Goudsche Courant, woensdag 22 november 1893

Amatcrdam O S 7 66 Airatordam Wp 6 60 8 10 Öoud 7 8 8 6 Directe Spoorwegverblndlog met GOUDA WlDterdlenst 1893 94 AancevanKen 1 October TUd van Greenwlcb ROITISEDAM 1 44 8 40 9 80 10 Botterdun 6 g 08 C pelle S IO s lS Niouverkerk 6 19 8 81 Koordreoht 6 86 6 89 Goud 6 82 6 86 4i 8 80 8 60 8 48 4 90 7 46 qouda den baas 6oud 7 80 8 40 9 04 9 8710 40 18 1118 811 011 87 8 66 4 46 6 87 6 60 7 18 8 86 9 87 10 46 11 1111 30 3 10 4 1 DBNH4AB ï 0 J Hago 6 48 7 90 7 48 9 88 9 4610 14 11 88 18 16 1 88 8 16 8 46 3 43 41 ƒ l Voorb 6 64 V 10 80 1 44 f N rl L I6 69 1 49 Z Zegw6 08 10 82 1 68 O = ii Zo M 9 19 10 41 2 0 I l 64Qouda 8 80 7 60 8 18 9 68 10 1610 68 18 03 12 46 8 20 2 46 3 16 4 18 4 43 6 80 6 61 7 48 8 86 10 08 Utreobt 6 33 7 60 9 9 6811 84 IMS U s sil0 S m w 6 39 7 48 f 8 09 8 10 10 07 10 64 Harmiilon 6 17 8 03 10 09 18 19 3 84 4 09 4 66 g Woariloo 9 63 8 10 10 16 18 89 ♦ 12 lO 10 88 üud wjler 7 07 8 1 10 84 18 48 4 84 w M Gonda 7 80 8 38 9 S4 10 37 12 09 12 66 1 28 3 60 4 87 6 80 7 08 8 20 8 41 0 8 10 40 11 29A II 8 T B E D A M 0 O U D A 9 40 11 10 11 27 40 4 10 9 66 11 86 ll 2 66 4 26 10 44 12 19 H S Haga 8 18 9 18 0 34 10 07 11 87 18 4118 611 481 67 4 86 6 86 6 66 6 41 7 43 8 6610 16 11 16 11 4018 OOI DA UTEIOHT Oonda 6 86 6 40 7 66 8 09 8 81 10 19 10 66 18 48 8 83 8 18 4 16 4 47 6 83 6 017 46 8 38 10 08Oudow 6 60 6 64 11 00 8 37 6 37 7 69 10 89 6 67 7 pi 8 11 8 40 11 19 8 44 6 04 6 44 6 17 8 06 10 880 04 7 08 8 46 11 83 8 61 6 10 6 60 8 13 10 346 18 7 88 3 88 8 41 9 10 61 11 46 1 80 3 08 3 60 4 43 6 89 0 916 36 8 88 9 10 10 68n O U 1 A A M S T K R D A M 6 40 8 81 10 09 10 66 18 11 8 61 4 47 6 88 7 46 10 080 10 10 66 18 19 1 8 40 6 46 9 86 0 87 11 10 9 86 11 10 18 14 U a 6 9 9 60 9 67 11 86 maakt hieruit op dat de bargemeester hem Teracht De borgemeester mr Eruymel Hier is volstrekt geen sprake vaa Teracbting eerder TSQ vereeriag Ik heb deo heer Heemsbergen mans genoeg geacht om zelf maatregelen te nemen hg is scherpsüend genoeg De heer Heemsbergen Dit is geen compli ment Toor my De burgemeester komt altgd op dat Boherpziend neer ook in de vorige vergadering en dit ueem ik op als eene grief Ik geloof dat de borgemeester mij een priem wil geven Ik geloof dat je denkt dat een raadslid een bondarot is maar ik wil mg oene dergelyke behandeliag niet laten welgevallen liever bedank ik als raadslid t De burgemeester Ik sluit de discusie over dit punt Heeft iemand der hesren nog iet3 De heer Heemsbergen Ja ik bedank alslid van de commissie voor de ziekenbarak eoals lid van de commütsie voorde armbedeeling Als zoodanig ia men hier toch maar een wassen neus De Java Bode echryft in haar maiUoverzicht Toen de heer Pyaacker Hordijk v f jaar geleden ia het paleis op het Koningsplein antwoordde op den welkomsl roet hem door den GouverneurGeneraal Van Rees gebracht wees hg er op dat waar deze natourlgk over het verledene had gesproken hem paste bet oog op de toekomst te richten Dn thans nu de Gouverneur Generaal Pynacker Hordyk den heer Van der Wgck als zyn opvolger begroette en het das z ue beurt was om een terugblik te slaan op het verledene heeft b dit niet gedaan maar opnieuw de toekomst ingestaard Dat was anders dan men verwachten mocht van een landvoogd die het doel van zgn streven had bereikt doch het getuig4e van veel takt en zelfbebeerscbing nu een terugblik eene verdediging bad moeten Eyn en de verboudiog tot den minister van koloniën langzamerhand zoodanig was geworden dat sampnwerkiog op deu duur niet wel mogeiyk zou z n gebleven Maar al meende de aftredende landvoogd niet te moeten uiteen etten wat hy tydens i a bestuur had verricht ofdoor welke h weegredeneu hy daarby was geleid zoo lag er toch stellig meer ironie daa schuldbewustsyn in zyn woorden toen hy sprak van de ingrypende en krachtige maatregeleu welke van zyn opvolger werden verwacht van dien opvolger wiens benoeming door velen iu moederland en kolonie met vreugde was begroet Ën toen by de verwachting uitsprak dat ludië die schoone parel aan de kroon onzer Koningin onder het bestuur van zyn opvolger tot bet schoonste sieraad van die kroon zon worden was daarin een eenigszins bittere terugslag niet te miskennen op den toast door den Minister van Koloniën op deu heer Van der Wijck uitgebracht waarin van Indië werd gewaagd als moest het nog eerst een parel worden Terwyl de toespraak van den aftredenden gouverneur generaal over het algemeen bet beste werd geacht door dezen gedurende zyn bewind by openbare gelegenheden gezegd maakte het in bot antwoord van don nieuwen landvoogd een pynlyken indruk dat deze daarby den ambtenaren een quos ego toeriep Wie zal ontkennen dat plichtsbetrachting eerlykheid toewyding behartiging van s lands finanoieele belangen van den ambtenaar mogen worden geeisuht zyn tocL zuinigheid en vlyt van ouds bekend als goede bouwmeesters maar was het uoodig dien kring van hooggeplaatste ambtenaren en officieren in herinnering te brengen een kring buitendien waartoe de landvoogd zelf nog zoo kort geleden had behoord Oood 9 80 7 2S 8 36 Moordrecht 7 88 8 48 Nleaworlerk 7 89 8 49 OnpOle 7 4 8 66 Kotterdsm 7 7 66 0 06 9 0 11 01 n 11 10 Zsr M 7 48 8 68 Bl Kr 7 47 Z Zi gir 7 68 0 01 N a L d 8 08 Voorb 8 07 9 18 1 13 1 18 1 84 1 83 1 88 11 19 Woerdeo HarmeleD UtrMbl Goada Amilerdam V o 7 69 Anatatdam CA 8 14 Tntusichen hoe vreemd ook de belofte van waardeering vau b zondere verdiensten en de bedreiging met ontslag by plichtsverzuim lateu zich verklaren uit het verlangen van den gouverneur geuprnRl nm terstond bij zijn optreden de meermalen geuite bewering tegen te spreken dat oude vriendschapsbanden hem tot ganstbetoon zouden verleiden Had echter zulk eene tegenspraak niet achterwege kunnen blyven waar de onjuistheid der bewerking ongetwyfeld uit de daden van den gouverneurgeneraal blyken zal Tengevolge van den NO storm en den daarmede frepaard gaauden hoogen vloed is Marken ondergeloopen £ en der Haagsche bladen bevatte Zaterdagavond eene advertentie waarin 20 25 werklieden werden gevrae d voor eene nieuwe onderneming tegen behoorlyk loon Men had zich in persoon te vervoegen iu een café nan den Parallelweg Op die aanbieding meldden zich heden zeer velen uit de stad en van elders aan Toen bleek echter dat men hier raet eene mystificatie te doen had De caféhouder althans verklaarde niets van de zaak te weten Van hem wilde men nochtans satisfactie hebben Er ontstond dientengevolge een op loopje waarby de tusschenkomat der politie noodig was Schipper Jan Pronk gevoerd hebbende de Terongelakte haringscbuit Zeevis8chery heeft omtrent het hem overkomen ongeluk het volgende aan zyne reeders medegedeeld Laatstleden Zaterdag door de sleepboot van VlaarJingen in zee gesleept kreeg de schuit in zee stilte en werd besloten ten anker te komen Zondag ochtend bleet het stil doch wy kregen toen geweldige zeeën over Men besloot toen naar den Hoek van Holland af te houden Het schip wilde echter door de stilte en de zee weinig naar het roer luisteren toen eeue stortzee 5 matrozen van dek sloeg die door de woedende baren werden verzwolgen Intusschen zette bet vaartuig de reis naar den Hoek van Holland sukkelende voort Door eeno stortzee werd echter de Bcbnit tegen een der havenhoofden gesmeten waarop de stoomboot Zuidhol1andc pogingen tot redding waagde doch de boot zelve werd op een dar hoofden gesmeten Gelukkig was het water vallende en besloot schipper Pronk met zyne 3 matrozen en den scheepsjongen op palen van het hoofd te springen wat allen gelukte Nu het water genoegzaam wax gevallen gingen zy aan land en bereikten den Hoek van Holland Doornat en verkleumd van koude vertrokken zij naar Scbeveningen waar zy gisteren avond circa 9 ure arriveerden Door leden d irXweede Kamer is de aandacht der Regeeriug gevestigd op het groot aantal oninbare posten die by de personeete belasting voorkomen Tegenwoordig en dit geldt van de directe belastingen in het algemeen is het vooral in de groote steden niet meer by enkelen onwil of onmacht oiii te betalen doch by de bewbnera van geheele strateu en wyken Het is zelfs zoo ver gekomen dat zy die hun aanslag voldoen zich h t ongenoegen op den httta halen van hunne buurtgeuooten £ r zyn voorbeelden dat peraoueu met 2000 zelfs met 4000 inkomen betaling hebben geweigerd Men meende te weten dat bet aantal oninbare posten van de personeele belasting alleen in Uotterdara 00 000 bedraagt terwyl ook ia hok noorden des lands bet weigeren van belastingbetaleu hand over hand toeneemt Niet zelden gaat evenals onlangs by de tiendweigering in Noord Brabant het verzet tegen betaling gepaard met woelingen van opruiendeu aard By de personeele belasting sohynt deongelykmatigbeid der schattingen in vencbillende gemeenten het kwaad in de hand té werken Mnar men meende de oorzaak in de eerste plaats hierin te moeten zoeken dat de administratie seer spoedig tot oninbaarverklariug overgaat in plaats van in rechten betaling te vorderen Men drong er op aan dat de Minister hierin verandering brenge 10 46 19 08 18 18 10 66 11 08 11 00 ii ie 11 86 18 68 1 06 1 18 1 19 1 88 11 06 18 88 11 88 OTTIRDA 9 61 10 17 10 87 10 34 10 41 10 47 7 86 7 47 8 18 10 03 10 11 8 07 4 67 6 08 6 11 6 16 6 88 6 81 6 86 9 68 10 11 6 80 Niet zelden echtev ook staat de ficas mach teloos tegenover het verzet zoo in gevallen waarin de weigerachtigen by anderen inwonen en voorgeven dat bnn geen stuk van het meupbilair behoort Bovendien komt het echter in het noorden des lands faerhaaldelyk voor dat een openbare verkoop op zoodanige wyze door het publiek wordt bemoeilykt dat hij moet worden gestaakt Dit alles leidt uoodwendig tot ondermijning van het gezag Men meende dan ook krachtig te moeten aandringen op verscherping van de dwangmiddelen Door den deurwaarder in navolging van Pruisen by de bevoegdheid te verleeneu een stuk huisraad van deo weigerachtige in beslag te nemen zon men waartchijnlyk reeds in veel gevallen de wanbetaling doen ophouden Werken in schemerlicht Nu de dagen zoo kort beginnen te worden en voor vieren de schemering reeds intreedt of ingetreden is is het den ouders niet genoeg aan te raden er streng op toe te zien dat de kinderen in het Bchemeruur zich niet bezighouden met werkzaamheden waarby het oog zich moet inspannen Gewoon te werken by daglicht maken zy bv huiswerk dikwijls nog in het halfdonker Niets is echter schadelijker voor het oc dan dat peuteren by slecht licht Menig kind h i ft er zyn oogen voor altyd mee bedorven en onderviodt op lateren leeftyd de treurige gevolgen van de verwaarloozing van dezen gulden regel der gezondheidsleer Witt gy uw oogen bewaren span ze dan niet in by zwak of onvoldoend licht vooral niet door te lezen of te schryven Er zyn plannen aanbangig voor een tram met breed spoor van Gronau naar Old nzaal om deze laatste plaats in directe verbinding te brengen met de Westphaalscho lyn De Raad der gemeente La igbroek heeft het verbod om de wegen in het dorp met ry wielen te beryden ingetrokken Zondag avond heeft in het rechthuis te Sloterdyk eene zonderlinge vertooning plaats gehad Het was bekend geworden dgt een zanggezeUchap uit Amsterdam eene uitvoering 20U geven in het rechtbnin tegen den zeer matigen entreeprys van O IO Dat was genoeg om een talryk publiek te lokken De heeren en dames executanten bleken spoedig socialisten te wezen zooals afgeleid kon worden minder uit de gezongen woorden die moeilyk waren te verstaan dan uit de voordrachten waarmede de zangnummei s werden afgewisseld Toen ontstond er een vry heftig linmult £ ïr waren vooral vrouwen die met stem en gebaren zóó machtig te keer gingen tegen het gehoorde dat van eene geregelde uittoering geen sprake meer kon zyn Te acht uur was alles afgeloopen Wy hadden plan nog epn6 terug te komen en dan had men met een bal kunnen besluiten maar in dit akelige nest komen we niet weer dus luidde het afscheidswoord van een der Amsterdamsche heeren Het antwoord was Biyf maar weg I We zyn om je bal niet verlegen U In groote gemoedsbeweging ging men uiteen Allen waren ontstemd het gezanggezel schap omdat het geen programma had kunnen maken de kastelein omdat by zyn lokaal voor zulk eene gelegenheid had opengesteld het rab1iek omdat het begreep dat het toch een betereu Zondagavond had kunnen hebben Tot inwonend directeur der Marlhastichiing inrichting voor onverzorgde kinderen te Alfen a d Rijn is benoemd de heer C Qeel thans waarnemend directeur Een der uit het krankzinnigengesticht te Medemblik ontvluchte krankzinnige misdadigers is wederom gevat en naar het krankzin nigengesticht teruggebracht Zaterdag avond had aan het strand onder 3 68 4 60 4 67 6 04 6 11 6 80 6 66 6 03 6 10 e i7 e 6 7 80 1 46 1 66 8 08 8 00 8 16 19 08 18 40 8 48 Monqter een ongevaPpInnts Nab het gesloopt voxdende wtak van de Cornelia stond eene lier geplaatat ora het wrak bij hoog water over te halen Terwyl eenige personen daarmede bezig waren sloeg de lier terug waardoor een 20 jarig jongeling uit Monster getroffen werd en op de plaats dood bleef Eenige seconden na dit ongeval wilde een werkman van het wrak opnioDW de lier in beweging brengen doch ontvii j sulk eenen alag dat hy in bewuBteloozen toestand verkeerde Zaterdag avond terwyl de bewoner even afwezig was werd er by eene daglooner te Oud Beieriand 1034 aan bankbiljetten en specie gestolen Daar de bestolene algemeen voor zeer arm werd gehouden en zelfs onderstand genoot van het borgerlyk armbestuur is het bynn zeker dat de dief geen vreemde is Men gaat in Baden zeer streng te werk tegen het drankmisbruik Vyftien huisvaders uit Rohrbach die zich voortdurend aan dronkenschap schuldig maakten zijn dezer dagen in een werkhuis opgettoten en vervallen verklaard van de vaderlyke macht over hunne kinderen Volgens het blad La Ligue patriotiqie contre l alcoolisme zon de Belgnchn Hegeeriog voornemens zijn de alcoholfabricage tot een staatsmonopolie te maken ten einde bet vervalschen te voorkomen Velen wenschen dat zy dan ook haar goeden alcohol den eenigen die verkocht mag worden zoo duur mogelyk ial verkoopen Gisterenochtend zyn aan het station Maai aangevoerd drie ysberen bestemd voov de Rotterdamsohe Diergaarde en auigevoerd uit Hamburg Onder Ryswyk is een man door de stoomtram aangereden omvergeworpen en ren eind weegs medegesleurd Toen men de machine tot staan had gebracht bleek het dat de man reeds bezweken was Voor het gerechtshof te Amsterdam had Woensdag in hooger beroep terechtge taan de bekende colporteur Kramer wiens venten met Oproerkraaier enz zoo dikwyls tot straatscbandaten aanleiding gaf maar die b zyne vroegere vrienden in ongenade is gevi llen omdat hy den schryver van het pamflet De dure poppen heeft genoemd toen hy daarvoor zelt straf zou ondei aan By bet verlaten van het gebouw werd K nu door bet pnbliek van de tribune opgewacht dat hem te lyf wilde Een uit de menigte gaf hem een klap ia het gezicht onder den oltroep verrader enz Kramer s vroaw stond haren man dapper ter zyde Van der Mey werd door den onmiddellyk toegescboten ryksveldwacht tydelyk onscbadelyk gemaakt maar het volk trad tegen K z dreigend op dat hy op eigen verzoek en voor eigen veiligheid naar het politiebureau werd gebracht om tegen mishandeling gevrywaard te zijn Meermalen is beweerd dat de ttrooper en de smokkelaar zich op een hellend vlak bevinden dat hen langzaam en als het ware ongemerkt naar den afgrond van allerlei ongerechtigheden voert Eerst alleen wetsontduiking later leugen bedrog gewelddadigheden enz om straf te ontloopen tot eindelyk de strooper tot alles in staat is Zoo was het ook Jan H van Uithuizermeeden Groningen gegaan Eindelyk op heeterdaad betrapt waa het tusschen hem en den veldwachter die yn geweer eischte tot eene worsteling gekomen Hy had den ambtenaar erg mishandeld hem met de kolf van zyn vuurwapen gesli i en en herhaaldelyk voor de borst gestompt Deswege stond hy thans voor de rechtbank te Groningen terecht Tegen den schuldigen maar Iwklagenswaardigen man wednwnaar en vader van vier gebrek lijdende kinderen werd 2 maanden gevangenisstraf geeischt 9 40 9 47 0 64 10 1 10 10 11 88 ll Of 11 96 9 08 lf 48 8 10 6 86 7 07 7 17 7 84 7 81 7 87 4 46 4 66 6 08 6 09 6 16 0 86 0 44 9 6C 6 66 4 40 8 S0 10 9 64 4 10 7 88 4 S5 7 40 B 58 St 0 47 10 01 11 9 46 NEERBOSCH Aan dé Nederlandtohé Vrouwen 1 Aan üdtfr die n hart in zich omdraagt t Een ond verpleegde van Neerbosch vraagt ttw aandacht schenk hem die Lezer 1 Hebt ge wel eens een zieken huis genoot g ad t Zij een uwer ouders zuster of broeder of misschien een vriend of vreemde Zoo niet dan toch wel een zieke hond of kat of wel een ziek vogeltje Hoe hebt ge die niet opgepast Hoestondt ge er te allen tyde klaar voor De ziekte nam toe t Voorwerp van uw verzorging stierf En hoe heilig wa ti t vertrek waarin het lyk rustte Is dat niet zoo liangen tyd hebt ge op tstoflyk omhulsel met een liefderyken blik gestaard Zelfs jaren nadat de begrafenis had plaats gehad dacht ge nog aan die afgestorvene wanneer ge by toeval dat vertrek betraadt waar die doode voor t laatst gelegen had Op Neerbosch bestond ook zoo n vertrekje nl in het ziekenhuis t Was zoowat 3 Mlang en 1 M breed met 4 kale witte mur n In dat dooden hok zoo noemt men het daar werden o a kinderen tot zekeren leeftml van schoon goed voorzien als zy in de rnaast gel n en later voor algemeen gebrilj opgeheven badkamer gewasschen waren In dat doüdenhok werden ook wel stoute c kinden zelfs uit t ziekcnbnis opgesloten voorjljraf l fiar 7egt ge rIs er een lyk in was ma ook I Wel Waarom niet € Mwaento mori Ziadaar die spreuk in toepassing gebracht Konf Pbilippus van Macadonie kon t niet beter oen Brrr Allv weut zoo ook de dood Tea minste voor vele weesjes was het geen straf meer om diar opgesloten te worden liCiier denk u daar eens goed in Kinderen in eon vertrek oj csloten dat gebruikt werd om fl lyken in te zetten Kinderen die in datzelfde vertrek ook van BchooB oudorgoed voorzien Worden terwyl zy pas uit het bad kwamen Vernietigt zulk een wyze van opvoeden niet alle gevoel alle karakter Is bet dau aan die kinderen te wyten dat zy Iftter met zulk een lyk gaan speten En als 1 zulks doen valt het dan nietopbunne zorgelooze opvoeders terug UJU Oj TV ors van t einde dezer eeuw Br was eent een doode E Q paar meisjes uit t ziekenhuis kwamen in t doodenhok en pakten t lijkje beet speelden er luee en zetten het ten slotte voor t raam Véél is er toen op Neerbosch over gesproken maar Had dat niet voorkomen kunnen worden 2ïeker en wel hierdoor dat men de weetjes oiet in t doodenhok opsloot of hen daar juist van schoon ondei oed voorzag t Lykje werd op eeuvuudige wyze met eenige weesjes begraven Bfr was eens een andere doode t Was de dochter van den directeur Ia een kamer ten zynen huize was t lyk voor alle wefnen te zien Ook voor die afgestorvene slo g eindelijk t uur dat haar stoffelyk omhulsel aan den schoot der aarde zou worden toevertrouwd Ben plechtige dienst had plaats in de kapet welker gestoten groene gordynen elk zonnutraaltje verhinderde binnen te komen Er werd op zoo roerende wijze gewezen op t veraankelyke van het leven dat t hart van de meest ondeugendstec er van brak Hu den dienst stelde de stoet zich in bewegÊog naiir t eigen kerkhof Ook daar gaf t Miggezetschap der weezen zyne lykzangen ten biBste Men zong onder meer Zy slaapt in de groeve zoo zacht In trnstbed met bloemen gedekt S engttlen honden daar waeht Tot Jezus Oods kinderen wekt Voor baar na geen leed meer of zorg De stryd is dóorstreden vol end En t bloed van Goda Heil ge is ons borg Dat ééns zg als kind wordt erkend Koor Zy slaapt in de groeve zoo zacht Shttp zacht llëve zuster Slaap zacht lieve doode Tot Jezus n wekt Goeden nacht Hoe uUig te rosten als zy Die gingen als Kinderen Oods Tot God Die onzichtbaar nabij Ib Jezus hun hnrcht was hun rots In trnstbed ibet bloemen gedekt Is daarom hun rosten zoo zacht Slaap dierbre tot Jezus u wekt Slaap zacht in Goda hoede goê nacht Koor Zy slaapt ii de groeve zoo zacht I Slaap zacht lieve zuster Slaap zacht lieve doode I Tot Jezus u wekt Goeden nacht Van heinde en verre waren vrienden en belangstellenden gekomen om mede de laatste eer te bewyzen Voorwaar de begrafenis van eene prinses Onlangs was er weer een doode t Was een verpleegde t Lijk lag op de oude tafel waarop reeds zoovelen gelegen hadden De stilte in t doodenhok wordt afgebroken Men treedt binnen De doode had nog een hemd aan En lezer dat hemd was nog te goed Men overlegt En ja t Hemd moet maar oit want dat kan een ander nog wel aan hebben t Hemd wordt uitgetrokken en t naakte lichaam in een oud laken gerold Daar gaat de sombre stoet t Gat is gegraven t Stoflyk omhulsel wordt ook thans aan den schoot der aarde toevertrouwd Maar boe Kouder kist Hie erd vellicht door de aanwezigen óók een lykzai gezongen maar in stilte men mocht het niet hooren want anders Die lykzang zal wel geweest zyn Hy slaapt in de groeve zoo zacht In t rustbed met kluiten gedekt En d Engelen houden hier wacht Tot Hannes van Neerbosch vertrekt Er was eens een doode Lezer Ik kan niet meer de pen ontrolt m n bevende hand K En thans de commentaarl Ik heb die uiet lezer Men zou ook mij van haat beschuldigen Ik eindig met dezen raad Pas op dat men niet iu de straten zal beginnen te zingen Daar waar de vlasvink vloog In fenzaambeid verloren De roerdomp uit den pias Haar schrille stem deed hooren Daar ligt t vervloekt Neerbosch 1 Als dat nw eigen kind eens was Helpt dus mede t lot van die 1100 onzer arme natnurgenooten te verbeteren en hen te verlossen van zulk een willekeur Ik dank u voor uwe aandacht Hoogachtend Uw dienaar 3i J LoEQioN Stblumoweep Amsterdam 17 November 1893 Haarlemmerdyk 79 1 Zoo noemt mevrouw c haar echtgenoot BaiteDlandsch Overzicht De overeenkomst onder leiding van lord Rosebery getroffen tusschen de Engetscbe myneigenaars üo mynwerkers bepaalt lo Een scheidsgerecht al dadelyk worden opgericht dat minstens een jaar zal bestaan samengesteld uit een gelyk getal afgevaardigden van myneigenaars en werklieden 14 van iedere party Zy zullen trachten voor de eerste vergadering een onpartydig voorzitter te kiezen eu zullen indien zy daarin niet slagen den voorzitter van het Lagerhuis verzoeken een president te benoemen die een beslissende stem zal hebben De raad zal de macht hebben van tyd tot tyd de loonsregeling te bepalen van I Febr 1894 af De eerste vergadering zal worden gehouden op 13 Dec a s 2o De mijnwerkers hervatten den arbeid onmiddellyk tégen bet oude loon tot 1 Febr 94 Alle mynen zullen zoo mogelyk dadelyk worden heropend en niemand zal worden verhinderd den arbeid te hervatton De schikking ia in alle myndistricten met groote vreugde begroet eu algemeen zat heden de arbeid worden hervat na een werkstaking van 4 maanden waardoor onschatbaar groote schade is veroorzaakt eu duizenden menseben en ongelukkiger nog ook duizenden kinderen gebrek en ellende hebben geleden De mynwerkers zien in het einde van den stryd een overwinning en daarin hebben zy gelyk al is de overwinning meer een wapenstilstand en al is de concessie van de myneigenaars voorloopig althans niet groot omdat de kolenpryzen ten guvolge van de werkstaking Boo hoog zyn gestegen Blykens een onderhoud van de cPall Mall met den secretaris van den Bond van Myneigenaars zyn de patroons ook tevreden met de schikking De secretaris verzekerde dat de mynwerkers hun eiscb van een minimum loon onafhanketyk van de kolenpryzen hebben opgegeven De cFall MalU komt op tegen den coalring de c40 dieve zooals de ring ia het Noorden van Engeland wordt genoemd De Ring maakt de kolenprgzen en heeft er alle voordeelen van cruim den Ring op dan ta g gerust worden voorspelt dat werkstaking in de kolenmynen tot het verleden zouden behooren roept het blad uit Als voorbeeld van het optreden van den Ring wyst het blad er op dat tydens de werkstakingen toen de Ring den prys op 36 ït 42 sh per ton had bepaald een groot mein igenaar aanbood de beste steenkolen aan het publiek te leveren tegen 31 sh Kolonel North s aanbod werd afgewezen en de Ring boycotte den myneigenaar toen hy daarna zyn steenkool in het klein te Londen verkocht tegen de helft van den prys welken de Ring vroeg t Is van groot belang dat er ten laatst eeu David is gevonden die den stryd waagde en men mag hopen wou tegen den Goliatb van den Ring eindigt het blad Uit nadere berichten blykt dat de conferentie duurde van U s morgens tot 5 uur De conservatieve tStandard zegt dat de vergadering een paar malen op t punt was mis te loepen maar dank zy den tact van Rosebory tot het gelukkig einde kwam Zondag heeft gelyk bekend is in het arrondissement Brussel d i in de hoofdstad hare negen voorsteden en enkele buitengemeenten de proefneming plaats gehad met de toepassing van het evenredigheids kiesstelael ontworpen door den secretaris der Association réformiste den heer d Hondt Aan de stemming is deelgenomen door 12 154 mannelyke meerderjarige ingezetenen de stembus is geopend geweest tot 4 unr s namiddags eu de definitieve uitslag in het geheele arrondisseraeut was opgemaakt te omstreeks 8 uur Het oordeel over het welslagen der proef is zeer verschillend naar gelang men voorstander of tegenstander van het stelsel is De evenredige verdeeling der 18 zetels is volgens den nitalag socialisten 10 progressisten 4 VlaamEche democraten 2 katholieken 1 en liberalen 1 terwijl de onafhaukeiyken bet quoruraf niet hebben bereikt De verpletterende overwinning der sncialisteu ie eene afdoende waarschuwing voor de vrienden van orde om zich met hand en tand tegen de invoering van een evenredig kiesstelsel te verzetten zeggen de tegenstanders Hierop antwoorden de voorstanders Hoe kunt gy zoo Oordeelen Eerst onthoudt gy u van deelneming aan de proef eu ats dan de yverigsten de meeste stemmen verwerven schuift gij dit resultaat op reksning van het stelael Gij ziet aarby ook geheel over het hoofd dat hot i rrondisseuient Brussel onder het nieuwe kiesecht ± 150 000 kiezers zal hebben en gisteren r slechts even 12 000 opgekomen zyn Die geringe opkomst antwoorden do tegenstanders ie het gevolg van het door zyne ingewikkeldheid moeiiyk te begrypon even red igheidsstelsel Eene fraaie redeueeriug zoo luidt de weerlegging der voorstanders Do tairykst opgekoraenen zyn de sociatisten hoofdzakelyk uit arbeiders bestaande eu dus niet tot de hoogst ontwikkelden beboorende n zondtgy nu denken dat wat hun duidelyk en voor beu bruikbaar was door de meer outwikkelde betere standen ongebruikt gelaten moest worden omdat zy het niet begrepen De hoofdzaak is schryft de heec Lorand de hoofdredacteur der Réfornie dat in de practyk het stelseid Hondt uitvoerbaar is gebleken en wel 2o dat het voor de massa duidelyk genoeg is wat uit het geringe aantal biljetten van onwaarde biykt en 2o dat het depouillement niet zoo moeiiyk en niet zoo tydrooveod is als de tegenstanders daarvan het plegen voor te stallen Gisteren heeft te Gratz de begrafenis plaats gehad van wylen vorst Alexander van Battenberg Veraohillende hooggeplaatste personen zyn iu Gratz aangekomen om de begr ifenis by te wonen Keizer Wilhelm van Duitschland zond zyu vleugeladjudant majoor von Longay in byzondere zending daarheen Alexanders weduwe gravin vou Hartenau ontvangt van alle zyden legraiumen van deelneming Vorst Ferdinand van Bulgarye zond een telegram van den volgenden inhoud Ik ben innig getroffen door do vreeselyke tydingv God behoede en sterke U Myn leger en tk zullen zich by de begrafenis doen vertegenwoordigen f De Bulgaarsche minister president Stamboeloff seinde De plotselinge onverwachte dood van uwen heldhaftigen echtgenoot heeft bet geheele Bulgaarsche volk en de Bulgaarsche regeering met diep leedwezen vervuld Wij deelen in uwe smart De Voorzienigheid maakte een einde aan bet kostbare leven van den held van SUvnitza op denzelfden dagi waarop by den Tyand overwonnen de Bulgaarsche wapenen met roem overdekt en het vaderland gered bad Het Botgaarscbe volk vereenigt zyn diepe smart met uw bittere tranen en bidt den Almachtige dat Hy u kracht en moed schenke De Bulgaarsche Sobranja is byeengeroepen tot eene buitengewone vergadering teneinde te beraadslagen over het voorstel der regeering om het jaai td van 50 000 francs dat tot dusver aan prins Alexander werd uitgekeerd voortaan ook zyne weduwe en kinderen te doen nitkeeren Tevens cal tot de weduwe het ver zoek warden gericht om het stoffelyk overschot van den prins van Sofia Ie vervoeren opdat Bulgarije s eerste vorst in de hoofdstad kan worden bygezet Zeer schaarssh hlyft de tydiug uit Marokko Te Madrid hecht men niot veel waarde aan de maatregelen die door den sultan zyn genomen De bladen sporen de regeering tot handelen aan want ze en zy diplomatieke onderhandelingen kunnen den smaad onzen soldaten aangedaan niet uitwisschen De regeering houdt ook rekening met deze stemming zy heeft verklaard dat zy de antwoorden van den sultan niet voldoende acht wyl daarin geen woord van schadevei oeding gerept wordt en heeft besloten het zenden van troepen en krygsvoorraad naar Melilla voort te zetten De minister van oorlog z ide dat hy met diplomatieke onderhandelingen niets temaken had Zoolang er nog Mooren zyn die tegenover Spanje de eer van het vaderland verdedigen het fort SidiGuancub bouwen en der zaak een zoodanige wending geven da Spanje in de toekomst eenigen wiarborg heeft voor de verdediging zyner rechten verklaarde hy f l AKAPLÜIES voor Dames Heeren eu Kinderen A van OS Aï £ 73 73 Beurs van Amslerdam 80 NOVEMBER abtkoera 83V1 101 761 78 77 1 Vor kra 88V 7 lOl t 911 7b 77 V I Aa 19 lO a 64 4 OB 94 102 B7I 76V S2 23V 1041 62 36 8 98 98 650 1001 84 101 205 a 88 101 100 183 97 fJED8 I 0 Corl Nud W S i dito dito dito Sdito dito dito 3 HoNOAR Obl Goodl L881 S8 4 It uë llischrgviiig 1862 81 5 OosTBMi Obl IU papiur 1868 5 dito inzii erl868 5 PouTuuAl Oblig niüt ticket 3 dito dito 3 1MV M 6 97 ftt aL NU Obl Ooat 2o Sorio 5 dito Uoooiii 1880 4 ditobtj Uolhi I8B i dito bij Hope 18S 0I 4 ditoiii goud loon 1883 6 dil dito dilo 1884 5 Si ivjK I orpot sohiild 1881 4 TrRKRIJ Geprtloiiv leoil 1890 4 iac li uniigBüiie ieo Icciiiinu serioC ZiitDAni tti p Kto ï obl 1892 B Mexiio Ubl liuit Soil 180U 6 Vbnr lrl Ubl 4 oubitp 68l Amsterium OblijtHliöti IStti 8V Uuftï bi u Stoil leoQ 1886 b t Kbd K Afr Har delsv aHiiit Ar ii lali Tüb My tJartificale D iiMatitaohappy dito Arub Hypotlioeltb paodbr 4 Cult Mij der VoritonI aniid s ïr liypotbüukb piilidbp 4 Niidurtuiidanhe bank Baud Nud ilflnrtL lioaataRb dito N W 1 Pao Hyp b pandbr 6 Eotr llypotiieekb pandbr 4 Utr Ilypotbeekb dito 4 OoaTEvK Ooat Hoiig liniik naiid IIlsx ll vpotliotikbHiik paudb 4 Ameriki Ëquit bypotb paudb 5 S 98 15 118 100 48 50 12S ISO 67 SO 186 102 lOB i 69 102 130 ISO lO l 96 Vl 86 22 18 103 76V 109 100 BO 61 10 IBS lOB Vi 106 90 99 112 114 261 1021 481 61 181 37 Mauw Ij i Pr Lien oort 6 Ne lioll lJ Spojrff My aatid Mij lot Eipl 1 St Spif ajud Mei Ind Spoorwugm uand Ned Ymd Afrik Spm aand 6 dito dito dito 1891 duo t iTiUB Spoorwl 1887 i9 A Eubl S Kuid ltul Spwmg A H obl 8 Polen Waraohn i VVeonon aHnd 4 HllSL ïr Hun Spw Mij aand 6 Bultiaubo dilo aaod 128 10 70 a I Faato va dito aand 5 Itvani llombr dito aniMl 6 Kurak b £ow Sp kap aand 6 Ijoeowu Sowaal Sp Mi obiig 5 Grol Vitebak lilo obliK 5 Zuid Waat dilo aand 6 dito dito oblig 4 82 22V 14 991 113 AliERlKA Cent Pao Sp M obl 6 Chic Noplb VV pr C aand dito dito Wio St Poter obl 7 DiinVi r Bio fJr Spm eert v a illinoiaCuutral obl in goud 4 Louiav NaahvilleCen v aand Mexiuo N Spw Mij leb p o 6 Miaa Kauaaa v 4 pet pref aand N ïork Ontario Weat aand dito PeniiB Ohio oblig 6 Oregon Calif lo hyp in goud St Paul Minn k Hauit ohi 7 Uii Pao Hooidlijn obl g 6 duo dito Line Col le byp O 5 tJANAUA Can South Cert v aand Vbn U Ralli a Nav le h d 0 O Amatevd Omnibua Mij aand Rotturd TramwegMaata aand Ned Stad Amaterdnm aand 3 Stad Roltordam aand 3 Beloie Stad Antwerpen 1887 2 i Slad Btuaaul 1886 2 Hong Theiaa UeguUr ieaoUach 4 OoaTEKIt StaatalaeuiuK I860 5 87 K K Ooat B Cr 1880 8 Spanje Stad Madrid 3 1818 Ned Ver Bez Hyp Spobl cert 6