Goudsche Courant, dinsdag 21 november 1893

No 6207 Woensdag 3 November 1893 fiOULSCHI COHMT MeuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De Uitgave dezer Courant g eschiedt d a g e lij k s met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 26 franco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers VU F CENTEN ADVEBTËNTIÊN jvorden geplaatst van 1 6 regels k 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd ADVERTEffTIfiW Voorspoedig bevallen van een flinke Dochter CATH OVBBEUNDKR QUAST Gouda 19 November 1893 UITNEMEKD edert 22 jaren beproefd De Bijnlandêche Drulven Borstho nig sedert 22 Jaren met steeds kljmmend succes in gebruik is het edelste aangenaamste en krachtdadigste Huismiddel bg koEST HEfiSCHBEID VEB8LUMIN0 KEEL en BORSTKWALEN EINDEBBOEST enz Door tal van aanbevelingen en getuigenissen wOrdt dit gestaafd Alleen echt verkrggbaar in flesschen i fl pv 2 met geele i 1 met roode en 65 Cent met witte capsuleb welke nevenstaand i MAlGf fabriekstempel dragen Te Gouda bj P H A Wolff Boskoop by J van Bergen Haastrecht bij J D den Hertog Oudewater bij F Junker ldeaburg Bodegraven by P Versloot en G H nekiinip Stvlwgk by C G V d Berg 1 Bergambacht by J v d Dool Hazerswobde by Wed W Heaünks I Een ware Schat voor de ongelukkige slachtoffers der Zelfbevlekking Onanie en geheime uitspattingen is net beroemde werk Z Dr Retau s ELFBEWARIIVG Hollatidsche uitgave met 27 afb Prgs 2 golden Ieder die aan de Terschrikkelgke goTolgen van deze ondea d lydt moet het lezen de oprechte leenng die het geeft redt jaarl ks duizend van een sekeren dood Te verkrygen by hetVer lagaMagazin te Leipzig Neumarkt 84 franco tegen inzending van het bedrag ook in postzegeU en in eiken boekhftndel in Holland FEANSCHE STOOMVEEVEEIJ Cheailsche eo Zwitsersche Wasscherij Oebrèveteerd door Z H den Koning der Belgen H Oppenbeimer Rotterdam Specialiteit voor het stoomen en verven van alle Heereo en Dameskteedingstukken ook alle soorten Meubelen Ledikantgordgnen Tafelkleeden Trgpen met nieuwe patronen geperst Kwasten Garnituren Neteldoek Tulles Kanten Veeren ent Alle goederen kunnen in elkander blgven en worden onschadelgk voor de gezondheid bewerkt GFoederen kunnen in 4 dagen afgeleverd worden AGENT voor Gouda en Omstreken A VAN OS Az Kleiweg A No 73 ZAK WOORDENBOEKJES bevattende de geslachten der zelfst naamwoorden benevens eene korte verklaring van de moeilgkste daarin voorkomende woorden volgens de nieuwe SpeUtng van Dr M DB VKIES en Dr L A tz WINKEL bij Opraiming i 10 Cent verkrggbaar bg A BRINKMAN ZN Tteudeieeg Oouda Suelpendruk van A Bsiiuhah k Zoos Geëtaleerd voor St NICOLAAS J de VEN Markt Gouda I HAMBURGER GELDLOTERIJ 110 000 origineele loten = B5 400 prijxen ftl r Meer dan de helft dezer loten moeten dus met een prys uitkomen UITTREKSEL uit het Trekkingsplan De hoofdprgs bedraagt t gelukkigst geval ev 500 000 Mark Het werkelgke voordeel der Uamburger Lotery tegenover andere klassenIoteryen bestaat daarin dat in Hamburg geen nieten worden getrokken leder bezitter van een lot heeft dus kans tot op den laatateo trekkingsdag In het gelukkigste geval bedraagt de HOOFDPRIJS ev 500 000 Mark Nerenetaande tabel geeft een overzicht van de byzondere indeeling der hoofdpryzen Alle 55 400 pryzen worden in 7 spoedig op elkander volgende klaasen uitgeloot en contant betaald Het officteele trekkingsplan hetwelk wy by ieder lot gratis byToegen bevat een juiste opga e der prezen welke in iedere afdeeling uitloten en tevens hoeveel voor iede e afdeeliog moet worden toegezonden In tbgzonder zyn de hooge prgzen als volgt De Prgs der origineele loten is wettelyk vastgesteld en bedraagt voor de Ie trekkiugsklasse NO f 3 50 voor geheeld origineele loten o f 1 75 ff halve ff f O 90 kwart M 300 000 200 000 100 000 75 000 70 000 65 000 60 009 55 000 50 000 40 000 20 000 15 000 10 000 5 000 3 000 2 000 1 500 1 000 600 M 300 200 127 100 etc 1 il n 2 a1 il 1 i 1 l ï i 1 a 5 3 i 26 il 66 k 106 k 253 a 6 756 1237 k 52941 il 150 148 Na ontvangst van dit bedrag in Hollaadsch bankpapier postzegels of poatwissel zenden wg de origineele loten met officieel trekkingsplan Indien iemand het trekkingsplan niet mocht aanstaan zyn wy bereid vóór het bt n der trekking de origineele loten terug te liemen en bet daarvoor gezonden bedrag onmiddelli k terug te zenden Wy kunnen dit des te eerder daar wy overtuigd zyn dat iedere ontvanger de uitmuntende en kansryke indeeling van het trekkingsplan zal erkennen De officieele trekkingslysten zenden wy direct na iedere trekking Om alle bestellingen zorgvuldig te kunnen uitvoeren verzoeken w y U die ten spoedigste te zenden in elk geval echter vóór 20 f OVEMBEK a s Hoof Uoterij Bureau ISEITTHAL Co Hamljurg Nb De Hamburger Geldlotery bestaat reeds raim honderd jaar en begint 2 maal per jaar opnieuw Onze firma beboort tot de oudste Hoofdlotery Bureaux Reeds vaak waren wy io de aangename gelegenheid groote Hoofdpryzen ook naar Neder land te kunnen zenden ïn de laatste seven jaar badden wy het bijzondere genoegen onderstaande Hooldpryzen aan onze klanten contant uit te betalen Alle 55 400 prysen bedragen te zamen 10 452 425 Mk M 300 000 op Mo 51083 geti M 200 000 M 200 000 M 100 000 M 75 000 75 000 75 000 60 000 55 000 50 000 50 000 d 14 Mei 1891 32219 4 Nov 1887 23963 23 Oct 1891 61038 29 Apr 1889 29355 2 1S90 12106 12 Oct 1893 65810 3 189U 45724 24 1890 46613 12 Jan 18s8 65159 13 Deo 1888 79478 5 Ian 1893 M 30 000 9910 26 Oct 1888 en bovendien verscheidene prgzen k M 15 000 10 000 5000 3000 2000 etc GebrS Stollwerck s Chocolade en Cacao i r a Dtoimatige door de nieuwste uitvindingen op machinaal gebied yerbeterde fabricatie uitsluitend gebruik van ne en fijnste grondstoffen garandeerei Jen verbruiker van Stollwerck s Chocolade en Oacao oen aanbevelenswaardig fabrikaat nauwkeurig beantwoordende aan den inhoud dei resp Etiketten Do ïïrma behaalde 27 Breyets als HoflereraHcler 44 Ëere Diploma s gouden enz Medailles een bewys van uitmuntend n fabrikaat Keeds 1874 schreef de Accademie national de Paris Nona voos iMownona nna Kedaiile d r f remlire elsaiae en ooiuid ratlon de Totra exoellanta tkbrloatlon de Otaooolat bonbons varléa eto eto Stollwerek fcbrikaat is verkrijgbaar bjj H H Confiaeurs Banketbakkers enz enz Generaalvertegenwoordiger voor Kederland JoUns KattenUodt Amsterdam Kalverstraat 103 Kraepelien en Holnï s Juina LaPocheQ ü iC ÏRocHE Is de meest Krachtige en Versterkende RIMA WUN aanbevolen door tal van binnen en bnitenlandscbe geneosheeren Bekroond met EEKEN DIPLOMA en GOUDEN MEDAILLES VerkrBg aar in Hacons k ftOO en 1 Depot te Qouda bg den Heer A E TEEFE Apotheker voorheen C THIU Kraepelien Holm Hofleveranciers Zeist Groote Q oldloterij onder Waarborg van liet Gouvernemenl Dose ran den Slant gej arandeerde LotarQ be Btaat uit IIOOOO lotOD waarrao 66400 pr Een en l premis welice alle in de korte i d van eeiüge luaandeB in Eoven op elkauder Totgeudü kUucn tor S kereo Terdtfoling komen In het f ohee bodragon alU prezen 10 Millioeneu 452 4a5 Mark Do grootste pr s is in het gelukkigata gerat er N 500U00 of ca 285000 G 1 prrmitt a M 300 000 Ipriis a M 200 000 pr B a Ai 100 000 prezen ïlM 75 000 l prys fk M 1 prijs M 1 prys B M prijs a M pryzontlM 1 prijs k M 6 prijzen a M SpriJEen M ISOOO SSpriJEen M 10000 5000 8000 sooo 1600 1000 600 148 70 000 65 000 80 000 55 000 60 000 40 000 20 000 66 prijzoD a M 106 pry MD a M 263 prijzen a M A pryzoQ a M 766 pryzen M 1237 prijzen a M 33950 pryzen bM 16991 pryzeDBM300 200 160 127 100 94 67 40 80 De boofilprys in da eerste kta ia M 60000 iu de 2de klus 6B000 in de Sda klas 60000 iD de 4de klas 65000 in de 6de ktaa 70000 inde 6de klas 7 000 in de 7do klas eventueel M 600000 maar in elk geval M 300000 M 200000 etc etc Da prys der loten it offioiee rottgeateld Voor de trekking van do Iste klas bedraagt duzulve voor een geheel origineel lot ƒ 3 50 B iialf K 1 76 V ff kwart M Ê 0 90 Wij er ooken by toesonding van de bostellin r het bedrng in ountanten bankbillt tlon van alle Europoesobe landen in poatzegala of met intornationalD poslaaitwijzing bytevoogon De prya der luttin voor de rolgonde küiaaan alsook du verdueling dar prijzen en dagen der trekking evenzoo als ook alle verdere détails zyn uit het ambtolyke plan te zien Wy varEBodim ook op verzoek hot plan toojsit en ia eval botzidve aan een van de aanvragers niet zou oonvenioeren agn wy gaarne bereid de lottn voor da trekking terug to nomen en hot bedrag terug te tureo Direct na ontrangst van iedereo beBtelliDR stuurt het huis Windus Co direct aan de besteller de origineele loten Ht t otfioieclo plim wordt by iedoren l0venng gratis by evoegd evenzoo Wordt lodttran bezitter van ei u lot de ambtelijke trokkingslyat na elkö trukkmg toegestuurd I e uitbetaling der pnjzsn geschiedt prompt TolgOBS het plan onder garantie van de staat Omdiit hot oiidergrteuken de bitukhiiis dagelijks van alle kanton een eoer Kroot aanlal opiiniehten op lot o d zer grooto güldlotary ontvangt zoo wonit verzocht alle opdraolUen voor de eemtü trekking coo spoedig mt l k iutezonden in elk geval voor den ito IX ovember a s Stuurt als U beliefd Uwe opdrachten direct en in goed Vürtrouiren aan bet baokhuis WIJIIIÜS 400 Hamburg De NIEDWK LONDON doethet ryze Haar bitmeo enkele dagen verdwynen maakt het glansrÜk en zacht is onschadelgk voor de huid en verft niet Prns 85 cent per flacon en 1 50 per dubbele flacon Alleen verfcrflgbaar by J A CAT8 in den Papiermolen Gouda Naar bniten franco per post 15 cfc pejr flacon hooger W J en Lion B tz TANIIAilTSICIf NIEUWENDI IK 241 bij den Dam Amsterdim TE CONSÜLTBEREN iederen WOENSDAG van 2 unr tot en niA VBUDAG 4 nar ie Gouda INIarkt lö4 Operation op verlangen pynlooa Alom te bekomen BE BOÜDSCES iUM of de beschrgving der beroemde geschilderde Kerkglasen van de Qroote of 3t Juiskerk te TV Goudtf benevens de geschiedeais der Si Janskerk der Glazen der cartonteekeningen ena waarby is toegevoegd een afzonderiyk levensbericht der beroemde Glunchilders de Gebroeders PRIJS Dirk en Wouter Crabetb 80 Cents A BRINKMAN BINNENLAND GOUDA 21 November 1893 Mej M S PosthamuB ie Goada is benoemd tot onderv Keres te Benthuizen Dr 6 Tideman nii Haarlem zal Donderdag 30 November e k een voordracht houden m eene vergadering van de Afd Gouda eu Omitrakei der vereeniging Volksonderwys De heer Willem van Zuylen is voornemens in hei begin der volgende maaud in de Sociëteit Ons Genoegen op ie treden tot het houden van Voordrachten Op Maandag 27 November heeft er in de Sociëteit Ons Genoegen een algemeene vergadering der leden plaats ten einde lo Te benoemen de Commissie belast met het nazien der Rekening en Verantwoording VRU hei loopeude Societeiiajaar 2o Te benoemen de jnarlykache Commissie belast met de regeling en keuze der in de Sociëteit ter lezing voorhanden Tydschrilten eu Nieuwspapiereu Öo Over ie gaan tot den verkoop der Tijdschriften en Nieuwspapieren van het vorïgo Socleteit aar Op Zondagmorgen 19 November is de herbouwde kerk der Vereenigde Chr Geref eit Nederd Gerof gemeenten te Berg Ambacht plechtig ingewgd De inwydiugsrede werd gebonden door ds D Osinga pred te Gouda naar aanleiding van I Kon 8 30 De off van gez 2e Iel P A Ziegeler vaa hei 7e rag inf ie van zyne deiachcering by den quarantaiuedienst ie Gonweslnis in garnizoen ie Amsterdam ternggekeerd Benoemd tot onderwyzer met boofdakte aan de openbare lagere school te Haastrecht den heer H J G Fooy te Tal en t Waal Benoemd tot Armmeester van het Koozendaalsch Armbestuur de heer J Leeuwenhoek In de broodfabriek aan de Geer te Delft brak Zondagochtend omstreeks 5 nar een berige brand nit Spoedig waren 8 spuiten aanwezig de spuit der vrytvillige brandweer gaf het eerst water De fabriek liond ingesloten door de hniaea tasschen de Geer en FE VILLETOX Be G eimo Sezoeker Naar het DuiitcA B Gy bebt het niogulijk gfemsakt dat te in do nabijhrid haars vndors mocht biyven die daardnar wat opgevroolgkt werd bij at zijn renlrtttt Om haar op te vooden hebt ge eoa belangr k offer gebracht Bah I viel Hilda hierop in welk een tirade Wat heb ik voor een offer gebracht Daar herinuer ik my niets voa Een oogeoblik bleef het stil maar dun vervolgde hij op gedempten toon Dat is geen reden om ie veronderatollen dat zooveel liefde on toevyding niet op het gevoel eal worksn Het zvijgen van Mimi had au al lang genoeg geduurd Zij voegde er dus bij Ja wat hoeft die nieuwe Mama dan al voor mij gedaan Misschien omdat ze met papa getrouwd ia F Maar dat is tooh geen verdienato papa ii toch ajirl k nog een knap man en hoewel veertig heeft hy nog geen enksl gr s baar En wat oen j d ruiter is hij en boe netjei rijdt hij aobaatseu Zjj heeft papa evenmin om mgnentwil als papa baar om die roden heeft genomen In bet eerst foogaerde ik voor gezeUehapsdame bg pa maar toen hy Albertino leerde kennen kon dat kleine diag wel gpuiat worden Wat slaat ge au weer door metqje I het Achterom zoodat men aanvankeiyk voor de omliggende perceelen groot govaar duchtte Binnen twee uur was mon den brand echter meesieiH het vuur bepaalde zich tot de fabriek die totaal is leeggebrand Het kantoor bleef gespaard Alles nas tegen brandschade verzekerd In de aanstaande algemeeue vergadering van de Nederl Vereeniging ter bevordering van Zondagsrust te Deventer den 14 December wenscht hei hoofdbestuur bespreking van Zondagsrust in het belang van bet trampersoneeli n van de gevangenbewaarders Mede 1 een voorstel worden behandeld tan de afd Delft luidende Het faoofdbeaVunr dringe by de regeering aan op de uitgifte van postzegels met betrekking tot bestelling op Zondag zooala deze reeds in België zyn ingevoerd c De minister van oorlog heeft zich over Amsterdam naar Muiden begeven om een onderzoek in te stellen naar de aldaar plaats gehad hebbende ontploffing Gisteren ochtend werd te Utrechr de omheining welke geplaatst was om de in aanbouw zynde beurs en fruithal weggenomen eu werden deze kapitale gebouwen daardoor geheel siehtbaar De indr weiju awa thans van de beurs en fruithal kr gt is uitstekend en deuitvoering van deze groote werken doet den aannemer Vos alle eer aan terwyl ook de ontwerper der gebouwen met voldoening op de d oor hem gemaakte plannen die thans tot uitvoering zgn gekomen Mag zien Vooral debenrs kan met recht een trotsch gebouw genoemd worden tenminste wat het inwendigebetreft de kolossale marmeren pilaren die daar zyn aangebracht makun eeu zeor schoon effect Wanneer de verwachting grootere ontwikkeling van den korenhaadei welke men hiei gedurende vele jaren mitrent den bouw van dergeiyke gebouwen heeft gekoesterd nu maar verwezeniykt wordt dan zullen de burgers van de oude hoQfdsthd van t Sticht met genoegen hunne penningen by den ontvanger storten daar de gemeente een tameiyk zwaren last ophare schouders nam door tot den bouw van twee zulke prachtige doch kostbare gebouwen over ie gaan N H C Zaterdag werd te Den Haag gearresteoni eene student die mit aardigheid c een pakj uit eene mand van eene dienstbode had weggenomen Nu wat ik gezien heb behoef ik tooh niet to verbloomen Ik kon mijn oogen loeh niet stuiten als ik bemerkte dat ze mij op buiine wADdeliugen geheel vergaten Was oom EJffia er niet geweest wat zou ik me dikwijls gruwelgk licbben vervoeld Ala eou gevolg van een vereffikking die hg bü een val van hot paard had opgeloopen was mijnheer van Raioach aaar Teplitz gegaan om zes weken later die plaats als bruiilegom ie verlaten Me rouw Hohrwek de eigenaresse van bet huis jyAurorn te Sohónau waar kg zijn verblijf bad genomen was weduwe en had twee kinderen uit haar huwelgk Door tussoheokoms van Ëiiwin bad de nieuwe huurder kennis met baar aangeknoopt en juist deze Edwin oen halve broeder vau Albertina bad zich steeds over Mimi ontfermd Het slot van deze kennismaking was dat aan het langdurige weduwnaarsohap van Vrans van Reinaob oen einde kwam bet alot Wslterthoven weer een nieuwe burohtvroaw en zijn zostionjiiriga dochter een tweedd moeder kroeg Mimi begreep wel dal er een groote verauderiug op til was maar dat er iti do verhouding tusschen haar en haar tante Hilda sone verandering moest kpmen daaraan dacht ze niet Vandaar haar protest en na de tereohtwgzing baar Ewggen waaronder baar roond e dat zulks niet gewoon was het meeste leed Alles wat zg roet bet oog op bet aanstaande huwelijk haara vaders maar dacht Üapte sij uit ja tB geloofde aeker or net zoo over te denken als taute Waarom va tante niet op de hruihift geweeatP By vonnis van de arrondissementsrechtbank m den Haag ia de gepensioneerde luitenantkolonel d C gen C by verstek veroordeeld tot twee jaar gevangeniastraf wegeos het plegen von onzedelijke handelingen met een meisje beneden den leeftgd van 16 jaar Dfl Harwichbooten die dageiyks van Engeland varen in aansluiting met den expres trein van Rotterdam via Amsterdam naar Beriyn tgD gisteren en hedenochtend tengevolge vau het ruwe weder op zee nieWydig aangekomen waardoor die aansluiting op beide dagen is gemist De toestand van den heer Keuchenius biyft nog steeds dezelfde Vooruitgang valt er niet waar te nemen De patient is uiterst zwak en lydt veel pyn Het bestuur der kieavereeniging s Gravenhftge heeft heden aan de Provinciale Staten van Zuid Holland een adres ingediend omtrent do vejjbeteriug der rivier de Gouwe Zich onthoudende van eene beoordeeling van het technisch gedeelte van deze zaak wenacht adressant haar alleen uit pen financieel oogpunt ie beschouwen En nu meent het dat uit zulk een oogpunt beschouwd de uitgaven te beateden en voor Aa uitvoering van dit werk en voor de onderhonds hondsen bedieuingakoflten niet in verhouding schijnen te staan tot de voordoelen die uit deze rivier verbetering zoude kunnen voortvloeien dat toch deze rivierverbeteriug niet meer behoort tot da dringende belangen der scheepvaart aarS ezien sedert de opetiing van het Merwede kunnal de vaart langa de Gouwe reeds belangrijk verminderd is en vermoedeiyk nog meer zal verminderen dat dus tegenover die vaartvermindering eene vermeerdering van uitgaven voor verbetering onderhoud en bediening niet te rechtvaardigen sehyiit en dat als gevolg dier vermeerderde nitgaveu de belastingschuldigen der provincie Zuid Holland zullen getroffen worden aangezien toch het denkbeeld bestaat de kosten te bestryden uit een provinciaal opcent op de grondbelasting en op de peraoneele belasting gedurende 20 jaren wat voor s Gravenhage ongeveer 15 000 per jaar bedraagt Daarom richt het bestuur het verzoek iot de Htaten om of het plan tot verbetering dei rivier de Gouwec niet tot uitvoaring te brengen óf de beslissing daarover uit te stellen ten einde meer gegevens voor de uoodzaketykheid te erlangen Do borstaandoening was maar et n voorwendsel en het buis zou tante best een paar dagen hebben kunnen missen Mimi was alleen mot haar vader afgereisd on na de bruiloft had een bekende familie voor haar zorg gedrofen Zg zag in die moeder at was het dan geen indriiigster toch een vreemde waaraan mou nog gewennen moest En nu hoorde ze vaa tuute dat ze terstond onder den plak dier vroomde zou komen DiiArtügen kwam alles lu haar ziel in opstand Tot lang nadenken en mopperen was er oen Ig d laar ze het station waren genaderd en het khugelen der eleotriscbe schel bet teeken was dat de Irein spoedig zou aankomen Door het oponthoud met die tooneelapeler was men bijqji te laat gekomen de daroea moesten zich nu haasten op het perron to komen De stnlionohef begroetlo hen zeer eerbiedig en gnf aan Meinhard op zgn vraag ton antwoord dat er nog vgf of züB minuten zouden verloopnu eer de trein aankwam Onwillekeurig nam zij Meinhards arm om zich naar een rustig plaatsje te laten geleidon M enigen groet hadden zij echter te beantwoorden daar Meui hard vooral onder de ingezetenei hoog stond anngeschrevon Mimi was een eindje achtergebleven om de ruikers waarmee Frits achter hen aankwam o er te nemen Wat Boboelt u toe zei Meinhard Heeft het gebabbel van Mimi je van streek gebracht en loeu ge haar op de ptiobton weeat die ze te vervullen heeft zgt ge toen wellieht bevraead 32ste Jaargang Tn het leerplan voor de scholen van openbaar lager onderwas in Frankryk zal volgens bet Militair blad voortaan ook het onderricht in het schieten worden opgenomen Er zat worden geschoten met ffobert karabyn terwyi het onderwijs zal worden gegeven door de aan de scholen verbonden leeraars Aan de verschillende gemeenteraden zal een krediet worden gevraagd om in de hierdoor veroorzaakte geringe onkosten te voorzien voor eerste aanschaffing rekent men per school niet meer dan 40 francs noodig hebben Welk een groote hitte sommige dieren kunnen verdragen bleek ons dezer dagen schi ft iemand in de Dordr Gt toen wy bg het opensnyden van een versch brood daarin nevens een paar gekookte meelwormen ook eene nog levende bakkerstor vonden Minst genomen moet hei diertje en half uur in eeue temperatuur van 100 G hebben doorgebracht wy gelooven dat de inzender nog wel een andere gewaarwording zat hebben opgedaan by deze ontdekking dan de wetenschap dat diereu goed tegen de warmte kunnen o De Jeugdige schilder A Boudewynse ie ie s Gravenbage heeft van het Luzemhurgsohe Gouvernement eene veroerende opdracht gekregen n I het schilderen van de portretten van de kaningin Willam l en Willem II io groot ornaat voor eene eanl in het nieuwe paleis van den groothertog van Luxembaig die versierd wordt met de afdeeliogen der vorsten dÏH over het groothertogdom hebbeu geregeerd De zoo goed als onhoudbare toestand van het stationsgebouw te Bodegraven biytt nog altyd voortduren Sedert maanden worden de buitenmuren van de wachtkamer 3e klasse door zware stutbRlken geschraagd en loopen de treinen langs de tweede baan van hrt perron doch dit vermiudert het gevaar slechts voor een gedeelte Een tiental weken reeds ia het gebouw onbewoond en nog verneemt men niets officieels van een nienw station Uit den Raad der gemeente Ouderamstel De beer Heemsbergen beklaagt zich dat de voorzitter weinig of geen acht staat op door hem als brandmeester ingediende rapporten Hg heeft onlangs gewezen op eene hooischeif die brandgevaar opleverde verwachtende dat de burgemeester daarnaar terstond een ouderzoek zou instellen In plaats hierwin laai deze er ruim drie weken over verloopen en gaat toen eens mei den veldwachter kijken Spreker geworden dat go haar geheel zoudt verliesen Hilda schudde mei bet hoofd en leohte Mimi s hart zal mij altijd toebobooren antwoordde zij met overtuiging Z 4 had verwacht dat Meinhard hnar hierin gtlgk zuu geven maar deze gmg voort Tooh is er iels voorgevallen dal u onaangenaam aandoet Is er soms weer een brtef uit Amerika gekomen P Hoe komt ge daarop P vroeg zij verrast Kr zij alweer vorsohcidene maanden verloopen dat die vrouw u lastig viel Die tgdvakkun komen geregeld terug dat ze u van uw spaarpenningen willen ontlasten Het zou tuob ook wondertgk z gn dat de vrager het eerder opgaf dan de toheuker Ik doe het toen uit medelgdeo Het IS dan een verkeerd geplaatst medelgden f omdat men u zonitr sehaamte leegplundert Daarvoor zorgen Frans en g j wol daar ge mg steeds als een onmondige behandelt ja ik zou de hulp van het gerecht moeten inroepen om weer vrge beacbikkiug overmgn eigendom te kunnen verkrygen Neen dat behoefde bg mg niet ala ik uw vertrouwen bezat O met zoo gevoelig Meinhard Zg t ge dan ragu vriend nietP hernam to terwijl ze zijn hand drukte Ik weet het ge meent hel goed met me en ge zijt niet zoo batsch als mijn broeder Mgn medelijden geldt niet Witfaelm ofschoon hij mgn broer is Hg heefï ziju lot verdiend bij heeft aohande over ons gebracht en de gevolgen van zgn dwaling heb bon hem nog uiet tot inkeer gebracht Wordt MTcolgd