Goudsche Courant, vrijdag 24 november 1893

liep het algemeen debat dood voor feen 1 eg geloopen Kamer In de stoom bontskoolbriqaettenfabriek van de heeres van Ëgmond g Nagtegaal te Alfen aan den Ryn brak Dinsdagavond in het midden der fabriek by de bergplaatsen van briqnetted plotseling brand nit die echter spoedig met de eigen spuit der fabriek werd gebluscht Dinsdagnacht ia op het itationsterrein van den slaatsspoorweg te Arnhem in deiTwerk wagen der postéryen ingebroken De dader hebben niets van hunne gading kunnen vinden behalve eene pyp waarvoor y eene anderQ hebben acbtei elaten De pokken breiden zicb te Delft meer en meer nit Thans is weder een geval geconstateerd in een gezin aan de Buitênwatersloot Dezer dagen werd door een ouden landbouwer te Vuren by Gorinchem eene vette ko verkocht aan eenen slager te Herwyuen Dft kooper betaalde met bank en muntbilietten maar dit werd door den verkooper geweigerd om reden by die pampiere klangels niet ver trouwde Hy moest riksdaelders hebben Het decoratief der vergaderzaal van dn Tweede Kamer was heden aangevuld met twee sjerlyké Zwitsersche kaderklokken welke tegen den wand van elk der beide tribunes een fraai me daillon vormen De twee uurwerken zyu gesteld in gebeeldhouwde lan werk rauzen in den styl laatstelyk voor de zaal versiering gevolgd In Den Haag is een Duitscher aangehoude die met een minderjarig meisje leefde en ziek met flesschentrekkerg onledig hield Verschillende goederen werden by zyue aanhouding genomen Een vyf en twintigtal bomschuiten zyu gisteren namiddag te Scbeveningen nit zee terug gekomen De atorm had alle vaartuigen belangrijke verliezen aan het vischtuig berokkend er wa ren er die de halve vleet hadden verloren De materieele schade drukt vooral in deze omstandigheden zwaar op de Scheveiiiogscfae bevolking De resultaten van de Ifaringvisscherlj zyp dit jaar al niet mooi en de storm slaat veler verwachtingen den bodem in Het zal voor de reederyen heelmug kosten om de scboiten voor eene laatstreis wat het vischtuig betreft behoorlijk uit to rusten Een talryke menigte was by het laudelt enwoordig en het wns niet alleen nieuwsrgierigheid die velen naar het strand dree Menig hart klopte angstig by de gedachte ck de zee in deze dagen wellicht eenen vadeAeenen soon of eenen broeder als ofier had ge eischt j Maar gelukkig kwam van al de bodems dètyding dat geen menscbenlevens te betrenreiiwaren Vad risschenj zy t orm slaat n n I wat inspan eene laatst De beruchte Amsterdamsche flesschentrekker O G D tegen wien door de rechtbank t Amsterdam ter zake van verschillende vert duisteringen bevel tot gevangennemiug was v erleend is gisterenmiddag ten 5 are op den Znidwal te sGravenhage door twee inspecteurs der recherche aangehondeu Demkesver aette zich hevig tegen zyne arrestatie doch het mocht hem niet gelukken te onikomeu Hy werd naar het Huis van bewaring te 8 Gravenbage overgebracht en zal naar Rotterdam worden opgezonden Hare Majesteiten de Koninginnen zullen in den namiddag van 29 November in de residentie temgkeeren Directe Spoonregverblndinglinet GOUÜA Wiuterdienst 1893 94 Aan evangeD 1 October Tüd van Greenwich GOUD A KOTTBRDA M 10 48 10 56 ll OS 11 0 11 18 11 86 18 58 l 05 1 18 1 19 1 88 40 to 10 18 8 11 05 KOTTIRDA H nO DDA 9 61 10 17 U 50 13 80 1 45 10 87 1 65 10 84 8 08 10 41 8 09 10 47 18 08 18 40 8 15 7 85 7 47 8 Botttrdu 5 6 08 Cipiille 6 10 18 Kuanrkwk 6 19 8 11 Hoordncbt 5 88 8 19 Oondt 6 8 8 86 3 60 3 48 8 18 10 09 10 11 7 46 aOCDA DBN BAIO Oouila 7 80 8 40 9 04 9 87 10 49 18 11 18 81 l Ol 1 S7 8 66 4 45 6 87 6 69 7 18 8 86 9 S7 10 45 11 11 11 80 8 07 4 08 H 1 A 0 iHage 6 48 7J0 7 489 88 9 4610 1411 8818 161 88 8 168 46 3 43 4 15 4 48 6 81 7 8 06 9 38 8 11 6 16 6 98 8 81 8 88 4 67 1 44 1 49 1 68 8 04 n Vo Goud O SO 7 80 8 18 9 6610 16 10 6V 18 08 1S 46 S SO 2 45 8 16 4 18 4 4S 6 80 6 6L 7 42 8 86 10 08 t T R K C B T G O ü D 4 Utreeht 6 8S 7 60 d 9 6311 84 18 08 13 60 8 10 8 62 4 48 8 86 7 48 t Hsrmelen 6 47 6 0S 10 09 12 19 8 24 4 06 4 66 Woorden 6 68 8 10 10 16 12 96 4 12 J Oudewiter 7 07 8 19 10 94 12 48 h S Gouda 7 20 8 32 9 84 10 87 12 06 18 66 1 28 8 60 4 87 6 80 7 08 8 80 AM8TBRDA M 0 O U D A Amsterdam CS 7 66 9 40 11 10 11 87 2 40 4 10 Amsterdam Wp 6 60 8 10 9 66 11 86 11 48 8 66 4 26 l Oonda 7 M 1 19 10 44 11 16 18 81 8 10 6 80 a 68 10 11 5 30 I IS 9 18 9 84 10 07 11 87 18 4118 611 48 1 67 4 86 6 36 5 66 8 41 7 48 8 65 10 16 11 16 11 40 18 00 l DA OTRÏOHT Ooida Woardan 57 7 018 11 8 40 11 18 8 44 5 04 6 44 8 17 8 06 10 88 HirailaD 8X4 7 08 8 46 11 81 8 51 6 10 6 50 8 18 10 84 Utraeht 8 18 7 38 8 38 8 41 9 10 51 11 46 1 80 3 08 3 60 4 48 5 39 6 31 6 85 8 38 9 10 10 68 O O U U i A USTIBDAH a dl 6 40 8 81 10 08 10 66 18 11 8 61 4 47 5 88 7 45 10 08 Aaitardam Wp 7 59 9 10 10 66 13 19 1 8 40 5 46 8 86 9 37 11 10 1 OA 8 14 9 86 11 10 li M 1 18 1 66 8 50 9 67 11 36 wiii ffenoemde h er z n hoor den gAOscben iiTODa te boeien Tooral onder het lezen der norelle Oog om oog tan Willem Otto heerschte ia de zaal ene ademlooze stilte ofschoon de lezing byns anderhalf nur dunrde Ka eene korte paaze rergastte de spreker zgne toehoorden op de Hpeelpop bg den dood Tan J J L Ten Kate en nog een paar andere gedichten nu ernatigen aard weihb op nitoemende wyze werden Toorgedragen In de komische stukjes welke nu volgden toonde de heer Akkerhuis dat hy zich ook in dat genre mag laten hooren Er werd uitbundig en hartelyk gelAcben Om kort te gaau de heer Akkerhti s beeft onze sociëteit een genotroUen en prettigen avond bezorgd De beer G K Nugteren van Moordrecht slaagde voor akte boekhouden M O buiso derWBs Nadat de werken in den Braakman nabij Biervliet door den heer A van der Straaten te BergAmbncht waren voltooid en door het Bestuur goedgekeurd is aan dezen heer nu opgedragen bet maken van eene losplaats mei hoofd enz en tevens hot aanleggen van een straatweg door den nieuwen polder naar Biervliet Zaterdagavond gaf de reder kerskamer t Ontluikende bloempjec te Haastrecht haar eerste openbare uitvoering in dit seizoen Opgevoerd werden de tooneelatukjes De twee ringen c en Papa gaf permiBsiei Beide stukjes wenlen nitstekend afgespeeld de dames zoowel als de heerep leden verdienden allen lof Het zeer taltak opgekomen publiek gaf dikw ls door applaus te kennen dat bet een geuotvollen avond had By testamentaire beschikking van w len den heer J A Smits van Nieuwerkerk overleden te Dordrecht zyn met het doel de ambachtsbeerlnkheidsrechten der gemeente Nieuwerkerk a d IJsel te vernietigen opdat zyzö en blgve eene vrye heerlijkheid gelegateerd lo aiMi de Nederduitsche hervormde gemeente f 250 benevens Het recht van agreatie 2o aan de borgerlyke gemeente ereneens f 250 beoerens de overige bestaande of bestaan hebbende ambachtsheeriykbeidsreohten alles vry van successierechten 8tatmi G neraal Twbedb Kausk Zitting van Woensdag 21 November De animo voor algemeene beraadslaglfig bjg de Indische begrooting is gelukkig spoedig hé koeld Zelfs het vooruitzicht den heer Cremers den besten der Indische spfwialiteiten te hooren had niet genoeg leden ter vergadering gelokt öm te kunnen beginnen Dö spreker moest tot 1 uur wachten eer er een behoorlijk aantal toehoorders was Toch was de rede als altijd boeiend en belangryk Vooral door het voorbeeld van Engelseh Indie aan te halen als argument voor de irrigatiewerken welke gebleken tsgn zoo productief te zyn dat er stellig voor geleend mag worden Ook de heer Maokay hield eene belangryke rede gewichtig omdat deze auti revolutionaire staatsman door de practyk met bet Indische beheer gedurende zyn ministerschap vertrouwd geraakt den minister steunde De taak van den heer Van Dedem was dan ook zeer gemakkeiyk daar hy zicb gedragen voelde door de mphatie en het vertrouwen der Kamer 7 8S 8 85 1 8 8 4 7 S9 8 4 7 4 B ia 7 85 9 05 Omit Hmidnoht Ktoowarkwk Oniwlla BottwduB 7 11 01 1 18 1 18 1 84 1 88 1 8S Ztf M 7 43 8 58 Bl Kl 7 47 Z Z gw 7 68 9 01 N dL d 8 09 VooS l 8 07 9 18 Hagen 11 18 Over de suikercultuur in Besoekl staat denkelyk geen debat te wachten De heer Cremer verzocht publicatie der overgelegde rapporten en de heer Bahlmann sloot zich 4lMrby aan omdat hij ze nog niet had kunnen lezen De Kamer was blijkbaar niet voorbereid en de Minister gaf toestemming de stakliett te drukken Over de Lib koffie 4iarwtegen hebben beide zooeven geo j mda Ik vaardigden elkander rendez vons belooH by desbetreffende ooderafdeeHng Sn inmidd Te Berkenwoode Is da eeile opwekkende rede door den heer E van der Aleulen van Haastrecht eene afdeelia f van de vereeniging c Volk sender wys opgericht Stoaade de vergadering traden 14 led n toe By de herstemming voor de Tweede Kamer in het district Veendam dat 2897 kiezers telt werden uitgebracht 1932 geldige stemmen Mr E A Smidt hb verkreeg 967 mr M W F Treub rad 965 stemmen zoodat gekqzen is pir E A Smidt By de Qer te stemming werden nitgebracht 1314 geldige stemmen en verkregen mr Trenb 515 mr Smidt 378 mr Van Diggelen lib 260 en de heer Van Vliet antir 135 stemmen Men scbryft uit Alfeu a d Ryn lage zyde Alhier doet het navolgende geval zich voor Wegens de beperkte rnlmte beschikbaar op de Mfenscbev brog die dagelyks aan circa 7000 ToetgHDgers en 100 ry en voertuigen passage vefleent van de booge naar de lage zyde en omgekeerd maakte de gemeenteraad in het belang der openbare orde eene verordening tegen het samenacholen op die brog welke verordening echter afstuitte op het gevoelen des kantonrechters dat van strafbare samenscholiogen alleen maar sprake 2yn mag by oproerige beweging Tu het midden latende de meerdere of mindere juistheid dezer meeniug trok de Raad de verordening in en verving die door de bepaling Niemand mag op de Alfensche brug hfire aanhoorighedeu en opritteUj het voor hare bediening en onderhoud t eDoodigd pensoneel uitgezonderd zitten of stilstaan tenzy de brug is opgehaald Eene eerste bekeunng op laatstgenoemde verordening leidde tot vryspraak uil gebrek aan bewys een tweede eveneens bij wyze van proef ingesteld werd gevolgd door veroordeeliog Men aohtte de verbind baarheid der verordening alsnu voldoende verzekerd Inmiddels had naar men verneemt op het initiatief van den griffier by het kantongerecht in betkantougerechtsgebouw eene vergadering plaats van het gedeelte vau het publiek waartegen de verordening in hoofdzaak gericht is ter bespreking van de wenschelykbeid om de bedoelde verordening te doen intrekken waarvan hetgevolg was dat gemelde ambtenaar een algefoeen adres zou trïtlokken aan den gemeenteraad om die intrekking te verkrygen waarbij tevens van het aanwezige publiek de belofte werd verkregen om gedurende dien t d van alle verzet tegen de politie op het onderwerpelyke gebied zich te onthouden Het adres wordt huis aan huis rondgehracht hy de ingezetenen door een gepensioneerd brigadier der rijks veld wacht tevens bode van het kantongerecht Maandag jl werd te Rotterdam onder voorzitterschap van het Kamerlid deu heer van Löben Sels eene vergadering gehouden van het provinciaal comité der anti revolutionaire kiesvereeniging n in Zuid Holland Op voorstel van een der leden werd besloten een rapport op te maken van de taak welke deantirevo lutionaire kiesvereenigingeu zullen hebben te verrichten na uitbreiding van het kiesrecht Door het moderamen van het provinciaal comité zal binnen eenige dagen een commissie uit of buiten zyne leden benoemd worden die met de opstelling van het concept wordt belast Dit concept zal in eene volgende vergadering van het provinciaal comité va tgesteld en daarna aan de kiesvereenigingeu ter goedkeuring gezonden worden waarna in eene veigadering van vertegenwoordigers der kieavereenigingen onder leiding van het provinciaal comité de eindbeslissing zal worden genomen 7 10 4 60 4 67 5 04 6 11 5 80 6 56 6 08 8 10 8 17 8 88 4 10 7 80 3 10 08N 8 48 Voorb 6 64 N d L d6 59 Z Z gir 08 BI Kr e l4 ZoT M e l9 10 80 10 38 10 41 Te Berlyn is MaaudagavQud een tehuis voor verpleegsters een Schwe jternbeim in Friedriohshajo ingewyd in tegenwoordigheid van Keizerin Frederik van verscheidene prinsessen en van andere booge persoouiykheden Daarbg verleenden eenige musici hunne medewei4ting en onder ben de Hollandache dames De Jong Üorver en Snyders Zy hadden bast de N K Ct meldt veel succes en werdeq voorgesteld aan de Keizerin die baar een compliment maakte over haren zang en cieh verder ook zeer vriendelyk over de HoUiindsche meisjes in het algemeen uitliet Het is merkwaardig moet de Keizerin gezegd hebban dat er in Bolland niet alleen zoov le mooie meisjes zyn maar ook zoovele mnzikalr Onder de personen met wie de jonge zaugeresseu kennis maakten w s Virchow Te Zuidbroek werd Diusdagnamiddi in h4 Winschoterdiep dryvend gevonden het lyk van een meisje van ongereeer 18 a 20 jaren GeweldadJge teekens waren niet aanwezig Men vermoedt dat zy van een marktseheepje afkomstig is en by ongeluk te water is geraakt Een zeldzaam voetreiziger is dezer dagen over den besneeuwden Brenner gewandeld nameiyk de 3 meter booge en 4 X kilogrom zware olifant Joli uitjde menagerie van Ehlbeck die van d Munchensche Octoberfeesteu komende door Tyrol naar Italië trok Hy moest wel te voet gaan want de spoorwegdirectie wilde het vervoer van het groote dier niet op zich nemen Jüli was echter volstrekt niet wild Hy stapte zeer bedaard voort met ééo oppasser die alleen een gewone zweep hg zich had Een ander man ging vooruit om voerlieden te wharschuwen opdat de paarden nietzfoodei schrikken De olifant gaf gastvoorstellingeq in de meeste plaateen waar hy doorkwam Een lijvig verslag is thans door de commissie van rapporteurs uit bracbt over dk talryke amendementen op de kieswet Dat stok van 36 bladzyden folio gevolgd door een nata van den beer Rutgers ten gunste vooral van het amendt Van der Kaay o f is ojj de geffoue omslachtige en weinig licht gevende wyze ingericht Men verneemt omtrent elk amendement wat iVele sommige cveracheidene enkele leden hebben opgemerkt maar niets omtrent een groote strooming die de richting nanwyst welke de meerderheid uit wil Eo tfn slotte komt de verklaring der rapporteurs de heeren Heldt Borgesins HafFraans Van der Felts en E Mackay dat er in de gegeven omstandigheden voor haar geen voldoehde reden bestaat om tot overleg met de Regeering h t initiatief te nemen I Die slotflom wordt toegelicht door de Volgende paragraaf die er aan voorafgaat over Het onderiing verband der amendementen Vele leden verklaarden dat het verband tusBchen de amendementen onderling en tusBchen de amendementen en het Regeeringsvoorstel het uiterst bezwaarlyk maakte de gedragsHjn te bepalen die zy tegenover elk der amendementen souden hebbeu aan te nemen Men wees hierby in het byzonder op het verband dat tusBchen de regeling van de eischen van geschiktheid en van die van welstand bestaat Naarmate zwaarder vereischten van geschiktheid worden gevergd kon men gemakkelyker berusten in minder zware eïschen van welstand en omgekeerd pe stemming over de meer ingrypeude amendementen die elk een geheel vormen zon bovendien zeer onzuiver syn Het zon kunnen gebeuren dat velen die zich in hoofdzaak met een ameo dement konden vereeuigen toch daar tegep stemden omdat een ander amendement hun meer toelacht en dat dientengevolge alle amendementen en daarna ook bet Regeeringsvoorstel werden verworpen Het stond insosschen vast dat de Kamer met de Regeering wenscht te komen tot afdoening van het kiearecbtvraagstnk In de gegeven omstandigheden was naar de meeoing van velen het eenige middel om tot die afdoening te geraken in samenwerking van I geering en Kamer gelegen Men drukte het vertrouwen uit dat de Regeeriug niet zf n 10 48 9 40 9 47 9 54 10 1 10 10 11 03 11 86 7 07 8 10 7 17 7 84 7 81 7 87 11 83 4 46 4 66 6 03 6 0 4 80 9 85 9 44 9 6C 5 65 4 40 GOUDA 4 48 7 06 7 U 7 80 7 88 7 81 6 9 4 9 54 6 0 8 09 8 0 10J 7 10JÏ4 1 04 g 9 1010 88 g 9 19 8 41 9 88 10 40 1 1 86 8 47 10 P8 11 06 4 10 4 86 1 68 7 93 7 40 8 S 30 10 staan op onveranderde aanneming van hare voordracht en wees er op dat de Minister rich reed in dien ain verklaard bad met betrekking tot die voorstellen van wyziging welke dekcra barer voordracht niet aantasten De vraag was intussohen wat de Hegeering als die kern beschouwde en men achte het wenschelyk dat de Minister rJch daaromtrent nader verklaarde Het aanpemen eener tege raoetkomende hooding was meende men noodig om eene meerderheid te verkrygen by de Kamer die als factoji der Wetgevende Macht ook mocht verlangeA dat met hare wenschen ten opzichte van een zoo belangryk onderwerp ernstige rekening werd gehouden Verscheidene leden achtten hefi verder zeer wenschelyk dat de Minister de openbare beraadslaging oiUtrent de amendementen niet sou ofwaohten om aan de wensohen der Kamer te gemoet te komen Bracht de Regeering vóór de beraadslaging de wyzigiug aan welke haar na kennisneming van dit verslag oorbaar voorJcoii eu Halt zouden de leden der Kamer beter weten welke de houding der Regeering tegenover de ingediende amendementen zal zyu Men zou beter iu staat zyu zyoe stem over elk onderdeel der regeling te bepalen wanneer men By de behandehng van bet eene artikel wilt hoe ver de Begeering wenschte te gaan met betrekking tot het Tolgende artikel Bleef Ie Regeeriug haar tegenwoordig voorstel thans onveranderd handbaveu dan zoudeb er leden x D die omdat zy het kiesrecht minder ver wfBscheD uit te In eiden dan naar dat voorstel geaehiedt zich TerpUcht 20 den achten te nt nten voor elke wyziging die eene beperking van die uitbreiding beoogt Men wenschte dat de commissie van rapporteurs in overweging zou nemen of niet de samenwerking tuiaohen Regeering en Kamer het best zou bevorderd worden indien de commissie op den trottdslag von hetgeen bij het nitdeelingson dewpofc A r amendementen omtEBö de mee n itten der leden Vas gebl en met den Mi M r in overleg trad ten c od daardoor wyzi Dg der voordracht te v krygeu i jindere ledsn konden zich met deite beschouwi en niet vereenigen Ofschoon zy geen baiwutr hadden tegen ondergeschikte wyzigingen in het regeenugsvooratel en in ditlopï ieht eene tegemoetkomende houding van de zjide des Ministers ook wenschelyk achtten zoo meenden zy toch dat ten aanzien jler hoofdpuutcn bepaaldelyk met betrekking tot de amendementen Kolkman o s Van der Kaay s en Mack y Vau Alphen geeno tegtipoetkoming van de Regeering kon gevergd wonden l e in het regeeringa ontwerp ver T e bepalii gen omtrent de kenteekeoen vav geschiktheid en van welstand dienden in hoofdzaak ongewyzigd te blijven en van het losla ton an de schryfproef kon huns inziens van het standpunt der Regeering geen sprake yiju Overleg tusschen de Minister eu de Commissie vM Rapporteurs kon naar de meeoing vqo dese leden niet bnteu De Commissie had toch geeue voldoende zekerheid omtrent de houding welke de leden tegenover regeeringsvoor tel en amendementen zouden aannemen Vele leden hadden erkend dat het vooralsnog niet raogelyk was te bepalen hoe zy over de verstinillende voorstellen zouden stemmen anderen hadden verklaard dat hunne houding tegenover de amendementen zou afhangen van bet gevoelen dor Regeering zoodat zy ook die voors Ilen welke zy goedkeurden zouden verworpen indien de Regeering die als onaannaoielyk bescbouwde en bovendien ook waar de leden zich by het afdeelingsonderzoek voor of tÈgen eenige regeling hadden verklaard stond het vaal dat zy aan hunne indesectiën mWespiokeff meening niet gebondeu zyn fiet is zear te betreuren dat de Commissie YW Rapporteurs zich door de meening in het s1 dezer opmerkiugen neergelegd er toe heeft laten brengen geen overieg met de Regeering te roeken Ill de voorafgaande beschonwingen komen gertoeg redenen voor die het wenschelyk maaklea nik een overleg althans te beproeven IVZekere Fritz Tölle uit Doitschland zon grat f0n avond in een koffiehuis te Oldeozaal eene TMfïoting van schilderyen horloges en vreemde vogels houden nadat hy sedert 3 weken in de omstreken werkzaam was geweest om loten to verkoopen hetgeen hem goed gelokt was ieder lot kostte 60 cent Toen nu gisteren avond verscheidene belangstellenden derwaarts ngen om te vernemen of hun nommer met een prys was uitgeloot werd hun verteld dat de m n met zijne pryzen reeds verdwenen was N kort te voren had hy door de stadsomroeper de verloting laten aankondigen De Raad der gemeente Uithoorn heeft besloten een aardig idee de nuttige handwerken die op de openbare school vervaardigdwordeïi gratis te doen uitreiken aan kinderen van behoeftige ouders Wederom is een soldaat van de Koloniale Reserve te Nymegcu weggejaagd Dït is dus in korten tyd reeds de derde die nit de gelederen van dit nieuwe keurkorps is wegge zonden zoodat blykbaar met gestrengheid de onbruikbare sojetien daaruit worden verwyderd De borstelmaker A Fuche te Zwickan is dezer dagen door de rechtbank der gezworenen aldaar wegens moord op twee zyner kinderengepleegd ter dood veroordeeld Voor de rechtbank verklaarde hij uit armoede de daad te hebben bedreven en plan te hebbeu gehad ook zichzelf om het leven te brengen Hy legde een volledige en berouwvolle bekentenis af Uit Oldenzaal wordt ons gemeld dat de poÜiie de daders van den gelddiefstal by Moyers heeft opgespoord Het ïjjn twee jeugdige personen van welke een reeds vroeger met de justitie kennis heeft gemaakt Een gedeelte van het ontvreemde geld is door de politie in de nabybeid der turfstrooiselfabriek te JArabt Alraeloo uil den grond gehaald waar het door de dieven w verborgen Tengevolge vau het omvallen van eene lamp is te s Gravenzande een kind van 8 jaar a bed liggende in brand gemakt Het is na een smartelyk lyden overleden Te Odenzee is dea r dagen eeu zeldzaam gebouw voltooid n t cpu Verplaatsbare kerk door de Methodisten gemeente besteld De kerk is achthoekig eu uit yzer efr hout gebouwd zy is in twee ruimten verdeeld de voorhal en de groote vergaderplaats waarin ruimte is voor menscheu Vlak over den ingang is bet altaar aan weerzyden de stoelen met een breede gang er tusschen In het midden staat een kachel het gebouw is 8 el hoog en de toren 5 el höoger Een verguld kruis staat op den top De kerk is gema ketyk uit elkaar te nemenen té yerplaatsen De heer W J N Landré notaris te Winschoten schryft ouder het opschrift De party van Orde 5 iu iDe Ecoaoraist Het ontstaan vau de i Party van Orde iseen belangwekkeud economisch verschynsel uitsluitend toe te schrijven aan enkele maatscbappelyke verhoudingen in een betrekkelykzeer klein gedeelte van de provincie Groaiugenin den noord oostelyken hoek Vooral daarheeft zich in den Joop der tyden tengevolgeder gunstige werking van het bektemrecht een by uitstek welvarende boerenstand gevormdzoöals in geen andere provincie van ons landwas eu nog is aan te wyzen Zeer natuurlyk is dat tegenover een bloefeude landbouwende bevolking metuit estrektb grondbezittingen staat een talryke arbeidersbevolking en tevens dat de boer wieu het goed gaat ook betrekkelyk rojaal is en vrijgevig tegenover zyn werklieden Ik zeg betrekkelyk want by de beoordeeliug vati landbouwtoeatanden mng men niet oit betoog verliezen en moet vooropgesteld blyven dat den landbouwers één erfelyk gebrek aankleeft nl groote bekrompenheid om niet te zeggen gierigheid tegenover derden Ik zal hierover verder niet uitweiden en zoo min mogelyk steenen werpen op anderen want wanneer het maatschappelyke wanverhoudingen betreft heeft ieder voor zich wel iets op zij e verantwoording Evenwel dit ia zeker dat de oorzaak der spanning die zich in de laatste jaren in Groningen heeft ontwikkeld hoofdzakelyk is toe te chryven aau de verhouding tusschen de boeren en hun personeel In het noorden zyn tengevolge van den toenemenden rykdom der boeren in de jaren vóór 1880 en don onder hen heersuhenden vryzinnigen geest die licht tot nieuwigheden geneigd is de boeren geheel afgeweken van de voorvaderlijke toestanden Zy hebben hun hnizeu hervormd in villaas zich zalven gemetamorphoseerd in heeren en mevrouwen hun zonen en dochteren opgeleid tot heeren eo dames Nu willen zy niet meer op één lyn staan met hun personeel dat eenvoudig verbannen werd naar den toegang en nu ontwikkelden zich al de ondeugden van den tot heer verbasterden boer wien de ware beschaving ontbreken om op waardige wyze de plaats te bekleeden in de maatschappg die hy voor zich zeUen heeft gekozen Het type van den tegenwoordigen Groningseben boer is dat van een misgewas Hy heeft iets geleerd door het bezoeken van goede lagere scholen hoogere burgerschool gymnasium landbouwschool of dergelyke maar met het oog op zyn practische bestemming is er van eigenlyke studie geen sprak e Met die verworven oppervlakkige kennis pronkt hy gaarne vergetende dat ten gevolge van het niet voortstndeeren bet blyven staan op de eenmaat bereikte hoogte zyu beetje wetenschap snedig in bet niei verzinkt tegenover die van hen welke zich meer in het byzonder aan studie wyden en tegenover wie by in zijn aangeboren boerentrots met een stalen gezicht de enkele theoriên die by in zyn geheugen heeft geprent als de grondslagen en het toppunt van alle wysheid verkondigt terwjjl het gemia van eiken It ischen gedachtengang vol j doende aantoont hoe het eigenlyk met zyn wetenschappelijke ontwikkeling gesteld is Toch heeft dat scbyuvertoon ten gevolge dat hy zich een aureool van geleerdheid verwerft dat een niéuwe prikkel wordt voor zijn trots en zyn onverdragelykheid nog verhoogt Dit alles gaat gepaard met het gemis van die fyne beschaving welke alleen verkregen wordt door de opvoeding en deu langdurigeii omgang iu werkelyfc fyn beechaafde kringen en waardoor vooral de ware aristocratie mtmunt De sohyn beschaving vau het Groniogsche boerentype nit zich voornamelijk in de kostumen en toiletten die volstrekt niet in overeenstemming zyn met de manieren Natourlyk vindt men ook hier gunstige uitzonderingen bij hen die streven naar ernst degelijkheid eenvond en welwillendheid Door de veranderde levenswijze alleen moest reeda een oudere verhouding ontstaan tusschen den boer thi zyn personeel waarvan dit laatste al het onaangename ondervond en moest aanzien dat de heeren eu dames zich afzonderden in ryk gemeubileerde salons en op allerlei Wyzen de weelde van het leven genoten terwyl het elf werd verbannen naar den donkeren toegang overgegeveo aau verveling als pariaas uitgesloten en overgelaten aan zyo eigen lot Daarenboven behandeld met dien boerentrots welke zoo kreukend vernederend en heersch zuchtig kan zyn dat ieder die nog eeoig gevoel van eigenwaarde heeft onwillekeurig er tegen opkomt Zoo ontstond eeue verwijdering waardoor een klove is ontstaan die in geen jaren kau worden gedempt Het boeren personeel zag zeer goed in en gevoelde dat in de beschaafde borger eu heereukriogen het personeel veel beter werd behandeld en het gevolg van een en ander was dat al de haat van de werkende klasse zich keerde tegen de boeren die dan ook de eenige schuldigen zyn a de demoralisatie van hun volk voor welks levensgenot en le vensgeluk zy niet alleen niet de minste xorg koesterden maar ook geen penuiug veil hadden Bnltenlandsch Overzicht Gladstoue s verzekering in het Eogelsche Lagerhuis dat aan de suprematie van de Britsche marine niet behoeft te wordeu getwijfeld heeft de Loudensche Kamer van Koophandel niet gerustgesteld Die Kamer zal dezer dagen een byeenkomst houden ten einde te spreken over den toestand waarin do Eugelsche oorlogsvloot verkeert Volgens eeu rapport door den admiraal sir Charles Beresford uitgebracht i de Eogelsche vloot niet voldoetide om in geval van nood tegen de vereenigde Fransche eu Russische vloten op te tredeu Naar de admiraal beweert zijn nog 2 000 000 pd at noodig om de Eugelsche vloot zoo sterk te maken dat Engelnnds overwicht ter zee in elk geval kan gehandhaafd wordeu Er oudsu daarvoor nog 88 oorlogBSchepen en 30 torpedobooten moeten gebouwd worden De uitvoering van admiraal Beresford program zou ten minste 13 jaren tyd eischen De Kamer vau Koophandel acht het noodig deze zaak te onderzoeken en zekerheid te verkrygen in hoever de oorlogsvloot inderdaad voldoende is om den handel in tijd vafi oorlog te beschermen Vandaar dat het bestuur der Kamer de directie van Lloyd en de voornaamste handelshuizen tot bywooing der bijeenkomst heeft uitgenoodigd De iLiverpoot Daily Post bevat de mededeeling uit Londen dat tot opvolger Bkn den heer Gladstone als minister president niet sir William Harcourt doch lord Roseberj zou uitverkoren zyn Hy besprak deze zaak met liberalen zoowel als conservatieven ministers en afgevaardigden en allen achtten het vrijwel zeker dat de mantel van den heer Gladstone inderdaad op lord Rosebery s schouders zal vallen Men weet dat sir William Harcourt steeds is aangewezen als de vermoedelijke opvolger van den heer Gladstone Maar de tegenwoordige minister van financiën is hoewel verdien atelyk volksredenaar niet t en de oppositie van lord Salisbury opgewassen en zou weidra voor dezen het veld moeten ruimen Een tweede maal zoo hy bet premierschap stellig niet aanvaarden en dan is de weg vry voor een ministerie Rosebery Er is dus niets onwaarscbyulyks in het beriQht van het Liverpoolsche blad integendeel heeft de jongste daad van lord Rosebery het oplossen van het geschil in de myndistricten yne kausen zeer vermeerderd Algemeen werd Maandag het werk in de kolenmynen hervat doch aangezien de toegangen tot vele schachten in het ongereede zijn geraakt zullen er vrij wat herstellingen noodig ziju alvorens men feitelijk bet booweel weder in bew ing zal kunnen zetten Op de LondeuBcfae kolenbeurs daalden de prijzen Eene meer aanzienlyke daling kan eent verwacht worden wanneer de groothandelaars den nu nog aanwezigen tegen buitensporige pry zen ingeslagen voorraad van de hand zullen hebben gedaan Minister Dupuy s verklaring hy de heropening der Fransche Kamer van Afgevaardigden valt niet tegen Een zeer besliste weq9oh naar geleidelyk hervormen eu een voornemen verzet te bieden aan de plannen der uiterste party cdie de naamlooze dwinglandy van den staat in de plaats wil stellen van persoonlyk initiatief spreken daaruit De regeering wil niet weten van collectivisme en iuternatioualisme al wenscht zj de schoolwet en de legerwet de eene als grondslag de tweede al waarborg voor de welvaart aan te vullen met sociale wetten die op de solidariteit van bet menschdom gegrond zyn Zy vraagt eerbjed voor het algemeeu stemrecht privaat bezit persoonlijke vrijheid en vryheid van arbeid Wetsvoorstellen die tot theoretische redekaveHogen aanleiding kunnen geven als de grondwetsherziening de scheiding van kerk en staat blijven buiten beschouwing Tot deze soort rekent men ook de iukonasteubelasting die door den minister Peytral wss voorgestaan eu zoo blykt reeds dadelijk eeue verdeeldheid iu het ministerie Dat d e niet tot verdeeling leidde is alleen onidat president Carnot het ministerie niel wilde veranderen v6 r de Kamer hare meening had te kennen gegeven Dit oordeel hebben de Fransche afgevaardigden zooals gewoonlijk niet heel duidelijk uitgesproken Do verdsging van de luterpellatie Jaoiés soc volgens het verlangen der socialiaten heeft ivts van ern motie van want uwen Doch ze kan ook beteekeue i dat de Kamer nog tot Donderdag haar oordeel wri opschorten De kern der miuiaterieele verklaring vormt de aankondigiug van een menigte hervormingen waarvan de voornaamste op de belastingfü betrekking hebhen De regeering vraagt uteuu tau republikeinen en democraten zy sprokkelt bet bruikbare waar zy kan zy wit piactiscben arbeid geen theorieën en dat is vermoedelyk de oorzaak vau de oate rredeuheid die de uiterste zyde betoonde door den heer Dupuy telkens m de rede te vallen Met weinig opgewektheid moet deheer Giolitti de Italiaausche premier den tijd der parlementaire werkzaamheden tegemoet g ian Het plan dat hy nog voor de opening der kamers zijn ambt zou neerleggen schynt opgegeven Volgens de laatste berichten althans moet bij verklaard hebben niet te zullen heengaan dan na een votum van afkeuring en dit votum de heer Giolitti zal niet lang toeven om het uit te lokken ten eind de positie van het ministerie zuiver te maken Naar gelang bet tydstip nadert vau de opening der Italiaausche parlementaire zitting vermeerdert het etal sprekers die hun meeniag over deu polltteken toestnnd van het Und uiteenzetten In de laatste dagen voerden ventiiheidene afgevaardigden voor hun kiezers het woord zich verklarend tegen de regeering Van alle gehouden redevoeringen wordt het merkwaardigst genoemd die van Cavalotti die grondig de buitenlandsche politiek behandelde diiarby vooral wyzend op de reis van den kroonprins uaar Metz en haar oogeoschynlyke gevolgen voor de Italiaansche financiën Cavalotti gispte de ministers wyl zy den koning by den huldigen ellendigen t estand van s lands financiën geen vermindering op de civiele tyst van 14V millioen die met de appanages 16 millioen bedraagt hadden voorgesteld In October verminderen de gewone inkomsten weder met 3 millioen INGEZONDEN Zangvereeniging en De stad Charleroi organiseert voor de Pinksterdagen 13 en 14 Mei 1894 een grooten internationalen Zangwedstryd voor mannenkooreu De L6giuc en de Disciples de Grètry de twee vermaarde Luiksche Zangvereenigiogen zyn do eersten geweest om zich in te schryven deze gelegenheid te baat nemende om eeu eind te maken aan hun berucht geschil uit Brussel waarvsn de herinnering nog voor ieders geest is Koning Leopold II beeft Zyne Hooge Beschermiug toegestaan en de Directear der Koninklijke Muziekschool te Brobsel de geniale Heer Govaart heeft het eere voorrittericbap aanvaard van dezeu wedstryd die geroepen is om als een onvergetelyken datom in de Jaarboeken des Zaogs vermeld te worden De prijzen zyn des Wedstrgds waardig In eeredivisie 3000 en iOOO frs iu a tiiemendheid 1200 en 600 frs 1ste divisie 700 350 en 200 frs io 2de divisie 500 300 eo 150 frs 3de divisie 400 250 en 100 frs ongeacht de kunstvoorwerpen gouden medailles enz Behalve het belang van dezen knust wedstryd biedt Charleroi zelf door de zoo menigvuldige industrieele merkwaardigheden van ziJn rijk Bekken eene menigte aantrekkelykheden aa welke de Bestuursleden in alle details znllen laten bezichtigen door de Zanggezelscfaappen welke hun de eer znllen doeu aan hunne uitnoodiging gevolg te geven Laten wü er nog byvoegen dat bereids verscheidene Nederlandsche Vereenigingen hot plan hebben opgevat aan den wedstryd deel te nemen Een der beste mannenkooren uit