Goudsche Courant, donderdag 23 november 1893

Er gaan zegt de Stand in de anti revolntionnaire pers al meer en zeer besliste stemmen op dat toch de Heer Van t Lindenhout een eind make aan de lasterlyke aantygingen dié er tegen hem en Neerbosch uitgaan Terecht oordeelt de Boód8ch c dat de Christelijke pers niet nalaten mag hierop aan te dringen En het goed recht van deze opvatting licht de Twee Provinciëi i n toe met deze zeer juiste opmerking Toen onlangs de Colorado qnaestie aan de orde was hebben juist de anti revolutionaire bladen op licht aangedrongen en dat wel omdat er gevaar bestond dat men deze qnaestie zou gebruiken tegen ons zooals de op dit punt vlugge yArnhemsche Courante dan ook reeds beproefde Ëo dat niet alleen maar de Heer Van t Lindenhout zegt de Twee Provinciën verder dient wel te overwegen dat Neerbosch eene Cbristelyke stichting is door de liefde van duizenden Christenen in den lande gedragen Al wie iu ons land aan die stichting zyn groote of kleine gaven offerde heeft er recht op te weten of wat de Heer Van Oeth schreef waarheid is De Boodsch en Patrimonium c verwonderen beide zich hierover dat de justitie eigener beweging nog niet optrad om in dezen gerechtigheid te oefenen Doch waar dit niet geschiedde willen zy dat de Heer Van t Lindenhoat met de wet in de hand die immers laster strafbaar stelt den Heer Van Deth by de Rechtbank aanklage Het is zegt de Boodschapper zyQ plicht Neemt de Heer Van t Lindenhout geen afdoende maatregelen zoo besluit de x Twee Provinciën dan zal hy het aan zicbzelven te wijten hebben zoo de stichting waaraan by dertig jaar arbeidde veel van de sympathie verliest die duizenden haar thans nog toedragen regelmatige rerde Ung der te verwachten werkzaamheden in de gemeente over het geheele jaar in het algemeen belang gewenscht is De ingezetenen worden derhalve door hen uitgenoodigd voor zoover zy bestellingen hebben te doen of werkzaamheden op te dragen die niet aan een bepaald tydstip of een bepaald jaargetyde gebonden zyn deze by voorkeur te doen of op te dragen in de maanden die in het vak naartoe de werkzaamheden behooren niet tot de drpkke maanden worden gerekend Te Novara in Italië zoo in een paardenspel voor de eerste maal een beer als ryder optreden en het gebouw was geheel met nieuwsgieren gevuld Waggelend en brommend kwam brointje te roorschyn om door hoepels en over planken te springen Reeds by den eersten sprong verloor by het evenwicht en viel ruggelings op deu grond Hy trachtte zich onder t vallen wel aan het paard vast te klemmen dit schudde hem af en ging er van door Bruintje lag dan in het zand en toen schynt de gedachte is hem te zyn opgekomen om eens een t ochtje door het gebouw te gaan maken Voor nog iemand het kon verhinderen klom het beest over de balustrade en vervolgde brommend zyn tocht totdat het in een loge terecht kwam waarin zich eenige redacteurs van het blad Savoia met bun vrienden bevonden De advocaat Carti die bet onverwachte bezoek zeer onaangenaam scheen te vinden wilde nog haastig de deur van de loge dicht doen maar het was reeds te laat De beer stond recht overeind en monsterde de heeren die in heel eerbiedige houding voor hem stonden met strengen blik De heer Paul Caffi telegraaf ambtenaar en redacteur van de Sovoia was uit vrees tot groote roolykheid van het pnbliek op een zuil geklauterd en de tandmeester en kunstverslaggever Vacchi rttond door de tegenwoor digheid van den langharigen bezoeker mets op zyn gemak op eerbiedigen afstand tot een grappenmaker uit het publiek hem toeriep Trek hem zyn kiezen uit Daverend gelach weerklonk t geen de beer voor persooulyke beleediging scheen te houden hy nam de personen in de loge eens met een langen en vernietigenden blik van boven tot onder op en liet zich toen heel gewillig door het inmid dels toegesnelde personeel van bet circus wegbrengen Prov Staten van Z HoUand Zitting van Dinsdag 21 Nov 1893 De Staten behandelde de voor afdoening geschikte vnoretellen w o het politie regtemeut vopr de vaart tusschen Ryn en Scbie Het reglement voor den polder Hoenkoop Vliet en Dykveld benevens hot bijzouder reglement voor Hoonaard werd aangehoudnu wegens daarin door de Staten van Utrecht gebrachte wijzigingen In deze zitting werd het nieuwe lid voor Dordrecht de heer Bos beeedigd Ingekomen een aanvraag om verhoogd subsidie voor het krankzinnigengesticht te b Gravenhage ten einde een buitcngesticbt paviljoensysteem te kunnen vestigen op OudRozenburg onder Loosduinen De behandeling der Gouwe quaestie is bepaald op 4 Dec e k als wanneer de commissie gereed zal zyn met haar rapport Balteolandsch Overzlcht De ministerieele rede van den heer Dupu gssteren in de Fransche kamer uitgesproken beslaat meer dan een kolom druks in d Temps wel een bewys dat zy zeer lang is Misschien is zy wel de langste rede welke ooit door een Premier by eene Kameropening is uitgraproken en daar de lengte van een programma meestal in omgekeerde verhouding staat tot zyne duidelykheid en dit stellig met dit programma het geval is kan men nagaan hoe reel wijzer het Irnd sedert heden midd geworden ia Duidelyk is de rede in de eerste plaats ten opzichte van de grondwetsherziening en de scheiding van Kerk en Staat welke maai dit wist reeds ieder door het ministerie worden verworpen Van de amnestie wordt daarentegen niet gesproken en evenmin van eene belasting op bet inkomen Wel wordt party gekozen in elke belasting tegen het be giosel der progressie Het ministerie geeft eene reeks van wetsvoorstellen ook die welke op dit oogenblili by den Senaat aanhangig zyn of door de oude Kamer niet zyn afgedaan en z t dan aog dat het de lyst had gunnen uitbreiden Hoe hiermede de verklaring te rymen dat de bcgrootingsarbeid op de begrooting voor 1895 zal de conversie der 4 procents voorkomeu de voornaamste taak der Kamer zal zyn Vast was het ministerie in zyne verzekeriug dat het de vryheid van arbeid zal beschermen en de orde handhaven tegen iederen verstoorder Bij deze beide zinsneden waren de toejuichingen het luidst eu het meest algemeen Op de voorlezing dezer rede waarby Dupny eenige malen had moeten ophouden om het rumoer dat de uiterste linkerzyde maakte volgde een verzoek van Janres en Mitlerand om bet 1 ministerie te mogen interpelleeren over zyne Het ï Handelsblad zegt dat de justitie den socialist van Emmenes die in de meeting in zake werkloosheid Dinsdagavond 14 dezer in Stroncken te Amsterdam gehouden zulke opwindende taal deed hooren deswege schynt te willen vervolgen waarbij het naar het Bcbynt vooral aankomt op de uitdrnkking Verovert werk verovert brood De verslaggever van het Handelsblad is hedenmorgen in deze zaak op last van den officier van justitie door den commissaris van politie den heerZor Mtthlen gehoord en ook verslaggevers van andere bladen zouden geboord worden De valkenier Mollen te Valkenswaard is ook dit najaar weder voorspoedig met devalkenvaugst Reeds achttien stuks zyn gevangen behalve een paar oudere exemplaren welke echter voor africhting niet meer geschiktzyn Uit Engeland zyn 22 Htoks besteld voorde valkenjacbtf welke aldaar nog steeds zeergezocht is Elk jaar worden daarheen eenaantal afgerichte valken afgeleverd door genoemden Heer Mollen den eenigen in onsland die op deze dieren jacht maakt De laatste storm was te Utrecht zoo hevig dat daar eene vronw van de straat opgenomen en een eind verder tegen een huis geworpen werd Te Arahena woei een stevige stelling om daar de wiud geheel nieuwe palen doormidden brak Te Kuilenbarg slopen drie bootjes van de reep der gierpont En te 8Hertogenboscb is de tent der IJeclob finaal weggewaaid geen paal of plank bleef fr meer overeind Over den weder opduikenden aandrang tot herstel van de doodstraf schryft de Haagscbe corr van de Midd Ot o a De bewering dat de doodstraf noodig ia werd in den regel gesteund door een beroep op de gepleegde ernstige misdryven waarran bet aantal sedert de afschaffing van die strat toenemend zou zyn Alsof vroeger op al die misdryven de doodstraf stond Men vergat Directe SDOorwegverblndlng met GOUDA WInterdlenst 1893 94 Aansevangeo 1 October TUd van Greenwich 00 U Di HOTTBHDA M 11 41 9 86 9 44 9 6tt 9 80 10 Botterdun 6 6 09 Cipelle 5 10 I3 NieunrkBtk 6 19 0 11 Moordraoht 6 38 8 89 Ooudft HOTTSRDA M 0 O n D A 10 17 10 27 10 34 10 41 10 47 D KO O X H 6 82 8 36 7 46 8 07 QODDA DEN H A AO 1 40 9 04 9 37 10 49 l ll 12 81 1 01 1 87 3 66 4 46 6 87 1 62 11 01 1 13 4 67 6 27 6 69 7 13 8 86 9 37 10 46 11 11 11 30 9 49 e u 8 16 8 88 8 81 voorD B u tf io w 11 ia K K i oB 6 20 h 6 36 g iH g 8 18 9 18 9 84 10 07 11 27 18 4112 511 48 1 57 4 25 6 86 6 56 6 41 7 48 8 66 10 16 11 16 11 40 18 60 l DA U TRBCHT Gooda 6 S5 6 40 7 B 6 8 09 8 81 10 19 10 B5 18 48 8 83 3 18 4 16 4 47 6 83 6 017 45 8 38 10 08 Oudew 6 B0 6 84 f 11 09 8 87 r 5 87 7 89 10 88 Woardea 6 67 7 018 11 8 40 11 16 8 44 S 04 5 44 6 17 8 06 lO M Harmelea 6 04 7 08 8 46 11 88 8 51 6 W 6 B0 8 13 10 34 Utrecht 6 18 7 88 8 88 8 41 9 10 61 11 46 1 80 8 08 8 60 4 48 5 89 6 816 35 8 88 9 10 10 52 G0UÜA AM8TSRDA M no Gonda 6 40 8 81 10 06 10 65 18 11 8 51 4 47 6 2 7 45 10 08 Amtterdam Wd 7 59 9 10 10 66 18 19 1 8 40 6 45 6 35 9 87 lUO Awterdim CX 8 14 9 86 11 10 W 4 1 18 3 81 ï hei algemeen eens met den minister terw l de heer Bool protesteerde t en het tekort op de begrooting en voorzichtiger financieel beheer aanprees Ook de heer Van Vlymen acht den toestand in Indië niet onganstig terwgl zyn partygeaoot Bahlmann veel bezwaren bad en met leede oogen de groote sommen zag die Indië tegenwoordig kost geheel anders dan in den tijd van het batige slot De heer Yan der Kaay maakte zicb rerdiensteiyk door met aandrang te w zen op de groole sommen die aan traktementen en pensioenen worden besteed en waarop bezuiniging zeer goed mogelijk is De beeren Roêll en Van Earnebeek rieden omzichtigheid aan in het doen van uitgaven voor zoogenaamd prodactieve werken Ingekomen is een voorstel van den heer Hintzen tot wyzigiog der tegenwoordige kieswet waarby vooral het doel is de geheimhouding der kohieren van de vermogensbela s ting te verzekeren De heer J van Dyk directenr der Verecniging tot bevordering van inwendige zending te Deotichem bedoelende de opleiding van jongelingen tot predikanten voor de Ned lierv kerk enz heeft eene circulaire verspreid waarin hy o a mededeelt dat de geldelyke bezwaren aan de opleiding verbonden zeer vermeerderen Om deze reden is inderfyd door de fCommissie van bystand bestaande uit drie leden van bet bestuur der Vereeniging tot bevordering van inweudige zending een beroep op de christenen gedaan om te helpen ten einde onder het beheer van die commissie een waarborgtonds te stichten Dit fonds moet dieost doen om beurzen te verzükeren die de inrichtingen aan weezen en zoons van weduwen beloven bg het begin van eenen jaarcursus Immers zegt de heer Van Dijk zonder nog te weten of er in den loop van het jaar geld genoeg zal iukomen om woord te kimoen honden moeten wy toch h den aanvang vaa eiken cursus vooral aan weezen en zoons van weduwen thans 48 in getal hunnen steun voor dat jaar op eenigszius solide wijze ver zekeren en dit is reeds een bedrag van moer dan 22 000 Indien het waarborgfonds tot tÜe hoogte zou worden gebracbtj dat het voor alle kweekelingen kon gelden dan zouden wy by het begtu van dit jaar over de 90 000 noodig hebben om aan ailen zekerheid te kunnen schenken want voor onze kweekelingen is het voorzeker van groot belang dat de hulp die wy hun elk jaar toezeggen ook behoorlyk gewaarborgd is Maar allereerst hebben weezen en zoons van weduwen wier omstandigheden vaak zoo moeielyk en aandoenlyk zyn wel behoefte aan zulk eene zekerheid Daarom komt de beer Van Dyk tot allen die de inrichtingen een goed hart toedragen met het vriendelyk verzoek helpt de degelykheid onzer opleiding verzekeren door mede te werken aan het genoemde waarborgfonds dat allereerst moet dienen voor weezen en zoons van weduwen helpt mede om dat fonds te brengen tot de vereisohte hoogte en zoo bet mogelyk is om het te kunnen uitbreiden tot alle mingegoede kweekelingen Een boer onder Meppel zag vier kraaien al draaiende in de lucht die telkens om beurten naar heneden vlogen Hy begreep terstond dat daar iets byzonders moest zyn Op de plaats gekomen zag by een korbaan gedoken m de weide zitten die zich in zy ie benauwdheid dadelyk liet grypen wat zeker een groote zeldzaamheid is want ieder jager weet dat deze dieren byna niet zyn te genaken De boer verkocht hem levend aan den heer Viruly te Meppel 7 25 7 32 7 39 7 7 65 8 86 SAi 8 48 8 S6 9 06 9 0J Oond 6 30 Moordreoht h Niaawerkerk Onpelle BotMtdam 1 Oouda 7 80 8 Zsv M 7 48 8 68 BI Kr 7 47 Z Zeg ir 7 63 0I N d L d 8 02 Voorb 8 07 8 13 1 13 1 18 1 84 1 33 1 38 11 10 11 18 Sene vronw in de Hoedeumakersstraat N Anwtel bemerkte eensklaps terwyl zy voor het brandend fornuis stond dat hare kleederen vuur hadden gevat Zij slaagde er eerst in de vlam te blusschen nadat zij ernstige brandwonden had bekomen De ongelukkige is per raderbaar naar het Burgerziekenhuis vervoerd Het Museum van oudheden te Leiden heeft van de Egyptische regeering zes kisten met mummiên en allerlei voorwerpen uit oude begraafplaatsen ontvangen De directenr Dr W Pleyte deelt in de N R Ct eenige bijzonderheden omtrent dien schat mede waaruit blykt dat het ontvangene een deel is van eoo groote verzameling gevonden in een onderaardsch verblyf in Thebe Veertig man haalden in 5 dagen den ge heelen inhoud van de gang en der dsaropnitloopQnde corridors naar boven en laadden alles op de schuiten van de directie om bet museum van Gizeh te verrijken Het bleek dat de put een bewaarplaats was waar men tegen de planderzucht der grafroovers de priesters van Amon en Moet vanTbebe een en ander had bijeengebracht evenals by de vroeger ontdekte waar men de Koningen had geborgen Deze verplaatsing geschiedde ongeveer 966 vóór onze jaartelling 3000 jaren lagen daar die voorwerpen ongeschonden bewaard meer dan honderd mnmmiën en papyrussen om van de ontelbare andere voorwerpen niet te gewagen De Egyptische regeering besloot een groot gedeelte aan de masea der groote mogendheden af te staan en het onder deze te verdeeien Dank zy de vriendelyke bemoeiingen van onzen Minister van Tienhoven en onzen gezant van der Does de Willebois ontvingen ook wy een deel en zooals my gebleken is niet geringer dan Engeland Wij ontvingen 12 October jl zes groote kisten hierin waren de mummiënkisten verpakt van drie geestelyken met name Mesi ta neb taui Eat sescbni Teutpen kru nofre en een onbekende De kisten vormen twee stellen van drie stuks Eene mummie gebalsemd werd in drie of meer als een nest doozeu iu elkaar sluitende kisten geborgen alles fraai beschilderd van de derde mummie bezitten wy slechts eengedeelte van het stel van de vierde alleen eene kist zeer fraaie stukken Jammer dat de mnmmiën met hare sieraden ontbreken en ook dat het vergulde gelaat van drie opzettelyJc is weggebroken Waarom zyn die aangezichten gestolen of moesten zy als versiering van het museum te Gizeh dienen Doch Iaat ons dankbaar zyn Niet alleen ontvingen wy de overblijfselen van deze vier veracbiliende personen ook twee lykheeldeo kistjes van twee andere en van de 45 ver schillende titularissen leden van bet koor schryver priesters of priesteressen van alierleij rang de lykbeeldjee Welk een tchoone oan i winst thans opgesteld in ons mnseum te Leiden voor zoover bet de kleine ruimte toelaat De Heer d Aulnis de Bonroui l voorzitter der Utrechtsche Kiezers vereeniging heeft een verweerschrift rondgezonden tegen de bekende beschuldigen door 20 leden tegen hem gericht naar aanleiding van eene uiting in een ingezouden dagbladartikel Naar zyne in dat verweerschrift toegelichte meening steunt de beschuldiging 1 Op een misverstand omtrent myn verh melding van myn ambt een misverstand hetwelk tot myn groot leedwezen ontstaan is door een ongelukkige tusscbenzin uit mijn pen 2 op een onjuiste beschuldiging van bedoeling tot minachting en verkleining 3 op eene omtrent het bindend gezag van politieke motien onjuiste opvatting welke geeu steun vindt in bet reglement met deoaard der zaak strydig is en indruischt togen de vrybeid der gedachte en des woords 4 op een te weinig rekening houden met de geschiedenis van den laatsten tyd en met ware belangen der Utrechtsche Kiezersvereeniging 10 48 18 68 1 06 I 1 12 1 1 1 88 10 66 11 08 11 09 11 16 11 86 18 38 11 06 7 86 7 47 8 18 10 03 10 11 0 68 6 08 10 11 Vrydagavond vergadert de Kiezersvereeniging over dit de Utrecbtsobe gemoederen beroerend geschilpuat dat die atnf slechts voor enkele leiten kon worden uitgesproken waarran er jaarlijks niet meer dan gemiddeld 20 voorkomen Tegen dit argument aan de statistiek ontlet nd heeft men nu wat anders bedacht Zoo dringt De Standaard nn niet meer aan op wederinvoering vau de doodstraf op grond dat zy meer dan eenige andere boetedoening moordenaars in spe zon af ïhrikken dit is ook al te dwaas want wie heeft voor een moord wel levenslange gevangenschap over Ali er zekerheid was dat by als de dader ontdekt zou worden zou vermoedelijk byna niemand een moord plegen ook al had hg afdoenden waarborg dat zijn leven gespaard zou worden en de straf alleen in levenslange opalniting zou bestaan Gevallen van vreeselyke wraakneming jaloezie en dergelyke uitgezonderd zou de zekerheid van zware straf voldoende zyn en zwaar is toch zonder tw fel ook die welke medebrengt dat men yn gebeele verder leven iu de strafgevangenis doorbiengt Maar nu komt De Standaard met een argument waarop de statistiek geen controle geeft maar dat voor velen zeker actueele waarde zal hebben de schuld van de niet ontdekking van zooveel erge vergrypen ligt volgens dat bind in het gemis van de doodstraf Dat velen onder den indruk van eenige zware misdrijven die in het duister gehuld bleven dat argument zullen ouderschryvea is buiten twyfel de zaak De Jong is zeker wel geschikt daartoe Maar alleen op onnadeokenden kan die bewering zoodanigeu invloed oefenen Zy wordt to elicbt door de mededeeting dat wie van een zware misdaad iets afwist of althans een spoor kon aanwyzen toen de doodstraf nog toepassing vond er niet tegen op zag om aan de justüiie de noodige inlichtingen te geven omdat hy wist dat de gewetenlooze moordenaar ter dood zou worden gebracht zoodat men later niets van hem zou te vreezen hebben Wat zyn er toch vreemde Christenen in de wereld die geen bezwaar hebben iemand aan de galg te helpen omdat zy er zelf geen nadeel in den vorm van wraakoefening van kanoen ondervinden maar die weigeren bet groote algemeeue belang van veiligheid en rechtszekerheid te dienen als zy het miscrocopisch gevaor loepen van over 20 of 25 jaren den moordenaar te ontmoeten I Maar bovendien zon het van die schroomvallige lieden niet voorzichtig zyn ook by toepassing van de doodstraf der justitie de behulpzame hand te bieden Wie weet toch of ook de rpcbter de gedane aanwyzingen niet onvoeldoende zat achten en den aangeklaagde niet zal vrijspreken En als do rechter al veroordeelt tot de straffe des doods is men dan zoo zeker dat niet van het reeht van gratie zal gebruik gemankt worden waardoor de moordenaar over een aantal jareu misschien toch weer vry komt Neen zulke redeneeringen mogen den byval genieten van de domme menigte die onder den indruk van een feit van het oogeublik oordeelt steek houden zy niet Wie voor zich of voor een ander genezing zoekt voor de kwaal der drankzucht moeten wy zegt de Echo in gemoede ontraden de hulp in te roepen van de firma Op huys Bos SouA J Josephns of hoe deze industrieel zich verder mc e noemen Het nieuwste adres der firma i Flantagew 133a Rotterdam De gewoonte van het huis is om zonder eenigen omslag de toestroomeDde postwissela van 60 et te incosseeren en de hulpzoekenden verder zooder taal of teeken te laten Krygt de firma het wat benauwd dan verdwynt zy en duikt een poosje tater aan een ander adres en met een nieuwen firma naam weder op 4 60 4 67 6 04 6 11 6 20 7 10 I 6 68 8 03 8 10 6 17 O 6 86 8 30 2 60 8 40 8 47 9 64 10 1 10 10 11 08 11 28 1 24 8 03 7 30 11 03 11 88 7 07 8 10 7 17 7 84 7 81 y 7 37 8 80 4 80 4 46 4 66 6 08 y 5 09 4 40 6 16 OOUDA 1 45 1 65 8 08 2 09 8 15 13 80 8 48 3 10 D BN 4 08 H A A 18 08 18 40 sHage 5 487 207 439 28 9 4610 1411 3818 161 38 2 15 8 46 3 48 4 16 4 48 5 9 7 8 06 9 38 10 20 10 38 4 48 7 06 7 U 7 80 7 86 7 31 1 44 1 49 1 68 8 04 8 09 Voorb 5 54 N d L d5 59 Z Zegv6 08 BI Kr 6 14 ZOV M 6 19 Als wy ons niet vergissen is deze feniks achtige industrieel een zeer bekend personage een waar ManwrjT an allee die in zyn vryen tyd aan anarchistische studiën doet en in de journalistiek eene eigenaardige reputatie heeft verworven 9 41 S Oi 10 41 8 09 8 50 10 07 10 54 9 04 tf 9 1010 83 ff f 9 18 ff 8 419 88 10 40 11 86 4 10 7 88 4 35 7 40 1 88 9M 9 47 10 08 11 05 9 64 Gnuda 6 30 7 50 8 18 9 58 10 16 10 68 u OS 18 46 8 80 8 46 8 15 4 18 4 43 5 80 6 51 7 48 8 86 10 08 ÜTRECHTGOÜO A Utrecht 6 SS 7 50 9 9 63 11 84 12 08 18 0 8 10 3 62 4 48 6 36 7 48 Harmeleo 6 47 8 08 10 09 18 19 8 84 4 06 4 66 g Woerden 6 53 8 10 10 16 18 86 g 4 12 t ir Oudttwater 7 07 8 19 10 84 12 42 k 4 24 g Goada 7 80 8 38 9 84 10 87 18 06 12 5 1 88 8 60 4 37 6 80 7 08 8 80 AMSTERDAU OOUDA Amsterdam ca 7 65 9 40 11 10 11 27 8 40 4 10 Amsterdam Wp 6 60 8 10 9 66 U SS 11 49 8 56 4 86 Gouda 7J0 8 B9 10 44 18 16 18 66 8 60 6 80 Herhaaldelijk en ook nu weer is in de afdeelingen der Tweede Kamer geklaagd over de hooge declaration van noUrissen die de voordeelen van de veriaging der mntatierechten byna geheel te niet doen En nu hebben de Ministers van Justitie en FinanciSn indertyd wel een soort van proclamatie uitgevaardigd waarby de aandacht van het pnÉiek gevestigd werd op de veriaging der mut tierechten en de gevolgen die ze hebben moet op de notaneele declaraties doch zooals men weet zyn de klachten over te hooge rekeningen er sinds niet minder op geworden In de afdueliogen werd die proclamatie zelfs B ekeurd omdat zy min of meer een affront inhield ook aan de goede c notarissen die xDiat overvragen £ n het weekblad Nederland c van Mr Sprenger van £ yk is het daarmee eens Dit hlad acht het onverdedigbaar en afkeurenswaardig dat eeue Uegeering de personen openbare betrekkiogen van vertronwen bekleedende verdacht maakt door hare daden Als zy zegt Ned weet dat er individuen zyn die bun plicht verwaarloozen dat zy te n deze optrede met alle middelen in haar bereik en zoo die middelen niet toereikend zyn dat vy andere vrage maar nooit discrediteere zy zelve degenen die door de Regeering zyn aangesteld en aan wie de wet eeuft buitengewone mate van verti ouwen toekent f voor wie de wet dus vertrouwen van het publiek eischt De Haagsche briefscbryver vande ZutpbenBcoe Crt öök dit punt besprekende vestigt daarby ne de aandacht op een viertal andere middelen in de afdeelingen tegen het envel aanbevolen Zno werd geadviseerd de koaten van de openbare verkoopiogeu door den verkoper te doen dr en met verbod deze tlea oopeni in rekening te brengen Maar terstond werd gevraagd wat zal het baten in at die gevallen dat de verkooper van den notariii afhankelyk is Veel beter zeiden anderen is het het tarief zeU te herzien en het berekenen van de hooge honoraria nnder strafbedreiging te verbieden Maar daartegen werd terstowi aangevoerd dat een notaris dikwyls vele werkzaamheden van administratieven er adviseerenden aard verricht waarvoor geer bindend tarief te maken is zoodat zy het toch altyd in hunne macht zouden hebben ciok hooge belooningen te verschafitm ïntusscben werden twee denkbeelden geopperd die meer instemming vonden In dr tttrtte 4 laats zon men aan de notarissen do verplichting kunnen opleggen eene spe iifi catio hunner kosten op de acte te vermelden wat b T tegenwoordig reeds als verplicht is voorgeschreven voor de deurwaarders Verder achtte men bet aanbevelenswaardig het toeziiïbt op de notarissen aldus te regelen dat daarin wordt deelgenomen door de ambtsoaren der registratie die door hun werkkring daartoe beter iu staat zyn dan de officiereu van Justitie Maar afdoende acht de Zutphensche briefschrijver deze maatregelen ook niet So het weekblad Nederland wil dat de Minister van Justitie nu eens franchement weg aanioone dat al zulke voorslagen eenvoudig niet te verwezelyken zyn iets waarvan het blad ten volle overtuigd schynt Wat beiden dan willen De redacteur van Nederland verklaarde het ttoefffit reeds en de briefschryver zegt het thans het notariaat worde een bezoldigd itaatsambt Oemakkelyk is die uitweg zeker maar of ons Nederlandsche pubhek van staatsambtenaren gediend zou zyn voor de vele zaken waarin men den notaria noodig heeft is een tweede daar intusschen geen der beide schryvers zich veel hoofdbreken over schyot te maken B en W van Amsterdam hebben ter openbare kennis gebracht dat door de commissie door hen benoemd tot het geven van advies omtrent de vraag of het mogelyk is maatregelen te nemen die zouden kunnen strekken om de werkloosheid te verminderen onder meer is aanbevolen tot de bnrgery een uitnoodiging te riehten om by het doen van bestellingen en het opdragen van werkzaamheden zooveel mogelyk mede te werken tot een betere verdeeling der werkzaamheden over het geheele jaar door byv het imidswerk niet bij voorkeur in September en October het behangers enstoffeerderswerk niet b voorkeur in April en Mei het timmer metsel en schilderwerk niet by voorkeur in de zomermaanden het kUwrmakenwerk niet by voorkeur in den aanvang van het zomer en winterseizoen van Maart tot Juni en v b Sept tot Nov te doen verrichten Hoewel zy van oordeel z jn dat de chroniaehe werkloosheid in de wintermaanden voor een helangryk deel het gevolg is van de alsdan heerschende weergesteldheid en dat ook afgezien hiervan het opvolgen van de bedoelde uitnoodiging door verschillende omstandigheden vaak zeer raoeilyk zal zyn vereenigen zy zich toch m= t het gevoelen van de genoemde commissie da ren zooveel mogelyk algemeene politiek Lavertujon en Lockroy verlangden uitstel der behandeling tot Donderdag Dnpuy verzekerde dat de Kamer hem genoden zou doeo met de dadelyke beraadsli ng welke daarop met eene meerderheid van 70 stemmen groot wns zy dus niet erd to estaan Janres heklom nu de tribune maar zyne rede was vaornamelyk eene verheerlyking van het socialisme Üne apologie enBammee mais confuse noemde ze Dnpuy iu zyn antwoord en opvallend was hierby het sterke aplaudiseered van Jaures door den abt Lemire Toen Dupuy gerepliceerd had besloot de Kamer na twee vei eefsche stemmingen de eerste door bet opsteken der banden en de tweede met opstaan en zitten met 264 tegen 241 stemmen om de verdere beraadslaging te verdagen tot Douderd Van de eerste Kamerzitting kan men dus niet anders zeggen dan dat baar resultiat nogal verward is geweest Het Fransche Journal officiële behelst een besluit aangaande de wereldtentoonstelling van 1900 Daarby wordt bepaald dat het aantal leden der hoofdcommissie hetwelk aanvankelyk gesteld was op 100 buiten het bureau gebracht wordt op 123 Daarna volgt de benoeming der leden Uit de Kamer van afgevaardigden hebben 16 leden zitting iu de hoofdcommissie zooals Alphonse Humbert Lockroy Méline Mesoreur Kranz Pierre Legrand Raynal enz Uit den Senaat zyn gekozen de Freycinet Griffe Poirrier Jules Simon Spulier Tolain Richard Waddingtou en DietzMonnin De Kamers van koophandel zyn vertegenwoordigd door zeven voorzitters van even zoo vele Kamers de Parysche gemeenteraad telt acht zyner leden in de hoofdcommissie Léon Say heeft er zitting in met als afgevaardigde maar als lid der Academie van zedeen staatkundige wetenschappen In de Engelsehe mynen wordthet werk hervat Zoo gingen in het Leigh district 11 000 man aan het werk Te gelyk daalt de prys der steenkool op de markt aaumerkelÖk gisteren met 4 sb per ton Een correspondent deelde eenige cyfers mede waaruit blykt welk een schade de stpenkotencnsia in Engeland aan de spoor wegmaatschappyen berokkende Gedurende de 6 weken van 12 Augustus 24 October leden le gezamenlijke spoorwegmaatschappyen de grootste verliezen Deze bedioegen achtereenvolgens 207 983 pd 187 082 pd 161 230 pd 178 649 pd 190 455 en 169 399 pd Het totaal van hetgeen de maatschappyeu gedurende 15 weken der werkstaking verloren bedraagt 1 961 760 pd Dat de mijneigenaars eene loonsverlaging voorstelde is begrypelyk als men bedenkt dat van 1886 1892 het aantal mijnwerkers met 145 356 of 27 8 pCt steeg terwyl de productie slechts van 157 412 919 tot 181 674 990 d i met 15 3 pOt toenam De N FreiePresBo wydt een gansch artikel aan de vraag wat de Minister Kalnoky eigeulyk m Italië is gaan doen Het blad wyst ter verklaring vam die reis op de tegenstelling hoe de Curie onuitputtelyk is ïn toegevendheid jegens het republikeinache Frankryk dat de Kerk telkens weder alle strengheid der wet laat voelen en jegens het schismatieke Rusland terwyl in Oostenrijk Honganje allerlei moeilykheden in den weg worden gelegd getuige de vacatures der aartsbisschoppelijke zetels iu Grau en Agram en de quaestie van deu doop der kindereu uit gemengde huwelyken Daarom vindt het blad het beweren volstrekt niet onwanrschynlyk dat ook Oostenryk nn het zich aangevallen voelt op bet terrein barer wereldlijke belangen de noodige t omaatre eleu neemt en in nauwe betrekking tre dt met die Moj endheden welke dezelfde belangen tegen de Curie te verdedigen hebben Te Pest verwacht men eiken dag in het Lagerhuis de indiening van het wetsontwerp betreffende hetbnrgerlykhnwelyk De Minister van Eeredienst zat gelyktydig een ontwerp indienen tot wyzigiog van de wet op den godsdienst der kinderen uit gemengde huwelyken De beslissing daarover zal worden overgelaten aan de ouders Het gerecbtelyk onderzoek in zakedenjoogsten aanslag der anarchisten te Barcelona wordt krachtig voortgezet door deuzelfden rechtercommissaris die eenige jaren geleden alle leden van de Mano negra of Zwarte Hand wist aan te houden D en nacht doorkruist de politie stad en land en schier dagelyks hebben nog arrestatiën plvats Of zicb onder hen de ware daders van den aanslag m bet Liceo theater bevinden zal nog moeten blyken maar velen van ben ofschoon hou medeplichtigheid in dit byzondere geval ontkennende betuigen openlijk hun instemming met het gebeurde afs de beste toepassing van een rinds lang gepredikte leer Men vermoedt dat de justitie in haar onderzoek r eds veel verder zon gevorderd zyn zoo vrees voor de anarchisten met sommige getuigen weerhield van spreken De dood vau graaf Hartenao heeft in Bulgarye een diepen indruk gemaakt Men had hem zoo lief èn om zyo dapperheid en ridderlykheid én zelfs om de grootmoedigheid waarmede hy in 1887 abdiqueerde ofschoon zulks toen Ilynrecht in strijd was met de weoscben der Bulgaarsche natie die hem pas in triomf van Roestjoek naar Sofia bad gevoerd nadat Rus and hem van Reni waar hij door hen die hem gevankelyk hadden wej voerd in vryheid gesteld was over Russisch gebied naar Lemherg bad laten reiwn Men b reep later welk zwaar offer hy in het belang des Lands gebracht had Wat de ontroering nog vermeerdert is de omstandigheid dat de Prins verleden Vrydag juist op den verjaardag van deu sli van Slivnitza gestorven is We heeft die beroemde veldslag waarin hei Servische leger door het Bulgaarsche geslagen werd drie dagen geduurd maar op den tweeden dag 17 Nov 1885 was toch des avonds de beslissing reeds niet meer twyfelachtig Prins Ferdinand heeft hij legerorder bevolen dat het gebeele Bulgaarsche leger 10 dagen rouw zal dri n en Alexanders regiment zelfs 30 dagen lang De Sobrinje besloot zich evenals de Vorsten het leger by de begrafenis te Gratz te doen vertegenwoordigen door een deputatie en het jaargeld van SO OO frs ook aan de weduwe uit te betalen De begrafenis zal op staatakosten gewbieden Kantongerecht te Gouda Zitting van Woensdag 22 November 1893 De volgende penonen zijn veroordeeld w ens Geven van gelegenheid tot het houden van hazardspel op de openbare straat R T te Arasterdom tot f 20 of 8 dagen hechtenis Als geleider van een hondenkar de houden niet van muilkorven te hebben voorzien J de D te Zevenhuizen tot f 1 of 1 dag hechtenis W V te Hillegersberg tot f 3 of 1 dag hechtenis s Avonds rydeu met een voertuig niet voorzien van helder brandend licht C van H te Gouda Jaagpad tot f 3 of 1 dag hechtenis Zonder vergunning in werking houden van eene slachtery A van L te Qonda Karoemelksloot tot f 3 of 3 dagen hocktenis Buiten openbare waterbakken datgene verrichten waarvoor die inrichtingen bestemd zyn H K te Hoogeveen en J B te Gouda Crabethstraat ieder tot f 1 of 1 dag hechtenis Rydeu op eeu klinker voetpad P L te Gonda Walensteeg tot f 1 of 1 dag hechtenis Vervoeren van een vogel nuttig voor den landbouw J S te Gouda Paradys tot f I of 2 dagen hechteuiB Openbare dronkenschap by 2e herhaling G J G te Gouda Peperstraat tot 1 week hechtenis Openbare dronkenschap P B te Gouda Nieuw Haven P B te Nieuwerkerk a d IJsel J van V Peperslraat en P J Bo Iekade te Gouda ieder tot f 1 of 2 dage hechtenis C J B te Gouda Komönsteeg tot f 0 50 of 1 di hechtenis A van V te Gouda H epraai tot f 2 of 2 dagen hechtenis Allen zyn tevens veroordeeld in de kosten verhaalbaar by lyfsdwang Afloop v n Oi enbare Ver Looplnffe van Onroerende Qoederen VEILING 21 November 1893 Eeu goed onderhouden Woonhuis met Oranjerie Erven en grooten Tuin in de Heerenkade P No 344 f3690 k M Pal8graaf Drie perceelen grond in de Heerenkade f2160 k A Dwtland Jr Tweeperceden grond in de Heerenkade f 620 k C W den Hoed Een perceel grond in de I eerenkade f290 k D Hoogendoorn Twee perceelen grond in de leereukade f 600 k Wed H Groenendal Een perceel grond in de eerenkade f 290 k A Zwanenburg Een perceel grond iu de Heerenkade f 280 k A Mullaart J Een perceel grond in de Ijeereokade f 410 k M Palsgraaf Zes perceelen grond in de Korte Akkeren i 1700 k 8 Tafeber Zes perceelen grond in de Korte Akkeren f 1830 C W den Eoed Twee perceelen grond in de Ifeerenkadn f 480 k L L van Dorst Een perceel grond in de ijleerenkade f 240 k P A I feber c s Twee perceelen grond in de Heeren kade f 500 k D Hoogendoorn Twee perceelen grond in de Heerenkade f 490 k C W den Hoed Een perceel grond in de Heerenkade f230 k G Haagsman Twee perceelen grond iu de Heerenkade f 500 k C P W Dessing Vyf perceelen grond met Tuin aan het einde der Heerenkade f 2560 k M Pslsgraaf I