Goudsche Courant, donderdag 23 november 1893

Vrijdag 84 November 1893 38ste Jaftrgatng No 6S00 sKTe ei x exÊreTrord erd Seizoen a 3 PRINdE mimm mmmi ISieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Kantoor TUEPMARKT 101 Mederlandscbe Stoomboot Maalschappij De S£ omschepen HOLLAND kapt J 3MIDT en BATAVIMR kapt J 8AÜER vertrekken eiken Dinsdag en Zaterdag Voor vracht of passage vervoege men xich bg de Cargadoors der Maataohappg Boompjes 72 Ie Kotterdam De Stoomschepen loggen te Brewergquay de markt van Boter en Kaai te Londen uifdeVictorialBronfeOberlahnsfeinl üu Tafeldrank Van hé oninkIykef uis der Zèder anden Maatschappij tot Exploitatie der Victoria Bron te Óberlahnstein C evesligd Ie Kollerdain Zuidblaak 8 De üitguve dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per dne maanden is 1 25 franco per post ƒ 1 70 Afeonderlijke Nomraers VIJF CENTEN ADVERTENTIEN worden geplaatst va 1 5 regels k 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekead naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd m s ggi gis 1 ZülVElil FKAINSCHE WIJr El De bekende BORD£ A nX 27 per 48 Flesschen met aooyng franoo huig gebeel Nederland ook per proefflegoh kwart en balf ankerg belegen verkrijgbaar Voorts alle UBHKËN Fniscouranten gratig ea frauoo Van alle merken zijn proefflessoben verkrijgbaar Adres WIJDSTHAAT A 172 GOUWE C 13 Goada Eenig DepSt van Reynwit s Eoonekamp Elizter VAN Blommestein s Inkt is iiror fondervindelijk de BESTE en volkomen ONSCHADELIJK Not Watergettfdsn Hoog L g Hoog Lwg Doodord 88 4 5 1 24 6 80 1 45 Vrjjdai 24 6 4 2 07 8 06 2 30 Ziterd i5 6 i 1 2 68 6 62 8 17 Zond 86 7 1 8 41 7 41 4 06 HuDd 27 8 0 4 32 8 84 4 69 Uitid 88 9 0 1 6 27 8 31 6 66 Woewd 88 10 0 l 6 26 10 88 6 68 Springtij 25 N OT en 10 Deo Zon Not Opg A Onderg A Opg Onderg 23 S 2S 7 20 V Ü 19 No 7 31 4 84 8 69 8 66 86 7 41 3 63 86 4 68 10 81 80 7 49 3 48 88 6 07 11 26 87 7 86 08 A 28 9 06 36 29 10 88 63 PARAPLVIËS voor Oamea He tan en Kinderen A 7an OS Az £ 73 73 Beurs van Amslerdam 21 NOVEMBEE Vor krs alotkoers NluuUND Cerl Ned W 8 2 i 881 1 83 dito dito dito 3 dito dito dito 3Vi 101 i 101 HoKOi Obl Goudl 1981 88 4 91 1 1 2 6 Italië Insciiruring 1862 81 6 76 76 ÜOSTENB Obl 10 papior 1868 6 77 781 8 dito in zilver 1868 5 76 V FoETUQAL Oblig met ticltet 3 IB B 18 A dito dito 3 19 s KciLAHD OU Oost 2e Serie 6 64 64 dito Gocons 1880 4 1 88 94 dito bgBollii l 869 4 94 i dito bij Hope 1888 90 4 4 1 dito in goud leen 1983 6 i dito dito dito 1884 6 102 SPANJI Ferpel loliuld 1881 4 67 TOMIIJ Gepr Oony leen 1890 4 76 Gec Iceiiing lerie D 22 Qeo leentQ serie C 28 Zuid Am Kip lleo v obi 1892 6 1041 Mmioo Obl Duit Soh 1890 62 Vbnizobla Obl 4 onbüp 1881 361 AHSTBEDAlt Obligiitien 1861 3V 98 BoTTla A I Steil leen 1886 3 99 N D N Afr Handelsï aand 97 Areodsb T b M j Certifioateii 660 Peii Maatsobappy dito 656 Amh Hjrpotlieekb paiidbr 4 1001 Cult My der Voratonl aand 84 s Gr Hyoolbeekb palidbr 4 Nederlanaaflhe bank aand 100 205 Ned Handelmaataoli dito Ui N W Il Pao Hyp b panjlbr 5 99 8 Sott Hypotbeekb pandbr 4 101 Utr Hypotbeekb dito 4 lOOW OoBTflKA Oost Hong bank aand 133 EusL Hypotbeokbank pandb 4 i 7 97 g Amerika £ quit bypoth pandb 5 Haiv L G Fr Lien eert 6 83 N D Holl IJ Spoor r Mij aai d 97 Mij tot Eipl r St Spvr aand Ned Ind Spoorwegm aand Ned Zuid Afrik Spm aand 6 97V 168 1197 dito dito dito 1891 dito 6 1001 lTALli 3poor rl 1887 99 A Eobl S 481 8 Zuid Ilal Spwmü A H obl 8 61 FoLBK Warsobau Weenen aand 124 131 185 Bsal Sr Buss Spw Mq aand 6 132V Baltisohe dito aand 67 Eastowa dito aand 6 66 Iwang Dombr dito aand 5 Kolsk Cb Aww Sp kap aand t Losowo Segiasl 8p Mij oblig 6 128 180 ï Orel Vitebsk dito oblig 5 105 Zoid West dito aand 6 O lS 701 dito dito oblig 4 vh 91 AHlElKA Cgnt Pao Sp W obl 6 IBV Obio i North W pr 0 ï aand 180 dito dito Win St Feter obl 7 130 Denver Kio Gr Spm eert v a lov lO l Illinois Central obl in goud 961 Louisr NashvilleCert aanil 8 Meiioo N Spw Mg lebyp o 6 85 Miss Kansas r 4 pot prer aand 22 22V8 N ïork Ontario West aand 14 dito FenuB Ohio oblig 6 102 Oregon Calif Ie hvp in goud il 8t Paul Hino Manlt obl 7 76 75 109 Un Fao Hoofdlijn oblig 6 100 dito dito Lino Col Ie hyp 0 6 50 Canada Can 8outh Cert r aand 60 Ven 0 Ballw k Na lo h d o 0 lO i Amsterd Omnibus Mij iand Botterd Tramweg Maats aanil 1591 Ned Stad Amsterdam aand 3 106 Stad Bolterdam aaud 3 1061 Beloii Stad Antwarpenl887 2V Stad Brussel 1886 2 99 99 118 99 B Hok Theist Begullr Gesollseli 4 115 OosTENR Staatsleeoing 1860 6 116 K K Oost B Cr 1880 3 Spanje Stad Madrid 3 1868 NsD Ver B z Hyp Spobl eert 6l 1021 1 ADVERTEN TIÏ ÏN ADVERTENTIEN in alle B nnen en BuUenlandtché Couranten worden dsdeljk opgeionden door het AdTerlentie Borean T n A BEINKMAN en ZOOM e Qinth Hedeii overleed te Rotterdam onze ondste Broeder en Behnwdbroeder B van DANTZia in den onderdoiti van 77 jaren Uit alier naam A VAM DANTZIG iouda 21 Norember 1893 Openljare Verkooping om cofltaot geld te GOUDA op VRIJDAG 24 NOVEMBER I8d3 des morgeni te 9 uren ten terfhaize van den Heer P Beoüs Middrl aaa de Tarfmaikt Wyk H No 65 van een netten goed onderhouden Waarby een uitmuntende PIANINO ran UicHABD Lipp van Stuttgart Geverkt GOUD en ZILVER enz Daags te voren op de gewone aren te zien Nadere inlichtingen geeft Notaria O 0 FOBTüIJN DEOOGLEEVEB te Gouda W J en Lion Slitz NIËUWËNDIJK24I bij den Dam Amslerdain TE CONSÜLTEEREN iederen WOENSDAG van 2 uur tot en metVRlJDAG 47 nur te Gouda Markt 1S4 Operatiën op verlangen pynloos Qroots Creldloterïj onder Waarborg van het Gouveroenienl Duze vtih den Stnat gegarandeerde Loterij bastaat mt IIOOOO lotaii wparvan 56 iOO prijzen en 1 premie irtlke alle in de korte t jd van cunige mnniiik a in zeven op elkander vul güudu klassen ter zi keren verileeling komen Ill lift geheel liudragen alte prijzen 10 Millioeneu 452 425 Mark De groülBto prys u in liüt i ulukkig t i gevul ev M 500000 of ca 2H5000 j I prpirnu a M 300 000 1 prijs s M 200 000 l prijs a M 100 000 2prijzenüM 76 000 1 irys a M 1 prijs k M 1 pnjs iiM prijs a M prijzen it M 1 prijs a M 5 prijzen a M 5 prijken a M 15000 26 pnjitenaM lOOOO 56 prijzen a M 5000 106 prijzen a M 3000 70 000 66 000 60 000 66 000 50 000 40 000 20 000 253 pryzeu M 3000 6 prijzen a M 1500 756prgzenaM 1000 U87 prijzen a M 500 33950 prijzen a M 14S L6991 prezen a M300 S00 150 127 100 94 67 40 20 De hoütdpriJB in de eerste kliia is M 50000 inde Sde klas 56000 in de 8de kUs 60000 in de 4de klas 65000 m de 5de klas 70000 inde 6de klas 75000 in de 7do klas eventueel M 600000 maar in elk goval M 300000 M 200000 etc etc Da prgs der loten is ofIi ieel vastgesteld Voor de trekking van do Iste klas bedraagt dezelve Toor een gelieel origineel lot 3 50 H n half 1 75 ir j kwart n h O W versoekan b j toezending van de bestelling het bedrag in oonianten bankbilletlen van nlle Europeeacbe landen in postzegels of met internationale postaanwfjziug bütevoogen Ue prijs der loten voor de volgende Liassen ahoük do verdeeling der pr zen en dagen der trekking eventoo als ook nlle verdere détails z n uit het amblelijku plao te zien W verzenden ook op verzoek het plan voojuit en in geval hotioWa aan eon van de aanvragers niet zou oouvenioeren zyn wij gaarne bereid de loten voor de trekking terug te nomen en het bedrag terug lo sturen Direct na ontvangst van lederen bSBtelling stuurt het huis WindUB ft Co direct aan de besieller oe origineele loten Het officieelü plan wordt by iederen levering gratis byt evoegd evenzoo wordt iederen bezitter van e n lot de ambtelijke trekkingahjst na elke trekkini toegestuurd I e uitbataling der prijzen geschiedt prompt volgens het plan onder garantie van de staat Omdat hel onilor rteuken de bankhuis dagelijks vni nlle kanten een zoer v twi nantat opdrachten op loten dozer grooto goldlotorij oiilvangt zoo wordt verzocht alle opdraol ten voor de eerste trekking too spoedig mogelyk intezenden in elk geval voor den 30 Stuurt ls U beliefd Uve opdraobten direct en in goed verlroutren aan het bsokhuis WIMSilOO Hamlm J je aRAHDS MAOASIWS HXJ Frinteips TE PARIJS Zenden gratis en franco bet prachtig geïllustreerd lODE ALIOI met nedarlandBcnen of franschen tekst bevattende de afbeeldingen der laatst uitgekomen modelten TOor het Winterseizoen van kleederen hoeden enz voor beeren dames w kinderen op gefï nkeerde aanvraag aan II JULES JtLUZOT a C PARIJS Stalen ran zUden wollen en katoenen toffen laken enz enz worden eveneens franco toegezonden dooti men gelieve daarTOor de Boorten op te geven en ongeveer de prezen te bepalen Dit album bevat tevens de inlichtingen welke Toor de goede en prompte uitvoeringen d bestellingen benoodigdziin Bê$teUingen van 35 francs en hooger worden met eene verhooging van 5 0 0 ftane êntkt Morii oan tnkomtnda nchttn in aite plëtMen van Nederland aan hult bezorgd De klanten hebben geene formattteiten TOor de inklaring of andersints te vervullen daar ons ritxptitütkul U Bozandaal Noor Brt banl daarmede belast is Zeer Nette Cresteendrukte NAAUmSTJES rden oiffllvERD d worden A door BRINKMAN B Zn FEMSCHE STOOMVERVEEU Clieiiiisch ea Z i se sche Wassctierij Oebreveieerd door Z M den Koning der Belgen il 0 eiilieluiKr iloUerdam Specialiteit voor het stoonien en verven van alle Heerenen Dameskleedingstnkkeu ook alle soorten Meubelen liedikantgord nen Tafelkleeden Trypen met nieuwe patronen geperst Kwasten GarnitQren Neteldoek Tüüês Kanten Veeren enz Alle goederen kunnen in elkander blyveuen worden onachadelyk voor de geBondheid lüfferkt Goederen kunnen in 4 dagen afgeleverd worden AGENT voor Gouda en Omstreken A VAN OS Az Kleiweg A No 73 Een ware Schat voor de ongelukkige slnchtoffers der Zellbevlekking Onanie en geheime uitepattingen is het beroemde werk Z Dr Retau s ELFBEWARIAJG HoUandsche uitgave met 27 afb Pr s 2 gnldeu Ieder die aan de veracbrikkel ke gevolgen van deze ondeugd lydt moet het lezen de oprechte leenng die het geeft redt jaarlyks duizend van een zekeren dood Te verkrygen by het Varlags Magaiin te Leipzig Neumarkt 34 franco tegen inzending van het bedna ook in postzegels en in eiken boekhandel in Holland Alom te bekomen DE mmi Ma of da beschrgTing der beroemde geachilderda Kerkglaieu van de Groote of St Jaiukerk te Ttr Qoudt benerena de geachiedenu der St Janskerli der Qlaeeu der oartokteekemngen en waarby is toegevoegd een afieonderlgk levenibericht der beroemde Qlaawhilders de Gebroeden Dlrli en Wouter Crabeth PRIJS 80 Ceats A BRINKMAN Ooud Snelpersdrak tib A Baumun fc ZooK Belangrijke Cijfers De telken jare verBchijnende statistieke tabellen thans op last der Regeering door eene commissie opgemaakt en van een overzicht voorzien geven den opmerkzatiien lezer belangrijke cijfers te zien Zij geven een vrij uitvoerig overzicht van den toestand der burgerij in ons vaderland van de industrie in haar onderscheiden Tertakkingen van het credietwezen van spoorwegen posten telegraphic van de opbrengst der belastingen en de daarmede betaalde staats en gemeenteuitgaven enz Deze interessante cijfers belangwekkend vooral voor hem die er raode weet om te gaan en er een studie van maakt winnen nog in waarde doordien er een overzicht ia bügevoegd van de laatste 25 jaar Het Vddurland heeft dezer dagen naar aanleiding dier droge statistieke gegevens enkele opmerkingen ten beste gegeven welke het bewijs leveren dat de algemeens klacht over achteruitgang in welvaart gedurende de laatste 10 k 15 jaar inderdaad niet zonder grond is Wel zijn de prijzen der eerste levensbehoeften belangrijk gedaald wittebrood is de helft goedkooper dan voor 25 jaar terwgl vleesch en spek goedkooper zijn dan 10 jaar geleden maar de prijzen der levensmiddelen zijn geen maatstaf voor de algemeene welvaart De andere cijfers der tabellen doen ten minste het tegendeel vermoeden In één jaar in 1889 namelijk W het aantal bedeelden met 15 000 vermeerderd In 1891 werden 2 millioen papden beleend in de stedelijke banken van leening waaropeen kleine 8 millioen gulden in voorschot werd gegeven Wat een ellende wat een tranen kleven er aan die panden En dan nog 10 15 JiCt rente soms nog wel meer te moeten betalen I In 1891 werden dan ook6 000 panden verkocht omdat ze niet tijdig waren afgehaald met andere woorden omdat men geen geld had ze in te lossen Een andere maatstaf van welvaart is b V de opbrengst van sommige belastingen Zoo blijkt uit de cüfers betreffende de iersoneele belasting hoevele gezinnen 1 2 of meer dienstboden houden Het aantal gezinnen met éen dienstbode blijft vrij stationair 44 000 ook dat van 2 en 3 FEVILLETOIM De Ctelieime Bezoeker Naar kei ïhiittch 7 Zg koQÜe het oageduld van htar broor in zulke ziikifD Peza gnf aan FriU eenïge bavulon die reeds de bn sge uit de coupé had gonomeD Sleohts eeu wageo xegt Fritt me daar Hoo kunt ge tooh zoo doen om ons allen in eon wageu te willen stoppen Wat nut hebbea we nu an den mandewagnnP Het tweede paard bad voor da DJeei kunnen gespannen worden en de bagage door con booranwagtfn worden gehaald Als we dat maar eerder geweten haddon Eerder gewrten wauoeer dan We outmoetton plkander onderweg en Bprakas af nog een poosje hij elkaar te blgven Ik bad mjjn bekomst van de groote stad en was bijjde dat mijn aohoonmoeder bealoöt mede te gaan Dat alles werd gistermorgen beklonken en ik schreef het je dodelijk De brief hebt ge tooh ontvaogen en bet telegraift Ook P Het telegram wel maar don brief niet Dat was echter olie in het vuur en von Reinaoh voer heftig tegen de po8t admini8tralie uit Z n jonge vrouw zooht vergeefs hem een weinig te kalmeeren eerit aan MeinbarJ gelukte het Hij had terwijl lyn vriend aaa het opspelen was raad geuhafl Eeo hotel omuihua wiat hjj op te saorreo om daar dienstboden 8000 en 2000 wat achteruitgang beteekent als men de vermeerdering der bevolking in aanmerking neemt Huisgezinnen met 4 en 5 dienstboden zijn er maar weinig 557 en 270 in 1891 en dat aantal neemt nog af In 76 bedroegen die cijfers nog 637 en 311 Orooter is de achteruitgang bij de luxe paarden In 1883 waren er 3362 personen die er éen luxepaard op na hielden in 1892 2602 in 1883 965 personen met 2 luxe paarden in 1892 was dat aantal 810 Voor een deel spelen zeker de betere verkeersmiddelen tramwegen enz bij die vermindering een rol maar zijn ook niet vele luxepaarden afgeschaft om de leohte tijden Men vrage het eens in Amsterdam Zoo wijst ook de opbrengst van de accijnzen niet op vooruitgang Per hoofd bracht het geslacht in 82 op f Ti en in 93 slechts f 0 66 Nu is het wel mogelijk dat do mindere prijzen van het vee daarop hun invloed laten gelden maar daartegenover moet ook de vermeerdenng der bevolking in rekening gebracht worden Zout en zeep hebben alleen meer opgebracht in de laatste jaren Ook de steeds voortdurende vermeerdering der hypothecaire schulden is een veeg teeken In de laatste 10 jaar is het bedrag met 200 millioen vermeerderd terwijl de waarde der landerijen aanzienlijk verminderde Vele panden zijn tegen 4è 5 pero en hooger nog belast met schuld zoodat men mag aannemen dat veel grond reeds boven de waarde is bezwaard Rekent men de gemiddelde hypotheekrente op 4 pCt dan moet toch nog ruim f 45 000 000 aan interest worden opgebracht door eigenaars van onroerend goed die zij natuurlijk eerst moeten betalen voordat zij zelfs uit dat goed eenig voordeel trekken En men kan gerust zeggen dat ongeveer de helft betaald moet worden door kleine grondeigenaars Het aantal hypotheken beneden de f 5000 bedraagt 254 102 het aantal van ƒ 5000 en hooger bedraagt 60 060 Door geheel Nederland werd in 1892 opgebracht 119 474 000 aan het Rjjk 5 065 800 aan de provinciën en bijna 76 millioen aan de gemeenten De rijksuitgaven Btjjgen van jaar tot jaar maar mede een gedeelte der passagiers te vervoeren Mtmi vond dat erg aardig i wilde met oom Edwin met wien eij al dadelfjk weer op goeden voet stond daarin wel plaats nemen Ik had een govoel dat ge ook wel zoudt mookoHsn Beide ze in der haalt lot hem Werkelyk P 6e verwaohteb mij P Mag ik hopen met ongeduld P Daarvan heb ik nieta bemerkt zei ze wel mot honger waut hot wordt van aVond laat eor we wat krijgen Mevrouw Eohrwek kwam hel onderhoud sloren door kort en bondig te verklaren dat de doohter bij hen moest bigren Kr sohoot voor Hilda dus niets anders orer dun om den arm van Edwin die deze haar aanbood te nemen Beiden hieven alleen daar Meiahard de nu zoo talrijk geworden familie niet vorder wensohte te storen Nog eren kon Hilila hem een goeden naoht toeweusohen en hem de hand toesteken Hoe haar geleider ook alle mogetgke moeite deed tot eeo vk t gesprek ilde het maar niet komen Ëindet k waren de rgtuigen aan bet kast el ge komen Hilda was al in huis toen de ander nog onder do eerepoort stonden waar de slotheer do gelukwensohen zgner lieden aanhoorde Daar knalde plotseling eon sohot en daarop nog een tweede Mevrouw Bohrwek die met welgevallen naar de mooie aartspraken had geluisterd gat een gil en klampte zich aan den ondsten kneobt vast die het diohtat hg haar stond Ben aanslag sohreeuwde sg De knecht bracht hau aau het verstand dat het de jonge juffrouw maar was eu dat ce tioh niet zoo Hit heeft geen aanleiding gegeven tot meerdere lasten daar de oude bronnen van inkomst voortdurend milder vloeiden Wat gemeente uitgaven betreft de jaarcijfers oewijzen dat de algemeene klacht va Opdrijving der budgetten vasten grond hiist Het totaal der uitgaven in alle ge meenten is in de laatste 10 jaar vrij wel stationair gebleven Dit neemt niet weg dat enkele groote steden veel meer noodig éiebben dan vroeger maar tal van kleine plaatsen schijnen toch met dalende begroütingscijfers voor den dag te komen Merkwaardig zijn do cijfers voor Oorlog en Marine In IH8t kostte Marine 12 millioen in 1892 14 millioen Oorlog steeg in dat tijdsverloop van 20 tot 225 millioen Maar nu ia dan ook de verdedigbaarlieid van ons land verkregen voegt de schrijver in het Vaderland er sarcastisch bij Ten slotte geeft deze statistiek een meer bemoedigend cijfer De inlagen bij de postspaarbank zijn van i millioen in 1882 geklommen tot 27 millioen in 1892 Elke maand brengt thans een nieuw millioen in de bank zoodat op dit oogenblik één twaalfde deel van de burgerij als ïpaarbankinlegger sohuldeischer is van den Staat Zeker is het dat deze wijze om aan dorre cijfers leven te geven groote waarde heeft Men krijgt een aardig kijkje op den toestand van ons volk zooals het zich vertoont uit verschillende gezichtspunten BINNENLAND GOUDA 23 November 1893 Mejuftrouw M J Posthumus alhier is benoemd tot onderwyzeres te Woubrugge eii heeft bedankt voor Benthnizen In de jongste Nutsvergadering te OadewAter werd door den Voorzitter den heer J Kiewiet de Jonge eene silreren medaille met toepasaelyke inscriptie uitgereikt aan J de Vaat een der werklieden van de firma Palkus eu van Aelat aldaar wegens 40 jange tronwp dienfltvervulling De kolfclub Oouda is uitgeooodigd door de ongerust behoefde te maken Op hetzelfde oogenblik hoorde ze Mimi roepen hoera boura I Zie jp papa ante wil van mortieren niets weten en daarom moest ik mÜ maar met mgn karoerhuks behelpen Eeu brniloft moet toch ingetohoten wor den Hoera I Duivelach meisje zeide de vader sobertaend ters ji fag zgn best doed de honden van zich af te houden De jongft vrouw was Con beetje bang voor het geweer dooh scboonmama nep Ik sterf bgna van schrik Wat een vertehrikkelijke kleine Kobold De Kobold lachte echter dat baar voornemen zoo goed was gelukt Met den terugkeer van het jonge echtpaar en der gasten waa op Waltershofon eon geheel ander leven begonnen Reeds vorBobeidone dagen waren voorbügegaau en nog kon Hilda uiet tot rust komen Behalve de gewoue huiselgke bezigbedsn kwam nog het onverwaohte hazook van sch onmaraa en Edwin en Hilda stelde er prgs op dat het bun aan niets mocht ontbreken Nog minder de jonge vrouw dan wel haar moeder merkte dit alles op zg informeerde naar alles eo opdat het niet te veel op bemoeizucht mocht goiyken vergoelijkte zg het steeds met de woorden ooh een moeder mug wel een weinig bolangatellen in de huishouding barer doohtor Hilda verdroeg alles maar geduldig De oude dame hoewel pas even vgfiig maakte geheel den indruk alsof ze bJJ haar sehoonzoon nu eens het beste beentje wilde voorzetten Het was Hil4 bekend dat haar vroegere echt kulfclub te Montfoort tot deelnetning aan haar concoura op Dinsdag 28 Nor We ontvingen eene uienwe reclame van de hhr Aodré Ht edoorn Jr en Co te Amsterdam Importeurs der Bruinkool Briketten merk B ia eeu driehoek welke door genoemde hhr met milde hand als uitspanning voor de jeugd en tflvens als reclame voor hnn artikel wordt verspreid Het is een zooaeoaamde bouwplaat door de hhr Jan L C Kotting en Co mede aldaar vervaardigd en stelt voor de verichiUende z den van eeu briket Heel gemakkelgk kan daarvan een briket gemaakt worden die dan dienst behoort te doen ali spaarpot We vinden het idee niet onaardig dejeagd doet zoo iets gaarne en de aandwüit wordt daardoor nog eens geveatigd op deze briketten die by liet publiek wel gewild zjjta Maandagmiddag ongeveer twee uren brak er te Oudewater een Manenbrand uit in eeu huis bewoond door twee gezinnen en wel op hot bovenhuis bewoner W de Vroom welke mei behulp der buren werd geblusdit Donderdagmorgen omstreeks 4 uur geraakt het paard van den veersehipper Bchonten teOudshoorn even voorb de Boskonpaohe br gte water het dier a ruikelda over een tonwover den weg aau welke eeu schuit gemeaiülag Verward in de teugels en in de l jn waaraan bet dier trekkende was kon het aich niatboven water honden en verdronk Het paanlwerd bestuurd door een jongen rao ongeTMCr 13 jaar In de algemeene vergadering der lelnb Stolw k c gebonden L7 Nov j l wwden de vier aan de beurt der aftreding zgnde be arsleden met bgna algemeene stemmen herkoaen Die heeren waren J Schilt W Verbarg A Boer en Jac de Vreugt In de plaati vwa J Dogterom die bedankt had werd gekoMÜ J de Vries Wz Door het bestuur werd medegedeeld dat er dezen winter kaartjes van de KrimpanerwaMtl verkrygbaar zullen zyn waarop de veriieanwegen op het s enz zullen worden au egeven en dat de prgs daarvan zal betb Mt 10 ets Men schrift uit Woubrugge Vrydag avond trad voor de sociëteit Onderling Genoegen alhier ea hanne duuw de heer A L Akkerhuys van Delft op als l w en declamator Zoowel in t eenalsin tandar genoot alhoewel van adel toeh maar een gewoon ambtrnaartje was die bet acbooae bui ermanakiad na zgnen dood in behoeftige omttaadigfaedeB ncbtorliet Met haar tweede huwelgk bad ze wat het fiiiantieele aangaat het beter getrolfeo en vandaar nu raisschieu bare pafteutién Hilda deed al het mogelijke om de wenaohen der oude dame te bevredigen en mocht Lize of eau der anderen eens eeu verzuiifl plegtn dan deed iq haar best bet telkens weer goed te maken Zoo gehourdo het op eekeren morgen dat zq Tuur op haar kamer verlangde Terw I z süih aankleedde kreeg ze bet te benauwd en gafaanLiie den last water op het vuur te werpen ea het zoodoende uit te dooven Toen Hdda toevallig in da kamer kwara markto ztj dat de kamer vol rook was en de lieve daaiebijna gestikt Met groote moeite kon zg baar uit het vertrek sleepen waarop aohoonmama om hulp roepende bet geheele buts op stelten zette Spoedig was alios weer in orde en toen Hilda aan het ontbijt kwam baddan de heeren retds en sigaar opgestoken Mama zat met haar bontlje op toboot en stopte bet dior de lekkerste beeljei toe Wat waa dat met het vuur vroeg haar broeder haar hg bot binnentreden in plaats van haar vgoeden morgen te wenachen Hoewel ze zoo iets van haar broeder wel gewond was hinderde het haar nu toch om het btjz n van vreemden JTorit vervolgd