Goudsche Courant, maandag 20 november 1893

elke groep u l omatreeki veertien dfigeo geopend i n Het Bat Nienwabladc w dt aan den vooravond van het aftreden van den beer Pynaoker Hordyk ali Gonverneur Generaal van N lndië een beachouwing aan z u bestuur Op den voorgrond vrordt geeteld dat bet zoo moeilgk is een Landvoogd te beoordeelen omdat allee wat van eenigenna ingrüpenden aard is door den koker van het Ministerie van Koloniën gaat Als men een 6 G vervr t dat hg te veel zich afhankelgk stelt van den Minister dan zal dat teveel toch wel slaan op zaken van weinig gewicht want voor die van aanbelang is het den G G eenvoudig niet toegestaan zelfstandig te beslissen Alleen op bet gebied van bevorderingen en benoemingen van Indische ambtenaren heerscht een groote vrijheid welke een scboonen scbyn verleent aan het Indisch gezag En dan zegt de heer Daum verder o a Wat men hier in den vorm van benoemingen heeft gezien door den nu aftredenden Gouvernenr Genenial en hierin ligt de groote macht heeft over het algemeen den stempel gedragen van rechtvaardigheid en erkenning van diensten er loopt wel eens n minder gelukkige keuze onder maar dat zalwelaltijd het geval zjJD Nu moge men zeggen dat het byna altijd conform is geweest aan de voordrachten maar het ia ona bekend dat in zeer belangrpe omstandigheden de beali sing geheel van persoonlijken aard i geweest nog daargelaten de bekende gevallen van tusscbenkomat waar bepaalde onrechtvaardigheden b aan stonden te worden Namen kunnen hier uitteraard niet worden genoemd Dat er zelfa als men de politieke zpe zooals ik deed behoorlp in aanmerking neemt vooral in den laatsten tgd een groote vrees voor ambtelflke en moreele verantwoordelpheid was doorgedrongen is een bekend feit het heeft zelts aanleiding gegeven tot calembours bekend in ambtelgke kringen die ik hier niet zal herbalen Deze overdrflving en ten zekere angstvalligheid hebben teler sympathie vandenGouv Qen F naoker Hordyk vervreemd en dit leidt zoo gemakkelijk tot bepaalde miskenning JËn toch zou het zeer goed kunnen zijn dat ten slotte bleek dat deze nu aftredende GouverneurGeneraal meer voor Indië heeft gedaan dan ooit een zgn voorgangers Hjj beeft en ditmaal waarlijk niet conforme hetgeen de vorige legercommandant wenschte den boofdofi cier Deykerboff tot gouverneur van Atjeh benoemd hj heeft het door dezen voorgenomen stelsel aangenomen en in praktgk laten brengen wat daarvan ook moge gezegd worden een feit is bet dat op dit moment de zaken te Atjeh zoo gunstig achgnen te staan als zo sedert Van der Heijden niet meer hebben gestaan Niemand kan voorspellen wat daarvan bet eindresultaat wezen zal voorzoover men uit het bekende kan oordeelen zijn de goede kansen grooter dan de kwade Welnu indien in de toekomst de wezeniyke pacificatie van Atjeh volgt door het systeem dat daar thans wordt toegepast dan heeft de Gouverneur Generaal Pgnaoker Hordijk den lande een ontzaglpen dienst bewezen dan kunnen honderd kleine grieves dan kunnen alle verwyten van te veel aan het Plein over te laten van te weinig zelfstandigheid te betoonen enz niet beletien dat hg ook in Nederland daarvoor den dank der natie heeft verdiend Sen letterzetter der Nieuwe Vwndammer Oonrtntdmkkery heeft uitgerekend dat de heer mr Treub die in de afgeloopen week voordrachten heeft gehouden te Veendam Pekela Happemeer en Vlaobtwedde ongeveer 40 meter heeft gesproken van gewone courantenkolom meii a meter conranteulectnur bevat ongeveer 00 regels een regel gemiddeld 40 letters ioodat wilde men de voordrachten van den beer Treub woordelijk teruggaven er ongeveer 480 000 letters zouden benoodigd zjjn die een boekdeel zouden vormen van ongeveer 350 bladzgden 1 Raeda jaren heeft zich overal in den lande het gebrek doen gevoelen aan plaatsruimte ii onze krankzinnigengestichten waarvan het gevolg ia geweeat dat Meerenherg feitelgk tot twee gestichten is uitgebreid engeatichten verrezen zjjn te Veldwgk en te l ooadninen torwgl vele inrichtingen plaats maken voor meerdere uitbreiding Ten einde bet onwettige van het verplegen van krankzinnigen in het bnitengasthais te Amsterdam niet langer te bestendigen ia door den Minister van Binnenlandsohe Zaken onlangs een bezoek gebracht aan Meerenbcrg Dit bezoek gold de mogelgke plaatsing dier krankzinnigen in genoemd gesticht doch plaats voor die ongelukkigen ontbrak ten eonenmale waarom het oog werd gericht naar het Rgksgesticht te Medemblik Ofschoon dit overbevolkt is is men op de gedachte gekomen het onlangs gerestaureerde kasteel Radbondi aldaar voorloopig in te ichten tbt opname van monnelgke patiënten uit het buitengasthuis zoodat dit kasteel als uitbreiding van het Rgksgesticht kan worden beschouwd In verband met bet bovenaangehaalde gebrek aan plaats voor Patiënten uit het ganscholand zgn de inspecteurs voor het Staatstoezicht op krankzinnigen en de directeur van het gesticht te Medemblik naar Frederiksoord vertrokken ten einde een onderzoek in loco in te stellen of die kolonie van weldadigheid niet ware in terichten tot eene krankzinnigenkolonie zooals er eene is gevestigd te Gbeel in België Nauwkeurige onderzoekingen met zöer gevoelige thermometers ingeeteldi hebben aan het licht gebracht dat de warmtegraad ia het midden van het deeg bjj het bakken van brood niet hooger stijgt dan tot 100 C Het nitwendige vrordt tot een hoogere temperaiuar verhit om het vormen van de korst moge Igk te maken Onderzoekingen ingesteld h veiachillende ovens met verschillende soorten deeg hebben steeds dezelfde uitkomst gegeven Na een paar staaltjes van verregaande ruw beid en liederl jkheid by de jongste loting te hebben medegedeeld en eropi gewezen te hebben hoe ook het socialisme op die dagen z n slag tracht te slaan onder de opgewonden jongelingen stelt het Huisgezin de vraag Is het wel nood dat de dienstpUcbtige jongelingen aldna worden by een geroepen om in persoon hun nummer te trekken Kan de loting niet geschieden zonder dat het halve land in rep en roer wordt gebracht door de loteliogen die van heinde en verre uit de omliggende dorpen naar de stad moeten komen Kan die loting niet plaats hebben op de manier by voorbeeld van de Staatslotery waarby iedere betrokkene rustig thuiablöft en afwacht wat het tot hem brengen zal Crevaar voor oneer lykfaeidj als sommige jongelni daar bang voor mochten zyn behoefde er niet te bestaan want er konden alle mogelyke voorzorgen genomen worden om te beletten dat wie ook de hand kon steken in het rad der fortuin By de Staatslotery denkt tiiemand ook niet de meest teleurgestelde er een oogenblik aan een ander dan het lot te beschuldigen van zyn oagelok Waarom zou er by de btery voor de militie dan minder vertrouwen iu de volstrekte on party digheid van dat lot bestaan Het is maar de vraag dié wy stelten doch die wy tevens in ernstige Overwe ing geven Als dat optrekken van de di nstplichtigpn naar een bepaalde gemeente op den lotingsdag in het vervolg achterwege koii btyven en iederi bedaard kon afwachten wat bet lot over bene beslist had zouden wy van veel ergerlykej schandalen verschoond kannen blyven Dan behoefden niet duizenden ouders dien dag in bange vrees door te brengen by de gedachto wat er terechtkomen van hün jongen aan gevaren blootgesteld die hy zelf in jeugdige on ibezonnenheid niet vermoedt i £ r staat ons een nieuwe geestigheid te I wachten i De Duitsohe keizer kreej onlangs van een metselaar aan wien hy een feestmaal beloofde I ten antwoord dat ia upg zoo n dom idee j niet en vond dat zoo grappig dat hy het aan zijne omgeving vertelde met het gevolg dat het natunrlyk door het geheele hof ook erg grappig werd gevonden en sedert in den hofkring een gubruikelyke uitdrukking is geworden difl telkens te pas en te onpas wordt geplaatst Een herige brand is Woensdagavond te Londen uitgebarsten in de parfumeriefabriek van W S Thomson Co tegenover de gevangenis van Newgate Het vuur ontstond op de eerste étage van het zes verdiepingen hooge gebouw en verspreidde zich met verbazende I snelheid zoodat al spoedig een ontzaglyke vuurkolom de geheele City verlichtte Zelfs b on het dak der gevangenis te branden tot groote schrik der vele gevangenen die er zyn opgesloten De brandweer slaagde er in het vuur aan die zyde te blusschen maar kon niet verhinderen dat het zich naar den kant van OldBailey uitbreidde waar weldra drie groote magazynen aan verschillende uitgevers behoorende van onder tot boven in lichter laaie stonden zoodat er niets overbleef dan de muren die ten slotte instortten Ook hetgeboow van den oitgever Caasell werd gedeoltelyk verwoest Na een paar uur was men den brand in zoo rer meester dat voeg de belendende perceelen geen gevaar meer te duchten was £ en brandweerman werd door een vallende muur gedood Het kolouel commandantschap van het 4e reg infanterie staat sinds de benoeming van kolonel Bloem tot commandant van de 2e divisie nog altyd open Nu deelt men aan de Arnhem8che mede dat Minister Seyfiardt voor die vacature zou willen aangewezen zien den luitenant koionel Sngders van den staf der infanterie een uitnemend knap man die echter zyn dienattyd op burean i beeft doorgebracht en nn eens by de infanterie dan weder by den generalen staf promotie heeft gemaakt Hy heeft echter nog nooit een aideeliug gecommandeerd zelfs zoo vertelde de zegraan van de Arnhemschec geen compagnie bovendien is hy zeer hardboorend £ n nu zon de KoninginRegentes geett der regimenten infanterie aan dien hoofdo£G ier willen opdragen en liever in het leger zelf de promotie willen doen voortgaan dan zich telkens beeren van den staf te laten opdringen Vandaar de vertraging in de benoeming en zooals de zegsman van de Arnhemschec klaagt in de promotie van vele wachtenden tevens Onlangs werd de Leidsche Student Geheel Onthoudepsvereeniging opgericht Thans zyn hare statuten vastgesteld Zy luiden als volgt Doel art 1 De LeidscheStadenten Geheel Onthoudersvereeniging stelt zich ten doel onder de Leidsche studenten propaganda te maken voor de geheel onthouding van alcoholische dranken en dieper door te dringen in het alcoholvraagstuk Middel art 2 Door het laten optreden van sprekers door bet houden van huishoudelyke vergaderingen door bet doen circuleeren van lectuur betreffende geheelonthouding onder de leden Leden art 3 £ r zyn gewone leden en donateurs a Leidsche studenten die hunne indteraming met de statuten betuigen kunnen zich als gewone leden laten inschryven Jaarlijksche contributie voor gewone leden bedraagt f 2 50 b Donaieuta zyn zy die f 5 of meerjaarlyicsch wenschen bij te dragen Het bestuur bestaat uit de beeren A Borger praesis B P B Plantenga ah actis en A J Duyraaer van Twiat quaestor Het ingekomen wetsontwerp tot beveiliging van Arbeiders in fabrieken en werkplaatsen tegen ziekte en oügevallen strekt om voort te gaan op den weg by de arbeidswet van 1889 ingeslagen Werden daarby vrouwelyke en niet volwassen mannelyke arbeiders beveiligd t gen gevaren voor het lichamelyk welzyn ten aanzien van alle overigen bleef de behoefte daaraan zich doen gevoelen Wel zyn door patroons uit eigen beweging of op advies van anderen misstanden opgeheven of zooveel mogelyk verbeterd doch er heeft noch vele veronachtzaming plaats en tusschenkomst vaQ den wetgever met gepaste middelen en de noodige behoedzaamheid schynt wenschelyk Met een beroep op de arbeider senquêtfl wordt een en ander aangetoond De bizondere maatregelen die naar gelang van omstandigheden zyn toe te passen en de voorwaarden te dien aanzien aan werkgevers te stellen zyn weinig j eschikt voor rechtstreekBche en voldoende regeling by de wet Deze zal de richting moeten bepalen waarin de maatregelen zich hebben te bewegen en de doeleinden moeten aangeven waarop die maatregelen zyn gericht De grenzen die de wet moet stellen betreffen a de plaatsen waar arbeid wordt verricht Het toezicht zal zich alleen uitstrekken over arbeid in fabrieken en werkplaatsen niet dns over huisarbeid of over werkzaamheden buiten fabrieken en werkplaatsen voor volwassenen Onder fabrieken en werkplaatsen verstaat de wet alle zoowel open als besloten ruimten waar door ten minste 20 personen of by gebruik van werktuigen door eenige kunstwerktuigen bewogen door ten minste 6 personen pleegtgewerkt te worden Werkzaamheden voor landbouw tuinbouw boschbouw veehoudery het visschers en het Bchipperabedryf zijn niet in de wet begrepen Keukens inrichtingen voor bereiding van spyzen en dranken voor onmiddellyk verbruik benevens apotheken vallen niet onder de wet By algemeeoen maatregel van bestuur wordt in het algemeen of ten opzichte van sommige bepaalde bedryven verboden arbeid te doen verrichten tenzy voldaan zy aan de te stellen voorwaarden van luchtraimte zuiverheid van lucht eindelnkheid en voorkoming van ongelukken by brand Is dus bet toezicht beperkt tot plaatsen waar het bedrijf in eenigszins ruimer omvang wordt uitgeoefend meerdere uitzonderingen worden vooralsnog gemaakt volkomen gelyksteliing in nieuw op te richten met reeds bestaande fabrieken zon onbillyk zyn Gedurende de eerste 2 jaren na de afkondiging van dien heston rsmastregel geldt het verbod alleen de fabrieken en werkplaatsen die ten minste 6 maanden na die afkondiging iu werking zullen zgn gesteld Fabrieken vroeger dan die 6 maanden in werking gsleld bekomen nog een termijn van 6 maanden om belangryke verbeteringen aan te brengen Bovendien gelden de verbodsbepalingen alteen daar waar volgena het oordeel van speciale ambtenaren die met het toezicht zullen worden belast de gestelde voorwaarden zonder aanmerkelyk bezwaar door de bestonrders van het bedrijf kunnen worden in acht genomen Eindelyk kan na verloop van den genoemden termyn ran 2 jaar bg bestuursmaatrogel nog vrystelling voor 2 jann worden verleend 6 De rekking der voorwaarden te verbinden aaii bet doen verrichten van arbeid Df wet behoort de richting aan te duiden waarin de Bchadeiyke invloeden zullen zyn te bestryden maar het beramen der meest geechiktü middelen tnoet worden overgelaten aan hel uitvoerend gezag De wet omschryft dus wat onder geviiarlijken arbeid wordt verstaan doch die aanwyting kan hg algemeenen maatregil worden aangevuld Zater 25 dezer houdt de Vereeniging tot bevordftin van het herstel van drankzochtigen eene algemeene vergadering in het lokaal au den Werkenden Stand te Amsterdam Van de afdeeling Rotterdam zyn de volgende vooistellen ingekomen t Het hoofdbestuur trachte een 2 de Asyl op te richten dat meer in de nabyheid van Noorden Zuid Holland Ügt en verzoeke den afdeeliugen van den Volksbond middelen te beramen om meer afdeelingen der Vereeniging te stichten f Van de vryheid welke de wet laat om aan het hoofd van de eene school te staan en te gelyker tyd aan een andere school werkzaam te zijn zal binnenkort naar wy vernemen op een zeer eigenaardige wyze gebruik gemaakt worden De heer H P Hoffmann is onderwyzer met hör fdakte en met aanteekening voo de moderne talen en de wiskunde aan een openbare school te Zaandam en zal eerlang zonder deze betrekking neer te l gen optreden als hoofd eener bijzondere school voor u I o op de Keizersgracht te Amsterdam € 8oboolbl De Sxploitatie Maalachappy wil achtereenvolgens iu al hare treinen de stoomverwarming in toepassing brengen Tot dit doel worden voor en na vele rytoi en naar Maastticht gezonden Zoowel Ie 2e als 3e klasse rytnigen worden aldaar van stoomvervarmingstoestellen voorzien @ en dertigtal 3e klasse rytnigen zgn in afwachting daarvan naar Eindhoven gezonden I lideen brief uit de hoofdstad in de Arnh Ct leest men Neen esprit de suite heeft de Mode nooit gehad zelfe aan de voorschriften van het simpel gezond verstand stoort zij zich niet de halsstarrige aotokraat Zoo is er dezer dagen weer een nieuw gebruik in den smaak gekomen dat de menseigen niet zonden volgen indien ze maar één oogenblik doordachten Ik bedoel de manier van in den rouw gaan van de faeeren zooals die in den Haag althans opgemerkt wordt Men kleedt zich nametyk als lederen dag maar strikt zich een simpelen krippen band om den arm Hei is eene mode die men van de militairen heeft afgezien en die bgde militairen raison d etre heeft maar by de burgers hoegenaamd niet De man die zyn eigen kleeding niet kiezen kan maar uniform of stoot n wat ik u bidden mag niet aan het verbftnd liverei draagt mag zyn rouw natuurlijk niet uiten door de kleurzyner kleoderen Ée jagero£Scier draagt altoos groen al is zyn eigen vrouw of kind gestorven en de lievereibediende die in het rood gekleed loopt mag geen ander ilan dat maskeradepak dragen zelfe al heeft hg vader of moeder verloreD yoor de zoodanlgen is de rouwband om den arm Maar de man die het voorrecht of het nadeel noem het naar nwe kens heeft van zyn eigen kleederen te dragen en de kleur daarvan te kiezen naar eigen fantasie toont ind rdaad weinig gezond verstand of weinig eerbied voor zyoe dooden zoo hg tot dit hulpmiddel zgne toevlucht neemt Zyn hem de overledenen de kosten van rouwkleede ren niet waard hg onthoude zich geheel en als hg zich met den rouwband tooit heigeen ik in sommige gevallen ver oed omdat zekeve ohic dat medebrengt dan is de man eenvoudig geen knip voor den nena waard Een koopman te Hong Kong laat lioh volgens de Hong Kong Weekly Times van zyn 26e vrouw scheiden om de 27e te kunnen trouwen Hy zou zich zelf in 7yn jeogd beloofd hebben dat hg 30 wettige vronwen zon hebbede Te Rotterdam viel een werkman in het raim van een schip kwam op een balk neer en bleef daaraan met een arm hangen De ongelukkige werd opgenomen en naar huis gebracht De geneesheer constateerde dat de man verscheiden ribben gebroken had eu levensgevaarlgk waa gewond waarom hg naar bet ziekenhnis werd vervoerd Daar overleed hg den volgenden dag Te Tilbnrg is een geval van hondsdolheid geconstateerd Dientengevolge is bevolen dat in de gemeenten Tilbnrg Loonopzand Udenhout Berkel o a Hilvarenbeek Goorie Alfen I en Riel en Öilze Bgen d honden ged rende vier maanden znilen moeten zyn voorzien van den gebruikelijken muilkorf BQltenlaDdsch Overzicht De uitstag van de conferentie welke gisteren in het ministerie van buiten landsche zaken onder leiding van lord Rosebery gehouden werd is dat de mynwerkers a s Maandag het werk tegen het oude loon zullen l ervatten tot Febrnari alsdan zal een verzoeningsraad gevormd worden om het geschil te beslissen Minister Mundella kondigde in het Lagerhuis de termen aan de overeenkomst tot beëindiging der werkstaking zooals die vastgesteld zyn op de conferentie onder voorzitterschap van lord Rosebery Deze mededeeling werd met gejuich begroet Met het oog op de vergaderingen van anarchististen te Berlyn en di anarchistische aanslagen in Spanje en Erankryk dringt de Krenzieitung aan op een krachtige onderdrukking van het anarchisme Het blad wenscht dat dit doel internatianle overeenkomsten zullen gesloten worden en dat Eogeland Zwitsertand van hetasylrecht zullen afzien De Parysche correspondent der Köln Ztg schryft over de opening deri zitting van de Fransche Kamer nog het vMgende Iu de couloirs vvas het zeer levendig de groote meerderheid der afgevaardigden was van meening dat het kabinet Dupuy de thans geopende zitting zon overleven men achtte den val van het kabinet voorloopig althans geheel onraogelyk daar men Rusland dat op een beetje vastheid in de Fransohe regeering rekent niet voor het hoofd wil stoöten Verder gelooft men dat de ministrieete verklaring van Dupny die waarschynlyk wet niet voor Dinsdag zal bekend worden eu waarin byzonderheden over het Fransch Rossische verbond zutlea worden medegedeeld er tOe zal bydragen om de positie van het kabinet te versterken Van verschillende zydén werd een afkeurend oordeel geveld over de rede die Lockroy den Torigen avond voor zyn kiezers in het lie arroudissenient had uitgesproken Daarin bad de oud minister zich opgeworpen als leider der Éocialistischradicate piirty hy verklaarde het geheele socialistische program aan te nemen en alletin niet mede te gaan met de afschaffing van den eigendom en van het begrip vaderland Wal wil hy medewerken tot het nationaliseeren der mynwerkers der spoorwegen der Fransche Bank enz Dat die meeningen niet door de Kamer gedeeld worden bleek by de verkiezing van een voorloopig bnresd Lockroy die zoowel om zyn persoon lyke eigenschappen als om zyn familiebetrekking tot Victor Hugo zeer in aanzien is werd niet tot eerste doch tot tweede vice president gekozen De rallies de pauselyke republikeinen of zooals zy ich noemen zullen liberale conservatieven toonden veel vertrouwen Hoewel zy slechts over twintig stemmen beschikken hopen zy toch met hulp van het linker centrum a4n welks hoofd Cavaignac en Léon Say staan invloed te kunnen uitoefenan op den gang van zaken Zy verklaarden reeds dat zy de regeering zullen steunen ais deze geheel breekt met de radicale party De tydsomstaodigheden zyn overigens de Regeering niet ongunstig indien het althans haar streven is los te sturen op een gematigdrepublikeinsclie meerderheid De openbare meening wordt onder den indruk van de bommen der socialisten hoe langer hoe conservatiever en de Regeering viudi dus een sterken steun vranneer zy zich wat meer rechts wendt De moordaanslag op den Öervischen gezaut Djordjewitcfa heeft in dat opzicht nog sterker indruk gemaakt dan de Spaansche gmwel Wanneer de roode beeren alleen uit pure politieke overtuiging den eersten den besten burger overhoop gaan steken dan begint men zoo langzamerhand te begrypen dat er ook voor de politieke overtu ingen een grens dient gesteld te worden en men ietwat preveutief dient te handelen evenals by een soort van krankzinnigen De wetenschap moge zulke daden atavistische trekken noemen die zich op volkomen redelgke wyze laten verklaren de meerderheid der maatschappg ia vooralsnog niet gezind vich aan zalk gevaar eiken dag bloot te stellen Voor de radicalen die tusBchen de normale burgers en de socialisten instaan is het dan ook een slechte tgd en men kan met het oog daarop den heer Dupuy nog vele dagen van ministerieel leven voorspellen indien hy den weg wil gaan dien men hem toeschryft nametyk een weinig rechts buigen Het nieuwe Oostenrgkscfae Ministerie zal beginnen met het intrekken van het kiesontwerp Tan Taaffe maar daarby voegen de belofte van de indiening van een nieuw ontwerp Men zegt dat dit op den volgenden grondslag zal zgn twee nieuwe categorieën een voor vy nldenbelastingbetaleis en een voor menschen die niets betaten maar kunnen lezen en schrgven j beide categorieën ssnllen 25 afgevaardigden kiezen Het berirhtf dat graaf Csaky als minister van Eeredienst in Hongarge zon inreden en vervangen worden door Julias Andrassy don zoon van den vroegeren Kanselier bevestigt zich Csaky zal president van de Magnalentafel het Hongaarsche Heerenhuis worden m dè plaats van den 92 jarigen baron Vay spr Waai die reeds in 90 zou afgetreden zgn zoo niet Csaky toen nog onmisbaar geacht ware in het Kabinet Nu de Keizer eenmaal heeft toegegeven en zelfs door het benoemen van nieuwe pairs de meerderheid der Magnatentafet wit verplaatsen is Csaky nuttiger als president bg het critiek debat der magnaten dan in het Kabinet Reeds in 1888goldgraaf Csaky als de toekomstige president der Magnatentafel maar toen liet hg zich door Koloman Tisza overhalen om de portefeniltè van Eeredieust te aanvaarden nadat hy reeds in 1880 die van Financiën en in 1881 die van Openbaar Verkeer geweigerd had De nieuwe minister Andraitóy is pas 33 jaar maar heeft reeds sinds 1884 zitting in de Kamer van Afgevaardigden Hij is de jongste minister van Europa De Duitsche conservatieten zyn wel wat ontstemd over de mededeeling des keizers in de troonrede dat de onderhandelingen tusscben de Duitsche en Russische regeeringen over het handetstractaat wellicht nog zullen slagen Ze zien iu deze verzekering het bewysj dat de pogingen der agrariërs om keizer en kanselier voor hun piannen te winnen vrnchteloos zyn gebleven De regeering toch btykt aan haar handelstractaten getrouw te blyven misschien echter doet ze nog wel een kleine concessie om de conservatieven die ze telkens noodig heeft niet geheel van zich af te stooteu Het lot der belastingvoorstellen is moeilyk te voorspellen Tegenover conservatieven vryconservatieven en nationaal liberalen die met nóg eenige leden van de kleinere groepen tot een gezamenlyk aantal van ruim 150 man geneigd zijn de regeering te steunen staan 240 afgevaardigden die in hoofdzaak tegen de belastingvoorstelten zyn Hierby zyn echter de Centrumleden gerekend over de 100 sterk die de regeeriug evenals hy de Legerwet en thans denkeljjk met beter succes zal trachten voor haar plannen te winnen t Zoo minder voeten in den aard hebben indien zy haar belofte van vroeger gehouden had dat nl de nieuwe lasten alleen op de bezittende klasseu zouden drukken Doch volgens het belastingplan van minister Miquel worden behalve dat beursoperatiëu loteryspel weetde artiketeu belast zullen worden o a de tabaksnyverheid en daarmede zooveel zwakkere schouders getroffen dat men vraagt of de regeering dan het vermogen des onderseheids heeft verloren en niet meer weet wie al dan niet tot de bezittende klaaaen moeten gerekend worden Toch neemt men aan dat ejr wel een meprderheid zy het dan ook een kleine voor de ontwerpen zal gevonden worden Nueeumaal tot uitbreiding der strydkrachten is besloten blyft den afgevaardigden die daarvoor hun steun verteenden niets anders over dan ingelijka hun toestemming te geven voor de belasting verhoogingen die de regeering nu voorstelt Zy heeft in het opsporen van wat het meest voor belasting in aanmerking kan komen haar uiterste best gedaan Alteen voor die op Hyn blyft men vreezen en niet zonder reden De beraadslagingen in den Bondsraad over de nieuwe belasting ontwerpen zullen door de ministers van financiën der daarby betrokken Staten worden bygewoond De regeering hoopt de ontwerpen met goedkeuring van den Bondsraad nog zóó tydig by den Ryksdag te kunnen indienen dat althans de e cste lezing nog voor de Kerstvacantie kan geschtffden Het eerste werk van dit thans voltallige licbaam 327 ledeu sterk is het behandelen van de handelsverdragen met Spanje Humenië en Servië Denkelyk begint men daar Maandag meê er zal dan voor de Agrariërs gelegenheid genoeg zyn om een hartig woordje te zeggen over de handelspolitiek van den kanselier Vissoherlj Bericht Ammerstot 17 Nov Van Zaterdag U tot en met Vrgdag 17 Nov zyn alhier ter markt aangevoerd 80 Nieuwe of Wioterzalmen prys van 1 45 tot ƒ 1 75 Kratingen 17 Nov Deze week werden ter markt aangevoerd 229 zalmen prys ƒ 130 a 1 60 per 5 ons I=OSTBK IJr£31Sr LIJST van brieven geüdresseerd aan onbekenden gedurende de 2e helft der maand October 1893 welke door tusscbenkomst van het postkantoor te Gouda z n terug te ver Verzonden van doqda Wouter Kok Berkenwoude L Aurusse den Haag A Hontd ker J de Bruin Amsterdam A Schouten Hoogendgk Haarzuglen L van Vliet Rotterdam Mevr van Ehijn Muller en Oligschloeger Niedermeiningen P Muller Ulm W M C Hoogendgk Londen Gouda 18 November 1893 De Directeur van het Postkantoor VORSTE Burgerlflka Stand OEBOEKN 16 Nov Elizabeth ouders J Marcus en M Kreveld 17 Cornells Jacob ouders J Sohreuder en G M Leopold OVERLEDEN 17 Nov J Vergeer 67 j PARAPLlilES voor Dames Heeren en Kinderen A van OS Az £ 73 73 Beurs van Amsterdam 17 NOVEMBER Vor kra 8 97 t lOlV 91 74 78 76 19 19 83 98 96V 94 101 B6 Ï6 n 23i 1041 61 se 98 98 98 BBO 100 83 100 20B 142 87 101 100 138 97 92 93 iBg 1181 100 yi 491 128 128 iVI 66 99 12B1 102 104 69 9 l l l l 130 130 10 98 47 87 22 18 102 74 109 100 51 51 10 1691 lOB 1061 99 i Hl l UB 27 102 alotkoers 83 74V 76 19V 98 22 1441 877 JsuKBLiND Gert Ked W S 2 dito difo dito 3 dito diio dito SVg HoNOiE 01 1 Goudl 1881 88 4 tmiK Itisohryviiig 1862 81 R OoBTBNft Ubl iapapiür 1868 B dito iri zilver 1868 5 PoiTUOAl Oblis mot Uokot 3 dito dito 8 SusLiND Obl Ooal 2a Sorio B dito OeooDl 1880 4 ditob Rollii lSSd 4 dito bij Hope 1889 90 4 dito 111 goud teoD 1888 6 dito dito dito 1884 6 Spanje l orpet soHuld 1881 4 TüRKBiJ lepr Con loon 1890 4 Güc loBi m Borio ü h i leoniü aerie 0 ZbiBAïE ilEp Btc ï obl 1692 B Mliloo Olil Buit Soh 1890 6 Venezuela Obl 4 onbap 1881 Amsteeüam Obligfltieo 1861 S i HOTTBEDAH Stoil Iflon 1886 3 g Ned N Afr Hscdelsï and Aroodsli T b Ma Oertiiioiiten DeiiMaiitBcliappij dito Arob Hypotbogkb pendbr 4 Cult Mij der Vorstonl aand s Or Hynolbookb pandbr 4 NedürlaoclBcho bauk aand Ned Haudelmaatsch dito N W i Pao Hyp b pai dbr I Sott Hypotheekb pandbr 4 Utr Hypotbeekb dito 4 Oostene Üoat Uong bank and RüSL Hypothoflkbank pandb 4 g Amkeika Ëquit hypotU pandb 6 f 47V 60 128 130 B7 68 12t lOB 69 Maiw L i Pr Lion oort 6 Nbu lloll U Spojriï My and Mij lotKipl v auSpw oand Nui Ind Spoorirogm aand Ned Zuid Afrik Spm aand 6 dito dito dito 189 dito B Italië Spoorwl 1887 S9 A Eobl sl Zuid llal Spwm A ll old 8 Polen Waraobau VVeenen aaiid 4 RusL ür Rnaa Spff Mij aand 6 Balliaolie dito aand Faatow t dito aand 5 I vHng Dombr dito aand B fCurak Oh A ow Sp kap auud 5 Loaowo Sewaat Sp Mu obliij B Orel Vltebak dilo oblig 5 ZuidWüst dito aaud B dito dito obiig 4 10 4S 99 99 AiiEBiKA Cont Pao 8p Mg obl 8 Chic Is North W pr O aaud dito dito Win 9t Peter obt 7 Denver St Rio ür Spin eert V a Illinois Central obl in G ond 4 Louiav U NaHhvitlüCeri v aaad Mexico N Spw My lebvp o 6 Miaa Kanaaa v 4 pet pref aand N ïork Ontario Weet aand dito Penna Ohio oblig 6 Orogon Cahr Ie bvp iu goud B 3t Paul Mmn Manit obl 7 Un Pao Hoofdlijn oblig 6 dito dito Line Col Ie hyp O B Canada Can South Cert v aand VEN C Kalliv ltNav leh d e o Amatcrd Oronlbua My aand Eoltord TramwegMaala aand Nbu Stad Amatanlani aaud 3 Stad Uollerdam aand 3 BsLOiE Stad Ant vorpenl887 2V Stad Bruaael 1886 2 i HoNO TheisB Regullr Oeaullacli 4 OoaTENR Staataleening 1860 B K K Ooat B Cr 1880 Spanje Sud Madrid 8 1888 Ned Var Bez Hyp Spobl oen 5 Nov Watergettjde n Hoog Laag Hoog Laag Zond l 1 46 10 10 2 15 10 40 Maand 20 2 46 II 11 3 11 11 36 Dinwl 2i 3 36 01 3 57 22 Wocnad 22 4 18 43 4 SS 1 03 Donderd 23 4 69 1 24 5 211 1 46 Vrijdag 24 B 42 2 07 6 06 2 80 Zatord 25 8 28 2 58 6 62 3 17 Springtü 2S Nov en 10 Deo Kaan Zon Nor Opg A Onderg A Opf Ouderg 19 19 1 24 19 No 7 SI 4 20 S 80 2 46 26 7 4 3 68 Jl 8 42 4 12 7 49 3 48 22 2 59 5 4S 23 3 23 7 20 V M 24 8 68 8 56 25 4 62 10 21 ADVERTEJrrifiN COMMISSARISSEN voor de bereiding en uitdeeling van SOEP te Gouda lokaal Proveniersbuis hebbeu de eer hunne Stadgenooton kennis te geven dat zij VQOtpeaieus zijn eerstdaags rond te gaan vM de LUSTEN ter inteekening van Soepkaarten voor den aanstaanden winter Zij nemen de vrjjheid de deelname daartoe bijzonder aan te bevelen t n einde bjj te dragen tot de instandhouding vafa een der nuttigste inrichtingen alhier Commissarissen voornt nid Mt A A VAS BERGEN IJZEND008N J KüRTBNOEVEB J M NOOTHOVEN van ÖOOR H G HOEFHAMEB H OROENENDAAL D N BROUWER C VAN VEEK K JONÏER L P HOOGENDIJK G PRINCE G O PORTO UN ÜROOGLEEVER A W ROES 1 Gouda 18 November 1893 AAÏÏBESTEDING REGENTEN der beide Gasthuizen lbier zullen op MAANDAG den 20 NOVBMBJSR 1893 des avonds ten 87 ure ter Kamer van Regenten aanbesteden Oe LEVERING Tan ERDIOENIEB8WAREN en eenige LEVENSBUDDELEN voor het jaar 1894 De Voorwaarden van Aanbesteding en Levering liggen van 14 November af voor gegadigden ter lezing in het Gasthuis alwaar ook de monsters ter bezichtiging zijn gesteld De Inscbrüvingsbiljetten worden aldaar in eene gesloten bus ontvangen en kunnen belanghebbenden by de opening daarvan op dag uur en plaats bovengenoemd tegenwoordig zqu Regenten voornoemd H GROENENDAAL Voorzitter A W ROES Secretarü Fondant Theetabletjes in verBcheidene 4jne Smsfaea 12 cent het ons allen verkr gbaar h H J M KABEL Ooathaven Het Nieuwste en Goedkoopste adres voor Winter en Begf en mantels is in de FINALE UITVERKOOP bj I 8 KEI8ER Korte Tiendew Verschenen bg H L SMITS te t Qravmhage DE KIÜDEIt COÜSMT GeiUastreerd Weekblad voor de Jeugd onder redactie van de Heeren JOH GRAM en A 8 REllLE Nn Toortdnrend meer huiswerk ran de kinderen wordt gevorderd geeft dit Weekblad aangename 6D nuttige verpooziug o a door de wekeiyksche plaat ter bewerking en den jaarlykschen grooteu Wedatr d met prachtigeprgzen en premiën Prijs per jaargang 3 90 franco per post 4 25 Abonnementen worden door iederen Boekhandelaar en door den üii ver aangenomen BIERBOTTKLAKIJ Korte Tiendeweg D 93 De ondergeteekende beveelt zich bg voortduring beleefdelgk aan voor de LEVERING der Eerste Soort BIERBS uit de Brouwerij Gsi BOONDB VaLKC Van Vollenhovvn s V im Stoot voor Bloedarmen Maaglgders Zwakken en Kraamvrouwen als meest Versterkende Drank door H H Doctoren aanbevolen wordt door my steeds belegen afgeleverd Vraagt s v p PRIJSCOURANT H VM WUNGAAEDEN