Goudsche Courant, maandag 20 november 1893

INo 6206 Dinsdag 21 November 1893 VELOCIPEDE of 1 A4IIII4GH11 Cadeau Een ieder zoowei Heer als Dame die een unr per dag dlsponibel iieeft co dezen tijd voor eene Irma wii besteden kan na eeiiige maanden bovengenoemde ofandere zaken ü ouden Remontoir cadeau krijgen Brieven franco onder motto j imbitie aan M IQII v ÜITMAIt Itotterdaiii 32ste Jaargang fiouDscHE mmm JXêeuws en Advertentieblad mor Gouda en Omstreken ST NICOLAAS Ontvang en een Groote Sortfeerinfr De Uitgave dezer CoursMit geschiedt dagelijks met uitzoiidering van Zon en I eestdagfen De prijs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Afzondei l jke Nomi ai s VU F CEJVTEM ADVERTENTIËN worden geplaatst van 1 5 regels k 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd EN zeer gesëhibt voor ST NICOLAAS CADEAUX i00 KUaa0e daarv U boeten Aanbevelend L DE JOIVG Lange Tiende weg l III Ttt llI TrR ll 5or graslanden op zand veen iülEjia DE IE Il en lichte feleigronden dan Duilsch Thomasphosphaaimeel en Kainiet der NaatsciiappU 4ot rkoop van llulpffleststoffen üordreclil AUe Leveringen onder Bifksto exiehti 9ü = WIJNEN 1 ZUIVERE FRAINSCHE De bekende BORDEAUX 27 per 4B Flessoheo met aoctjns fr noo hulB geheel Nederland ook per proefflesoh kwart en balf ankers balegen verkrijgbaar Voorts alle MERKEN Prijscouranten gratis en franco Van alle merken zijn proefflessohen verkrijgbaar Adres WUPSTRAAT A 172 GOUWE C 13 Gonda Eemg Dopöt van Reynwit s Boonekamp Elixter ♦ S DEPBiiAfflEDIGINALE LEVERTRAA J TEN DOESSCHATE te ZwoUe iftlff beoordwld In de ïeneesk Conrfeat n het Fh Tm o WeefcblKd doorTiof B Wktbrs Bkttink t ntreoht Mnbtvolen dooi Ttf Dootorea k ia muAhondand fliaiohii VMlvMcbur bi flrma DR LAAT VAN SON Jarkt Gouda BERIC HT VAM INZET De Onroerende Goederen te VLIST bMtunde in eene partg WEI BÜOI en BOUWLAND in den oosteyde polder aldaar groot 9 59 70 Heotaten bij biljetten breeder onuohreren i u bg veiling op den IS No Tember 1893 gehouden in bod gebracht Perceel 1 op 4450 verhoogd met 600 5050 Perceel 2 op 3350 verhoogdmet 200 3550 Peioeel 8 op 2400 verhoogd met 100 2500 Samen UlOO De afslag en combination der perceelen blgft bepaald op DONDEBDAO den 23 NOVEMBER 1893 des morgens ten II are in het Koffiehuis UARMONIE op de Markt te Oouda Notaris MAHLSTEDE Boa s Kragen NIE0W8TE MODELI EN OROOTSTE K EUZ E Laagste PrUzen WÊ SCHEUE ZK Oooda Baelpandrul via A BuKUUM k ZooH J F H 4i Z is een Firma welke bestaat van af Ï73 J F H Z leveren met bet grootste sncces bun WIJNEN PUNCH GOGNAO ADVOCAAT Boerenjongens Vruchten op Brandew n enz enz tegen sterk concurreerende prezen en van onovertrefbare qaaliteit Aanbevelend Gouda Lange Tiendeweg V No 62 HET VAK H J M KABEJ OOSTBAVMN B 36 is het FijDst van Smaak en overtreft al liet andere STEEDS VEKSCH VOORHANDEN J Ro ets d Amands Diverse Gebakjes versohillend Klein Gebak enz Wed JM MOL Korte Tiendeweg D 3 is het goedkoopste adres van Nieuwe parajpluien en reparatie Rrma T Uiterlijk Z o tplxen per V of 20 Kilo 24 t per Vi of 10 Rilo 12 eu Bussen van 4 Kilo franco Openbare Verkooping VAB DE BLOëHISTKRIJ BH BOOMEWEEKEEIJ genaamd FLORA T B O O TITDA De Notaris G C FOBTüUN DfiOOGLEEVER te Gouda zaj ten verzoeke van den Heer Sir M M SCHIM V4 DER LÜEPF Curator in het füllissement van H W Otto op Dinsdag UI November 1883 des morgens te elf uren in het KoflSehni Hbt Schükbobd aau den Kleiveg te Gouda in het openbasiri doen veilen én oumiddeliyk daarna na Combïnatiën bij afslag verkoopen Dc BLUËHiSTEBiJ en BÖOMKWEEKEKIJ genaamd FI OR A bestaande in eeu goed onderbonden WOONHUIS met annexe X ranjerie Broeikassën eA Broeibakkea alles met de verwariuingatoesteUen daartoe Ijeboorende SCaURKN ERVEN en TUINEN allesetaa de en liggende ia de Heerenkade in de Korte Akkeren ta Gouda Wp P No 344 kadastraal bekend m Sectie E Nrs IIOÖ 1181 1259 1263 374 375 376 429 tot 43i 1260 1261 1309 1310 1311 en 1262 te zamen groot 1 Hectare 5 Aren 51 Centiaren Te veilen in 40 perceelen zooals die op deterreinen z a aangewezen en vermeld staan ingedrukte Notitiên welke op den 15 NOVEMBER a a gratis ten kantore van den Notarisverkrijgbaar zgn en waarm ook de Combinatiënzyn aangegeven Te bezichtigen Zes dagen vóór den verkoopd van 10 tot 3 uren en op dien d van 9 tot 11 aren Nadere inlichtingen geeft voornoemde Notaris FOKTÜIJN DKOOGLEEVER te Gouda mmm yerkoopinè om contant geld op DINSDAG 28 NOVEMBER 1893 des morgens te 9 nsen aan de Bloemistery Floba in de Heerenkade in de Kor e Akkeren ta Gouda van De Gereedschappen tot de BLOEMISTERIJ behoorende als Wagens Karren Kruiwagens Ramen Glasrniten Thermometers IJzeren Waterbakken Blad Bopmen Teelaarde Bosch en Rcïzengrond Cornetten eene groote partji Lint Bloemenmanden enz Voorts 18 IEPEN BOOMBN staande langs de Heerenkade om te rooien de HOUTEN HEKKEN tot afscheiding der perceelen dienende het IJZEREN HEK aan den Bnitentnin eene partj PLANTEN en eene partj BRANDHOUT Voorts tot AFBRAAK de STEENEN SCHUUR staande tegenover de Garenspinnerfl en de HOUTEN SCHUUR in den Buiten tnin £ n eindeiyk een netten goed onderbonden IKBOEDEL waaronder GEWERKT GOUD en ZILVER Daags te voren van 9 tot 4 aren te zien Nadere inlichtingen geeft Notaris G C FORXDIJN DROOGLEEVER t Gmda VRAAGT DE BOBSTCASAMELS Vi H J M Kabel Openbare Verkooping om contant geld te GOUDA op VRIJDAG 24 NOVEMBER 1893 des morgens te 9 nren ten sterfbaize van den Heer P Bkons Middrl aan de Turfmaikt W k H No 65 van een netten goed onderhouden Waarby een uitmanteode PIANINO van RioHAKD Lipf van Stuttgart Gewerkt GOUD en ZILVER enz Daags voren op de gewone oren te zien Kadere inlichtingen geeft Notaris G C FOBTUIJN DEOOGLEEVEB te Qmda W J en Lion Blitz Nli i WËNDIJK24l bij dea Dam Anislerdaiii TE CONSÜLTEEREN iederen WOENSDAG van 2 unr tot en met VRIJDAG 4 uur ie ronda Markt 134 Operation op verlangen pijnloos TersloniJ Tt UUUIt aan le pleekerssing el Te bevragen by A GRAVE8ÏEIJN KofHehuishonder Groote Gsldloterij onder faartilorg van het GouverneinenU Duze van ilei SUiuL gegaspudeovdti Lolorg bestaat uit UOOOO loteu WHHrvau 65400 prijzen on 1 premie welka olie iii de kortti l jd van couiffo maamleii in bo vuii op alkaiuler voIgendo klttsseu lur zt küren venlenling komen In lu t fdiieel ijodrasoQ allf prij on 10 Millioenen 452 4a5 Mark Do groütsttj prijs ia in tat e a tki stQ geval v M 500üO ofa 2850ÜÜ 1 premie k M 300 000 3 prijzen a M IfiOOO 1 prijs M 200 000 26pnjzünRM 10000 l prya k M 100 000 56 pry en a M 5000 apnjzeiiaM 75 000 106ptü£euaM 3000 1 vriii H M 70 00fl 253 prijzen a M 2000 I pr s a M 65 000 fl prijzou a U 1600 l prijB aM 60 000 756 prijzen a M 1000 1 prijs iM 55 000 1231 prijzen a M 6ü0 2prijzi nftM 50 000 33B50 prijïon a M r48 1 pMjB aM 40 000 tS 91 pryzenRMSOO 200 ÖpnjienaM 20 000 160 127 100 04 67 40 20 De hojicipnjs in de ocrsto kliw ii M 50000 m do 2dü klas 55000 iu de SJe kUa ÖftOOO lu dB 4de klas 65000 m de 5de klus 70000 mde ed Vlas 76000 in de 7do klas eventuoel M 500000 maar m elk goïal M 800000 M 200000 to etc De prga der loten is officioei raet fl tald Voor de trekking van do lete ktaa bedraagt dezulvo voor een gelïeel orijfineel lot 3 50 half 1 75 kwart r n n 0 90 Wij terzoeken bij toezending Van de befltelr ling het bedrag in ounuinten bankbt letten van allo Ëuropeesche landen in postzegels of met iiitera tionalo postannwijziug bijtevoegea De prijB der lotou vOor de volgondp kliisaen alsook de verdoehng dor pryaeji en dagen der trekkiug evenzoo als ook alle vprdsre riétMla zyn uH het ambtelijke plan te zten Wij verzenden ook op verzoek het plan vooiuit en in geval betïHlvo aan een van de aanvragers niel zou convenieereu zijn wij gaarne bereid de loten voor de trekking terug te nomen en het bedrag terug te sturen Direct na ontvangst van iederon bestelling stuurt bet huis Windua Co direct aan de besteller de origmeele loten Het officieelo plan wordt by iederen levering gratis bygevoegd evenzoo wordt iederen bezitter van o n lot de ambtelijke trokkingsliJBt na elke trekking toegestuurd De uitbetaling der prijzen geschiedt prompt volgens het plan onder garantie van de staat Omdat het ondergeteeken de baukhuis dageIgks van allo kanteD een zeer groot aantal opdrachten op loten dezer groote geldloterg ontvangt zoo wordt verzocht alle opdrsohten voor de eerste trekking zoo spoedig mogelgk intezenden in elk geval voor den 30 Kovomber a s Stuurt als U beliefd Uwe opdrachten direot en in goed vertrouwen aau het bankhuiB WIHDÜSi CD Hamburg BINNENLAND GOHDA 20 Noyömy 1893 Hedenmiddag is uit flo Rleikt e of ehaald het t t van den 82 jarige H vap H die jn de Werkvereeniging verd verpleegd ZaUrd avond waren een drietal werkliedenvan het R K Weeshnis naar het lokaal vanRietveld op het Veerstal gegaan waar eenetoóneeluitvoering ptsats had daar z nietTo rzien warea van een toegangSbewya werdes cy vemrgderdj dit ging nogal moeil waarop zg bniten komende dtf glazeoi verbr ldeo Door 4en wind ia hedennacht op den ëleekerssiQgel van een boom de top afgewaaid diü in de gracht torecht kwam in de derde Kade i een lantaarn omgewaaid ook vete schoorsteoneQ zijn geheel of gfdeelteiytc vernield Do heer C H Breedgk onderwyzor te Haastrecht is als ïoodaoig benoemd te Harmeien ï laar men verneemt zal de heer van Wgngaardeo uil Oudewater iu de voormalige bier Uwiw ri3 d HoopfiteMonUoott een stoom wasBcherg begïoneu I De rederökerskamer Borgen te Oudewater opende Woensdagavond 1 1 hare tooneelvoorr stellingen voor hare konatlievende ieden met cHet Kattebelletjen € blflspel in 3 bedreven naar Pattés de Monchie van Victoriëo Sardou door Dr Jan ten Brink Met vereerende medewerking van eeuige dames werd dit stuk Try goed opgevoerd Gepnsseerden Woeasdi avond z n in het logement iDe dubbele slenteU te Woerden vergaderd geweest Bestuur en Commissarissen der Vereeniging Werkverschaffing € In die vergadering werd o m de voorloopige Iflst in werklieden die in de eerste plaats voor werk in aanmerking komen vastgesteld Mede werd in beginsel aangenomen om bij eventueslen sneenwrat tot opruiming daarvan over te gaan en zulks wel te verstaan op publieke wegen pleinen enz waar de sneeuw belemmerend zon zyn vooc het verkeer Van de stoepen der ingezetenen wordt de sneeuw weggernimd t n eene overeen te komen vergoeding FE VILLETOIM De Cfelieime Bezoeker Naar hei DuÜicA 4 Intasaohen had Hilda het vertrek verlaten Ter stond toen zij baar alaapkamer was binnengetreden eo de deur geiloten had trok eij aan de lohet en zond het meisje met de boodsobap om dan tooneel speler te roepen Wat moest dit alles beduiden Zij had zich BtelHg uiet vergist toen zij in de haar voorgehouden fotografie de trekken zag van iemand die in dit haia voor dood verklaard was Ëa tooh onder de portretleo die op tafel lagen bevond ziob het portret van baar tweede broeder niet Het kon er ook niet onder geraakt zjjo want al die portretten waren vernietigd of weggsborgen Er ttioobt er geen onder de oogen van haar broer Fraos komen sedert deze onwaardige uit de familie was verbannen Waar kwam dan dat portret van daanP Zouden hg het sobemertioht en bg het snelte wisselen der kaarten Hilda s oogen haar bedrogen hebbeo P Maar die stem geloek zooveel op dis van Wilhelm Het geluid daarvan had Hilda getroffen en het was werkelgk of de stom van haar broer onder den vtoev vandaan kwam Wel had ze wel meer van bniksprekea gehoord maar zou het dan bloot toeval zijn dat deze stem sooveel geleek op die welke haar oog soo duidelyk ia ds eoreo klonk In eene volgende vergadering zal een definitief plan ter tafel worden gebracht t Voornemen oha t inwendige vaq t kerkgeboaw der Herv gemeente te Bodegraven in een beteren toestand te brengen heeft z n beslag gekregen Yr d had de aanbesteding plaats naar plans en teekeningen van den gemeentearchitect den heer A Zaal tevens belast mat t opzicht over t kerkgebouw Te oordeelen naar t geen w er van gezien hebbpn gelooven we dat de Hervormde gemeente eerlang in t bezit kan komen yao een bedehnis waarvan t smaakvol interieur in alle opzichten aan de eischen van den tgd zal voldoen De vier inschrijvers allen ambachtsbazen uitons dorp waren de heeren K de Vos W VanIngeo Jongeneel en T Scheer respectievelökvoor eeu bedrag van 4550 gulden 4400 gulden 4020 gulden en 3997 gulden De kerkvoogdijbehoudt zich t recht voor een tiental dagenmet de gunning te wachten W v W Door de marechaussees is zekere landlooper M uit Maastricht aangehouden Op hem werden Benige gouden en ilvered sieraden bevonden die by onderzoek bleken afkomstig te zyu uit de kerk te Reuver en daar ontvreemd waren De vermoedelyke dief is naar de gevangenis te Roermond ifrgetiracht De Tyd raadt don Katholieken aan zich bü de herstemming in het district Veendam tosschen de heeren 8midt eo Treub te onthouden Het Centrum beveelt den heer Treub Donderdagoamiddag kwamen te Ilpendam 3 vrouwen waarschgnlyk uit Watergraafsmeer om by verschillende kruideuiers inkoopen te doen tot een bedrag van ongeveer 25 Allee was hare gading Zaterdag zouden zy betalen Zg gaven voor tydelijk haar verbly f te houden te Schouw Hare echtgenooten zouden de trambaan Schouw Purmerend helpen aanleggen Gelukkig kwam men van de arbeidera die met dezelfde werkzaamheden belast zyn te weten dat de vrouwen lich schiomelyk vergisten Het gevolg waa dat zij nergens krediet konden krijgen By eenen manufacturier alleen wisten zy voor 17 aan mutsen en bont machtig tc worden £ en ryksdaalder betaalden zy vooruit de rest zou spoedig volgen s Middags kwam een ander drietal met hetzelfde doel doch zonder eeuig succes Aan de politie intyds gewaarschuwd hebben de ingezetenen het groo Met wBiU had do man den afwezige toegeroepen Amerika genoemd en op het gevaar gewezen om naar Europa terug te keeren Ën dat alles zou slechts toeval zijn F Ze kon t niet gelooven en zocht er een bepaald doel achter Wat dit doel was daarover zou die man haar inlichtingen dienen te geven Maar tante waar big ft ge toch zoo lang Het rijtuig ia reeds voor en gij verbabbelt uw tgd met Mi net Mimi s atem wekte baar uit hare mijmering Mot de band aan het voorhoofd had ze aan de vensterbank gezeten terwijl zo gedachteloos het snorrende katje aaide Zij moest er al tang hebben gezeten want het was nu pikdonker geworden Waar was die indringer gebleven P Juist kwam Lize buiten adem aauloopen Ik weet niet waar die man gebleven iB zeide zij Iu het voorhuis is hg niet in de keuken evenmin Martia moest het rijtuig inspannen maar Frits had toch beter kunnen oppvaen Hij stond bij de deur om nog iets aan de eerepoort te verricbtoo Daar is niemand hem voorbjjgcgaafa zegt bij O maar een toovenaar kan zioh wel eventjes onzichtbaar maken snapte Mimi Ook die laten nog wel een kleine wegwgzing achter meende Lize Maar er zijn toch ook trotsche toovenaars merkte Mimi op en wie weet hoe het hem togen de borst heeft geatait om als gewone werklui in de keuken op zijn geld te moeten waohten Ik laat me nu eenmaal mijn goede opinie niet ontnemen Hilda sprak niets tegen se liet xioh door het tendeels te danken dat zy geen dupe geworden zyn y n de oplichtsters Vrijdag overleed te Wasrder in den ouderdom van 72 jaren de heer J Verlaao sedert vele jaren lid van den raad en wethouder dezer gemeente In de antirevoliitionaire Nienwe Overyselscho en Zwolache Courant wordt als eene der redenen die de hoofdcommissie voor Christelyk nationaal school onder wy 8 dezer dagen met aandrang de belangstelling en den steun van velen voor deze vereeniging deed vragen genoemd dat de rykasubsidie welke sedert 1889 door de ChristeIgkescholen ontvangeo werd velandecontribotie deed verminderen of inhouden De heer M C Bronsveld te Wageningen uitgever van de ChristelijkeSchoolbode geeft in plaats van dit blad nu een Nieuws en Advertentieblad voor de Chiirttelyke en byzondere scholen uit Aan het hoofd van het eerste nummer komt de volgende mededeeling voor Daar de uitgave van de Christelyke schoolbode onder redactie van de hh P J Kloppers en H J Ëmous tot leedwezen van den uitgever door het niet ontvangen van kopy moet worden verdaagd of gestaakt totdat de rechter in deze uitspraak zal hebbeu gedaan heeft do uitgever gemeend deninteekenaren op datblad die tot heden bun abonnement niet opzegden geen ondienst te doen met de uitgave van dit Nieaws en Advertentieblad In de Amsterdamm6rc schryft de heei Van Deth Ik houd vol myn beweren dat Van t Lindenhout meisjes heeft geleverd aan verdachte hoizea en kan dit ataven met vyf getuigen Ik produceer die getuigen echter alleen vooi den rechter die bevoegd ia ze onder eede hooren Ik houd mede vol dat een der meiajes haren nood aan den heer v Gheel Gildemeestf i heeft geklaagd doch zal ook haren naam allf ei voor den rechter noemen In het Utrechtsch Dagbladc komt een ingezonden atuk voor van den onderwijzer A 1 van Houten die een kleiu gedeelte der eerate brochure Van Deth schreef Naar aanleidin van de mededeeling van den üeer W H de Beaufort voorzitter der Neerbosch commissie dat noch aan hem noch voor zoover hem bekend is aan een zyner medeleden eenigi mededeelingen van den heer Van Deth toegezonden zyn verklaart de heer Van Houten meisje hoed en handechoenen geven terwgt Mimi haar den mantel over de Behouders wierp De gedachte waarom die man zoo geheimzinnig was verdwenen bezielde haar nog toen Meinhard haar in het rijtuig hiolp MisBohien heeft Mimi gelijk maar dan heeft bij ook een doel en is aiet alles zinsbedrog Het was nu volkomen donker geworden terwijl het rijtuig voortreed Van de lantaarns baildeu ze binnen geen profijt men kon daanioor ook niet op het ernstige gelaat van Hilda letten te meer daar Mimi bet hoogste woord had De meening van Meinhard dat de kunstenaar in zjjn geheimzinnig optrjiden en verdwijnen iets geniaals wilde geven beviel haar beter dan hem voor een vagebond te houden Ach boosdoeners komen hier niet merkte sy op Zoo n spel is niet gevaarlijk Ëu kuHp zeer knap was hg zeker Hoe bij bet aangelegd heeft dat de honden niet aansloegen u een randael Hektor is aodei 8 zoo lief niet tegen vreumdidingen Ach zulke lui hebben atleflei middelen dat maakt dat men ze een weinig meer vertrouwt O zeg toch niets tegen papa verzocht de kleine H j zou van inbreken spreken en van te weinig toezicht Ër zou een onweer opgaan over Frits eo wollioht kreeg tante ook baar deel Als pa boos wordt dan ontziet hg niets of niemand Hij zal geen tijd hebben om te schelden zoide Meinhard Ën mooht hem soms een booze bui bevangen dan zou een woordje van mama tooh wel voldoende ign om hem U lulmesnn dat de heer J den Boer secretaris der commissie hem op zyn mondeling verzoek om voor de commissie te verschynen geantwoord had iHeb maar geduld Ik verzeker u dut u en Van Deth zullen worden nitgenoodigd om u voor de commissie te ve fftntwoorden Hiervan gaf de heer van Houten volgens zyne mededeeling direct aan den heer Van Deth kennis en sedert dien tyd zag hij met ongeduld en te vergeefs eene uitnoodiging der commissie tegemoet Ten einde tegen te gaan dat jonge fabrieksarbeiders te Enschede by de minste berisping van de zyde hunner ouders dezen verlaten en by vreemden in den kost gaan waardoor het onderlyk gezin het loon der kinderen derft eu de diaconie daarvoor dikwerf steun moet verleenen heeft deze laatste de hulp van de fa brikantenvereeniging ingeroepen om dit misbiaik tegen te gaan De fabrikanten hebben hunuen steun beloofd en in de werkplaatsen eene waarschuwing opgehangen De van bedriegelijkftihankbretik beschuldigde bloembollenhandelaar H P Buddenboig te Hillo gom is beden door de Ëngelsche jnBtiti aau de onze uitgeleverd eu heeft bedeu middI zyn eerste verhoor voor den rechtercommis saris alhier ondergaan De man blyft in voorloopige hechtenis De achryver der Brieven uit de Hofstad in de Arnh Ct c verhaalt dat een paar maanden geleden eeo Duitsch reiziger in gesondheid iii Den tJaag is gewewt de bekende Kuhne uit Leipzig of Dresden de wonderdokter van den allerlaatsten tyd die pastoor Kneipp met zyn waterkour al voorgoed uit de baan geknikkerd hoeft Deze redder der menschheid heeft een dag of veertie i in het hotel BellevBK h j deed het niet minder hetgeen vov s mamt doorzicht bewyat gelogeerd en alle zieken en bezochten uit Den tiaag die zich maar om genezing geliefden aan te melden a rai ion van twintig golden per couanlt van onderzoek eu rftad gediend Br kwamen 600 zieken op zoodat de wonderdokter 600 X 20 = 12 000 in de wacht gealeept heeft En daar de man in vele gevallen den raad hepft gegeven dat patiënten te zijnent voor eene kuurmatige behandeling waarvan de prys iti den regel niet matig is zonden komen begrypt men al heeft men Bartjens nooit bestudeerd dat deze wonderdokter aan de ydende Hagenaren geduchte financÏQele kiezen getrokken heeft Dat tou waarlijk nog erger zgn viel do kleine met heftigheid in Tnnte zal waarlgk och geen voorspraak behoeven vaa een vreemde die nu pas in het buis komt waar tante geboren is en zoo lang heeft gewoond Nu meende Hilda er oen Bpeldje bij te moeten steken Mimi gg vergeel van wien ge spreekt zeide zü bsBtraffand Zulke uitingen klinken als een aanklacht tegen mij dat ik u zoo alecht beb opgevoed daarby is het ook een verwgt tegen uw vader dat h uwe opvoeding niet aan betere ban len heeft toevertrouwd Maar zgt ge dan niet mijn zorgvuldig moedertje P Ik behoef geen andere en verlang ook geen andere Dat alles kwam er zo opgewonden uit dat het volstrekt niet up teederheid geleek Geen wondeï dat Hilda hoofdschuddend zeide Gg verlangt er geene dat ïb mogelgk maar behoeven dat is een andere vraag waartoe gg niet het recht bezit een antwoord ta geven Het aohgnt u tot nog toe aan de noodige gestrengheid te hebben ontbroken Door dit vprwgt een weinig beschaamd en in haar eergevoel gekronkt trok ze zicb terug Gelukkig nam Meinhard bet nu voor haar op Gg beoordeelt een geheel natuurlijke opwelling een weinig te hard juffrouw Hilda en zonder lioh aan beiden te sloren voer h voort Van bare geboorte af was zg under uwe hoede Gg aaamt voor de zieke moeder baar ptioht over en na den dood van deze waart gij een eqht moedertje r nf Mrw