Goudsche Courant, donderdag 16 november 1893

éf Donderdag 16 November 18©3 33s e Jaargang Cigiie fii Boil No asod fiOlflSOIE COHAOT JSieuwS en Advertentieblad mor Gouda en Omstreken luioi ini K iiSSSil ukovd vmnTfeti na hetMUwt TWlOr PF VANIIAHKI HOOS CiuIilUixl verkrggbMr bU RH J v WANKüM MELKBRT Oostbaren Oe Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per dne mapndeii is ƒ 1 26 franco per post 1 70 A onderlijke Nommers VIJF CENTE5 ADVERTENTIËN woi den geplaatel van 1 5 regfeKs a 50 Centen iedere reg el meer 10 Centen Groote lettere worden berekend naar plaatsruimte N Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd firms Wed P U U Oouda Qroote Qdldloterïj onder WtArborji van het Gouvernemeol 1 026 v n tien Stut gegarandeerde Lot ry tj UKt mt 110000 lotoD wnarrBD 6 400 pielen en 1 premie elke alle in da korte l d rag centga maanden in mvoq op elkander rol ganda klaMen tar Eekeren rerdeeling komen In het gobeel bedrogen alle prezen i 10 Millioeneu 452 425 MBik Dflgrootatapr a ia in bet gelukktgata geral ev N 500000 or ca 285000 G 1 primii H M 30 1 000 l prUi 1 M 200 000 1 prui s M 100 000 SpryzenïM 76 000 l pros ii M I prgi k M 1 prU l M 1 prijl k M tpifluinilM 1 prijl 4M prüieo k M 70 000 6 000 O OOOl 66 000 60 000 40 000 JO OOOl SpriJMiniM 16000 SeprlJMiÉuM 10000 6fl prijzen k M 6000 lOBprijïoniiM 8000 868pr ii niM 000 AprIjion M 1600 76flprgMnkM 1000 US7 prgzon i M 600 3S 60 prgwii M 148 ni prijuinnMaaO SOO 160 187 100 B4 87 4n 2O De hooldpriii ui de errite klu U M 60000 ia de do kl 66000 ia de Sde klu 60000 ia de 4de kl 16000 in de 6de klu 70000 u dl do klu 76000 in do 7do klu ovontueel U 600000 maar in elk getal M 800000 Mi iOOOOO ote oio De prg der lolen ii uffioieei rutf Oit ld Voor de trekking vnn do Islo kla bodrugt delelve voor een geheel origineel lot 3 60 heir 1 76 kwart O 0 W vorzoukun hg looeanding van de bentutling bet Iradrag in ounMnttin bftiikliilltlton van alle EaropeoBolio lund n in poatzegala of mot internntiünalo poalnaiifvijziug b tovor gon De pr a der loten voor de volgende kluuen aliook do verdeeling der prijseo on dagon der trekking ereuzoo all ook alle verdom MtuiU zija uit het ambtelijke plan te zien Wij verzenden ook op verzoek net plan voojuit en io geval faotielve aan oen van de aanvragen niet zou oonvenieoren zgn wg gaarne berrid de loten voor de trekking terug te nomen en het bedrag terug te aturen Olraot na ontrangst van lederen bMtelUng stuurt bet huis Windus te Co direct aan de bei eller ae orlglneele loten Hut üllioioolo plen wontt bij lederen levering gratis bggovuegd oveuzoo wordt lederen bezitter van e n lol Ie ambtetgko trokkingelijlt na elke trokking toegeitnurd De uitbetaling der prljaen ge ohledt prompt volgeni het plan onder garantie van de ataat Omdat bol ondergeteoken de bankhuta dagelljkz van alle kanten een zeer groot nantal opdraohten op loten dezer grooto gol lloterg ontvangt zoo wonit verzoolit alle o Hlrne1ilen voor de eerito trekking zoo apoedig mogolgk ioteaeoden in elk geval voor den 30 November a s Stuurt all U boliefd Uwe opdraohten direct en in goed vertrouwen eau bet bankhuis WINIIDUCO Hamb StolIwcrcVis Uart Caeao Neogste Ml 4 lieoitte leabreaila gehalte SS VoordaellBl Hart Oaoao ii lljnite PovlerCaeao la hart Tonn geperad Spoedige oploabaarhald 4 ae gear dellcleeie amiali ateeds lelUlaaatifheld dea droalca la Wlkkw tmua t aS Caeaa karin = 4S oiaL t ttm Uti = l S eeit I kif Cieu Virkrllibaar bq tkV Ooalaeati Baakitbakken aal Btvna IipedlUe JuUns Matt nUodt Anlterdam Kalvaratraat lOh B HllESWIBSS lf A van QALEir Bleekerssingel Ontvong en eene FBAAIR OLLECTIE MnwE iLiimi CEDKi uim mm Bloembollen Kurkschors en vele Meuwe Arlikelen welke nu eenige dagen ungeruld met CHKYÜANTHIHUM BLOEMEN tallen geSUleerd worden een en ander zeer geachikt voor ST NICOLAAS CADEAU HAMBÏÏBGEB GELDLOIXBU UO OOO origineele loten = 5S 400 prijzen pflF Meer dfto de beUt dezer loten moeten dn met een pryi nitkomen JITTREISEL uit hetTrekkingiplan De hoofdprija bedraagt t gelukkigit geval er 500 000 tiark Het werkelijke roordeel der Uambarger Loterg tegenover itndere klassenl Jkró n beataat daarin dat in Hambui geen nieten worden gRroLkeu Ieder bezitter ran een lot keett da kans tot op den laatsten trekkiugadug In het gelukkigste geral bedraagt de HOOFDPRIJS er 500 000 Mark Nerenstaande tabel geefl een orerzicht ran de büzondere iudeeling der hoofdpryzen A le 55 400 prgzen worden in 7 spoedig op elkander rotgende klassen uitgeloot en contant betaald Hot officieele trekkingsplan hetwelk wy by ieder lot gratis bijvoegen bevat oen juistt opgave der prijzen welke in iedere afdeetiug uitloten en tevens hoeveel voor iedere afdeeling moet worden toegezonden In tbijïonder lU de hooge prgzen ala volgt De Prys der origineele loten is wettelijk vastgesteld en bedrest voor de Ie trekkiugsklasse NO f 360 voor gebeele origlaeele lot n f 1 80 halve ff f 0 90 kwart 300 000 200 000 100 000 75 000 70 000 65 000 60 000 55 000 50 000 40 000 20 000 15 000 10 000 5 000 8 000 2 M 300 SOO 127 100 etc i M Na ontvangst van dit bedrag in Hollandacb bankpapier postz ets of postwisnel zenden wg de origineele loten met officieel trekkingsplan k it It k k k 1 i 6 k k 26 k 56 k 106 k 253 k 6k 750 k 1237 k 52941 i 150 148 indien iemand het trekkini spUn niet mocht aanstaan zgn wij b reid vóór het btigin der trekking de origineele loten terug te nemen en het daarvootv gezonden bedrag onmiddellyk terng te zenden Wg kunnen dtt des te eerder daar wjj overtuigd zijn dat iedere ontvanger de uitmuntende en kansrijke indeeling van het trekkingsplan 1 erkennen De officieele trekkingstlisten zenden wg direct na iedere trekking Om alle bestellingen zorgvuldig ié kunnen uitvoeren verKoeken wü U die ten spoedigste te zenden in elk geval echter vóór 20 I OVI MlM Jt a s Hoof llotei V liureaa ISEiJTEAL Co Haml iirg Alle 55 400 prgnen bedlagen te aamen 10 452 426 Mk N B De Hambutger Geldloterg beataat reeile ruim honderdJaar en begint 2 maal per jaar opnieuw Onze firma beboorttot de oudste Hdofdloterij liureaux lieede vaakXwareo wg inde aangename gelegenheid groote Hoofdpryzeu ook naar Nederland te kunnen zenden In de laatate zeven jaar padden wjjhet byKondere genoegen onderataande llooldpryzea aon onaeklanten contant uit te betalen M 300 000 op No 51083 getr d 14 Mei 1891 32219 239U3 61038 23355 12106 65810 45724 46613 65159 79478 9910 M 200 000 200 000 100 000 75 000 75 000 75 000 60 000 55 000 50 000 50 000 30 000 4 Nov 1887 1889 1890 1893 1890 1890 1888 1838 1893 1888 23 Oct 1891 21 Apr 12 Oct 24 Jan Dec 5 an 26 Oct en bovendien veraoheidene prnzen k M 15 000 10 000 500013000 2000 etc De Zwitsersohe Pillen van den potheker Rich Brandt 10 jann door ProfeuonB praatlaMranAe Oenasaheann en Hoor het k toagaptat an Mutbavolen ill goedkoop aangenaam lekar werkend m oaaalia4alUk GeneeS en Huismiddel Bepnwnt door pril Dr 8 Vlrohow aadg Ml Ir t Frerloha B ajn iti V Soanzonl woneur C Witt kopm mtn Zdekauer at p iani irs Soederatadt kmm s Lambl Wanch Forater Bim taeh in Onderbulks organe n aiatl M Reolun i erii tfi y Nuaabaum MMmt Rartii a i oiv T KOrOiynakl rakau Brandt b Storingen In de kwalon der lever last van fffÊ JÊ aambeljenp tragren stoel g angr voortdurende ver m Fw Sr stopping en den daaruit VAurtkotncnde ou onteld 9SêÊÊ0 beden sooaU hoofdpijn duizeligheid benauwdheid kortademigheid gebrek aan eetlust flux I i Zwiisprscbe PÜIea v dea Apotheker Bicbord Braudt wordeu om liure tftciitv woikinK door vrouwep lutme ingenoineD en lija te verkioten hoven de scherp werke dri Zuutt U liitterwater DroppvU Men ula ent 9r Om het koopende publiek tegen bedrog te besohermen Wl I wordt men er dor in bot b sonder upmerkiaaoii i p gemaakt dat er Zwitaerscfae Pillca iu den handel Bljn Kübracbt die op bedriegetijko wljie er bijna eveniou nitiien en verpakt tija als de eobre Daarom moet men h j dea aaaboop aicb ovfrtniffen dat het etiket bovenstaaado afbeelding een wit kruis iü een rood veld en de hsD U teekening Behd Brandt draagt Hen moet daartoe de om de doos gerolde gebtmksaanwijaing er afnemen Ook wordt men er in t byioader op gewnea dat da Kwttserscbv PiUen raa den Apotheker BicL Braadt die bU de Apotheken TerkrÜffba r zM aUeen in doosen A 70 OeaU gem U bm dooaJealTerkooht wtufan M Hoofddepot F t Vftnl 1 Saelperadnik ran A BuneiunIc SSoon AAUBESTEDDTG REGKNTEN der beide Oiathoiau alhier zullen op MAANDAG den 20 NOrEHBEK 1893 dei avonda ten 8 i ure tar Kamer van Begenten aanbesteden Oe LÊVEtÜLSa van KHDIOENIBB8WARSN eneenige LBVKHSHIDDELEN voor het jaar 1884 De Voorwaarden van Aanbeateding ea Levering liggen Tan 14 November af voor gegadigden tar lezing in het Ooathnia alwaar ook de monetera ter bezichtiging zgn geateld De Inschryvingabiljetten worden aldaar in eene geeloten bna ontvangen en kannen belanghebbenden bg de opening daarvan op dag uur en plaata bovengenoemd tegenwoordig gn Begenten voornoemd H GBOKNENDAAL FiwrnMer A W BOES Seerelaru BIKRBOTTËLAKIJ Korte Tiendeweg D 93 De oudergeteekende beveelt zich bjj voortduring beleefdelijk aan voor de LËVEBINU der Jlerste Soort BIEREN uit de Bronwerg pa Ozkroondb Valicc Van VollriHioven s Kxtra Sioul voor Bloedarmen Maagigders Zwakken en Kraamvrouwen als meest Versterkende Drank door H H Doctoren aanbevolen wordt door mg steeds Iwlegen afgeleverd Vraagt s v p PRIJSCOURANT H VAN WUNGAAEDEN 343 Staats loteriJ No No No No lOO bKloue Trekking van Dinxliig 14 Novemlier 1893 Xe a766 2000 No 138Ï6 en 14788 1500 1S745 ea 14233 1000 8681 400 8104 en 14618 416 7806 74K8 704 164 eu 1883 187 2 4 6418 178 3046 6613 180 3104 6586 806 3237 5569 844 3851 5688 314 8886 5709 3464 6881 3515 5993663 8548 8004794 8668 6006 Prlisen vaU ƒ 80 8778 6196 7893 l 999 13788 15496 18 30 34 8816 5866 8068 no S 18815 16686 18867 96 8880 6870 8187 11078 13830 15748 18877 105 8986 6323 8871 11139 18834 15736 18313 118 898S 5415 8374 11237 13843 16816 18489 8884 11342 13896 15886 18484 8419 11881 18941 15914 18477 8436 11388 13965 15968 18498 8620 II4I7 1404415853 18617 8687 11437 14163 16000 i 698 8086 II6I4 14156 16087 18737 384 3373 6773 8758 II6I4 14186 16063 18792 bOO 3396 5814 8774 11609 14192 16088 18803 658 3460 5873 8811 1186 14196 16117 18978 8864 11695 14879 16179 19061 8872 11788 U288 16196 19171 9090 1I9I3 14380 16809 19350 9108 11977 14338 16869 19898 1049 3678 6023 9136 18086 14384 16871 19439 I1C8 8698 6031 9140 18045 14418 16306 19471 182I 3611 8061 9149 12046 14480 16329 19476 I23 3648 160 9208 12078 14468 16378 19483 248 3667 8269 9827 18116 14606 16415 19515 1+03 3706 8817 9168 12J38 14573 16497 19528 U 8 3819 6338 9343 12210 14640 16 13 19653 W 3822 6401 93 12883 1466S 16564 19564 1478 3868 6409 9444 12860 14668 660I 19569 1183 8i 74 0426 9618 12265 14691 16687 196 6 1626 4011 61 545 12875 14786 167f9 19578 IB 9 4078 6621 9610 12488 14843 1C 41 198S7 16 IS 4UH 0681 978 12605 14S76 i S27 19661 1637 414 K6683 9706 12587 14983 U883m 0i 1639 4881 6614 982 12691 14093 16931 10763 1776 4404 W24 9834 12657 14998 16964 19803 1795 4469 6780 9864 12678 16009 17010 19919 1949 4460 6733 995 127S 16027 17190 19933 1959 4624 683410018 12758 16048 17328 1996Q 1984 4651 689l lO069 12784 15062 17353 20011 2037 4563 6892 ïl 067 12824 16121 17367 90042 2040 4678 6894 lff 54 12840 16126 17431 20091 20n 4678 6999 101 5 18968 15156 17462 20108 2084 4683 7018 I02 t 12974 16l79 17580 20246 2094 4710 7033 1088é 13086 16181 17622 20266 2188 4731 7163 10373X18885 15206 I77S1 20223 8189 4748 7176 10487 13324 16226 17766 20839 2139 4766 7188 10546 13360 15232 17794 20377 2198 4772 7846 10692 13400 16312 r828 20427 2280 4793 7283 10641 13424 15336 17846 204 2848 4797 7314 10648 1S442 16361 17852 20455 2316 4864 738010666 13466 15364 17896 20658 2370 4878 7381 10714 13649 15393 17978 20567 2421 4889 7364 10780 13666 15426 17989 80809 2486 4890 7464 10732 13669 16431 18087 20663 2461 4984 7484 10766 13701 16435 18099 80856 8479 4987 7604 10760 1 3705 16489 18105 20875 2483 6028 7611 10807 13708 15442 18147 20896 8697 5031 7623 10809 13718 154C2 I8I70 20918 8604 6049 7635 10881 13785 16456 18176 10092 8665 6096 7787 10835 13757 15463 18198 3681 8671 6133 7731 10876 13762 15487 I82I2 12255 8673 5143 7867 10928 13760 15491 Vorige lijll Ko 8268 m I82S8 No 336 at 136 No 7386 m i 17386 BINNENLAND GOUDA 15 November 1893 Morgan Donderdag avond zal eene openbare vergadering plaats hebben ran de Aideeling GoMla van den Nederlandschen Protestantenbond in da Réonia aan de Oosthaven half 8 Het bestnnr ia zoo gelukkig geweest als eersten spreker in dezen winter hier te krggen dea heer W van der V ugi hoogleeraar te Leiden Hoogtwraar niet in de theologie meer in de reebten een man die bekend is om sjgn geachriften o a in de Qids met een warm hui voor de groote vragen van den dag en iü hooge mate de gave des woords beutteode Zulk een man te mogen hooren ornr het streven van den Bond ïs eeker wel een gang wuard naar deze verf dering welke toegankelgk is voor iedereen zonder betaling Wy vestigen op deze voordracht de aandacht onzer lezers Vr ag 24 deser zal de afdeeling Qonda van het Algemeen Neder Werkl Verbond eene openbare rergadering houden te Wad dingflveen waarin als spreker zal optreden de beer Th De Kot van Rotterdam om de beginselen van bet Werklieden Verbond bekend te maksB en eene afdeeling aldaar te restigeA De rechtbank te Bottordam veroordeelde gisteren J T d K joower te Gouda wegens miebandeling tot tien dagen W Z bleekenknecht W V kistenmafcer J Ph I pakhnisknecbt D C a bleekeraknecht G r d 8 bleekersknecht C B pottenbakker M M Bonder beroep J M zonder beroep en P G rljiggenjongen aan de tram allen te Gouda w ns het openlgk met rereenigde krachten geireld plegen t en goederen ieder ieder tot tien dagen J W arbeider te Waddiugsveen wegens mishandeling tot 10 boete P d J koetsier te Gouda wegens mishandeling tot eene maand A de Z 29 jaar zonder beroep te Schoonhoven verkocht in de maand Angnstus j l zgn woonhuis aan G P S aldaar fig dien verkoop iras ook b epen een in dat huis zich bevindend buflet Toen du de Z den 15den September d a r het door hem verkochte pand rerliet nam hg genoemd boffet mede en verkocht het ten eigen bate Te dier zake stond hg gisteren terecht en bekende zich daaraan schuldig gemaakt te hebben Ter zake van rerdoirtering vorderde het O M eene maand gerangeniirtnif fEVILLETOIV Hen jfezellig haMurtje met President Kroger Overgenomen uit Da Volksatern t ÖKBKimTBNISSBN IN UB OUDEN TIJD Daarbq kwam aog dat ik sl d driti E er groote pUlolen bjj tai had die alk znê lehoten bevatten zoo gebeerde het dat ik sotna vijftien of meer Bokoteo oohtereeu vuurde Uit merkten de Kaffen K k op en het irai roor hen iets boveauatuarlgka en waa het aan algemeen gez de onder hen bij sohiet maar altjjd hg laait nooit 1 HierovM hielden hunne tooreoaart eane sameaapnak en wierpen huDoa dobbeloaaen waardoor sg tot de gevolgtrokking kwamen dst een kogét mü nooit zou raken en dst het dua tarsrgeefs Z9U zijn om naar mij to achietso Hor i ts president Is het waar dat gij eenmaal alleen in een groot gat in een ipelouk zqt gekropen tutaeheD een spul Jufferv en dat de Kaffora bgoa dood van sohrik wtren toan eeo van hen in dra donker nw hooMbaar voelde ea bemerkte wie kat waa P Waa het dao noodig om aw toren aUoo Ie wa eaP Hrt waa alzooi Wy hadden oorli met da Kofan en een heele klonp vaa hen eenige hondsffdea vares io dit gat gevlaobt Dit waa hg Voorts stohd terecht A V 40JMr rracütrgder te Nieuwerkerk a d IJsel onder aanklacht als loude hg op 4 October jl te Capelle a d IJael 2 paar schoenen hebben wc f enomen ten nadeele van W F v d Laar oopman te IJselmonde De beklaagde beweert dat niet gedaan te hebben en geeft tevens blijk van een slecht geheugen daar hg zich niets herinneren kan iotusschen bigkt dat 1 paar vau de door V d Laan vermiste dameslaarzen door dezen teruggevonden werden in een paarden voerbak waar bekl bgatooden dat een getuigen den bekl schoenen had zien wegnemen uit den wagen van V d Laar Het 0 M achte h et ten laste gelegde wettig en overtuigend bewezen en requireerde 45 dagen gevangenisstraf Uitspraak over 8 dagen De agent van H Iitie B r d B uit Qoude ging op zgn vrgen dag met vrouw en kind naar Hazerawoude Onderweg ontmoette h eoti boerenwagen week zelf den kinderwagen besturende zooveel mogelgk uit maar werd door bet onbesuisd rgden van een boerenjongen aangereden zoodanig dat een wiel en de kap van den kinderwa n vernield werden waarvoor V d B een schadeloosstelling rrow ran f 15 De bestunrder van den w en J Z uitBodegrare die bet kinderwagentje b aangered n laad thaaa te s ljl ge tereobt stegeus beschadiging van roerend goed Oe jongen verklaarde bg ongeluk het wagentje aangereden te hebben Overigens meende hg het recht te hebben buiten het dorp kinderwagens hondewagens en al wat hem in den weg kwam het onderste boven te rgden Pogiugen tot schikking of schadevergoeding had hg dan ook maar niet aangewend Het 0 M achtte het noodig den beklaagde eens aan het verstand te brengen dat zgne opvatting zeer onjuist was en vorderde r gne veroordeeling tot f 25 boete en wat betreft den civielen eiseh veroordeeling tot betaling van f 10 Bedankt voor hel beroep te Waddiugsveen door ds J H Gerritsen te Lopik Da Van der Meer ran Kuffeler te Moordrecht komt voor op bet zestal ter benoeming ran een predikant te Tilburg Men meldt ons uit Stompwgk van 13 Nov Hedenavond omatreeks 8 uur keerden twee kooplieden beiden ingezetenen r in Zegwaart Th Adegeest en H Uuigrok geuaamd per tweewietig rgtuigje naar huis terng Makapnuspoort Wij wisleu dat zij guüD uitf un ir hailden dan waar zij bij de apelook iiigiifcnan waren on durom waehtten wjj eenlga dagon lang daar om heb prisoniert te makra aU de dorst hen zou uitdrijven Zij kwamen echter niet uit en ik begon zeer jammer voor dio arma whepaeli te krggen Zoo besloot ik by mgzolven om een plau to makbn ze daatiiit te halen Gera eeo vsii müoe mentchtn wiat biervlD ook niet mijn Commandant Generaat Fretoriufl Ik wist op eon geheimzinmije wyze toe gacg tot bet gat te kragen en kroop tanga da donkere plaatien r aar binnen Dit waa echter geen aangenuhe taak mnt de stank was vreesel k daar oen menigte al dood van honrer en dorst waren Ik kroop over sommige Igkeo die al pap en verrot waren en over andere die ü styf en blijkbaar niet lang dood waren Een Kaffer stond io myn weg mot een geweer in de hand Ik greep bet vast ea tofin bQ myu witte hand zag riep bij verbaasd uit irMagoa I witmenaoh en vloehtte verder i ar binnen Ik ging achter hem aan on daor ttat donker was konden de KalTers ra binnau niet 2iea Ik ging lussobeo hen in tpi daar ik goeri han taal kon spreken daabten zg dat ik een va he6 was ilk zeide tot hen de witten zjjn weg wi nnoeteR m r naar hailen gnan Daarop gingen xy baar voron Daar gekomeo stond er een Katfer met eea boop aasAgaaien in dg head Ik docht bjj kon my mis sohien seer makee zoo greep ik dezelve rast Tom bjj myn witte band ug schreeuwde bjj ook uiti Mogoa en aam de vlucht De anderen kenden mji toen ook en liepaa weg uit het gat alsof ik een spook waroD Omtrent 170 kwamen daar uit bet gat Zy aagen er veraehrikkeiyk naar uit eo waren Het vofge dut onze kooplieden na ir hoii moest brengen scheen wel lust te hebben zich eeoB te verfrisschen lit Stompwgk sprong het plotseling in de Wetering en iwom dir een klein eindje in Db beide badgasten wisten zich spoedig te redden terwgl dn buren paard en kar op het droge brachten Bg een boer in den omtrek trokken de handelaars andere kleeren aan en waren genoodzaakt te roet huiswaarts te keeren Er ia byna geen schade geleden De 14 jarige lOon van W v C te Krimpen aan den IJael Stormpolder had het ongeluk op de weff der beeren V d Giesen mei Itet jaohtwiel eener machine in aanraking te komen waardoor hem een arra op dtie plaatsen gebrokeif werd Dr Conijig verleende de eerste geneeal undige hulp Te Weerd ia een zesjarig knaapje van den Heer Jac Bnutiit dat sedert Zaterda vond vermist was Zond morgen in éen waterkuil rerdronken gevonden Waaraohijnlgk wiis de kleine dcor bet n gezakt toen het daarover liep het handje stak boven het gs uit un daardoor outdekte men waar de kleine verdwe Zondagmiddag omstreeks 12 uren is bg het station der Staataspoorwegen te hl ijjk door den orerwegwachter Verweg een man gevonden die rermoedelgk uit den peri oneutrein No 108 van s Hertogeubosoh imar Utrecht was gevallen Dokter Nuijen uit Schalkwijk verleende de eerste hulp waarna de patiënt door Dokter Versteeg uit Kuilenburg verbonden en met den eerst volgen den personentrein te 3 16 s namiddag naar het Ziekenbnia te Utrecht werd verroerd Uit de bg hem gevonden papieren bleek dezepersoon te zgn Ggibert van Willigen gegagoerd fusilier uit Oost Indië Oeörge Ëbers geeft ook dit jsar weder tegen Kerstmis een nieuwen roman aan het publiek en wel KleopBtra waarvan natiinrlgk die vermaarde Koningin de hoofdperioon is Te Happfloieer is eene schippersvrouw overleden aan choler Haar man is mede aangetast en verkeert in levensgevaar De aanleg van den paarden tram weg UtrechtVreeswijk is reeds zoover gevorderd dat eerstda a de eerste proefrit zal gehouden worden Op den laatsten dag dat de stoomtram reed l ynn dood van honger on lorst Zij aiioldrn golyk kraokztnolgen naar het water en wjj konden Ken niet allen weghouden Z dronken zup veul dat er omtrent zestig bij bet water dood bloven liggrn Gy ziet dus dat ik ntel maar als een crodoat stok daarin kroop oader de KalTera maar aliern omdat ik hel niet over mjjn hart kon krjjgen om die arme sohapsels daar zoo verschrikkelijk te laten Ijjden on door een stadigen dood omkoraon Maar ik bt b bijna klop gekregen van mjjn Commaiidant Gonoroal daar hij meende dat ik myn leven nondeloos en te veet gewaagd had Hjj wou mijn raot zgn sabal kappen en mg daarna niet mear alleen daar naar toe laten gaan voond na wat kort gebeurde Kr waren namelyk nog kalfers in bet gat aohtergebleven en toen onze Commandant Potgieter daaromtrent wilde on lerzoek doen en op de schans voor bet gat klom werd hg door die achtergublevane kaffers doodl schoten en riol by achter do sohads af in bet gat Ik kroop toon woor op naar bet gat en klom orer de schans om hem daar uit te halen Toen regenden de kogels va de kaffars rondom mg maar ik wer l niet geraakt Met lichaam van den dowie was zwaar on h t was mot groot gesukkel dat ik hem over do schans kon krggaii doch eindelykge lukte rag dit on kon ik ook zelf weer uttkomeo toeu bet Bcbirteo een poosje ophiehl en lia l ik bet noegen on onion dierbaren doode naar bet leger terng te dragao Het was kort na deze gebeurtenis dat een broader van onzea Commandant H Folgidar op een versofa rik kelijka manier aaa zgn einde kwam door eenige kaffers die hg vertroawds en meende vriend ohappet k gezind te zyn Deze kaffers hadden esa ia te Vreeswijk nog een droevig ongeluk g beurd Het l2 jarig zoontje vau den Bwr 8 vermaakte aich met op en rnn de ia bcweging zgnde wagens te springen H i nn en geraakte er onder waardoor zijn linkerbeen züo nrnatig werd beschadigd dat het den volgenden dag moest afgezet worden In het Engelsche stadje Rothwell Northampton is oittangs oen werkftaking gewsest onderde gas verbruikers De gasfabriek wilde deu huilers geen sUenkolen leveren en na wildendu burgers ook geen gas meer Zg sneden di leidingen af zettea de metera op straat n begonnen petroleumen ander licht te brandeniu hunue huizen Zg gingen zelfs zoo ver dat zg de begrnfenrs va de gasmaaitschappüvierden meï een fnkkeloptocht wattrbgdega Untoarus in de straten met rouwfloers behangen geheel overstiaald werden door de fakkelvtamroen kelvtamroenj In het fBerlin Klin Wochenschrifl wordt door Dr Klaschko m weer eën de hygiëii in de barbicrswinkela besproken De m cIgkheid dat verachiltendu huidziekten hg sobenn en haarknippen door kammen en achearmasseu kuunen wordeu voortgeplant ligt roor de haud en van belang ia het dat ook hierde hygiSnt hare eischen doet gelden Ontametting van het scheermea ïn kokend water het gebruik van afzonderlijke r pkwaatea voor iederei cli nt het zorgvuldig reinigen van gebruikt kammen doch vooral het verwgderen van cliënten die aan ziekten vau baard ofhoofdtiaar Igden zjjn du middelen om de besmettiui4 te keeren ielgk men weet worden reeds door verschillende barbiers ook ten onzent voorzorgamaatregeleii genomen t Ongeveer 19 jaren geledeu werd eene 6rma te Frankfort door een harer klerken een 3 J jarig ongehuwd man voor eene som van 2001 bedrogen De klerk vluchtte on om opzien te vermgden zag men ran eene rervolgiog t n hem af De firma geraakte later in fluaucieele ongelegenheden zoodat de tenige nog levende firmant in de laatste jaren met den bittertten nood te kam Mn had Ëenige weken geleden nu ontving deze een sobrgren ran een Franscli advocaat waarin deze mededeelde dat de vroegere klerk roor eenigen tgd in Algerië gestorven was en in i n laatate levensdagen een aanzienlijk bedrag in geld had vermaakt aan zgn vroegere patroons of hunne erfgenamen klomp boustttu van bem in vrjj gebruik en moesten dezelve slechts voor hem oppassen Op en dag zat bij en nog eenign z iier m nscben alsook zjjn zoon en een klein BoMma jongen die bem altyd vergeielde vriendelgk met dozo kaffers ïu bun kraal te spreker Eensklaps snelden de kaffurs op beu toe en vermoordden ntlen die bij brm unren Hein ecbt r namoo z naar buiten eii slachtten hom levend nf Toeu zij hem nfgustnchl badden snuden zjj bom open onder de verschriltkotijksle rolleringon en baalden Ejjn bianenvet uit om betzetve te eten ton eind net zoo braaf en maohlig te worder s l hU was Zjjn kleine jongen ontvluchtte loon en bracht rajj later bij de klip dia n g bedekt was met zjjn bloed en zeide lot mij Asos kgk hier het hulle myn onbaas levendig afgeslag en loer oopgesu j on zijn binneovet uitgshaol Hij bef banja gehuil en gobid en oerst toen bulle zijn bmnongoed uilgehaal hot is hjj doodgegaan wMaar ik moet opïtouden Het is oog altijfd rast de ngtiljjkste aandoening dat ik aan die dagen denk of daarvan spreek