Goudsche Courant, zaterdag 18 november 1893

4 Directe Spoorwegvcrblndiog met GOUDA Winterdlenst 1893 94 Aansevangeo 1 October Tüd vao Greenwicli QOUDA ilOTTEHDAM 18 12 68 1 24 3 S2 1 05 1 12 1 19 S SS 1 28 1 44 4 10 OTTB DA M 0 O li D A 9 61 10 17 11 60 13 20V 10 27 10 34 10 41 10 47 12 08 12 40 9 40 9 20 10 6 02 6 13 6 21 6 39 6 36 7 46 8 07 8 18 10 03 10 11 Gouda 7 30 8 4 1 9 04 9 87 10 49 12 11 loï l 0 lT 2 3 66 4 4 6 87 6 69 7 13 8 26 9 37 10 46 11 11 11 3 4 08 H a A e 9 4610 1411 33 13 16 1 88 8 16 2 45 3 43 4 16 4 48 5 81 7 8 05 S 1 44 1 49 1 68 8 04 8 09 9 11 6 16 6 22 6 31 n n f 5 20 6 36 10 11 5 3 5 65 6 41 7 4 8 65 10 16 11 16 11 40 12 10 19 10 66 12 48 2 28 3 18 4 16 4 47 5 23 6 017 46 8 38 10 08 11 09 2 37 6 37 7 69 10 22 11 16 2 44 6 04 5 44 6 17 8 06 10 28 11 83 2 61 6 1 6 60 8 18 10 34 8 50 4 48 6 29 6 21 6 36 8 28 9 10 10 63 n H 10 38 ff H n 10 41 j a Oi 6 09 7 31 9 64 Gnuda 6 30 7 fiO 8 1S 9 68 10 1610 68 13 03 I8 4B S 80 2 46 3 16 4 18 4 48 5 20 6 61 7 48 8 35 10 03 D T R E C H T G O ü D A Utreoht 6 83 7 60 9 9 63 11 34 12 03 12 fiO 3 10 3 68 4 43 6 86 7 48 Harmelea 6 47 8 03 h lO OB 18 19 3 84 4 06 4 6 g Woordon 6 63 8 10 10 15 n 18 86 r 4 18 Oudewater 7 07 8 19 10 84 12 43 4 84 Oouda 7 80 S 32 0 34 10 87 18 0018 66 I S8 3 60 4 37 6 80 7 08 8 80 AM8TBEDA M G O U D A Amatordam CS 7 66 9 40 11 10 11 87 2 40 4 10 4 10 7 88 9 47 Amsterdam Wp 6 K0 8 10 9 66 U 8K 11 48 8 66 4 86 4 86 7 40 10 08 Oouda 7J0 8 ft9 10 44 1S 18 11 6ft 8 S0 6 10 ft 68 9 81 11 01 HaKB 8 12 9 18 9 34 10 07 11 27 12 41 12 611 48 1 57 4 00 I D K V TSÏ 8 21 Ulroclil 6 18 7 28 8 28 8 41 9 10 51 11 46 K80 3 Q O U U A A H8TERDAM Goud 6 40 8 21 10 06 10 65 12 11 2 61 Amiterdun Wo 7 59 9 10 10 85 12 19 1 2 40 Amstwd Oi 8 14 H 11 10 U M Ui 1 11 Zekere X schrift in de N R Ct c het volgende Ik ontving v ti den directeur der Hol1andBche Credietbank te Amaterdam eene fraaie circulaire van den volgenden inhoud WelËdele Heer Wy veroorloven ons u bij deze uit te noodden tot aankoop van het hierby ingesloten certificaat Lr P waarvan a de voordeelen en kansen by doorlezing duideiyk zullen blaken Dit certificaat kost vyftig gulden te voldoen in vyfen twintig achtereenvolgende maandelykscbe betalingen a f 2 een kleintje dus Daar kan iemand ipet eeue pover gespekte beurs zooals ik juist bg En wordt u na betaling van de respectieve term nen tin inzending van de daarop rechtgevende coupons daardoor eigenaar vau vier origiueele premieaandeelen Bovendien neemt u gedurende vyf en twintig maanden deel aan alle trekkingen van twintig premie aandeelen Volgt de opsomming van tal van prachtige loterykansen Het is om van te watertanden Wenscht u hiervan geen gebruik te maken verzoeken w beleefdeiyk terugzending van het certificaat alleen in b gevoegde gefrankeerde enveloppe binnen v f dageo nu dagteekening de es Hoogachtend de Hollandache Credietbauk De directeur N N t By dezen brief was ingesloten het bewuste certificaat Het ziet er uit als een gewoon efiect papier met gekleurde letters gewerkte randjes vau onderen coupons en van boven zoo waar I een prentje waarop o a de Nederlandsche Maagd met den vryheidshoed is afgebeeld En dit alles voor vijftig gulden De bewoordingen zjjn echter voorwaardelflk Als ik over de brug kom dan Zóó begint het Tegen betaling van vyftig gulden is de houder gerechtigd enz t Dus point d argent point de Suisses Dat is ook eene wijze voorwaarde Nu moet gg weten Mgnheer de Redacteur dat het m ne gewoonte niet is op dergelyke zeer ivrgmoedigec circulaires terstond te antwoorden Wy buiteului krijgen zulk soort van aanzoeken wel eens meer uit de stad Bovendien begrypt gij dat iemand die met al te vlug met de pen omgaat wat talmt en aarzelt naar zulk een groot kantoor te scbrgven Zoo ontving ik dan heden morgen van deselfde zflde een tweeden brief ïOns refereerende aan ons schryvan waarbij wg a een certificaat toezonden dat door u behouden werd hebben wy de eer u door deze te bevestigen dat wij u als kooper van het certificaat Ir No in onaü J oeken hebben ingeschreve i enz Hoogachtend Hollandsche Credietbank Dat gaat vlug Ik ben al kooper zonder het te weten En kooper zonder een cent betaald te hebben Nu moet ik toch ia de eerste plaats hulde brengen aan de mildheid van die royale heoten der Hollandsche Credietbank die aan een arm dorpsautoriteitje zooals ik ben de winstkansen op zooveel trekkingen van zoovele leeningen w sohenken Maar het hinkende paard komt achteraan GeUeve ons het bedrag van den eersten termyn per postwissel te doen toekomen c Laat mfl in de tweede plaats mynen dank betuigen voor het lesje in wetekennis dat deze heeren my kosteloos gegeven hebben Tot dusverre meende ik altyd dat een contract uit eene overeenstemming wn twee partyen moest geboren worden Het schynt dat dit t enwoordig niet meer zoo is Deze nieuwe methode zou inderdaad zich tot velerlei merkwaardige toepassingen leenen S 35 8 12 8 49 8 56 9 05 Oouda 6 30 Uoordreoht Nieuwerkerlc wOapelle BotterdBn 7 7 25 7 32 7 39 l il 7 65 Botterdam 5 Capelle 510 Nwuworkerk 6 19 MoordMoM S S Goud 5 11 01 11 10 1 13 1 18 1 24 1 33 1 38 Zer M 7 42 8 52 Bl Kr 7 47 Z Zeinr 7 58 9 01 N dL d 8 02 Voorb 8 07 9 13 11 18 Gouds 5 35 6 40 7 55 8 09 Oudew 6 50 6 64 an Woordsn 6 67 7 018 11 8 40 Harmeien 6 04 7 08 S 46 Doch weg met alle scherts Myne heeren van de zich noemende Hollandsche Credietbank c te Amsterdam aanvaardt de verzekering myuer oprechte verbazing over uwe ongewone vrymoedigheid Weet dat ik alle lotery en dobbelspel verfoei en dat ik de bevordering dezer verkeerdheden beschouw als de bevordering van ondeugden zooals de hebzucht en ontketening van hartstochte i die wie weet hoevelen hebben te gronde geri ht En ten slotte vraag ik of voor de rechtbank van het zedelyk oordeel eene handelwyze als die der zich ifoemeade Hollandsche Credietbank c kan bestaan Hoewel naar meu zeer zeker meent te weten de gemeente Apeldoorn voor de stichtingeener rykstuiabouwsohool is aangewezen endaartoe voorwaardelyk bet uitgestrekteJandgoed Mariendal c aangekocht moet zyn is het bestuur der Vereeniging tot veraangenaming aldaar van oordeel dat het op den weg vangemeentebestuur en ingezetenen van Apeldoornligt van belangstelling in deze zaak te getuigen Een adres is nu aan B en W gezonden met verzoek om de belangen in deze te behar tigeu terwyl ook een adres bij de ingezetenencirculeert bestemd voor den minister van bin nenlandsche zaken Y Den 2en November j l stond voor de prondiasements Rechtbank te Haarlem terai de Heer 3 SfH WiU rdiuk te Edam terzake dat hy op 31 April j l aangevende voorradig te hebben 66 362 Kg ruw zotft en 59 378 Kg gerafËneerd zout ia het bezit werd gevonden van 53 008 Kg ruw en 54 888 Kg I geraffineerd zout en dus de administratie b d willen bedriegen De Unds advocaat requireerde toen oplegging van aen boete ad f3767 60 en de officier by wanbetaling minstens een dag en hoogytens éen Jaar hechtenisstraf terwyl de verdediger aandrong op ontslag van rechtsvervolging of op vry De Rechtbank heden uitspraak doende ovelrwoÓg dat de weging had plaats gehad volgens de wet en dat de schuld van beklaagdo daaruit wettig en overtuigend was bewezen Verder dat in het celbuia 10 990 Kg ruw zoutmeer was bevonden dan de wet toeliet en beklaagde daarvoor zou hebben te betalen een boete van 20 per 100 Kg Eindelijk dat wat het geraffineerd zout aangaat het niet is bewezen dat de cyfers aan de administratie opgegeven juist zyn wnarom beklaagde van dat deel der aanklacht moest worden vrygesproken Rechtdoende verklaarde de Rechtbank beklaagde Gchuldig aan het eerste van het ten laste gelegde en veroordeelde hem deswege tot betaling eeuer boete van 2198 13 subs 3 maanden en het 7s kosten subs l maand het Va kosten te dragen door den Staat Het MiUt WochenWatt maakt melding van een wedstryd tusachen postduiven die belangwekkend ia om den enormen afstand welkeq deze diertjes zonder rusten hebben weten af te leggen Niet minder dan 250 kilometers afstand werd afgevlogen over de zee Op de kust van Sardinië was het aanvangspunt terwyl het eindpunt Rome was d w z ruim 272 K M verder De pryswinsters hebben dezen afataud in minder dan 5 uren gedaan en kregen hierdoor aanspraak op een gouden medaille die ze buiten dienet om den hals mogen drageu Over de onlangs behandelde vraag of aan de byzondere scholen die rykesobsidie ontvangen uitstel behoort te worden verleend voor de uitbreiding van het personeel op 1 Jan 1894 is ook ïin de afdeelingen der Tweede Kamer gesproken Men beriep zich op het gebrek aan onderwyzers zoodat ook na herhaalde oproepingen zich geen condidaten hebben voorgedaan Daardoor wordt het hoogst bezwaarlyk zoo niet onmogelyk het voorschrift na te leven van het kou besluit van April 1890 dat tot 1 Jan 1894 uitstel heeft gegeven voor de eerste aanvulling van het onderwyzend personeel 10 56 11 02 11 09 11 16 11 26 7 47 9 49 4 67 9 58 6 08 4 47 6 83 7 45 10 08 6 45 6 86 9 37 11 10 50 9 57 ll li Daartegenover lezen wy dat met klem op de handhaving van het besluit werd aangedrongen Men wees er op dat daarin eerst 1 Jan 1899 is genoemd als de tyd waarop ten volle aan de eischen der wet moet voldaan zyn en dat de overgangstermynen zeer mild zyn genomen Men lichte nu daarmede niet de hand wanneer de eerste dier overgangetermyoen aanbreekt Gisteren werd voor de rechtbank te sOra venfaage in hooger beroep behandeld de zaak van G S arbeider nit Voorburg vervolgd omdat hy by het verdrinken van twee knapen in den Trekvliet de plaats des onheils voorbyvarende geen hulp had verleend De kantonrechter had hem vrygesproken doch de ambtenaar van het O M was van dit vounis in hooger beroep gekomen De bekl beweerde ook bjj de behandeling in hooger beroep niets vap het ongeval bemerkt te hebben Toen men hem daarvan kennis gaf had hy zoo spoedig mogelyk zyue schuit teruggezet naar de plaats des onheils maar toen was men reeds aan het dreggen en kon hij geen doeltrefiéude hulp meer bieden Door eenen getuige werd dit zeer stellig weersproken en beweerd dat beklaagde op het ongeluk indachtig gemaakt gezegd had je kunt verrekken dan moet je er zelf maar inspringen Ook door den havenmeester verzocht om hulp te bieden gaf bekl dezen ten antwoord lik heb geen tyd ik moet naar de markt Door den on der ha ven meester verzocht hulp te verleeueu had bekt gezegd wat kan ik er aan doen Ik heb alleen een büom vaarboom en geen haak by me De groüte vraag bleef echter heeft bekl het ongeluk gezien of er kennisvan gekregen voor hy aan het havenkantoor kwam of daarna En die vraag bleek ook heden onopgelost vooral door de twyfelachtige verklaringen van den onderhavenmeester die waarschyulijk door de eerste verwarring zich alles niet meer duidelyk scheen te herinneren Het O M by de rechtbank wyzende op de moeielykheid om hier een juist oordeel te vellen requireerde bevestiging van het vonnis des kantourechters dus vryspraak Uitspraak gisteren over 8 dogen De reiziger die zich Woensdagavond in eenen eersteklasse coupé van den trein Breda Kozendaal beeft doodgeschoten is genaamd Henri Frank effecten makelaar en te Antwerpen woonachtig Met eene waarde van 50 000 francs aan effecten die hem door eene Antwerpsche bankinstelling waren toevertrouwd had hy de stad heimelyk verlaten Niet wetende waarheen zich te begeven en vermoedelyk uit angst heeft hy zelfmoord begaan Het raadselachtige dezer zaak is echter dat op het lyk slechts een klein bedrag is teruggevonden zoodat men veronderstelt dat ook audere personen daarby betrokken zyn Zonderlinge reeder Het lyk van den heer Jamea Park directeur der Shaw Savil and Albion line is Maandag 13 Nov te Woking verbrand Op order van den overleden reeder zal de asch van zijn lyk afkomstig iu een glazen fleach verzameld worden on aan den gezagvoerder van het eerst zyner van Londen vertrekkende echepen worden overhandigd Zoodra het schip by St Catharinapunt eiland Wight is gekomen moet het Noord per miswyzend kompas koersen zoo dat het juist op zyn geboorteland aanlegt Zoodra zutks is uitgevoerd moet de gezagvoerder de flesch stukbreken en de asch naar de vier hoofdwindstreken verstrooien Dit zal ten uitvoer worden gebracht niet door een der steamers van de Shaw Savill en Albion Line c maar door den gezagvoerder van een der zeilschepen die aan den reeder James Park persooniyk toebehoorden De Utrechtsche correspondent vau de N R Ot Bchrytt 7 10 6 22 4 60 4 67 6 04 5 11 5 20 5 56 6 03 6 10 6 17 6 26 7 30 1 46 1 66 2 02 2 00 2 15 3 10 DEN 3 48 s Hage 5 48 7 20 7 43 9 S Voorb 6 64 g g n N dL d6 69 Z Zegvr6 08 Bl Kr 6 14 M 6 19 10 80 Vreemde dingen zyu hier reeds voorgekomen en heb ik al vaak het genoegen gehad wereldkundig te maken Maar wat vandaag in onzen gemeenteraad ia voorgevallen ie ik durf het wedden onbekend in de analen der kleinste gemeente zelfs van bet platsle platteland Verbeeldt u dat de burgemeester oo t enhalt zes by een gewichtig besluit dat deRaad nemen moest moest voorstellen eeuoogenblikje te wachten omdat de zittinglangzamerhand verloopen was maar toch nogjuist voltallig genoeg om te stemmen als dateene lid terugkwam dat even naar de antichambre was Het kleinste raadslidje dat we bezitten en dat ons dezen poets speelde bleef tot verbazing van al zyn collega s onrustbarend lang weg zóó tang dat zelf de secretaris wegsnelde om te zien of er ook liets gebeurd wasc Maar het geduld van den burgemeester kon deze proef niet doorstaan en hy sloot de vergadering juist even voordat de heer Laseur den strik in zyn danje nog eens fatsoeneerfinde de zaal weer binnentrad Wy gingen dus niteen zonder beslist te hebben p het voorstel van den heer van Beu uin n om de tram van Utrecht naar Vreeswyk die paarden iu plaats van stoom voor ïrekkracht gaat gebruiken en dus eene wyzigiug iu hare concessievoorwaarden behoeft by deze gelegenheid een minimum oantai ritten per dag op te leggen De heer Lasseur had door yne onverhoedsche absentie niet alleen veroorzaakt dat de geheele zaak zooals prof De Lonter wilde dus verdaagd werd maar gaf daardoor ook aanleiding dat we onder gepaste vroolykheid over dit nieuwe middel van obstructionisme huiswaarts keerden Voor de rechtbank te Almeloo wetd behandeld de zaak van W H D gewezen burgemeester te Wierden beklaagd ter zake van valflchheid en bet desbewnst gebvbik maken van de vervalachte stukken Door bet O M werd tegen den beklaagde die niet verschenen was geëiacht eene gevangenisstraf van 7 jaren met Ust tot inhechtenisneming Uitspraak 28 dezer De Heeren Holdert Co hebben het genootschap Liefdadigheid naar Vermogen aangeboden een artistiek knneAalbnm kosteloos te drukken uit te geveu en iu den handel te breugen en de bruto upbrengat daarvan in de noodlydende kas van bet genootschap te storten Het aa ÉKis dankbaar aanvaard en verBcbeideaei terkuudigen en dichters zyn uitgenoodigS eene bydrage voor het album beschikbaar te stellen Het voornemen bestaat tegen het einde dezes jaar mat de uitgave aan te vangen Omstreeks 10 dezer is uit eene doos verzonden uit Leeuwarden per Van Gend en Loos aan het adres van mevrouw K te aGraven hage vermist 1 Juweelen broche bestaande uit verscheidene juweelen gevat in goud en met gouden speld 1 gouden zegelring met grooSen vierkanten rooden steen De commissaris van politis der centrale afdeeting te s Gravenhage verzoekt opsporing en bericht Het viertal militaire artsen en semi artsen die te Vreeswyk sinds 1 September gestationneerd waren om de schepen en opvarenden te onderzoeken ten einde de verspreiding der cholera tegen te gaan zyn heden van hunne taak ontheven en weer naar elders vertrokken Ook Hr Ms stoomkanoiineerboot Udnr is heden ochtend vertrokken en gaar Amsterdam opgestoomd 9 40 9 47 9 64 10 1 10 10 Te Amby Limburg gaan verscheidene ouders wanneer hunne kinderen ziek z de hulp inroepen van een daar in de bnurt wonend persoon die dan voorschryft dat het kind negen dagen school en kerk moet verzuimen en gedurende dien tyd ongewaaschen en ongekamd in het huis moet rondloopen 11 48 8 10 4 45 4 55 5 02 6 09 6 16 7 07 7 17 7 24 7 31 7 37 9 85 9 44 9 6C 6 55 7 06 7 11 7 20 7 86 7 31 4 48 t 4i 6 8 09 8 6010 07 10 64 9 04 9 1010 83 K n 9 19 n 8 419 8810 40 11 86 8 30 10 Tot nog toe verneemt men niets van eene aanklacht wegens laster door den heer Van t Lindenhout by den rechter Christelyke lankmoedigheid is eene schoone deugd maar de heer Van tLindenhont mag niet vergeten dat bier meer in t spel is dan hy zelf dat het den goeden naam geldt van de iostelling aan wier hoofd hy staat Als hij blyft berusten in de beschuldigingen die de heerTan Deth tegen hem nit dan is hij zelf oorzaak dat men aan de waarheid er van gelooven gaat Om nu maar af te wachten wat de commissie in haar rapport zal zeggen gaat dunkt ons niet aan Al is het rapport nog zoo gunstig en in het voordeet van den directeur van Neerboach daardoor worden de beweerde ieiten niet t niet gedaan in de brochure aangevoerd Door er over te zwygen wat zeer waarschynlyk is maakt de commissie niet uit dat de heer Van Deth gelasterd heeft £ r zntleu er zyn die wanneer de heer Van t Lindenhout zelf niet optreedt nog beweren zullen dat men hem gespaard heeft en er toch wel wat van aan zal zyn daar Van t Lindenhout het zich maar liet aanleunen Het belang van Neerbosch eischt dat Van t Lindenhout Van üeth voor donrechter daagt Arnh Ct In het Deensene Folkething is dezer dagen een wetsontwerp ingediend waarby aan vrouwen het kiesrecht verleend zal worden DenzeHden dag hield de vrouwen vereen iging te Kopenhagen een vergadering waar de vrouwelyke geneeskundige dr Lange daarop wees dat men in Denemarken de vrouwen hetzelfde recht moest geven dat zy in Engeland Zweden Bnsland en zelfs op IJsland verworven hebben Voorloopig verlangden de vrouwen slechts het kiesrecht voor den gemeenteraad verkltarde de spreekster Met algemeene stemmen werd teu slotte eeu motie ten gunste van het stemrecht voor vrouwen aangenomen Sedert 29 Juli wordt vermist L B geboren te Haarlem 24 Juli 1869 smid Hij is tot voorgeschreven datum werkzaam geweest aan de machinefabriek te cDelfshaven aldaar en heeft dien dng zonder dat hy zyn werk bad opgfzegd of dit hem vanwege de fabriek was gedaan de fabriek verlaten De omstandigheid dut hy nog twee dagen loon te goed had en dit niet heeft opgeëischi doet aan de fabriek denken dat hem een ougeluk was overkomen Do commissaris van politie te Haarlem versoekt ter wille vau den vader inlichtingen of aauwyzing van de verblyfplaats van den vermiste Onder de brievenbestellers te Lemborg is er een van vorstelyk bloed Zekere Joseph Jagello een rechtstreeksche afstammeling van het vorstenhuis der Jagellonen dat in Polen Littaueu Bohemen en Hongarye heersohappy heeft g voerd De hooggeboren beatellei Bchynt goed zyn werk te doen althans er is hem dezer dagen een extra belooning van 5 toegekend De Zwolsche Crt ontving eeu uitvoerig schryven waarin het voornemen om te Leiden een nieuw museum van natuurlijke historie te bouwen liefst voor een som van 2 miljoen als geidverapilling gekarakteriseerd wordt Naast het Ryksmuseum zegt deze correspondent moet een Uuiversiteits museum bestaan en daarom kan het Ryksmuseum zyn wat men in den laatsteu tyd gewoon is geweest een pakhuis te noemen Een pakhuis waarin de dieren zoo goed als mogelyk beschermd zyn tegen brand en vocht en stof Voor het anderhalve mensch daf het museum konu bezoeken uit tydverdryf zyn geen gebouwen van twee millioen noodig liefde voor de natuur wordt door een museum met zijn onafzienbare ryen npen en eenden niet gekweekt Er is geen reden waarom Leiden een museum zou hebben tot ontwikkeling van het groote publiek Er is en er komt geen groot publiek in Leiden Op deze gronden wil de correspondent dat niet twee miljoen worde uitgegeven voor een sprookje Intus hen is een 70 tal Leidsche studenten by de Tweede Kamer gaan petitionneeren om een Pharmoceutisch Laboratorium te verkrygen Zy beweren eenvoudig geen onderwysHe krygen in de artseny bereidkunde een vak waarin zy wel examen moeten doen en waar voorook professoren zyn aangesteld Als oorzaak voor dien toestand is hun genoemd de absoluut onvoldoende inrichting van het pharmaceutisch laboratorium Daarom verzoeken zy dat de Kamer haar invloed ftanwendè tot verbetering in dezen T en den oplichter W S die zich by eene familie te Zwartsluis wist in te dringen en zich met de dochter des huizes verloofde erwyl hy den winkelier H Luchies te Meppel door bedriegelijke voorwendsels geld afhandig maakte is by de Asser rechtbank door het O M een gevangenisstraf van 2 jaren geëischt Omtrent de boot waarvoor op de Indische begrooting een som is ingetrokken geeft de Minister van Koloniën de volgende inlichtingen Voor den dienst op het Tobo meer wordt een van aluminium vervaardigd vaartuig verlangd met het oog op het transport van Siboga naar genoemd meer hetwelk geschieden moet langs wegen die voor het vervoer van zware lasten geheel ongeschikt zijn De boot 1 daarom uit acht waterdichte compartimenten worden samengesteld die ieder afzonderlyk niet zwaarder zullen mogen wegen dan 120 kilogram Ter plaatse van bestemming aangekomen zullen deze compartimenten op hoogst eenvoudige wyze met achroefbouten onderling te verbinden zijn Werd staal tot grondstof gekozen dan zou öf het aantal der compartimenten vergroot öf het daarvoor toegestane gewicht vermeerderd ra oeten worden en zoowel tegen bat eene als tegen het andere bestaan overwegende bezwaren Waarom de keuze van aluminium tot groote moeilijkheden aanleiding zou kunnen geven wanneer herstellingen aau het vaartuig noodig zyn wordt niet ingezien Aluminium toch is geraakkeljiker te bewerken dan staal omdat het by voldoende vastheid en taaiheid zooveel zachter is By ernstige avery aan eeuig deel van het yaartuig dat tengevolge daarvan een stalen boot van gewone constructie verloren zou zyu zullen by de geprojecteerde aluminium boot slechtste beschadigde deelen te verwisselen zyn Ojinlat met het oog op het daarbij te plaaven personeel eene zeer gemakkelyke behslideling der machine van overwegend belang wordt geacht en de boot op elk oogenblik van den dag of nacht voor onraiddellyk gebruik gereed moet zijn kan daarin geene gewone stoommachine geplaatst worden en is daarom de keuze beperkt tusschen petroleum leumen benzine motoren Aan benzine motoren systeem Escher Wyss en Cie ia de voorkeur gegeven nadat uit een ingesteld onderzoek de deugdelijkheid daarvan gebleken was Het stelsel van benzine motoren is sinds de eerste toepassing daarvan veel verbeterd zij worden dan ook tegenwoordig in alle werelddeelen gebruikt en zy verdringen de petroleum motoren Baltenlandsch Overzlcbt Omstreeks 10 000 pelgrims woonden de mis by die de Paus gisteren in de basiliek van het Vaticaan opdroeg De Paus was vergezeld van 13 kardinalen en scheen in goede gezondheid te verkeeren De plechtigheid werd bygewoond door tal van bisschoppen door de groothertogin Catharina van Rusland de gezanted van Oostenryk Spanje en Portugal en den Franschen zaak gelastigde In zyu rode betuigde de Paus zyn leedwezen dat zoovele Italianen niet naar zyne stem luisteren en hy betreurde dat geloof wordt gealagen aan den laster die het pausdom eu de geestelykheid voorstelt jafe vyandig aan den vrede en deu xoors d des lands Indien men onzen raad vervo M at H beantwoordde met een loyaai vertrcif w zou men weldra den vrede en den r éia van Italië opnieuw zien bloeien te midden der vernielende beroeringen Wy zullen voortgaan op te komen voor de miskende rechten van de vryheid der kerk laten wy bij het gebed ook de daad voegen op het terrein dat wy by de gemeenteraadsverkiezingen hebhen aangewezen teu einde het ongeloof te bestryden De keizer van Duitschland las zelf de troonrede waarmede de Rykadag heropend werd Daarna wordt dank betuigd voor de medewerking by de verdere verbetering an het legeratelael en gewezen op de veelvuldige bewyzen van instemming door den keizer gedurende zyn laatste reizen ondervonden uit welke de voldoening bleek van het volk over de nieuwe waarborgen voor de bescherming van het vaderland en het behoud van den vrede De voornaamste taak van den Rykadag zou zyn de grootere uitgaven die de legorwefc noodzakelyk gemaakt heeft te dekken Daarom werd in de troonrede de indiening aangekondigd van het wetsontwerp tot hervorming van het financiewezen des Ryka van de ontwerpen voor eene tabaks belasting een wijnbelaating en rykszegel alsmede van de handelsverdragen met Spanje Rumenië Servië Bepnhngen betreffende eene buitengewone verhooging der invoerrechten tegen Rusland zullen spoedig worden medegedeeld Ik hoop zoo luidde de troonrede dat de uitslag der loopende onderhandelingen met Rusland mogelyk zal maken dat die maatregelen worden voorkomen Verder werd aangekondigd een rykswet op besmettelijke ziekten alsmede een ontwerp betreffende de besluiten der conferentie die ter goedkeuring zouden worden ingediend Ten slotte werd opgemerkt Er is geen verandering gekomen in Duitschland s verhouding tot het buitenland Terwijl de nauwe vriendschap voortduurt met de Kyken die aan ons verbonden zyn met gemeenschappelijke vredelievende bedoelingen staan wy tot alle mogendheden in góedé Ju vriendschappelijke betrekkingen Ik Ter4M w daarom dat met Oods hulp de zegeningen des vredes ook verder voor ons bewaard zullen bly ven De troonrede geeft daar zy in hoofdzaak slechts een opsomming van lljekende wetsontwerpen is aan de pers weinig aanleiding tot critiek By de dankbetuiging voor het aannemen der legerwet maken de vrijzinnige en de ultramontaansche bladen pe opipefking dat de meernerheid der Duitsche kiezers tegen de legerwet was en dat de bewyzeu van sympathie deu keizer op zijn laatste reizen betoond ziju persoon golden en niet de legerwet De zinsnede over de vriendschappelyke betrekkingen tot alle atateii wordt in de pers met blydschap begroet Het was de eeuige zin in de troonrede die bij het voorlezen toejuichingen uitlokte De Pruisische regeering heeft eene keu e gedaan uit de bakende vijf plannen ter verbinding van Dortmund met den Ryn De keuze is gevallen op het vierde zynde de liju Dortmund Duisburg Rnhrort met zykanalen naar Bochum en Essen Intusschen blijft het nog een bezwaar hoe de grond moet worden verkregen De regeering houdt vast aan haren eisch dat de belanghebbende gemeenten maatschappyen enz eene ruime bydrage in de kosten van aanleg moeten leveren en naar hare bedoeling zou dit evenals zy indertijd ton opzichte aan het Dortmuud Eemakannal tot eisch had gesteld hierin moeten bestaan dat die helanghebbendsn den grond aankoopeu en kosteloos aan den staat opleveren Daartegen beataau echter bij hen zulke overyroote bezwaren dat hoogst twijfelachtig is of er aan zou kunnen worden roldaan Voor het geval dat het ook verder mocht blyken een onoverkomelijk bezwaar te zijn Hchijnt de regeering wel daarvan te kunnen afzien maar toch houdt zy vast aan deu eisch eener geevenredigde tegemoetkoming Eene andore vraag is ook nog of op het kanaal geene schepen van meer dan 600 ton zouden kunnen worden toegelaten Men acht dit onwjiarechynlijk oftidat de schippers het wegans de afmeting der vaargeul bedenkelyk 8U ook niet doelmatig achten terwyl ook wordt aangevoftrd dat de toelating van schepen boven de 600 ton op zeker gedeelte van het kanaal nagenoeg uitsluitend in het btlang van Nederland zou ziJH Bovendien zal het kanaal ter lengte vau 42 kilometers reeds im zoo duur worden wel een millioen mark per kilometer dat eene verhooging van koaten om het voor grootere schepen geregeld bevaarbaar te maken een nieuw bezwaar zou opleveren Volgens het benoht schynt er plan te bestaan om iu de uitvoering vau het Dortmund Eemskanaal eene wyziging te brengen waarby hes kanaal niet door middel van een groot pompwerk zou worden voorzien van water uit de Lippe maar deze rivier by Hamm als voedingskanaal zou worden aangelegd De wnarachynlykste verkloring van graaf Kalnoky g reis naar Italië ia volgeua den correspondent der TimeB dat de OostenrijLsche kanselier zijn korte vaeautie te baat neemt om by den koning van Italië en zyne ministers het laatste overblyfsel van het wolkje te doen verdwynen dat door twee gebeurtenissen van den laatsteu tyd was veroorzaakt Twee Oostenryksche ministers waren tegenwoordig geweest hy eene vergadering van ultro clericaUii te Weenen waarop het jnbilee vau den Paus gevierd werd Ten tweede werd de gemeenteraad van Triest ontbonden wegene een besluit om den koning van Italië bij zyn zilveren bruiloft geluk te wenschen Beide gevallen hebben de openbare meening in Italië zeer ontstemd Graaf Kalnoky greep de gelegenheid aan om den ougunstigen iudrnk weg te nemen iets wat nog meer gewenscht zou zyn indien werkelijk graaf Nigra s komst iu verband mocht s an met een huwelijk van den Italiaanachen kroonprins met de 18 jftrig6 dochter van aartshertog Karel Lodewyk Maria Annunciata Het Lagerhuis beeft de beraadslagingen over het rapport van de Employer a Liability BilU geëindigd De derde lezing is op a s Donderdag bepaald Toen men zou overgaan tot de artikelagewijze behandeliug van de Parish Councils BilU het wetsontwerp tot instelling van districts en kerspelraden stelde M Laren voor onder de aandacht van het Hais te brengen dat in het ontwerp bepalingen kunnen ingelaacht worden waarby aan gehuwde en ongehuwde vrouwen stemrecht wordt verleend by de wet Minister Fowler bestreed deze motie want verklaarde hy als de voordracht overladen werd bestond er gevaar dat zij gesmoord zou worden De motie M Laren wyd jechter met 147 tegen 121 stemmen aangenomen Het Hnis ging toen over tot de artikelagewyze behandeling De Eugelsche bladen meenen dat de vermoedelijke grondslag van de regeling omtrent de geschillen tusschen de patroons der kolenmynen en de werklieden in de conferentie op morgen hierop zal neerkomen dat de arbeid in termijnen zes maanden hervat zal worden tegen het vroegere loon Gedurende dien tijd zou een btyveude schikking gemaakt worden De ouderhandeliugeu van sir Mortimer Du rand met den emir van Afghauistan zyn gesloten Na de wapeuschOuwing verklaarde de Emir dat alle moeilijkheden omtrent de grensregeling en andere quaestiën met de britschindisobe Regeering vereffend zyn en de vriendschappelyke betrekkingen met Engeland op hechte grondslagen ziju gevestigd De onderteekening vatf de Zwazilandconventie trekt in Engeland weinig aandacht zy lokt slechts een zachte critiek uit van den Standard die in een hoofdartikel zegt dat zij de onvermydelyk gebleken regeling niet onbevredigend vindt omdat daarby waarborgen worden vastgesteld welke Engelands eer en waardigheid eischten Het blad besluit aldus i Bovendien zal de Transvaal vermoedelijk vroeger of later dezelfde vlag voeren als de overige landen iu Zuid Afrika luiddelerwyl herstelden wy de vriendschappelyke relaties met het transvaalsche volk en versterkten wy de aanspraken op politieke rechtsgelijkheid van do steeds aangroeiende Engelsche kolonie in de Transvaal f PAKAPLIilES voor Dames Heeren en Kinderen A van OS Aa £ 73 73 Beurs y n Amslerdaai 16 NOVEMBKR Vor kr slotkoor 8 i 8 97 97V lOl l 101 7J 76 76 7 76 1 19 li 19 631 98 V 94 H 96 l 101 10 IV 66 1 76 32 38 28 10 1 81 36 97 98 r 98 560 100 83 88V4 lOOJ 205 H2V 87V 101 100 133 97 33 91 93 l 94 168 US 100 47 l 49 l 128 139 129 57 67 60 99 123 126 103 102 lOS s 103 697 9I l 91 102 101 130 130 lO 96 16 87 23 li 103 7 + 109 100 61 50 9 l 169 1051 105 99 99 100 lll l 115 S8l 27 102 iVeubblani Corl Nwi VV 8 3 dito dito dito 8 dito dito Ittu 3 UoNOAn 01 1 Ooudl 1881 88 4 t UE Insolirijviiifï 1862 81 B OosTRNii Ubl io papiür 1868 5 dito m zilver 1B06 5 PottTUOAi Üblig mot tioküt 3 dito dito 3 liisLANü Ob Oost 2fl Sflrio 6 dito OeoonB 1B80 4 dito bij UulliEi 1889 4 ilitu bij Hope I8SU 90 4 dituiugcmit lein 1883 6 dito dito dito 1884 B Spanjr PLTpcl soliiiUl 1881 4 TüRKKiJ üepr Uonv leen 1890 4 ioc loaning serie U Oeo leöuin serie O Zl idAfr IIbp lltc v obl WH 5 Mexico Übl UtiU Soh 1890 6 Venkzoela übl 4 oiibep 1 8L Maxw L i Pr Lieu oert 6 Meu lloil lJ Spoorw Mij aaiid Mij tot Kxpl V St Spw aand Nüi lud 8pourwe m aand Ned Zuid Afrik Spm aand 6 dito dito dito 1891 dito 5 Italië Spoorwl 1887 89 A Eobl 3 Zuid ltal Spwtnij A H obl 8 Polen Wnrsclia Weenen aaiid 4RüSL ür llusB Spw Mij aand 6 Baltiaohe dito aand Fastotva ditu aand 6 Iwang Dumbr dito aand BKursk Cb zuwSp kap aand Lqsowo Sawaat Sp Mij ob1i B Orel Vitebsk dito oblig 5 Zui lWu t dito aond 5 dito dito oblig 4 AMERiKA Cunt l ac Sp M y obl 6 Chic fcNorth W pr C V aand dito dito Win St Potor obl 7 Dduver Itio Gr Spm eert v a Illinois Contral obl in oud 4 Louisv NaBhvilk Cert v nancJ Mexico N Spw Mij leli p o 6 Miss Kansas v 4 pet pruf aiin l N York Outario Wost aand dito Punufc Ühio obüjf fi Oregon Giilif Iu hyp in oud 5 St Paul Minn Maiiit t ld 7 I Uu Pao Hoofdlnn ubl 6 dito dito Line Cc l Ie byp 0 5 Canada Can Soutb tjt rt v iiand Ven C Rallw Nav lo b d c O AoiRterd OinnibuB Mij aand Rotturd Tramwefi Maat3 aand Nbd Stad Amsterdam a uid 3 Stad Uoiturdam aand 3 België Stad Antworpenl887 Ï ï Stad Brussul 1886 2 HoNQ Tbeiss Kcgullr josültscb 4 OoBTENR Staatsluening I860 B K K OoBt B Cr 1880 S SPA NJB Slad Madrid 3 1B68 Ned Ver B z Hyp Spobl eert 6 No 7 Watergetijden Hoog IjRa Hoog JI aag Zaterd 18 11 47 8 12 06 81 Zond 19 1 4B 10 10 2 16 10 40 Maand 20 2 46 U 11 8 11 11 86