Goudsche Courant, dinsdag 14 november 1893

Bb mattaidMd het r lt niet tegen te spreken dat eea ariatocntie die op zulk een w jze hjur hooge roeping verzaakt rijpt voor de outzettÏDg nit fawr eiceptioneele poaitie Immers de ongemeene inrloed waarover zebeaohikt werkt op die w s niet meer erheffend maar xerlagend op het leren dernatie SUnd De Koniukigke milie wordt in het laatst TW deia maand in Den Haag terogierwacht Zalft de Noordpool boogt op het bezit eener krut die met recht eenig in haar loort mag worden genoemd Haar naam is Eanmo Bulletinx en zg wordt nitgegeren te Kaap Prins na ales de meest verlaten plaats ran de Noordp Istreek Toor zoover deze bekend is Het blad dat slechts ééns per jaar verschgnt is op een half vel papier ter groote van 32x22 centimeter aan éen zyde gedrukt rolgaoa de methode der hectograaf Ter nabootsing van de groote Europeesche bladen pnjkt het hoofd van dit koddige Icranije met de reclamemakende woorden Het meest verspreide blad aan de Noordpool Het eenige jaarblad der wereld men had aan de herhalingsoefeningen werd op den morgen toen zgue lichting met verlol ging verrast met vier weken arrest De man had een vreeeelgke misdaad begaan hij had aan kameraden eenige schetsjes over de compagnie door hem geschreven voorgelezen en daardoor misnoegen opgewekt Volgens De Kampioen gaat Eden naar Hamar om zich te traineeren voor de wereldkampioenschappen voor de achaataenrgders die in Februari te Stockholm verreden zullen worden De redacteur van genoemd sportblad de heer Netacher zal ons land vertegenn oordigen op het 22 dezer te Londen te houden tweede congres over de wereld wielerkampioenschappen De Amerikaansche leenwentemmer Pearson ia gedurende een voorstelling in een menagerie te Charkow op vreeaclgke wgze om hel leven gekomen Op het oogenblik dat hg zgn hoofd in den muil van den leeuw stak sloot het dier de kaken Pearson s hoofd werd volkQmen van den romp gescheiden Onder het publiek heerschte een vreeselgke paniek allen snelden naar de uitgangen zoodat verscheidene personen onder den voet geraakten en zwaar gewond werden Juist op het oogenblik waarop de trein die reizigers nit Calais en Ostende naar Londen brengt van Dover zou vertrekken stortte met een donderend gekraak de kap van het totion in De locomotief en de tender werden onder het gmie bedolven Niemand werd gewond Als de oorzaak van het ongeink beschouwt m B een ledigen wagen die zoodanig tond dat de locomotief van den raail trein bom aanreed en omverwierp De wagen viel tegen een der gieren pilaren die misschien ten gevolge van een brand die een jaar geleden een gedeelte van het station vernielde niet M r stevig meer stond en daardoor de instorting veroorzaakte Niet onaardig wat een Duitsch blad onlangs mededeelde over de gewoonten in het land van Jever dat plaatsje in het Oldenbnrgsche dicht bg de grens van Oost Friesland waar de getrouwen wonen die Bismarck op zgn verjaardag kievitaeieren sturen wanneer ten minste de kieviten zóo goed geweest zgu vóór 1 April in de natte weiden san de kuat der Noordzee hunne eieren te leggen Vooral bg geboorte dood huwelijk en begrafenis zijn de oudege bruiken behonden En het merkwaardigst is dat de woorden en namen voor al die tradities een zeer sterke overeenkomst met het Hollaudaoh hebben Is er een kind geboren dan brengt de Lader c de kerkeknecht aan vrienden eu bekenden een Grötnoszc en noodigt hen uit teratond aan de KraraFroc een Kram Biiök te komen brengen De gezondheid van de Kram Fro lydt wel eens onder die drukke visitie maar het ia nu eenmaal de gewoonte De bezoekers worden op boerenjongens onthoald die smerige bohnen heeten Ook by doopplechtighedon wordt deze lekkernij voortgezet Een doop ia trouwens hier gauw afgeloopen en de dominé maakt het niet lang Eene anecdote wordt verteld van een predikant die by zulk een gelegenheid zgn lange pgp uit den mond legde toen hg zijn rede begon en na het amen de pgp weer opnam en verheugd uitriep zg is nog aan Een bruid zo kt de jonge man die zgnc dienstplicht vervuld heeft zich meestal op dr markt te Jever Heeft hg eenigen tgd een aardig meisje tot Dan brut gehad en vroolöl met haar geswirt dan volgt al spoedig d verloving Deze werd vroeger algemeen en wordt soms nog wel gevierd als een grooi feest de Uunnertroung die de beide jongelui reeds aan elkaar verbond Zij gaven daarby den dominé de verlovingsringen en kregen zr hg het huwelijk van hem terng Is het niet opmerkenswaardig dat deze zelfde gewoonte vroeger in ons land ook gestaan heeft f Dat is onlangs gebleken nit hetgeen dr Bredius meedeelde over het mooie werk van Michel over Rembrandt Rembrandt had een portret van zgn vrouw geteekend den 8 Juni 1633 en er onder gezet dat het gemaakt was den derden dag nadat zg getrouwd waren Nn ia Rembrandt getrouwd in 1634 en dr Bredius heeft aangetoond dat iv schilder in dit onderschrift zgn oudertronw bedoeld heeft Aan eten en drinken ia hg de bruiloft al evenmin gebrek ala bg dood of begrafenismani én een gaat wordt behoorlgk of onbehoorlgk tot tolanger genoodigd Na het eten worden Brdgamsipipen rondgedeeld die ongeveer tweederden meter lan zgn en aan een tinnen komfoor worden aangestoken Tegenwoordig kent men te Jever ook de lucifers zelfs Zweedschel Volgens De Nederlander is het geen zeldzaamheid in Limburg dat aan de onderwgzers der openbare scholen hunne jaarwedden niet geregeld worden uitgekeerd Iemand die even betrouwbaar als goed op d hoogte is zegt dat weekblad noemde ons S heele reeks van gemeenten waar ongeregelde betaling tzg ook aan de verdere o erttgzers schering en inaUg ia Hg voegde er hg Evenzoo is het in nog wel meer gapieenten maar vele onderwgzers durven niet kltipiu uit vreae voor onaangenaamheden n men meene niet dat het slechts kortstMdige vertragingen betreft of dat ig slechts loofe over luttele bedragen Integendeel BUMtaa de mcnschen dikwijls maanden en maanden wachten op hün geld Op 1 Jannari i$a dü jaar was er een die bg een wedde van 700 nog 300 te ontvangen had een ander die meer dan drie vierden van zgn traktement nog niet had gebeurd In ren derde gemeente werd half October jl dus na negen maanden wachtene Jw eerste geld over het loopende jaar nitbetaSof en wel 150 aan het hoofd der school 125 voor elk der beide andere onderwgzers terwgl het waarschgnigk 1894 worden zal vóórdat zg weer iets in handen krggen De moeite waard ware het te weten of in al die gemeenten audere ambtenaren met name of de burgemeesters en de secretariasen evesmin op tgd betaling ontvangen Er zgn Franschen misschien vele die er zich aan geërgerd hebben dat bg het bezoek der Hossen de president Carnot naaat al de schitterende uniformen het gewaad van een tofeldienaar droeg De Debate raadt no aan hem Mn meer in het oog vallend coatnum te geven het bevoelt het coatnum aan dat de leden der Conventie van 1792 droegen wanneer ig op een zending gingen naar een der legers van de Republiek In wat was dat costnnm Een lange jas met panden die tot op de kuiten hingen met groote roode opstegen op de borst en koperen knoopen een nonwe leeren broek hooge laarzen een vilten hoed met een groote driekleurige pluim en een breed roodwit blanw ceintnnr i daarbg behoorde een rensaohtige sabel gedragen aan een broeden leeren riem over de horsL President Camot met iga keurige matieren en zgn kenrige board als ainon lel Directe Spoorwegverblndlog met GüÜDA7 WlDlcnlIenst 1893 94 AanRevasgeo l October TUd vao Greenwlcfc on mc om aéM in 4S lO SS 11 08 12 18 HM I S4 SM 4 60 5 SS iM 7 10 8 98 8 48 9 40 I0 4 11 08 18 68 1 84 3 68 4 60 1 06 4 67 1 18 6 04 l la 6 11 18 38 l aS 1 44 4 10 6 80 6 KOTTIRDA M a O II DA 8 61 10 17 11 60 18 80 1 46 10 87 1 66 10 84 a oa 10 41 a oa 10 47 18 08 18 40 8 16 Bnlteolaadscli Overzicht Het of eieele Weener blad bevat de samenstelling van het nieuwe kabinet zooale die vroeger ia medegedeeld De keizer brengt graaf Taaffeeo den anderen afgetreden minister warmen dank voor de groote diensten door hen bewezen De keizer heeft graaf Taaffe zyn portret gezonden met een eigenhandig schrgven In den Franschen ministerraad is de tekst van de ministerieele verklaring welke in de Kamer zal worden a elegd goedgekeurd De regeering verklaart daarin dat zj vast besloten is ge n enkel rooratel tot het invoeren van eene belasting van progressieven en inqnisilorialen aard aan te nemen Hoewel er nog eenige dagen verloopen vóór de Fransche Kamer bgeenkomt komen nu in hef gebouw reeds vele afgevaardigden samen die met elkaar overleggen of het politieke nieuws van den dag hespreken 0 10 8 30 8 60 3 48 4 80 S OI 8 18 il t ia 8 86 n geen hoek van het land kan de stembns opengaan ofdeordinares liberalen krggen klop zaï de Standaard naar aanleiding Ton Voeadam OemeeaIgk een lochtetv klap bg de eentr stemming én dan nog een duchtiger klap er over been bg de herstemming aün zoo nn kon het ook in Veendam wel ens loopen Althans we zonden ona zeer moeten vergissen als onze kiezers thane niet op Tteoh oveigingsn 3 10 DEN Haas eo II DA H g 6 48 7 807 43 8 88 9 4810 1411 33 18 16 1 88 8 16 8 46 3 43 4 16 4 48 6 81 7 8 06 8 36 4 08 aODDl DEN BiiS Ooudl 7 80 8 40 a 04 9 87 10 48 18 11 18 81 T O l S7V 66 4r4Ë 6 87 6 69 7 13 8 86 9 87 10 46 ZaT U 7 48 8 68 U Ol 1 13 4 67 8 11 8 49 1 44 1 49 1 68 8 04 10 41 8 0 5 08 Onuda 6 80 7 608 18 6810 16 10 68 18 0318 46 8 80 8 46 3 16 4 13 4 43 6 80 6 61 7 4a 8 35 10 03 O T E I O H T 0 ODD Ulnoht 6 33 7 60 9 9 63 11 34 18 03 18 60 3 10 8 58 4 43 8 38 7 48 Humeira 8 47 8 03 10 00 18 18 8 84 4 08 4 68 Woarden 6 63 8 10 10 16 18 88 4 18 üudaMter 7 07 8 19 10 84 18 48 4 84 OpuJa 7 80 8 88 8 34 lO t 18 08 18 65 I aa 3 60 4 37 6 80 7 08 S IO AMSTEIDA H O O U D A A B tcrdalii ca 7 66 8 40 U IO 11 87 8 40 4 10 AKaterdaa Wp 5 50 8 10 8 55 ll a6 11 48 8 58 4 86 OwHb 7J I H 10 44 18 18 ia ll 8 50 6 80 Bl Kr 7 47 ü Z Iir 7 B8a 01 N d L d 8 0i X 8 ï M l0 07l 41ir i L4 8 4 Oood Oudew WowdeD HudmUs Utraeht 6 36 6 40 7 66 8 09 8 81 IMÖ ïoT66 r8 48 8 8 8 3 18 4 16 4 47 6 88 8 017 46 8 886 60 8 64 11 09 8 37 6 87 7 69 6 67 7 018 11 8 40 11 18 9 44 6 04 5 44 8 17 8 06 1 8 04 7 08 8 46 llaS 8 61 6 10 6 6t 8 13 8 18 7 88 8 83 8 41 9 10 51 lll45 l iO 3 08 3 60 4 48 5 90 8 818 36 8 88 9 10 Een Frankforter onderwgzer die deelgeno 6 O U U A A HHTERDAM 10 06 10l66 la U 8 51 4 47 5 88 7 45 10 65 la la l 8 40 6 45 6 35 8 37 11 10 ia l4 1 18 3 66 8 6 60 9 17 Terkregen uitkomsten niet erenredig zgn san de maoaa a indiTJduen die er bij to gronde gaan De maatschappij keert na deze hevige gtoringen ongeTeier in haar oade banen terug en de Tolken Toor eenigen tijd van ijdel gedroom genezen helen hun wonden langzamerhand en zetten zich dan weder aan bun gezette taak het treven naar geleidelijken vooruitgang Zulk een leg kan heilzaam zgn maar is zeker duur en bitter Deze sociale revolutie te voorkomen is de plicht van elk die zijn taak als mensch en burger goed opvat Door de holle theorieën te bestryden naar vermogen maar vooral door practische verbeteringen tot stand te brengen en sociale misstanden op te ruimen De vooruitstrevende elementen van alle politieke partijen kunnen daarbij samenwerken en het ligt vooral op den weg dor liberalen op dit veld zich te onderscheiden Dat is d grooie roeping van onzen tijd de toekoQst behoort aan hen die het gewilligst het oor leenen en de behulpzame bind bieden an die klassen welke thans het gevoeligst lyden onder de gebreken der moderne maatschappij BINNENLAND OOUDA 13 NoTomber 1893 Dn by bet 4de reg Infanterie beaoemde 2d liHeiuint F G Riesz ia ingedeeld bj het 5de Dfttidjon alhier in garnizoen Heden morgen te 6 uur werd door een agent van politie op de Markt geronden eert RchaAp met gebroken poot het is by den sialboader Ërherveld gebracht totdat de eigenaar zich zal hebben bekend gemaakt De heer T H J Belonje euruumerair h de potterren alhier heeft de vorige week met good gevolg het examen alt Commies afgelegd Bij het Zaterdag gehouden examen voor handteekeaen L 0 te g Öravenhage zyn er van de zeven drie geslaagd waaronder de heer A de Jong onderwper te Ammeratol De Noderiandert meldt dat de notaris G J Spruyt te Ouderkerk a J tjsel zyne betatingen beeft gestaakt In de te Krimpen a d Lek gehouden v gadering van den gemeenteraad werd met at gpnwene stemmen bealoteu rJch opnieuw te wanden tot den miniater vnn biunenlandsche zaken ter voorziening in den slechten toestand van het drinkwater van een groot deel dezer gemeente Tevens werd eene commissie benoemd tot het onderzoeken op hoedanige wyze de weg in de kom der gemeente kan worden verbe rd betzy door bestrating of op andere wyze Naar wy vernemen xal de Tooneelvereeniging Uit het Volk voor het Volk te Woerden ne voorstelling geven op Dinsdag 28 November Opgevoerd zal worden Vergiffenis TooueeUpel in één bedryf door Lion van Lier en Het kind vnn den Htiiie Vaudeville in één bedryf naar het Frausch door W Kaber W V W Waarover men in Woerden ook te klagen moge hebben aiei hierover dat er weinig te doen is Er is lfs veel en dit jaar al bg uitetek veel te doen Pas is het eene Vocaal en Instrumentaal Concert afgeloopen of het 01 8 3S 8 4i 8 4 8 6 06 J SS 7 SJ 7 8 7 49 7 6S Qoudl Mgordreiibl Nlamnrkwk 0 ll BoUardun 6 5 10 I lt s a 6 a 1 18 1 84 1 83 1 88 11 10 8 81 9 10 Jl Gouda 6 40 JLonUrdim Wp 7 69 Aartndtn OS 1 14 Botlerdun Oiiwlle Niaanrkgrli Hoordnobt OoiuU andere staat weer too de deur Woensdagvergastte oni dl mannenzangverecniging a s Dondprdsg zullen wy genoegen hebben een7ootlanig coiic rt te kunnen bywonen te gevendoor de daiueszangvereeniging n CaféNeuf z l het plaats hebben Tegen introductie zalgelegenheid tot bywoning gegeven worden Üirecteor zal wezen de heer J H B Spaanderman van Gouda Ons dunkt dat niet meernoodig IS om een talryk publiek by den heer Waltz te verwachten Voor danslustigen kauhet niet kwaad op de laatste woorden van hetprogramma nog ten overvloede de aandacht tevestigen Na afloop Bal W V W Aan de Maaakade te Rotterdam is door eenen agent van politie aangehouden een 16 jarige jongen die vóór 8 dagen de ouderlyke woning te Schoonhoven ontliep De politie te Nymegen arresteerde aldaar op la ft van den ofl cier van justitie te IlotterdaiË J A Levie grossier in lompen te wiens huiz dezen zomer een hevige brand woedde De Ie luitenant V gedetacheerd aan de Ueschutgietery te s Hage wordt sinds Zondt op welken dag hy van een vyfdaagsch rerlof terug moest wezen vermist meldt het Dbi Meu vermoedt dat hem een ongeluk is over komen By eene sgedachtenwisselingc tusichentirae mannen in eene tapperij te Leiden heeft de een den ander een stuk uit de bovenlip gebeten ï en te Rozeudaal streefde een schoonzoon zyne schoonmoeder met den scherpen kant van een mes zoodanig over de pols dat de vronw gevaarlyk ziek werd Uit Londen schryft men aan het Hbl Twintig jteea lang eiken nacht een artikel te schryven over de Londensche geldmarkt is de taak geweest van den heer Arthur Crump die dezer dagen als City redacteur van thfl Times c is afgetrederi De zeer verklau e reden is dat hy naar ruat verlangt vriendschappelijk scheidt hy van de directie in Printinghouse square en natuurlyk zat hy een goed pensioen ontvangen Weinigen beseffen dei ontzaglijken omvang van het werk dat de City redacteur ran het grootste en best ingelichte blad der wereld moet leveren In de eerste jaren vóór ervaring den Weg hielp vinden was die taak zoo zwaar dat de ieer Crump zegt eenige jaren lang het kantoor s nachts te hebben verlaten met een barstende hoofdpyn het gevolg vas die ontzettende inspannlog Op de vraag van een journalist wat hij bei beste achtte dat hy ooit gedi n had aatwoorde de heer Crump zonder rzelen dat de biggest coupe dien hij ooit voor theTimes t maakte was het eerste bericht van de Baring crisis Nooit t voren is een flnanëi el bericht van zoo verpletterend belang uitaluK tend door één blad vermeld NatnnrIyk is liet zooals ieder weel de plicht van the Timeac om hec erat te zyn zeide dn heer Crump lachend maar toch kan ik t niet helpen dat ik my feliciteer dat ik by die gelegenheid bet myne kou doen om zyn naam op te houden c lO SS U 0 ii o U U 11 85 11 06 7 86 7 47 7 46 8 07 8 18 10 08 10 11 8 18 6 Ó8 6 8a 8 68 6 31 6 80 6 38 10 11 4 86 6 86 6 65 6 41 7 43 8 66 10 16 11 16 1 CRT 10 08 lo aa 10 88 10 34 10 58 10 08 11 10 11 81 Het eerste bericht dat er ieta broeide had Crump van een bekend bankier die in de grootste ontsteltenis by hem op t bureau kwam Daze kon echter niets mededeelen dan dat er een verschrikkelijke Bnancieele ramp te wachten was Crump bevat zyn beambten het kantoor open te houden en ging op onderzoek uit Een zeer belangryke per sonage in de financieele wereld kon hem niet beter inlichten Bij de Bank van Engeland gingen juist de beambten van t kantoor Door de reeds half gesloten deuren kwam hy binnen zocht zyn weg naar de burfanx der directie en al dadelyk zag hij aan de gezichten dat er iets buitengewoons op handen wn Niettegenstaande het late uur bielden de directeuren der Bank raad met de bestuurders van andere groote Londensche banken Crump zond zyn kaartje aan den gouverneur Udderdale die dadelyk te roorschyn kwam Ëenigen tyd duurde een woordenachermntseling tot Crnrap ronduit vroeg Is t Bariugs c Lidderdale antwoordde niet maar buog licht het hoofd Zyn Barings in een toestand die hulp van buiten noodig maakt Opnieuw boog de heer Lidderdale Den volgenden dag was het groote nieuws bekend aan de geheele wereld Bedankt voor het beroep te Groote Lindteo Heer Oudelaodsambacbt door ds S van Daalen te Sluipwijk Omtrent de regeling der aaken vnn het 8alon des Variétés c te Amsterdam kan reeds gemeld worden dat de vennootschap ontbonden is Het aan het theater verbonden gezelschap zat nog eenige dagen voor eigen rekening doorapelen waarna men tot de verkiezing van een nieuw bestuur zal overgaau Tengevolge van het osraken der verschansing viel de bootsman P Havelaar van de stoomboot Woudrichem in de Waal over boord Een kwartier wist de man zich hoven water te houden en juist toen hy van koude verkleumd zonk was de boot genaderd en kon men hem nog behouden met eenen haak ophalen Tnsachea d Maatschappij tot exploitatie van Staatsspoorwcffpn en de Hollandsche IJzeren Spoorwegmaalachappij is eene nadere reeling getroffen ten opzichte van het verstrekken van vrijkaarten en vrybiljetten op gemeenachappelyke baanvakken zoodat van 1 Dec a s af zynde bet tydatip waarop die maatregel in werking treedt het personeel met deUoor zyne Maatschappij verstrekte vrjjbiljetten voorzien van het stempel personeel c ook de gemeenschappeiyke baanvakken in beheer by de andere Maatschappij kan bereizen Door da politie ta Haarlem is in beslaggenomen eeu vahchen Ryksdsatder blykbaar bestaande uit lood eu voerende de beeltenis van Koning Willem II en het jaartal 1847 Woensdag jl werden door den sterken arm der polijje eenige perceeten in de Kovelaarstraat te Utrecht die door den gemeenteraad waren onbewoonbaar verklaard ontruimd omdat de f igennar dier perceelen niet voldaan had aan den eiüch om door aanslaiting aaude waterleiding voor toevoer van behoorlijk drinkwater te zoi en Het gereiihteiyke uitzetten der bewoners wekte bij de heerschende scherpe koude nogal eenige sensatie in de buurt In de Huisvrouw e deelt mej Joh DunewoH te Araaterdara het volgende mede over de verstel lea in 0n8 Huis 6 66 6 03 6 10 6 17 6 86 7 30 8 48 Voorb 6 64 N JL dB 69 Z Za we 08 Bl Kr 8 14 Ze U ie 10 80 10 88 De twee steenen trappen opgeklommen slaan wü links af naar een ruim lokaal twee helder brandende lampen verspreiden eeu aangenaam licht een lange flinke tafel stn t in het midden en klokke acht zien wy twintig meisjes met opgewekte gezichten rondom die tafel plaats nemen Ieder brengt haar eigen werk mee dat maar dat begrijpt ietler achoon en fielder gewasschen moet wezen Drie dames ziJn bezig de meisjes te belpen en nog zijn er dikwyis geen handen genoeg Doorgaans zyn het vlugge meisjes die niet alleen komen om genoeglyk by elkander te zitten maar vol yver zyn om wat afgewerkt is mee naar huis nemen Eene enkele getrouwde vrouw dieiu hare jeugd niet in de gelegenheid was naaien te leeren merken we er ook tusschen niettegenstaande hare vaak drukke en vermoeiende huishouding zyn zy niet de minst opgewekte Haar niet allflen wordt er onderrieht gegsren in het verstellen van naaiwerk neen ook nuiMn stoppen of herstellen van gebreid goed valt zeer in den smaak Om de gezilligheid nog te bevorderen wordt op sommige avonden t gen Mue kleine vergoeding door eene der damea thee geaehonkeo I leerlingen hebben slechte haar werk mee te brengen aUee wat er voor noodig is krygen zy van One Huid Hiervoor ia op eiken avond één fiinke a edeelde naaidooa voorzien van alles wat maar te pas kan komen Is de hulp van twee damea voldoende dan leest de andere haar rat nuttigs en opwefekends voor wat met belangstelling gevolgd wordt Wordt onze hulp echter voortdurend vereiscbt dan kunt ge vroolgke iiedjes door de zaal hooren weei lmen Haar voorraad liederen is groot en ik geloof zy zonden wel een geheelen avond kannen zingen zonder in herbtling te treden De avond gaat haar te gauw om want worden zjj gewaarschuwd dan tiooreo wy en hoe heerljjk is dat voor ons steeds Ia het al tien nar och Iaat u ons toch eeus één keertje tot half elf blyven Ving en net worden de werken die daar blyven in de doosjes door elk der leerlingen meegebracht ingepakt Spoedig ta de geheele zaal leeg en het vroolyk gegons verspreid zich op straat Na afloop ran die avonden neem ik er steeds een prettigen indruk van mee want het is verkwikkend zooveel biyde gezichten om ons heen te zien Mej Dunnewold deelt verder mede dat de lyst der ingeschreven candidaten nog groot is eu nieuwe cursussen nuodzakelijk zyn doch dat er behoefte is aan hulpzame vriendelyke damea die by deze lessen willen behulpzaam zyn De heer J A Tours directeur van Ons Hui8 c vo t daaraan toe dat er ook behoefte ia aan dames die toezicht willen houden en behulpzaam willen zijn bij de gymnaatiek lesien voor meiajea Na de gewone jaariykache vergadering ier eere van de nagedachtenis der slacbtoflèra van Chic o Zaterdagavond door de aociaaldemocraten ïn C onatantia te A materdan gehouden trokken eenige jongelieden op de gewone wyze de stad in doch stuitten in de Gravenstraat op politieagenten die hea verspreidden In de verwarring daardoor ontstaan werden eenige winkelruiten in de enge Gravenstraat verbryzeld weinige oogenblikken later waa de troep door de politie geheel ontbonden en keerde da ruft weder Op stuitende wyze is by het onlang te Hanover gevoerde proces uitgekftraeo op wat roekelooze en ergerlyke manier mannen van adel van de hoogste aristocratie veelal offi eieren en niet zelden uit orthodoxe gealachten zich overgaven aan grof apel Dit beeft den Duitschen Keizer dan ook in zulk een mate verontwaardigd dat hy al zulk apel thans op zware straffen aan zyn officieren verboden heeft Sen kloek besluit dat by de Duitsche burgory een uitnemende indruk heeft gemaakt Toch ia daarmee het kwaad dat in de dus geunamde bighIife onder al e Europeeecbe natiën schuilt volstrekt nog niet weggonomeu Deze faigh life leeft kan men byoa zeggen op het voorbeeld der Engelscbe aristocratie van sport Het sterke dry ven van spori schynt zielkundig met zucht naar het spel verwuit te zyn Althans ook in Hanover bleek het hoe de hartstocht van het spel opgevlamd was door de weddingschappen by de wedrennen Eens dien weg op komt men dan van het wedden tot het eigenlyke spel van het grof speten tot het acboldon maken enopdiewfis verzinkt vaak het nobelste deel der natie in dien geldelgken jammer die voor nitts wat laag is terugdeinst Natuurlijk slaat het socialiamt uit deze zondige gewoonte van een groot deel der aristocratie munt 9 40 a 47 9 64 10 1 10 10 11 88 11 88 11 48 4 46 4 66 6 08 6 oa 5 16 6 86 7 07 7 17 7 84 7 81 7 37 8 10 a S6 9 44 a ic 4 48 7 06 7 11 7 80 7 88 7 31 6 9 46 9 64 8 00 8 60 10 07 10 4 9 04 9 1010 83 e 19 8 41 9 88 10 40 I 3 1 4 10 7 88 4J6 7 4 5 ia a 47 10 08 11 01 8 30 10 Eenige leden spreken reeda over het kabinetDapuy ala over een doode maar tdch verwachten de meesteu dat het den eersten aanval de interpellatie van Millerand en Basly over de werkstakingen in het noorden wel zal kannen afslaan Socialiaten en radicalen sollen intusaohen gelegenheid hebben bg de temming die het debat besluiten zal hnn krachten met de gematigden te meten Meer kans is er dat het program van werkzaamheden aanleiding tot een crisis geeft Het Journal oSSciel heeff bereids de orde van werkzaamheden voor de openingszitting op Woeoadag a s vastgeateld Na de benoeming van het bureau der Kamer moet het eerst het onderzoek der geloofsbrieven geachieden Men hoopt daarmede in twee zittingen gereed te komen want er zgn slechts weinig verkiezingen wier geldigheid ernatig verzet ontmoeten zal De hoogbejaarde afgevaardigde Pierre Blanc zal ala doyen d age vermoedeIgk opnieuw voor korten jd den voorzitterstoel bekleeden Hij ia een geacht repubtikeinsch a vaardigde uit Savojre en is in zyn 88e levensjaar Naar men in couloirs vertelt hebben Henri Briason en Lockroy van hun voornemen afgezien om aan Caaimir Perier den voorzitterszetel te betwisten zg willen de radicale partg niet reeda dadelijk aan een zeer waarscliyniyk échec blootatellen In het Hongaarsche Huis van afgevaardigden WB9 de hegrooting aan de orde Oe mioisterpreaideut Weckerlé protesteerde tegen de bewering dat de legeruitgaven in Hongarge tot eeu buitensporige hoogte opgevoerd zijn Daarna op de regeling der valuta komende verklaarde hg dat men der regeering niet kan verwijten hare belofteu niet gehouden te hebben daar de regeering zich aan geen vasteo datum bad gebonden en de operatie tot dnarer geslaagd 18 Een besluit van de taliaauache regoeringis officieel openbaar gemaakt woarby de betaling der invoerrechten in specie wordt verplichtend gesteld In hot besluit wordt verder gezegd dat de emisaiehanken bewgzen op naam zulten afgeven voor de voldoening der invoerrechten tegen betaling in staatspapier en bankbiljetten voor een uvereonkomstig bedrag roet het gevraagde bewga warrant met bgroeging van het agio Dit zal worden berekend naar den prgs van cheques op de hoofdplaatsen van Italië zooala die was twee dagen voor de afgifte van het bewgs De Engehche Minister John Morley hield een politieke rede te Mancheater Hy sprak over de critiek die de hoofden der oppositie over de politiek der Regeering uitoefenden hg maakte de opmerking dat alle bepalingen betreffende Matabeleland aan de goedkeuring der Rykaregeering moeten worden onderworpen en wat de lerache quaeatie betrof de tegenwoordige toestond vorderde veel geduld en volharding van de Ieren Hg herinnerde hun echter dat elke atem die zg gaven voor een Britechen hervormingsmaatregel ook een stem was voor Home Rule het ontwerp waarvoor de Uludatoneanen zich onherroepelgk hadden verbonden Twee overwinningen hebben de leiders der Trade Uoiona in Engeland behaald Ten eerste werden in Lancashire weer voor 3000 mguwerkers de mgnen tegen het oude loon heropend ten tweede is in het Ijagerhuia het amendement M Lareu op het wetsontwerp betreffende d verantwoordeiykheid der werkgevers verworpen De heer M Laren wenscht dat arbeiden vrggelaten zouden worden zich tegen ongelukken te verzekeren bij particuliere msleJlingen indien zy deze manier voordeeligor achtten dan die welke door de wet zal worden voorgeschreven Maar zulk een vrglieid zou zeer achadelgk zgn voor de eenheid in de Trade Unions die gehoorzaam moeten doen alles wat de volksleiders voorschrijven Ter wille van de stemmen waarover deze heeren beschikken verzetti zich de regeering tegen het amendement en vermoedelgk om diezelfde reden boden vele parlementsleden uit vrees voor bun mandaat tegenstand De ataaladwang dien men aldus wil invoeren zal een argument te meer zgn voor het Hoogerhnia om de Employers liability Bill niet ongewyzigd aan te nemen De Bpaanache correspondent van de Frankfurter Ztg had dezer dagen een gesprek met den heer Martinez Campos kapitein generaal van het Spaansche leger over de gebeurtenissen te Melilla Naar het oordeel van den generaal moet Spanje minstens een leger van 20 000 man naar Marokko sturen om de Kabyleu daar tot onderwerping te brengen Niet alleen in het Riff maar in geheel Noord Afrikn wordt de heilige oorlog tegen Spanje gepredikt en de trek der Mooren nit het binnenlami utar Melilla neemt steeds grootere afmetingen aan Op den Ooeroegoeroeberg zgn niet minder dan 80000 Kabylen gelegerd i en het ziil voor generaal Macios roet de ongeveer 8 XM man sterkte bezetting van Melilla en de omliggende forten zeer eilgk zgn tand t houden tegenovnden tienraai sterkeren YigSI Het ontbreekt Spanje niet aan tromas ei mder groote rnoail oa het dadel jTflO OOIJ n i te velde kunnen bremgen DAb zoove zul hst niet behoeven te komen al iMillbn ar zeker nog 10000 man naar Afrika moeten worden gezonden Het is uoodzakelgk in het Riff snel en krachtig optetreden de veldtocht mag hoogstens zes weken doren and wordt hg te kostbaar Wat de veldslagefi bg Melilla betreft de generaal glimlacht als hij van die veldslagen sprak die hebhen nog niet veel te beteekenen gehad Het waf en niet veel meer dan kleine schermutselingen zooals genoegzaam blgkt uit het geringe aantal doeden en gewonden aan de zgde der Spanjaarden De dood van generaal Margallo heeft er veel toe bijgedragen om de belangrykheid der ontmoetingen te doen overdrgven COBBESPONDBNTIE Een onzer lezers klaagt over den tast die voorbggangers hebben van den jongen hond van den hieeker Br op de Karnemelksloot Als het dier zonder muilband loopt valt het telkens peraonen aan eu bijt maar raak Zaterdagmiddag kreeg een oude vrouw nog een knauw van hem in den arm H Naar wg vernemen is er maar een dar geneesheeren die van mazelen oangifta t i atodhuize doet Wg zgn het met den inzendtr eene dat als er een wet bestaat die ook uitgevoerd dient te worden wimsEMcnosM voor Heeren Oames en Kioderen A m OS Al E 73 73 Beurs van Amslerdam 11 NOVBMBEB aloikoera 881 971 101 IVl 1 1 76 l 7l 6l 101 90 74 75l i 761 1 V 1 V 681 4V Al 101 66 76 V 5 550 1001 811 100 806 U0 881 101 1001 181 39 901 n 159 118 99 47 U8V 1S3I 6 V 66 98 ISl loiv 1081 69 0 lOlV 130 18 V lOVl 981 f 10 8 761 108 100 61 601 10 1691 106 1061 1001 lil IHl 87 100 löïi 88 8 Vor kr MziiEKl i io Üert Kad W 8 81 dito dito dito 8 dito dito Uto 31 HoNOAa Obl Houdl 1881 88 4 IT UE Iiiwlirij iiig 1869 81 6 JosTBNa Olil inp piorl868 5 ilito iHEiher 1868 5 PoaTiOii Ublig met ticket 3 ilito ililo 3 Kislkvo Ulil Ua l 8l Ssria 6 dito Oaoona 1880 4 ilitobgRolhi 1889 4 illlu bij Hope 1889 90 4 lito iu oud leen 1363 6 lito dito dito 1884 6 Spanje Corpel loliuld 1881 4 TuRKtlJ Uepr amr leen 1890 4 üeo luemng aerie ü iflfl loetiinif lerie C eiu Ara Uir lire v obl 18 S MlxiOKObmuit 8oh 1890 6 VBNEZiftLj Obl 4 onbup 1881 AM T nAH ObliKatieii l l i SV RoTTtBDAH Sted Ineii 1886 31 Vlu N Afr lUndulav uiid Areiidsb Tab Mg Cerlllioalen D iiMaalioh ppg dito Arnh Hypolheekb pacidbr 4 Cull Mg der Voratonl aatid ir Iljpolhoukb paiidbr 4 Nedurlaiidaohu bank aned bd Hsudelinaatirli dito N W k l r Ujp b pandbr 6 Rolt Ilypotbeokb pandbr 4 UU Hypotbeakb dito 4 JoafssR Oosl lloitff bank aaiid Klsi Ilypolheullbaiik paiidh 1 1 Amehika Kquit liypoth paiidb 6 47 49 Maïw L li Pr Lien oarl 6 Nau lloll lJ Spoor MÜ aand l Mij lol Kipl V Sl Sp and Nal liid SpoorwflgDi aand Ned Zuid Afrik Spm sand 6 dito dito dilo 1691 ililo 6 Italië Spoorwl 1887 8 A Kolil 3 2uldIUl Spirmij K H obl 3 Fol BV Wariohnu Waooeu aAiid 4 671 667 liusi ir Kuia Spv Mg aand 6 1831 HuUiaobe dilo aaud 103 ÖV löv Valtowa ililu aand 6 Itfaniz llombr dilo aand 6 Kurak b Anow 8p kap aaud 6 Loaowo a WH9l 8p Mg obliir 5 Orel Vitebsk Iilo oblig 6 ZuidtVeil dilo aand 6 dito duo oblig 4 18 11 8 AMitiKA Cent Par 8p Mij obl 8 Obio k North W pr O v aand ditoiHtoWln St Peter obl 7 Denver t Rio Or Spm oarl v a Illinois Caotrat obl in goud 4 Louiav k NaahviltoCerl v aand Maiioo N Spw M lehvp o 8 Miaa Kanaaa v 4 pot pref aand N York Ontario 11 Wual aand dito PoQUa Uhio oblig 6 ürogon Calif lo hvp in goud 6 St Paul Hinn ti lilanil ohl 7 Uu Pao Hoofdlijn obUg 6 dilo dito Lino Ooi Ie byp 0 6 Canada Can South jurt v aand VzN C Uallw bNav loh d o O Amatard Omnibua Mg aand Rotterd Tramweg Maats aand NzD Stad Anialerilam aallll 8 Stad RulterdAm aand ü BEI 0IE Stail AnIwerpenISS 2i 8ua Btuaaul 1886 i a HuNO Theiat Rcgullr Oeaollacb 4 OosTENR Slaalsleoning 1880 6 87 K K Ooal B Or IS80 3 Spanje Slad Madrid 3 1868 Neo Ver B a Hyp Spolil ocrl 6