Goudsche Courant, maandag 20 november 1893

Maandag SO JNovember J893 33ste Jaargang INoe 6905 fiOÜDSCHE COUMT ISieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k s met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per dne maanden is ƒ 1 25 franco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN ADVERTENTIÉN worden g eplaatst vau 1 5 Ireg els a 50 Centen iedere pegel meev 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsniimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des niidd f Ulmd 81 8 38 01 8 67 82 Woen d 83 4 18 43 4 3S 1 03 Dondord 23 4 66 1 24 6 211 1 46 VrijdaR 24 6 48 2 07 6 06 2 30 SpringtU 26 Nov ea 10 Deo Maan Zon Nov Opg A Onderg A Opg Oaderg 8 08 04 19 Nor 7 31 4 2 19 1 24 26 7 41 8 63 80 2 30 2 46 7 49 3 48 Il 2 42 4 12 22 2 59 6 48 28 8 28 7 SO V M 14 8 68 8 66 BurgerlUke Stand HooTdrecht ÖEBOKEN 11 Nov Cornelia Clatinar ouders W Broekhuyaen en M J van de Eug 15 Judina Autonotta ouders F K van Tilburg en ë Verboom Zeyenhuizen GKBOREN Maarten ouders M van der Wiel en S van Heulceloni OVERLEDEN D van Kralingen 81 j ö van Helden 3 j P Sol Dz Ij ADVERTENTIfiN BEN FATSOENLIJK Burgermeisje biedt zich aan voor halvq dagen Te bevragen Bureau dezer Courant Terslond TE HUUR aan de Bleekerssing el Te bevragen bg A GBAVESTBÜN Koffiehnishouder F STROEVE Heeft de eer V uit te noodigen de Uitgebreide Sorteering Qalanteriën en Speelgoed welke geëtaleerd zgn te komen bezichtigen SioU er k s il il r t C a c a O Hoog tfl fliwit Duogate th obromin getidlte VoordeeligI Hart Oaóao is ftjnate Foeder lAcao in hart vorm ft eperad Spoedige oploaLaarheid fijns geur deliciouBe smaak Rteeda gelijkmatigheid des drankB In blikken tiuBsen k 25 Cuao harten 45 cent 1 Caeao hart = 1 8 eot = 1 kop Cacao Varkrijgbaar by H H Conflsears Banketbakkera at Biigros Expedltie Julius Mattenklodt Amsterdam Kalveritroat 10i FRANSCHE STOOMVEEVEEIJ Chemische eo Zwitsersche WasscheriJ Gebreveteerd door Z M dën Koning der Belgen H Oppenhelmer Rotterdam Specialiteit roor het atoomen en verren van alle Heerenen Dameskleediugstakken oob alle soorten Meubelen Ledikantgord nen Tafelkleeden Trypen met nieuwe patronen geperst Kwasten Öarnitnren Neteldoek TuUes Kanten Veeren enz Alle goederen kannen in elkander biyven en worden onschadelgk voor de gezondheid bewerkt Goederen kunnen in 4 dagen afgeleverd rorden AG£NT voor Goada en Omstreken A VAN OS Az Kleiweg A No 73 Groote Geldloterij onder Waarborg van het Gouveroeaienl Doze vaa den Staat gegarandeerde Loter bestaat mt IIOOOO loten wnarvao 56400 prijzen en 1 premie velko site in de korte tyd rail eonige maaiulea in zeven op elkander volgende klassen ter Bakeren terdaeltng komen In bet geheel bedragen alle prijzen 10 Millioenen 452 4 5 Mark Do grootatb prya ia IQ hot gelukkigste gevat er M 50000Uüfca 285000 G 1 pffmio a M 300 000 1 prij a M 200 000 l priJB i M 100 000 8prüzenüM 76 000 1 prijs aM 70 000 I prijs i M 65 000 1 prij a M 60 000 prijs a M 65 000 prgzon 4 M i 60 000 1 prijs a M 1 40 000 6 prijzen ii M 20 000 8 prijzen a M 16000 86 prijzen a M 10000 6000 3000 8000 1600 1000 600 148 66 prijzen a M 106 prijzen aM 258 prezen M 6 pr zan M 766 prijzen a M 1287 pryzenaM 33960 prgzon a M 18991 prijzeniH300 800 150 127 1100 94 87 40 20 De hootilprijs in de eerste klas is M 50000 in ds 2di klaa 65000 iu do Sile klas 60000 iu do 4de klas 66000 in de 5de l as 70000 in de 6de klaa 75000 in de 7dü klas ovenlueeiM 600000 maar in elk go al M 800000 M 200000 uto et De pnjB der loten is officieel vastgesteld Voor de trekking van do 1ste klaa bedraa t dezulve J voor oen geheel origineel lot 3 60i half M 1 7Ö 1 f I kwart K o II 0 9 1 W j verzoeken t y toezending van de beflit hug het bedrag in oonialiten bankbill ten van ttfie Europeesohe landuu in postzegell of met internntionalo poslaanWijziug l tevof gj n De prije der loten roor de rplgonde kltusen alsook de verdeeling der prysea en dagenji der trekking eveczoo als ook alle verdere di ila ziju uit het ambtclgko plan te zien WiJ f b zenden ook op vurzoek het plan voqjuU en in ge at hetzelve aan een van de aatirfagera niet zou convenioeren zijn wg gaarne l erdid de loten voor de trekking terug te nemen ii het bddrag terug te sturen Direct na ontvangst van leder nbestelling stuurt het huis jWindus Co direct aac de benieller aeorigineele loten i Het oQiuieele plan vthtAX by ie ti n 1 ring gratis bygevoegd Javenzoo wordt lederon bezitter van eon lot de ambtelijko trekkingalijat na elke trekking toogeetuurd De uitbetaling Her prijzen geschiedt prompt volgens het plan onder garantie v n de staat Omdat hot ondergete icen de bankhuis dagelijks van allo kanton e n zoer groot aantnl opdrachten op loten dezer groote goldlolenj ontvangt zoo wordt verzooht atle opdrachten voor de eersto trekking soo apoedig mogelijk iotezenden in elk geval voor den 30 oven iber a s Stuurt als U beliefd üwe opdrachten direct en in goed vortrontven aan het bankhuis WINDUS 4 DO Hamburg W J en Lion Slitz TANnAHTSUIl NIEÜWËNDIJK24I bij dsn Dam Aiiisterdain TE CONSULTEBBEN iederen WOENSDAG van 2 uur tot en met VRIJDAG 4 uur te Gouda Markt 1S4 Operation op verlangen pgnloos ZAK WOORDENBOEKJES bevattende de geslachten der zelfst naam woorden benevens eene korte verklaring van de moeiiykste daarin voorkomende woorden volgens de nieuive Spelling van Dr M DB VRIES en Dr L A tb WINKEL bij Opruiming ï 10 Cent verkrijgbaar bfl A BRINKMAN ZN TteuAemeg De NIEOWE LONDON doet het gryze Haar binnen enkele dagen verdwgnen maakt het glansrijk en zacht is onsohadelgk voor de huid en verft niet Prys 85 cent per flacon en 1 50 per dubbele flacon AUeenverkrBgbaarbijJ A CATS in den Papiermolen Qouda Naar buiten franco per post 15 et per flacon hooger Kraepelien en Holrn s Qiiina LarocIjiQ c ilrKRoTHE is de meest Krachtige en Versterkende l A IJi aanbevolen door tal van binnen en buitentandsche geneesheer Bekroond metEEIIEN DIPLOMA en GOUDE f MEDAILLES Verkr gba in flacons ii f 1 90 en ƒ 1 Depot te Gouda bj i i den Heer A H TEEFE Apotlieke roor een C THIM lij I Kraepelien Helm Hofle rai iers Zelsl HAMBÏÏUGEB GEUDLOTEBIJ 110 000 origineele loi IVF Meer dan de helft prijs uitkomen Het werkelijke voordeel d andere klassen loterüen bQstaali il nieten worden getrokken ledPi kans tot op den laatsten trehkip In bet gelukkigste geval heif Nev nïiMande tabel geeft iudeehng Ij d r hoofdpryzen4 Ai spoedig oto elkander volgeflde k l Bet opcieele trekkiDga lai yoegen bevat een juiste o itloten eo teren $ h lezondenj ê S 40O prifxen er loten moeten du met eèn ambai er Loterg tegenover larin dat in Hamburg geen emitter van een lot heeft dus UITTREKSEL uit het Trekkingsplan De hdofdprijs bedraagt t gofikkigst geval evl do ooo Inr byzonder z nde b 6 prüzén € volgt sdag fgt de HOOFDPRIJS ev v zicht jan M bözondere l55j400 priizé n oiden in y uitgeloot eq contant betaaf itwelk v j bij ieder lot gral kktMT H i m t bedlj den dit prflzen j we Jie iu ied ar iedeli afdéehng mol b p jiftzegeli cieël trekk j fj Indien wg bereit rug te terug ie ze ijuigd ïant iudeehng M 800 000 200 Ö0A lOO OOft 75 000 70 001 65 000 80 000 55 000 50 000 40 000 20 000 15 000 10 000 5 000 3 000 2 000 1 500 1 000 500 M 300 200 127 100eto ollandUCh battpl irigiueeldl loténj aiee ol in eïland flfetlitieltkingf i ifr het be ier l nCtllM eijj het Servoor ï 1 a 1 it 1 a6 it 5 i 2Ö i 56 it 106 il 253 i 6 it 756 ü 1237 i 52941 it 150 U8 Wy Unneftldilt iedere tiatvaiilM it macDi iW aaingj dè origin silrlolizonllen bedrag onmidd ll les te eerder daar wp eviIe ummuntende en kanBrg al f rkcnoen De ofBciee iedtere trekking 1 het trek Pgsp j IJ dir trekkingsliisten zenden w j uiretji na leupre breiiiting u Om alle bestellingen zorgvuldig te Jkunnen uitvoeren verzoeken wg U die ten spoedigste e zenden in elk geval echter vóór 20 NOVEMBER a s Boot UoteriJ Bureau ISEITTHAL Co Hamlsurg Alle 55 400 prezen bedragen te zamen 10 452 425 Mk N B De Hamburger Geldloterü bestaat reeds ruim honderd jaar en begint 2 maal per jaar opnieuw Onze firma behoort tot de oudste Hoofdloter Bureaux Reeds vaak waren wfl in de aangename gelegenheid groote Uoofdpr zen ook naar Nederland te kunnen zenden In de laatste zeven jaar hadden wy het bijzondere genoegen onderstaande Hoofdpryzen aan onze klanten contant uit te betalen M 300 000 op No 51083 getr d 14 Mei 1891 4 Nov 1887 23 Oct 1891 29 Apr 1889 2 1890 12 Oct 1893 M 200 000 32219 M 200 000 23963 M 100 000 61088 M 75 000 23355 M 75 000 12106 1890 1890 3 24 Jan 1888 Dec 1888 5 Jan 1893 26 Oct 1888 M 75 000 65810 M 60 000 45724 M 55 000 46613 M 50 000 65159 M 50 000 79478 M 30 000 9910 en bovendien verscheidene prgzen it M 15 000 10 000 5000 3000 2000 etc ictóriawaÉer ui fde VictoriaSron f e Ober a insfeinbyims Tafeldrrnk Vanh£J ninklykef uis derXeder anden Maatschappij tot Exploitatie der Victoria Bron te Oberlahnstein Gevestigd te Kolterdain Zuidblaak 8 Mederlandsche Stoomboot ftlaatschappij De Stoomschepen BOLLAND kapt J SMIDT en B T IFXBB kapt J SAÜEB vertrekken eiken Dinsdag en Zaterdag Voor vracht of passage vervoege men zich bg de Cargadoors der Maatschappg Boompjes 72 te Rotterdam De StoomBchepen lossen te Brewersqaar de markt van Boter en Kaaste Londen Qouda Suelpersdruk van A BarauuNfc ZoOH t BINNENLAND GOUDA 18 November 1893 Bedankt voor het beroep bg de Ger Gmu te Waddingaveen door ds T de Jager Sz te Tot onderwyzeres te Zoetemeeren Zegwaart il benoemd Mejuffr J A Werninkte Maareen 5 I l De 2e InitJ der infknterie van bfft O I leger B C M Smelt zallden 16 Decj e k naar Indie vertrekkett aU medegeleider van een transport troepen j lil De 2e Init M J dj Strootman thans gedetacheerd te Woerdeni keert Ij December naar tjib garnizoen te l7treo lit ierag Onder de vele zaken die voor het Kantcing eclit te Schoonhoven behandeld werden kwam er een voor die bgzonder de aandacht 4Ëen onbe pldigd rpsveld wachter en nachtwftker te Bergambacht had d n raad ën de hulp ingeroepen van een bgna tachtigjarigen landbouwer alhier voor z n kind dat ladende w s aaQ eme breuk Nadat de oada Buia zich had bereid verklaard het kind te helpen kwam eenige d n daarna bg hem de vader en inoeder benevens het kind Bg de behandeling was de vader weggi aan uit vrees dat het kijudaou schreeuwen hoewel de moeder verklaarde ibtt het kindje geen mond bad opengedaan Na de behandeling werd aan de vrouw een flewsbje met vocht gegeven dat op de terechtzitting door den vader oad bier werd genoemd doek noch van de behandeling noch voor het fleschje werd van de vroaw geld geeischt wet verklaart de man die later weder bg zgn vrouw terug kwam dat hem Iwerd gevra die hg ook gegeven had Wegens overtreding van do wet regelende de nitoefeoing der geneeskunst stond daarvoor heden terecht F V landbouwer oud 79 jaren wonende aldaar Hg erkende gevraagd te zga om het kindje te behandelen en het ook behandeld te hebben en daarvoor een fooitje gekregen te hebben Door het Openbaar Ministerie werdgeëiacht f 25 boete subsidiair 10 dagen gevangenisstraf w na overtreding van de wet regelende de uitoefening der geneeskunst Het koffiehuis met stalling en verdere be FEVILLETOni De Cfehsime Bezoeker Naar iet IhtitKi 8 O sprak de gerraagde ik bea van alle markten thnU eea kunslenaar ïo deo waren sin des woords Ugn lievelingtrak ia eohtpr de oatuurlijke magie Mag ik er een proeve vaa gereo Ed oder de gevraagde loeatemmiag af te wachten had bij tioh reoda meester gemaakt van de foto s die op tafel lagen We hebben nu geen tijd antwoordde Hilda loo Dortoh mogriyk maar Uimi bad hare tante nog even te waohten Ik tie Eoo iets zoo dolgraag Een blik een hoofdknik van de t de des spelers was de dank voor bare voorspraak Hg schudde daarop de bladen alsof hij een spet kaarten in de hand bad Fraaditigateur geachte dimes babbelde hij daarbg Vlngtieid ia de boofduak Mag ik U verzoeken een der kaarten in gedaohte 1 houden maar dan liefst de knapste heer dan is m n werk gemakkelijker en u xich tot Mimi wendende verxoek ik hetzelfde Mijnheer ui ik taiair niet lastig vallen Een twee drie voort I Daarop blies h op het pakket le de het daarna QP de tafel en strekte beide armen uit Un deax troisl AIIce changes passes riephy terwijl hy met de handen door de lucht sloeg timmering daarachter te SchoonhoreUf aan den Dam is hg veiling op 15 dezer ten overstaan van den notaris Ü Teijinck aldaar gehouden toegewezen aan den heer J P Niekerk ivoor 1690 ïn het begin dezer week gingen twee personen te Haastrechf een weddenschap aan De een nam ain in eeo pekelbak een vrjj breedc sloot over te gaan In h t b in ging het goed doch zoowat in bet mMden zgnde begon de bak te wiegelen en ging oom kool in het water Op het droge gebracht had men zeer veel pret want behalve dat de persoon een nat pak bad had hg de weddenaofaap ook verloren Dd beer D Reneman te Haastrecht heeft bedankt aU bestuurslid der redergkerskamer t Ontluikende bloempje c Werd hg de vaststelling van het besluit tot oprichting van een telephoonkantoor te Ouderkerk ayd IJsel het aantal te behandelen tele grammen geraamd op ongeveer 500 de werkelgkheid heeft aangetoond dat deze raming te bescheiden was Van 7 November 1892 di der instelling tot 7 November jl zgn namelgk behandeld 908 telegrammen en dus meer dan 400 boven de raming Woensdagmorgen vond de WèXMir€t W S te Nieuwerkerk a d IJael 9 sgner varkens doodliggen De beesten liepen in hei land en hielden s nachts hun verblgf in een zoogenaamd lantjhok Door eene onbekende oorzaak is de deur vau dat hok dichtgeraakt en zgn de dieren ten gevolge daarvan gestikt De eigenaar Igdt door dit geval een aanzienlgke schade De kerk te Aarlanderveen yoor ben die niet langer onder de Vereenigde Gereformeerde Kerken willen staan is voltooid en zal a s Zondag in gebruik worden genomen wanneer de heer van der Valk van de Kamper school de om zgne redenaarsgaven en zijn aangenamen omgang door zgne volgelingen geliefde leeraar haar zal inwgden Zy ia weinig kleiner dan de Gerefbrmeerde doleerende kerk 6n biedt gelegenheid aan voor ruim 300 zitplaatsen De dhrig ofT van gez 2e kl J H Bijstra ehef van het militair hospitaal te s Gravenhage is aangewezen om de Gedeputeerde Staten van Zuid Holland bg te staan voor de lichting van 1894 Hebt gij ze zien vliegenP Niet Toch heeft mynheer de kaart in den zak van z n rok Neem me niet kwat k mijnheer Waarde juffrouw is het deze kaart niet Ha ik zie het al t is de rechte Mijnheer ik moet u nog eens lastig vallen At klaar hadt gü dit portret niet in gedachte geachte dame Het was op etn eigenaardigen toon dat hg dit vroeg Zijn gelaat dat door Meinhard niet werd gezien daar dete achter hem atond nooh door Mimi die haar kaart maar ateeda liekeek was geheel veranderde Scherp zag hij Hilda aan en een zegovierend lachje kwam op sgn gelaat te Vooraohyn toen hij bemerkte welke uitwerking het b j haar had In het eerat had het haar weinig geinterosseerd nu keek ze verschrokken naar het haar vertoonde portret Eene rilling voer haar door de leden De man liet haar eshter niet aan het woord kotoeo Gij erkent die fotografie niet Zou het een valsohe kaart ajjn vraagde hg verwonderd an voegde dan Iwsloten er aan toe Weg dan Allez ofaangeK passez I Ha daar was een sterke magneet Nu hebt ge het in uw mouw ver borgen zie maar het was toch het echte Om dr opmerkzaamheid van Meinhard af te leiden daar Hilda het erg benauwd kreeg sprak hg Mynheer zijt ge wel zeker dat ge nw horloge og bezit Hy vroeg het zeer beleefd maar voor een goed opmerker waa er toch zekere ironie bg die vraag waar te nemen Mimi draaide haar kaart nog maar steeds tuss ben De kapt H Thesing van het Ie reg ve8t Brt te Utrecht is eervol ontheven van de functië u van kapt voor speciale diensten by dat korpg en benoemd tot commandant van de instrnctiecomp te Schoonhoven ter verhanging van den tot majoor bevorderden kapt M J Telchu a Naar aanleiding van hetgeen aan de Fr Abs Ct geschreven werd over de minachting 4er medische wetenschap te Hoogcveen zegt de Hoogev Crt dat die minachting niet alleen bg orthodoxen beslaat daar voor de huizen van twee aanzienlijke zeer liberale personen eetwaren in de vaart weiden schoongemaakt De melkbnssoheu voor de fabriek te Znidwotde werden te Hoogeveen ook niet vaartwater gereinigd Uit Medemblik meldt men ons De bevolking van het r ks krankzinnigengesticht alhieris zoo tairgk dat een deel dêr verpleegdentgdelgk in het gerestaureeerdekasteeU Rad bontemoet opgenomen worden Met zekerheid meldt men aaobet Dagb dat het bericht voorkomende in het Handelsblad c van gistereu als zou de minister van I oorlog het denkbeeld van verplaatsing der jËloogere krggsschool van s Gravenhage naar Breda geheel hebhen losgelaten kan worden tegengesproken De plannen voor de verplaatsing zijn nog steeds in behandefing en het is thans eer zeker dat die inrichting naar Breda wordt verplaatst dan dat zg in de residentie gevestigd blgft Tot inwonend directeur der iMarthastichting eene inrichting voor onvenftjrgd kinderen te Atfen a d Rijn ia benoemd de Heer C Geel tot dusver waarnemend directeur die zgne betrekking heeft aanvaard De vader en zgn zoon uit de Westerbaenskaat in Den Haag die aan de pokken Igdende waren en in het ziekenhuis verpleegd werden zullen heden geheel hersteld dat gesticht verlaten Te Pgnakker zgn weer twee nieuwe gevallen van pokken vooi ekomen Donderdagavond zgn uit het krankzinnigengesticht te Medemblik ontvtncht de gevangenen Dirk Carlston geboren te Amsterdam 11 Februari 1868 straatmaker door het gerechtshof te Amsterdam Ü 1890 wegens diefstal de vingera t Ia toch vreemd merkte zg op Ik verricht tooh niets vreemds merkte de kunste naar op Ik ben magnetiseur ik raad de gedachten roep geesten op laat zelfs óe afwezenden spreken Als het mij veroorloofd ia wil ik daarvan gaarne een proef geven We zullen daarmee bg de voorstelling wel kennis maken viel Meibhard in maar Mimi hief smeekend hare handen op Goh maar eventjes bad eg O er is volstrekt geen voorbereiding toe noodig sprak hij Ik heb bgv een kennis in Amerika die zal ik even aanroepen Uo Bill I How do you do P Altijd nog gezond F Bn hoe gaat het met je vrouw P H hield bg het uitspreken dezer woorden de handen voor d n mond en hield het hoofd een weinig ter zijde sohgnbaar om beter te kunoeo hooren maar eigenlijk dat hg zoodoende minder aan de blikken zijner toeschouwers blof tstond Heel uit de diepte antwoordde na een stem Wat woot ik daarvan ik ben niet meer inAmerika j Bij het eerste geluide verschrok Hilda andermaal doch zij bedwoog zioh i De samenspraak werd intuaachen voortgezet Hoe is dat mogeljjk BUI Alzoo niet meer aan de overzijde van den ooenan Waar hang je dan uit Dat hoort ge toch wel hier i Oy meent tooh niet hier in hois Natuurlijk in den kelder Kom er dan uit I Denk je dat ik gek beo men beeft mg iier verstopt veroordeeld tot 5 jaren gevangeniss iraf lattg 1 65 haar blond voorhoofd laag oog en blauw aangezicht ovaal kleur gezond g n baard en Jan Jobannes Gevelaar geboren fii Amsterdam in 1870 koopman door de arrojid rechtbank te s Gravenhage in November 1892 w ena diefstal veroordeeld tot 2 jnren gevangenisstraf kort robuust sluwe blik blond haar ongeveer 1 65 lang De officier van justitie te Alkmatfr vertofllitopsporing en bericht Na Pautus wacht ons een andere ster uit de Pargsche liedjeszingende wereld Niemand minder dan Yvette Guilbert in Pargs als op de handefi éedri en komt eerlang eene reis door ons iaofd doen Ëen zeer droevig geval heeft zich te Helmond voorgedaan Twee kinderen van J Raaimakkers meisjes van 6 en 8 jaar zgn iu eene sloot verdronken gevonden Beide bandjes wareu ineengeklemd zoodat het schgnt dat eene harer eene poging heeft aangewend om het andere te redden De redacteur van een sociaal demooratiscli dagblad is door de rechtbank te Oortmunt tot een jaar gevangenisstraf veroordeeld omdat hij in een artikel geschreven bad dat Voxst Bismarck de vaelhesprQken depêche van Ëms vervaj cbtc had De rechtbank verklaarde dat at had de Vorst do bewoordingen van de depêche veranderd men dyrom toch nog niet een diplomaat een venalscherc mocht noemen eii velde op dien grond het genoemde strenge In sPuichri Studio te b Gravenhag is heden zoogenaamde groepenteDtoonstelliog geopend waaraan dooor meer dan tachtig wei kende leden word deelgenomen Deze zga i ff zeven groepen van twaalf of dertien gesplip Ieder tentoonstel ter krijgt een der twaalf vaieken waarin de wanden der kunst Ual verdeeM zgn voor zgne rekenig om het met zgn werk te vullen Hierdoor ontvangt de bezoeker een beteren tutaaliudruk van de eigenaardigheden van ieder kuustenoar en tevens wordt daardoor de bontheid vermeden welke bg het elkaftr hangen der werken van een hondbrdtnl knuste liaars onwillekeurig het oog vermoeit Het Bestunr heeft de beste verwachtigen van deze proefneming ook wegens de groote deelneming waarmede het plan door de meeste leden ia begroet geworden De tentoonstelling van Maar audmP uUon je vinden even als ik jo vonA Ge zult wel zwygen en my niet verraden Dat hangt van omstandigheden af Kom terug ali ik uitgeslapen ben thans ben tk zoo moe Qoeden naqht Goeden naoht 1 I De reis achgnt heku vermoeid te hebbon maar hg wil niets verder nMedeelen Gij hoort het damps en heer hjj verlangt geheimhoading We zulten den armen jongen met rust laten tot mijne voorstelling Bij deze woorden maakte hij een buiging zag Hilda even vragend aan en maakte aanstnJten thn te vertrekken Mimi klapte opgetooen in haar handen We kom6n in elk gpval uiet waar tante P vroeg zü trrwijl de kunstenur die aioh langzaam verwgderde oog even mompfitde dat hij bet programma zelf zon aanreiken ata jle dag was vaatgettotd Hortend en stootend kon Hilda hem nog evun opdragen in den gang te wachtf n tot hij iets nadera hoorde Zal ik even uw geldbeurs halen vroeg Mimi dia meendo de gedachten van haar tante te roden Eene beweging der hand beduidde baar echter dtt zulks niet noodig was Wat scheelt je tooh Hilda merkte Meinhard op O niets niets en zinsbedrog geloof ik £ en gewone uitwerking bij buikspreken Gij ontneemt iemand in eens alle illusie oom knorde Mimi Zeg me liever eena hoe kon hij weten dat ik het portret van oom Edwin had uitgedaoht fTenlt venolfd