Goudsche Courant, maandag 13 november 1893

Directe vSiworwegverblnding met OüUDA VVinterdlenst 1893 04 AaiiReiaogen l Oclober TUd van Grcwiwlcl 9 80 10 KOTTIH DA M 9 81 10 17 10 87 10 34 10 41 10 47 3 48 4 80 RotloniMl 6 8 09 0 ne 8 10 8 18 Niniwerknk 8 19 8 11 Moordreohl 8 8 8 89 Ooulla 5 38 8 38 3 10 4 08 DEN HlAO OOUUA illage 6 48 7 80 7 43 9 88 9 46 10 1411 33 l n 1 88 3 16 8 45 3 43 4 16 4 48 6 81 7 OouiU 7 30 8 40 9 04 9 87 10 49 18 11 18 91 l OlT 87 3 65 4 45 6 87 6 69 7 13 8 88 9 37 10 45 11 11 11 80 1 44 1 49 1 68 8 04 8 09 8 11 18 8 88 a 31 r f 6 38 10 11 17 43 8 66 10 5 11 18 11 4018 Oraida 0 30 7 60 8 13 9 88 10 16 10 88 18 0318 48 8 80 8 46 3 16 4 13 4 43 6 80 6 81 7 48 8 36 10 08 UTBKOHT nODD 9 63 11 34 18 03 18 60 3 10 3 68 4 43 8 36 7 48 10 09 18 19 8 84 4 08 4 66 0 16 18 86 4 18 0 84 18 48 4 84 7 80 8 38 9 34 0 87 18 06 18 66 1 88 3 60 4 37 6 80 7 08 8 10 AkSTSHOA H O O U D 1 7 66 9 40 11 10 11 87 8 40 4 10 8j10 9 86 11 88 11 48 8 88 4 16 8 89 10 44 11 11 11 81 S 60 l M H 8 18 9 18 9 84 10 07 11 87 19 41 19 61 1 48 t 67 4 86 6 96 5 68 6 4 0 0 t D UT SCHT Ooddl 6 86 6 40 7 88 8 09 8 81 10 19 10 86 19 48 9 83 8 18 4 18 4 47 6 93 6 01 7 46 8 88 0 08 Oa l w 8 60 6 64 11 09 8 37 I In ml Wo rd n 6 67 7 018 11 8 40 11 16 8 44 J J H ra lan 6 04 7 08 8 48 11 93 9 61 l J J Ulrechl 6 18 7 88 8 88 8 41 9 10 81 11 46 1 80 3 08 3 80 4 48 6 99 6 81 6 86 8 98 9 10 10 68 OOU OA i M iTllllDA M On d 6 40 8 81 10 06 10 86 18 11 8 81 4 47 8 83 7 46 10 08 Anntordam Wp 7 69 9 10 10 66 18 19 1 3 40 6 46 AlutMui 0 8 U 9 86 11 10 18 84 l ll 8I 6 Ia GroDingen rordea telkens groote pat öeo Italiaanuhe leghorns iogeToerd tegeo90eD 95 centfi voor koikens vftu 4 maanden Deze kippen beginnen in den herfst te leggen eu houden dit gedurende den wintert d vol Oekroist met de boerenkip krggen de Undbouweri hoenders die beter tegen het klimaat bestand zyu en die veel en dikke eieren leggen Talryke bezendingen ontvangen de laodbon wers oit een gtoot boederpark te Vervier lïelgië Een ageut te Amsterdam kwam Donderdeavond een min of meer beschonken schipper tegen vergezeld van eenige vrienden en vriendinnen uit de O Z £ nge Kapelateeg luidjes die by de politie niet al te bc t staan aangeschreven Met een zekere dronkemansopen hartigheid had de schipper aan zyn nieuwe komniten verteld dat hg een boel geld by xich had en op deze gulle bekentenis was van de andere zgde onmiddelyk de niet minder gulle uitnoodigiug gevolgd om mee te gaan naar een tapper tje in de Kapelsteeg waar men meer op zgn geraak zou zjjn De ageut die het tooepje iu t oog had gehouden lei dit meer op zgn gemak zyn op zijn manier uit en vond het geraden den schipper van dit gevaarlijk gonelschap los te mnken Hg nam hem daarom niet zonder protest van het troepje vrienden mee naar hot bureau waar het bleek dat de man inderdaad een aanzienlijk bedrag b i EÏch had Voor zgn eigen veiligheid en ook omdat de vrienden uit de Enge Knpeletceg buiten op meneer den kapitein gelyk ze den schipper noemden stonden tn wachten om het feest voort te zetten werd het dronken schippertje naar z jn schuit by het Tolhuis gebracht Hy was den beelen avoad al met het vroolgke clubje uit geweest in verschillende kroegjes en tapperijen zoodat hjj er toch wel niet geheel zonder kleerscheuren zal zjjn afgekomen Gisteren werd te Oud Beierland eene collecte gehoiden ten voordeele vao de nagelaten betrekkingen der drie huisvaders die de vorige week hg de aanvaring iu Het Spui verdronken Deze bracht ruim ƒ 400 op Gelijk te verwachten wss is ook in de afdeeling der Tweede Kamer er op gewezen dat de dubbele tijdrekening pen grooten last oplevert en het dan ook niet te verwonderen is dat zich eene sterke beweging in den lande vertoond heeft om op eenheid van tgd aan te dringen Aan dien wenach kon thans te eur gevolg worden gegeven nu de Duitsche vereeniging van spoorwegbeatu ren geen bezwaar schgnt te hebbeu togen invoering van den Midden Duropeeschen tgd op de Nederlandaclie spoorwegen en de groute steden bereid zgu dieib tgd aan te nemen als de Regeering voorgaat 7 85 8 3 7 8i 8 4 7 39 8 49 7 46 8 5 7 6 9 08 Gouda Hoonlreoht Nieuwerkerk Gapelle Rotterdam 9 01 7 I IS 1 18 1 84 1 33 1 88 ZaT H 7 48 8 68 Bl Kr 7 47 ZrZ lt r 7 58 9 0l N i1L il 8 a8 Voorb 8 07 9 18 11 18 Dat die tgd boven den Greenwichtgd de voorkeur verdient scheen moeitjjk te ontken nen De aanneming van den MiddenËuropen sohen tgd zou toch in vfrgelijkint met den Amsterdamschen tgd eene vervroeging van alle dflgelgksche beaighedon met 40 niiuuten ten gevolge hebben en gelgk tn Duitttchlaiid ook de ervaring bewgst eene gronte besparing van uitgaven voor kunstlicht met zicb brengen Maar boveudien blgkt meer en meer dat de aanneming van den Greenwichtgd voor de spoorwegen postergen en telegrafen in den handel met Duitscfaland tot groote nadeelen eti moeilijkheden aanleiding geeft Üet leven ia in Duitschlaud met welk laod vg de belangrgkate handelsbetrekkingen hebben door de invoering van den Midden Ëuropeeschen tgd vervroegd en daarvan ia onder andoren het gevolg dat telegraph ische berichten die s ochtends uit Nederland verzonden worden zoodrn de telegraafkantoreu geopend zgu daar later op den dag aankomen dan voor eene spoedige afdoening van zaken wenschelgk is Ookvoor de aansluiting der Nederlandsche spoorwegen met de Duitache leverde de thans bestaande toestand groote moeilijkheden op In België schgnt men algemeen overtuigd dat de aanneming van den Greenwichtgd nadeelige gevolgen met zich heeft gebracht Wel komt deze tgd overeen met dien van Engeland maar waar de gemeenschap met Engeland niet per spoorweg maar over zee plaats heeft kan verschil van tgd hier minder bezwaar geven terwgl boveudien onze handelsbetrekkingen met Duitschlaud nog belaugrgker z n dan die met Engeland Ten Torigon iare verklaarde de miui8ti r van waterstaat zich bereid met zgne ambtgenooteo in nader overleg te treden omtrent eene wettelgke regeling van deu tgd Men zoo gatene vernemen of een voorstel dienaangaande ran deze Hegeering i te verwachten Omtrent de te Veoloo aangehouden schapen had de minister van binnenl zaken te kennen gegeven dat de schapen indien ze nog niet uitgelaten waren en er getn vrees voor besmetting ont tond konden doorgevoerd worden omdat de expedidïe van Kempen uit eene verkeerde route genomen heeft en de schapen zoodoende te Yeuloo terechtkwamen in plaats van te Aken Alles berustte dus op efue vergissing De rgkttveearts cnnstateenie echter dat er sporen Van klaawzeer waren en dientengevolge zgn de schapen heden gealachK Zondagochtend is te sHage door een n inspecteur rechercheur e eenen agent van de recherche een man aangehouden die te Wassenaar in eene woning in de duinen aldaar had ingebroken en een bedrag van ongeveer 130 had ontvreemd Bg zgne aanhouding werd de verdachte in het bezit gevonden van een groot gedeelte van het geld terwgl het restant opzjjoe aanwgzing later in de duinen achter de cellulaire gevangenis te Scheveuingeu begraven werd gevonden De man had zich e nachts in het hooi te slapen gelegd s morgens het vertrek der bewoners naar de kerk afgewacht en toen door den zolder en een muurtje zich toegang verschaft tot de plaats waar het geld geborgen lag Eenige dagen geleden deed de vogelhandelaar Sutherland wonende op den Viaschersdijk te liotterdam bg do politie aangifte dat van t jd tot tgd by hem een aantal buitenlandsche vogelu ontvreemd waren eene vry groote waarde vertegenwoordigende disterenochtend nu betrapte hg eenen knecht terwyl deze aanstalten maakte om zich met een parkiet in een kooitje i § verwijderen Ain itonds werd de politie gewaarschuwd en de ontrouwe knecht geboeid naar het politiebureau in de Pauwensteeg gebracht waar men hem in bewaring atelde Olateren middag zgn te Utrecht twee jeugdige Duitschers het slachtoffer geworden van een paar zoogenaamde kwartje vindera In den trein van Arnhem nnar Utrecht hadden zg kennis gemaakt met een paarpaardenkoopers die evenals zg naar Rotterdam reisden doch te Utrecht nog zaken moesten doen waarom werd besloten eenen trein over te blyven en alsdan sam ïn verder te reizen De niets kwaads vermoedende jongelieden werden echter al spoedig door hunne nieuwe kennissen in eene melkinrichting gebracht waar mèu iets gebruikte en de paardenkoopers weldra de kaarten voor den dag haalden Op de bekende wgze werden daarna ook de beide Duitschers overgehaald om aan het spel deel te nemen met het gevolg dat zy in weinige oogenblikkeu de een CO en delander SOmark zgnde alles wat zij bezaten hadden verspeeld Ziende dat er niets meer voor hen te halen waa namen de pseudo paardenkoopers ijlings de vlucht de beide jongelieden verbluft achterlatende Hoewel dnor de polilie nadat van het gebeurde aangifte was gedaan terstond een onderzoek werd ingesteld wa van de dadersgeen spoor meer te vindi u U D c 11 08 18 18 18 58 I OS 1 18 1 19 1 88 10 46 10 85 11 01 11 09 11 18 11 98 7 47 1 18 10 03 10 11 7 45 4 67 6 08 9 49 9 68 6 80 11 10 11 18 6 88 80 9 37 9 87 De univrr it it t liicft To h pft den grnad van doetor m de wijsbegei arte vnlMod aan eene jonge Japanscfae vrouw die te Tokio bg eene door Methodisten gevestigde inrichting van onderwgs ali hoogleeraar in de verklaring van het O Testament zal werkzaam zgn Heden Il Nov herden kt de inapect van deuGeneeaknudigen Dienst d r Zeemacht schoutbg nacht dr F J Yau Lfent fe pGravenhi eden dag waarop hg v6or 25 jaren aan deLeidsche Hoogescbool promoveerde tot doctorin de geneeskunde op e n acadiemisch proefschrift getiteld Genceekund ge topographischeb hrgviug van 4e reede van Bataviaen het eiland Onrust I Vele officieren van gezcjndheid en de militaire apothekers der Zeemacht benevehs eenige oudofficieren van ge7ondheid vorraden het plan dien di niet onopgemerkt te laten voorbijgsan Een vyftal hunner vereen igden zich in commissie en boden deni jubilaris giHtereu te zijnen huize bg monde van den dirig offic v gezondh 2e kl L P Ggaberti Hodenpyl eenige fraaie geschenken aan alc zoovele big ken van waardeering en achting Een schoon album waarin de namen der deel nemers waren gecalligrapheerd vergezelde de cadenuz Frederik Johannes Van Leent werd den 15n Januari 1830 te Gouda geboren In I84ti beQoemd tot kweekeling bg s Rgkékv eekschool voor militaire geneenkundigen werd hg 4 jaar later bevorderd tot off van gez 3e kl bg de Zeemacht in 1858 tot 2e kl en in 1867 tot Ie klasse Iu 1868 promoveerde hy te Leilen totdocter in de geneeskunde op bovenvermeld proefschrift Dat de heer Van Leent zich ijn dit tydvak van zgn leven reeds had doen kennen als een flink officier van gezondheid degelgk yverig bekwaam geneesheer minzaam j en hnmaan mensch bewezen niet allf en de hem opgedragen zending naar Parys ter bezichtiging van de woreldtentoonstelling ijn eervolle vermei ding in 1861 ter zake van zgt diensten bij de expeditie in de Z en O ifdeelinj van Borneo zyn detacheeriug bü hei Ned gasthuis voor öoglgders te Utrecht iu 1863 zyn daaropvolgende plaatsing aan boord van liet wachtschip te Willemsoord tot het gaven vaii onderwijs in de oogheelkuncte nan de daar aanwezige officieren van gezondheid der zeemaj ht lunar ook zgn benoeming tot ridder in dei orde van de Ëikenkroon en de talrgke vrienden die Van Leent zich toen reeds verUorveu heeft in 1870 verkreeg hij vergunUing om zich te voegen by de Nederjaudache afdeeling van het Roode Krnis en verleende daarbij geueevkundige hulp in den Franscp Duitschen oorlog fn 1872 volgde daarob zgn benoeming tot ridder van het fjegioenf van erdoor den President der Franaohe Repjibliek In 1873 viel hem de beldzame onderscheiding te beurt om bü keuze tot noogereu rang namelgk tot dirig ofï v l gez 2 kl te worden bevorderd in welke qualiteitj hij gedurende drie jaren optrad ala chef van den Geneeskundigen dienst der Zeemacht in Oost Indië waar hy door onvermoeide werkzaamheid lust tot studie en toewydiug aan de belangen van bet vaderland zich nieuwk lauweren en nieuwe vrienden verwierf Het Ijaar 1874 zag hem dan ook benoemd tot ridder iu de orde van den Nederlandsche Leeuwl In 1877 in het vaderland teruggekeerd werden hem achtereen vplgeus verschillende belangrijke betrekkingen en werkzaamheden opgedragen O a werd ihy als Nederlandsch afgevaardigde benoemd tojt lid vnn het Sanitair cDOgrea te Washington lin 1880 1881 In 1882 was hij lid der conumisuie tot herziening van het Reglement op het militair geneeskundig onderzoek Tn 1883 werd hy gecommitteerd tot het bezichtigen van de internationale tentoonatelÜug vian hygiene en red dingswezen te Berlgn Inmiddels was dr v Leent it 1880 bevorderd tot dirig offlc V g zondh Ie kl M 3 88 6 66 8 03 8 10 6 17 6 86 4 50 4 87 8 04 6 11 5 80 4 10 1 44 1 O IJ D A 11 80 18 80 1 48 1 85 8 08 8 00 8 16 8 30 18 40 19 08 1 48 10 80 Voorb 6 64 N dL d5 69 2 Zb w6 08 Bl Kr 6 14 ZM H 6 10 10 38 10 41 ülrtokt 6 SS 7 60 Harmelen 6 47 8 03 Woardon 6 63 8 10 Uudanter 7 07 8 19 Gouda Amtrrdam CS An lordam Wp Swdt 6 60 J40 Dat men ook in het buitebland zgn verdiensten op prija wist te stellen bewijzen behalve de tiilriikc deelen bezit zgo benoeming tot eomapond e rend lid van de Société Royale de Médeeine pnbliqne de Belg c en andere gelaafde bnitenlandsche genootschappen alsook de ordeteekenen die hem achtereenvolgens werden vereerd als die van de H Mauritius en LtUBUrus van Italië die van de Militure orde thb Jeaas Christus van Portugal van hetGroot 0 ieraKruis van Medjidié van Turkge en die van Simon Bolivar van Venezuela Doch ook door zgne geschriften faeeft dr Van Leent zich verdienstelgk gemaakt geschriften vooral betrekking hebbende op dekoloniën bgv De pglvergiften der Dajakschavolkaitammen geneesk topographiache beschrijvingen zoowel v n Ooai als van WestIndiê en naderband als redacteur van het Geneeskundig Archief en voor de zeemacht enz Iu 1888 trad de heer Van Leent op als inspecteur van den Geneeekundigeu Dienst det Zeemacht schoutbg n cht in welke betrekkingbg met nog steeds jeugdigen gver en ouverflauwde toewyding de belangen der Nedd Marine behartigde De wensch dezen bekwamenen verdieustelgken officier nog gedurende velejaren aan het hoofd van den GeneeskondigenDienst der Zeemacht te m en zien uiti zichiu de vele blyken van waardeering die bgheden van zyn vele korpsvrienden mochtontvangen i De bevolking van geheel Spanje vei keert nog steeds in de grootste agitatie dopr de geheele serie van rampen en ongelukken die het land in den laatsten tyd geteisterd halben de financieele nioeielgkheden de oorloÉ van Melilla de vreeselijke djnamietontpIofi te Santander en eindelgk de serie anarchistische aanslagen De kerken zijn vol metgelootigen die bidden dat de rampen van Spanje iullen worden afgewend bi politieke kringen qrengt men den vreeselgken aanslag te Barceloba in verband met den aansli den 25 September door Pallas gepleegd op maarschalk Mat tines Campos Toen Pallas door den krjjgsraad veroordeeld werd riep hij de rechters veroordoelen my maar zg töekenen hun eigen vonnis Men gelooft dan ook algemeen ditt de daders van den aanslag te Barcelona leden zyn van de vereeniging die zich ten doel gesteld heeft Pallas dood te wreken By gelegenheid van den aanslag door Pallas gepleegd liet de militaire overheid te Barcelona een geheele bende socialisten opsluiten in de cidatel dier stad Daaronder bevond zichdeltaliaon Mancini die de leider is der anarchisten iu Catalonia Verscheidenen hunner moesten echter vrijgelaten worden by gebrek aan bewgs eu het is maar al te waarschiJDlijk dat zg de be drgvera zjjn van den bloedigeu aanslag op het Lycea theater Verder ia gebleken dat de auarchiflten te Barcelona en elders van bun partygen teu te Londen alwaar de hoofdzetel schgnt te zgn de opdracht hebben bekomen de schuuwbnr gen met dynamiet te bewerken daar dit een der beste middelen is om de rgken der aarde met vreeze en bevingec te vervullen De broeders te Barcelona waren tot in de kleinste bgzonderbeden onderricht hoe zy te werk moesten gaao ook te Pargs weten de anarchisten hoe zy de opera in de lucht moeten doen vliegen evendia in Londen hoe zg in Cüvent Garden moeten te werk gaan om in een oogwenk het grootste aantal slachtoffers te maken Iu ieder geval schgnen de anarchisten in Catalonië en Andalusia zicb ouruatharend te vermeerderen ondanks de strenge vonnissen van den krggaraad te Xér en Cadix die er meer dan 40 voor altyd naar het bagno hebben gezonden 9 40 9 47 9 84 10 1 10 10 8 88 11 86 4 46 4 56 6 08 6 09 6 16 8 10 9 36 9 4 9 8C 8 30 10 8 05 9 36 7 0T 7 17 7 84 7 81 7 37 8 66 4 40 7 06 7 11 7 80 1M 7 31 4 48 6 09 9 64 8 09 8 6010 0710 84 9 04 10 10 13 n 8 41 9 89 10 40 1 S6 4 10 7 88 9 47 4 86 J 40 10 0 Ml Ml 11 N Thans wordt uit Barcelona bericht dat sich niet minder dan 50 anarchisten in verzekerde bewaring bevinden de ware schuldigen zyn er misschien wel bij doch men heeft daarvan nog geen zekerheid Allen ontkennen iets van den nansl to hebben geweten de aanwgzingen die men echter heeft tegen den Italiaan Maurizis Zoldani zgn voor dezen zeer bezwarend Zijn zakdoek zn j er uit nisof hÜ doareen DynuBietbcun in gewikkeld had UiioildMle berichten blgkt dat het getal dooden 22 bedraagt en dat der gewonden meer das 50 was waarvan er velen stervende aijn Man heeft twee bommen gevouden die voor een even misdadig doel bestemd waren De stallea in bet Lyoea theater boden een verscbrikkelgk schouwspel Te midden van een nüne van splinters en stokken lagen daar da l ken d ongelnkkigen in hun bloed gedrenkt verschillende personen liepen in doodsangst nanr de nïtgangen waaronder velen zwaar gewond door nedervallende stokken bout of gter De doktoren hadden den gan chen nacht de handen vol met de verpl ing der gewonden die den schouwburg welke op een gastbnis geleek met hun gekerm vervulden en ook de geestelgken hadden het druk met hier en daax de slachtoffers waarvan de meeaten der venwgfeling nabg waren woorden van troost en moed in te spreken Deveronfrwaardigisg onder de bevolking is groot Ook hier ontbreekt h tt niet aan droevige tooneelen Mannen die hun rrouw kinderen die hun ouders zoeken waren het voorwerp van aller medelgden Onder de zwaar gewonden bevindt sich de vrouw van een Amerikaan die onopbondelgk om haar man roept Zg weet nieti dat hij een der eeraten was die gedood werd Bültenlaodsch Overzicht By heropening der Fransche Kamer zullen voor bet voorzitterschap bejialve Casimir Périer ook Henri Brisson et Lockroy worden candidaat gesteld De socialistische Kamer algevaardigden znleen afzonderlgke groep vormen 25 man sterk en aanstonds optreden met een voorstel tot ammestie verteening en een iuterpellatie betreffende de werkstakingen t Schijnt dat Labonchére ten slotte toch zgn zin tegenover Gladstone heeft doorgedreven want fe telegrammen uit Londen maken melding van een debat over de Matabelenquaestie toaachen hem en del regeering Labby stelde voor het Huis verdagen ten inde de aandacht te vestigeui opdeonvooraicbtigheid der regeering die aan de Britsche Zuid Afrika Maatscbappg veroorloofd heeft 1 rechten van welken aard ook te verkrggen of mede te werken tot verbintenissen betreffende het grondgebied eu het bestuur van Motabelenland en 2 voort te gaan met oorlogsoperatiëu alhoewel zg de regeering wist hoe de vroeger gevo e wyze van handelen eu de positie der maatschappg was Boxtott verdedigde daarop de handelwyze der regeeriug die getracht heeft den vrede te bewaren an alecbts met aaraeling hare toestemming heeft g even tot het openen der vgandelgkheden toen deze onvermydelyk waren geworden De oorlog is zei hy niet ondernomen om de Matabelen te verdelgen of te verdrgven Voor zoover z bereid zgn zich als vreedzame boi rs te gedragen bestaat er volstrekt geen neiging om hardhandig en zonder mededoogen tegen hen op te treden Het is voorbarig een gedachtenwisseling te beginnen over de politiek der toekomst ook behoort men zich te herinneren dat het gebied van Matabeleo land begrepen is in het charter van de Britsch Zuidafrikaansche Compagnie De vijandelykheden zyn dnor die Compagnie dan ook grootendeels voor hare eigen kosten ondernomen Ten slotte verklaarde Buxton dat ddregeering Cecil Rhodes uitgenoodigd heeft met Henry Loch een plan te ontwerpen tot pacificatie en tot verzekering van het toekomstig welzgn van Matabelen land Intusschen moet bet charter der Compagnie geëerbiedigd worden aoolnng zy de daarin gestelde voorwaar den naleeft Na dece mededoelingeu wilde Labouchére zgn motie tot verdaging van het Huis intrekken maar soo kwam hg er niet af Hg zag ze verwerpen met algemeene stemmen een zeer gevoel nederlaag dus Toch zon het voorbarig zgn hieruit te coucludeeren dat het beleid van Rhodes unaniem goedgekeurd wordt Goedgekeurd is thans alleen de handelwyze der r eering die inderdaad niet zonder voerzichtigheid is opgetreden Wie weet of later als de verdeeling van Matabelenland aan de orde komt het optreden van de Chartered Comp niet nc een scherpe critiek zal ondergaan Zeer gewenscht zou het zyn dat ook het volle licht opging over de laaghartige bejegening lan de Matabelen vrkarvan da Comp bnchuldigd wordt £ en ministerie in Oostenrgk zal wellicht spoedig gevormd worden Daüurin zonden de conservatieven door hun vroegere ministers do Duitsch liberalen door Plener de Polen door Jawf ki vertegenwoordigd worden Dan zgn lam en leeuw verzoend voor een poos Men vreest dat de coalitie niet lang zal duren en beapeurt bg baar ontstaan reeds de kiem des dooib Dftt Doitscbe bnrgerpartg weder een belangryken invloed op de regeering tal krggen kunnen de party van den ouden adel de conservatieven en vooral de Czecben niet dulden Dan reiken de meer gematigde OudCzecben weer de hand aan hunne radicale tamgenooten tot een gemeenschappelijk vCTzei ToMt wanneer de invloed der drie partgen volkomen in evenwicht is wat voor prins Windischgratz niet gemakkel k te bereiken zal zgn dreigt het van dien kant te worden bestreden Keizer Frans Jozef heeft dMi vroegeren premier Taaflfe opuieaw by zich ontvangen Het zal wel nood zgn dat hg de vrieudachap onderhoudt Het voorstel tot invoering van een verzekering tegen ziekten en ongelukken dat hg de Zwitsersche Kamer aanbangig is werd dezer d n besproken in een algemeene werkliedentergadering te Zflrich waarbg alle politieke en godsdienstige richtingen vertegenwoordigd waren Over het algemeen ww men van meening dat het ontwerp der regeering niet in overeeustemming is met de belangen der arbeiders en daarom wilde men de grondr len vaststellen welke als uitdrukking kunnen gelden van den irensoh der arbeiders die het meeste belang bg deze verzekering hebben De arbeidere verlangen de door hen zelven georganiseerde verzekeringen ziekenfondsen te bigven beheeren en wenschen daarvoor geen bijdrageu te ontvangen vau de werkgevers of ondernemers om elke voogdyschap te ontgaan zy zgn van meening dat een verzekering tegen ziekten en ongelukken van staatswege alleen door hen kan worden aanvaard indien daarby van het beginsel wordt uitgegaan dat geneeskundige hnlp en geneesmiddelen geheel kosteloos worden verstrekt aan behoeftigeu e4 kostelooze verpl ing in hospitalen aan altfl on bemiddelden Uit de openbare middelen moet de Staat de kosten dezer hulpverachaffing hettrgdeu de verzekeringfondsen tegen ziekteu behoeven dan nog slechts te zorgen voor het uitbetalen van loon gedurende deu tyd daff haar leden ongeschikt zyn voor den arbeid De Zwitsersche arbeiders willen alechta meegaan met bet ontwerp van verzekering tegen ziekten en ongelukken als daarin kostelooze verpleging van staatswege is opgouumen en het den arbeiders mogelgk is hun ziekenfondsen zelf te beheeren zonder voogdg der werk i gevers Dezen moeten dan de kosten dragen eener omvangryke verzekering tegen ongelukken Aan een bgzondere commissie werd opgedragen maatregelen te beramen ten einde den volkaweusch voor kostelooze verpleging van zieken en het versuhaffea van de noodige middelen daarvoor door invoering van een tabaksmonopolie kenbaar te maken en de benoodigde 50000 handteekeningen bijeen te brengen Aan de vrouwen en arbeidsters zal worden verzocht dit initiatief te ondersteunen Uit eenige cgfers blgkt nader hoe verpletterend de nederlaag der democraten bg de verkiezingen van de besturen in de staten der Unie geweest zyn In Peunsylvanië hadden de republikeinen een meerderheid vau 100 000 stemmen in Ohio werden op Mc Kinley alleen 70 000 dus nog 10 000 stemmen meer dan eerat gemeld werd uitgebracht Tot burgemeester van Brooklyn werd de republikeinscbe candidaat Schieren gekozen met 28 647 meer stemmen dan de candidaat der democraten In de wetgevende vergadering te New York hebben de republikeinen nu een meerderheid van 16 stemmen De effectenmarkt verbeterde ten gevolge van de verkieziugen volgens den correspondent der cTimesx waarschgnlyk op grond van de meening dat het protectionistisch tarief onaangeroerd zai bigven Hierop is wat president Cleveland betreft weinig kans Gisteren meldde althans een telegram dat een boodschap te wachten is waarin krachtig op herziening van de iariefwet wordt aangedrongen In New Vork zullen de republikeinen waarschgnlyk 35 000 stemmen meerderheid hebbeu Als redenen voor het welslagen wordt o a o egeven dat zy dnor de onafhankeiyke democraten zeer geholpen werden In al df ooordetyke staten heerscht bovendien een algemeene ontevredenheid die aan de regeeringsparty geweten wordt De in do Courant van heden staande advertentie van het huis Windus Co bevelen wij in de opmerkzaamheid van alle degenen die aan een soliede en hoopvolle onderneming willen deelnemen ViBiohery Berlobt Ammerstol 10 Nov Van Zaterdag 4 tot en met Vrgdag 10 Nov zyn alhier ter markt aangeroerd 92 zalmen waarvan 82 Winterzalmen prijs van Winterzalm van 1 50 tot 2 60 en van Zomerzalm van 0 70 tot ƒ 1 10 per kilo Kralingen 10 Nov Deze week werden termarkt aangevoerd 239 zalmen zomerzalm gold 0 60 ïi 1 00 winterzalm 1 70 a ƒ 2 40 per 5 ons BurgerlUke Stand GEBOREN 9 Nov Wgnand ouders W den Boer en A van Dam Maria Johanna ouders P de Bnaschere en S Heg 9 Klaas ouders W Vermeulen en J Schouten Cornelia Jacobus ouders C J van derWant en J M Lanvelt Helena Jocnba onder N M Engelhre en A M van derEode ONDüETROÜWD 10 D vnn Heoabet o te sGravenhage 25 j en A W Gestel 28 j G van der Hegden te Rotterdam 25 j en G Haverkamp 22 j H H Weck 42 j en M M van liaay te Ngmegen 27 j OVERLEDEN 10 Nov J Palsgraaf 6 m Zevenlialieit GEBOREN Jacob ouders W Brandhorst en J A Kleppert Aagje ouders F B Otterspeer en N Hofman Aafje ouders A Ggsenbergh eu P Oeg Cornelis Jan ouders S Paul en D W Jongeneel Josijntje ouders J A Uyttenbroek en G J Kley VVillem ouders P van den Akker en Q van Ry i Aaltje ouders A van der Knaap eu P Lamens Neeltje ouders J Hordijk en H W vau Sliugeriand Jacob ouders G Groen en K Bol OVERLEDEN E SchinkeUoek 4 m Uaaatreoht GEBOREN Hermance Cornelia Johanna Ernestine ouders Mr J T C Virnly en E C Royer Johanna Maria Magtilda ouders H K Vergeer en E 8treng worTESSANiseiOEm voor Heeren Pamea en Kinderen A van OS Az £ 73 73 Beurs van Amslonlam 10 NOVKMIiKR stotkoer lOI i 74 Ï5 19 88 am 101 74 i 761 n i 19 8V 8 7 8 101 54 78 S3 l so tVor ki tVïüsaLAND Curt Ntid W 8 Ï dito dito dito 3 titn duo dito U f loNOAR Obl tïoud 1881 88 4 Italië Iriacliryvirif 18H3 S1 OosTENa ÜUI iupikpiur 1818 6 dito iiiziltfir J8 S8 fi PoBTiJQAi übliiï niut ticket 3 dilo djlo a RrsLAsn iM Ooil So SMrie 6 dito Uecoiis 188 4 dito by Rul hi 1889 4 dito bij Hope 18SW d0 4dito ill u oud Iwii ltt8S V dito dito di o 1884 ft SiANJE l ï rppt loliiild 18S1 4 TvHKBU Gopr Jonv luun ISBO 4 iw k Diiiii Burie D Goo itfoiiiiiï aerie ZliluAFa lUi Heo v obl 18112 6 Mexico 01 1 Kuit Soh 1890 S Vknbzijrla 01 1 4 uuiMp 1881 SVi AHSTEauAM IMdiifHticii IHBl S i ROTTBEDAM ati d lefill I88fi b 8 Ned N Aff llai delev A ud 08 Arend TrIi MiJ Jortiüoiiteii j KSO DuuMantstihappi dito i V 811 i lOIJ 20B I HO7 90 101 1001 131 140 to Arab Iljr utli ckl paiidlir 4 Cutt MiJ der Vurstonl iiHiid b Gr llypotbtfukl pniidbr 4 Nudurluiidsoho bniik aaiid Nud HaiidulinuiitBuh dito N W k I HC Ilyp b paiidbr Rrtttt Hypolbetjkb pandbr 4 Utr Hyp tbflfll b dito 4 OoaTKKK Ooat Hou batik aaiid HusL Hypu lieolcbKnk iHndtl 4 981 Amkbika t uit liypülh pandt 5 Maxw L 1 Pr Liuu oert 6 S8 N u Hon lJ Spojr Mg annd aa Mij totKspl V St Spw sanil 91 Ked Ihd Spoorwtfgm iinnd 159 Nid Zuul AMIi Bpm asiid A 118 dito dilo dilol89l duo 5 991 471 50 i sv It m l 181V 58 681 98 lil 101 lOJl 8011 901 10IV 130 IM 10 961 4 7 8 22 14 IDl V 78 107V 100 51 601 loVi 1691 105 106V 1001 t9V 110 116V n 100 iTlLlli apoorwl 1887 89 A Kolil 3 47 ZuidlUl Spwnig A H obi 3 i 49 FoLGN Wnrachuit Weeat n aaiid 4 llusi Gr KuH Spw My aund 5 BalÜBohü dito auud 89 90V Faatowa dito nand K InTHng humbr ditu aund B Kurslt Ch Azow Sp kap aaiid 5 IjOBoiro Sowuat 8p Mij oblift 6 Orel Vilebiic dilo oblig S ZuidWèat dilo aand fi dito dito oblig 4 1 98 47V il 18 AHBHiKA Cttiit IV Sp Mji obi 6 Chic Norlb W pr G v aand dito dilo Win St liiitiir olil 7 Denver b Bio Gr Spm eerl v a Illinois Ooiitnil obi in goud 4 Louiav b NaabvilluCert v aand Mexico N Spw Mij leli p o 8 MiiB Kansas v 4 pet pref Hand N York Ontario ii W st aand dito Penni Ohio oblig B Oregon Cnlif lo bvp in goud 6 St Paul Minn h Manit ohi 7 Uu Pac Huofdliin oblig 8 dito dito Line Gol le hyp 0 6 Canaua Can South Jert r aand Vbk C Ball k Nav le h d c O Amsterd Omnibus Mij aand Hotterd Tramweg Maats aand Kid Stad Amsterdam aantl 3 Btad Koiteniam aand 3 9 Bbloir Stad Antwerpfnt687 3 Sud Brussel 1888 i l UoNa Tbeiss Regullr Oesellsch 4 Omtikr Staalsleening 1880 K K Oost B Cr 188 1 Span Stad Madrid 8 1888 Nio Ver fitix Hyp Spobl cert 6 INGEZONDEN Een onaltlNUir boek voor keliutiiipMliaMltra De Ufltiatin op Hedrijf fn ftotlere inlcoinateii Wet van 2 Orljdwr 1893 Staatabltd uo 149 met inleiding en aanteeieningen naar aanleiding ran de gewiawlde stnliken en bei adslaging door Hr H Goeman Borgeains Lid van de Tweede Kamer der StatenGe tneraat Haarlem H D Tjeenk Willink 1893 Niet iedere wet munt oit door eeovond van etyi en samenatelling maar lelfa bg de best om cbreren wetten en artikelen is nadere verklaring noodig voor de groote massa van het volk die geen bgzondere itndie van wetten kan of wil maken Wg aarzelen daarom ook geen oogenblik het bovengenoemde werk van het ook in Gouda gunstig bekende en hooggeschatte kamerlid den beer Goeman Borgesiuiti een onmisbaar w erk te noemen een werk waarmede hg onder twgfei zeer velu belastingschuldigen aan zich verplicht heeft Iedereen toch die met de Bedrijfbelaeting te maken heeft wenKht gaarne te weten boe hg in Mei 1894 moei handelen met de aangifte en wil gaarne zelf berekenen hoeveel hg dan moet betalen Slechts weinigen zal dit gelukken indien sg niets dan de naakt wet voor zich hebben iedereen kan zulks doen zoodra bg de verklaringen en vooral de uitgewerkte voorbeelden onder art 9 blz 124 139 aandachtig leeit Zolké voorbeelden van berekening maken het werk van een groot practisch nat Hoewel deze practiuihe vingerwgiingen en berekeningen ds hoofdzaak voor velen zullflu zgn mag ik toch niet verzwygen dat het boek nog een tweede en niet minder groote verdienste heeft n l de beknopte geschiedenis van de wording en de behandeling der Bedrgftwet Dit gedeelte van het boek zal on voÜt niet min r belang inboezemen nu alierwega de zin oor jKilitiek meer eu meer ontwaakt De inleiding met bare korte mededeelingen over vroegere belastinghervormingen over tdoel deaer hervtirmingen over het pernoneel overdeaanshiiting aan de vermogensbelasting over het groote patentrecht over de vrgstelling van het landbouwbedrijf over tie heffing van de inkomsten van ambtenaren den zwareu druk voor kleine inkomens de opcenten de wetgeving in Pruisen enz enz bevat tal van leerrgke beschouwingen over het verleden en heden die bewgzen dat de Bewerker van het boek op belastinggebied eene autoriteit is die het volle recht heeft zich te doen hooren Zonder het te willen heb ik reeds meer orerdit tverk gezegd dan oorspronkelgk mgn planwas ik wilde alleen de lezers dezer Courantopmerkzaam maken op de vsrHhgntng van ditwerk met da verzekering dat de smUeowr zoowel als de belastingplichtige de sgeleerde zoowel als de winkelier of de ontwikkeldearbeider het met TeuTeel vrooht lallen lemen rwdplegen Gouda 10 Nov 1893 O 6 ADVERTENTIfiN Ondertroawd HKHMANN H WECK Weil T E1 IHABSTH JOHAMNA Ko 18TRATin ea MARIA MATHILDA tan UAAU n O 1893 Algemeene kennitgeving Heden overleed tot mgue diep droefheid na een kort doch smartetglt lijden mgne geliefde Ëchtgenoote Mej BATJË VAN DAM geb van NBsTHtHooR in den ouderdom van 27 jaren my nalatende drie Kindereu te jong om dit Hnmrteljjk rerliea te kannen beieSen C TAN DAM Rotterdam O November 1893 Heden overleed na een kort doch smartelijk Igdeu tot onze diepe droefheid onze geliefde Dochter en Zuster BAT JË TAN DAM geb VAN NHrriLaoDR in den nog jengdigen leeftyd van 27 jaren haar heengaan was vrede Namens de Familie P VAN NE8TELH0DE Uoiterdam 9 Nor 1893 Heden ontving ik het trearig bericht van het overiyden Tanmiju Uroeder Dr Th W L KOCH arts te Soertüjaija in den onderdou van 34 jaar J K KOCH J2n Qouda 9 November liï03