Goudsche Courant, dinsdag 14 november 1893

Dinsdag 14 IVovember 1803 NIEUWE ZENDING 33sfe Jaargang Noé 6300 mmim mmm NieuwB en Advertenliehlad voor Gouda en Omètreken voor Dames en Kinderen Groote SORTEERIJSG nieuw systeem Naaldparapluies N De Prdu IEDIGINALE LEVERTRAAN J TEN DOESSCHATE te Zwolle o d 1 Seaesik Ooorftst n h t J likriBts W kkU4 door jW H Wcrau finmiK ta XHnHA ubImtoIm door Tilfl Doetona li ta muthomtond a ow ohan wttoflgfcw lM t mC firma DE LAAT VAN S0 Markl Gouda Porselein Kristal Byoulcriën enz De Ondergeteekènde bericht door deze de IJouveautés voor het a s St ünCÖLAASFEEST ontvang en ie hebben De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelyks met uitzondering van Zop en Feestdagen De prijs per dne maanden is 1 25 franco per post ƒ 1 70 Afzonderlijke Nommers VU F CENTEN ADVERTENTIE 1 5 regels 4 50 Cei ten 10 Centen Groote naar plaatsruimte i worden geplaatst van iedere regel meer letters worden berekend Inzending van Adverten tien tot 1 uur des midd van zeer goedkoopc Artikelen Aanbevelend ea Hoogachtend Th Schmidt yo en Wed Boelsums L im Oi Levensverzekering Maatschappij De COMMISSIE tot UITDEELINO m ERWTENSOEP Soepketel Keizerstraat heeft de eer te berichten dat zy binnen eenige di en zal rondgaan tot het aanbieden barer Met hel oog op de groote behoeften en tot in tandfaoading dezer nattige instelliog hoopt zg dftt in raiqie mate aal worden deelgenomen De LUSTEN zgn ook bg dt oadergeteo keuden aan hnia rerkrggbaar Het Bettnar A H Ti DILLEN Vooraitter C A B BANrZINGBR Secretarie DE NIEUWSTE Winter en RegenmaDleb vo r Spotprijzen in de FINALE UITVERKOOP bg I 8 KEI8KR Korte Tiendew Vraag t pi Prgicourant SI6AREN FABRIEK Een Jongnte Bedlende GEVRAAGD ook ia er plaataiog voor een Volontair C a VAN DER POST dagelijks verseh en g ed gevuld VKBKRIJUBAAR bg E J M KABEL Oosthaven Wie ün J F H en Z enwatlevert Je Ë He 611 jljt WOLLEN Echt Leldsch Fabrikaat ufi 11 © I ISITZiBaïT Schenk en Zn De lederlandsche te AMSTERDAM levert de Fgnate Kau de Cologne en ODEURS tegen de billgkate Frgzen Vraagt Prijscourant AAITBESTEDDTG REGENTEN der beide Osathnizen alhier tallen op MAANDAG den 20 NOVEMBER ld93 dea aronda ten 87i ore ter Kamer an Regenten aanbesteden De LEVERINO van KKDIOENIEBSWAREN eneenige LEVBNSIIIUDDELEN voor bet jaar 1894 De Voorwaarden ran Aanbeateding en LeTering liggen Yen U November af toor gegadigden ter leiing in het Gaathnis alwaar ook de monatera ter bezichtiging zgn geateld De Inaehrgvingabiljetten worden aldaar in eene gealoten baa ontvangen en kunnen belataghebhenden bg de opening daarvan op dag nnr en plaala bovengenoemd tegenwoordig ign Regenten voornoemd H GROENENDAAL VooratUr A W ROES Stcntaris Wed M MOL Korte Tiendeweg D 3 ia het goedkoi pate adrea van Nieuwe parapluien en reparatie Firma Wel Bosman TIBNDEWEU D 84 GOUDA oudste beste adres voor PELTERIJEN 17FE17 B0A miA8EII MUTSEN in alle genre s H i M KABEL heeft ateeda oorbanden h t allom gerenormeenle wSl I ICOLAAS Wellingtons Arnh Melsiles diverlse gebakjes enz Sociëteit IlÉUIT I E ÜIKjSUAG 14 NOV 1893 mmmwi Ie neren door de Dame iOH viH uiR WISSEL Rotterdam Piano WILLY JAEGER Leiden Viool CARRY APPIJ Atmterdam Violonoel AMANDA EBBRLE Hotterdam Zang Entree by InteekenIng l OO bulten f 1 50 AAN V A NO 8 nur BIGRBOTTËLAftIJ Korte Tiendeweg D 93 De ondergeteekè ode beveelt lich bg voortdnring beleefdelgk aan voor de LEVERINO der Xerate Soort ÉIEBSM uit de Bronwerg db GaKROoMDa Valk Van Vollenhoven s Extra Stoat voor Bloedarmen Maaglgdara Zwakken en Kraamvrouwen ala meeat Veraterkende Drank door H H Doctoren aanbevolen wordt door mg steeda belegen afgeleverd Vraagt a v p PBIJSOOURANT E VAN WIJNGAARDEN Opgericht iu tS Verzekeringen in geval van overlgden gemengde op een be paalden dag en gecombineerde Uitzetverzekeringen Lgironten Zich te vervoegen voor alle inlichtingen en proapectnsseu bg den Hoofd Agent te Gouda den Beer Vf C WBBNINK Bleekeraingel R 201 SOLIEDE AGENTEN GEVRAAGD Opentare Verkooping te GOUDA td op DINSDAG U NOVE MBER 1893 des morgens te 9 uren Achter de Vischmarkt nabg de Gouwe van Eenig nieuw HOUT STEEN MARMER KISTEN enz en daarna te 10 ureu in het Lokaal aan de Peperstraat wgk K no 2S2 van Eene Partg HIEÜWB en MEÜBEtiKN waaronder een fraaie mahoniehoaten roAde Tafel en een nette inahoniehouteu Secretaire BUiSEAAD B£DDEN en B£D DKG0KD een groote BADKACHËL enz Daf a te voren op de gewone aren te zien Nadere inlichtingen geeft Notaris FOBTUIJN DROOQLESVËR te Gouda W J en Lioa BHtz TANDAHTSeiV NIEUWËNDIJK24I by den Dam Aiiislerdsin TE CONSULTEËREN lederen WOENSDAG van 2 nnr tot en met VRIJDAG 4 uur te Gouda Markt 154 Operatiën op verlangen pgnloos lUieuw fV ieuw l Fondant TlxeetaUetjes in verschillende Smakea 12 Cent het Ons H J M Kibbel Oostliaren B 36 344 STAAISLOmU De Trekking begint UAANDAO 13 NOVEMBER as LotcD en Gedeelten vao Loten zga te bekomen bg de GoUcjctrice Wed C Cosijn Cïroote GeldlotprSj onder Wurborg van het Goa eroemenl Doza VBO den SUat gegarandeardio Loterg be ttast uU nOOOO lotea waarrau fiB400 prezen ea 1 premis velka alle in de korte lyd ran eeaige maandea la wven op alksoder volgende klauao ter ekerea Terdeeliag komen In het geheel bedragen alle prqjito 10 MiUioeneu 452 42 Mark De grootste prgs ii in bet gelukkinte gcral ev N 500000 of ca 28 f 00G 1 pn mie a M 300 000 1 pr j a M 200 000 l prya uM 100 000 2prÜEenaM 75 000 1 prQ Mt 1 prijs tk M 1 prya a M prijs a M prüseii a M 1 prgl a M 5 prezen a lUL SprgMM 1 000 26prMaM 10000 66 pryzoi a M 5000 106 prijzei l M 3000 70 000 65 000 60 000 56 000 50 000 40 000 30 000 2f 8 prijzei M SOOO fi prijzei ü M 1500 756prgzQi a M 1000 1287prijEen M BOO 33950 pryzei a M 148 IS 91 prgzeitiM800 SOO 16O U7 1OO 4 07 4O SO in ds Sde klas 56000 ia de Sde las 60000 iu 4fr 4dp klas 66000 in de 6de das 70000 in de 6da tlaa 76000 in de 7do k lat eventueel M 5000tM maar in pik geval M 300000 M 200000 eto etc De pr B der loten is offioieel vastgesteld Voor de trekking van de late kits bedraagt deceive voor een geheel origineel lotl 3 60 half 1 75 kwart K K O O W verzoeken bij loeseading van de bestelling het bedrag in ounuinten iknkbiltfttoa van allo Kuropoesche landcii in póatsegula ii mot intoniationalü poslaniiwijzing oijtevoogen De prijs der loten roor de volgende klusaea altouk du verdeeling der prjjteu en dagen der trekking eveozoo als ook alli ventere détail zijn uit het ambtelyke plaa te zieA Wg verzenden ook op verzoek het plan vjoojuit en ia geval hetzelve aan eon van de aaitivragers niet zou oonrenieeren zjjn wy gasrne béfcid de toten Toor de trekking terug te nomen en het bedrag terug te sturen Direct na ontvangst van lederen bdfltelling stuurt het huls Windas fr Co direct aan de besteller da orlglneele loten Het olücieole plan wonlt by ifidHron leve ring gratis bggevoegd evenzoo wordt ioderea besitter van ei o lot de ambtelgke trokkingS Igst na elke trokking toegestuurd ï De uitbetaling der pilljzen geschiedt prompt volgens het plan onder garantie van de staat Oifidat hot ondet grteekendo bankhuis dageIgks van allo kanten eon zeor groot aantal opdniohton op loten dezer groote guldlotsrij onlrnngt zoo wordt verzoohii alle opdrachten voor de eemla trekking soo spoedig mogelgk iulezenden in elk geval voor den 30 I Iovember a s Stuurt als U beliefd Uwe op4raobten direot on tn goed vertrouwen aan het bankhuis WINIIIIS Cll Hambu iA9tt pdïkïoFde m SCHIEDAMMER CEITETEB Merkt NIGHTOAt Verkr gbuur bit PEETER8 Jz Ala bewgs van echtheid ia cachet en kurk steeds voo zien van den naam der Finoa P HOPPE bevattende de geslachten der zelfst naamwoonlen be nevens eene korte verklariiig van de moeiiykste daarin voorkomende woollen Tolgens de nieutre Spelling van Dr M DB VRIES eh Dr L A ts WINK bij Opniimüig i 10 Cent verkrggbaar bg A BRINKMAN ZN TVeiuleiMy I I Oouda Saelpendrak v a A Bau iH k Zoon lTOPISTEi De verschrikkelijke aanslag doqr anarchisten gepleegd op weerlooze schoijwburgbezoBkers die toch zeker onschuldig waren aan de gebreken der hedendoagscbe maatschappij beeft weder doen zien dat dweepzieke warhoofden voor niets terugdeinzen als zij meenen dat daardoor h n zaak wordt bevorderd Dpel heet te zijn het verspreiden van schrik onder de vporstanders der kapitalistische maatschappij Dat zulks niet de weg kan zijn om tot gewensohte hervormingen te komen schijnt bij de vijanden der orde er maar niet in te willen Trouwens voor verstandige redeneering zjjn deze verbitterde ei tot een soQrt van monomanie vervallen lieden niet in staat De meeste schuld rust in dezen op de leiders de partijboofden mannen van talent en wilskracht die door opgewonden taal bun volgelingen aanhitsen tegen de bestaande orde en daardoor hartstochtelijke naturen drijven tot moord en verdelging terwijl zij zelvem achter de schermen bt vm Journalisten die dag aan dag ge ld prediken als het eenig middel om tot afdoende 80c ale veru 49rinjgen te komen z jn aansprakelijk voor dergélijlce gruweldaden welke van de zjjde der Regeering alleen kuniien worden beantwosrd met strenge maatregelen van tegenweer ten einde deze gevaarlgk krankzinnigen onschadelijk te maken Als wij zulke dingen lezen en hooren die duidelijk bewgien dat er een diepgaande verbittering htenubt in de onderste lagen der maatschapp komt soms bij ons de gedachte op zijn M arnachisten en de Socialisten die openlgl jveren voor gewelddadige omkeering de eenige schuldi gen Er zijn veel menschen van geweld afkeerig gemoedelijke edelmoedige naturen die dagelijks zoo luide afgeven op onze gebrekkige maatschappy op privaat bezit op kapitaal en grondeigendom dat de minder ontwikkelden steeds meer de overtuiging moeten krijgen dat het inderdaad het beste is de tegenwoordige orde van zaken zoo spoedig mogelijk op te ruimen Ër loepen allerlei utopisten rond beela en halve socialisten van de tamme soort die zich voorstellen geleidelijk hunjdeaal te FEVILLETOK By Moeders Lyk 6 Ba tooh zog ik toen mjjn kind stierf was het erger j ik stood op tegen God en jammerde In nood en vertwijfeling hebt Ge het mg gegeven en DU het mga eenig geluk uitmaakt neemt Gg het ve Ik vloekte den Allerhoogste ün beden kao ik voor Hem op de knieën vallen en bidden tOjj Ahnaobttfn weet wat goed voor oas is Gg hebt mjjn kind weggenomen het is een engel in Uwen hemel en ik kan Godlof ik koa bet ik kan iaX hem daar zeggen Ga weg ik wil je niet Liever in de hel dan in je prachtig hnia 1 George sag hear aan eene hnivoring voer hem door de leden Zij zat voor hom zoo koud als een teen en tooh leefde alles aan haar Hare borst zwoegde hare oogeo gloeiden en er ging eene macht vaa haar uit dien hem dia ze terugwees onweder staaabaar aantrok die hem den sterke boog die ego wil brok en z oe trots overwon ffTloek niet riep bg Kgk Anna alleen omdat ik altyd gedaoht heb dat we toch eens zonden trouwen heb ik je willen toonen dat ik je meerdere beo Och Anna vergeef het me wees we r goed eo schenk me eiin vriendelijk woord Zo zag hem aao alsof haar het grootste wonder overkwam fWeer goedM sprak se aauw hoorbaar kunnen bereiken landnationalisatora welke den grondeigendom houden voor iets uit den boozo en zich voorstellen dat door een handige financieele operatie de wereld van die pest kan worden verlost zooveel anderen nog elk met verschillende ideeën en stelsels maar toch daarin overeenkomende dat de maatschappij sigenlijk op verkeerde grondslagen berust ep dat alle kwalen op sociaal gebied ÜMiruit voortspruiten Het komt nns voor dat prediking op de daken Ta n deze algemeenheden ook al verklaart men zich tegen geweld haar zeer bedenkelijke zijde heeft Zij werkt mede om onder onze mindere standen onder onze werklieden die deze diepzinnige quaestiSn niet kunnen beoordeolen zaden van ontevredenheid te strc ien die nfaar al te welig opschieten en waal van men de gevolgen niet kan berekenen Zoolang deze utopieën behandeld worden in debatingsclubs in kringen van beoefenaars der sociale wetenschap of van staatkundigen van professie duchten wjj er geen ifevaar van maar het wordt mode in do dagbladen allerlei invallen alle onbekookte plannen te bespreken waarbij schering en inslag is de stelling dat onze maatschappij is door en door ongezond beriis g2i op het streven van enkelen zich vet te mesten ten koste der groote meerderheid Eenige meerdere omzichtigheid louter n s gevolg van gepaste bescheidenheid bij l het uitspreken vAn een oordeel en waiktrouwen in eigen inzicht lijkt ons niet ongewcnecht toe Wat toch zal men winnen bij verdachtmaking van het bestaande tor wille van schimmen van wereldhervorming van droombeelden die op het oogenblik voor niemands vingertoppen beroikbaaij zijn Deze opmerkingen mogen den lezer niet in den waan brengen dat wij blind zjjn voorde gebreken en misstanden waaronder geheele klassen gebukt gaan Neen maar wij beschouwen die als het noodzakelijk gevolg van s menschen onv lkoraenheid als een onvermijdelijk kwaad waartegen het ieders plicht is te strijdun maar die geen recht geven op verooidetlingmet één pennestreek van al wat de voorgeslachten hebben tot stand gebracht Voor ons is de maatschappij het beeld van het tegenwoordige menschengeslacht in zijn Na alles wat ik gezegd heb vraagt ig rfweas weer goed Maar bemerk je dan niet dat het ta laat is Vergiffenis schenk ik je om Gods wil Ik heb afgedaan met bet leven en wat gebeurd is ia gebeurd Ais iemand reoht heeft met het verledeo te brekra wanneer bg den vreemde m aat heb ik het Gebroken I Uit is het met iedere liefde en vriendschap en met onze rijandichap ook Oa nu heen ik bid je er om George stiet eea wilden schreeuw uit Begin je waer met je ga Biaa ga heen P Pas op of ik bega een ongeluk Er kwam een minachtenden trek om haar mond Dreig jeP Dood me b hot Igk mijner moeder I mg is het goed Hg sloeg zich voor t hoofd steunde en zonk op de knieën Ik heb je lief Anna Hef boven alles Ik zou zoo gelukkig zgn als ik je bad Zie op mijne knieën smeek ik je v eef me oa wordt m ne vrouw fik kan niet sprak ze ulk brokje dat ik in jouw buis at zon mg branden in dan mond ik kan niet ademen in jouw tegenwoordigheid en veel liever zou ik sterven dan jou naast me te dulden Dat nl wel overgaan daar ben ik niet bang voor 1 hernam hg en een hatelgke lach kfam om ign mond Anna wierp hem een blik vol verachting toe Je hebt ooren om te hooren en honrt niet preakte heer Pastoor onlangs Zoo een beo jij I Ga weg boevee maal moet ik het nc zag tm Vertrek I George sproog op Wilde woede vlamde in sgne oogeo Het de vuiiteo onhoog vloog b j os op geheel het product van het streven en oenken onzer voorgangers op godsdienstig ketenachappelijk wijsgeerig ja op allerlei gebied Het is een geleidelijk langs bistoTJSchen weg ontstaan organisme dat met fftt leven dtr volken is saamgegroeid en op elk gegeven oogenblik en bloe genomen don stand der beschaving aitdi ukt Uit die beschouwingswijze volgt van zelf lo dat het niet anders kan of de maatschappelijke toestanden zijn onvolmaakt en zullen het steeds blijven omdat de mcnsch zelf onvolmaakt is en blgft 2o dat de besten onder ons de V erstandigen en gevoeligen steeds hun tijd vooruit zijn en dingen opmerken Waarmede zij geen vrede kunnen hebben Ito dat er steeds individuen en geheele klasaan zijn op wien de sociale gebreken nti een tijdperk bet zwaarst drnkknn waarvan zucht naar verandering en verbetering bet noodzakelijk gffvolg is 4o dat gewelddadige omkeer van het bestaande misdadig is omdat die het leven der natiën zelf zou aantasten en ons terngvoeren naar de barbaarschheid onverstandig omdat men bet historisch gewordene niet kan ongedaan maken evenmin Ju men een individu in eens kan verbeteren hem verstandelgk of zedelijk kan volmaken in strijd met zjjn verleden on zijn opvoeding So dat geleideljjke voor uitgang de eenig mogelijke weg is tot verbetering waarbij het dus steeds het streven moet zijn de sociale toestanden zooveel mogelijk iu overeenstemming te brengen met de opvatting en inzichten der meest ontwikkelde donkers Voor ons staat dus per se Jjast dat zij die eenvoudig beweren dat de iondslagen der geheele maatschappij niet deugen onpractische lieden zijn on dat zij die meenen de maatschappij in korten t jd te kunnen hervormen naar hun ideaal een dwaasheid zoggen Het eenig mogelijke is te zoeken naar i erbetenngen die zicb aan het bestaande aansluiten en zich bewegen in de richting van ons ideaal dat elk individu zich vrij kan ontwikkelen naar zijn gaven en krachten Onophoudelijk vervormt zich de maatschappij en elke generatie heeft tot taak de bestaande toestanden in overeenstemming te brengen met haar de vermetele die bet wai da hem te te en Mafr sonder een spier vau haar gelaat ta vertrekken zwggend en koud Btonil zo kalm voor hem Hij liet de armen zinken In zwaren zelfstr d bleef bg staan U tegenstrijd igste gevoelens kwsmeu beurtelings bg hem np Hi staarde naar de doode en rilde maar hg wendde de oogon niet sf Het wai geen BoUrikbeeld dat daar in die kist lag het was hot liefelijk l eeld van Igden en vergeven iCena diepe ontrotinng overmeesterde hem Moeder Therese I sobreide hij Al zyne hardheid was verdweuen zyn stugge aard geknakt Geheel verslagen viel hg op de koiucn en riep de doode aan Moeder Therese bid voor mij IT bent zoo goed geweest en hebt mo wat U wist dat ik misdeed vergeven Vergeef me ook het andere U weet thans alles U weet ook hoeveel ik van Anne houd Bid voor mg opilat za mg neemt I Moeder Therese geef een teeken opdat ze b rgpt dat het U goed is als zo mg noemt I Hg boog zich over het Igk bg luisterde en blikte in onuitsprekaltjko spanning in het vreedzamo gelaat Maar bet teoken dat by verwachtte verschoen niet Ze antwoordt niet sprak Anna op ernstigen toon rZg bewe t zich niet Zie hoe kalm daar ligt mijn lief moedertje Hoor hoe stil h t bijjfl Thans weet je wst goed voor mij is i Ho du ea zwe een oograblik en ng droevig voort Dwing ma niet dat ik nogmpls zeg wat je niet hooren wilt Laat me het laatste nur met mgne md ler alleen I George stond op i eiodelyk begreep hjj dat atlei voorbij was upvatti ig van wat rechtvaardig eil goed jf Stap vi or stap gaan w j dan voorwaartse hoe verstandiger hoe wjjzer hórf zèdelgker bob rechtvaardiger de menschen Woi den dea te meer zullen de sociale verfao dingen Wij geen zoo de denken de volmaaktheid naderen bestrijden de socialisten omdat zij likening houden met de waarheid mensch zoo de maatschappij Zij zich menschen die geheel leren voor di gemeenschap het gemeenschap gevoel moet in de plaats treden van ntit individpalisme Een schoon ideaal ibder voor allen niet ieder voor zich maar in strjjd i et de meiischelgke natuur en daarom oi bereikbaar W j kunnen achting gevoelen voor iemand die te goeder trouw dergoiype droombeelden najaagt want ze zijn uitlingen van een verheven gezindheiden edelmoedige gevoelens Terecht zeide eens d minister Pierson de iftrjjd teg D het acipialisme is er een waarin men wenBch n moet verslagen te worden Toch is den Btryd er tegen onze plicht zoolang wij niet overtuigd zijn dat de maatschappg bettaati uit engelen in plaats van gewone menschjen Biet hun hartstochten en zwakheden 1 Voor ons is op grond der ondervinding en der historie geen andere maatschappn denkbaar dan die op indivldaalistischên bodem rust De anarchisten en zij die Igewelddadig met moord en doodslag optreden zjjn krankzinnige misdadigers die onelpbadelQk moeten gemaakt worden de wijggeerige socialisten en andere droomers moeten wij trachten terug te brengen van hn dwaling Intusschcn dreigt een groot gevaar nu de aanhang dier wereldhervormers steeds toeneemt en vele welmeenen Ie lieden de grondslagen der maatscbappi aanranden De mogelijkheid namelijk dat de ontevredenheid der onnadentÉenlen die op het kompas der onbaatzuchtigi leiders der beweging medevaren zoo grdot wordt dat het tot een botsing komt utopieën aan de schare voor te zetten als dagelijksch brood is spelen met vuur lOaat men daarmede onnadenkend voort Üan knn zeker de veelmalen voorspelde sociale revolutie niet uitblijven En tot groote schade der menschheid Want de gesdhiedenis leert dat zulke uitbarstingen ons wel vooruitbrengen maar dat de Ken d epB zucht steag uit zijne borst Oozekor en vragead strekte hg z ne rechterhand naar haar uit Met afgewend gelaat legde zg da bars daarfa Ood behoede u I prak hg en a antwoordde God behoede u I Toen ging hg langzaam heen zg hoorde hem over de straat gaan de deur openen eo weer sluiten Van glans van dankbare vreugde kwam op haar gelaat De oocbtwaker was gaan slapen en bod de verdere zorg voor de zakerbeid dar dorpsbewoners malr aan de honden overgelaten Grauw on koud drong de morffenicbenaeriog iisar hiniiea Do kaars ging uït en daarmede verdween ook de roode aohgn van het gelaat der doode welke er dieu naeht een tint van levPD op getoovei had Anna bliktb lang op die zachte trekken Unnltwisobbaar zouden se in haar hart blgven gegrift Zoo miju moedertje loo is t geed Nu hebben w beiden vrede fluisterde ze en kuste het voorhoofd en da handen der verloste Igderes de handen die slechts gerost hadden om te Mgenon of sbh te vouwen tot een gebed