Goudsche Courant, vrijdag 17 november 1893

8 t OI 7 U At f f I U M 7 M V J S a ot a o 10 6 a oi 1 10 18 t lt a ai t 5 a a aa t gi a sa Directe SjMiorwegverblnding met GOUDA WlDtenlIenst 1893 94 AaoRevaji ctober TUd vao Greenwich XOTTIRDAH 10 87 10 84 10 41 10 47 8 48 4 80 1 46 1 85 f a os f r a o V f V la Oa 18 40 8 16 8 48 1 10 4 08 4 40 DEM HAAO eOUDA sHa 6 48 7 80 7 48 8 88 g 4 10 1411 88 18 16 1 88 S 15 8 46 9 48 4 15 4 48 5 81 7 8 08 88 aOVDA DKM HAIS Oeuda 7 80 40t 04 8 S7 10 48 18 11 18 111 01 1 87 8 66 4 48 6 87 8 8 7 18 8 88 B 37 10 46 U U 11 80 leT M 7 48 8 68 i o i Bl Kr 7 47 Z Ze w 7 SB OI N dL d 8 W Vootb 8 07 a ia 1 44 1 4 1 68 8 04 8 0 1 18 4 57 8 11 1 18 8 18 1 84 6 08 8 88 1 88 8 81 1 88 6 80 8 88 10 11 aHagaa ia la 8 84 10 07 11 87 18 41 18 61 1 48 1 67 4 85 6 86 6 68 8 41 7 48 8 66 10 1511 18 11 40 IS Qoada 6 86 WK 7 66 8 0 8 al lO t 10 66 18 48 8 88 8 18 4 18 4 47 8 88 8 01 7 46 8 88 10 08 Oudew 6 0 64 11 9 Woardae 6 67 7 018 11 8 40 11 18 Haroialaa 04 7 08 8 48 11 88 Ulraebl TU 7 88 8 88 8 41 10 51 11 46 Onuda 8 80 7 80 8 18 B8 lO K 10 68 18 0818 46 8 S0 8 45 3 16 4 18 4 48 6 80 5 61 7 48 8 85 10 08 B T R K O H T 0 O n D Ulrecbt 8 38 7 60 M 11 84 IS OS 18 10 8 10 3 5S 4 43 8 88 7 48 Harmalan g 47 8 08 10 0 18 1 8 84 4 08 4 6 Woerdan 8 63 8 10 10 16 18 88 4 18 üudewaler 7 07 8 18 10 84 18 48 4 84 Gouda 7 80 8 88 8 84 10 87 18 08 lk 66 1 88 8 50 4 37 6 80 7 0t 8 S0 AH8TERDAM 0 0DA 8 87 8 87 7 6 a 44 6 04 8 44 8 17 8 08 10 88 8 61 8 1 6 60 8 18 10 84 l SO 8 08 8 60 4 48 8 8 8 81 8 86 8 88 10 10 68 S O V U A A MaTIRDAM 10 08 10 56 18 1 V 8 81 4 47 8 88 7 45 10 08 l ia 18 1 k 8 40 8 46 8 88 S7 iu ii M ua i 8t 80 ai Da Hugiche bneftchrgfei der Zatph Ctt f Mgt in njn joagilt apütel na MD woord nn holde un de irerkkracht ran den minuter ran koloniën het Tolgende In het Toorloopig Tenlag orar de begrooting Tan jnatitie wordt dit jaar een buitengewoon groota plaate ingenomen door beacbonwingen OTer de ts hooge declaratien ran uolariiwn en OTer de meeat wenaohelgke maatregelen om daaraan een einde te maken een onderwerp dat reede herhaaldelgk in de Tweede Kamer ter iprake ii gekomen Vooral nn akten Tan reiling en gunning ran raate goederen loo werd ook nu weer geredeneerd wordt dikwijle Teel meer in rekening gebracht dan de wet toelaat en het publiek itaat weerlooa tegenorar notariiaen Tooral indien wat in aommige ttreken Tan ona land werkelgk achgnt plaata te Tinden de notariaeen bg onderlinge afipraak een tarief boren het wettelgke raetatellen en in rekening brengen In den regel wordt in de TailconditÜn rermeld dat dekoopar een zeker aantal percenten boren den kooppr B te betalen stat hebben Hier in den Haag bedroeg dat ró r de Termindering Tan de mutatierecbten 12 pet en dan nog 1 pet Toor bodgelden Na de rermindenng der orergangarechten ran 6 27 tot 2 15 pci ii dat onfer o ik goed ben ingelicht tot 8 pet gedaald udirect betaalt natnuriyk de rerkooper die 8 pot want de kooper biedt minder naarmate men de koeten in de Teilconditian hoogar atelt Aeht percent nn ia Keker te reel TDoral by belangrgke rerkoopingen Wet ia wajtr kan da rerkooper met den notaria oraraankomen dat die 8 pet niet geheel in den ak Tan den notaria zal rloeien maar dat daaraan een deel aan den ferkooper xal worden gereatitueerd maar in don regel ia de oliünt te Teel ren den notaria albankelgk om Terantwoording ran de koaten en eengeapeciflceerde of getaieerda rekening in te dienen Zia hier in t kort een OTeniebt Tan de te beide gebrachte grieran Maar boe het zy hierorer zal men t rrg algemeen eena zün dat er miabroiken beataan en dat bet moeilgk ia daartegen op te treden De groote Traag ia echter hoe en door welke mutiegeten Wat het roorloopig reralag dienaangaande mededeelt geeft nog niet bijaondar roei licht Om ieta te doen hebben de miniatera ran jnatitie en financiën een aoort van proclamatie uitgeraardigd waarbg bet publiek herinnerd wordt aan de rerlaging der mutatietechten en van de gerolgen die de Terloging behoort ta hebben op de notarieete declaraties Maar juiit deze maatregel werd in het kamerreralag ernatig afgekeurd omdat de regeering daardoor feitelijk was opgetreden tegen alle notariaaen goede zoowel ala slechte en men toch nooit moet rergeteo dat er ook in notariaat rele eerlyke ambtenaren egn die er niet orer denken een gulden te real te nemen Wnaracbjjntijk zallen de betrokken miniaten daarop antwoorden dat de goede notariaaen die niet te hoog rekenen tieh die circulaire uf proolomatie Totatrekt niet behoeren aan te trekken en dat duidelijk genoeg de waartcbuwing alleen gericht was tegsn die Takgenooten die te lange Tidgers hebben om binnen de grenzen ran het wetteiyk tarief te bliJTen Oooda Moordraoht Nisawerknk Oapril Botteidaai Botlenlui Oap e Nimiwarkerk ICoordreeht Oottda 7 11 01 U IO 11 18 8 81 10 aj6 40 7 58 8 14 Gouda Amitaldan W st fien andere Traag ia of dat middel die herinnering of waarachuwing reel gebaat beeft In bet reralag werden rier andere middelen aan de hand gedaan maar tweeerian worden onmiddellijk ook weer afgebroken Zoo ook werd aanbeioten de koaten van de openbare Terkoopingeu door den rerkooper te doen dragen met rerbod deze den koopera in rekening te brengen maar terstond werd gerraagd wat zal het baten in at die gerallen dat de Terkooper ran den notaria afhankelijk ia Veel beter zeiden andereu ia hot tarief zelf te herzien en het berekenen ran de hooge honoraria onder atrafbedreiging te rerbieden maar daartegen werd terstond aungoToerd dat een notaris dikwjjta relc werkzaamheden Tan adminiatratieTen n adTiseorondon nard rorricht waarroor gean bindend tarief te nuken ia zoodat zg het toch altijd in hunne macht zooden hebben tieh hooge belooningen te TerKhaffen Intnsacben twee denkbeelden werden geopperd die meer inatemming Tonden In de eerste plaata lou men aan de notariaen de Terplichting kunnen opleggen eene apecificatie hunner koaten op de akte te Termelden wat br tegenwoordig reeds Terplichtend ii ToorgeachreTen roor de deurwaarders Verder achtte men het aaobeTeliagawaard het toezicht op de notariaaen aldna te regelen dat daarin wordt deelgenomen door de ambtenaren der registratie die door bon werkkring beter in staat zgn hen te coatroleeren dan de dfficierei Tan justitie Hoe da min Tan jastitie oeer dat alles denkt zal later moeten blgken Niet kwaad c zoe ona adriea zgn maar geenszins afdoendeNeen men bereikt het doel niet door comptabele ambtenaren controle te laten uitoefenen beter zoo het zgn de notarissen zelf tot comptabele ambtenaren te maken en goed te bezoldigen Ik weet wel dat men dat niet doen kan zonder het terrein ruimer te maken roor allerlei zaakwaarnemers die zeker niet als goedkoop bekend staan omdat met rele bemoeiingen welke men thans aan notarissen opdraagt bezoldigde rijksambtenaren niet kunnee worden belaat maar men moet in dezen goed ondarscheiden tusschen bemoeiiogen die thans aan notarissen worden opgedragen uit kracht ran de wet en bemoeiingen wkarmede men de eerate de beate kan belasten en dii men onk zelf kan rerricbten Voor de eerste bemoeiing ia de staat rerplicht de burgera tegen te hooge betaling om niet te zeggen afzetterij te waarborgen maar met de laatate heeft de ataat nieta uit te staan omdat men daarbg geheel Trjj is om Tan de aangeboden diensten geen gebruik te maken als men het te duur rindt Alleen daar ia ataatatnaacbeokomat gerechtraardigd waar rechtens of feitelijk geheel of gedeeltelgk een monopolie bestaat De Standaard dringt er op aan dat deheer Van t Lindenhout en zgn zoon en deaangeklaagde onderwgzers die allen in de tweedebrochure Tan den heer Van DetJ met namengenoemd worden elk TOor zich en oitT pTgldeene klacht wegens laster bg den rechte indienen Het blad zegt rerder o a £ r is tot dusTer Tan de zgde Tan Neerboacbo i Teel te zacht opgetreden We ontriedendit Tan meet af aan Maar andere atemmenhadden op Neerboacb meerder inrload Alhonden we bet dan ook roor mogelgk dat ditóók nu zoo zgu zal en dat de positie ran Neerbosch hierdoor nogmaala lerzwakt worde toch mogen we daarom ons adries nietternghouden Juist in het belang Tan Neerboschis doortastend handelen thans plichtmatig Menmoet zelf toonen het eind ran deze zaak tewillen Men schrgft aan de sProT AUer Ct nit Hoogeveen dd 14 Norember la oa la ia U 58 1 05 i ia 1 1 i ai 10 56 11 oa 11 0 ll U ii at la aa it sa 11 01 a 4a aa 7 47 7 48 s oi M UM 10 11 4 68 10 88 11 10 1148 De drie cholera patiënten in deze gemeente zgn OTerleden Op bet oogenblik zgn er geen nieuwe geTallen bekend hoewel er desniettemin wel eTVlIan kunnen zgn Men houdt het lierer geheim men wenscht geen dokter Het minder ontwikkelde gedeelte der boTolking verkeert in de meening dat de medische hulp den patiünt juist in het graf helpt En dit ia geen praatje maar is de stellige orertuiging ran Tele ingezetenen Een paar staaltjes om hierran bet bewgs te geren Bg een der tfaans oierleden patiënten is op sterken aandrang ran den burgemeester een dokter gehaald een drank wordt Toorgesohreren en gereed gemaakt De inhoud ran bet drankflesohje rerminderde wel langzamerhand echter niet door het geregeld innemen door den patiënt maar doordat de familieleden er nu en dan een lepel rol ran wegwierpen Toen een tweede drank door een der familieleden ran den apotheker gehaald werd werd den apotheker gevraagd of het niet een kwade drank was want was dit bet gerat hij zon er dsn we roor zoi geii èmi dé p tiëai r niet ran kroeg NKl t de apotheker aaoberal den üraok te gebraiken Tolgeni bet Tooracbritt tan den dokter werd door bet familielid opgemerkt dat kg er wel roor zou zorgen dat de patient er niet nn kreeg hy stond bet niet De apotheker rerzocht toen den drank terug en nam er in bgxyo Tan den afhaler een teag nit wauita bet bewtute famielid gemitgeateld de apotheek rerliet Voorts verkeeren Telen bier in de meening xicb plaatsende op een streng relegiens standpont dat wanneer men de cholera kr jt er toch niets aan te doen is en dat men ook Tolstrekt geen roorzorgen behoeft te nemen Eaadgeringen om toich geen ongekookt water nit het besmet rerklaarde kanaal te gebraiken Toor welk doeleinde ook worden minachtend beantwoord met ik geloof er Tolstrekt niet aan Hieniit is te verwacbteo dat als er in ons Taderland eene plaats is waar de cholera langen tjjd Tele slachtoffers ksn maken bet xeker Hoogereen zat zgn niet haar ongeloof io de voorschriften der hygiene en in de medische wetenschap en met het geloof in de Toorbeschikking des Heeren welke bij een groot deel zgner berolkiog heerscbt Hygiënisten en medici iluiu als Terlamd alleen de invloed der orthodoxe theologanteo kan beo miischien hier weer nattïg werkzaam doen zyn Te Pargs wordt schaatsen gereden de Tflrer ran Vitlebon was gisteren met prachtig gs bedekt dat de Pargsche groote wereld naar hniten heeft gelokt Een jonge dame te Berljjo die s avonds na tien aur piano gespeeld bad werd door den politierechter op klacht Tan den onder haar wooeuden huisbeer veroordeeld tot een boete Tan 5 Mark De rechtbank heeft haar in appèl vrygesproken van het barengeracht dat zg zon gemaakt hebben Zg had niet met opzet l Ten gemaakt en baar pianospel was zoo geweest dat bet dienstmeisje er bg in slaap was gevallen Twee vrouwen die dezer dagen des morgens omstreeks 4 nur bezig waren een gzeren praam door Oude Pekela te trekken werden eensklaps opmerkzaam gemaakt op een klagend geluid dat blgkbaar nit een nabg de vaart staande woning tot haar kwam Zg klopten aan en een vrouw opende de huisdeur en vertelde schreiende dat baar 70 jarige tante erg aan den drank en des nachts plotseling verdwenen was Een der vrouwen had toevallig lucifers in den zak Ke i lantaarn werd aangestoken en toen aan het zoeken Bg den regenbak stond een uitgebluscbt lampje bet deksel stond opgelicht en tuon men omlaag keek stond daar bet bestje tot aan de armen in bet water Nstuurlijk werd ze poedig uit haar onaangenamen toestand geholpen en vertelde toen Och ik wol mie verdrinken moar de dood is zoo benauwd en t woater was toe kold v Een Mevrouw op den Westersingel te Rotterdam beeft pas een nieuwe meid aït den omtrek van Gouda een echt bnitenkiod dat zg met Teel moeite eeoige manieren geleerd heeft Op een damespartgtje prgst zg haar stilletjes in een hoekje der kamer en ze dat zg goed heeft opgepast en netjes bediend Daar vraagt een der damei een glas water Trotsch in het gevoel der pas behsalde loftuiting keert zg zich om en roept met boersch accent Wie van jullie heeft nog meer dorst vaDs l cti 4 50 4 87 6 04 6 11 8 80 8 10 8 17 8 88 7 S0 4 10 8 40 GOUD 11 80 8 80 18 80 10 80 Toorb 6 54 N dL d6 6 Z Zegw8 08 Bl Kr 8 14 ZaT M 8 1 10 41 AnatordaaaS AgstarJim Wa 6 80 7 66 8 10 Oeada 7J0 8 88 8 40 11 10 11 S6 1I 1 Het stoomschip Gellert van dellamborgAmerikaansche Pakketvaartmaatacbappg had den 16 October Hamburg met 40 kajuits en 221 tusscbendekspassagiers alsmede een gemengde lading verlaten De eerste dagen ging de reis voorspoedig ïn den nacht van 21 October tegen 12 uur stond kapitein Kampff terwgl een stevige briis uit het noordoosten woei op de brng toen barn een matroos naderde met de mededeeling dat achter in het schip een dikke rook drong door de ventilatorea die het tosachendek van Tersche lacht TDorziet Kapitein Kampff commandeerde onmiddellgk alle hens aan dek weea de stewards en een paar andere mannen ran de equipage aan om de slapende passagiers te wekken liet da rna de ventilatoren dichtstoppen om het binnendrio o van rerscfae lacht te beletten en daarna werden de pompen in werking gesteld Doodelijk rerschrikt glden de passagiers waarran de meesten slechte leer weinig gekleed waren naar het dek en terwgl bet den kapitein gelukte de kajuitspasnagiers gematte stellen Bchreeuwden en jammerden de tusscbendekspassagiers wild door elkander e rat toeu de kapifaéiD hun verzekerd had dat het gevaar werkelijk niet zoo groot was ala het scheen waren zg eenigszios gernstgesteld Om ban nog meer te kalmeeren liet de kapitein de reddingsbooten uitzetten Uit de bemanning was intussohen een kranige brandweer gevormd en spoedig nam het blusschingswerk een aanvang en rloeide het water in stroomen naar het gedeelte ran het schip waar men den brsnd vermoedde Een der officierea beproefde met eenige matrozen onder in het schip te dringen de dichte rookwolken echter dreven de koene mannen herhaaldelgk terug Kapitein Kampff liet nu rerscheidene gaten in het dek slaan om het roor in het tusschendek beter te kun nen bestrüden maar hoewel Terscheidene slangen reusachtige massa s water naar binnen deden stroomen moest men de gaten weder dicbtmaken daar door den tocht de rlammen nog meer aangewakkerd werileo en dichte rookwolken uitsloegen Een poging ondernomen om de plaats te bereiken waar de brand was uitgebroken bleef zonder gevolg EiodeIgk brak de dag aan maar nog was t gevaar Tolstrekt niet geweken Het bleek dat de vlammen meer en meer bet voorschip naddrden zoodat men de tapgten in den salon opnam Zg werden met zeewater gedrenkt om daarmede zoo noodig de uitslaande vlammen te keer te gaan Hoe men ook uitkeek nergens aan den horizont ontwaarde men een zeil of een stoompgp zoodat men de noodselnan maar achterwege liet Alle pogingen om het vuur meester te worden waren terergeefsch en toen nn eindelijk een der officieren Maandag den 23 October des namiddags den kapitein meldde Vst de stalen platen aan stuorbnordzijde van Èet schip heet werden toen kwam zel op het gelaat van kapitein Kampff een bezorgde tnek want hg wist dat els de platen te heet Werden sij zooden uitzetten en de küoknagels los zouden laten zoodat het binnendringen van het water niet meer belet kon Worden De brandweer werd aangewezen de platen onder alle omstandigheden koel te honden Men bracht te dien einde water uit zee aan dek en liet het langs de platen loopen De rook drong intusschen uit alle ook de kleinste gaten aan dek en daikr bet tot dat oogenblik n niet gelokt was de vlammen met succes te bestrgden kwam den 24 October des roormiddags kapitein Kampff tot het besloit andere maatregelen te nemen Hg riep de bemanning bgeen en onder zgn persoonlgke leiding werd het groote luik geopend en werden een aantal slangen met het eene uiteinde orer den rand gelegd Het water stroomde naar binnen met ware doodsifcrachting begaf do bemanning zich in kleine afdeelingen naar beneden om den rourpocl direct te bestrfclen Slechts enkele minaten konden de manschappen het beneden uitfaouclen zoodat zg Toort durend moesten worden afgelost Eindelgk den 24 October des avonds kon de kapitein aan de passagiers roededeelen dat men het vuur meester was en dat het gevaar als geweken kon worden beschouwd Den 25 October s morgens rroeg werd het gedeelte van de lading dat in brand geraakt was aan dek gebracht en overboord geworpen Het verdere gedeelte der reis kenmerkte zich niet door noemenswaardige roorrallen a 4o 47 8 54 10 1 10 10 11 88 8 40 a os 11 08 11 88 u a 6 86 7 07 7 17 7 84 7 81 7 87 4 48 4 86 8 08 8 0 5 16 8J0 86 X 44 6C a 6 65 4 48 7 08 7 U 7 80 7 88 7 81 W f 54 5 0 8 0 8 0 10 07 10 54 04 1010 88 l 8 41 3S 10 40 11 88 4 10 4 88 ajo 4 10 7 88 4 86 7 4 47 10 08 1M8 11 87 11 48 18 18 sf I 8 8 80 10 £ n zoo waren dank het flinke optredenvan den l pitein bgna BOD menschenlevens die aan alle kanten bedreigd werden gapaard gebleren In den Amerikaanschen staat Colorado beeft men met eene meerderheid ran 4000 stemmen bet kiesrecht aan de rroawen toe ekend ten einde rroowen naar dien staat te trekken die in de mgnstrakeu eene grootendeels mannelijke bevolking heeft De Hooge Raad verwierp gister bet cassatieberoep van Antoon van Berknm te Oss tegen zgne veroordeeliug door het Hof te VHertogenbosch tot een jaar gevangenisstraf wegens mishandeling Omtrent het ongeluk bg Muiden wordt nog gemeld dat de Igfcen der beide omgekomenen in het sorteerhuis werden gevonden De linkerhand van den eene was geheel zwart gebrand een gedeelte der borst was ontveld eo de achouders waren eveneens zwart van brandwonden Het gelaat was niet meer te herkennen Het andere Igk bad groote brandwonden op de borst De werkman Weot die tusschen twee muren bekneld was geraakt bad geen ander letsel bekomen dsn een woiide aan een wang Een corr van het Utr Dbl t vroeg dun directeur naar do vermoedelijke oorzaak lk gaf heel wat geld als ik haar wist t wm zgu antwoord Wg konden ons dan hoeden voor een volgenden keer Maar bgna nooit ontdekt men de oorzaak bg een kruitontplofflng Ook nu weer zgn de beide werklieden die er waren omgekomen Toen de sorteerder in het zeefhuitf den slag hoorde Ttuchtte hg onmiddellgk en een minuut later lagen beide gebouwen in puin De overledenen waren uiterst VBrtrouwde arbeiders stille voorzichtige menschen anders bad ik hun nooit dat gevaarlgk werk opge dragen Ik ben er dan ook van overtuigd dat bet niet door hun on voorzichtigheid is gekomen Helaas beiden waren gehuwd De ean laat een vrouw roet vier de ander met acht kinderen na Naar men verneemt zal de directie voor die betrekkingen blgv q zorgen Hel door den Oranjebond van Ordet aangekochte veld genaamd Het Hofveldc gelegen in de Wormermark onder Apeldoorn is afgebakend in perceflen en het bouwen van acht woningen aanbesteed Dezo acht woningen zullen met den aangelegen grond in eigendom Tar trekt worden aan een grondwerker een bezembinder tevens grondwerker een sigarenmaker een papienpaker een oud milïtair een metselaar een sigarenmaker en een opperman De gelden zgn verstrekt als volgt t 5000 tegen 2 f 1000 tegen 2f f 1000 tegen 3 f 1000 togen 3è pet en dus zal het fonds van bebeer uit dezen hoofde jaarlgks met f IHO versterkt worden Door tuBscbenkomst van een com mission n air in effecten werden dezer dagen nog twee aandeelen in de stichting genomen en wel tegen een rente van 3 pet Er is dus nu een kapitaal van tien duizendgalden bgeen waardoor tien gezinnen gelukkiggemaakt zgn H Twintig leden der lUtreehtsohe Kiesvereeoiging hebben het bestuur verzocht zoo spoedig mogelgk een algeraeene vergadering te belagen ter behandeling van het volgende Toorsteï De algemeene vergadering Overwegende dat de heer d Aolnis de Bourill met een beroep op zgn betrekking als Tooraitter der vereeniging in een ingezonden dagblad artikel getracht heeft een in eene algemeene vergadering dier vereeniging genomen wettig besluit in geringschatting te brengen en zgne beteekenis in de oogen van bet publiek te verkleinen dat deze bonding van den heer d Aulnii niet is overeen te brengen met een behoorIgke rerTulling der hem opgedragen betrekking ran voorzitter der vereeniging sdat zg voor het prestige der vereenigifeg naar buiten bedenkelgke gevolgen moet hebban hsre afkeuring ovet deze houding van den heer jd Aolnis als voorzitter der vereeniging nitsprekende beslist dat die bonding in strgd is met de belangen der vereeniging BDlteslandscb Ovei zicht Da reia ran den Ooalenrijkschen Kanselier naar Rome en zgn onderhoud met den Itoliaansehen gezant ak den minisier ran buitenlandsche zaken alRnede zjjo onderhoud met den koning te Montza wekt natnorlijk veel beUngstclting Omtrent het doel der reis ia nog nieta bekend De keer Caeimir Perier is met 295 tegeJ 195 stemmen tot roorloopig president der nacbe Kamer benoemd De adoyen d ige de 87 jarige KerreB nc hield toen het nur van opening geslagen bad en de leden hnn plaatsen hftdden ingenomen voor do afgevaardigden een korte toespraak roor de Senatoren deed dit den voorzitter ChallemelLacour In zgn speechje heette Blanc den vertegenwoordigers van het algemeen stemrecht welkom en sprak er zgn vreugde o r uit dat de republiek na een strijd van 23 jaren ook bg de jongste verkiezingen zegevierend uit bot strgdperk was getreden Zoowel de uitslag der verkiezingen als het bezoek der lUssische vloot waardoor de vriendschap tusschen Rusland en Frankrgk ia bekrachtigd werden door den beer Blanc als ganstige teekenen beachonwd voor de toekomst der Fransche republiek Nooit zoo besloot hg onder luide toejnichïngen zat men de onsterflijke dépêche vergeten waarin een grootmoedig souverein het verlwnd der beide landen bezegelde Frankrgk staat niet langer alleen het ziet nu zonder ongerustheid en vol hoop de toekomst tegemoet Ook de president van den Senaat roerde in zijn openiu peech het bezoek der Rassen aan itftuurlgk ook om de politieke beteekenis ervan te doen nitkomeu Toch waren zgn uitlatingen niet zoo boog gestemd als die vun Blanc jacour sprak meer in overeenstemming met bet flegme dat de Senatoren van de afgevaardigden onderscheidt De voorloopige verkiezing van den voorzitter der Kamer de definitieve rolgt eerst als de Kamer wettig geconstitueerd is viel uit gelgk men verwacbtRU kon Tot president werd herkozen de heer Casiniir Péner de candidaat der gematigden tegenover den heer Brissou die als candidaat der radicalen optrad Tot onder voorzitters werden gekozen de heereo De M hj en Lockroy de laatste als vertegenwoordiger der radicale groep en die met Brisson zooals men weet naar de eer streeft om de leider van al de radicale elementen te worden Eenige dagen zullen er wel verloopon eer men met bet onderzoek der geloofsbrieven gereed en de Kèmer doa wettig geconstitueerd 18 Loodat Dopuy misschien Zaterdag en anders eerst Maandag zijn inioisterieol program zal overleggen De Henaat heeft al dsdetgk eenige dagen vucantie genomen en komt Miiandag weer bijeen In socialistische enoradicale kringen bcerscbt groote opgewondenheid over een zoogenaamd complot tegen de arbeiders syndicaten dat dank zg de onbescheidenheid van een onbekende te vroegtijdig aan het jicht is gekomen Door de Petite Itópublique ie gepubliceerd een vertrouwelijk rapport van den procureurgeneraal te Douni aanden minister van justitie waarin de schrgver voorstelt een aanklacht in te leiden tegen twee groote mgnwerkefrs sjfn dicaten van het Noorder departement wijl did syndicateo niet overeenkomstig de regelen der wet op de vakvereenigingen zgn geconstitueerd Het tijdstip voor een vervolging wordt gnnstig genoemd omdat de ingnwerkers door hetraiitukken der werkstaking ontmoedigd zgu en niet te heftig zouden protesteeren ten gunste rnn de syndicaten De ambtenaar die verklaart dat de prefect van Pas de Calaia zija gevoelen doelt rerzoekt machtiging tot het instellen der vervolging voor de samenkomst der kamers daar huis oekingeD noodig zijn bg de afgevaardigden Baaly eo Lameudin waartoe later de machtiging van het parlement wordt veroiacht O imiddellijk is door den minister van jnatitie een onderzoek bevolen naar hou die deze documenten hebben ontvreemd en aan de publiciteit buit gegeven Onnoodig te verzekeren dat het scbrjjven van den procureur generaal van Donai een on bench rijfelgke opschudding in de socialistische pers teweeg brengt BiJ de vele interpellaties welke het ministerie io de kamer wachten is er zouder twgfel ook nog eene over dit belang l rgk document te wachten De Engelscbe bladen bespreken in goedkeurenden zin het aanbod van bemiddeling der regeering in de kolen crisis vooral billijken zij de benoemingOTan Lord Kosebery tot Voorzitter van de nieuw saam te roepen conferentie van patroons en werklieden De bladen erkennen de werkelijke gevaren van de nu aangevangen regeeriijgstactiek indien deze stelselmatige staatsinmenging in elk arbeidersgeschil bedoelde hetgeen zou zijn af te kouren doch zÜ stemmen toe dat de tegenwoordige omstandigheden buitengewone maatregelen wettigen De cStandard verklaart dat aan bet ministerie dat rarst gisteren het bedoelde besluit nam statistieken en feiten ruorgelt d werden welke aantoonden dat de stremming der kolenprodnetie een hoogst ernstige verlamming Tan den nationalen handel na zich sleept héU geen geheel ten bate ran het buitenland komt In eene te Manchester gebonden vergadering van den Mgnwerkersbond werd gisteren besloten het voorstel tot bemiddeling van Olsdstone aan te nemen Ook ïï mgneigenaars hebben de bemiddeling Hn ijpt gouvernement aanvaard De bert van Devonshire ontving in Ierland een deputatie van het Ulster Land comité die hem de noodzakelgkheid betoogde van d eja fscbaffing van het dualistische eigendoraWcht in Ierland door gedwongen verkoop Het on derhoud toaschen den hertog en de deputatie was niet publiek maar men s t dat de hertog te kennen gaf dat hg persoonlijk niet gekant was tegen het beginsel van gedwongen verkoop aan den pachter indien de politieke noodzakelijkheid daarvan kon aangetoond worden Hg was echter van oorJeel dat zg die zulk een plan voorstonden verplicht waren aan te toonen hoe het kon uitgevoerd worden met getgke billgkheid en rechtvaardigheid j ens den landheer den pachter en den Britacfatn belutittgbetaler John üedmond heeft te Newcaatle ou Tyne weer gesproken voor een amnestie der lersehe dynamiet misdadigers Hij beweerde dat de Gladstoneaanache party verplicht was toe te geven aan den nationalen wensch in Ierland tot loslating der dynaniiet gevangeuen omdat xÜ beschouM d moesten worden als politieke veroordeelden Dat laatste was de eerste reden tot vrglating de tweede was dat men in Ierland betwijfelde of zü wel op voldoende gronden waren veroordeeld en de derde dat zy ook indien zjj al rechtvaardig gevouniat waren in alle geval thans lang genoeg straf hadden gehad PARAPllllES voor Dames Heeren en Kinderen A van OS At £ 73 73 Oeurs van Amsterdam 15 NOVKMHÏK Iptkoera I 81 101 76 76 1 Vor kr 881 101 76 Vi 1 1 Ka 4V 101 78 US 10 SB 98 8V 7 MsuaaLiNB Cert Ked W S J idilo dito dilo Sdito dito dito 3 illoKOtH Obl Ooudl 1881 88 Italib litsclirijvinji 1BS8 81 SOosTBNR übl in pspior 1888 8 dito tn zilver 16A8 6 PottTLOAL übliï mot ticket 3 dilo dito 3 KlisLANO Ubt Uüst ie r w 5 diloGoeOD 1980 4 ditabij1Iolh 188 4 ilito bg Hopt 1881l 0 4 ditoiaKOud leim 1888 6 dito dito dilo 1884 5 Sfanjx HtirpcL sohuid 1881 4 TcitKEij iepr Conr Isen I8S0 4 iec Iceiiing serie D Oen leuuin serie 0 ZiluAril BKH Ktc v obl lS a SMexico Obl üuit Soh 181 0 Ve i 7 i r i i übl 4 oiibiip 1681 AmsibeiuM ÜbliuBtion IKSl 3V KorrBHDAM Sloil loon 1886 37 1 Nbd N Afr llnr del r Mud 88 Arondili Tub My Corlifioai 1150 I ciiMBBt8ch ppy dito 88 Amfa Ilyiiotliuubb piiiidbr 4 100 CulL Mg df r Vorstöiil aaiid Wl r llypolhmkb paiidbr i lOO jXuderlaiidsnho baok Hand 205 14 3 88 47 ♦ i 183 1S m N d llaodelinaalioli ditu It N W il Fac llyp b palidbr 6 88 llotl llypolheukb paiiilbr 4 j 101 Vu llypolbeokli dito 4 lOÜ OoaTKNR ÜoatUonfï bftiikaaiid 1 82 llusl Ilypotliookbuiik pandb Jl i 99 i Ahbuixa I uit bypoth pandb 5 Man I i l r Umi oort 6 88 Nbi lloll lJ 8poar M i aarid lil Mij tol Kipl V 81 Spu aand I Ü Ne 1 Iiid Spoorwogm aand I 1611 Ned Zuid Afrik Spie aand 6 i 1181 dito dito dito 1891 dilo 5 I 100 IlAl iB 8poor l 1887 8 A Kobl 3 47 Zuid lul Spwing A H obl 8 41 Polen Warschao Weonun aaml 4 188 Rum Or Ituia Spw Mg aand 5 liS 687 HI lOS 10 9 SO loiV i 0 130 10 47 81 S2 t 13 101 75 108 too 61 60 10 IS 106 106 100 111 116 I OS Haltisclie dilo iuind 70 90 Faatowa dito aand 5 Iwang Dombr dilo auid 5 Knnik Ch Azow Sp kap aand 5 Loaowo Soffaal Sp My oblin 5Orel Vitebsk ilito oblig 6 ZuidWoil dilo aand 6 dito dito oblig 4 10 76 AHBttiKA Cunl Pao 8p Mij nbl 8 Chic k Nortli VV pr J aand dito dito Win SI Pator obl 7 DflDver St Kjo ïr Spin uerl v a Illinois Central obl m goud 4j LouisT k Noalivillal ort v aand Mexico N Spw Mg Icbyp o 6 ii m ICansas v 4 pet pref aand N ïork OoUrio k West aand dito tmia Uhio oblig S Oregon Calif Is bvp in goud 5 St Paul Hinu it Manit obl 7 Ud Pac Hoofdlijn oblig 8 dito dito IjIdo Cut le hyp 06 Canada Can South Ccrt r aand Vbn C Rail It N le h d o 0 Analerd Omnibus M j jiid Bottord TramwegMaali iSFnd NiD Stad Amtlardsm sand 3 Stad Ilolterdam aand 3 BttoiB Stall Anlworpcnl887 Siad Brussel 1888 S HoNO Thaiai lU gullr sollscU 4 OosTEKR StaaUlesning 1680 6 K K Oost B Cr 1880 3 Spanje Sled Madrid 3 1888 NiD Vor B Hyp Spobl crrl S Nov WaMrgsttJden Hoog Ijuig Hoog g Vriidag 17 10 S 7 04 U IS 7 8 Zaierd 18 U 47 U 0 l r l fond 1 1 I 10 10 J 16 l r i40 Hand 0 8 ♦ 11 11 S 1 11 S Uinid S S 01 3 67 Woensd Jl 4 U 43 4 98 1 Dondtrd JS 4 6 I 84 6 80 1 46 Springti 35 Nov en 10 Oeo Maan Zon No Opg A Onderg A Om Ouderr l 68 M 1 Nor 7 31 4 8 08 04 86 7 41 3 63 1 J 1 1 J4 7 49 3 48 SO 8 80 8 4 81 8 48 4 18 88 819 6 43 83 383 7 80 V M Inhiciitinobn wklks ubvaak schadk of iiinuui Xl N NSN VBE0OK2AXKS UÜKUEMKB8TER eo WETHOODERStm OOUDA Gelet op art ti en 7 der Wet Tan den 2n Juni 1875 8UaUl tad no 5 Urengen ter al emeene ttennia dat op do Secretarie ter riaia is getegd een verloek met bytagen vaa 0 donker om vergnnntng tot het oprictiten ï u een Sigarenfabriek in liet perceel aan den Jjangen Groeneudaal Wgk I no 74 Kada iter Seotie B no 675 Uat 0 Wornsdng den 29 Nare f 6 mi dee namiddigs ten 1 ure op tief iu idDui i gelegenheid is om bezwaren tegen de 0tMgdo vergunning in te brengen en d t gedurende d rie dagen roor dien dag op de Secretarie der ieineente van de ter zalie ingekomen Hehrifturen kan worden kennis genomen Gouda U November 1893 Burgemeester eii Wethouders Toorooamd VAN BERGEN IJZENDOORN De SecreUris BROUWER 343 Staats loteriJ le KlasBi Trekking run Donderdag 18 NovemlKr 1693 o 80 Prgaen No I83B4 100 No 4884 800 No 11890 400 3687 10493 8868 11039 8787 11599 8768 11787 94jjbl8656 oWr 18998 10087 13458 10101 IS637 10817 18786 10337 14148 10384 16078 10480 15147 15314 18847 15868 18377 16988 18418 16881 18498 10695 1897 1670 198 9 17898 19315 17694 l 8 i 17871 19468 17904 19684 17930 19865 17998 80414 88 8898 4891 849 Ue 8986 4966 8918 808 3910 6119 6981 747 3338 5810 7144 7457 7734 7785 8033 8088 8144 8819 3461 5305 7880 3818 6480 11193 4038 5558 1198 4147 6772 I 38 4418 8018 1899 U l 680 8484 4499 65478784 4849 6637 9495 MAK TBSRIOHTieil QOUdB 16 November I89S üo aanvoer ven granen was heden voldoende voor de vraag Bgna alios werd tot onveranderde prgwu verkocht Taroo Jarige Zoouivsolio 6 60 ü 6 75 Nuuwodilo 6 40 il 6 76 Mindere dilo 6 90 6 86 Af ükend 4 76 ü 6 86 Nieuwe Polder 5 75 i 6 86 Kooile inter 6 85 i 6 60 Itaodo ornor ƒ 5 0 it 6 Itogge ZeeuiVBoha 6 80 i 5 60 Polder 4 50 è 4 76 Builenlanilsohe per 70 k 4 i 4 86 Oerst wiot r 4 40 i 5 Zomer 4 i 4 50 Chevallier 5 50 8 Haver per beet 3 75 a 4 60 per 100 kilo 8 86 1 8 76 llenneplaad liilaudscfa 10 86 i 10 60 BuitanlandB ih 6 85 il 6 75 per Ueot Kanarieaaaa 8 60 £ 10 Koolw4 8 50 i 9 85 Krwton Kookerivten 9 6 iiP l l 5il Niet kokaude 6 i 6 40 ttooueii Bruineboonen 8 60 it 9 75 Witte boooon 8 k f t Ptarilenboouen 8 75 i 6 86 UaivsutioonsD 6 40 k tM Mais per 100 Kilo Bonu Amerikaanaebr f 1 7 il 5 80 Oinquantine 6 75 i 7 Vbbmaukt Melkvee g ide Aanvoer handel en prgxen stug Vette varkens red aanvoer handel uMlig 80 a 84 cl per half KO Biggen voor KnKBland rgd aanvoer handel matig SOii 81 ot per half KO Magere Biggen goede aanvoer bandol vlug O SO n 1 85 por e k Veile schapen goede aanvoer haiidal flauw 14 4 80 Weilaoiraeren goede aanvoer handel dauw 8 I 14 Nuchtere kalveren red aanvoer handel vlag 5 a f 11 fltaskalveren goode aanroer handel stug 2 i 60 Aangevoerd 61 partyen kaaa Handel stug le ual 28 a 30 8e qual 8 ji 27 Zwaardera Noord HolIsndsche S9 i 38 Boter goede aanvoer handel vlu Ooebot r r 1 65 ii f 1 66 per kiH WeiboUr 1 30 k 1 46 par kilo BargerlUke Stand GEBOREN 14 Nor Catharine CofnelU ouders O Kerkhof én C de Grqjjl 6eertruida ouders W H ran Esschoten en O Knopperta Theodoms Antoninfi oeepb ooders 1 B ran Cati en E M A Thier 15 Johannes Marinas ouders J I Starretold en W Biljec Oerarda Weranda Mmia ouders G A B Bantiinger en S A H M Brenket Catbarin Johanna SibilU