Goudsche Courant, woensdag 22 november 1893

i o 6S08 Donderdag 23 INovember J893 33ste Jaórfifaim mmm courant IVieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k s met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 franoo per post 1 70 Afzonderlijke Nommers VU F CEJVTEH ADVERTENTIËN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekendnaar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd fiiTOft Wed P B U Qouda nov WBierne Hoog j g Uoog Laag Woenid 2 4 1 43 4 38 1 03 Doodord 23 4 t9 1 24 B SO 1 46 Vrijdas 24 B 42 2 07 6 06 2 30 Ziterd SS 6 28 2 3 6 62 3 17 Zond 26 7 16 3 41 7 41 4 06 Maand 27 8 07 4 32 8 84 4 69 üinsd 28 9 08 B 27 9 31 6 66 Sprlngtij 25 Nov en 10 Deo Uaan Zon Nor Opg k Onderg A Opg Onderg 22 2 59 6 48 19 Not 7 31 4 28 8 23 7 20 V M 26 7 41 3 63 24 8 68 8 66 80 7 49 8 48 26 4 62 10 21 26 6 07 11 26 27 7 86 08 A 18 9 06 36 BurgerlUk Btand GEBOEBN 17 Nov Teuutje ouders J de Hoop eu C vnn Kooj Geertruida oudors P L van der Waeter en G van Buureti Caapanis Fredtgrikus ouders G F Krygsman en N Binuend k 18 Sibrftiidps oudere D Kemp en A van der Poll Willem Cornelia oaders H van Hofwegen eu 0 Hageman Cornelia Elizabeth ouders J Nieuwenhuisen on C P Truijen 19Iaaak ouders B Gompers en G van Kloeten Oerardus ouders J KoningB en C van den Bosch Aal Q ouders A Zwarts eu A Stikker Dirk ouders H de Jong eu J A van der Velde MartinuB Cornelia ouders B W van de Pavoordt en H van dor Wolf 20 Maria Catharina ouders F X van Werkhoven en J van der Post 21 Nicolaas ouders A Engelbregt en A J van der Voort 0VERL DEN 18 Nov A de Bruin 16 m 19 M Schoenmaker buisvr van H Spee 45 j 20 H Hooimeijer 4 m H van Heek 82 j ADVERTENTIfiN TE KOOP vrordt gevraagd EEN ÏOSraEHLBUU BrieTeu fr met opgave van rys onder No 2296 aan bet Bureau dezer Courant Terstond TE IIIIR aan de Bleekerssing el Te bevragen bjj A GRAVfiSTBlJN KoffiebaiBbouder A D V E R T E N ï 1 E V p A zixja in alle Binnen en Buitenlandgohe Couranten worden dadelijk opgezonden door bet AdTerlentieBureau van A BRINKMAN en ZOON te Oouda FrMemps TE PARIJ S Zenden gratis en franco het prachtig geilluatreerd lOBE ILÏÜI met nederlandschen of fransclien tekst bevattende de afbeeldingen der laatst uitgekomen modellen voor het Wlnterseizoon van Ueederen hoeden enz voor hoeren dames B kinderen op gemankeerde aanvraag aan M JULES JftLUZOT G PARIJS Stalen nn tUden vollen en katoenen toffen laken enz enz worden eveneeni fhuico toegezonden doch men gelieve daarToor de eoorten op te geven en ongeveer de srUien te bepalen Wt album bevat tevens de inlichtingen welke voor de goede en prompte uitvoeringen dw beitelllngen benoodigd zijn Baltllmgen mn 35 francs en haoger worden met eeno verhooging van 5 0 0 franeo umM inorll oan Inkomandt ncMtn tn alle pfaatun van Nederland aan hula bazorga De klanten hebben geeno formaliteiten TOor de Inklaring of andersints te vervullen dur ona MnpUmiluili tt Roztndoal f oord ÈratanI daarmede belaat ts Groote Galdloterij onder Waarborg van bet GouverDemeDl Deze vaa den Staat gegarandeerde Loter ba Btsat uit UOOOO lotea waarvan 56400 prijzen on l premie wtlko slle in de korte Igd vaa eeuvge maanden in zovon op elkander vol geilde klasaen tor zekeren rerdeoling komen In het geheel bedragen alle prijzea 10 Millioenen 452 426 Mark De grootste prge is in hut gelukkigste gerat ev M 500000 of ca 28500UG 1 premtu a M 300 000 S prijzen a M 15000 l prijs M 200 000 26 prijzen a M 10000 prijs a M 100 000 S6 prijzen a M 6000 prijzen a M 75 000 lOft prezen b M 3000 1 prgs a M 70 000 253 prijzen a ü 2000 Iprga aM 65 000 6 prgzen a M 15001 prys aM 60 000 756 prgzona M 1000 prijs iiM 55 000 1237 prijzen i M 600 prijzen M 60 000 33950 prgzon a M 148 1 pnJB II U 40 000 IS 91 prgzeaaM300 800 6prijzcn iM 20 000 150 127 100 94 67 40 20 De hoofdprijs in de ei rste klas ia M 50000 10 tie 2de klns 55000 in de 3d6 klas 60000 10 du 4de klas 66000 io de 6de klas 70000 inde 6de klas 75000 in de 7do klas eventueel M 500000 maar in elk gevnl M 300000 M 200000 etc etc De fr der loten ia dfficied vastgosteld Voar de trekking van do late klns bedraagt dezolve voor een gebec origineel lot 3 60 ff tt balf It HU 1 76 g kwart K ff w 0 90 Wy erzooken bg toezending van de bostelliug het bedrag in tunianten bankbillttton vno allo Europoesche landen in postzegels of met internationale postaanwijziug bgtovoegeD De prijs der loten voor de volgende klassen alaouk de verdeeling der prgzen en dagen der trekking evenzoo als ook alle verdere détails zgo u lt het ambtelijke plnn te zien Wy verzenden ook op verzoek het plan voojuit en in geval hetzolvo aan een van de aanvragers niet zou conveuieeren zijn wg gaarne bereid de loten voor de trekking terug te nomen en hut bedrag terug te sturen Direct na ontvangst van lederen bestelling stuurt het huis Witfdus Co direct aan do bes oUer oe origineele loten Het ofTicioolo plan wordt bij iedcren levering gratis bgjevoogd evenzoo wordt lodnren bcziUer van ei n lot de ambtelijke trekkingsIgat nn elke trekking toegestuurd Je uitbetaling der prijsan geschiedt prompt volgens het plan onder garantie van de staat Omdat hol ondergeteekon de bsokhuÏB dn i el ks van alle kanten een teer i n nantnl opilraoUton op loten deior groote i Ulloterg ontvangt zoo wordt verzooht nlle opdritoliten vuor do eerste trekking zoo sp edig mogelijk iutezenden m elk gevtil voor den 30 November a s Stuurt ala U beliefd Uwo opdrachten direct en in goed vurtrou ren anu het baokhuia WINBUS SCO Hamburg POIKE ODDE SCHIEDAMMEH Merk NlQHTOAl m QENEVEB VerkriJKbaar bij Jz PEETERS Als bewijs van echtheid is cHohet en kurk steeds voorzien vad den naam der Firma P HOPPE Oo naefiiiBoh 1 1 4 0 da Liter Ds COGNAC Fllf BOIS Vftii de Soetété Anonj ine itoor het cohMlo lanil om haroeoede hotdüBtKiiedcD Kuuatig bcRbiKt woiili itileverd iit vrKcgLide benmndc flessoliDti van ü Liter inhouil vooiHflii van taetatiiat Mill Ui 1 vanBAIiIKLUOOS Uiwlultend verkrijgbaar bü P H J v WANKÜM J MELKEET OosthaTen FRANSCÏÏE STOOMVEEVEEU Gheiiiisohe eo Zwitsersche WassctieriJ Gebreveteerd door Z M den Koning der Belgen H Onpcnlieiüiep Rotterdam Specialiteit loor het stoouen en yerTen van alle Heerenen Dameskleediugstnkken ook alle soorten Meubelen Ledikantgord nen Tafelkleeden Trypen met nieuve patronen geperst Kwasten Oarnitoren Neteldoek Tnlles Kanten Veeren enz Alle goederen kannen in elkander biyven en worden onsohadeiyk voor de geiondlieid bewerkt Goedereu kannen in i dagen afgeleverd worden AQKNT voor Oooda en Omstreken VAN OS Az Mederlandscbe Stoomboot ülaatschappij De Stoomichepen HOLLASD kapt J 8MIDT en BATAFIEB kapt J SAÜEB vertrekken eiken Dinsdag en Zaterdag Voor vracht of passage vervoege men zich bg de Cargadoors der Maatschappg Boompjes 72 Ie llotterdam De Stcomschepen losBen ta Brewergqaay de markt van Boter en Kaas B Londen ZÜIVKllK FRAINSCHE WIJINEN De bekende BORDEA DX 27 per 48 Flessohen met aooUns fintnoo huis geheel Nederland ook per proef flesoh kwart en half ankers belegen verkrijgbaar Voorts alle MERKEN Prijscouranten gratis en franco Van alle merken zijn proefflessohen verkrijgbaar Adres WIJDSTaAAT A 172 GOUWE C 13 Gouda Eenig Depot van Eeynwit s Boonekamp Eliztor HAMBURGER GELDLOTERIJ 110 000 origineele loten = 53 400 prijxen 9liP Meer dan de heUt dezer loten moeten dus met een pr a aitkomeu UITiaEKSEL uit betTrekkingspIan De hoofdpr s bedraagt t gelukkigst geval e v 500 000 Hark Het werkel ke Toordeel der Üamborger Lotery tegenover andere klasaenlotergen bestaat daarin dat in Hamborg geen nieten worden getrokken Ieder bezitter 7an een lot heeft due kans tot op den laataten trekkingsdag In het gelukkigste geval bedraagt de HOOFDPRIJS ev 500 000 Mark Nevenntaande tabel geeft een overzicht van de byzondere indeeling der hoofdprgzen Alle 5 400 pryzen vrorden in 7 apoedig op elkander volgende klassen uitgeloot en contant betaald Het officieele trekkingsplan hetwelk wy by ieder lot gratis bijvoegen bevat een juiste opgave der pryzen welke iq iedere afdeeliug uitloten en tevena hoeveel voor iede e afdeeling moet worden toegezonden In t bijzonder zyn de hooge pryzen als volgt De Prys der origineele loten is wetteiyk vaatgesteld en bedta agt voor de Ie trekkiugsktaaao N C f 3 50 voor geheole orlgiaeele lotenV f 1 76 n halve f O 00 o kwart v M 300 000 200 000 100 000 75 000 70 000 65 000 60 000 55 000 50 000 40 000 20 000 15 000 10 000 5 000 3 000 2 000 1 500 1 000 600 M 300 200 127 100 etc l k 1 it it 1 k 1 1 h k ik 1 a 5 i 3 il 26 h 56 il 106 il 258 a 6 il 756 1237 k 52941 il 150 148 Alle 55 400 prgzen bedragen te zamen 10 452 425 Mk Na ontvangat van dit bedrag in Hotlandaeh bonkpapier postzegels of po twisael zenden wg de origineele loten met officieel trekkingflplan Indien iemand het trekkiogsplan niet mocht aanataan zyn wil bereid vóór het begin der trekkiug de origineele loten terug te nemen en het daarvoor gezonden bedrag onmiddellgk terug te zenden Wg kunnen dit des te eerder daar wg overtuigd z n dat iedere ontvauger de nitmuntoDde en kansryke indeehng van het trekkingsplan zal erkonoen De officieele trekkiugstiiaten zenden wy direct na iedere trekking Om alle bestellingen zorgvuldig te kannen uitvoeren verzoeken wy U die ten spoedigste te zenden in elk geval echter vóór 23 F OVEMBPJt s Boof lloterlj Burenu ISEUTHAL Co Hamlsurg N ti De Hamburger Geldloterjj bestaat reeds ruim honderd jaar en beijiut 2 maal per jaar opuienw Onze firma behoort tot de oadste Hoofdlstery Bureaux Keeds vask waren wiJ in de aangename gelegenheid groote Hoofdprijzen ook naar Nederland te kunnen zenden Tn de laatste zeven iaar hadden w het bijzondere genoegen onderstaande Hooldpryzett aan onze klanten contant uit te betalen 14 Mei 1891 4 Nov 1887 23 Oct 1891 29 Apr M 300 000 op No 51083 getr d M 200 000 32219 M 200 000 23963 M 100 000 61038 29 Apr 1889 M 75 000 28355 2 1890 M 75 000 12106 12 Oct 1893 M 75 000 65810 3 1890 M 60 000 45724 24 1890 M 55 qM 46613 12 Jan 1888 M 50 d00 65169 13 Deo 1888 M 50 000 79478 5 Jan 1893 M 30 000 9910 26 Oct 1888 en bovendien i ersoheidene prgzen Ik M 15 000 10 000 5000 3000 2000 etc ui f de VFcfor aiBron f e Oberlahnsfein by ns Tafeldrank Van h£ ninklykef u s der ederlandm Uaatschappij tot Exploitatie der Victoria Bron te Oberlahostein GevesUgfd te KoUerdam Zuidblaak 8 Gouda Snelpertdruk van A BumilAN ft Zoon BINNENLAND GOUDA 22 November 1893 VERGADERING van den GEMEENTE BAAD op Vrijdag den 24 November 1893 deCi namiddags ten 1 ure Aan de orde Het vooratel betreffende de uitgiften van gerioloerden grond aan het B K Par Eerkbeatuur van St Joseph en J C Sibbes Het voorstel betreffende den onderbandscheu verkoop van 120 wilgeboomen aan het Goudsche Het adres van het Bestuur van den Steekiefpolder hondende verzoek om een aantal ypeboomen aan het Gou eche rijpad van tophont te ontdoen oi te doen rooien He adres van de Directie der TramwegMaatschappy cGouda betreffende de amotie van de leuning in de Oude Gouwe Op Dinsdag 28 Nov til e des avonds ten half acht ure zal er in de zaal Kunstmin der Sooieteit lOns Genoegen vanwege het departement Gouda der Maatflcbappg tot Nut v t A eene openbare vergadering plaats hebben Als preker treedt dan op de beer Mr Smeeoge TfWi VGraveohage die tot onderwerp heeft Over eep Middel tot Verbetering van bel AmbachtMnderwjjs De Ie luit N D de Ridder van het 5e bateljon 4e reg inf te Gouda is overgeplaatst bij het 3e bataljon van dat korps te Haarlem In de zitting van den Arrondissemeutsrechtbank van gisteren stonden o a terecht Terzake van wederspannigheid D M G 21 j sjouwer te Gouda die in den nacht van 19 op 20 October aldaar op den openbaren weg de agenten D Van Genderen en P Leemeyer had bemoeieiykt bg de arrestatie van een persoon die in kennelgken staat verkeerde fLy had daarbg de agenten vastgegrepen eu tegengewerkt door te rukken te trekken en te atompen en weet thans niet meer daarvan Wirat ook hg was dronken Het O M wees er op dat bekl het der politie vaak lastig maakt en requireerde 2 maanden gevangeniattraf De volgende za k was geiyk en gelykvor mig aan de vorige Op de bank der beklaagden verschenen W G 19 jaar sjouwerj en Sietae G R 20 jaar zonder beroep beiden te Gouda eveneens ter zake van wederspannig PEVILLETOX De Gelidime Bezoeker Naar kei DuitseA Onmannelyk eo zonder gevoel van eigenwaarde is hij gableven Voor hem heb ik geen medelijdea t zou hem niet hebben kunnen schelen of Waltershofen verloren waa jieraakt A ahT dexono die er het zwanrst coder Ijjdt die kan ik mija medelgden met ontsejiigen n die u zulke mooie brieven schrijft waarin ze zoo diitdelgk uiteenzet dut et n Mevrouw van Beiotch bet recht heeft op onderateuning van liure hmlliö aan te dringen zy strijdt voor haar kind zei Hilda terwijl ze in nidenken naar den grond keek Ja op dezelfde wyze als de vroegere loubrstte van het theater Wat ook haar verleden geweest ia nu ii ze de vroow van Wilhelm en de moeder van z a kind Ik kan niet tonder medelijdeo aan die beiden danken als ik my voorstel hoe behoeftig ze z n wellicht hel verhonganui nabij En ilat alles by wat die vrouw doet om ia haar onderhoud ta voorzien en haar luie en vadsige man tegemoet to komen Vn goed hart speelt je partan Onze beriohten Ik vertrouw myQ gevoel meer als alle mogelijke l iehten Oatneem me dat geloof niet I heid daar z zich te Gouda in den nacht van 19 op 20 October hadden verzet tegen de agenten D V Genderen en H Vink toen dezen den vorigen bekl wilden arresteeren Ook deze beklaagden hadden getracht hun doel te bereiken door te rukken en te trekken eu geven als excuus op dat zy van niets weten daar zg dronken waren zoo dronken zelfs dAt ze elkaar moesten vasthouden Maar voor wat men drouken doet moet men nuchter boeten De eisch luidde 2 maanden gevangenisstraf vot r elk der beklaagden De beklaagden vragen daarop of het niet een kleiu beetje minder kau Wegens beleediging van een ambtenaar had zich daarna te verantwoorden J C S 23 jaar zonder beroep te Rotterdam die den 5 Octobei te Gouda toen by zich in de ka erne aldaar bevond en hem gelaat was ziob te verwigderen bg die gelegenheid den sergeant P FrÖlicb die de wacht had had uitgemaakt voon kwajongen aap snotneus Te zgner verdediging geeft beklaagde op dat hg opgewnuden was aar hg pas quaestie had gehad met zgn meisje Het O M requireerde 7 dageu gevangenisstraf Ouder aanklacht op 20 October te Gouda moedwillig gewelddadig Jan Biilk aang repen en op den grond geworpen te hebben stond voorts terecht D M 34 jaar vrftchtrgder te Waddingsveen die in woade was ontstoken omdat Bulk hem om betaling van 50 cents had gemaand die d ze aan bekl vcrdietté had Eisch fS bootermtA iOdagetih och tenia Over 8 dagen uitspraak Men schrgft ons uit Waddingsveen Door het spelen van kinderen met lucifers ontstond Dinsdagmorgen in de kom der gemeente een hevige brand Binnen weinige minuten stond de hooiberg der landboeve Eatharina Christina in vollen vlam Aan redding viel niet te denken de brandweer bepaalde zich in de eerste plaats tot redding van de hoeve wat haar na veel inspanning gelukte Het aanwezige hooi ter waarde van ± f 2000 brandde intusschen yoort Den geheelen nacht bleven 2 spuiten op de plaats des onheils aanwezig het brandende hooi gaf den spuitgasten onverpooaden arbeid Hoeve en toebehooren eigendom van den heer C v d Torren waren splinternieuw en nog geen 14 d n door den huurboer bewoond De kapt H Tfaesiug van het Ie r vest art te Utrecht ia benoemd tot commandant van de instr comp te Schoonhoven Ëu de behoefte om zich altijd voor een ander op te ofFareD Ook daarin kan geluk steken Zy zei dat met zooveel overtuiging dat Muinhard verbaasd opkeek Het geluk der marielaren teide hij zocht en die worden heilig verklaard O daarnaar verlang ik ni t antwoordde tij lachend Aan dat vriendenhart wilde zij echter haar hart uitstorten en daarom begon zij Weet gij dan Als tot straf voor haar tAlmen kon ze nu den ziu niet voleindigen De voortzettmg van heigeaprsk word onmogtftyk gemaakt door bet gefluit vau de looomotiof Onwillekeurig wendde Hilda het hoofd naar den train eu deed een pas vooruit even als de anderen die w cbtten Dit oogenblik nam Mimi te baat om haar tante eens te polsen of die nog booa was Zy sloeg du armen om Hdda s bals eu fluisterde zyt ge met meer boos op pij tante F O ik bid u wordt weor goed Ik heb n toch slechts Hef maar zal myn best doen bet ook tegen die nieowe mama te ryn Dat staat hy my ook op dsn voorgrond ik woet dit en het zal uw pa genoegen doen Eu gjj zijt niet meer booa O ik wist wel dat ge niet hoos kondet blyven Ze lachte door haar tranen heen en zoende haar tanto hartatochtelyk Ze sagen er zoo by elkaar uit ala twee zusters die daar afaobeid van elkander namen Niemand behalve Meinhard had vao dit voorval iets bemerkt Op een perron zïet men dat gepak zoo dikwyls De trein hield stil de portieren werden geopend De rechtbank te Rotterdam veroordeelde gisteren o a A de Z werkman te Schoonhoven wegens verduiatering van een buffet tot zes weken A V vrachtrgder te Nieuwerkerk a d IJsel wegens diefstal van schoenen tot drie weken Naar het Vaderland verneemt blgft de opbrengst der vermogensbelasting niet raiuder dan f 1 800 000 beneden de raming Op den 20 November heett het hoofdbestuur van de commissie Neerboscb een sameukomst gehouden te Utrecht met de besturen deraubcoramiasies iu het gebouw voor kunsten en wetenschappen De fiaancieele sub commissie heeft op den 18 October een vergadermg gehouden nadat hare leden op 25 en 26 Augustus en nogmaals op 8 eu 9 September een bezoek hadden gebracht aan Neerbosoh Haar rapport is gereed De paedflgogiflche commissie vergaderde op 13 November nadat op 14 Augustus eu 2 October bezoeken aan Neerboscb waren get bracht Deze commissie heeft mondehnge en schriftelgke inlichtingen ontvangen eu onder zocht van bgna honderd verschillende peraonenHaar rapport is bgna voltooid De hygiënische commissiü vergaderde op 16 September 11 October eu 1 November nadat op 16 Augustus 24 Augustus en 18 October i Joor hare leden bezoeken aan Neerboscb VWifXi gebracht Oo £ baar rapport h bijna gereed De drie rapporten zgo van vrg grooten omvang De commissie hoopt thans binnen nielal te groot tgdsverloop haar eindrapport te kunnen vaststellen dat gedrukt zal worden en algemeen verkrggbaar gesteld ü D Door den minister van oorlog is aan d n werkman Remmert de Vries te Leeuwarden die den 9 Oct jl hg eene militaire oefening onder een baggerkar is geraakt voor zoolang hy met in taat is door handenarbeid iu zyne behoeften te voorzien met ingang van dien dag eene wekelyksche tegemoetkoming van 12 toegekend Gisteren ochtend werd schipper P v d Meer van de Lemmer met zyne praam geladen met turf en bestemd naar Amsterdam op den zeedyk gezet naby Diemerdam De opvarenden werden met groote moeite door eenige kustbewoners gered Tegelgkertyd werd schipper J J Troost van Hoogeveen met zgn turfpraam op de steenen glooiing van den dgk geworpen De schade is zeer groot Geen van beide schepen is verzekerd maar met de groote drukte en de zwakke verlichting kon men in bet eerste oogeablik niemand erkennen Mimi was de eente die de verwachten bemerkte O daar zijn ze daar zijn se riep zij Heb ik het u niet gezegd dat hy meekomt F dal is aardig Hy zoekt ons en ziet ons niet Aeb Aurqra is er ook bij Aurora Wie ia dst dan Weet gy dat dan met P De o papa papa in een oo eublik viel zu hem om den bala en wel eoo wild dat zo inet den ruiker die ze in haoileu bad hem zijn houd in de oogen rlrukte Nu kwam ook mama aan do beurt un wut er aan teederbuid by het meisji ontbrak wist du joü e vrouw door baar welwiüeiicl optreden to vorhülpen Zo trok Mimi liofderyk tot zicb en drukte haar een lange kua op bet voorhoofd Zoo ia bet goud Gy boulnu moot vriOuduinen worden merkte Mimi a vader op en beschouwde mot welgevallen bet groepje terwijl hy ztjn hoed weer reoht zette Dat zyn we resdi We willen echter meer worden zuster I Niet waar P zei de jonge vrouw terwijl ze zich tot Mimi booi Door dit woord had ze zich in het hart vati bet kind een plaata veroverd die za ala moeder wellicht nooit bad verkragen Goed goed zeide mynheer van Keiriach bet eerste bedryf is al voorbij bewaar do overige aentlmaliteiten maar tot later Ge kent Hdda nog niet mag ik zoo vrij zijn en zoo waar daar is mgn besta vriend Bruno ook meegekomen Dat is alleraardigst Wat een onacht zaamheid wat eau onaohtxaamheid viel hier eau In de Hoogev6ensche Crt maakt de heei mr H Smeenge melding van Jiet gerecht aldaar dat weder een nieuw slachtoffer is overleden aan de cholera zonder dat een geneesheer by den zieke werd vroepen niett enstaande de patient reeda eenige dagen verschgnselen toonde vau cholera Spreker noemt dat on ver antwoo rdelg k Ook meent hy dat de meer ontwikkelden door hun voorbeeld door een krachtig optreden aldaar meer op den onontwikkelden kon den werken door hem op het ernstige der zaak te wgzen Inmiddels is Vrgdag II te Hoogeveen aangifte gedaan van twee ater evallen aldaar ten gevolge van cholera Droevig geëindigd kinderspel In het Duitsche dorp Keudorf vond dezer dagen een droevig onheil plaats Twee dochtertjes van den touwslager Heinz kinderen van acht en tien jaar kwamen ei toe om hun ouders die spoedig thuis moesten komen te foppen zich in een kist te verschuilen die dienst deed voor het beware van houtspaanders Ongelukkig sloeg het deksel toe viel in het slot en de kleinen waren gevangen Niemand hoorde hun hulpgeroep eo toen de nieta kwaads vermoedende ouders bg t aan maken van vuur in de spaanderkist kwamen ontdekten zg h t gebeurde Oe kindere lagen roerfooa en bielden elkander vast omklemd Het oudste meiq e waa reeds gestikt het jongste kon enkel met de grootste moeite na verscheidene uren weder iu het leven worden teruggeroepen Uitspraak doende in de zaak van den moord op df n wachtmeester Hoekman te Oss veroordeelde de rechtbank te s Hertc enboach van Gelder tot levenslange gevaugeniaatraf en van Berkum tut 15 juar De gebroeders de Bie werden vrygesproken Staten Generaal Twëbde K ukb Zitting van Dinsdag 21 November 1893 De Kamer begon aan de behandeliug der begrootingen De Indische is het eerst aan de beurt Over het algemeen vond de minister veel waardeering en instemming met zyne werkzaamheid zoodat het te verwonderen it dat zulke omvangrgke schrifturen over dit budget zgn gewisseld en de diücussie een omvang dreigt aan te nemen die niet iu verhouding staat tot het geringe aantal onopgeloste of hangende vraagstukken De heer Pgnacker Hordgk was het over dikko juffrouw in eu ze mg den kleiucu kring rond als witde zy Ziob op allen wreken De jonge galant op wiens arm zy rustte verklaarde lachend Mama beging de onvooreicbtigbeid om de bestel lors in den weg te toopen en waa daardoor haast onder den voet geraakt Haar gelaat nam echter een geheel andere uitdrukking toen ze zich tegaiiover Hilda bevond Deze begreep al wie het was voor baar broeder nog tijd gehad had zyn schoonmoeder voor te atollen Miaschien bad Mimi s uitroep hiar onk een beetje op dat idee gebracht De ligenarea van het huis f Aurora boog heel vrienilelyk tegon de aanwezend n Ach boa hef ei ze bartflyk Aan mij hebt ge dus ook geducht juffrouw Hilda Wcrkelyk al te attent Die schooue ruiker voor my lloe mI ik u daarvoor dankmi Kyk Ofna Kdwiu wat prachtige bloemen en dat zuo laat in den herfst Mijn zoon Edwin van Tonner Mgn eerste man waa een van Tonner riat wiat ga misgobien reeds Edwin geef de juffrouw een handkus dat zat ze wel permitteeren We behooran nu tooh allen tot eene faniihe Te goedhartig om iemand voor het hoofd te stooien liet zij de bouquet die eigenlyk voor haar schoonzuster beatemd was aan da moeder over Ze liet daarom de handkus ook maar tor Wellicht had onder andere omstandigheden het komische van het geval haar prettig aangedaan nu was ze aog ouder den mdruk van het mat Meinbard basprokena terwijl de gedaohte dat er voor dio onverwachte gasten niet gezorgd waa haar pynigde i C Tsrtfj verwlfd