ttë C0N8ULTBEREN iederen WUBNSDAG van 2 nnr tot en met VRIJDAG i i nor te Gouda Markt 1U4 OperatiSn op verlangen pgnlooa EEXXiSGEf iXG ÏNItlOHTlNÜIN WILKK OBVAAR MC ilAUK OF HINDKB KUNSEir VKROOKZAKKN BURGEMEESTER en WETHOUDERS van GOUDA Gezien art 8 der Wet van den 2n Juni 1875 Staatehlad no 95 Doen te weten Dat f vergunning ht biK n verleend aan A van Liethout en zgne rechtverkrygeiiden tot bet oprichten eener Bluchterü in het perceel aan de Karnei elkeloiit geteekend R no 406 kadaster lectie A no 2559 Gouda 10 November 1893 BurgemeeBter en Wethouders voornoemd VAN BERGEN IJZENDOORN De Becretaris BROUWER BurgerlUke Stand Hoordrecbt GEBOREN 5 Nvo Gerrit ouder C de Wilde en M C van der Vloot van Vliet OVERLEDEN 3 Nov B van der Vooren wed van C Vermeer 80 j GETROUWD W Rietveld en D Burggraaf beiden te Moordrecht ONDERTROUWD M Vis wed van A van Leeuwen en A Roiloos beiden te Moordrecht APVERTENTIfiy Voorspoedig bevallen van een Dochter A M ENOELbREOT TAK DIK EhDI Qouda 10 November 1893 Heden overleed tot miine diepe droelheid na oen kort doch smartelijk lyden miine geliefde Ëcbtgenoote Mej UATJE VAN DAM geb vas Nistvlhods in den ouderdom van 27 jaren mjj nalatende drie Kinderen te jong om dit smarteiyk verlies te konneu beseffen U VAN DAM lioUerdam 9 November 1893 Gevoelig voor de vele bewüzen van deelneming betoond by het overladen van onKen geliefden Echtgeuoot Vader behuwd en Grootvader den heer A W DIESTELHOKST betuigen wjj onzen hartelgken dank Wbd A W D1E8TELH0RST VAN DSU MaRCK M M SPABNAAIJ DlBSTKUIOaST A SPABNAAU H A DIESTELHOftST M DIE8TELHOR8T DlESTKLHOftST n die iets te vorderen hebben van of mUj verschuldigd zyn aan de Nalatenschap van den heer PIETEB BJiONSMIDDEL m leven Organist der BI Janskerk gewoond hebbende te Oouda eu aldaar 1 November j l overleden worden veraoohtdaarvan vóór don Isten DECEMBER a s opgaaf of betaling te doen ten kantore vanden Notaris U 0 TOKTUUN DROOOLEEVER te Oouda Oponljare Verkooping om contant geld te GOUDA op VRUDAG 24 NOVBMBKU 1893 des morgens te 9 uren ten sterfhuize van den Heer F Baona Miodil aan de Tnrfmaikt Wjk H No 65 van een netten goed onderhouden Waarby een uitmuntende PIANINOS van RiCHAK Lipp van Stuttgart Gewerkt GOUD en ZILVER eni Daags te voren op de gewone uren te zien Nadere inlichtingen geeft Notaris G C FOBTÜIJN DROOGLEBVEB te Gouda ADVERTENTIEN in alle jB nn n en BuitentamlêClu Cotiratlttn worden dadelijk opgesouden door hee Advertentie Burean van BBINKMAN en ÜOON te Gouda Oonds Saelpersdrut vu A BumiCAKfc Zoon Openbare Verkooping TAN M BLOEMlSTKRiJ BOOMKWEEKEEIJ genaamd FLOllA T B Ca OUD A De Notaris G 0 FORTUIJN DROOGLEEVER te Gouda zal ten verzoeke van den Heer Mr M M schim VA OSK LÜEFF Curator in het faillissement van H W Orro op IHnêdag 21 November 1803 des morgens te elf uren in het Koffiehuis Hn ScnAAKBoao aan den Kleiweg te Oouda in het openbaar doen veilen en onmiddellyk daarna na Combinatiën by afslag verkoopen Üe BLOEIIISTERIJ cü IIüOIKWEEKERU genaamd FLOUA bestaande m een goed onderhouden WÜ0 NHÜI8 met anneie Oranjerie Broeikaesen en Broeibakken alles met de verwarmingstoestellen daartoe behoorende SCHUREN EKVKN en TUIN EN alles staande en liggende in de Heerenkade in de Korte Akkeren te ioiiUa Wyk P No 344 kadastraal bekend in Healie E Nrs 1109 1181 12ü9 1263 374 37Ü 376 429 tot 434 1260 1261 1309 1310 1311 en 1262 te zamen groot 1 Hectare S Aren 51 Centiaren Te veilen in 40 perceelen zooals die op de terreinen zyn aangewezen en vermeld staan in gedrukte Notitiën welke op den 15 NOVEMBER a s gratis ten kantore van den Notaris verkrygbaar zyn en waarin ook de Cumbinatiën zyn aangegeven Te bezichtigen Zes dagen vóór den verkoopdag van 10 tot uren en op dien dag van 9 tot 11 nren Nadere inlichtingen geeft voornoemde Notaris FORTUIJN DROOGLEEVER te Gouda Openljare Verkooping te GOUDA op DINSDAG 14 NOVEMBER 1893 des morgens te 9 uren Achter de Vischmarkt naby de Gouwe van Eenig nieuw HOUT STEEN MARMER KISTEN enz en daarna te 10 uren in het Lokaal aan de Peperstraat wijk K no 252 van Eene Party SIEVWE en MEUBELEN waaronder een fraaie mahoniehonten ronde Tafel en een nette mahoniehouten Secretaire HUISRAAD BEDDEN en BEDDEGOED een groote BADKACHEL enz Daags te voren op de gewone uren te zien Nadere inlichtingen geeft Notaris FORTUIJN DROOGLEEVER te öoudo OPENBARE VERKOOPING om contant geld a B QoxjüA op DINSDAG 28 NOVEMBER 1893 des morgens te 9 uren aan de Bloemistery FiflKA in de Heerenkade in de Korte Akke ren te Gouda van De lierdschapp tot ile Bloemisterij Uoorenile WAGENS KARREN RAMEN MEST BLAD BOOMen TBBLAABDE CORNETTEN èone groote party LINT BLOEMMANDËN enz En voorts een goeil onderhouden IISBOEDEL Daag te voren van 9 tot 5 nren te zien Nadere inlichtingen geeft Notaris G O FORTUIJN DROO GLEEVER te goudo Zeer Nette Gesteendrukte NAAUEAAfiTJES worden GELEVERD door A BIU KMA en Zn Porselein Kristal Byouteriën enz De Ondergeteekende bericht door deze de ITouveautés voor liet a s St UICOLAASPEEST ontvangeen te hebben van zeer goedkoopo Artikelen Aanbevelend en Hoogachtend Th Schmidt voo h en Wed SBoelsiims u f de VïctoriaSron f e Oberlahnstein by £ ms Tafeldrrnk Vanh pninklykef uis derjl kder a je en Maatschappij tot Exploitatie der Victoria Bron te Oberlahnstein Geveslijird ie ItoUerdain Zuidblaak 8 Gebr ± Stollwerck s Chocolade en Cacao Doolmaüge door de nieuwste uitvindingen op machinaal gebied verbeterde fkbrlcatle en uitbuitend gebruik van fijne on fijnste grondstoffen garandeerei Jen verbruiker van Stollwerck s Chocolade en Cacao oen aanbevelenswaardig brikaat nauwkeurig beantwoordende aan den inhoud der nap Etiketten De Firma behaalde 27 Brevets als HofleveraMcler 44 Eere Dlploma g gouden enz Medailles een bewije van uitmontend jn fabrikaat Keeds 1874 schreef de Accademie national de Paris Noua votu lUeamona one HedalIIe d ar première elsaae sn oonaldéntlan de votre ezoeUente t brloatlon de Ohooolat bonbons varies etc eto StOllwarok l fabrikaat ia verkrijgbaar bij II H Confiseora Banketbakkers enz enz Goncraalvertegenwoordiger voor Nederland Jnliiu Hattenklodt Amsterdam Kalverstraat 103 j ssiiïp N De Priu HEDIGINALS LEVERTRAAN J TEN DOESSCHATE te Zwolle Koo mutlK beoordeeld Ia it Oonêeik OoarftOt en bet Phftrm e Weekblld door nof H Wefkbs Bbttimk te Dtnobt MUibtToleB door vele DoetOTea Is l mu houdende flewchen TcrkitJgbuf b jt Ornia DELAAT VA SO Markl Gouda KRAÉPELIEN ft HOLM S EikeLiCacao Aan beTolen door fl H Genees en Scbeikundigen Belr met fiouden en Zihenn ledailles Voedzaan Versterkend en Aangenaam van Smaak = j Met inelV gekookt zeer aan te bevelen voor dafetljkaeh ffebmik b j kk y deren zwakke personen en klierachtige gestellen J y Met water toebereid is lU Is spnw ski nohtlge drank nititekeud bi durrhte rV U ook voor luigelingen en Ideuie kinderen y l e whte Ïlkel Cacao van Krae H llen llolin u alom rorkrijgbaar ib V J vlcrkunte bussen v n Kgr f I JO Kgr f 0 10 en k Kgr klOM vooniM V vau Künnct waarop nevenstnond fabrieksmerk en de handteeVenmg van de abrt k inert f j kJMCl l XnH lm 111 1 11 to l ll Fabiikanteri Kraepeihtn Mm Zeist Hofleveranciers ZAK WOORDSNROEKJES bevattende de geslachten der zetfst naamwoorden benevens eene korte verklaring van de moeilQkflte daarin voorkomende woorden volgens de nieutffe Spelling van Dr M QK VREES en Dr L A tb WINKEL bij Opruiming i 10 Cent verkrggbaar bg A BRINKMAN ZN Tieméemeg Alom te bekomen BE BOUBSGIE SIAEEN of de beschrgving der beroemde geecbildei Kerkglazen van de Groote of St Janskerk ta Ter Ooudéf benevens de gMchiedenia der St Janskerk der 61a n der oartonteekeningen eui waarbg is toegevoegd een afsondertgk levensbericht der beroemde GlasBchildera de Qebroeden Dirk en Wouter Crabetb PRIJS 80 Cents A BEUNKMAM BINNENLAND GOUDA 11 November 1893 Gisteren behaalden te Dordrecht de bhr J O Matse te Zegwaart en M Neven van Lekkerkerk de acte voor vrge en ordeoefeningen De bg het 3de reg inf benoemde 2de Inï tenant C H Wgokhngze is Ingedeeld te Middelburg Dat de Inst tot kolfapel in Gouda eer toedan afneemt blgkt nït het feit dat een nieni ckoltclnb is opgericht onder den naam vau Maatal welke haar speelavond op Vr daf beeft gezet Het reglement is ter perse Voorsitter ia de heer D IJsselstgn eu Secr peno de beer J H Spierings Bg de Ned Herv gemeente te Waddiogsveen is beroepen Ds J H Gerritsen te Lopik en Kabanw Tot Heemraad van den Achterofschen polder onder Waddinxveen in plaats van wglen den Heer A van Bergea is benoemt de Heer J van Bergen aldaar Een twintigtal kinderen nit Berg Ambacht bezocht de 2e Openb School te Lekkerkerk Daarvoor vergoedt Berg Ambacht ƒ 21 5U per kind dos verre over de 400 De school te Lekkerkerk moet met een lokaal vei oot worden Nu verlangde men van Berg Ambacht dat deze gemeente behalve de genoemde som nt jaarlgks zou bgdragen eene som gelgkstaande met het salaris van een onderwgzer na aftrek der restitutie van het Rgk Met algemeene stemmen werd dii voorstel door Berg Ambacht s gemeenteraad geweigerd Nu heelt die van Lekkerkerk besloten bovengenoemde leerli igen voortaan te weren en zullen deze een ofbtand van een nor gaans moeten aflegden om de school te Berg Ambacht te kunnen bezoeken Het herbouwde kerkgebouw der vereenigdc Cbr Geref en Nederd Geref Gemeenten to BeigAmbacfat zal op Zondag 19 Nov a s worden ingewgd Het gebouw ziet er zoo nitals inwendig zeer netjes uit Donderdi morgen geraakte het paard van den landbouwer W Verburg uit de Bodegraaf FEViLLETOIV By Moeders Lijk Ed hoe ik toen ik geen rasd moer wist naar je rader l egsaa ben om hem allst te uggflo Maar hy sobudda oDgeloovig bet hoofd en jg looobendet alle in 01 11 bjjujo Ik wat baog voor vader hij was xoo streng 1 teide Oaorge rBangP lAfurd die je beat Uit rees hmh h j gez Ik ken haar niet Zjj drukte hare wang op moeders bont Hoor m j moeder mijne hand ligt op uw hoofd mya hoofd op uw hart Ik zweer o dat ik on ahaldig ben U kant op mg Dedenioa uit den hemel en behoeft u niet te schamen Doe het ou lie op mij neer Na kan Ik ipreken en behoef niet meer te blozen Toea u dok Ivefde kon ik alleen i iea t Is gebeurd I Meer kon ik mets zeggen En n zaagt hoe ik gebukt ging onder het leed ep waart bang dat ik mg het teven sou benemen all a meer vroogt Ën vader die t riohtte het hoofd op weerhield met moeite oen aehimpwoord en aprak op bitteren toon Vader was bet goed Nn had hij recht m te trappen Hg bleef alt d ia de herberg om zioh te troosten ovw myoe schande Mgne sehande die b over my gabraeht ha O moeder klonk het saurtel k fOpao lutg eeamaal uwe oogen en zie sche Mege op hol doordat even door den Oud Reeuwgkschen tol een wiel van den wagen liep waardoor het lemoen brak en dit op de hakken van het paard viel Aan de Reeuwgksche brug liep het Mard met zoo n vaart tegei den stal van den kastelein Rademaker dat de deuren die naar buiten opendraaien n ar binnen weken R greep het beest dat tusschen de denren was bekneld geraakt cd bracht bet vervolgens op stal V en zgne beide zusters die mede op den met kaas geladen wagen hadden gezeten kwamen met den scbrik vrg Men schrgft uit Reeuwgk Klachten onder den boerenstand over ongunstige tgdeu voor hun bedrgf zijn tegenwoordig schering en inslag Dikwgia zgn die klachten zeer overdreven doch te rechtvaardigen zonden ze zgn van zekeren P V woonachtig in den Graven koopschen polder aan den Pritl sendgk alhier welke voor een driejarig rand schot den ongeloofelgken prgs ontving van f 1 50 waarby later volgens conditie nog f 0 50 werd gevoegd omdat het zoo goeil nitviel toen bot geslacht was Dit is dan ook het eenige geluk dat V van zgn beestje heeft beleefd dat hg als kalf had gekocht voor ruim twintig gulden en dat in weerwil van eene goede voeding en verzorging voor groei en voortteling ten eenenmale onvatbaar scheen Het bnrgerlgk armbestuaiTté Ammerstofi f voor het jaar 1894 eene subsidie van de gemeente ontvaogen ten bedrage van f 250 zgnde f 50 meer dan over 1803 Onder de schoolkinderen te Ammerstol beerscht zoodanig de influenza dat binnen enkele dagen meer dan 30 kinderen wegens ziekte afwezig zgn Op de 3de of laatste nalaars veemarkt te Stolwgk waren Woensdag in t geheel 17 atuki vee aangevoerd Handel tra De bibliotheek van Prins Lucien Bonaparte zal eerstda B te Londen verkocht worden Het is een zeer merkwaardige boekenverzameling waaraan de Prins veel zorg en geld heeft besteed en men betreurt het daarom dat z nu waarschgnlgk wgd en zgd verstrooid zal worden Oe wensch dat het Britsch Museum de bibliotheek zon koopen kan waarschgnlgk niet vervuld worden Men hoopt nu nog maar dat de een of andere edelmoedige millionnair de verzamelmg in haar geheel aan de Britscbo natie ten geschenke geeft bem aan Ii hg niet mgn boozegeettP Neem uwe vergiffenit terag moeder en vloek hem vloek hem Booals hg verdient Hg verbleekte onder hare woorden Stil stil sprak h j aohor Waarom worp je miJ soo neer Ik wtl alles immers weder herstelles F Ik trouw je Ik had je reeds lang getroawd alt ik kon Doch ik moest wachten tot je vader dood was Die sou ons spoedig tot den bedelstaf gebracht hebben O als die maar vroeger gestorven waa In gedaobteo verzonken bad sg hem loten praten zoader te luisteren Bg de laatste woorden werd ze opmerksaam en knikte toestemmend Alle slechte meniehen leven zoo lang Jouw vader heeft het korter gemaakt die ging been toen jg oud genoeg waart om self de saak te beheeren O ging ze na eene poot voort als de mijne maar eenige jaren eerder gestorven wit dan hadden moeder en ik er ons nog kunnen opwerken Wg waren gverige arbelditert en de tmereii hadden ons gaarne Doch jammer en ellende waren orit deel 1 Kd toen mgne schande I Die beeft moeder in t graf gebrasht I George trachtte haar te rootten Nu ja dat nu eenmaal tw Maar thans zgn ze allebei dood en ik neem jo Aanstaanden Zondag kondigt Heer Pastoor ons voor de eertte maal in de kerk af en over dne weken zgn we getronwd Je moet zoo gauw mogelgk hier randaao Genthofrr die ilit hok gekocht heeft George zag minachtend om hem heen kan niet wachten tot bet leeg is om bet te sloepen Met goed gevolg werd aan de universiteit te Utrecht door den beer T ötigter uit Moordrecht het candidaats exameu in de theologie afgelegd 2e ged Dinsdagavond trad in de zaal van den beer G van Reeuwgk te Nieuwerkerk a d Use als spreker op de bekende declamator Katermoleu uit Amsterdam die de aanwezigen recht aangenaam bezig hield door het houden vao verscheidene voordrachten Jammer dat de opkomst zoo gering was Dit Waddingsveen meldt men In eeu tgdsverloop van ruim 14 dagen brak thans in een twsede gezin de cholera nit In het Iste gezin daalde een zoon van ruim 16 jaren ten grave gister was t slachtoiFer een kind van bgna 10 jaar In ruim 24 uren zagen de diep bedroefden ouders hun kind gezond en dood De uitwerpselen werden gewoon weg in de Gouwe geworpeo dadelgk werd daarom de besmetting van genoemd water door de gebeele gemeente heen afgekondigd Onder leiding van een sergeant en een korporaal zgn te Waddingsveen de oefeningen in den wapenhandel begonnen De openbare school B geniet de eer als oefeuingsplaats voor de militairen in spe te dienen In de vergadering van de IJselub Nooit Gedachte te Nieuwerkerk a d IJsel werden tot bestuursleden herkozen de faeerun P Koolmees A Dijksman en J van Hemert Uit de rekening eu verantwoording van den Penningmeester bleek dat bet batig saldo over het vorige dienstjaar bedroeg f 62 05 Sedert eenige dagen heeft een fongeu van 16 jaren te Schoonhoven de onderlgke woning verlaten zonder dut men weet waarheen hg zich begeven heeft Reeds is het signalement opgezonden voor het Politieblad daar de vader opsporing en aanhouding verlangt De alphabetische voordracht voor onderwgzer met hoofdacte aan de openbare school te Haastrecht bestaat uit de beeren H J G Fooy te Tuil en t Waal A Punt te HendrikIdo Ambacht en J Wever te Siiedrecfat De zoutamokkelarg is aan onze Zoideljjk grens nog niet ten einde Vooral nu het slachten van vaikens in vollen gang iS tiert de smokkelar weliger dan te voren Donderdag werden ouder Kozeodaal nabg Dat weet ik antwoordde te ik zal hem niet lang tot last zijn Ik £ al m n moeder nog nnar het kerkhof rorgezellen en dan ga ik vonr altgd weg Hij vatte deze woorden als eens bedreiging op en gromde verdrietig Maak dit anderen wga Waar wou je hoen F Je hebt nie j op de wereld niemand die ja helpt Je vergist je Ik heb twee goede rrienden deze fier strekte ze bare heide krachtige armen uit zoolang ik deze nog heb bon ik niet ver lateo Bg ons kan Goddank n itider die werken wil zgn brood verdienen Onrustig keek bg haar aan Wat wil je beginnen F Je als dagloonster verhuren Ken dienst zoeken F Ik heb er al een Van nacht slaap ik daar boren iu 8t Egyden De boerin bg wie ik dezen zomer geweritt heb heeft gisteren om me geatuurd e Via daar heb ju jo verhuurd F Daar heb ik mg rerhuurd Nu ik feliciteer je riep George bitter laar zal jo t goed bebbon 1 Zooals ik het daar vroeger gehad beb reng is se dat is waar Doob wat deert dat F Ik ulve ben itreng en daardoor begrepen we elkaar attgd goed Z staat er op dat elk a plicht betracht George hoorde opmerksaam toe Wat zg ceide beviel hem uitermate immers hg zelf moett eerttdaags oen ptar nieuwe knechts nemen Maar moer nog ttond hem die fiinko brave vrouw aan Hij moobt haar gaarne liever dan alle auderr die om zgne hand bedelden en nooit wat bem dat zoo duidelgk geweest als In dit oogenblik na se hem zoo den Achterhoek een zestal smokkelaars betrapt die bg het hooreu der commiezen i een mastbosch de vlucht namen Het gesmokkelde aont lieten zy in den steek Gisteren avond heeft te Arotiem sekefe H een revolverschot gelost op den politiei nt P zonder hem echter te trefien Aanleiding tot dete daad was waarschgnlgk eene penoonlgkH veete waarmede de betrekking Tan P niets te maken had De hoofd condoctenr Bohippenivan treiD47 komende van Amsterdam is nabg het aUtiou Brenkelen v n de trein vallen en overraden Hg is kort daarna overleden De rechtbank te Middelburg deed uitspraakin de zaken tegen A de Baare beklaagd vauop Hemelvaartsdag te Middelburg den machinist Bargbardt te hebben vermoord en G Borne beklaagd van mishandeling van Bm bardt vvader Zij werden veroordeeld de eerste tot 5 jaar de tweede tot 9 maanden gevangenisstrat De eisch was 7 en 1 jaar Naar men ons meedeelt ui byiie nitgevets Nggh van Ditmar te Rotterdam een aAioiiderlgke uitgave bet licht zien van de brieven het Parlement der Godsdiensten t ctaamg roepen ter gelegenheid vaa de Wai ldt Btooii stelling te Chicago welke door den heer R W N Hugenholtz te Grand Rapids in de Nieuwe Kott Ct werden geplaatst Misschien hebben onze lezers nog niet opgemerkt zegt do kHaar Ct t dat dt 10 centstukkeu van 1893 naar een ander stempel geslagen zgn dan die van 1892 Toob is net verschil aanmerkelgk en wel geheel in hft voordeel van de nieuwe exemplaren Het gelaat is voller de welving der kaak is beter uitgewerkt eu veel fraaier de Ignen van bat haar zgn losser en gulvender de kralen van den collier fgoer bet geheele kopje is breeder het gezichtje meer beteekenend terwgl bet ook veel meer gelykenis toont met Z M Willem III Ook de parelrand is fraaier dan by d oude exemplarem Naar men aan de HaarI Ct c madedeelt zgn van de Nederlandsche inzenden nog bekroond de beer Van Velsen teHaarleta voor bloembollen en de beer Schoateo te Nieuwerbrug voor kaas diop hflloedigd en veracht had Een heftig verlangen om baar te bezitten ontwaakte in fasm Waa het mogellijk dat man in eruit oen aanzoek van bom van George Huber afiloeg Kom maak or een eind aan F beval b f Je moet die boerin bedanken Ik neem je tooala je bent SohuUlen zal jo wel niet hebben voegde hg er voorzichtigheidahalte bij en al wsre dat zoo veel kan het toch niet z o Wie zoit jullie willen leenen Je bebt gelgk sprak m En al ware t zoo jg KOU het toob niet behoeven te betalen Ik iriljou eranmin alt ju geld Wat F Je wilt me niet Je liult me toob met voor 200 dom houden dat ik je geloof F Ik zie het wet Mgn eenvoudig neen is je niet voldoende beraam ze Haren wangen trarwi wit hare oo en fonkelden Met moeite bracht se die woorden uit toen prak ze anel met inge houden tornt wild opflik kerenden toorn ea wierp telkens een eerbiedigen om rergiflfeoit bid énden blik op de doode Luittor goed George t Toen je kind kwam dat arme verlaten stumpsrdje heb ik bet ondaakamijne tohande liefgehad Ik heb niets op de wereld dan jou dacht jk om jou zal ik de verachting der mentenen dapper dragen om joo zal mg ne aohinde m eene vreugde zgn I Kn iederen dag werd mgn engel grooter eo aardiger Maar bet had te reel geleden vóór zijne geboorte bet stierf eer een jaar om was Zie dtar ligt mgne moeder neer mgn lisf oud moedertje eu mgn hart ii vanééagereten Slot volgt