Goudsche Courant, vrijdag 17 november 1893

I JUEKL m l o 6 04 Zaterdag 18 Móf ember J803 3Ss e Jaargang üoiDSCHE mum Nieuws en Advertentieblad v6or Gouda en Omstreken De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k s met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per dne maanden is 1 85 franco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers VU F CENTEJS ADVERTENTIËN worden g eplaatsi van 1 5 regels k 50 Centen iedei e regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd oad n 0 Tngtbof en H C FruktD 16 Wilhalmiiut Helm onden E Bout n 8 D TAn den Eng GEHUWD 1 nn Vmh en E tsd Leeuwen H Hofitede en H M n der Rluiia N Polak en M CtU W Braynikien B de JoDg OVERLEDEN 14 Nor H H Minjet we l 0 Htolwgk 74 j 10 m N Moleaur 80 j 15 J C UkerTeld 16 j 11 m Baeawljk GEBOREN Janije oaden D Sobuoten en M Kort Jro onden H Hoogendoorn en J Verboom ADVERTENneN Benllen tu een leTenloM MaUje p LBVBDAO 01 JORO Gimda 16 Norember 1898 V Voonpoedig bevnllen nn een Oocbter B A B U BBEUKEL BtKTZiirou aimda h Nor 18S8 W J en Lion Blitz fAMUAHTSEni NIËDWËNDUK241 b J deo Dim Amsterdun TE CONSDLTEBBBN uderen WUENS DAO nn 2 nar tot en met VBUDAO i j nor Gouda Markt ISA Opentiin op TerUngen pijnlooi Toor beele dagen Adna un h Bnrean deur Conrant Berrte KieaHttit legen alle CononrrMrende Frgien GEROOKTE TONGHEISJES f i 40p r Klf 0 Spieringetraat F 48 OfEHBABESAHENEOKST IM Bertrgding en Afirohaffing nn den iterken drank in bet Locaal BEIL oia V0LK8 in de PBPXBaTBAAT Vrijdag 17 November dm aTondi ten 8i i nre alwaar MeJolTrouw H SGHOLTKIM ran Amtknlim Spreekiter al optreden LBDBN der Vereeniging tot Afaobaffing nnilerken drank Trgen toegang NIET LB DBN ƒ 0 10 entr e ZAK WOORDWBOEKJES befattende d gealaobten der wUbt naamwoorden b oanne ene kort rerklaring van de moeiliikite daarin roorkomtnde woordeot Tolgent de MtoUMX aptUing nn Dr M vi VBIB8 en IJr l k ti WINKEL Opruiming 10 Cent Ttrkrögbaar bg A BRINKMAN ZN Ttem4ew0g m B Bii 11 De NIBUWK LONDON doet bet grgae Haar binnao enkele dagen rerdwgnen maakt bet glanargk en tacht t onaobadeliik Toor de bnid en rft niet Prni 85 cent per flaoon en 1 50 per dobbde flacon AlleenTorkrggbaarbgJ A CATS in den Papiermolen Oouda Naar bniten franco per port 15 ot p flacon hooger B OlilBWIIBBftll A 7a GALEN Bleekerssmgel Ontvangen eene FRAAIE COLLECTIE 1 UUllUUH Bloembolleo Kurkschors eu vele welke nn eenige dagen aangerold met CHBYBANTHIHDH BLOBMEN lollen geêUleeid warden een en ander teer geacbikt voor ST NICOLAAS CADEAU Het j roote aantal zenufvkwalen na Muawhoufdpljn f lol de Toonfgunda kèalaekraea an apoplexie hsraeDbtroerte ta trolaeerea nog it da all middelea door de modiache wetonacbap sangewead Eerat aao den nieawen tijd komt da eer too dat M door hal gebruik maken an den eeo oudigatan weg namelijk langa de liaid eene phjraiologiióha onUlekking gedaan heeft die na houilerde proefnemingen thani o er de gaheele wereld verbreid ia en terwijl aji in wetanachappolijke kringen de hoogste belangatelling wekt tofens eene weldaad blykt Ie lijn oor da aan nuwkwalen lijdende menachheid Deae geneeiwijze ia uitgeroiiden door don geweien Ollioier van Oeiondheid Roman Weiaamann te Vdibofen en beruat op de onderriniling opgedaan ia eene BOjango praktijk Door wasschlQg Van het hoofd e6nmaal per dag worden daartoe geaohlkte stolfea door de hold onmlddBllljk aan het zenuwgestel medegedeeld Met deze geneeawijle werden werkolgk chitterendo reeullaten verkragen on tg maakte loovael opgang dal van aan door den nllvindar geaobreven werkje OVER ZENUWLIJDEN en BEROERTE hare ▼ oorkomiag en geneslnE binnen korten Ijid reeila de J5a druk eraehenen ia Dit boekje bevat niet alleen voor bet groole publiek verataaobare varklariogen omtrent het wezen der nieuwere therapie en de daarmede zelfs in wanhopige gevallen verkregen uitwerking maar ook vindt men daarin wetauschappelüke verhandelingen uit de mediSObe blaaaa dia aan deze geneaawuz gewijd zgn zoomede afiohrift van UI van getuigachnflen van hooggepbiatate geneeakundigen onder welke P HéDlère XUed dr profeSBor aan de DOlyklinlek te Parijs rae Rougemont lOiStpinttreber med dr praktiseerend Keneeilieer aan bet krankzinnigen gestioht te Charenton SHnitStsrath ur Oohn te Stettn Oroeamnan med dr arrond art te Jöhlingen Dr P Poreitier geneeibeer dlreateur van het hospitaal te Agen Gebeimratb Dr Sobering kasteel OutenlèlB Bad Ems Oarses med dr geneesheerdirao teur der galvano tberapeutlsohe Inriobtlng voor sennwlijdors te Pants rue St Bonoré 334 Consul von Asctaenbaoh med dr te Corfu Dr Bus acu ar rond arts te Zlrknlte i Ober stabsarst Jachl med dr te Weenen Dr C Bongavel te La Parrlère Bure lid van den Conaeil Central d hyglène et de Sant4 in Frankrijk on vele anderen Aan allen wier MDawgestel meer of minder aangedaan is of aan soogenaamde senuwacbtigheld lijden waarvan de kenteukenen zijn ohronlnohebooidpiin migraine soUelebooftlpiJn bioedaandrang uroote prikkelbaarheid gejaagdheid slapeloosbeid liohamelijke onrust on onbehagelijke toestand verder niie zieken dioiioor beroerte gelroffeu werden en nog lijden aan do ifevolfïeii daiirvHti mo U verlammingen Onvermogen tot spreken iware tongval moeielijk slikken stijfheid der gewrichten met voortdurende pijn plaaUellika zwakte verzwakking v m go heugen e z en zij die realia onilor geneoakundige behandeling gowoaflt zijn maar door do 1 kende middelen ala onthoudinga en koudwaterkuur wrijven electriaooran atoomlooi of zf bade geju genezing ot leniging hunner kwaal gevonden hebben en ton alolto z j die vrees gevoelen voor beroerte en daartoe reden Rebben wegeua veraohgoselen als ziCh aanhoudend angstig voelen verdooving in het hoofd hoofdpijn met duizeligheid flikkeringen en donker worden voor de oogen drukkende pijn nnder het voorhoofd sulzing In de ooren het voelen van krlebeling in en het slapen van handen en voeten aan al leze drie iiaiegorian van anuwHJders ala ooi aan jonge melqes lüdsnde aan bleekzuoht en kraobteloosheid ook aao geioodo zsltï aan Jonge oenouen die veel met bet hoofd werken en geeatelijko reactie wilkn voorkomen wordt dringend aangeraden zioh hel boven vermelde werkje aan te schaffen hetwelk op aanvrage kOStOlOOS en franco verzonden wordt door i LKMAIBK k Oo Apolho ara te Parija rua de l Eohiquier SO Alleen gerechtigd tot verbreiding der gonieawijM van ROMAN WEISSMANN Oud OIBoier van geaotldheid eore Iid der Italiaanaoha Sauiteila ordo van het Wille Kruis an varder la Amaterdam door CLEBAX t Co Heiligeweg 42 Rotterdam F B van SiNTE KOtrr Apotheker Korto Hoofd teeg 1 utrecht LOBKÏ POKTOi OuJegraoht bü de Qaardbrug F 160 Op de jongste bygieniacb medvcinale Tentoonatelling te Gent is de Weisaman ache eneeewijie door de medische jnrj met de Zilveren Medaille bekoond Gebri Stollworck s Chocolade eii Cacao DcBUsatiKe door do niouwfrto uilvindini n i i nmi iiinnal pMm il r rbctM tlP laln icatli m uitsluitend gebruik van ne en tijiwtu gronJi toffijn f jrauJiiw iii iiTbiiiilrr v n StoUwerck s Chocolade en Cacao n anbeveleMwaardig fiibrikmit nauwkeurig hoantwoordimdo ain dt u iahüuil for resp Ktiketten Do Firma behaalde 87 Brevets als HofleTernMcIer 44 Eere Diploma B gouden enz Medailles een bewijs van uitaantond Hjn febrikaat Keeds 1874 schreef de Aocademie lutionnl de Paris Kooa VOOB Mownou nne daille or r al re clauwc on oonaliieraUon do Totra wjeUmt abrloatlon do Ohooolat bonbon varlo oto to StillwarOk t bbriklut la verkrygbaar bg H H Confisenrs Banketbakkers enz enz Oaneraalvertogenwoordiiier voor Nederland Jolius Hattenklodt Amsterdam Kalverstraat IM Nederlandscbe Stoomboot Maatschappij De Stoomaohepen BOLLASD kapt J 8MIDT en B r dlPJ kapt J 8ADBB vertrekken eiken Dinsdag en Zaterd Voor vracht of passage vervoege men licb bg de Cargadoors der aatscbappg Boompjes 72 te Rotterdam De BtoomMhepen lowen te Brewariqasy de markt van Botto en Kaat ta lADden Oeada Saelperadrak vaa A BaimaaHk Zooi DM anAiros MAOAMMttm oo Frintenips TE PARIJ S Zenden gratis tB franco het prachtig geïllustreerd IIK ILHI met bollandschen orfranschen ieUst bevattende de afbeeldingen der laatst uitgekomeD modellen voor het Wintaraeixoen van kleederen hoeden enz voor heeren damn en kinderen op gefrankeerde aanvraag aan II JKLES JU ÜZOT A C PARUS Stalen van z den wollen en katoenen stoffen taken enz enz worden eveneoqa franco toe t zondon doch men gelieve daarvoor de soortün up to geven en ongeveer da prezen te bepalen Dit album bevat tevens de inlichtingen welke voor de goedeen prompte uitvoeringen jer bestellingen benoodigdzïjn Beitellmgen van S5 francs en hooger worlen met eeno verhooging van 5 iifQ franc vracht 0 1 erii oan inkomende rechten xn UU olaalieti van iVederlanii aan hals bezorgd De klanten hebben geeno formaliteiten voor rie iiiklannp of andcrsmts te vervullen jaar ons réexpéditlehuti te Rozendaai Noord Bnihnnl da trmcdf lioiii t is FEMSCHE STOOMVEEVEEIJ Gheuiisehe eo Zwiisersefae WasseheriJ Qebreveteerd door Z M den Koning der Belgen II Oppeiihelmer ilotterdaiD Specialiteit voor het stoomen en verven van alle Heeren en Oameskleediugatukken ook alle soorten Meubelen Ledikantgordgnen Tafelkleeden Tryp@n mei nieawe patronen geperst Kwasten Garniinren Neteldoek Talles Kanten Veeren enz Alle goederen kannen in elkander bEyven en worden onschadelgk voor de gezondheid bewerkt Ooederen kunnen in 4 dagen afgeleverd worden AGENT voor Uonda en Omatreken A VAN OS Az Kleiweg A No 73 Een ware Schat voor de ongelukkige slacbtofförs der Z fbevlekking Onanie en geheime uitspattingen ia net beroemde werk Z Dr Retail s ELFUEWARlL G BoUandacbe uitgave met 27 afb Prps 2 gulden Ieder die aan de versehrikketgke gevolgen van deze ondeu l di moet het lezen de oprechte leering die het geeft redt jaariyks duizend van een zekeren dood Te verkrygen bjj hetVer lagsMi azin te I eijpzig Neumarkt 34 franco t en inzending van het bedrag ook in posizegaU en in eiken book handel in Holland Dordrecht STEEDS VOORRADIG Coperw Balken bez en beh Pitch Pine Balken e rimn Delen Oregon Pine Balken en Delen ge oh en gepl Delen Ptaathout Ëllena Jiifferfi Kyldera Sparren enz u wmm LAGE PBIJZBN mm CogDacrinBois f X 40 da Islter D COGITAC FIS BOXb na ét SoeiéU Anomymê loor ll t nkMla lud en SueneilB biMduitbvdfB ff uUc MiMil Wordt getonrd in v r weM bsBUrfft ÜM tlhMl TIB 6 Lltn iBllOWl VDOnIra TU lMl tb t TUDr P P TuiHAIlKLllOOa mUalteBd TMtrilgbur ü Wed Qouda MELKERT OosÜiare BINNENLAND GOUDA 17 Nofember 1893 Voor een goed bezette z at trad gisteren in een vergadering van den Protestantenbond alhier op Prof V d Vlugl nit Leiden De heer van Yreumingen als woaro voorzitter opende en sloot de vergadering met een passend woord Wat ons blgft was de vraag die denSpr ran dezen avond wenachte te behandelen Na er op gewezen te hebben dat het Katholicisme aan onzen eisch niet meer kon voldoen daar het zoo geheel verschilde met de eerste Chriiiengemeenten ging Spr de vier hoofdpunten na waarop de Katholieke kerk boogt n 1 het werk der eenheid bet werk der heiligheid de eenvormige verbreiding over do arde en de trouw aan het Apoatolisch Christandom Deze werden door 8pr achtereenvolgipDS streng gecrüiseenl Ook het Protestantach ortbodoxistne kon Spr niet boeien daar bet als hoeksteen van haar leer aannam dat al de boeken van het O en N Testam van a tot z geloof verdienden Spreker toonde aan hoe de persoon van JezQB in de drie eerste evangeliën in de hrïe en euMn het vierde evangelie in geheel tegeng lda ga kêJi werd voorgesteld Van sgn standpunt stelde l Jezns in zjjn leven en sterven voor als den grooten Profeet die in t genatelling met den Dooper niet met hardheid maar met zachtmoedigheid den mensch wilden brengen tot z jn Vaderi Keurig gevoelvol was de schildering van Jezus leven maar indrukwekkend de beschr ving van hel drama dat op Golgotha eindigde Het ecce homo was ook nog voor onzen tjjd van kracht Het voorbeeld van Jezus in handel en an 1 na te vol n dat Étyfl ons en daardoor hoopte Spr zou de kenc die zich naar hem noemt ook bg de vorderingen der nretenachap een kracht ontwikkelen dio do wereld overwint Aan de politie fe Kralingen is gebleken dat de diefstal met inslniping in woningen in Terichillende lanen aldaar gepleegd zeer gemakkeiyk kunnen geschieden wyi de sloten der atraatdeuren van eene zeer eenvoudige constructie waren en eene heele rg haizen met een en den lfJen sleutel konden geopend worden V le bewoners hebben thans op hunne koa ten de sloteiLdoor betere doen vervangen De Gfelieimé Bezoeker JVoor iet Duittck Wkoht maar redeneerde Meiohud die brief is in plaats van met den soeltrein met den gevonvo trein maegegaan en jal nu morgsaochtcnd worden beioi d Zeg Mfiinbsrd zjjn alle roaniwii op hunne huweIjjksieii dan zoo gedaohtelooiF H j ug de vraagater oen weioig verrast aan Hoe kan ik dat weten antwoordde ij Het is buiten mijn schuld dat ik u hierop geen afdoend antwoord kan geren WcM maar blq dat ge daarvoor bewaard z t gebleven schertale Hilda In plaats van oude gosohiedenisseii op te rakelen ware het beter mg vooruit tfl ug o wat den brief waartchjjnlyk behelst Tante ik heb het gevondan liep daar een heldere sten bg de denr Het meiq fl dat huppelende verder kwam bail de grootte en kJeeding eener dame maar boudiag en stem weun aan dat tg eigenlek nog aèwreea groot kind was Wat heeft jaffroaw Mimi P vnu e Meiobard welwillend lerwijl hy haar als een dochter liffkoosde Goeden avond oom Meiobard zoi de kleine rrooIjjk maar vervolgde taratond ik heb het tante watt ga wat het isf Fa bmgtJWB mede Het voorloopig verslag over hoofdstuk V der Staatdbegrootiog bevat o a de opmerking dat in verschüleude afdeelingen de onbill khoid word beraamd om Gouda by voortduring een subsidie te doen betalen aan de Ryks hoogere bui erschool aldaar De toestand van het lid der Tweede Kamer mr L W C Keucheuiua ia naar het Dagblad c verneemt zeer achteruitgaande De patignt is thans bedlegerig en kan alechts op kunstmatige wyze worden gevoed De uitslag der verkiezing voor ti leden in het hoofdbestuur van het Nederlandsch Ooderwyzeragenootachap is als volgt Vacature Amsterdam Uitgebracht zyn 2194 stemmen meerderheid dus 1098 stemmen Gekozen is de heer J W Teepe onderwflzer te Amsterdam Voorts verkregen de heeren 0 Meijer 540 C F A Zernicke 215 en W Meerwaldt 98 stemmen Vacature Zuid Holland Uitgebracht werden 2230 stemmen meerderheid alzoo II 16 stemmen Gekozen is de heer Jan Ligthart hoofd eener openbare school te VG raven hage De heer F Gediking verkreeg 749 en de heer 1 Schreuder 129 atemmen In de gister gehouden birfÉ w ne vergadering van aandeelhouders in do Maatschappy tot exploitatie der Amsterdamsche Courant ia met algemeene stemmen besloten met nltimo December e k de exploitatie der courant te staken en de bezittingen on het recht van uitgave te verkoopen De Haarlemsche rechtbank besliste dat byeookomstflu van het Heilsleger niet zgn godsdienstige en dat verstoring der rust aldaar moet worden gestraft volgens artikel 144 W V S De flinke daad van den Scheveningschen knaap Jacob Tuyt heeft bg het publiek veel waardeering gevonden de jongen ontving daarvan meer stoffeiyke bewyzen dan by en ook wy verwachtten Dientengevolge is het mogelyk gewordenvooreerst Jacob goed in de kleeren te stekeq aan enkele van zyne billyke wenschen te voldoen n bovendien op de rykspostspaarbank op zynen naam vast te zetten eene somvan f 104 Vad Een 14 jarig meisje uit Scheventagen had Wilhelm vroeg Hilda sacht en voegde er weemoedig bij Ge weet dat Amerika eij zwoeg en zuchtte oh neen niet den goeden oom verklaarde Mimi terw i ze den laatsteo knoop van haar paletot vastmaakte Toob niek iots van mij P vroeg Metuhard verwonderd Ojj zgt er immers rocds antwoordde Mimi Daarna sloeg zy de handen samen ten ittv X hare oogen van genoegen straalde riep Uy Kaad ge hat dan niet Ik bedoel den nieuwen deu jongen oom liofl grappig toen ik b ra na het trouwen aldus aansprak Wat had ik odt anders moeten zeggen ta meer dsar big bet wel graag had Oom ha ha is dat nu ntet aardig tante l q tre met de vingers de vouwen van haar kleedgladden maakte daarop een diepe buiging Het is goed zeido Hilda dat go iraoht bij uwe nieuwe mama oen goeden indruk te maken Aeh die stiefmoeder I viel de kleine in maar ze hield terstond in toon ze den vorwütenden blik barer tante gewoon werd op hetzelfde opgenblik eobtar sloeg ze haar armen om Hilda s bals Ik vraag sleobta uw oordeel lieve tante sieobts bet awe Maar tante ge egt nog niet klaar en bet rijEuift zal dadelijk voorkomen we moeten toeh zorgen niet te laat aan het station te zgn 0at is gauw gebeurd ik heb alleen mgn mantel en hoed maar noodig antwoordde Hilda terwgl ze haar hniafaoiidflohortj afdeed Maar zeg me lieve hoe kiraamt ge aan dat idee Qa mil lieft dat ik galifk heb Ik bedrieg mjj IS liijh gisteren voor de rechtbank te s Graven li age te verantwoorden wt ens oplichiing Zs had ö moetEer 14 centen ontvangen om bitter te J leu maar dat geld versnoept en toon op naam van een ander de sterke dranij in een herberg gehaald De aioeder verklaarde dat het kind alles nit huis haalt en verkocht wat los en ast was en het O M oordeelde t dan oflè maar wenscheiyk het kind onder strengerm tucht te brengen door 4 jaar verblyf in een opvoediugsgesticht Men schrgfk aan de Standaard De rrijmetaelanra in hut dietrict Veendam en de ooBservatief liberalen fipanneu reeds al hunne kraohteit in om de nederlaag van den voormaligen Grootmeester te wreken Mr Treub moet geweerd worden Men weet dat Telen der kiezers die buiten de kiesvereeni gingen staan liever een radif aal dan oen oonaervatief onder liberale vlag stemman eu daarom dient er vooral met opoffering van tyd en getd aanhoudend gewerkt te worden l e antire vol ulft Dairen sullen ongetwjjfeld mr Treob stemmen van wien dien meer zekerheid beeft dat hy voor de kieéwet is dan van mr Sniidt De Staat80oorant behelst de statuten dei t enemging erkand volgens d wet van April 185 no 398 Christelijke Atoeschoidt n Gemeente te Waddingsveen Dinsdagavond is de heer O p t Hooft van Haarlemmermeer met het rijtuig zyne vrouw van de familie afhalende op de heenreis door de duisternis in de Ringvaart gereden Gdlukkig dat in de uabyheid menschen woonden wien het mocht gelukken hem van een wissen dood te redden Het paard is evenwel verdronken Een bom uit den Krimoorlog is thans te Dobraja Nadeshda district Taganrog ontploft Zy werd daar in den grond gevonden en door een man onvoorzichtig behandeld met het gevolg dat zy ontplofte waardoor negen nienachen gedood en verscheidene anderen gewond werden In een der binnenwateren van Uithoorn is voor een paar dagen door den visscher Ü Albera in eenen trek met de zegen 2200 pond brasem gevangen Wederom doen zich te Pijnakker twee nieuwe niet De boodschap van dio kamer heeft daarop betrekking Pa beeft altijd van die charmante ideeën O ik beu zoo iu mgn sohik En andermaal klapte zg iu de handeii en draaide als een tol in de rondte Hilda sohudde het hoofd by de opmerking van Meiobard dat het welltofat zoo was liet is enkel een iJse meende zg dat zijn oor prong beeft itbordaa we oen poosje geleden over Kdwio van Tonner spraken toen we onder de foiogrnfiei n Eochteo naar zgii portret om het in de knmer Egner zuiter te plaatnue doob we vonden geen passend Igstje t Ze raapte de fotograllt n die op de tafel verspreid lagen bijeen om ze weor m but album te zetten toen zo hij een vreemd edruisoh hot hoofd oinwendde Wat springt ge daar tooh als eeo geitenbokje Mimi Y Maar tante wat sen vergelgkiog ri p de kleine hoewel ze danste en sprong dat het haar voor bet gelicht hing Ze gaf daarom weinig soht op de vraag van liilda wrt tooh den brief zou inbonden Ala u daaraan zooveel gelegen ia riep MeinAard sclnrtseod zullen we een somnabule raadplegen Waar die vandaan te haten F De aohui o blik van Meiobard naar Mimi bemerkte Hilda niet erenals z ne woorden Ik geloof wg bebbea er eene alleen de magostisenr oatbraekt nog Mag ik de eer hebben mgne dikwijls beproefde kraehteo aan ta bieden Ik zou h t m tot eeir grootcr eer rekenen wanneer u mg daartoe in de gelegenheid ateldet Mesmer St Germain dootor gevallen van pokken voor Het is opmerkelyh dat de drie thans aangetaate personen allen direct of indirect in aanraking cyn geweent met leden van bet gezin dat in het aangrenzend Viyenban aan de pokken lijdt En de N Kott Ct c acfaryft de heer M Mees te Rotterdam het volgeode over de Concordia c Nederl Alg MaaUotiaippy val Leveo verzekering gevestigd te KoUerdam Toevallig kwam my in handen De£ehtf bode Delfcylache C Ourant van 28 October II waarin eene advertentie staat van bovenvermolde Maatsohappy met de by oegiug Mantschnppelyk kapita t Een milHoen Reserve voor do verzeker Jeu f 38 728 0 i Vroeger heb ik reeds eeo paar keereu attout gemaakt op den ongt nsligen toestand waarin m i de financiën van deze Maatschappy verkeeren Later ia in dè Ver ekeringsbode die 7ank herhaaldelyk besproken in ingezonden atukken Daaruit ts gebleken dat hetgeen van hot kapitaal geplaatst was ten volle gestort in voor zoover de aandeelhooders solvent waren dat dit ge to ie kapitaal ten volle verlofpa ix behalve een belangrijk bedrag dat besteed h aau onkosten welke onkostofi de directie b4 achouwt ala eene bate als geldbelegging en dat de reserve die er ü waanwbynlyk te klein is voor de obligo a van levensverzekering die u loopende v Als loaa na t dtti di Maatschappü byna uitsluitend hare cliënteeJu oekt bjj de onJHmiddulden voor nitkeeriiigeii by overlyden van f 50 tot f 100 ho moet men datvqualiflceeren ala eene directie dien toestand kennend eene adrerteotie plaatst zooals boven vermeld is De sergeanten £ jhr v d W en F zgn op last van den minister ran oorlog gestraft met 4 dagen provoost en verwydering gedurende 1 jaar van den 2u kl cursus en overgeplaatst naar de regimenten inf omd t vy zich indertijd in du bladen hadden uitgelaten dat de sergeant Vogel niet noeruenswaard door zynen vader den kolonel geprotegeerd werd Vad Gisteren is te s Graveohage het DiplomaA Akte voor de zuivere toeiiassiug van het correspondentie en vertrouwdheid met het systeem Stolze Wóry aan Mej A de Klerk Oftderw Hchoonrewoerd de heeren F L Pool Win kelbed Sappemeer 3 Cand afgewnea 13 Akte tot het geven van onderwys oorrespon dentieschrift Htolze Wery an de heeren J W i Meyer EmplM Wormerveer A W A Bosse Joarnalist Goes 1 Caod afgewezen m Halssma Un deuz trols slaapt Het was oen geheel zonderling aanbod np een even zonderlingen loon uitgebracht bet was of die stem uit de diepte eener pat kwam jg kwam evenwel eenvoudig uit do bont van ren kltiin dik mannetje iu een kalen rok die bepaald voor een slaukert gestalte gemaakt raa Het vuur waarmede hij sprak de houding van zgn opgeheven baad de uitgespreide vingers gaven aan ds verschijning des mans iels hititengewoon gefaeimrianigs Hij was zoo plotaeliog te voorachgn gekoinin en geen der drie had gezien ttii waar t e vroolijke zangster stoud als van drn doudei getroffen en de kaarten ontvielen aan Hilda s vingen Meiiibard chler was spoediger 2ijn verbazing meostar ivMsg ik u vragen hoe gg bier gekomen sijt iprak hij tot don vreemde op scher cn toon hoewel de plaats vao deze bg de open deur i est als antwoord koD diendy Uch zei de man men vorschijut en mes is or MIezviUï Volli Dat alles werd door bet levendiget fsbarenspet vergezeld daarop nam kg zgn hoed onder den arm maakte een diepe buiging Hooggeachte aanwezoodeTi sprak hij daarop ik kom enkel om mg te presenteereu daar ik voornemens t en eene groote voorfttulling te geven en het zou mg onnitaprekelgk veel genoegen doen als de adel uit de buurt haar wilde bijwonen Da beide dames zwegen nog altgd daarom nam Meinhard voor haar het woord Oy i t das een tooneelspeler i Wordt itrtoyi