Goudsche Courant, vrijdag 17 november 1893

i o 6203 Vrijdag 11 INovember J803 32sfe Jaargang mmm mmm NieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstrekfin De Uitgave dezer Courant geschiedt d a gf e I k g met uitzondering van Zon en feestdagen De prijs per dne maanden is 1 25 franco per post 1 70 Afzonderiijke Nommers ViJF CEJSTEJS ADVERTENTIËN worden geplaatst van 1 5 regels è 50 Ce ten iedere regel meer 10 Centen Öi oote petters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertenfeiën tot 1 uur ie8 midd Vil i 11 M 01 87 M Wonud M 4 1 4S ♦ S 1 03 BprlngtU 35 Nov en 10 Deo un Zon Na Opg A Ouder A Opg Onderir 1 1 45A10 4 K K 1 Nor 7 l 4 17 1 S M S 7 41 8 5S 18 0 04 7 49 S48 19 1 1 1 1 iO 80 J 4 11 4J t n t J J9 5 48 ADVERTSNTX£N Deo 7eD Norember orerleed na HO Ungdarig Igden onze innig geliefde Znatm en Bchoontiutar ANTOINETTE JOHANNA tl ZEULEN in den ouderdom u 34 JMr i O H HAB8 TIX ZtUllX K MASS noUtrdam 13 Norember 1893 OFENSASESAKENEOKST Ier Bntrgding eu Abchafflng van den iterken drank in het Uxsatl HËIL su VOLKSc in de PJCPBBtlTBAAT Vrpag 17 lTo7omT er in arondi ten B i ure alwaar Mejuffrouw M SCHOLTRK Tan Anulerdam ali Bpreekacer isal optreden LEDEN der Vereeniging tot Afacbaffing Tanatarken drank vrgen toegang NIKTLEOEN 0 10 en rée Opleiding Eoekliandel Voor en net JONOMENSCH beitaat geleganlieid om in bet Vak te worden opgeleid by J T SWARTSENBURG Kleiweg H Utl W J en Lion Blitz TANUAIIVSKM NIEUWENDIJK24I bU den Dam Amsterdam TE CONSULTEEttEN iederen IVO ENS OAO Tan 2 uur tot en met VUIJÜAÜ i i nar ta i Gouda Markt 154 Operatien op rerlangen pynlooi FBAKSCHE ST002£7EE7EIIU Chemisclle tn Zwltsersche WasscheriJ Qabnreteard door Z M den Koiliitg der Belgen f H Oppenhelmer RDtteroam Specialiteit voor het itoomen en Terren ran alle Haeren en Uameakleedingatukken ook alle aoortan Meubelen Ledikantgordynen Talelklaeden Trypan met nieuwe patronen geperat Kwaaten Qarnitnien Neteldfek Tnilea Kanten Veeren en i Alle goederen kunnen in elkander biyTen en worden ontohadelyk voor de geiondheid bewerkt doederan kunnen in 4 dagen a lererd woidaa AQKNT roor Oouda an Omatreken A VAN OS Az Kleiweg A No 73 UU De NIBDWE LONDON doet het gryie Jiaar binnen enkele dagen verdwynen luakt het glanBrjjk en sacbt is bnechad yk foor de huid en erft niet Crue S cent per flacon eu 1 50 per dabb iie flacon Alleen verkriigb r by 3 A CATS in don Papiermolen Gouda Naar builen franco per post 1 ct per flacon hooger ADVEUTENÏ1EN nalle Hn tH on Huitenlanilxnht CViuraittei worden dadelyk opgeionden doof het AdTettaotieBureaa ran A BULINKMAN on ZOON te ao da Porselein Kristal Byouteriën enz De Ondergeteekende bericht door deze dn ITouveautés Voor het a s St 2JIC0LAASFEEST ontvangen te hebben Tan leer goedkoopc Artikelen Aanberelend en Hoogachtend Th Schmidt voorheen Wccl Boelsiiins 8 08iESWSIESBIIf A 7an QALEIT Eleekerssingel Ontvanffen eene FRAAIE COLLECTIE miiwm mmi Gioiioi loim gih Bloembollen Kurkschors en vele iMIeuwe Artikelen wetka uu eeuige dagen aangerold mei CHUYUANTHlMUM BtOKMBN zullea geëtaleerd wordea een en aader zeer geichlkt voor m ST NICOLAAS CADEAU mi Medcrlandscbe 8toomboot Haalschappij De Stoomachepeu BOLLAMJ kapt J SMIDT en BATAVIKB kapt J 8AÜBB vertrekken eiken Dinsdag en Zaterdag Voor Tracht of passage Tcrvoege men zich by de Cargadoorf der Maatschappy Boompjes 72 te Rotterdam De Stcomschapen losten te Brewersquar de markt van Boter en Kaag te Londen Het gi oote aantal 7ieiiuwkwalen vau KOI uwlioufdpijn af lot de voorafgHnndu kentoukonuu van apoplexie heraonberoertt te trot iwrcn nog steeds alle ruiddelea door de medische wuteuaoiiap HHiip eweiid Eerst nao den nieuwen tyd Icoitilde oer toe dat zij door het gebruik maken van den eeiivoudigstoa weg Bamelijk Inogs de huid eene pby aiologisohe ontdekkin gedanu heeft die na hnuderite proefnemingen thaua over de gebeele wereld varbreiil is en terw t ng in welonsohappulijke kringen de hoogste Itulaiigstüllin wekt tevens eene weldaad blijkt te tljn voor de aan enuwkwulan lijdende meiisohheid Dnzo genoeswgze is mtgevonden door deu geweten OfBoler van ïraondhuid Roman Wotnmann t4 ViUhofen ea berust op de ondervinding op edann in eeno so jarigu praktgk Door wasschlug vao bét hooM eeamaat per dag worden daarioe gesohikte stoffen door de haid onmiddellijk aan het senuwgestol medegedeeld Met deme genueswyze w rdeii werkelgk sohtttereutle reuultaleu verkregen eu n maakte z ioveel opgang dat van een doir deu nilvinder geschreven werkje OVER ZENUWLIJDEN kn BEROERTE hare voorltomlnK en genezing bloneu korteo tud reeda de 85e druk venubeae u Dit buukjo bevat niüt altettQ voorimtgrootepubtiuk vjiretuobare vorklarinKCii omtrunt het wezen dor nieuwuro tberapio oii do daarmijde xotfsin waiibopi i evaUon verkregeu uitwarking innar ook vindt men dnarin w ton Boliappul ke verhandelingen uit de mediBObe bladen dio aan dew gonoeuwyze gowüd ïijn oonifdo arschrift van tal van gotuigHnhrifton vnn iiui i i epliint8tt geaooakundigen onder wolko P Meniere mod dr professor aaa de poli kltniek te Parijs rue Rougemont 10 Stelaarober med dr praktiseerond g eoeeBheer aan het krankElnnlgeii geatloht te CUorenton S nitfitsrath iJr ohn te Steltn Uroasmnan mei dr arroud arts te Jöhlingen Dr P Po restler geneesheordlrootear van het hospitaal te Agen Geheimrath Dr Sobering kasteel Quteufels Bad Ems Oarse mei dr ganeesheer dlreoVam der galvanothorapeutlsahe lariohiing voor enawlljders te Parils rue St Honoré 334 Consul f on ABCheabaoh med dr te Coifu Ur Bus aCD arrond arts ta Zirknlts Obar itabaarït Jeolil med dr te Weenen Dr C Bongavol to La Farrière Eure Ud van dea Conaell Central d hygiène et de Santé in Frankrijk en velo andoren A M allen rior lenuwgostol meer of minder aangedaan is of aan Boogenaamde lenuwacbtlgheld lijden vasrv u de kuuteokcnDu gn ohronl ohe hoofdpUn migraine BOhele hoofdpijn bioedaandrang groote prikko baarli ia gejaagdheid glapelaosheldt llohamolljke onrust m onbehagelijke tdestand toidur uile siokeEi die door boroorte gotriitFen werden en nug lijden ai de gevolgen ilaurvan Kuial verlammingen Onvermogen tot sproken sware tongval moeiefijk slikken stijfheid der gewrichten met voortdurende pijn plaataeliike zwakte verzwakking vin geheugen ene en lij die reeds onder geiiooBkimdtjitïi behniitteli ig gowoeet zyn maar door do kende middelen alt onthoudings en koudwsterkuiir wreven elec riseeren stoomlooi uf neebudei ge ii genexing of leniging biinuer kwaal gevonden bobben on ten stutte zy dio vrOeS gevoelon VOOr beroerte en daartoe reden hebben wegens versobijnsolon als ZlCll aanhoudend angstig voelen verdoóving In het hoofd hoofdpijn met duizeligheid flikkeringen en donker worden voor de oogen drukkende pijn onder het voorhodfd uidng In dei ooren het voelen van krleboling in eu het slapen van handen en voeten aan ai deze drte oategoru n van ZOnUWllJders als ouk aan Jonge mei eS lUdande aan bloekzuoht en kraohteloonheld ook aan gewade zalf aan Jonge personen die veel met het hoofd werken on goostol jko reactie willen voorkomen wordt dringend aangoradon ioh het boven vorraeldo werkje aan te schalFon hotwelk op aanvrage kOSte lOOB eu tiranCO voraonden wordt door I KMAIRK t Co Apothekers te Parijs rue de l Eehiquior 80 Alleen goroohtigd tol verbreiding der goaaMwü van Wii iSSMANi llOMAJ d Oud Offioiet van geKondbeid eere Ud der Italiaaneoho Saniteits ordo van hot Witte Kruis en vanlor to Amstcrdtm door 8 CLEBA X A Co Heiligoweg 48 Bolterdam F E T n fm KOI FF Apothfker Korfo ïioofdstoefl ttreckt LOBRV INmTOX Omlegraoht bg de Gaardbrug F 160 STMIe Puii lEDIGniALI UMTRAAI J TEN DOESSCHATE te Zwolle 00 auejl to CtMi la t Oeaaask Oearaat sa kst PkaiBas Wssktlal flrina DKLAAT dl m 80 Narkl Gooda üp de Jongste hygieni eh raaJiciDale Tento Mistdlluiiif te imt is de Weissman acbe geneeswijse 3o de medische jurj met de Zilveren Medaille bekoond il w nit Tcneckt f t BBK telettM UIT HKT MaOAXIJS TAV i N KAVKNSWAAY ONEN GORIMCHKM Oeu THEEËN worden afg e rerd in verxegelde pdkjet Tan rf twee en een hidf en een Tied om met vermelding ranNommer enPrgi Tooruen tui nereniiMuidMerk rolgeni de Wet gedeponeerd I Zich iot de nitToekng Tsn geeerde orden auibeTOi nde J BBEEBAAllT LZ EENI6 DEPOT der Baagicfae yteechaitru den Heer J E SOMMER 9 Ot per FI 5 Ct per vl FL prachjllg helder en goed werkend Depot A NORTIËU Goowe P 34 35 ZAKrWOORDENBOHKJES beTattende de geslachten der uifst naamwoorden be uflT na eene korte rerklaring van de nloeitykste daarin Toorkomende woorden Totgens de nleutve I Spelling van Dr M bB VRIES en Dr L A tb WINKEL bijl Opruimix it 10 Cent verkrygbaar by AJ BRINKMAN ZN j Ttemdeieeg 343 Staats loterij lo Klasao Trokkiug van Woensdag 15 Novemherjl89S No 80 84 6000 No 16083 ƒ 2000 No 18289 1000 No Mt f 400 No 6641 200 No 8361 8441 14723 au 16916 100 Praten van SO 32 2D10 4U0 7308 10 61 I27e le39t 18640 38 ma 41811 7384 10424 12788 16413 18634 71 2032 4220 7417 10444 12360 10444 18684 88 2084 4231 7443 10621 12911 1 677 18100 149 2047 4288 7632 10727 12963 10660 187 7 199 2006 4299 7644 10778 12968 16891 18762 233 2106 4313 7500 10810 12966 16393 18764 367 2187 4318 7781 10819 13030 10724 18777 483 2223 4356 7816 10904 NI074 10746 18771 486 2324 4357 7872 10999 13105 16747 18884 492 2406 4460 8047 10962 13II8 10783 13966 623 2436 4539 8064 10990 13189 16864 13964 bso 2461 4I 62 8066 11007 13200 16874 19006 570 2485 4095 8069 11022 1330J 10896 19050 601 2487 4728 8096 II13S 13339 16910 19063 611 2504 4734 8111 H135 13407 16920 19083 609 2505 4744 8160 III66 13621 10992 lt U4 078 2013 4758 8207 1II70 1S523 17066 19336 717 S029 6029 8301 11866 13538 17006 19439 762 2636 5061 8303 11287 13637 17098 19407 786 2669 5073 8347 11320 13700 17120 19422 01 2743 5116 8355 11482 13916 17134 11482 809 2818 5364 8629 11428 13901 17881 19 03 326 9824 6468 8678 1I46I 14086 17888 19606 867 tm 6477 8579 11676 14078 17878 19696 j34 2916 6637 8678 11728 14076 I7 99 1961S 941 2964 6606 8706 11731 14173 17914 19678 908 3003 5700 3715 11735 14188 17412 19676 3011 5776 3719 11798 14243 17423 196801088 S2S8 6861 8738 11866 14803 17473 19727 1064 3268 6903 8792 11962 14897 1H97 19738 1085 3880 6968 8880 11973 14496 17536 19760 II9 3333 5986 8909 12001 14697 17679 19764 1196 3850 0074 8918 12063 14030 17040 197711886 3371 0185 8931 12084 14666 1766 197 1867 8394 6187 8937 18086 14730 17080 198641292 3466 0169 8940 18141 I47SS 17716 199081306 3481 6180 9018 18176 14986 17717 199961321 3603 6214 9134 12180 14988 lf71 199731385 3617 0269 9237 12804 14944 17736 200001412 3523 0200 9319 12217 16264 17748 80002 1443 3lia9 0341 9367 19887 16386 17768 80006 1467 354 6364 9300 18808 16417 17769 800461616 3617 6462 0491 19281 16422 17782 20082 1671 3663 6476 9649 12293 1645 7 I79S2 20101 1588 3726 0510 9600 18308 16480 17965 20206 lOOI 3757 6526 9676 18660 16676 18020 80229 3786 6668 9718 13308 16769 IS036 203661623 3835 6578 9778 18398 16785 IS038 204481643 3878 6603 9326 I8404 6804 18104 80477 1662 3880 0660 9910 18588 16t b I8IS4 20497 1653 3895 6036 10013 18664 16943 18188 80 06 1744 8997 6788 I00I6 18b33 I696i4 I 87t 80649 1768 4r35 0838 10080 12661 15987 18368 80663 1796 4063 6997 10168 18660 16118 18480 80644 1876 4060 6940 10190 19608 16149 I84S6 80660 I89I 4083 6971 10224 12673 16188 18440 90671 1893 4036 7096 10228 18697 19898 18463 80754 I91I 4093 7069 10X43 18704 10313 18629 20758 1 4007 7148 10836 18713 16338 18690 809411973 4130 7836 10354 18728 16368 18636 19901 1987 4137 7311 r Gouda Snelperadnik fan A BtiKEiUHlt 2oOM BINNENLAISTD GOUDA 16 November 1893 Door de Afdeeling Gouda van den Bond van Ned Ond rw is een adrea van adhaesie aan 11 M de Koniigiii Regentes gezonden in Kake de uitvoering vun Art 26 alinea 2 der Wet op het h O Bg het gisteren te Utrecht gehoadei examenvoor apothakersbediende is o 9 gealaRgd deheer B van Setnia all ier In bet wesieiyk deel der gemeente Haastrecht grenxende aan Stolwijk Gonderak ed Gouda komen vele gevallen van mazelen voor Ge Inkkig zgn ie nog al van goeden aard In de tweede openbare vergadering van bet Nut te Haaetrecbt trad als spreker op de beer van Doorn van Hoorn ZKd sprak vóór de panze over het tponeelstuk Hamlet van den Engelacben dichter Shakespeare Na de pauze droeg hy eene novelle voor getiteld Uit deo igd toen ik een lief vers maakte Zoud moi en werd doorJ v d Beek te Moordrecht proceaverbaal opgemaakt t en een wielrgder die de vrouw van Arie Vorsluia op den IJseldyk had aangereden zoodat xg vatleude den mantel had gescheurd en yich bovendien niet gering had bezeerd De kameraad van dezen vélocipédist diende zgn bekl in t gen genoemden agent over George de Jong va vien hy drie zweepslagen had ontvangen o K hü diens wagen zonder te waarocbuwcn wilde paaseeren LAatslleden Vrydagavond hield de vereeniging Excelsior te Stolwyk haren eersten Nots avond in dezen winter Als spreker trad op de heer D O de Kouing en om nu zgn hoorders een afschrik van een grogje in te boezen n had deze tot onderwerp voor zgne lezing gekozen het geestige iGrog Americain vau Justus van Maurik Dat het gehoorde zeer in den smaak viel bewees het algemeen applaus dat den spreker ten deel viel Niet minder waardeering vonden de bydragen die na de panze geleverd werden door de heeren H A Westbroek P Stoppelenburg L A Schilt en den spreker f Met voldoening mag Ëxelsior op den avond terugEÏen want de talrijke opkomst van leden met hunne dames heeft bewezeUj dat niet alleen de avonden gewyd aan tooneeluitvoeringen maar ook de Nnts avonden zeer op prys gesteld worden IbF t ILLETOIM De Geliéime Bezoeker Naar het DuiticA ï Laat hst maar Uzel Ik tal zonder moeite alleea wel klaar komea Zoo geheel zonder moeite giag het echter aiet wftot de ilaDke dams di Iierer zelf alles bedisselen wilde moest op de tseow itaao om de majoltkaseliaai op het midden der eettafol te plaötsec De bloemen en graaien door hare achoone handen geaobikt vitnierden d fee t lgk gedekte tafel Oy hebt tooh aan 3azanne gezegd zoo ging de daiae voort dat ie vooral sorg moet dragen roor bet gebraad dat mijn broeder thuis zgn stable d hötes niet oliBBen val Ed ook tegenover de jonge vrouw moeien we ons beste beentje voorzetten Hat tal geaobiedeD zooalt de juffroaw het verlangt a ar Èn dan moot Frits altjjd bij mja schoonsaBter met bedieaen beginnen niet bij tag Een tevredod blik vltMg n eenmaat over de tafel vandaar dat ze de geiiobteo welke het dienstmeisje trok niet opmerkte Deze vatte echter qq moed en ze ïde Ja lieve juffroaw ik heb het hem reeds dia zgn ventiAid gebracht maar ugnhoer Ueiohard ataat hier reeda e n lijd te waohien loize wees daarby naar de door van een aangrenzend vertrok De jiifiwiw dki fl et dea mg er naar toestond wendde Men scbryft uit Ammerstot Was de handel in teen in verscheiden achtereenvolgende jaren zeer gedrukt in de laatste twee jaar bestaat meer leven in dezen tak van nyverheid Dit beeH natanriyk tengevolge gebad da de prijzen zgn gaan ryzeu en bygevolg bjj de verpachtingen die dezer dagen in verschiÜeudi streken plaats hebben booge sommeji besteed wonlen Reeda in het voorjaar badden verscheidene teenhandelaars aldaar hun voorraad verkocht Men besteedt thans voor witte Ëngelschiteen 10 a 11 cent per K G an voor wit mandenmakers 17 li IS cent per E G Tot rapporteurs over het wetsoqtwerp 0 i de grondbelasting zyn door de afdeelingen der Tweede Kamer benoemd de heeren Goekoop Veegeus VÏn Oelden A van Dedem en Zijlma Mr Ë A Bmidt ia voor de herstemmiug voor een lid der Tweede Kamer in hut district Veendam definitief caudidaat gesteld door dr kiesvereenigingen Eendracht maakt Macht te Veendam met 15 stemmen tegen 6 stemmen op mr M W P Treub Burgerplicht te Nieuwe Pekeki met 18 stemmen tegen Xh op mr Treub en Burgerpliüht te Veendam met op 1 na alg meene stemmen De heer Smidt heeft bekend gemaakt dnf hjj om verschillende toevallige redenen get ne politioke lezing in het district Veendatn kan houden Zyne politieke denkbeelden zal by in plaatselijke bladen uiteen zetten Als bij gekozen mocht worden zal hjj met zijne kiezers kennis maken By ministerieel besluit van 10 November jl is mejuffrouw W J Snellen ouderwyaereB te IJselmuiden mft iugnng van 1 December a 8 tot onderwyzeres tevens adjunct directrice benoemd aan het rgksopvoedingegesticht te Montfoort üe 2e luit der inf O J leger N vau Gelder wordt inet 1 December ontheven van zjinc detachcering by het koloniaal werfdepot if Harderwyk en weder in hei genot van verlot gesteld M O te Charlois verwondde zich de vorige week aait den duim Daar bet wondje zeer onbeduidend was sloeg hy er geen acht op Spoedig zwol echter eerst de dnim daarna de band en emdelyk de arm op Waarschijnlyk was er een weinig verf in de wond gekomen De geraadpleegde geneeskundige constateerde liob verrast om en knikte even met het hoofd legen den perso D die daar op den drempel stond en die alle bewegingen van die lieve gestalte roet bewoadering had gevolgd Uit zijne oogen itraaltte een nog jeugdig vuur wel o n weinig in tegenspraak met tyn i eheele wazen Mijnheer fffoinhard wai reeds den manae jken leeftijd ingetreden en hoewel zijn kort gehouden doDkerhruin haar nog dicht genoeg was liep er toch hier en daar zoo o rerklaurd h artje door Hjj stond daar als een bootende zondaar die om vergiffenis bad roor zijn on ngediend binnentr en Goeddn avond Here Meinluird klonk hera toe Ebt maar niet z6o n bedrukt gezicht Na deze hartelijke begroeting keerde da joDge dame zich woor tot het dienstmeisje men zou haast zeggen met opzet De opdracht Was spoedig gedaan en met een Iwat ik itog zegjjen wou gaf zy Lize ten slotte n de laat in Oe slaapkamer eeu klein vuurtje aante leggen daar men meestal huiverig is als men van de reiB komt Dat allea weet gg merkte h op en tooh ontvangt ge mij zoo koel Nog niet eens wordt me een hand toegestoken Maar in plaats vau modeIgden te hebben glimlaahte sij even Zoo zoo ge wilt dos ook nog onder de ho e reinanden guteld worden Maar dan nergens meer tilraalaipen Daarop echter gaf rg hem de hand dia I hg reoht harteigk schudde Eigenlijk moest ik em beetje boos zyn Meinhafd dsar ge my niet eeni een bandje hebt geholpen ï aar ge wilt immers niet dat raen je helpt dat heb ik daar zelf geboord Is het niet cao Lize jnfffoaw Hilda wil liaver illea alleen bereddereo en Moe ernsligo bloedvergiftiging en door dodtlfeflfende midJelen ii toorloopiir het iieiur weken Te Hilvrrsuoi beeft de commiuie toor warme M uitdoeling Mnaoddg bare taak Toor dit MOterireiiooii begonneo lluiiu 20 portiün i nue spijs met Kg brood werden aan bet gibouw uitgereiltt en sen nligtal choolkindcrto van behoeftige ouder iu het gebouw gevoeil me een warm mmX en een snede brood Door bijdragen der ingezetenen i de coniwioie m staat op deie wijio voork te gaan durende 20 weken tot 22 Maart telkens fier dagen per week Ook maakt een damescomité er werk Ben Onitioher trüheer t d Kctteuborg is deier degen Foor den dag gekomen met een pretentie op dr Zwoodscbe rogeeriug betreffende een torn vau 58 5Ü0 TJialer welke de Zweed licbo iStaat gedurende d n dortigjarigen oorlog van zjne voorvaderen geleend heeft Mot de rente komt deze deriDK op 205 000 kronen Oe Zweedsche bladen moenen dat aan dien eisch zai voldaan worden Te ijeheveningon zfln doof een conaortori m van bouwers gronden aangekocht aan de Haringkide aldaar om daarop flinke liaizen te bouwen die f 1000 i f1200 buur sullen doen alsmede ruim 30 0 X Meter grond van de erven Waterreus Lz aldaar waarop burgerwouingen zullen worden gebouwd aau welke tuintjes zullen worden verbonden In dit plan zijn 4 straten geprojecteerd Deze plannen moeten reeds door B en W zijn goedgekeurd en de teekoning is diensvolgens aan dat college ingediend Zoudra deze is goedgekeurd zal onmiddeiyk mot den bouw worden Ijegonuon Tb Lemmer is plotseling eene zeer kwaadaardige pokziekte uitgebroaen Zij openbaarde zich in de vorige week bü het kind van eene chipper dat binnen een tijdsverloop van vier dagen stierf Beeds den dag na den dood werden èn de moeder èn de grootmoeder aangetast en thans heeft zich de gerreesde ziekt ook in een paar andere gezinnen geopenbaard Te Simmel Meersen werd voor ongeveer h weken een geestelijke door eenige personen lastig gevallen Een i ekere Bernardus Verstegen oud 29 jaar die den geestelgke te hulp snelde werd by die gelegenheid door eenen steen ge daarom cal ik mg wel waohten ODgevraogd roiju hulp aan te bieden Ik heb uwe hulp toch ingeronpen priiitdo Hilda maar mynheer bad zeker weer van die gewichtige bezigliedeo waarbij men oude vriendi n vergaet Oode vriendea vergeten t hrrhaalde hy dat ii onmogelijk dat woot ge zelf ook wel Hilda zei hg ernstig Maar torstond liet hg er sobertsond op volgen Ook zonder mg ia alles klaar gekomen De beele tuin 18 geplunderd voor lie guirlande s toebereid selen voor illuminatie zyp al gemaakt wat blyft er dan t og voor mg te doen F Zou ik soms onder iodereo arm een mortiertje moeten meebrengen of bet koorgezang van herders en boerun moeten ioatudeeren Loop hoon tQula Hilda raayr dat ze bet zoo org niet meende bleek spoedig toen zij vervolgde Laten we ir myno vor rekken gaan Mcinhard verontiobubligde zich dat hg door amb jibezigbeden naa verhinderd eerder te komen torwgl ze Bamen zich naar eon zyrieugel van bet slot begaven vAuir de zoster van den bewoner bare kamers had Het was een zeer ge allig vertrek dat zij binnentraden door de soherouring maar ten halve veitloht HitHa nam plaala op een itoel bij hel vonster terwyl haar geleider de glazen deur die naar den tuin viterde wftde sluiten Doe dat niet wofd er verzocht laat die open We zijn tn September het wordt konl Och hernam tj er komt oog zoo n hWrIijke lacht binnen Ik wil het jaar genieën zoo lang mogelijk wil ik de zon nakgken als er nog maar een schemering er van aan dea hemel 1 trolÜBn dn is dezer dagen urerieden Op la t der joatitie is bet lyk naar het gesUcbt Calvariënbelgc te jllMeirioht overgebracht om t worden geschbnwd Heden werd te Ko endaal bjj atnkomat van trein 7 uik Breda in een eerste klam coopé het lyk van eenen reiziger gevonden bebloed en met eene wond aan het hoofd Een a tiohoten revolver waarop nog hagels zaten lag naast hem Naar men vermoedt is de overledene uit Antwerpen afkomstig en werd hy door do politie gieaocht Te Dordrecht is tot lid der Prov Staten van ZuidHolland gekozen de heer K Bos Aeu lib met 794 van de 1071 geldige stemmen De ingenieur van den waterstaat Schunrman a r had er 193 De herstelling van bet afoescboven gedeelte spoorweg tuaschau Beek EIsloo en Bnnde en de verbetering der aangrenzende baaavakken vordert zoodanig dat vermoedeiyk du onderhanden werken in de tweede helft der volgende maand geheel voltooid zullen zyii Ten einde volkomen zekerheid te verkrijgen omtrent de veiligheid van den geheelen spoorweg tnssdiien de genoemde stations aijn van wege de Maatschaypy tot exploitatie van staatsapoorwegen op verschillende plaatsen manndiDgen gemaakt in den roet van bet baanlicbaam en worden thans nog van regeeringswege tal van boringen verricht in de baaoopho ingen ten einde de hardheid van den grond me voor die opboogingeu werd gebezigd en den toestand waarin hy zich bevindt te leeren kennen Deze boringen worden verricht door den heer A Lestrade ta Arnhem onder leiding van den ingenieur K J des Tombe te Iluermond Loc Meisjesidealen Ter kenschetsing vaneden literairen smatk onder onze jonge dames k n de volgende vraag als eene vermakeljjke maar tevens belangwekkende bgdrage golden zj ia geknipt nit dn Vrr enbns van De Hollandeche Lelies Zyn er ook H Lelietjjes in het besit van platen of photograph iei o van beroemde perso nen o s van Napoleon Bismarck Hhakespearcj Longfellow Milton Louis Couperus Frederik van Eeden Krans Coenen Jr Frans Netscher Royaards enz die zoo goed willen zyo ons die over te doen V Antwoorden met adres Lotos c Dfze kamers liggen op het wMleo en het soboooste van Walttirsbofen ii dat daarbuiten geene bergea liggev Ik hoop dat ik hier uog lang moge blijven Dat zijn recht weemoedige gwlaehten llah uiet sentimenteel worden Denkt ge dat ik er zoo tegen opzie en beetje ouder te wordeft Dat zal u ook niet schaden merkte hij op Zy antwoordde daarop alleeo dodV even d sohouilen op te httlon Ken kort zwijgen volgde hierop waarbg baideu in gedachten verzonken zaten Hoe komt men tooh menigmaal in zulk e n stem ming zeide Hildn maar ifltmoal züt gij er de grootste schubt VRD Waarom mgne woorden verkeerd uitgelegd Is dat nu alles wat ge mg komt brengen nadat ga mg een halvgu dag in onrust alleen hebt gelaten f g weet dat ge In alles op m i rekenen kunt maar ik kan my niet voorstellflo dst ge mg werkiilgk uoodighebt Onrust is wel wol sterk uitgedrukt Toch niet viel sjj levendig io en nam van e i tafeltje waarop Verscheidene portretten agen een vel papier Daar ooicyfer nu alsjeblieft dit telegram eens dat w hedonmorgon van Frans ontvingen Hij las W kometi hetleutfvond Het blyft b de ahpraak per brief Kamer gtireed houduu mfior voor hij geëindigd had viel zij hem in de rede Wie kan nu doartilt wija worden Welke afspn tk eu dan die kamer Het spreekt van zelf nat wediu g oreed houden waarom ons dat per telegramop hel hart gedrukt Waar die brief met alspraken bl ft mag den hemel weten ik heb niets oDtvaagen r nK esne iy ü