Goudsche Courant, donderdag 16 november 1893

Directe Siioorwegvcrblndliig mei JUIJÜA Wiiitenlieiist 1803 04 AanKevangeo 1 October TUd vao Greenwlcb t lO 10 UOTTlBOAM nOIIDi 8 60 8 48 8 88 44 SC 8 0 8 18 8 81 8 9 8 86 8 10 4 08 D r N H A O eÖBDA DEN Hl AS Ooud 7 80 8 40 B 04 8 87 10 4 19 U 19JI1 l Ol 1 97 8 56 4 15 6 87 6 68 7 18 8 85 8 S7 10 46 ll ll U SO M 7 48 8 88 o iü Bl Kr 7 47 88 8 48 A r V t M lO jf 1 68 6 9 04 H8 4 67 8 U 1 18 18 Ol 11 10 1 94 5 08 8 89 N d L d 9 09 X s iV u 4 10 07 n iu M 1 J l m 5 7 4 56 s iW 8 4n 48 5 6 ISili 15 uUo L illgoo i OOTD A UTÏECHT 8 40 7 66 8 0 8 91 10 1 10 66 19 48 9 98 8 18 4 18 4 4T 5 99 8 01 7 45 8 88 0 08 6 50 8 54 11 0 9 87 87 7 6 10 99 6 67 7 018 11 8 40 11 18 9 44 IT 98 9 8 8 41 8 10 61 11 45 1 80 8 fl 8 60 4 48 M8 81 8 S6 8 88 10 10 59 10 41 9 0 I 6 0 8 10 18 10 6 19 0319 458 80 8 46 8 16 4 18 MS 6 80 6 61 7 48 8 86 10 08 CT E0HT ODDA 8 63 11 84 18 08 18 50 3 10 3 68 4 48 8 S 7 48 10 08 18 18 8 84 4 08 4 68 J 10 16 19 88 4 18 10 84 19 48 4 8 50 AMSTtlDAMl 8 40 11 10 II 88 11 96 11 48 10 44 18 18 It 66 m ODUa A mhtkrdau 10 68 19 11 8 81 4 47 6 98 7 48 10 08 19 1 l 8 40 8 48 8 86 S7 11 10 1 4 1 18 88 8 80 11 81 Staten OenenuU Twridb Kmiift Zitting TftQ Dintdsg 14 Kovember 1893 Dtt Kftmer hield eene korte zitting wasrin de hwr Erer het nieawe lid foor Hf ennond werd heëedigd Deze geostelyke rtpgenwoordiger bad zich roor deze getegeoheidgesiokea in l t rio ett gewaad raa een paovelgk kamerheer iete dat wel wat iti vtrgd i met de gewoonte daar toch niet de moh lijke dignitsrif maar de heer Efeni zittinK nam Tenza die heer gewoon if zijn riolet gpËüteluk gewaad ali zondagfpak te dragen De Kamer ia geacheiden tot 21 dezer Dan komt de begrootiog aan de orde In de eercte plaati de Indische Inraiddeff houdt de Kamer lifh bezig met onderzoek in de nfdeelingen ran de ontwerpen op grondbelasting bnrgerIgke rechtsvordering enz Oiflterenochtend te 11 oren zgn het glanihais en het korrelhnii ran de kraitfabriek te Muiden door eene tot nog toe onbekende oorzaak ontploftUeedi zgn twee lyken onder de pninhoopen weggehaald andere personen worden nog Termiet Kr heerecht een grooto paniek ia de omgetjng Twee knallen werden te BuMiim op ongeveer 2 urea afstand onmiddeljik na elkander gehoord en deze waren zoo hevig dat een heer die aan zijnen leMuuaar zat te sohrgven achteruit schokte Vier brandspuitea der artillerie uit Naarden zga onmiddellijk nur de plaats des onheils vertrokken Op het terrein der Cabriek itaan 10 gebouwen De ontploffing moet 0Di taan fgn in het korrelhuis Oumtddeliyk z men zware rookwolken opstggen en stukken hout in de lucht vliegen Brand is er niet ontattnn In de g boawen wnron 5 6 werklieden aanwezig De andere gebouwen hebben weinig schade geleden Ook te Muiden ia geen Schade van eenig belang veroorzjukt aoodat de ramp niet de afmetingen liefft van die in 18B3 De beide dooden waren vaders van talryko hoisgezinnen Nader meldt men ons dat twee stoven met 150 kilogram buskruit gesprongen K jn Omtrent de ontploffing inde buskruitfabriek te Muiden meldt het Hbl nog De ontploffing had plaats in betsorteerhuis waar op dat oogenblik aanwezig waren 75 kilo kruit in het korrelhuis was 50 kilo alles in bewerking voor het departeineut van marine Het was buskruit no 3 dat in vergolyking met ander krnit do sterkste ontploffingsuit werkÏQg heeft zoodat hg milder goede inrichting van het gebouw de ramp rooter zou K n geweest Wat de oorzaak van de ramp is geweest is oomogelyk te zeggen de beideslarhtofTera die in het sorteorhuis werkten de werklieden Dirk van Capelle eu Gerrit Koster kunnen het niet navertellen Door do groote o ien ruimte die tusscfaen Horteerhuis en korrelhuis was kou ds eenige werkman die in dik laatste gebouw werkte zich iiityds redden Van het korrelhuii in het gelieele dak weffi es agen en van het aorteerhuis is door de urukkiog de muur ingestort de geheele aehfcermunr is echter bljjven slaan er is geen i chenr in te zien Op de plaats waar de viatjos kruit stonden yn een paar groote giten in den grond geslagen Dank zü deu hoornen om het gebouw vlogen de steenen eu het dok niet ver weg De ra oor Van Gennep hoofd der pyroteohnische werkplaatsen die te Muiden belast is met het toozicbt op de fabriek was spoedig ter ptantse en stelde het verslag van de rnmp aan den minister van oorlog op 9 01 8 8i 8 49 8 a 8 56 DM 7 81 7 S 7 8 7 7 55 Gouda Moordraohl NUuwirkwk 0 imII Rottardtm 7 Rottoiduii 5 OtpolU 11 10 Nienwarkwk 6 1 Hooninoht 8 88 Oo d 8 U Ol Qogdl 8 86 Oudnr Waaidan HaraalaD Ulmkl 10 08 10 86 11 10 8 91 8 10 JI 8 40 7 5 1 1 Qoud Amterduii Wp Do officier van gezondheid te Muiden was ook alras op de plaats dei onheils doch kon de beide slachtoffon van I ramp niet meer redden Hunne lyken werdeh in het sorteerhuis gevonden een hunner ademde toen nog even doch stierf weldra De lijken waren niot verminkt zal door Voor de nagrlaioa betrekkinde hwren Hredius worden ge De Haagsche briefaehryver der N GrO Crt ontleent ten bcwyzf boe welsprekend de belaugen van He heren ingeit in den HawKhen gemeenteraad worden bepkit aan het oraciMla raadsrersÏBg de volgende rede tan d n heer Knoester Mynheer de Voorzitter Vergun my de aandacht te mogfii vestigen aangezien het voetpad langs de sleeuglooiing aan de Bodbniskade my voor de voetgangers zeer gevaarlijk voorkomt langs te wandelen en verwondert rog dat dienaangaande nog geen kkchten 1 zyn ingekomen 0ok komen mg de opritten aan de Bodhoiskade en Havenkade aan wederzyde van de brug bg t stoomgemaal veel te smal voor dit was goed by den aanleg derz We maar nu het verkeer zoo druk is aangezien onze visschersvlooi meest hun haring van andere havens tot hier per scheepagel enheid moet vervoerd worden en ook namdgk de opritten als voetpad voor de belanghebbenden moeten dienen en geen twee rgtnigen met paarden bespannen elkander kunnen posaeeren zooityn er langs dien weg al wat onheilen voorgevallen en nog meer in het vooruitzicht Vervolgens mgnheer de Voorzitter Vergun m ook te mogen wyzeu aaa de behoefte die bestaat aan de Haringkade en zich heeft geopenbaard vooral iu dezen zomer zoodat hel dikwerf plaats vond dat itchippers voor hunne vaartuigen geen geschikte los uf laadpiaati konden vinden Ik zou miinheer de Voorzitter naar myn bescheiden meening denken en aanbevelen dat aan de overzgde der Haringkade met eenige verbreeding van het kanaal een flinke los en laadplaats voor de Kheepvaart werd aangelegd en voorts in dien geest als aan de Harenkade Zoo zoude er gemeentegrond voor bouwgrond kunnen worden oangKvraagil en zou langs dien weg den handel en nijverheid bevorderd wordeh Ook zoude het Scheveningsche en Belgische park er mee gebaat zgn Toen zich Donderdagavond te ruim 9 uren een tamelyk groot publiek in eene tent bevond genaamd Balon den Variétés staande op de Oude Vest tö Breda werd de tent ea toebehooreo gerechtotyk in besing genomen Wegens het niet uitbetalen viin het hun toekomend loon bleek ar onder de artiston ook oiieenigheid te bestaan de komiek althans welke zich onder het publiek bevond slingerde elM e niet zeer vleiende woorden naar het hoofd eeher op het toonee staande dame ierwyl zij op here beurt hem in hare coupletten op nirt al te gunstige wyze beoordeelde eu tot slot de komiek hare levenswijze in enkele verzen herdacht Daar de voorstelling liiermr de geëindigd was werd vnn verschilloide zyden ondor het publiek geroepen centen terug waaraan evenwel mat volilaan werd waarna men vroolyk vertrok op 4udere plaatsen den avond te gti n B € doorbrengen Eene verrassing zy het odk geen aangename viel Vrydag j l aan de abonué a van De Cliriêteiyke Schoolbodec ten deel Het toon verschenen nommer as voor hc grootste df el wit papier één kolom van de eerste bladzijde de geheele tweede en derde bladxydu eu een deel van de vierde waren wit als sneeuw Tpr verklaring van dil nieuwtje op het gebied der journalistiek las men aan het hoofd vau het blad het bericht van den uitgever den heer M C Bronsveld to Wagpniiigon dat hy an de redactie geen meerdere kopie vuor dit nummer heeft ontvangen En dit is nog wel no 1 van den nieuwenjaargang I Schoolblad 18 58 1 06 1 18 I IB 1 88 11 08 10 65 11 01 U O 11 18 11 15 11 88 11 8 11 05 8 61 10 17 16 97 10 84 10 41 10 47 7 95 7 47 7 45 8 07 8 18 10 08 lO U 9 4 8 68 6 87 7 6 5 04 5 4 4 8 1 8 08 S 1S 6 60 8 18 10 98 10 84 Op den Buenos Ajres en Rosariospoorwog op 125 mijlen af tBnd vnn Buenos Ayrc li een trein met soldaten ont poc r4 door een dierdat op de rails Ug Tim pao oen werdengedood vier zwaar gewond en tweeen veertigmeer of minder ernstig gekwelot De locomotief en 15 woggonif werden uit het toor geworpen JO wag o08 werden geheel vernielden de weg was bosihadigd over een lengte van 100 meter In het 8oc Weekbl oppJ ri Jbr Mr D O Engelen een bezwaar te eQ het streven naar pertoonlyk eigendom va i een huis met klein erf voor de arbeid i Het lijkt wel zegt hy dat de arbeiders iueen byzonder gunitige conditie kometn wanneerde woning eenmaal faun eigendom geworden ia maar mr £ acht dat voor hen juist een blokaan het been By overlyden mpet in de meestegetallen verkoop volgen dan worden hoisjesmelkem eu d rgelyken eigiènOar die betverder gaau verhuren ea is dan het heeledoet van de zaak gemist In Muhlbauien i cité ouvr ière heelt mr Ë dat kunnen zien toen by na een bezoek in 1862 verleden jaar terugkwam De huizen zagen er niet meer zoo aardig uit de omrastering van do Ituine i bad op vete plaatsen een vervallen aanzien de vrye ruimten tnaschen de woningen waa in de ond rc afdeelingen byna overal volgebouwd en dus verdwenen om aldus ueer kamers te kunnen verhnreu Tal van woningen worden thans verhnnrd door personei die met den arbeidenden atand niets te mak m hebben door personen die door koop eigenaar zyn geworden en thans evenals toen de citj niet bestond sla huisjesmelkers ia de cité optreden Deze verandering is gekomen nadati de woningen volledig eigendom van de w ate bflwoneraarbeiders waren geworden door het systeem by de instelling destjjd gevolg d nl om den arbeider tot persoonlyken eigejiaar te maken is hei daar met dat dOel thai B gedaan en ia do cité ontaard de oeritoeetand die men heeft willen vernietigen ke rt daar allengs terug Destyde heeft men alles voorzipn tbann is meen il de Mübihadser cit een voorbeeld geworden waarschuwend hoe niet te handelen ten opzichte van de eigendoms vraag Te Hohiedam onderg Mn de schutters die de b $ete hun door den kchuttersraad opgel d met kunnen betalen d daarvoor in de plaats tredende provoostUraf n een lokaal onder het raadhuis Dit lokaal wordt niet verwarmd alleen i het voorzien an eene krib meteene matras en een paar dekens Willen dedelin ¥ quenten nïet van koide verstijven dan zyn sy genoodzaakt hy dl tegenwojrdige tem eratuur den gaa ohen eng onder de dekens te blyven Thans zit o neen ligt daar zoo u zondaar Bovendien z n zy gedurende hunne opsluiting die aoms Iwel ongeveer 14 dagen duurt verstoken van hst genot der vrye lucht die zelfs den grootsten misdadiger in eenestrafgevaugeuis niet wcrflt onthouden Naar men vemoemtj hoeft mr H GoemanBorgesina lid van de Tweede Kamer der Staten Generaal zich bereid verklaard op eennader te bepalen datnm in de maand Januaria 8 een spreekbeurt te vervullen voorde afd 8chicdam van het Algemeen Noderl Werkliedenverbond C Na de herstelling van het gedenkteeken ter herinnering aan hot bezoek van Koning Willem IU in 1861 te l eenwen is ook het gedenkteeken te Dreumel door de goede zorgen van het gemeentebestuur aldaar onlangs geheel opnieuw en fraoi in orde gebracht Die heraislling geschiedde onder toezicht van den Heer Schmidt bouw en werktuigkundige te Drenmel door de aannemers H W Backers en A de Bont aldaar 7 10 5 60 6 03 8 10 17 6 88 4 60 4 67 6 04 6 11 6 0 1 94 7 80 6 40 1 44 4 10 11 50 1 45 1 85 9 8 8 8 16 19 40 19 08 Hi ce 6 48 7 80 7 4i Toorb 6 64 i lS l Ud5 6 Z K gw Oa Rl Kr l4 ün II a lt ami 80 7 80 8 18 Ulnohl 83 7 50 4 HHnMlen 8 47 8 08 Wiwrilan 58 8 10 OadavaUr 7 07 8 1 OouJa 7 80 8 38 B l 4 10 87 18 08 18 66 1 89 7 85 I 8 10 8 58 Anulordug CS AKstndra Wd QsikU 6 50 7J0 Te Jroot Agelo gemeente Denekarap he ft eene alleepwonende vrouw G ¥ i genaamd rich by ongeluk by het Mhillen ran aardappflen nipt hel mes over d hand gwneden Vermoedelyk door bloedrngiiR ag is da ana hevig opgezwollen en ia ag réf m morgen overleden I Gisteren ochtend is op hei IJ te ilmtterdam eeo proeftocht gedaan met i $ aldaar aangekomen kleinste der twee IJsbrekers die vanwege de Vereeniging voor algwmeene scheepvaart te Stettin zijn gebouwd Mjut boord waren de heeren J Boiaevaio Scholted Dirksen eo verdere bestunnleren van de yereeDiging Bovendien waren aan boord de I W P Harten directeur over de Uabrekei en de heer Teding van Berkhout ingenienr die op den bouw der IJsbreker toezicht had gehouden De proeftocht voldeed uitstekend Weldra wordt de tweede ysbreker T n Stettin vera acht Terwgl de schipper en diens kinderen van boortl waren drongen Zaterdi avond te Sneek twee brutale kerels in een klein turfschuitje li fgende aan een onbewoond gedeelte van de Kuopmansgrscht Natnnrlyk was de boodschap gel l c Omdat aan het verzoek niet kon worden voldaan ranselde men de vrgow af waarna de dieven hun onderzoekingswerk begonnen dat eerst werd gestaakt tOen men den gauscbeu schat dien de lieden bezat u rnim 10 gulden in handen had Men schryft uit Londen Het loopende nnmmer ran de Fortbi tl Review c bevat een artikel over Deli gjeschreven door den Heer II W Ëgertou Èaatwick die tijdens het Chineesche nieuwjaar een team der Penong he cricketclub vorgexelde 0m zich met doze te meten met de leden der Delt01ub By die gelegenheid heeft by ndgekeken en nntuurlyk spreekt hg bet allereerst van deu Atjeh oorlog Men zegtt zoo schrijft hg datalle insten uit de tabaks koffie en specergen fcultuur van Jnva efn Sumatra verloren gaan iip decen waohopigen krijg die binnen weinige maanden zou eindigen indien het land door ruil of aankoop aan ons kwam te behoo en retuige Birma Over het hoofdproduct van Deli sprekende zegt hy dat de Deli tabak hoofdzakeiyk als dekblad gebruikt wordt doch dat duizenden f igaren ook geheel gemaakt worden van Delitabuk die iets heeter in den moud en minder geurig is dan de Manilla tnbiik Algemeen wordt aingenomen zoo ler o wy verder dat de Hollanden de inlanders onderdrukken Hunne behandeling vergeleken met de onze hetzy van Maleiera of Cfaii eezen uiogo streng scbynen maar toch maften de Hollanders zich vele vriended want zy laten de inlanders meer ongemoeid dan wy doen en beproeven nimmer hunne zeden en gewoonten te verbeteren De inlandsche Bajahs en Chineesche boofdlieden Iaat men vrywel hun eigen gang gaan £ r wordt zoo al zeer weinig luHitie genomen van misdaden als de alocht oSters inboorlingen of Chineezen zyn daar de Hajah of kapitein geacht wordt zulke saken te redreïseeren Maar indien de verslagene een Europeaan is of de misdaad van dien aard is dat het prestige der Hollanden er ook maar ecnig zins onder lydt dan volgt een ernstig onderzoek De Hollanders hebbeu voor zoottr ik weet geene etappen gedaan tegen dn geheime genootschappen der Chineezen en misschien hebben zij daarin wyzer gedaan dan wg Het speleu wordt iu de Straits Settlements gestraft maar by de Hollanders ia bet een bron van inkomsten voor den Staat en de speelholen zyn winstgevende speculatiee Over de nrbeidsquaestie prekende aegt de schryver Een Europeaan die langen tyd met arbeiders omging verdeelt deze iu drie kloasen die welke opinui zuigen die welke opiura ooken en die welke in geenerlei vorm opium gebrniken Op de eorate twee kan hy altyd rekenen zy HchuddiMt enisti j e iekten geiuiikkeiyk af komen goed door hun werken zyn tevreden en van die twee k tu Ai n i de eerste de Wste r 8 48 8 40 8 47 64 10 1 10 10 11J8 a 03 11 08 ll H U M 4 4f 4 86 5 01 5 01 5 7 07 7 17 7 84 7 81 7 87 81 7 8 05 38 7 0 8 46 H 9 64 8 09 8 60 10 07 10 64 8 04 a lO 10 83 l 8 41 9 38 10 40 11 18 1 10 l lUN 7 11 7 80 7 88 7 31 De afacbaieri gebiiiikl hg het liabt niat ala hg het rermgden kan dur ia geiroooJgk un da koorta beiwgkeii rrg ontaTreden tijn an ceer oodsriMTig zgn un puiek £ er eenige rageering er toJ orarging opioi bniten het bereik der koelie te brengen MO hg unbeTelen quinine goedkoop en orerfloedig Terkrggbur te atellen of nfig beter een of ander geneesmiddel tegen koortal dat niet loo nadeelig TOOI hoofd en lerer ia andera lou znik eene regeerii g maoigen moord op haar geweten hebban Wa opium niet langer ïerkrggbaar dan zon onder het tegenwoordige atelael de babonwing ran het land en de exploitatie Tan hi t land ploUeling tot liilatand komen ik heb deie quaetstie sedert l roken met andere lieden die koelies iu diei it hebben en allen atenimen met deze meaning in Keem opium weg ea men neemt ooki den arbeid en het kapitaal der Chineezen 4 on zonder deze zon onze Tooruitgang in da Straits en die der Hollanders io Sumatra zu k een slag krggen dat men diemiaachienDOoitizon te boTeo komeMi lo éeo opziqht agn da Hollandera iu Deli da Britten in Singapore loor In de hatste plaala i geen qxMrweg maar in Deli bestaat een zeer goed spoorwegnet waarmede men gemakkelijk en spoedig van i Ie voorna imBte steden kan reizen iiaar de dokken aan de rivier vanwaar de stoombooten naar de Straits varen Het Tolgende waarin Toor menigeen miischien een nnttige wenk opgesloten ligt ontleenen wg aan de tBondsc nraali orgaan van den Ned Bakkersbond Door volkeo zonder brodd verstaan wg geen volken die gebrek lgden doi heenvoadig volken welke voldoende voedsel hebben maar geen brood gebruiken Zulks inas misschien vreemd schgnen voor oqs en andere bexchaafde volkereren en het vermoeden Soea rgzeo dat wij hier een en ani r zullen noededeelen over het voedsel van hed of half rilde volkstammen doeh niets van dat allee Die volken zQnder brood zgn dichter bg ons dad we misschien wel vern oed hadden en bewonen het Zuiden van llnropa mei andere woorden het ign de Znid Qosteurgkers Italianen en liumeuiérs Het spreekt van zelf dat hier slechts bedoeld wonit de groote massa in die landen en niet de meer gegoeden eu de bewoners der groote steden Keeds op eenig mgleu afstand van Weonen in de bergen van Opper Stiermarken wordt slecht weinig brood gegeten ja zelfs in menige plattetandshuisboudiog in he geheel niet Het dagelijksche hoofdvoedsel dat ore rigens zeer geschikt is om het brood f vervangen bestaat daar uit bet z ODgeniiamde 8terz dat uit Meel van boekweit berei wordt De boekweit in Oostenrgk Heiden genaamd groeit buitengewoon goed in de Alpendalen van Stiermarken Krain en Cariatbië Het Stens wordt bereid door in een diepe pan meel van boekweit te doen en dit op het vnpr warm te laten worden onder aanhoudend roeren met een houten lepel Dan wordt er wat warm water met zout bg gedaan en dit terwgl men steeds blijft roeren zoo dikwgis herhaald totdat het meel vermengd bet het water eene menigte korrelige stukjes vormt la allee in de pan goed dampt is dat een bewgs dat het gaar ia Door de plaltelandsbevoUiug u Stiermarken Krain eu Carinthië woedt het Sterz s ochtends met zoete of zure melk gegeten s middags met vleeschnat of geroosterd spek en s avonds w er met melk Het dit krachtige voedsel hebben de bewoners van die alpenlanden zelden of nooit behoefte aan brood Zelfs io de meer verfijnde huiaboudingen in de steden is bet Sterz een zeer gewilde kost eu daardoor het nationaal voedael in een groot deel van Zuid Oostenrgk In h t daaraan grenzende Italië wordt eveneens weinig brood doch des te nAjer polenta gegeten De bereiding daarvan komt veel overeen met die van het Sterz met dit verschil alachts dat voor de polenta meel van maia wordt gebruikt Wft ir an vooral dat uit Loubardge als voortreffelgk bekend staat Verder roert men de polenta niet tot korre lige Btukjea doch maakt van de geheele daasa oen groote Soek welke met een atuk draad of fiJB toow in stokjes wordt gesneden Door vela Italianen wordt de polenta ook koud in plaats van brood gegeten terwgl de meergegoeden haar eenigszins fijner bereid gebruiken De RumeniSrs hebben wat zeer opmerkenswaardig is eene nationale spijs welke zeer veel overeenkomst met de polenta heeft en eveneens uit raals bereid wordt en cMamaliga heet Het verschil bestaat hierin dat de Mamaliga niet in vasleA toestand doch meer in den vnroi Tan brg wordt g ten Ieder der drie hier genoemde spgzen kan bet brood geraakkelgk vervangen omdat het veel krachtiger is Een gewone Italiaansche arbeider toch kan met een stuk polenta en een halven liter wgn een heelen dag bat zwaarste werk verrichten Bgna met zekerheid mag men heslniteil dat de drie hier genoemde voedingsmiddelen reeds dagteekenen van lang voor de iuvoeriug van het Chriatendom In het U D komt het volgende iogaxonden stuk Yoor Onder den titel De Weeainrichting te Neerboach enz heeft da Heer O Tan Ueth een geachrift het licht doen zien opgeTuld met allerlei beschuldigingen zeer zware en zeer lichts tegen den Hoer Van t Lindenhont De commissie Tan onderzoek die zich op dit oogenblik met zaken ran Neerbosch bezighoudt zal zich natuurlijk door dit geschrift niet laten storen in haar Toornemen om eerat na een ernstig en Teelzgdig onderzoek haar eindrapport Tast te stellen Wat de Heer v Deth over de comm zegt dat er nog geen sprake is van een onderzoek ter plaatse biz 3 is even onjuistals zgne bewering dat de partg Van t Lindenhont nitsloiteiid daarin zitting beeft bidz 28 Reeds zgn verschillende leden der commissie meermalen persoonlgk te Neerbosch geweest en onder de leden zgn er niet weinigen die den Hoer Vau t Lindenhout vroeger nimmer hadden gezien en zgue inrichtingen volstrekt niet kenden Op bIz 75 zegt da Heer Van Ueth Zoo de commissie van onderzoek mg slechts eenmaal in hare algemeene vergadering geroepau Imd wat zj niet noodig geoordeeld heeft dan zou in veel licht voor haar zgn opgegaan en zoude zij zaken hebben kunneu ouderzoeketi waarmede zg nu geheel onbekend gebleven is Over deze beschuldiging verbaas ik mg t n hoogste De commissie van onderzoek is geen parlementaire onquètesommiasie en erenmiu een scheidsgerecht zg heeft de macht niet om iemand voor zich te roepen maar zg boeft op alle belangstellenden in de weesinricliling te Neerbosch een beroep gedaan om honne medewerking te erlangen tot het verkrjjgeu van inlichtingen aangaande de toestandeu in die instelling Zg had verwacht dat in de allereerste plaats zich tot haar zoudeo wenden zg die in het belang der weezenverpleging deu Heer Van tLindenbout zoo zwaar hebbeu beachuldigd maar tot nog toe zgn noch aan mg noch zouver mg bekend is aan een mgner medeleden eenige mededeelingen van den Heer Van Deth toegezonden leo evenmin is door hem het verlaugen kenbaar gemaakt om door de commissie te worden gehoord lutegendeel hg heeft al het materiaal voor zgne beschuldigingen voor zich gehouden en thans in zgne brochure doen afdrukken Had hg de oorspronkelgke stukkeu aan de commissie ter hand gesteld dan zou deze zooals wel niet behoeft ge gd te worden naar aanleiding van die stukken een onderzoek hebbeo ingesteld Zg is voorzeker bereid dit ook thans nog te doen al is de termgn van inzending reeds lang teratreken zoodra de Heer van Deth haar z oedocumeuten ter hand atelt Mag ik de redactii u van andere dagbladen met de meeste beleefdheid verzoeken dit korte woord vau opheldering in hunne kotommen te willeu opnemen V W H DB BtiutoaT Voorzitter der Comm van Neeibosch 16 Nov 1893 KUNSTJVIEÜW8 j Gelukkig kreegOouda na lange ontbering weer eens iets achoons op muzikaal gebied te geuieten Het concert gegeven door de dames Johanna vau dor Wissel Piano Amanda Eberle Zang Willy Jaeger Viool en Corry Appy Violoncel mag iuderdaad ala uitstekend geslaagd genoemd worden Met volle recht stond Mejaffrouw Van der Wissel bovonain op het programma Haar pianospel was bepaald geniaal en het is terdege te bemerken datzg hare zuatera in de kunat beheerscht en ulzoo dikwijla op het rechte spoor geleidt Toch weet zg in haar accompagnement dc or hare be cheidenheid de strgkinstrumenteu te juister tgd op den voorgrond te doen treden en ofschoon zg dit in No 1 Tan ds He Afdeeliog Tolstrekt niet verzuimde was in dat nnmmer de Pianobegeleiding Pene zeer dankbare partg waarin w i haar talent mochten bewonderen Mejuffrouw Amanda Eberle heeft ons mede Tcel schoons doen hooren niet het minst io het liedje van Manu dat do de talentvolle voordracht evenzeer uitmuntte als het laatste Nummer Trouwens wg hebben ook voor hare andere Nummers niet dan lof en de toejuiching van het publiek was welverdiend De jeugdige celliste eene liere Terschgning heeft ons proeven van haar onmiskenbaar taletit geschonken zg waa Tooral in i het samenspel zeer te waardeerend Mejuffrouw Willy Jaeger heeft in de Komance m Svendsen en iu L Abeille Tan Schubert ons buitengewoon voldaan terwgl ze ook lof lerdient Toor haar spel in Daa aterbende Uüdchen De strgkinstrumenten waren eene enkelemaal weleens ouder den invloed der te hoogetemperatuur in de zaal dia goed bazel wasdoor een publiek dat zeer werd geboeid getuige de groote aandacht en dat door eenwarm applaus hulde bracht aan het beerlgke kunstgenot I Bulteolpdscb Overzicht De Fran0che Kamer ie weder byeen De Indépendanee noemt de ooubindighedeu waaronder de Kamer hyeenkomt xeer gunitig De publieke opinie is kalm geen eukele quaeetie van zuivere politiek het onvooniene altyd daargelaten beroert hatr ea 100 kunneu de leden tich met yver en goede intentie aan het administratieve en legislatieve werk zetten dat hun wacht Het eerste deel van de sitting zal wel heengaan met de gebruikeljjke schermutselingen tueschen de partyen maar als de lynen eenmaal a ebakend zyn is er weinig meer dat de Kamer van haar werk zal kunneu afroepen De groote vraag blyft echter wie haar het menu Kal opmaken Dupoj die reeds zyn best deed of ean ander in ayn plaata éeni de tyd kan bet leeren Ook komt de Belgische Kamer terug Zij weet reeds eveuals het groote publiek welke werkzaamheden baar wacht Kerst komen er eenige interpellaties oao de orde waaronder die vau Feran met betrekking tot den achterstand by het uitbetalen der ondeiwyzeratractemeuten vau den afgevaardigde De 8teu ia over de ontbinding van den gemeenteraad vau Vperen en een van den heer l e Mot over een besluit van deu gemeenteraad van Brussel tot afschaffing vaa het reglement betrekkelyk loteryen en collecten De parlementaire commissie zal morgen haar rapport over de kiesvet bjj de Kamer indienen zoodat deze na afdoening der aanhaugige zaakjes terstond met de behandeling van de groote quaestie kan heiïiutien Dat de keizer van Oostenrjjk zich oau het hoold stelt eener vryziunige beweging is merkwaardig Nu eenmaal tot de gewichtige maatitchappelyke hervorming iu Hongarije de iovoering van den burgerlyken stand de scheiding van kerk on staat besloten it zal keizer Krans Jozef die met kracht doorzetten Om het verzet vau het Uoogerhuia te brekeu zullen zooveel vryzinnige pairs benoemd worden dat dit Huis zyn toestemming geeft tot het ontwerp dat het Huis vau Afgevaardigden uil aabuemen Juiit auderom is de tuostaudiu Zwitierland waar gewichtige sociale verauderiugen hy rolkssteiuniiug worden ingevoerd Wyleu het Bonds rnadslid Uucbonuet verklaarde eens dat de regeerders van Zwitserland een moeilijken tyd te gemoelgoau Het recht vau initiatief van het volk Beide hij brengt ons verrassingen wy staan vo3r bet onbekende in de politiek In de twee jaren die het bestaat heeft het volksinitiatief reeds driemaal dienst gedanu De eerste poging het verbod op liet slachten vau vee is gelukt de tweede het recht op arbeid zal het volgende jaar aau de Hondsvergaderiug worden voorgelegd voor een derde poging kostelooze Kieken verpleging met ataatageneesheeren en een tnbaksmonopolie worden de noodige toebereidseleu gi maikt Door het recht van initiatief schryft een corr van de Köln Ztg behaalt het socialisme grootere voordeelen dan door de verkieKiugsbe weging De plotselinge doud van deu Itatinaiischen minister van opoubare werken Francesco Oeualo U een zwareslag voor het kabinetOiolitti Niet dat deie iu de kracht vau zyu leven gestorren minivt r oeu man was die moeilyk te vervangen zal zyn maar by de tegen woordigen toestand al de vervanging toch met groote bezwaren gepaard gaan en het is niet onwaarechyDl jk dat dit üt rfgevat de crisis sal verhaasten eveusls het uittreden van dan minister van financiëu Colombo den va van het miuieterie Di Kudinionrermyilelyk maakte Zoolang eeu ministerie vaststaat is bet niet moeilyk voor vrijvallende portefeuilles candidaten te vinden doch ala het voortbestaan van het kabinet onderwerp van opetibare gesprekken geworden is dan wil niemand van eenige boteekenis lid van zulk een kabinet worden Ën nu h kabinet GioUitti vooreen Kamer val verschynen die beslissen moatover de progessieve inkomstenbehuiting en over bet besluit om de inkomende rechten in goud te heffen nu bovendien de inhechtenisneming van Chauvet die gedurende langen t i de officicieuso publicist van nlle kabinetten is geweest de openbare nieeniog aanleiding mï geven den beer iioHtti te verwyten met zulk een inau in betrekking te hebben gestaan nu ten slotte de heer Nicotera een geweldigen aanval op bet ministerie heeft gedaan nu twijfelt niemand er meer aan of de dagen van Giolitti zyn geteld Voorloopig zal Genala s plaats dan ook maar onbezet blyvon iu afwachting dat de nog overgebleven collega s ook heengaan De aauvai die thans door NicotSra tegen het kabinet is gedaan komt voor iu ecu brief aan de kiezers waarin geen woord voor Giolitti is te vinden doch waaruit eên ongetemde haat tegen den eersten minister preekt Nicotera verwyt dezen door geweld en wiHekeur de volksiw vervalscbt te hebbeu de prefecten tot verkietings knoeierjjen de politie tot poÜtieko vervolgingen het leger tot handlangers diensten on de rechters tot ftchanddaden te hebben misbruikt Nicotera zegt dan dat er van de nieuwe belastingen wel uiete zal komen en dnt op de uitgaven zeer vJil moeten worden befluoeid Het zou niot goed zijo tha B de krygstoeruetingen te verminderen doch op de oorlogabegrooting van 246 millioen konden beat 20 millio n bespaard worden Dan motten een aantal distrietsrechtbanken koven van cassatie scholen en kleine universiteiten worden opgeheven en het beirleger derbareaucraten worden ingekrompen Het voll mAet overtuigd worden van de noodzakelijkheiddoMT maatregelen die spoedig ea Aiokmoeten worden doorgezet Het land calgaarne eenige offers brengen om uit de verleli nheid te geraken moor dit kabinet zalniets tot stand brengen Een man zonderrrrleden aonder naam die door intriges een plants heeft weten te verkrggen welke by gebruikt heeft ten nadeele van het cnsliet vauden Staat en t t bet aaukweeken van regionalisme een man die nooit de waarheid spreekten door zijn dubbelzinuigheden het vertrouwen van het buitenland heeft geschokt de mandie de meeniog rechtvaardigt dat Itali6 vanDuitschland wapens en van Franktyk geldverwacht zulk een man verdient alleen hetalgemeen metleiyden besluit de heer Nicotera PAKAPLDIIS I voor Dames Heeren en Kiadeian A vw OS Az £ 73 73 v i II I Beurs van Amslerdam U NUVKMBER Vor krs islotkoais Nau w Mu C rl NBd W S l 8l 81 o vs ioi 74 i V 1 V Ml MV 4 101 7 V J 10 IV 86V 7 dito ililo dile dito dito illlo S i HoNB a Obl tiouill 1881 88 ItiUK liisohrg ing 18M 81 t OusfZüa Obl ia papiar 1888 S dito In lilrer 1888 6 HoatüOAl Oblig mal ticket 8 dito dito 8 Hi sUno Obl Ooil Is Sflril i ditoUiioaaa 1880 4 dito bH llollii I88IIH dito bij llnpel8SII 0 4 diloiii ouil Iai u l889 8 dit ilito dito 1884 6 SfANJB Perpol schuld 1881 4 TUKKEH ürpr Coiii leen I t0 4 Ooo leeiiiiijj erie D Oeo levniui serie 0 ZuinAra Bzi Itto v oM tSlli t Manco übl Buil Bok I8 0 8 VZNBZUE1 A ülil 4 oubiip 1881 AMSTzauia übliK tieu 1861 8Vil ttorriauia at l7leon 1888 S l i l 8 ito 1001 811 100 aot 1411 101 looi IM t y Ntu N Afr Ilsiuleli aind Aremlsl T U Mg üerliUMten I iiMsatsiiliappjj dito Arnh Hypotliookb psiidbr 4 Oult Mg der Vorsleul asud a Gr Mynolb ukb pmidbr 4 Kederlaudioho bank saud Ked lUndoluauUob dito N W il Pao Hyp b paiidbt 6 Botl Hypolheokb pandbr 4 Ulr Ilypotbaekb dito 4 OO TZMI Üoat Hong bsiik asud tv ttual lljpothookbsukpindb 4Vs 8 BI 87 118 tl T lil 101 lor 0 i i 190 1 48 87 18 101 7i 108l 100 BI 80 10 16 l 1061 106I o7 10 Ahiuki K4gil hypoth pandb 8 Maiw 1 i Pr Um eert 6 Nau lloll IJ 8po r MÜ aand j My lotKipl V 8t 8pv saud Ned Ind Bnoorwogm aand Nod Zuid AfriV Spm asnd 8 dito dito dito 189 dito B 1 W u nt 7 iTjLia Spoornl 1887 8 A Kobl S ZuiaItil 8pwmg A H obl 3 i oLEM Weraobou Wsouea ssnd 4i Kuil ür Buaa Spar Mg ssnd eHsltisohe dito aatid Faatotva dito aand G Uang Uombr dito aand i Kurak Cb Aio 8p ksp aaod l l oso ra ttewasl Sn Hij oblii k Orel Vitobak lila oblii 5 ZaldWaat dito aand t dito dito oblig 4 lOi AUBKllA Ceut I se Of MU obl O Chic INortb W pr O v aaad dito dito WiD 81 Petor obl 7 Donver k Uio ir 8pm aart a ItliiioiaOonlral obl in goud Z ouiav k XiufarilletJaj t y aaad Ueiioo N Spir Mj Iel vp o 8 MisB Kanaal y 4 pol prof aand N ïork Ontario k Wctl aand dito PoDua übio oblig Orogon Calir lo hvp in goud B 81 faul Hinn fe Mauit obl 7 Un Pao Hoofdliio oblig 8 dito dilo l ino Jol Ie bvp O 5I OaliAUl Oau South rt V aand lol VsN C Kallw fcN v loh d o O Amatard Omnibua Mij aand Kotlord Trsmarcg Jkala aand Nau Stad Amstenlsoi aand 3 8tsd llultordam aand 3 Bll 0l Stad Anl orponl887 1 8uil Hruiael 1888 Z l HoNO Thoiai Begiullr Oeaellacb 4 OaaTiaK SlaatalMning 1880 8 K K Oosl B Cr 1880 8 SrANjB Blad Madrid 8 1888 N D Var B Hyp Spobl eert 8 ttov W tergetU len Hoog l g Hoo Laag Dondard le 4 07 10 ÏO 8 SS Vrijdag 17 10 M 7 0 11 18 7 88 Zalerd 18 11 47 8 U 08 81 Zond 19 1 4B 10 10 8 16 10 40 Uaaad lp 1 48 U 11 8 1111M