Goudsche Courant, dinsdag 21 november 1893

Directe Spoorwegverbinding met GOUDA Wlnterillenst 1893 94 Aangevangen 1 October TUd van GreenwlcJi 9 40 10 46 1 44 4 10 kottïhd m 0 o n d a 9 80 10 3 10 4 0 DENHlAO OOUUA iHage 6 48 7 80 7 489 88 9 4610 1411 8818 151 38 8 15 8 45 3 43 4 15 4 48 6 81 7 8 06 9 86 OOODA DBN HAAO Gouda 7 S0 8 40 9 04 9 87 10 49 18 11 18 81 1 01 1 87 8 56 4 45 5 87 6 69 7 18 8 86 9 87 10 46 U U 11 Z9 H 7 48 8 68 11 01 1 18 4 67 6 11 9 49 Bl Kr 7 47 1 18 8 16 Z Za tv 7 63 9 01 11 10 1 84 6 08 6 88 N dL d 8 08 1 88 n t 6 81 Toorb 8 07 9 18 11 18 l SS 6 80 6 80 10 11 Haga 8 18 9 18 9 84 10 07 11 87 18 41 13 61 1 48 1 67 4 86 6 85 6 56 6 41 7 4S 8 86 10 16 U 16 11 40 18 00 VDAUTBÏOHT 6 85 6 40 7 66 8 09 8 81 10 19 10 56 18 48 8 83 8 18 4 16 4 47 5 88 6 017 46 8 88 10 085 60 6 64 11 09 8 87 5 87 7 69 10 88 6 67 7 01 8 11 8 40 U 16 8 44 6 04 6 44 6 17 8 06 10 886 04 7 08 8 46 11 98 8 61 6 10 6 60 8 13 10 846 18 7 88 8 88 8 41 9 10 81 11 46 1 90 8 08 3 60 4 48 5 89 6 81 6 85 8J8 9 10 10 68 fi O U U A A HSTKBDAH 6 40 8 31 10 06 10 66 18 11 8 61 4 47 6 88 7 457 69 9 10 10 66 18 19 1 8 40 6 46 6 88 9 37 14 9 16 11 10 ll M U8 a 16 5 l 1 44 1 49 1 68 8 04 8 097 608 18 9 68 10 16 10 68 18 08 18 46 8 80 8 5 3 16 4 18 4 43 6 80 6 61 7 4S18 3S 10 08 BTSEOHTGODD Ulreoht 6 33 7 50 9 9 63 11 34 18 03 18 60 3 10 3 68 4 43 6 36 7 48 Harmelen 6 47 3 03 10 09 18 10 8 84 4 06 4 56 Woerden 6 63 8 10 10 16 18 86 4 18 üudetrater 7 07 3 19 10 84 18 48 4 84 Gouda 7 80 8 8i 9 84 10 87 18 06 18 66 1 88 3 60 4 87 5 80 7 08 8 80 AHSTBRDA U 6 O U O A Amitrrdam CS 7 66 0 40 11 10 11 87 8 40 4 10 AmiterdamWp 6 60 8 10 9 66 11 86 11 48 8 66 4 96 Oonda 7J0 8 9 10 44 11 16 11 66 iO t tO De heer Van Houten heeft No 6 fcijner uieuwe Btaatkundige brieven in bet licht gegeven By behaudelt daarin drie punten In de eerste plaats Hebt b de bewering toe uit i n Torigen brief dat de cLiberale Unie herhaaldeiyk een scbadelpeo invloed op de liberale partg be ft geoeiend Uit mededeelingen hem gedaan over de geschiedenis van het program der cI Ib Unia in 1891 biykt meent hy dat dtize vereeniging inderdaad aanspraak beeft op den naam van kweekplaats van twistappels I tegenwoordige mibeBtuurslid i De lj gesctjir pte om p de heer v Houten scbrifteiyke aanban het tegenwoordig fcluitiug van ben vin Uigen onderbond etiz Hfl beeft uit goede bron vernomen at hetontwerpprogram waarin over het kiesrecht delater door de alg vergadering geschrapte omBcbryving der kenteekenen van geschiktheiden welstand voorkwum viéas opgesteld in eenbüeenkoms door het todpinalig bestuur der L U gehouden met e iige Kamerleden enjournalisten onder wie dnister Tak toen nog geop de vergadering der Bobryving bevatte zee het zuivere stelaelTjvraag met byvoegingameudementTydeman u wie biykt dat zy niet in voorzien De vergaderiïg beeft echter datstelsel TakTydeman vip l et voorafgegaanconclave nitf egaau verworpen Dai de heerTak als minister er tom mee voorMen dagkwam ware niet af te Inuren geween als hetalleen als ballon deaaM had gedJand omna het KamerverslaguitjiAngspunt oo overlegtej worden u maar het wditjnt slécbta afkeu ring zegt de b r VUi Houteuj als het ten doel had de paHÜi Waarop bet litinisteriesteant ninen te doen jipatiei Hy neemt het der iIjÏ U ze r kmlyl dat zy het ontwerp in laatstgenoemden zin opvatte Door met Tak k oox dik en dun te gaan ofschoon het dooi dA vergadering wel i ngenomen program teijjwllè bereikbaar is toonen de lei dende l tvmen der Unie dqt het pun omalles te A n is behalve om de Uberilb partijeen nieuw bewijs te doen geveh boe le drachtmacht naakt In dei tweede plaats verdddigjt de hei Van flouten he spaarbankboekje rap 50 of een inschrüving op een der grootboeken mb kenteekenen van Welstand Daarin ia hdrmiddel gelegen om inwonende personen tot kiezers te maken in het stelsel van stelligel kentee kenen jen het staat zooala hy betjoogt in dit I opzicht ver boten de andere amendementen Kunnen nog andere beleggiugen worden aangewezen dan zyn de heeren Yan der Ks j c s bereid hun voorstel er mede aan te vullen Ten slotte het bericht dat de heer r H in de afdeelingen der Kamer het ontwerp Tak heeft verdedigd Wel zeker heb ik dat zegt by cwie bad anders van my rörwachl Wanneer de grondgedachte toekenqing vab kiesrecht a n ben die zich en bun gezin uit eigen middelen onderhouden verwezenlykt wordt zegeviert eindelyk het denkbeeld waarmede ik myn politieke toekomst 10 of 15 jaar eerder verbonden heb dan Tak Borgesiui of Kerdyk Maar juist daarom zou het my te meer aan myn hart gaan als zy het in de uitvoering bedierven door ter sluiks langs een achterdeur in massa onvermogende kiezers tot de stembus toe te laten By alle warmte van verdediging der hoofdgedachte heb ik op dit gebrek van het ontwerp Tak evenzeer in de afdeelingen gewezen Doch dit verzwygt meu i De heer Van Houten klaagt dat er een wachtwoord acbynt te zijn om den indruk te maken als of het hem om iet i anders te doen zon zyn dan om een goed kiesrecht en hy wegens eenige berekening buiten de zaak vau houding veranderd ware Omtrent de meeting in MaisBon Stroucken op Dinsdag j l zegt De Nieuwe Tyd onalhankelyk sociaajdemocratiscb weekblad o a het velgende 8 36 8 48 8 48 8 E6 9 05 7 8S 7 88 7 89 7 4 7 55 aonda Moordreoht Ntóuwdrkeik OapaUa Botteidam Botterdam Capelle Nieawsrkflrk Moordnoht Goud 7 5 5 10 5 19 6 86 5 88 8 18 g 81 6 89 6 86 amda Oudtw WoardoQ Uumelen Utrsohl Qottda Amsterdam Wp Alutndaa OS t Was n treurig geheel De waardige kalme echt revolntionnaire woorden der sprekers vooral van Gerhard en Tak te niet zien doen door t gezwets van Van £ mmene Of ia t soms geen gezwets de ongeorganiseerde arbeiders aan te raden zich gereed te maken tpt pen eldpleging wetende dat zy er iu de versfie verte niet aan kunnen denken daardoor tdnige verbetering in bun toestand te brengen f Met Bchop eii en hoaweelen optrekken Alsof niet de Regeering meer duizendtallen marechaussees politiebeambten eu soldaten tot bare beschikking heeft dan er honderdtallen georganiseerde arbeiders in Amsterdam zyn Isof de Regeering niet voor elk houweel bonderden repeteergeweren bajonette sabels en revolverkannnnen heeft die zg niet schromen za tegen de bouweeldragers te gebruiken als t haar noodig iWoorkomt Weerzinwekkend is t iemand diè oor volksleider doorgaat het volk zulke onvAantwoordelyke dingen te booreA aanbevelen l f En weerziWwekkender is datzelfde volk pjdergeiyke misd ige inallepraat te hooren toe juichen in t gezicht der mannen die hun werkelyk belang Op t oog hebben terwyl y bandcldn naar de woordeb dier laiitsten jï p de kermis te Znidhlroek werden Woensdag jl jjaau bet ci flua van qin HeerScbuiteJoerderoifteigendf ddcyr deurwaj der de H 2 BeÉyessdferde ossen 2 jkardeijjen een imilezJ Bezeoiïteigening geschiedde p last vau de fleerJ H Bobd te Devent Het weekblad WieleVnieawsc bevat da beacbryving cq tide afbeojdibg van e n Muwcmachine dip wellicht een l eelen omm4 wr inhet wielerwezei 2al velroo ta en 1 Hei nieuwe ienkbèeld j rust o bet vpreenigea yan een dryfkiracht s ifg9ailcle van onj e armen met dioj van onze endefste ledemal ëen idee dat vo strekt et meuw is maar t iai door een Frai acbmaAt opMeui is uitgewörh Deze uitvinder leeft eei driewieler vftvaardif waarby docr middel v tn tmée hefboomen den stnurstang vervaagenjjl e kracht doorj armen uitgeoefend wordt overgebracht op kettingwiel teneinde de snelheid van het wiel te verhoogen Met deze machine die nog het voord jj ii heeft dtft men beurtelings armen en beenis rust kan gaven zonder ooit op te houden betiït men reeds aardige resultaten verkregen Op den weg werd een snelheid van 36 kilometer in het uur mee bereikt op de baan reed men er byna 40 K M mee in het uor De geiiiiddelde snelheid van deze machine wisselt af van 22 tot 25 K M per uur 18 08 18 13 18 58 1 05 1 18 1 19 1 88 10 55 11 08 11 09 11 16 11 85 18 86 18 38 ll OB 9 51 10 17 10 87 10 34 10 41 10 47 7 85 7 47 8 7 46 8 07 18 10 08 10 11 9 68 10 08 11 10 ll St Jellow Jack gele Jack is een gevreesde gast iu Amerika en Europa heeft eenmaal door overbrenging van Jack aan boord van een schip gelegenheid gehad om te qmlevvmden dat die vrees iva riyk niet ongegrond is Met dien naam wordt de gevaarlyke epidemiHohe ziekte de gele koorts aangeduid wier bakermat de eilanden en kustlanden van Middel Amerika zyn De in de meeste gevallen met den dood eindigende epidemie tot welker voornaamste verschijnselen behooren hevige koorts suydende pynen door de ledematen eu hot onderlyf een onbescbryfelyk gevoel van angst sneUe uitputting en het geel worden van de huid is met bnitengewoüe woede uitgebroken in de stad Brunswick in den zuidelyken staat Georgia een bevolking tellende van 13 000 zielen De laatste berichten uit Amerika ontvangen melden dat d ploag onverminderd voortduurt In Brunswick heersebt dan ook een ware paniekj vele inwoners zyn om aan de bösmettiog te ontkomen buiten de stad gevlncbt en leven in tenten op bet vrye veld Het verkeer met die stad is zoo goed als afgebroken alle handel en vertier heeft opgehouden en van de lagere klassen der bevolking warotf velen nagenoeg aan den hongerdood pryBgegewen Toen eindelyk de openbare liefdadigheid vnn buiten zich krachtiger deed gelden werden gansche gezinnen gevonden welke sedert drie dagen geheelzonder voedsel waren en derhalve ook al bleven zij van de epidemie verschoond zeer warenrorzwakt Thans beeft de openbare ffpysuit leeling de iarichting van lazaretten enz depaniek iets doen afnemen Van bet intreden van konder weer werd een afneming dervreesehjke ziekte verwacht Volgens Recht voor Allen bestaat hetroornemen een beweging van werkbozen overhet gebeele land in het leven t roepen Deverschillende commissies zullen we ken volgeuseen bepaald programma V t In een kleine jgeroeente beeft men een oaden tandarts bepraven die 50 jaren van zijn bestaan doorbracht met de kiezen van zyn medeburgers te trekken eu ze niet andi rs wist te helpen dan op deze doeltreffende mffcoier In zyn testament verzocht hy een waarlyk aardige gedachte dat men hein met alle tanden begraven zou die bij gedurende zyne gebeele leven bad getrokken De executeurs van zyn te ment hebbeneerbiedig zyn verlangen ingewilligd en in yn doodkist de 30 000 tanden doen plaatpen die de overledene zynei patiënten had uitgetrokken l Dertigduizend tanden I Dat ia genoeg om er byna 950 foltallige gjl bitte van te maken Als naspel Van het gro6te speel en woekerproces te Hannover ia er thans eeri tw6G ïe procedure bel andelÜ tegen een vyfta öersonen die met Max Rosenberg en Abter Cwe der hoofdfiguren uit de vorigelzaak iu ve l i ding stonden enli ook met allerlei slag van m ibechen woekerhandel uitoefenden Het zyn ni belyk mej Gphl p de r9iiteui gewezenJftrdenkooper Krlain bei n uil Berlyn H jmann en Hirsch agenterf en jjde wed ScliWjetzer i Ue uit Hannover Lti Mej Ouhl stoiïii in betrekking ni ïamiddel overledeU wwkeraarsteï vdn de ergste soort én had door ftiaar tasscfaenlomst een ganacbe cliënteele gettregen van iij nood verkeerende personen zij jleende geld tegen wissels op drie maanden jen hield vooraf 25 pCt op het verstrekte iu welke winst de vrouwen samen deelden Van twee luitenants had y by kleine aoAmen binnen twee jaren 80 000 mark te vordefcen Een ander officier die 7 XXJi mark ontvii moest een wissel van lö OOO teekenen Krtiin verschafte ook gelden tegen baitensporige linten maar keerde heb ter leen gevra de slfbhté gedeeltel k in geld uit voor het ovetjge legen boo ea prya paarden van weinig waarde leverende die zy dan voor eeu prikje van de hand rooestRn doen Hollmann die geen geld bad leende het zelf tegen 6 pCt en gaf het aan officieren op wissels tegcfl 40 k 80 pCt De wed Öchwietzer was de woekeraars als tuaschenpersoon behulpzaam o H by het leenen van groote sommen aan Prins Alexauder van Saksen Weimar Vrydag is door den rechter uitspraak gedaanGubl Schwietser en Krain zyn vrygesproken Hiracb heeft twee jaar HoHman twee en eenhalf jaar gevangenisstraf gekregen bovendienelk 8000 mark boete en vyt jaar verlies vanhunne burgerlijke en burgerschapsrechten Eris besloten de veroordeelden terstond gevangente nemen r Op de scbeeppfcimmerwerf van den beer A Pannevis te Alfen a d Ryn werden deze weekde kielen gelegd voor eene yzeren sleepkaan genaamd Mathilde groot pi m 220 last voor rekening Tan den beer H Dahmen teDordrecht eu voor eene yzeren motorboot pi m 30 last voor rekening van den beer N I Blesgraaf te Haarlem 7 10 4 60 4 57 6 04 6 11 6 80 6 66 6 08 6 10 6 17 6 86 7 80 11 60 1 46 1 66 8 08 8 09 8 16 18 40 8 48 10 80 Voorb 6 54 N dL d6 69 Z Zegw6 08 Bl Kr 6 14 Zer M 6 19 Onnda 6 81 10 88 10 41 Te MÜDcben is het hnwelyk voltrokken der 18 jarige Prinses Augusta van Beieren met den 21 iarigen Aartshertog Jozef August van Oos touryk De bruid ia eene kleindochter van Keizer Frani Jozef die de plechtigheid dan ook bijwoonde Haar moeder is namelyk de oudste dochter van den Keizer Aftrtshertogin Gisela di 20 jaren geleden in htt hnwelyk trad met Prins Leopold van Beieren den tweeden zoon vah den tegenwoordigen Prina Regent Te Wiesbaden wordt een nieuwe schouwburg gebouwd waarby de proef zal j enon en worden met eene nieuwe iftricbting Het orkest zal namelyk plaats nemen op een hydraulisch beweegbaren vloer die ryzen kan of dalen naar mate de aard van de gegelen wordende opera een anderen klank van het orkest vereiacht De twintigjarige moordenaar Charles Scbarei die vOor eenigen tijd een Veertienjarig dienstmeisje van de echtelingen De li Ville Hervéop honne villa onder Fontainebleah vurraderlnkvermoordde en ook genoemd echipaar poogBeom te brengen is Woeusdi ter doodv oordi eld Vóór zyne gevangennemii g snoefde ydat men om zyne jeugd dit wfl laten zim Hy toonde ToUtrekt geen berouw J De Gemeenteriad van Tegelenl is by Kt besluit ontbonden wegens de aldaar beiltaa de wanverhouding tnsachen den Raad en Biurgemeester I I f Door de activiteit van den atationaohejrenbergen zyn op die lyn mogeip olukken voorkomen Toen Woensdagavond de goederentrein te lur van R itterdam aldaar aankwam bemerkteIe chef 4at een wagen geladen met vee opeqitond jla onderzoek bleek dat acht sii kaWerden j rmist waarvan er zes ongedeerd opde lyn werden teruggevonden twee kon m wegens de duisternis niet vinden en bleV vermist Gelukkig was geen andere ir in ijaaantocht m i Het vee waa bestemd voorBelgiS Door de zeven ttrtistefi van den lotf d Variétés zyti de heeren Poolmaan en Kuyk met de leiding der zaken belast Tiendrecht j In het Sociaal Weekblad handelt de l eer G W Broinsma over hettiendrecht dat hy eene hnteiyke belastingnoemt niet wyt dat recht niet op deugdetykegronden zou berusten maar ontdat de boer die met onkosten en door inspanning meervan zyo land trekt ook meer betalen moetdan een andere die minder werk van s land gemaakt beeft al is het waar dat by ook voor ziob zelf grootere winst verkrygt Nu beeft de wet van 12 April 1872 Stbl 25 afkooping wel mogelyk gemaakt maar deafkoopsom wordt berekend naardejaarlykscbeopbreugat van het land in de laatsie 15 jaren de 2 voordeeligste en de 2 nadeeligste jarenniet medegerdkeod Dus heelt de flinke boer die zyien grond goed bebouwd hcett wedermeer te betalen dan een die het verwaarloosdheefl Die wet heeft echter nog een ander b zwaar Niet iedere landbonwer heeft nameiyk bet recht de tiend af te koopen rustende op den grond zyner hofstee de wet dwingt hem tugelykertyd af te koopen de tienden dfuk kende op de landeryen van een meer of minder groot aantal zyner buren De tienden toch zyn verdeeld in zoogenaamde klampen elke klamp wordt als een geheel beschouwd en omvat eene uitgestrektheid gronds waarvan de tiend tegelyk wordt geïnd of verpacht Van zulk een klamp ligt vaak het eene gedeelte in deze boerenhoeve een ander in gindsche een derde weer elders enz Wil nn een hmdboower zyn bofstite tiendvry maken wat voor hem dikwylH van groot belang kan zyn dan moet hy zulk een geheelen klamp afkoopen Al geeft de wet hem nu ook al het recht dit te doen zonder toestemming van de grond 9 40 9 47 9 64 10 1 10 10 11 98 8 10 9 gt H 9 8 80 10 4 45 4 66 6 09 6 09 6 16 5 66 4 40 7 06 7 11 7 80 7 86 7 31 4 48 6 9 41 9 64 5 09 8 00 8 60 10 07 10 64 9 04 9 1010 88 9 19 8 41 9 38 10 40 I 1 16 9 47 lO Ot U l 4 10 7 88 4 86 7 40 i aa 11 08 11 86 11 4a eigenun in wi t lutder en d andere deelen Tan dezen klamp gelegen zijn het levert uitteraard een groot bezwaar op omdat hj thans de hwkhikking zal fbeten hebben over een reel grooter kapitaal dan wanneer hj alleen dat deel zon kunnen afkoopen waarbs hfl uit IniUnd beiaiig heeft Had men nu meestal te doen met boeten eigenaars de zaak ware allicht in orde te brengen door onderling overleg tnssohen de grondeigenaars in wier landerjen de verschillende deelen van denzelfdeu tiendklarop gelegen wBteD Meestal echter ign de boeren geen eigenaars £ a maar eldeji zal een eigenaar genegen zijn ter wille van ijnen pachter gebeele tiendklampen aan te koopen om voor het grooiste deel daarvan lat er als tiendheffers op te treden Vooral niet als die eigenaars wat dikwijls voorkomt geen Nederlander is De fout in de wet van 1872 ligt inde angst alliffheid waarmede men voor de belangen v n de eigenaars der tienden heeft willen waken by het afkoopen van het recht Uit Antwerpen wordt aan de Middelb Ct gemeld In verband met den diefstal van 55 000 fr is gearresteerd mad R de maitresae van den efifeetenmakelaar Henri Frank wiens lijk Woensdagavond in den trein tnsBchen Breda en Rozendaal ia gevonden Zg ontviiVg volgens de door baar afgelegde verklaring den vorigen dag eenen brief van Frank die zyn voornamen meldde om zelfmoord te plegen gens de verklaringen van haren aoon had Frank verzocht hem dezen onmiddell k te zenden opdat hg hem papieren van waarde kon ter hand stellen De jonge K had een frg dik couvert ontvangen en dit aan zijne moeder gegeven Volgens haar zeggen bevatte dit slechts een biljet van 500 fr Tejigevolge van deze tegenstrydige verklaringen is mad R gevaqgen genomen De slachtoffers van Frank zju Baswitz en Co voor 35 000 fr eè De Brown voor 20 000 fr Tot dusver heeft de justitie nog niets van het gestolen geld ontdekt Iu de Alkm Ct wordt medegedeeld dat onlangs een korporaal te Breda werd gedegradeerd wijl hij beschuldigd was de ruiten van een burgerwoning te Breda ingeslagen te hebben Toen de man goed en wel zgn straf had ondergaan hg had steeds alle schuld ontkend kwam men er achter dnt een andore korporaal de schuldige was De gestrafte werd toen wel weer in eere hersteld maar dat zulke treurige vergissingen mogelgk zgn w et op ïègt het blad dat het met de rechtpositie van den soldaat nog treurig ge chapen staat Onder de velen die wegens dronkenschap voor den Utrechtschen kautonrechter terecht stonden was een zestigjarige breedsprakige juffronw die erkende dat zij hg eene vriendin een glaasje had gebruikt en daarna op het Janskerkhof had loopea zwaaien Maar dronken was zö niet geweest Dat was alleen maar van de zenuwen daar had zg dan toch Eoo n last van en dan kreeg ze net een gevoel op haar hoOfd of al haar haren spelden waren En daar was ze al mede by verscheiden dokters geweest maar die konden er niets aan doen zeUen ze dus als de heeren na soms een middeltje voor haar wisten dan asjeblieft want ze was maar zoo bang dat de dokter liaar na r dood zouden opensugden om eens te zien wat dat eigenlgk geweest was eu dat zon ze niet graag willen al was het alleen maar om haar kinderen De kantonrechter maakte een einde aan hare bespiegelingen door de mededeeling dat hg over acht dagen bepalen zon hoeveel boete zg e betalen zal hebben EEW FEEST VOND De Afdeefing Goodac van den Ned R K VolkHbolid had gisteren in dezaal EunstmiD der Sooiteit Ons Genoegen een feestavond georganiseerd waarop vt met welgevallen mag terugzien Het ryke we zouden baast zeggen te ryke programma werd op eene wyze nitgevoerd die zulk een jeugdige vereeniging tot eer verstrekt Na het zingen van het Bondslied in no 6139 van ons blad reeds opgenomen heette de Yooraitter de heer Knek allen harteiyk welkom sprak zyn leedwezen uit dat velen zicb met een staanplaats moesten behelpen doch hoopte tevens bij een volgende gel enheid de zaal tweemaal nood te hebben Hy verwachtte dat dit feest een echt Katholiek feest mocht blyven wees vervolgensop den moed van de H Willebrordns in zynstrijd t en het ongeloof en spoorde £ yne medeleden aan dien moed te volgen in den strydvoor de Kerk om daarvan hieroamaals de vruchten te plukken i De beide tooneelatolges de 100 000 uit de loteryc en Barbier Bmgwacfater werden vlug eo Tiardig afgespeeld Hebben de leden der Afdeftling St Alexiu8 nog veel te leeren deie eerste kennismaking viel niet t en en het enthousiasme by het publiek bewees dat ze hun poging wist te waardeeren Platvoet uit het eerste en Krasser Kees en de Matroos uit het tweede stukje vertolkten hunne rollen zeer goed De Zangafdeeling St Gregorius bracht een zestal stukken ten gehoore die fraai werden uitgevoerd Deze eveneens jeugdige afdeeling heeft zich in den korten tyd van haar bestaan flink geoefend Hoe krachtig en vol klonk het Werkmanslied van Heyblom hoe fraai Wees roet van Boshoff en Voor God en Kerk Vorstin en Land van Hillel De directeur de heer Willers heeft bepaald eer van zyn werk Kan men in korten tyd zoo opschirtten dan voorspellen we met de krachten waarover deze afdeeling reeds bechikt haer een scboone toekomst Als extranummer boden de hbr W F A Kagie piano en J L Nobel clarinet een fantaisie über Melodien aus der Oper Der Freiscbützc aan waarmedezyjWL welverdienden by val inoogstten Tusschen de nummers door werd door den beer Heestermans uit Moordrecht in krachtige kernachtige taal bet doel van den Bond uiteengezet terwyl de secretaris de heer Van Vliet op de hem eigea wyze een beroep deed op de beurzen der aart wezigen want de banier was nog uiet betaald Dit beroep vond weerklank en bracht byna 50 Gld 9p De Voorzitter deelde nop m èz dat de eerwaarde heeren Maliagré deken en Alberda Jelgersma pastoor welwillend bet hun aangeboden eerelidmaatschap badden aanvaard en dat naast de beide Afdeelingen zich er oog eene had gevopgd onder den naam van St Barbara om afgestorven bondsleden grafwaarts te brengen Een afgevaardigde van de Rott Afdeeling woonde de vergadering by Het programma was byna te ryk zeiden we bet duurde dan ook veleu te lang en om hnif twaalf verliet eeu groot gedeelte van bet publiek de zaal Daarmede dient in het vervolg rekening te worden gehouden Met den besten wenscli voor de Afdeeling en hare onderafdeelingen besUiitan we ons kort verslag ultenlandsch Overzicht Casimir Périer is definitief tot voorzitter der Pransche Kamer gekozen met 333 van de 418 stemmen De verwachting dat de keus van Casinjir Périer tot voorzitter de lang gewenschte helderheid zon brengen is niet uitgekomen Althans over het algemeen is de indrlik tfl Parys niet dat er een meerderheid in de Kamer is voor een homogeen ministerie Aan een kabinet dat uit radicalen is opgebouwd zou men moeilijk kunnen opdragen te regeeren met gematigde republikeinen rallies en rechter7 yde zooals zy thans staau In de Kamer zgn thans behalve 60 monarchisten en 50 socialisten 465 republikeinen van alle richtingen DaarÏD hebben de opportunisten de meerderheid terwyl by de radicalen groote verdeeldheid heersebt Het eene deel wil een afzouderiyke groep vormen terwyi een ander zich by de socialisten wil aansluiten De opportuuisten willen een nieuwe party de vryzinnigvoor uitstrcvende vormen Eerstdaags zal daartoe eene vergadering gehouden worden voor welke een door 120 personen onderteekende oproepingsbnef ia rondgezonden Men zal moeten afwachten wat dit oplevert De voornaamste Engelsche bladen drukken hunne tevredeobeid uit over den afloop der conferentie tosscheQ eigenaars van myuen en myowerkers door lord Rosebery belegd Nochthans betwyfelen zy of de genomen besluiten grootere beteekenis hebben dan die van een wapenstilstand De Standaarde herinnert er aan dat de werklieden tot dusverre herhaaldeiyk hebben geweigerd de tegen honne aanspraken indruiscbende uitspraken van raden van verzoening te eerbiedigen ook al hadden hunne afgevaardigden zich tot het tegendeel verbonden Het zal derhalve thans moeten blyken of de kolenwerkers in dit geval wel in de beslissing van den raad van verzoening zullen berusten voor het geval dat de uitspraak tot verlaging der loonen mocht willen leiden Middelerwyl heersebt er in alle districten groote vreugde over den afloop der conferentie nieti ensüande de aanvoerders voorspellen dat men nog een korten zwaren tyd zal moeten doormaken daar er een paar weken zullen verloopen alvorens de betaling der loonen feitelyk aanvangt De kolenpryzen stagoeeren volkomen er zyn geene koopers In den Duitschen Ryksdag werd het bureel by acclamatie herkozen De conservatieven deelden bij voorbaat mede dat zy de verzending van de handelsverdragen met Spanje Rumenië ed Servië naar ftn commissie verlangden Due geen overrompeling meer zooals by de groote handels ver dragen De vergadering stemde toe in eenige voorstellen tot verdaging van vervolging van leden waaronder de bekende Joden vervolger Ahlwardt Alle toebereidselen zyn door de ontwerpers gemaakt om Zondag de proefneming in Brossel en de voonrteden met de proportioneele ver I tégenwoördiging goed te doen slagen De bureau s zyn aangewezen het stembiljet ia verschenen Dit laatste bestaat nit zes lysten nl oit de namen op elke lyst van do candidaten der gematigd liberalen der progressisteu der socialisten der Vlaamsche democraten der indepeudenten en der katholieken Het zijn alle namen van overleden personen Iu de laatste dagen vonden nog verschitleude meetings plaats ter verklaring van de beteekenis en de werking der bedoelde hervorming Het stelsel dat gisteren te Brussel in toepassing is gebracht en dat algemeen iu België wordt voorgestaan is dat van den beer d Hondt secretaris der Association reformiste het stemt in hoofdzaak overeen met het te G enève door de wet aangenomen stelsel In stryd met heldeen door andere bladen is gezegd verklaart de Réforme nitdrukkelyk dat er volstrekt geen sprake is om de wederzgdsche krachten der verschillende partyen te Bru sel Zondag met de proefneming der proportioneele vertegenwoordiging te nieten De ontwerpers beoogen daarmede alleen aan de Bruaselsche burgers te toonen hoehetmechaiflisme der proportioneele vertegenwoordiging lis te bewyzQU dat zy allen by machte zija er zich van te bedienen dat het systeemd Hondt zeer gemakkelyk werkt zelfs met de massa s van het algemeen kiesrecht en dat het juiste resultaten oplevert Het betreft hier ook volstrekt niet een relbrendura te houden ieu opzichte van de propot tioneele vertegen woordiging Hoewel de liberale Liga voor de proefneming de grootste onverschilligheid aan den dag legt en het zelfs niet uoodig geoordeeld heeft haar leden tot deelneming of onthouding te raadplegen hebben verscheidene leden der Liga waaronder de beide onder voorzitters een manifest uitgevaardigd waarin zy hun vrienden aaneporen deel te nemen aan de interessante proefneming op morgen Hoezeer het denkbeeld der proportioneele vertegenwoordiging iq België veld wint biykt uit de mededeeling in de bladen dat de leden der rechtervyde uit seneat en kamer Dinsdag byeenkomen om te beraadslagen over di onderwerp Prins Alexander van Battenberg exvorstvau Bulgarye enin de laatste jaren als graaf Hartenau bekend is te Gratz in Stiermarken waarheen hy zich met zyn echtgenootein stilte afzondering had teruggetrokken na een korte ongesteldheid op 36 jarigen ouderdom overleden Zgn ridderlyke fierheid izyu bewondering afdwingende dapperheid enzyn forsche manueiyke schoonheid zoowel alsde tegen hem gerichte laaghartige kuiperyenfvan Rusland en de verydeling van zyn huweflyk met keizer Wilhelm s zuster Victoria dooriBisinarcks politieke bezwaren hadden hem tot een zeer aantrekkeiyk persoon gemaakt totdathy eindelijk worstelene moedé in het huwe lyk trad met de zangeres Amelje Loisinger enin huiseiyk geluk een vergoedii g zocht voor verbreken 7 yner ko8tstondige glorie Maar nog steeds leefde hy voort in e dankbareherinnering der Bulgaren van wió velen beiy in geval vx o oorlog allicht vurig Prins Alexander Joseph wa 5 April 1857 e Verona geboren Als vrywilliger in Ru88i Bchen dienst tydens den RussiBch turl scben oorlog van J877 78 wist hy zich allerguri tigst ïte onderscheiden en steeg hij voortdureiid in ïde hoogschatting van den toenmaligen dzaar Alexander U die hem weldra bestemde Hot vorst over de door Rusland ibevrydec Bulgaren Den 26n April 1879 werd hy teTk nova tot vorst van Bulgarye gekozen in 81 werd hij te Sofia gekroond Rusland had beri openlyk erkend maar zyn onafhankelijk karak ter haalde hem den toorn van den nieuwen Czaar op den hals De oorlog weikeu vorat Milan vau Servië hem in 85 verklaarde was een eerste waarschuwing Hij wist zyo leger zoo bandig te leiden dat de Sprviers geheel TCrsIt en werden Een jaar later in Augustus 86 kwam er onder Russische invloeden verraad in het leger Alevander werd gevangen genomen eu overgeleverd aan de Russen die hem in een vesting opsloten In Bulgarye ontstond echter roede door de wyze waarop generaal Eaulbars zich daar gedroeg zulk een verontwaardiging dat Rusland hem weldra weer moest vrylaten hy werd met geestdrift ontvangen De intriges duurden evenwel voort en Alexander besloot af te treden Korten tijd later in 1888 was er ernstig sprake van zyn huwelgk met prinses Victoria van Pruisen maar op aandringen van Bismarck werd dit plan om Rqsland genoegen te geven verydeld ondanks de tusschenkomst van de moeder der bruid keizerin Friedrich en dezer moeder koningin Victoria van Engeland wl r dochter Beatrix met s prinsen broeder Heinrich vou Battenberg gehuwd is Er is te Parys nog geen bevestiging ontvangen van het bericht dat de zoon van den graaf van Eu tot keizer van Brazilië zou zyn uitf eroepen De opstandelingen zyn nog steeds geïsoleerd en het is bun nog niet gelukt troepen op het vasteland aan wal te zetten Het fort Villegaignon dat in de macht der opstandelingen is ligt buiten de geschutlinie Door het kanonvuur van de forten der rei eering zyn de kruitmagazynen der opetivnd Hogen op de eilanden Mocangue en Gobemador in de lucht gevlogen De opstandelingen beschieten nog af en toe de hoofdstad ïn het overige deel des lands is bet rustig m PARAPIUIES voor Dames Heerea en Kinderen A van OS Ai £ 73 73 Beurs van Amsterdam 18 NOVEMBER Vor kn 8SV 7 1 Dl 74 76 T8 1 1 SV 8 6 94 B lOllI 57 76 S2 SS 104 61J ss y 98 98 lotkoer 8 i 101 it 76 1 ♦ loiv m lEl EaLii u Oerl Ned W S ï dito dito dito 3 dito dito tlito S lloNOAH Olil Ooudl 1881 6 8 4 iTAUE liisrIiry iiiK 1868 81 5 Uqstenk Ubl iopapior 1668 5 dito in zilver 1868 6 Portugal OblÏK met tiolcet S dito dito 3 RbsLiNB 01 1 Oost 8e Snrie 6 dito Goeons 1880 4 dito b Botbi 1689 4 dito bfl Hope 1889 90 4 dito iu goud teoti 1863 6 dito dtto dito 1884 6 SpANJK Perpet sobuld 1881 4 TuRKlilJ Gcpr Conv loon 1S90 4 Geo loaning serie I Geo Iflouinif serie C ZuiDArK RüP Bto v obl 1892 6 MeUco Obl Buit Soh 1890 6 VENazciiti Obl 4 onbop 1881 HSTB DiH ObligKtien 1861 3 ROTTEBDAU Stod loou 1886 3 N ao N Afr Haiidelsr aaiid 98 Arendsb Tsb Hij Certilioaten 6tO DtfJi MaittBchappij dito Aruh llypothoekb pandbr 4 100 Calt Mi dtr Vorstonl aand 84 s Gr HypolheoVb paudbr 4 lOO Nederlundacha bank aand 1 805 i i Ned Ilandelmaataoh dito 144 N W 8i Pao Hyp b pandbr 6 87 j Roti Hypolheokb p indbr 4 101 Ulr Uyiotbeekb dito 4 100 OoBTENï ÓoBt Hong bauk aand 133 Rvsl Uypotbeokbank pandb 4 97 Amerika Etiuil hypoth pandïl B Maxw U i Pr Li n oort 6 i 83 Ned Holl U 9poorw Mi aand 95 Mij fot Expl V St Spv aand 9t Ned IimL Spoorwogm aand i 189 Ned Zuid Afrik Spm aand 6 118 dito dito dito 1891 dito 6 I 1001 Italië Spoorwl 1887 8 A Eobl 3 47 61 181 S7V Zuid llnl Spirnm A H obl 3 50 PoLSN Hnrsaliiia Weonon aaiid 4 188 1 d8L Or Rm Spw Mï aand B 189 HaUiscliu duo aand S7 s Fastowa dito aand B l 66 I ang hoinbr dito aand B I 99 187 Vi 10 105 91 Knrsk lI zo Sp kap aand 6 186 i Loaowu SewHsl Sp Mij oblig 6 102 Orol Vitebsk dito obllg 5 lOB Zuiil Weit dilo aand 5 9 dito dilo oblig 4 91 Amerika Cont Pac Sp Mij obl 6 102 Chic k Nortli W pr O v aand 130 dito duo Win St Peter obl 7 189 Donver Blo fjr Spm oerl v a 10 lllinoi CJontral obl in goud 4 96 1 8 ir Louisv Nash tlleOert v aand 48 Mfiioo N Sp Mij lehyp 0 6 87 MiBS Kansas v 4 pet prof aand 28 N York Ontario h Wost aand IS a ditn Puniis Obio oblig 6 10S Orugon Calif lo bvp in goud 51 75 St Paul Minn Maait nbl 7 109 L n Pao Hoofdliiu obllg 6 1 100 dito dito Lino Col Ie hyp O 6 61 Oanada t au South Cort v aaud I 61 Vbn C lUlliv Naï loh d o O 10 Ajnsterd Omnibus M aand Rottord l ramweg Maats aand 169 Ned Stacj Amsterdam aand 3 lOS Stad Uotterdam aand S 106 Beloie Stad Antworponie87 8 99 99 Stad Brussol 1886 2 99ii HoNO Thoiss Begullr Gesollsoh 4 112 QosTENK Staatsloening I860 6 U4 K K Oost 1 Cr 1880 S Spame Stad Madrid 3 1868 i6 108 Nov Watergetjjden Hoog l aag Hoog Laag Uinsd 81 3 36 01 8 67 22 Woonsd SS 4 18 43 4 38 1 03 Dnndord 83 4 B9 1 24 B 20 1 4B Vrijdai S4 B 42 2 07 6 05 2 30 Zaterd 86 6 28 8 58 6 62 3 17 Zond 86 7 1 6 3 41 7 41 4 06 Maand 27 8 07 4 32 8 84 4 69 Springtij 35 Nov en 10 Deo Maan Zon Nov Opg A Onderg A Opg Onderg 21 2 42 j 18 19 Nov 7 81 4 22 2 39 6 43 26 7 41 3 68 23 S 2S 7 80 V M 7 49 3 48 24 S 68 8 65 26 4 B2 10 21 86 6 07 11 86 87 7 86 08 A Ned Vtr Boz Hyp Spobl oerl B 101