Goudsche Courant, dinsdag 14 november 1893

k Woensdag 15 November J803 o 6201 flSste Jaargang ftouDSCHE mmm NieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per dne maanden is ƒ 1 26 franco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers VU F CENTEN ADVERT E NTIËN worden geplaatst van 1 5 regels i 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters wowlen berekend naar plaat sruimte Inzending van Adverteiitiën tot 1 uur des midd 13039 16066 18869 13087 16060 18860 13 48 16116 18876 19176 iei36 1S904 13236 16204 18909 19908 16269 18962 13819 16354 1896C 13 95 16360 19001 13416 16885 19024 13441 16426 19960 13509 16485 19101 13650 16488 191 0 19626 16490 I9 01 1M62 16627 19214 13667 16569 19245 13695 16669 19934 13716 16678 19497 13719 16 03 19828 13729 16727 19899 13800 16768 19844 13906 16939 19858 13920 16967 198 6 14038 16976 19911 14118 17040 20039 14261 17115 iOlU 14276 17265 20114 14818 17268 20134 14414 17269 80162 14418 17275 10 179 14427 17908 20186 14481 17828 20275 14489 17816 S0908 14709 17960 20404 14791 17491 20996 14798 17482 8 l378 U790 I7S71 20402 14833 17621 90417 14932 17706 20463 16057 17749 20604 16194 I77B7 20516 1 242 17760 30631 16252 17824 20664 16372 17867 80672 1 416 17903 90647 16462 17960 20662 15467 18016 20666 15549 1 068 20657 1 611 18070 20696 15640 18106 20698 16652 I82I7 80766 1 6 6 18267 20792 16744 18300 20867 16747 I8SI4 80949 1 790 18 19 10964 15809 18686 80073 Not WatergetUden Hoor Liuff Hoog Lanf Maud 18 7 49 4 08 8 01 i tt Dinnl U 8 1 4 44 8 88 6 03 Woeiml 16 8 58 5 33 9 0 5 46 Donilord 16 9 48 8 07 10 10 B 36 Vrgilas 17 10 8 7 04 11 13 7 38 ZaliBrd 18 11 47 8 18 08 8 31 Zond I 1 46 10 10 2 15 10 40 Sprlngtij 25 Not en 10 Deo Hfbuui Zon No Opg A Onclerg k Opg Ondtr 18 11 61 6 58 iS No 7 iO 4 08 14 3 A 7 01 19 7 SI 4 16 1 07 8 12 25 7 41 3 68 1 80 9 27 I 46A10 46E K 1 68 M 2 01 04 ADVERTENTIËN Ueden overleed iu den ouderdom van 73 JBren mgn geliefde Echtgenoot de Beer P0ÜLU8 HBNRICU8 BERLIJN Kumier van de Stedelgke Bank vsn Leening alhier Tot groote droefheid van mg mgne kinderen en kleinkindereu Wed P H BBELUN Ol IT8 Gouda 13 Nov 18B3 Haren hartelyken dank betuigen de ondergeteekenden aan allen die haar bewijzen van deelneming gaven bg het overlgden barer geliefde Moeder M L J BEN DEK E L G BBNDBB Gouda 13 Nov 1893 Sociëteit RÉUinE ÜINSDAÜ 14 0V 1893 te genen door de Uameê JOU vi iiiB WI88BL Rollerdam Piano WILLY JABGEB Leidm Viool CABBY APPU AmiUrdam Violoncel AMANDA EBERLE HoUerdam Zang KnIreébU Inteekenlngri OO bulten n 5ü Leerlingen der Muziekschool 50 ccnls AANVANG 8 uur van de ZEUG8TRAAT0 38 naarde D0ELESTRAATL255 hoek PLANiaOEN R ROZESTRATEN STUKADOOR Boodaehappen worden ook aangenomen bg de Wed W ROZESTRATEN Markt A 100 AGEJ TE1 Solide AGBNTEN worden gevraagd in alle steden en dorpen door een eerste Irma in WUnen Cognac eu Likeuren tegen mime provisie Brieven fr No Q 381 aan KOOYKER 8 Centraal Advertentie B oaii Ltidtn Een ware Schat voor de ongelukkige slachtoffers der Zelfbevlekking Onanie en geheime uitspattingen is uet beroemde werk Dr Retail s z ELFBi VVAItli 0 Hollandsohe uitgave met 27 aib Prgs 2 gulden leder die aan de verschrikkelgke gevolgen van deie ondeugd Igdt moet het leaen de oprechte leering die het geeft redt iaarlflks duiiend van een lekeren dood Te verkrggen bg hotVer lagsMagaiin te Leipiig Neumarkt 34 franco tegen iniendmg vah het bedrag ook in postiegels en in eiken boek i handel in Holland Ooads 8nelper lruk vso A Baiii M Nk ZooK Cognac riD Boil de Litar Da JO FIV BOU i Anotu mt door bet nlweki w4 om S regoeds boeAalifiiedea gtivMOg beivnd wordt JitUnri ia Tertonlda bemiiHM fleiMliMi ran 6 Ut r inhoDd voonsten v n taetattMt vtnDt F K VAiiliAMFA KOim Uitaluitend verkriji hft r bU P H J V WANKÜM MELKERT Oosthaven firma Wed P B U Gouda Qroote Qeldloterij onder Waarborg van het Gonternemenl Dazs ras ilen Slaat ffegarandeerde Ijotorij bsslast uit IIOOOO lataa wnariau 5 400 prezen on 1 premie welke alle in de korte tgd Tas eenige maanden in seven op elkander volgende klassen ter zekeren rerdeeliog komen In het geheet bedragen slle prgzen 10 Millioenen 452 425 Mark Do grooUtd pr B U in het gelakkigtte gef al st M 500000 of ca 285000 G 1 premie a M 300 000 prij il M 200 000 prij ii M 100 000 prezen bM 76 000 I prij a M I prij a M 1 prijs a M 1 pry k M i prijzen ü M 1 prijs a M 5 prijzen h M 70 000 66 000 0 000 66 000 60 000 40 000 20 000 8 prijzen ii M 15000 26 prijzen a M 10000 6 prijzen a M 5000 lOB prijzen ü M 3000 253prqzenaM 2000 O prijzen a Si 1600 766 prijzen a M 1000 1237 prijzen a M 500 330SO prijzen i M 148 18901 prijzen iiU300 200 150 127 100 94 67 40 20 DÓ liooldprij in ile eerste kla is M 50000 in de 2de klas 56000 in de 8do kiss 00000 in da 4de kla 65000 in de 5de kla lOOOO n da 6de klaa 75000 in do 7do kla ovontneel M 600000 maar in olk go nl M 300000 Mi 200000 ete otc I e pry der loten i oflicioel ra tge teld Voor de trekking an do l te kis bedraagt dezelve voor een golieei origineel lot ƒ 8 60 II iialf 1 76 n kwart n n 0 90 Wy renooken hij toflzouding van de be tolliug het bedrag ia ounlanten bankbillettea van alle Europocohe land jn in postzogels of met intornstionaïo postaaiiwyziug bijtevoegen I e pry der loten voor de volgende klnsBen alsook do verdeeling der prijzen on dagon der trekking evenzoo al ook alle verdere détail zijn uit hot ambtelyke plan te zion Wij verzendon ook op vorzoek hot plan vooiuit en in geval hütBolvo aan oen van de aanvrager niet zou oonvonieeren zyn wy gaarne bereid de loten voor do trekking terug te nomen en het bedrag terug to Bturon Dlreot na ontrangat van lederen beBtelUng atuurt bet huls WinduB Co dlreot aan de bes eller ae orlglneele loten Het offloieolo plan wordt bij ieduron levering gratis bygevoügd evenzoo wordt iodoron bezitter van oen lol de ambtelijke trokkingaliJBt na olke trokking toogeetuurd De uitbetaling der prijzen geschiedt prompt volgens het plan onder garantie van de staat Omdat hot onilorgeteokon de bsnkhui dSge Ijjk van allo kanton een zeer groot aantal opdrachten op loten doior j groote gol llolerij ontvangt zoo wordt vorzoofu allo opdraolilen voor do eerste trekking zoo apiedig mogolyk inlezenden in elk geval voor len JIO Htuiirt als U beliefd Uwo opdrachten direct en in goed rurtruiiwen nau het bankhuis WIMS 400 Hamburg StoUwerck s Hart Cacao Hoogste swit k heegsle tbsoliroailn gehslte ïöMi rs ht Caca VoordtaligI H rt 0 0BO Is HJnste PosdsrCsoso In hart vorm gspsrsfl gpoodige op1o hs rheld H n geer deliciease smaak steeds gelijkmaUgheid des disnks la bllkkes hassea 425 Cacae kar s 45 eeal 1 CMw tirt = 1 8 Mt = I k Cmm Vsitoliiibaar bg B H Oonllssors Bsakttbakkers ens Bngros KzpediUe Julius Mattonklodt Amstardsm Kalverstrsat lut HAMEÜÜGEB aELDLOTEBU ItO OOO origineele loten 85 400 prüten tl Meer dan de helft dezer loten moeten dus met een prgs uitkomen UITTREKSEL uit lieiTrekkingBplan De hoofdprgs bedraagt t gelakkigst geval er 500 000 Mark Het werkelgke voordeel der Hamhurger Loterg tegenover andere klassenloteröen bestaat daarin dat iu Hamburg geen nieten worden getrokken Ieder bezitter van een lot heeft dus kans tot op den taatsten trekkingsdag In het gelukkigste geval bedraagt de HOOFOPRUS ev 500 000 Mark NeveiiHtaande tabel geeft een oTerzicht vao de büzondere iudeeling der hoofdpryzen Alle 55 400 pryzen worden in 7 spoedig op elkander volgende klassen uitgeloot en contant betaald Het officieele trekkingsplan hetwelk wg bg ieder lot gratis bii7o n bevat een juiste opgave der prgsen welke in iedere afdeeliDg oitloten en tevens hoeveel voor iedere afdeeling moet worden to ezonden In tbgionder zgn de hooge prgzen als volgt De Prga der origineele loten ïs wettelgk vastgesteld en bedraagt voor de Ie trekkiugsklaaae NC f 3 60 Toor geheele origiaeeie loten f 1 80 halve u t o 90 f kwart m 1 i 1 i h a1 a1 il 1 il a h 1 a 5 h 3 i 26 a56 il 106 253 il 6 il 756 a 1237 300 000 200 000 100 000 75 000 70 000 65 000 60 000 55 000 50 000 40 000 20 000 15 000 10 000 5 000 3 000 2 000 1 500 1 000 500 Na ontvangst van dit bedrag in HoUandsch bankpapier postzegels of postwissel zenden wg de origineele loten met oflScieel trekkingfiplan Indien iemand het trekkingsplan niet mocht aanstaan zgn wg bereid vóór het begin der trekking de origineele loten terag te nemen eu bet daarvoor gezonden bedrag onmiddellgk terug te zenden Wg kannen dit des te eerder daar wg overtaiga zyu dat iedere ontvanger de uitmuntende en kansrgke indeeling van het trekkingsplan zal erkennen De officieele trekkingsl iaten zenden wg direct na iedere trekking Om alle bestellingen zorgvuldig te kunnen oitvoereu verzoeken wg U die ten spoedigste te zenden in elk geval echter vóór 20 OVËMBKIt a s Hoot Uoterü Bureau ISEIJTTHAL Co Hamburg 52941 i U 300 200 150 148 127 100 etc Alle 55 400 prgzen bedragen te zamen 10 452 420 Mk N B Oe Hamburger Geldloterg bestaat reeds ruim honderd jaar en begint 2 maat per jaar opnieuw Onze firma behoort tot de oudste HoofUloterg Bureaux Reeds vaak waren wg in de aangename gelegenheid groote Hoofdprgzen ook naar Nederland te kunnen zenden In de laatste zeven jaar hadden wg het bijzondere genoegen onderstaande Hooldprgzea aan onze klanten contant uit ie betalen M 300 000 op No 51083 getr d 14 Mei 32219 23983 61038 23355 12106 65810 45724 46613 65 59 79478 9910 200 000 200 000 100 000 75 000 75 000 75 000 60 000 55 000 50 000 60 000 30 000 4 Nov 23 Oct 29 Apr 12 Oct 24 Jan Dec 5 Ian 26 Oct M 15 000 M M M M M M en bovendien 3000 2000 et 1891 1887 1891 1889 1890 1893 1890 1890 1888 1888 1803 1888 10 000 5000 verscheidene prgzen h 8193 10619 10630 10675 8253 10684 S3S8 10734 8264 10787 38S9 107998379 108618389 10878 8452 108908477 10944 8486 10965 8494 11029 86 t4 11086 8606 11080 8616 11090 8778 urn 8789 111768302 11244 88K2 11269 8007 11318 89S4 11324 8930 118 4 0003 116029120 115119171 116129173 116939831 11694 9264 11680 9333 11734 9391 11741 9422 117989448 118049460 119639499 12097 9669 19111 9694 12134 9709 12147 9747 121599751 122009807 12224 mf 12226 9882 122969971 I2S6S 10066 12385 10140 11403 10178 12461 10202 12463 10212 12494 10223 12688 10268 12661 10279 12706 10283 12789 10296 12769 10321 12779 246 3016 1890 260 3929 6041 276 3070 6046 318 3001 6066 336 3119 6072 347 3130 091 405 3185 6113 464 3247 0182 515 i290 6199 517 3445 6266 635 2467 6276 656 3549 6286 688 3588 296 729 3606 6425 766 3610 6444 733 3618 6565 875 3658 6609 990 3808 6623 1061 3998 6639 1108 4031 6672 1124 4026 6776 U42 4067 9708 1161 4075 6827 1174 4199 6832 1193 4201 6861 1196 4926 6901 1217 4269 6926 1282 4334 6948 1233 4336 6979 1902 4393 7004 1304 4432 7081 1317 4433 7104 1491 4506 7147 1556 4604 7169 1756 4622 7174 1870 4766 7196 1914 4830 7226 1918 4882 7233 1962 5006 7249 2006 6068 7392 2044 6070 7976 2051 6118 7386 2103 6178 7430 9116 6234 7424 2144 6343 7441 2146 6434 7606 2168 5641 7508 2200 6647 7607 2206 5600 7616 2208 5613 7694 2230 6623 7706 2241 6649 7713 2342 6653 7728 2466 5679 7789 2570 6698 7941 2613 570 7960 FEMSCHE STOOMVEEVERU Cliemischo en Zwitsersche Wasscherij Gebreveteerd door Z M den Koning der Belgen H Oppenheimer Rotterdam Specialiteit voor het stoomen en verven van alle Heeron en Oameskleediugstukken ook alle soorten Meubelen Ledikantgordgiien Tafelkleedeu Trgpeo met nieuwe patronen geperst Kwasten Oarnitnren Neteldoek Tullês Kan ten Veeren enz Alle goederen kunnen in elkander bigveuen worden onschadelgk voor de gezondheid bewerkt Qi ederen kannen in 4 dagen a eleverd worden AGENT voor Gouda en Omstreken A VAN OS Az Kleiweg A No 73 Alom te bekomen BE GOIIDSGIE LA2E2I of de besohrgving der beroemde geschilderde Kerkglazen van de Groote of St Janskerk te Ter Qoude benevens de geschiedenis der St Janskerk derUlazeu dercartouteekeningen enz waarbg is toegevoegd een afzonderlgk levensbericht der beroemde Glaaschilders de Gebroeders Dirli en Wouter Trabctii PRIJS 80 Cents A BRINKMAN 343 Staats loteriJ leKlsMS Trekking vsn Maandng 13 November 1893 Prijien vsn 20 No 8 74 on 19169 1000 No 6343 sa 150 0 400 No 192 200 No 7481 I6I04 17697 on 18687 100 71 2761 6710 7966 10406 12822 15878 18654 116 2777 6704 8096 10611 12S42 15887 18723 160 2809 6828 8041 lOiSl 12931 16902 i 763 187 9866 6846 3121 10646 12979 16916 188i4 191 9947 6868 8148 10686 13000 16037 I8816 226 1979 6889 8160 10694 19021 K05S 18849 BINNENLAND QO JDA 14 November 1893 Br J H Gunning J Hzn predikant bg de Herv gemeente te Leiden maakte Zondagavond inde Pieterskerk bekend dat hg bedankt heeft voor het op hem ui ebrachte beroep naar Amsterdam Benoemd tot organM der Qroote of 8t Janskerk de heer J H B Spaanderman alfaier We wenschen de Hervormde Gemeente gelak met de o i uiterst gelukkige keuze vsn hhr kerkvoogden Moge het den heer Spaanderman gegeven sgn die gemeente zoo aan zich te verplichten als dat met wijlen den hr Brons Middel het geval was Wezen we onlangs op de fraaie étalage bg den heer A van J alen op den Bleekerssingel alhier we zgn nu verplicht onze lezers nogmaals daarheen te verwgzen Met het oog op het aanstaande feest heeft genoemde heer die étalage zoo gecompleteerd dat we er nu alles bgeen vinden wat men io de traaiste bloemenwinkels der hoofstad te zien krügt Een beschrgviug der fraaie mandjes vaasjes en potten te geven gaat moeügk teen ia a fraaier dan het andere We raden daarom onze lezers aan eens met eigen oogen al dat mooh in oogenschouw te nemen vóór dat het meest aanlokkelijke reed verdwenen is gisteravond is een begin van brand ontstaan bg F H P in de Lange Dwarsstraat door dat eenig waschgoed dat inde woonkamer oji een Ign boren de kachel hing te drogen daarop gevallen was Onmiddellgk echter ïh dit gebluscht door de hui enooten Vanwege de justitie wordt thans eene premie van vgfhonderd gulden uitgeloofd voor het vinden van elk der Igken van Sara Jaett en Marm Schmitz Zaterdi middag bad de dekknecht vau de Asperepc te Kediohem het ongeluk bg het uitwerpen van een touw in de Linge te vallen en f e verdrinken De man laat eene redawe met vgf jeugdige kinderen achter t EVILLETOl o Eea gezellig half uurtje met President Emger Overgpiiomen uit De Volkaatein QEBEURTENI38EK IN DEN OUDEN TUD 1 Ëenigb vrienden cittaa aAngenaam te spreken in het huis na een der j ouden in P retoriA Presiden Kruger is een daarvan Ds p jp en koffie en kook oaibreken niet Op een vraag van een d r jongere leden van het geEslsohap geeh de President eenige inliQ tiogen en dit loidt tot verdere gesprukken en eindelijk zit mdn met open mond te luisteren naar een paar verhalen uit ziin eigen levonsgetchiedenia veihaiea die w j zaltan trachten weer te geven de Freaideot verschooae ons hierin aoo naawkeorig mogelijk doch onmogelijk met die klaarheid ea levendige persoonlijkheid waarmode de spreker self se heeft verklaard ffPrasidenl herinnert u ftog oït d gebeurtenissen met de oade voortrekkers on de verwoestingen door DiDgaon onder hen aang icbtP O ja ik was toen een Jongeling van omtrent II Jaren maar ik weet daar nog zeer goed van Nooit zal ik vergaten hoe dat een klompje van oqM meosohen nada Piet Belief vermoord wat aefaiaLijk ea onverw 0lrt vroeg in den morgen door Eene poging om de stoomkanonneerboot Geep c welke ten zuiden van Enkhuizen aan den grond is geraakt met behulp van eene sleepboot vlot te krggen i mislukt Gister zou getracht worden het schip te lichten door den voorrsa l kruit en projectielen in een ander vaartuig over te laden De raan die te Oosterbeek door de stoomtram overreden werd was de 58jarige Jan Wichhart Hg lag uAbg dun Schelmschen weg op de rails en was onmiddellgk dood Men achrgft uit Wageningen Alhier circuleert een adres aan den minister van justitie waarin vooral ook met het oog op de onlangs plaats gehad hebbende onger eldheden wordt verkocht alhier eene brigade marechaussees t stationeeren De laatstu dagen bleef alles rustig Het vertrek der militairen is nog niet vastgesteld Benoemd tot kapelmeester bg het 4e reg te Leiden de Heer W van Ërp aldaar Te Haarlemmermeer is de gemeente veldwachter J K Zaterdagavond gearresteerd Hg wordt bssohnldigd zich gelden te hebben ide geëigend welke hg gevonden heeft in een hnin te Burgerveen dat bg moest ontsmetten De verkiezing van de heeren W J van Sandick te s G raven hoge en J Moogman te Stompwgk tot hoofd ingelanden van Delfland is voor de tweede ma l ongeldig verklaard wegens voorgekomen onregelmatigheden bgde stemming Tegen zekeren S te Schore is proces verbaat opgemaakt wegens het opzettelgk verbergen vau iemand die schuldig is aan of vervolgd wordt ter zake van eenig misdrgf dat strafbaar ia gesteld door art 189 van het Wetboek van Strafrecht Genoemde S heeft namelgk eenen deserteur van het algemeen depot mn discipline te Vlissingen twee maanden in zgnen dienst gehad en heeft bekend zuks geweten t hebben Er wordt te Veendam veel gewal op den uitslag der herstemmingen tuaschon Treub en Smidt Totalisator lgsten liggen in de cafés De meerderheid is op Smidt Oitigann overvallen en vermoord werd Ik was bij een ander klompje van onze meuaohon Hei was nog schemerdonker toon wij aenjifeBoboloa hoorden Eerst dachten wij dat het de schoten waren van Pift Hetiof on zijna mensohen die terug kwamen van Dingaan maar toen bet lichter werd vümamen wij van eoRÏgcn onzer mnnnoo die vooruitgaroden w iren om Ie zien wat het was dat het duizenden van katl ers waren die het vermelde iclompje menschen overvallen en bijna atlen vermoord badden en bit de schoten kwamen van de nog overgeblevenen omtrent dertig die govtnoht waren U t op oen kopje alwaar zij omringd waren door do kilfers en vanwaar sg zich dapper verweerden Zij scbotun WO vinnig en goed dat do 2ulas ze niet konden overweldigen zoolang hun aohietgoed volhiold Ik waa bij de wagena mot do vrouwen en kindoren en nog eenige mannen on wq trachtten in dier haast takken aan ta sleepen en een lager met onze wagena te vormen De vrouwen en kinderen stoppten takken aan zooveel zg konden on ach het wai pijn lijk om te tien hoe dat er lolkons eene vrouw of kind afgemat en gedaan voor oen groot tok nog buiten den kring van wagens neerzonk nf et ia staal om verder te komen en roepende tot Ood nm genade en hulp Dien morgen bsd elk oen ik ook aelfs tot de kleine kinderen die oog bijna niota van het groote gevaar of van de Godheid konden wetaa en hoorde men menschen bidden die wellicht nooit te voren gebeden hadden Nood leert bifLilen Bn God hoort het gebed I Dien dag hiMirde Hij en redde Hij ons van da hand onzer vyAndan Toen wjj ons klein lager zoo stork mogelijkx Wi kt hadden werd oose aaodaoht meer bepaala gawgd Door den Heer C J Leis eu andere ingo etenen van Alblasserdam wier kinderen school 111 bezo ktia ia oen adres tot Ged Staten van Z H gericht om de krachtige medewerking van kt college in te roepen om aan d n onwettigen toestand op die school zoo spoedig mogelgk eoii 4 i ie maken Wegens gebrek aan personeel toch worden daar dngelgks leerlingen om beurten naar huis gezonden Dit duurt reeds weken Nn was eene voordracht opgemaakt doch met algemeene stemmen min één heeft de raad geweigerd te benoemen Men acht eonen vgfden onderwgzer niet noodig in weerwil van bet duidelgk voorschrift der wet Naar v g vernemen is dezer dagen te aüravenliage een vergadering gehouden om de bezwaren te bespreken tegen het iroorstel der minderheid van Ged Staten tot onveranderde uitvoering vun het vroeger genomen St ntibeaiuit ter zake van de verbetering van den waterweg van Amsterdam naar Uotterdam via Gouda De hoofdbezwart n waren dat de opening van het Me r wede kan aal dexe kostbare vaart verbetering niet meer dringend noodzakelijk maakte en dat de daarvoor geeischie verhooging van provinciate belantingen óen opcent meer op het personeel en éen op de grondbelasting gedurende 20 jaren niet gerechtvaardigd werd door het uut voor een groot deel van ZuidHolland en s Gravenhage Men hoopte dat vnn alle zgden pogingen zouden worden aangewend om het voorstel der meordei heid van Ged Staten tot gedeeltelgke verbetering te steunen Ug kou be uit is benoemd tot Commissaris der Koningin in de pi oviucie Overgsel deheer P LyckUma a Ngeholt burgemeester van Rotterdam De heer Lycklama is van 1800 18G7 zeenfficier geweest en na zijn eervol ontslag uit den zeedienst van 1868 1882 burgemeestei van Franeker Daarna was hjj één jaar burgemeester van Leeuwarderadeel en van 18H Ó tot het laatst van 18ill van Leeuwarden In Uotterdam waar hg iu Oct 1891 tot opvolger van den heer Veoing Meineaz werd benoemd zal menden gverigenen welwillonlenden burgemeester zeer ongaarne zien vertrekken Een portret komt juist deze week voor in het centraal weekblad De Nederlander De minister van binneulandschc zaken en van waterstaat handelden ngverheid brengen ter algemeene kennis dat het toezicht in verband met het kon besl van 30 4iug tot vaststelling van buitengewone maatregen tot aan on ie roeusobcu daar op bot kopjii tan welker gewonden en menige dooden toon al werden aitngodragen uaar onze wagens Wij wistun eshlcr iliit hua kruit en lood baast moest opgeven en daarom waren vgftimi van onze natiiien onderwgl op hunne C aarden gea rongen met goiioeg schiiitgoed en oo a d zij konden daarhoon goJaaRil Üij schotu zich een weg door de Kaffcra en kwamen aindulijk aan bg de dertiif op hot kopje net in lijd om hen to reddon Mvn begun nn dubbel hard vniidnar te vuren en do Kaffers komten dit niet staan ij begonnon terug lo wïjkein on riiidolijk giugeu zij op do vluoht Toen kwam onze beurt Wg achtHrvolgden bon en scholen moer dood toen zij vluchtten dan toen zij ons iianviulen Ik was nog klein maar kon toen ui goed sobieton daar ik van joiigsaf had leeron wild to schioleo on ik pooicde ook om eenigen van den vgand af te maken Mun wou mij echter niet l iten gaan wan d i wagens af daar ilc noK te klein was mnar mgn hart brandde oin op mgn paanl to springen en samen met de anderun aohter onzo vijanden te jagen I i t eerst s namiddags kwam mon terug en ar Ingun oen paar duizend KafTcra dood Maar ach aoh bet treurig gezicht dat wij toen te zien kregen Daar lagon on to meiiacUoD bij de andere waï ons vermoord De grond wit en overdekt met de vodemn van de buddon die i f Kaffers uit de wagons gerukt on opon gesnedou hadden poenige schapen levend maar zonder vellen op den rug maonon vrouwen on kinderen dood en nog stervende i duizendoii van aasvogets de dooden en zelfs ook de nog levende gewoaden verscheurende en ds o en uitpikkende moedera dood of stervende met afwending der Aziatische cholera en tot wering barer uitbreiding en gevolgen achtereenvolgens voorgeachraven respectievelijk te Gorinchem en te Vreeawgk to Gouwesluia gemeente Alfen en te I eidscbendam met ingang van 16 Noa vembor 1893 wordt opgeheven Zaterdag avond bracht de politie aan ln t bureau in do Pauwensteeg te Uotterdam eni man en eene vrouw beiden handelende in postpapier enz en zwaar beschonken Demau eerder ontnachterd dan de vrouw eischte vuui zijn vertrek van het bureau haaf geld hetgeen hem geweigerd werd Hierover in woede ontstoken sloeg de man een ruit van een deur in het bureau stuk waardoor hg zich zoo ernstig aan den pols verwondde dat men hem naar bet Ziekenhuis moest brongen Het gemoentebeituur van Bleiswgk heeft ztcti tot de Maatschappij tot exploitatie van staat iapoorwegen gewend met bet verzoek dat aan de stopplaats van dieo naam spoorweg Gouda Den Haag eene wachtkamer wordt gebouwd De maatschappij heeft op dat verzoek nfwgztiud beschikt tenzg de gemeente dekost n voor hare rekening neme Een Brutua fin de aiècle De ïndépendance deelt mede dat te Berli ii een frootWer zgnen kleiniioon beelt aang tklaagd omdat het jongmensoh ofa oneerbjeHig over den keizer had nitgelateD Te Weenen ia eene jonge naaister tot acht dageh gevangenisstraf veroordeeld omdat zij in eene openbare vrouw en vergadering had gitzegd dat de hoop op een hiernamaals geen troost was voor de ellende van deze narde Zg gebruikte daarbg nl Heine s woorden Den hemel laten wjj over aan de engelen en de nitiBsohen en dat was den draak steken met de leer der onsterfelijkheid zegt het vonius want in de tegenstelling tnaschen engelen en lastige dieren als musschen lag iets Bpotteadn Men meldt uit Veenendaal De jongste woelingen in deze gemeente werden door een zeer groot getal fabrieksarbeiders teu sterkste afgekeurd deze zgn thans voornemens dergelijke ongeregeldheden met kracht te bestrijden en allBreerst de pngingen der so ciaaldemocraten om hier vasten voet te krijgen tegen te gaan Eene voorloopige commist ie is reeds door de arbeiders gekozen Ie zui ttiiiii i ii Dofjc flnn du liorst somuiigo moedors müt bnre klfinu kindorou aun do bont raitgadrukt m met n nisdgnniBtoek K dooil ds nuogaa nofif d ivaa ioo aan elkandu mutbouiloude sommige libliumüii vrjoflclijk verminkt n oprngrineden to eenigo Icluioi re kin ier0n op dan grond dood die de wreodauni blijkbanr bij lU iotmi genomen on de tiMofdjea tegon d wiolon Btitkgesingen hadden Van lic horieDfl kou men nog bhh lU wieleu zien Bij Ie KHlTen is geena hnrmhartiKhoid geooe genade t Kn wal 18 eindelijk van Dingonn geworden Pre sidint ffDiiigann Had een ellendig einde Maar dtt was veel Ht r Nadat bij verpti ht was om te vluchten van zijne kraal ttoud zijn broudtn Parda op tegpn bem en zocbt da bu p van da Koeren Toon moest hij geheel vluchten selfs tot io hel gebied van audore Kalfiiri dio bem achtorvolgdea en doodden K er hij ecUier lood stoken werd hebben wq laitr geboord ivns jiij door bondon gevangen en erg vernield geworduD ff Daar ia iets anden l rcsident dat ik graag wil weten k hob gehoord dal men u voor kogelvr beachouwt 1 dit wanr fJa daar ib iuta vnn wanr dat men of liever de Kntfers m voorhoen voor koKcIvrij beaobouwden Uut kwam alzoo In dn gevechten die wg vroeger met Kaffuri hadden tvaa ik nog Ökkmaodant en moeat ik du altjjd vooraan r den en ook moest ik wanneer het gevi nht hard werd aetf maar fiukaop schieten De Heere heeft nuj altyd bewaard dat ik nooit eens gekwetst werd hoewut ik rnf of zes kogels door miJDe kleed j un willen de offers goed mi ill vanoffd