Goudsche Courant, woensdag 15 november 1893

O o 0 0 i J A RO TT EB DIM Ooad 8 10 7 15 6 86 0 01 9 40 10 48 10 55 11 08 11 18 1 8 1 84 3 68 4 50 6 8 5 6 MMidiwlil 7 81 8 41 11 01 t 1 06 4 57 6 03 NiM rknk 7 89 8 49 n 11 09 f l tl V 6 04 8 10 Onpallt RoUwdtm 7 48 8 68 K 11 U 1 10 5 11 8 17 7 7 66 9 05 8 10 10 11 06 11 15 11 11 11 38 1 88 1 44 4 l0 6 8 6 41 6 16 KOTTKHDtM 11 O II 0 A RottordUB 6 01 7 15 1A1 8 0 46 9 51 10 17 11 60 18 80 1 46 2 30 Nieuir rlnrk 5 10 8 18 10 87 I 5S 6 19 6 11 w 10 94 8 08 Hooidnobt 5 18 8 19 f 10 41 8 09 Gouda 5 88 8 S6 7 46 8 07 n 10 08 10 11 10 47 11 08 11 40 1 16 8 48 Pü IUtJ DM aitAWoa AaBKcvangeo I October TUd vas Greenwicli S IO 4 08 4 40 DEN Haao aouu Hlf 5 48 7 807 439 88 9 4610 1411 8811 15 1 88 1 16 8 45 3 48 4 16 4 41 6 81 7 Toorb 8 64 10 10 1 44 4 48 7 08 N d L d6 69 I 9 7 UZ 2 w8 08 10 81 t 58 6 7 10 Bl Kr l4 SOUDl nr N HAIB Ooud 7 80 8 40 9 04 9 8710 49 18 11 11 811 011 87 3 56 4 46 P 7 6 59 7 IS 8 86 0 37 10 45 11 11 11 80 Zor M 7 48 8 81 11 01 1 18 4 67 11 9 49 lll Kr 7 47 1 18 18 Z tv 7 63 9 01 11 10 1 84 6 08 8 11 1 68 N d L rl 8 01 1 33 1 04 1 09 Zon Opg Onderg I 1 30 9 87 18 No 7 10 4 08 1 46A10 46E K 19 7 31 4 1 58 M 5 7 41 it ii 2 08 04 1 19 1 14 2 30 2 46 l 8 41 4 11 Vwirb 8 07 9 13 11 18 1 38 6 10 8 38 10 11 U 6 8 18 9 18 9 34 10 07 11 87 19 41 11 11 1 48 1 57 4 16 5 15 S 55A41 7 43 8 56 10 1511 16 11 4011 OQl DiUTEÏOHT t M l l 10 41 1 09 6 09 JSl 9 64 Oooda 80 7 60 8 18 5 I0 1810 58 11 0818 45 8 10 1 45 8 15 4 18 4 43 5 10 5 51 7 41 8 36 10 08 OTEÏCBTGOODA Uliwbl 13 7 60 9 9 6311 84 11 03 11 0 8 10 8 614 43 3 7 48 liArmelin 8 47 8 08 10 171 11 19 8 14 4 08 4 58 WMrdm 63 8 10 10 15 1 1 4 11 Uadawalir 7 07 8 19 10 14 11 41 4 14 Ooilda 7 10 8 318 84 10 87 not 11 66 1 11 8 504 87 6 80 7 08 8 10 AHSTItDAMOODOA AmtraduaCS 7 65 9 40 11 10 11 17 8 40 4 10 AKalMiaaWp 5 50 a ip 9 K U I5 11 41 1 51 4 M QowU TJO I II 10 44 IIU U U LH M 6 36 6 40 7 56 8 09 S 1I 10 19 10 66 11 48 l l 3 18 4 18 4 47 6 11 8 01 7 46 B V 10 08 6 60 8 54 11 09 1 37 5 37 7 59 10 11 Hwitdm 5 67 7 018 11 8 40 11 18 1 44 6 04 5 44 17 8i 10 18 Hirmelm 8 04 7 08 8 48 11 13 1 51 6 10 5 50 8 13 10 84 Ubwbt 8 18 7 18 9 18 8 41 9 10 61 11 45 l lias 08 8 80 4 48 6 19 6 81 S Sfl lS 9 10 10 51 OUD A A USTIRPAM 0 ttdt 0 40 8 11 10 08 10 55 11 11 1 51 4 47 iLMltoldtm Wp 7 59 9 10 10 66 11 19 1 MO 8 46 AMtvdui OJ 14 tl U l 11 14 UI I U Wij lezen in de i Zutpheimctie Courant Bti den aitgerer II A M Kw aui U Bchtedftin h verKchenen een derde zeer fermeerderde en geheel bygeverkte drak ran den Wegwyzer door bet Rpi Miueom te Amsterdam MmengeeteM door den hoofd directear n het MuMnm den heor Fr I O Obreen en wAt i Itgki Preuten lUbinet betreft door den heer Jhr W Hora Siccama terwijl er blykeni de foorrede ook ceer ree ffegeveits Toor reritrekt zjjn door de heei en Jhr Mr Victor de Stae D van der Keilen Dr Ooyperii en Dr firedin Men tiet doe dat men in dit boek inderdaad een betrouwbaren W wyzer door dit Muwnm beeft en dat men moeiat k meer beTo de mannen bij de Bamenstelliog vaii zalk een werk had konnen vereenigeD Het berat oitmnntend duideiyke platte gronden van het geheele Ugka Maneam en it ook voorzien Tan een tiental eeer fraaie pbotognTaren naar belangryke ichildergen e een MTental gezichten in zalen ran het Nederlandwhe Mnienm Doch het boek ia niet alleen een Wegwyzer in den eigenlijken en meer beperkten zin Tan t woord maar bet ia een studie orer éengeaebiedenii terena Tan liet Ilüks MDfieam want men Tindt er uitmuntende korttj kritische en hiatoriiehe karakteristieken Tan de oogeloofelyk en eenig ryke Ter ameliog schildergon en ü tallooxe andere Toorwerpon ran Geschiedeuis en Kunst welke dit geweldig Monument Tan Nederlandschen Kunstzin Nederlaodsche KunstnjjTerbeid en Hiatorie herbergt Nog te weinig wordt deze ongeSfenaarde lehat door OQze landgenooten op de juiste waarde geschat Hen moest er once jongens en meiajer uit de provincie allen eens eenige dagen been kunnen senden opdat ze daar bg de Toorwerpen wlf een lea in Taderlandsche geschiedenis Tooral in kunstgeschiedenis kregen Wil men zich eens eenige dagen aan de studie Tan dit overryk Museum wyden n eenig profijt van zulk een bezoek trekken dan dient men eerst een boek nis dit van den heer Obreen te raadplegen en door to lezea hetgeen fcroQweus een onderhoudend werk is want het is niet als catalogus maar aU orerzicbt van den zeldaamen schat dien het in alle opzichten merkwaardige gebouw herbergt geschroren oonpronkelyk in den vorm eener wandeling door de koiwtTerzameliug ten behoere Tan heereu Roelants welbekende tydschrilt t e Iluiivriend t Uet is ook door dien vorm een boek dat men in handen Tan de maeaten onser landgenooten KOU wenschen Op 10 Mm 1890 ii per stoomboot Tan s QraTenhage naar Arnhem verzonden aan het adres tba mej Peters eetiig huisraad met priester kleeding Dit goed is te Arnhem onafgehaald gebleven en sedert syn alle nasporingeu vrachtelooa geweest De politie rersoekt inlichtingen De arbeider Johannes van Roe te Herveld had Terleden Vrydag het ongeluk onder een lorrie te geraken met het ongelukkig gevolg dat hem een arm en een been Termorseld en het schouderblad uit elkander gerukt werd Naar het ziekenhuis te Arnhem TerToord OTerleed hy daar reeds Zondag middng Hü was mede gereden op de lorrie om een paard Tan eenen oo r die in de weide in eene sloot waa geraakt er te helpen uithalen hoewel ongeoefend wilde hy ook een4 mede trappen agu Toet schoot Tan den trapper welke hem greep en hem op den grond sleurde Qouda Ouiltw Op de aanTraag Taa eene social istiiohe Tert niging te Amsterdam om de Funenkerk aldaar af te taan TOor eene spreekbeurt waarin lie hfter Domela Hieuwenhiii zou optreden zat naar de AmsterdamAche Kerkbode meldt worden geantwoord dat de kerkgebouwen er niei a n om te bewyien of deze otgene gods dienst heeft prediken maar om het Woord Ooda to Omtrent het spoortiegongeluk dat Zo odag te Roermond roorvie meldt men ons nailer Niet twee maar vier goedelen wagens n de locomotief zyn zwaar beschadigd terwijl nog oen goederenwagen geheel Terbryzeld is Ken der beschadigde wagens is terecht gekomen op eene houten keet ran deze bleefniets staan De hoofd conducteur heeft het aan een toeval te danken dat by niet gedood althans ernstig verwond is daar hy juist de zitbank van hel voorste gedeelte van zyn wagen verlaten had toen dat gedeelte in elkaar werd gedrokt De mateheele schade is zeer groot Tegen J den wisselwachter J is proces verbaal opge 1 maakt Het niot otttdekkeu Tan de schuldigen aan de Tele zware misdaden in den laataten tyd gepleegd heeft ook in de afdeeliiigeo der Kamer een pynlyken indruk gemaakt Vele leden zouden niet ongenej n zijn gel den toe te slaan Toor het uitloven van flinke 4 premien en Toor de samenstelling Tan een goed corps detectires indien de minister dit J noodig mocht achten ten einde verbetering in den tóestand te brengen Vele klachten werden by de begrooting voor Justitie iü de afdeelingeo der Kamer geuit over de hooge kosten in sommige streken door notarissen berekend speciaal voor hypotheekacten en acten van veiling en gunning Tan Toate goederen op sommige ptaatoen acbynen de notarissen een tarief onderling vast te stellen boren het werkelyke Vry algemeen meende men dat de overdrachtskoeten Tan onroerende goederen niet in die mate waren verminderd ala vereischt werd tengevolge van de motatierechten Ook de kassierdery tsq notarinen werd afgekeurd Ware het niet wenschelyk de ootarisseu te verplichten een specificatie hunner kosten op de acte te Termeldeo en de ambtenaren der registratie in het toezicht op de notarissen te doen deelnemen Sommige leden kwamen er tegen op dat men alle notarissen gelykstelt er zyn nog tal vao eerlyke Ëen meisje behoorende tot het Leger desHeils te Amsterdam heeft thans aan de justitiemed edeeld dat zy in het begin Tan Augntus in het boachryke gedeelte tusschen Arnhemen Heelsum bebloede mannen en TronwenkleaUren heeft aangetroffen Het is niet recht d utdelyk waarom de maagd eerst heden met deze mededeeling voor den dag is gekomen Te Trier a d Mo l is dezer dagen by t opgraven Tau den oud Romeinscheu stadsmuur eene geheelo Romeinscbe pottenbakkery ondekt Men heeft tot nu toe 10 gave oveua en 4 Tuuihaarden blootgelegd De ovens zyn deels geheel gevuld mot kruiken nappen en schalen deels bevatten ze soherTen bronzen werktuigen en bronzen muntstukken De bodem der ovens is met plavuizen belegd Eene groobe uitgeholde ruimte bevat eene witachtige masw die zeker tot grondstof diende voor t vervaardigen van potteti In de nabyheid der pottenbakkery vond men venier op n diepte van 2 M een Romeinachen toren met een middeltyo van 5 M en gebouwd uit rooden zandsteen en witten kalksteen Indien toren werden verscheidene menschelyke gerasmten gevonden a 81 5 13 1 81 n 7 4 9 37 MT 10 08 11 10 lUI Heden viert de hoogleernar der Leidsche Universiteit dr R J f ruin zijti seventigsten verjoafdag Hy is meer dan 30 jaren hoogleeraar De UnÏTersiteit aal hem noode missen maar de wet Terplioht hem tot heengaan Het inte re asantate cijfer op den maandataat der middelen is dat der Tarmogen belasting Inderdaad het Talt niet mee Als men nagaat dst Toor t NoTember de helft der aaoslagra moet betaald agn dan ia f 3 451 6 een teleurstellend cöfer Men zal in aanmerking mogen nemen dat Telen te l iil betalen dat miBschien over Tele aanslagen nog qoaestiea hangende zyn er staat tegenoTer dat er zeker ook zyn die ooTerscholdigd reeils meer dan de helft hebben beUald en dan is f 875 000 minder dan de reming zeker een niet bemoedigend resultaat De arrondiwemento reehibank te s Greven haga heeft vrygesproken C J K arts te Boskoop die in booger beroep terechtstond w ns bet niet afgoTen eener Terklaring Tan doodschouw Sedert Jaren komt telkens nu eena in dit en dan weer in dat blad een advertentie voor wa irin een inkomen Tan f 9000 wordt Toorgespiegeld aan hem die een kapitaal Tan f ÖOOO storï Hoe ongelooflyk het schyneo moge daar Toor do band ligt dst men hier met oplichtery te doen heeft toch schynt de persoon die deze onderneming dryft er zaken mede te tnsken want anders zou hy niet uu al minstens zeren jaren lang adTertentiek oaten blyven maken Daarom waarschuwen wy er nu eens tegen na iniage te hebben genomen van de stokken door een stadgenoot rerzameld die deaffaire heeft onderzocht t De edele menscheuTriend J t A gebeeten is e n Hollander die nn eens te Brussel dan weer te Parys of elders Tertoeft en de volkomen eerlyke wyze waarop hy in zyne correspondenties belooft de toegezegde winst te maken is de speeltafel Men is gesteld dat hy t niet eenvoudig in zijn zak steekt dus toch zyn Id kwyt aU men het waagt De rapporten der politie over dezen indastrieel zyn Tan dien aard dit men verstandig doet hem geen cent toe te vertrouwen Onware voorstellingen komen in grooten getale in zyne brieven voor BaUeDlaDdscb Overzicht In bet Lagerhuis zeide de heer Gladstone dat de regeering met groote bezorgdheid den langen duur der werkstaking in de kolendistricten had gadegeslagen Nu de zaak deze hoogte bereikt beeft had de regeering gemeend dat zy mrt vrucht stappen kon doeu Daarom had de premier aan den patroons en den myuwerkersbond een brief geaondfu waarin de regeering verklaart dat naar hare meening verdere onderhandelingen tusscheii beide partyen onder voorzitterschap van een minister misschien den gewenschlen uitslag zouden hebben Lord Rosebery had deze gewichtige taak op zich genomen Hy heeft beide partyen uitgenoodigd onmiddelyk vertegenwoonligers te zenden om onder zyne leidingeene conferentie te houden Lord Hoseberj zal daarby niet als scheidsrechter optreden maar er zich toe bepale i aan beide partyen zgne diensten aan te Joieden om tot eene mïunelyke opjosaiug van het geschil te geraken 7 30 8 60 bf M 19 De Hertog van Oevooshire hield te Belfort een rode waarin hy de Unionistische vooruitzichten van het heden vergeleek met die van 1885 en betoogde dat de party geen reden bad óm teleurgoate d te we en maar hy spoorde toch aan odl waakzaam te zyn Opmerkelyfc was vooral wat de Hertog zeide over de tusscheukomst in Gladstone s HomeRnle planneu door het Hah der Lords De Pairs konden alle Home RuIe vooratellen slechts Kookng weigQreu zvide hy als zy gesteund worden door het volk vau Groot UrittaDDiê Lord Randolph rhurchill prak te Dundee in Schotland en wees op de gevaren waaraan de Hf eering tegenwoordig waa blootgesteld door de ontevredenheid onder haar radicale laraohe bondgenootra Ug waa OTertoigd dat de sympathie voor het B h taehe volk nk de loyale minderheid in Ifriaod met den daff sterker werd en dat het Terlai m om de Scbotsche Staatskerk van haar rechten en goederen te ontzetten rwokker werd De kontjg van Hoogarye zal de Tolgende we0k een aantal leden der liberale party tot paris benoemen en met hun hnlp zal het oatwerp tot invoering van het Terplicht burgertak hawelyk door bet Hois ran AfgeTaardigden worden aangenomen Men zegt dat de zoon van graaf Andraasy minister aa eeradienst zal worden graaf Oukj zal als zoodwiig aftreden Oostenryk beeft eindelyk een nieuw ministerie doch t moet er voorzichtig mee zyn als met Japanach poroelein Niet alleen dat het heel wat moeite gekost heeft het byeeo te krygen maar t ia ook zoo broos dat een ruwe hand het allicht zou beschadigen De twee laatste dagen Donderdag en Vrydag heeft prins Windischgratz nog doorgebracht met gverige onderhandelingen en overleggingen tuaschen de drie partyen die zich tegen het kieerechtontwerp van minister Taaffe hadden vereenigd Eerst in den avond van tsatetgeuAemden dag was bet zeker dat het ministerie er was en werd betniattws ervan naar alle cyden verbreid De crisis heeft dus opgehouden Maar roorgoed De ïlndép s o a zou daarop geen toestemmend antwoord dorTen geTen want do omstandigheden waarotider Windischgratz een kabinet heeft gevormd het gebrek aan samenhang tuBBChen de leden zoodat ze Donderdag elkaar nog met groote drift de verschillende portefeuilles betwistten de moeilijkheden in Bohemen en Tyrol en vooral de quaestie Tan het algemeen stemrecht die thani in Oostenryk in de lucht hangt dat allee to zamen spelt aan het ministorie geen rreedzame toekomst maar een loTon Tan moeite en atryd Vier ministora uit het nienwe kabinet Scbönborn Bscquebem Falkenhayn en Welferuheimb waren ook leden Tan het minister rie Taaffe graaf Schtlnborn een oonserTatief behoudt de portefenille Tan justitie graai Falkenhayn ook een conserTatief blyft miniitor van landbouw Welfersheimb ministor van oorlog wordt tot geen party gerekend Markies Bacqnehem tot uu toe ministor Tau koophandel wordt ministor Tan binnenlaodsche zaken hy behoort wel niet tot de liberale party maar helt er stork toq over en geniet het vertrouwen der Ouitschers Nieuwe ministors zijn behalve den ministerpresideut de heeren Plener Mad0y ki en Joworsky Plener jaren lang de trouwe ohrermoeido aaifToerder der Duitsehers is mii storvan financiën Madeyski de nieuwe mioistor van onderwijs Inboort tot de liberaalsto Polen staat bekend als man van veal tnlènt en werkto sedert jaren TOor iteu samengaan der Polen met de Duttsch ra Jaworsky de ministor van Galicië of met andere woorden Pootsch minister zonder portofeuille is een gematigd conservatief De portefeuille vau koophandel ton slotto is gegeven aan Wunibrand die gezegd wordt een goed oecouoom to zyn en ook in de politieke wereld een rol gespeeld heeft o a door het Tooratol tot erkenning van de Dnitsche taal als staatstaal hetwelk hij in 1880 indiende 9 40 9 47 9 64 10 1 10 10 10 41 11 08 11 18 11 18 11 41 8 10 9 15 9 44 9 1 8 80 10 8 06 9 8 6 86 4 46 4 65 6 01 6 09 5 15 7 07 7 17 7 14 7 31 7 87 6 56 9 41 7 18 8 09 8 50 10 07 10J14 V 9 04 10 10 13 V 9 1 8 419 3110 40 1 16 4 10 7 13 I 4T 4 16 7 40 IMI Mi Ml IMI Zoo is dau het coalitie mioistorie van Windischgratz tot stond gekomeo Elk der drie toongeveade partyen wordt er door twee barer leiders in vertegenwoordigd de DuitschHbe ralen door Plener en Wunbrand de Polen door Jaworaki en Madeyski en de conservatieTe Hobenwart club door gvaaf Schdnbron eu graaf Falkenhsyn De tpremier prins WindischgrStz de niiujator van binnenlandsche zaken graai Baquehuem en de ministor Tan ootlogt graaf Welfersheimb worden dan als cneutraal 3n tot geen der partyen behoorende beschouwd Moa zegt dat tegenoTer de coalitie der drie genoemde partyen zich een verbood zal vormen van ede vereeuigde Slavische partyen die in het Oostonryksche Huis van Afgevaardigden op een honderd tol stommen kunnen nkva n 8oor gelBke geroofaton zyn er echter vele maar men tal vooreerat nog wel niet to weton komen boe de oppositie optreedt Den 20stsn komt de Ryksraad byeen zoodat het ministerie nog een goede week heeft om een prwrem op to stollen Hiana wordt uit Beriyn gemeld dat de keizer eea kabineteorder beeft uitgevaardigd over het apcl aehandaal to Hannover Volgens die mededeeling bevat het stak geen nieuwe strafbepalingen tegen spel of wat ook Op grond ran bet besluit Tan 2 Mei 1874 betreffende de rechtbanken vau eer beeft de Keizer thans bevel gegeven dat alle officieren die ook maar eeuigzins in het proces to Hannover betrekken z n geweeet voor eene rechtbank TMi eer moeten worden gebracht en dat alsdan iedere officier waanran blykt dat hij op eenigerlei wyze de eer van zynen stand heeft geschonden zonder eenige consideratie en zonder eenige uitzondering uit den dienst moet worden ontolagen Voorts geeft de Keizer in het stuk zyne ontevredenheid er over te kennen dat er op de boveugeooemde kabinotsorder Tau keizer Wilhelm I en een dergelyke door hem zelf oitgeraardigde nieuwe or r OTor de noodzaketykheid eener meer eenroudif en spaarziime levenswyse zoo weinig acht ia gegOTe Danrom hy uu aan alle generale commando s bevel gezouden hem de r imento commandanten te noemen diè in de haudhitring der beide kabinetsorders noodige gestrengheid zyn te werk gegaan en niet met de verei ichtonauwgezetbeid de hun toevertrouwde offioiarenkorpeeo hebben gesurTeilleerd In de order Tan 2 Mei 1874 worden nadrukkeiyk genoemd buitensporigheden dronkenschap hazardspel het aangaan van verplichtingen vraarmede al ware het slechte de de acbyn van ooeeriüke handelingen Tcrbonden zou kunnen zyn als in het algemeen elk strereEi naargeldelyk Toordeel langs eenen weg welks zuiverheid niet TOor iedereen duidelijk kenbaar is De onderhandelingen tusschen den kommandaut van Melila geueraal Macias on de Mooren zya afgebroken De Spanjaarden hebt en daarop het kanonvuur uit de forten waarmede zy de Mooren uit bun stellingen pogen te verdryven hervat By dit bombardement werd de Sbeik die de ruiterg der Moored aanvoerde door een grawsat gedood Uet gevolg van den dood Tan Set opperhoofd was dat de Mooren zich buiten het bereik der Spaansche kanonkogels terugtrokken Uit Madrid verneemt de Standard c dat een Arabische boodschapper aan den Spaanschen kommandant te Melila het bericht heeft gebracht dat d hoofden der Kabylen tot den rredo neigen omdat de oorlog hun hulpmiddelen uitput en den akkerbouw rerhindert De bedoelde hoofden zouden daarom zelf reeds de Toltooiing van het Spaansche fort ongehinderd toelaten De Spaansche kommandant heeft daarop aan de hoofden der Kabylen doen weten dat hy hun onvoorwaardelijke onderwerping eischt en bovendien bepaalde onderpanden voor bun vrede ezindheid zoolang het werk der voltooiing Tan het fort duurt Sedert deze wisseling van gedachten hebben de Kabylen hun ruur gestaakt de Spanjaarden konden ongehinderd marcheeren De jongste no der Spaansche aegeering aan den Sulton eischte Tolledige betaling van alle uitgaven ton behoeve van en te Melila gedaan alsmede waarborgen der betoling in den vorm van verpanding der tolontvaiigst n in de voornaamste havens n Idarokko iiiiiiiii KEURING van PAARDEN voor den KRIJGSDIENST BUBOËMËESTËR en WETHOUDERS der gemeente GOUDA Gezien het Koninklyk Besluit vau den 25n September 1893 No 28 bepalende dot in het jaar 1894 over het geheele Kyk eene keuring zal plaate hebben van voor den krygsdienst geachikte paarden Gelet op het bepaalde by art 17 van het Koninklyk Beslui Tan 10 Norembe 1892 St atoUad no 253 Brengen tor k nnia van de eigenaars Tan paarden binnen deze gemeento dat de Loting tor bepaling der Tolgorde waarin de paardeé die aan de keuring moeton deelnemen op de lyston zullen worden gebracht zal plaate hebben in een der lokalen Tan het Stadhuis alhier op Vrydag den 17n November 1893 dtt Toormiddags to 11 uur dat de eigenaara Tan die paarden bevoegd n in peraoon voor elk paard to loten en jat indien de eigenaar niet t enwoordig ia joor den Bui meastor TOor hem zal worden g geloot Gonda 14 November 1893 Burgemeester en Wethoudan Toomoemd VAN BERGEN IJZENDOOBN De Secretoris BROUWER BurserlUke Stand GEBOREN 11 NoTember Gornelis ouders A Brankman en J C van der Kist Baatiaan ondera J f Prang en J A Tan der Speld 12 David Sally ouders S E Cate en S van Blaak act n Oeertroy Adrians ouders J Huisman en A G van Kleeff Willemina ouders H Spee en M Schoenmaker Dirk oodws A van Veldhoven eu C J van As 13 Marinus ouders J E van Dongen Bolding en M vau Tok Abram ouders A Cattol en Ë van Omme Johanna Aotonia ouders C de Koningen A Scbiedon WniTESIMBSCIOEM voor Heereu Dames en Kinderen A van OS Az £ 73 73 IXvnv van Ainslcrdain 18 KOVEMBER lotkoura 81V I 97 I 101 Vor kn VauaiiuiND Crt Ned W 8 l SI dito dito dito 8 97 dilo dito ililo S i 101 t HoBOAll Olil Ooudl 1B8I S9 4 li iTALIR Iniflhrgving 1869 81 5 74 UoaTKNH Übl inpapiür 1868 6 75t i 78 19 dito in lilter 1868 6 Wl PoïIlOAU Oblig mot ticket 3 19 dito dilo 8 19 i RuSLiND übl Oom 9e Serie 6 63V dilo Geooni 1880 4 93i ditobIjKolh 1889 4 94 idito bij Hope 1839 90 4 94 dilo iu Koud leen 1888 6 96 dito dilo dilo 1884 6 101 Sfakjji Perpel lohnld 1S81 4 66 Tuaiuij Gcpr CooT leen 1S90 4 76 Geo loeiiiog serie I 11 ieo loeninj Mrie O 83 ZulB ApB Eltf eo ï obl 1898 6 104 Manco Old Buit Soh 1890 8 80 VaKIzoELA Obl 4 onb ip 1881 361 AHnEauiH OblixHtieu 1801 S i 97 aormaiiAK Sto 1 leen 1886 3 9 VlD N Afr Usr aels aaud 08 Ar ndib Tab Mij CertiAoateii 60 D iilMBaUcb pp dito Ariih Ilypolhuekb pandbr 4 99 Oult Mij der Vorstonl naud 8l Or Ilynotliookb puiidbr 4 100 Nederlandsohe bank aand 205 141 891 Ne l Ilandelmaatioli dito UVj N VV St P O Hyp b pandbr t 89 Botl Hypothfü ib pandbr 4 101 Utr HypotUeekb dito 4 100 OoiTK stt Ooat Iloii liankaand 181 RtJSL Hypotheekbank pandb i 96 AHRRtKA Equit liypoth pandb 6 Uai L G Pr Uea eert 6 38 NlB lloll lJ 3poar Mü aand 901 Uii lolExpl r 8t Sp r aand 1 Nel Ind Bpoorwegm aand 189 Nod Zuid Afrik Spm aaud 8 118 dito duo dilo 1 Sul dilo S Wl IT4UB Spoorwl 1887 89 A Kobl S 47 50 180 56 Zoid llal Spwraij A H obl 8 49l PoLSN Wanehau Woonen aand 4 ISIV Rual Gr Run 8p Mg aand B 188 luuhe dito aand 807 Faslowa dito aand 8 85 ItrnnK Uombr dito aand 8 98 Kor kCb AzoV Sp kapaaad 6 lil I flio ro Senraat 8p Mij obllK 6 101 Ort I Vilabik dito oblig B 108 Zuid Weil dilo aand 8 69 dito dito oblig 4 90 All RlllA O nt Pac Sp Mij obl 8 101 Chic k Norlb W pr O i aand 130 dit i dilo Win St Peter obl 7 119 Doiiïer Eio Gr Spra oort v a 10i 10 UliuoiB Central obl in goud 4 96I j Loui r NaahvilleCert v aand 477 48 Meiioo f Sp Mg lehjp o 8 87 Hi 4 Kansna V 4 pot pref aand 28 224 N ïork Ontario i Wott aand 14 dito Ponm Ohio obh g 101 Oregon Calif Ie hvp in noiid 5 78 St Paul Hinu kManit obl 7 108 103 ün Pao Hoofdlijn obl g 8 100 dito dilo Line Col Ie byp O 6 1 81 Canada ko Soutb Cert v aand 60 Vin C Rallw h Nav lu h d e O 10l Amaterd Omnibvs Mg aand Botterd TramoeK Maals aand 189 KiD Stad Amitenlam and 3 lOl Sud Rollerdam aaud i lOS Biuill Stad Anlvorpenl887 i 100 Sud Brutul 1888 S i 99 How Thei Regullr Geaellach 4 111 OovrjNK StaaUleaning 1880 5 114 K K 00 1 B Cr 1880 3 SrANJi Stad Madrid 3 1888 16 Nbd Ver lira Hvp Spold ocrl 6 100 Nor Woen d 15 üondenl 16 Vrijdag 17 Zatord 18 Zond 10 Maand 10 Dinid il Wi rgatUden Hoog Laag 9 10 5 46 9 42 6 07 10 10 6 38 10 89 7 04 11 18 7 38 11 47 8 12 06 8 31 1 45 10 10 2 II 10 40 8 46 11 U 3 11 U 36 3 36 01 3 87 81 SpringtU 26 Nov en 10 Deo kaan Norf Opg A Onderg A I Hoog Laag 838 6 is ADVERTENTIfiN Den 7eB November o erle d na een Ungdarig lyden onze innig geliefde Zuster en Schoonmater ANTOINBTTE JOHANNA i ZEULEN in den ouderdom Tan 34 Jaar i O S MARS TAN ïtUhtV K MAKS fioUerdam 13 NoTember 1893 m GEUS HMII De NIEUWE LONDON doet het grijze Haar binnen enkele dagen verdwijnen maakt het glansrijk en acht is ouschadelgk voor de huid en verft niet Prijs 85 cent per flacon en 1 50 per dubbele flacon Alleen verkriigbaarbBJ A CATa in den Papiermolen Öouda Naar buiton franco per post 15 et per flacon booger PEMSCHE STOOMVEEVEEU CJieiiiisolir en Zwitsersche Wassclierij Gebrevctoerd door Z M den Koning der Belgen U Oppenbeiuier Kulterdaoi Specialitoit oor het stoonien en verven van alle Heerenen Danieskleediogstukken ook alle soorton Meubelen Ledikantgordijnen Tafelkteedeu Trypen met nieuwe patronen geperst Kwaston Garniturei Netoldoek Tnlles Kanton Veeren eoR Alle goederen kunnen lu elkander btyvenen worden ouschadelyk voor de gezondheid bewerkt Goederen kunnen in 4 dagen afgeteverd worden AGENT voor Gouda en Omstreken A VAN OS Az Kleiweg A No 73 Een ware Schat ti i en ia voor de ongelukkijyfe slachtoffers der Zelfb vlekking Onanie en geheime uitspathet beroemde werk Dr U üiu H ifiELFBUWAItlL G Hollandscbe uitgave met 27 afb Prj 2 gulden Ieder die aan do verschrikkeiyke gevolgen van deze ondeugd iijdt raoec het lezen de oprechto leenng die het geeft redt jaarlijks duizend van eon zekeren dood Te verkregen bg hetVerla Magazio to Leipzig Neumarkt 34 franco togen inzending van het bedrag ook in postzeguls eu in eiken boekhandel iu Holland r ♦ sr PDIKB ODDE S HI E DAMMER GEITEVEE Merk NraHTOAP VorkrHgbttar by PEETER8 il IsC HICDAM Ala bearija raa oohtlioid cachet on kurk atoods voor cion lan dan naam dor Firma P HOPPE Levensverzekering Maatschappij Opgerlehi im tH 9 Verzekeringen in geral van orerlgdeo gemengde op een bepaalden dag engecombineerde Uiteetfeneekeringen Lijtrenten Zicb te erroegen roor alle inlicbtiugen en proBpectusieu bg den Hoold Agent te Oouda deii Heer W V ff EBNiyK Bleekertingel B 201 80LIED E AOENTEN 6EVBAA0D ADVERTENTl N ft alle Afunen en BuUenlanilêclu Couranten worden dadelijk opgezonden door hee Adrertentie Bureau ran A BBINKMAN en ZOON te Houda Pnnteinps TE PARIJS Zenden gratis M franco liet praolitiK KeUlusireei d IIK AtNI met hotlatid iclieu orCrarisctien tekst bevattende de afl eet linffen der lB t tt uittrekomett modelieti vi or liet Wintopaaixoen van ktendoron liotvieii eiiK voor lioereii dames en kiiiderttti oji ofraukearde aanvraag san IR JUL JILUZOT C PARUS SUien van Beiden wollen on katoenen itoffon Ittkpn enz ent worden eveneens ramo toet ozotiden doch men gelieve daarvoor de Bonrleii op te geven en ongeveer de pruzeu te bepaloti lilt album bevat tevens de mliohtingeu welk voordefToodoen prompte uitvoeringen Ier bestellingen benoodigdzijn Bfstftlvigvu viiH n Irancs en hooger worsen met tH n verhnofrint vim 5 0 0 UnRB9 oraeht êa orij oan Inkamtintt nc ittn m uUa olttiiuen mu yn M ldihi aan hui bêiorgtt De kinnteii hi libeii reono formaliteiton voor de inklantitf of aiulorsintn te vervullen Jaar ons ré9XpiitlUthui $ ta taitndaal Nowd Brahanl datti lUi ili lii lii t 19 EEMBFFÜTTINTBEK flen wordt verzocht op t IHKRK te letten UIT IIKT MlOA XUN TAM u HAVK swAAY imm OORINCHBM Dene THEBEN worden afgel rerd in leneaelde pakje ran nj ioM m n II en em Ntd om met Termetdibg rau Nommer en PriJB Toorzien tbu nevenstaand Merk Tolgena de Wet gedeponeerd Zich tüt de uitroeriflff van geeerde ordera aanberelende J BREKBAAIIT VI ËE NIO DËPüT der Haagaehe BeichnitraD den Heer J K SOMMEH ZAR WOORDENBOBKJBS bevattende de geaiaclitcn dor zelfat naamwoorden benevens eene korte verklaring van de moeiljjkate daarin voorkomende woorden vulgena de nieuwe SpeUinf van Dr M m VKIE en Dr h A n WINKEL bij Opruimiog ï 10 Cent verkrygbaar by A BRINKMAN ZN TIenaeweg lUniAllwrPllin n ni i iiiniiin uiwmvunw iiiuumuui GOUD A Verkrijgbaar Puike OBLDEUUCHE wta evenals vorige jaren k 45 Cent de ü Ons Alom te bekomen BE mmBi ims of de beschrgring der beroemde geschilderde Kerkglazen van de üroote of St Janskerk te TVr Öoudé benevens de geschi eois der Sti Janskerk der Glazen der cartonteekeningen anz vaarby ia toegevoegd een aüsonderlgk levensbericht der beroemde Olasachilders de üebroedars Dirk en Wouter CralMHb PIÏIJS 80 Oents A BRINKMAN