Goudsche Courant, vrijdag 24 november 1893

o oaio Zaterdag 25 November J803 BIERBOTTELARU Korte Tiendeweff D 93 De ondergeteekende beveelt zich by voortduring beleefdelgk aau voor de LEVERING der JSeréte Soort BIBttES nit de Brouwery soa Gskboondb Valkc Van VoUeuhovcn s Cxlra Stout voor Bloedarmou Maaglyders Zwakken en Kraamvrouwen als meest Versterkende Drank door H H Doctoren aanbevolen wordt door my steeds belegen afgeleverd Vraagt s v p PRIJSCOURANT E VAN WUNGAAEDEN 338te Jaargang mimm mmm JMeuwS en Advertenliehlad mor Gouda en Omstreken De üifg ave dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k s met uitzonderingvan Zon en Feestdag en De prijs per dne mapnden is ƒ 1 25 franco per post ƒ 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN ADVERTENTIEN worden g eplaatsl van 1 5 reg els è 50 Centen iedere reg el meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd CöOacImfohr t X 4 0 6 Liter Do COGNAC FIV BOIS Van do Suciete Aiiuni me door liet gühiyilo IttnJ oui hareeoode koudaulciiedin gunattg bekend woidt ffcleverd In vt i zegelde bcuiandB loM idi n vbu b LiU luhouil voorrlcn van betnttrirt tan Dr f K VA ilAMEI ROUS tjllsluiUiid P H J v WANKUM MËLKERT Oosthaven Per Expresse Bestelling Men meldt ons uit s Hage De predikant by de Hervormde gemeente alhier D Thym werd heden door de Rechtbank veroordeeld ter zake van de bekende onzedelyke handelingen met aan syne zorg als godsdienstleeraar toevertrouwde meisjes tusschen 12 en 16 jaar tot eene gevaogenieslraf van 6 jaar ontzetting nit ign ambt van predikant en onbevoegd verklaard om gedurende dien tyd eenige andere voogdy of cnratoele als over eigen kinderen waar te nemen Ee veroordeelde was by het hooren voorlezen van zyn voonis uitwendig zeer kalm alleen by het verlaten der rechtszaal was hij ontroerd Amsterdam heeft reeds zgne inscbrjJTiDg aan het Bestuur doen toekomen Vereenigingeu welke Terlangen eene uitnoodiging ea het reglement ran dea wedstrgd te ontvangen worden verzocht daarvan kennis te geven aan den Preaident du Oercle Li eois te Charleroi PARIPLCIËS voor Osmea Heenn en Kinderen A van OS Az E 73 73 Beurs van Amsterdam slotkoers 1017 M NOVÜUBëB Vor krs 88 97 lOl s 9J 7 b 78 77 s IS 19 68 8 4 94 lOi 67 i 76 3 104 82 86 98 99 97 6B0 658 100 84 100 80S 146 89 101 100 j38 33 87 98 169 119 1001 48 61 ISt l 181 s 66 189 lOJ 106 70 91 108 180 180 lO s is 86 88 l e 103 16Vs loa 100 60 80 10 159 106 106 99 99 114 116 6 108 76 77 s 18V 68V 108 97 MlBinulD Oert Ned W 8 l i dito dito dito 8 dito dito dito 8Vi UoHSU OU Qoudl 1881 88 4 iTXUE iDsottrijring 1868 81 6 OQlTKKm Obl ÏQ papior 1868 6 dito in zilver 1868 6 PoRTtiaAL Oblig met tiolcet 3 dito dilo 8 aeiuxD Obl Ooit Se Serie dilo aeoou 1880 4 dito bij Botlii l88 l 4 dito b j Hope 18811 90 4 ditoiegoud leoo 1888 6 dito dito dito 1884 t 8fai i Ferpel lehuld 1381 4 Tuuiu Oepr Conr leen 1890 4 Geo leeuing serie D Qeo leenioK serie C Zni An Kip Beo v obl 1898 8 Miuoo Obl Buit 8ob 1890 6 Vmizliiu Obl 4 onbep 1881 AliniiiDjiH Obllgilieo 1861 SVi BoTTlliDlll Steil leen 1886 8 Kxn N Afr Handolsr aeud Areadib Tsb Mij Oertidosten Doii Mastsobappy dito Arob Hypotheekb petidbr 4 Oult Mi der VoratoBl aand s Or Hypotbeekb paiidbr 4 NederlanüBche baak annd Ked Haüdelmaatsob dito N W Si Pao Hyp b pandbr I Bott Hypotheekb pandbr 4 Utr Hypotbeekb dito 4 OoerxNlu Oost Hong baak aand BuSL Hypotbeekbank pandb 4 s Ahk ika Ëquit bypotb pandb 6 Maxw L G Fr Lien oert 6 IfBD Uoll lJ Spoorff Mij aand Hij lot Sipl V 8t Spv aand Ned Ind Spoorwegni aand Ned Zuid Afrik Spm aand 8 dito dito dito 1891 dito 5 lTALII Spoonrl 1887 89 A Eobl 8 SO V 186 188 67 87 100 Zuid Ilal Spomij A H obl 8 PoLKN Waraobou Weenen aAnd 4 BuSL Gr Buss Spvr Mij aand K fialtiaohe dito aand 106 69 91 Faatowa dito aand 6 Iwang Dombr dito aand 6 Korsk Cb Azow Sp kap aand 8 Loaoiro Sewast Sp Mü oblig 6 Orel Vitebsk dito oblIg 6 ZuidWest dito aand 6 dito dilo obllg 4 lO l 9V S3 16 108 51 99V A u iKA Oent Pao Sp Uü obl 8 Ohio k Nortb W pr 0 r aand dito dito Win St Peter obl 7 Danrar Bio Qr 8pm oert T a Illinois Central obl in goud 4 LouisT NasbvilleCert T aand Uexioo N Spw Mij Iflhyp o 6 Uiss Kansas r 4 pot pref aand N Tork Ontario West aand dito Fenua Obio oblig 6 Oregon Calif Ie hvp in goud 6 8t Paul Uinn Ie Manit obl 7 Co Pao Hoofdlijo oblig 6 dito dito Lino Col Ie byp O 6 OaHADl Can Soutb Oert r aand Tim o Ball k Nar Ie b d o O Aouterd Omnibua My aand Botterd Tramweg Maats aand NlD Stad Amsterdam aand 3 Stad Bottartlam aaud 8 Bus Stad Ant ornenl887 i l Stad Brussel 1888 i s HoMs Tbeiss Begullr Qesellaeh 4 OosTINn Staatoleening 1860 5 K K Oost B Cr 1880 8 Sfanji Stad Madrid 8 1868 Nu Ver Bm Uyp Spobl oert 5 Afloop van Openbare VerkooplnKen van Onroerende Goederen VEILING 23 November 1893 Notaris Mahlstede 9 59 70 HeoUren Wei Hooi en Bouwlaud in den Oosteyde poldet te Vliet f 11480 k Mr T i A SUngeland te a jravenhage UARKTB8BI0HTEII Qouda 3 November 1898 Oranon verkeerden beden in flauwe stemming om te kunnen verkoopen moeten sommige artikelen ieta lager afgegeven worden Tarwe Jarige Zeeuwsobe d SB i ƒ 6 60 Nieuwe dito 6 40 i 6 70 Mindere dito ƒ 5 90 6 86 Afwijkonde 4 76 i B 86 Nieuwe Polder 5 S0 i ƒ e tf Boodo winter 8 86 il ƒ 6 60 Boode lomer 6 80 l 6 90 Bogge Zeeuwsobe ffM 5 60 PoldeP 4 60 è 4 76 Buiten fandsohe par 70 k ƒ 4 i 4 SB Gerat winter ü Zoa 4 40 1 B 4 i 4 60 Oheval lier 8 S6 i 6 Haver per beet 8 76 i f 4 60 per 100 Ulo 8 S6 8 76 Henneplaad Inbudsob 10 88 il 10 60 Buitenlandscb 6 86 f 6 76 per Heet Kauariaiaad ƒ 8 60 i 9 60 Koolzaad ƒ 8 60 i f 9 86 Brwien Kookerwten ƒ 9 i 10 Niet kokende ü e 80 Boanen Bruinebooneo 8 it 9 SB Witte boenen 8 i f 9 Paardenbooaen 6 80 il 6 S0 Duiveuboonsn 6 40 i f 6 80 Mais per 100 Kilo Bonte Amerikaansobe f 6 70 i 6 80 Cinquantine ƒ 6 76 l f 7 ViKHABKT Melkvee goede Aanvoer handel en prijzen streng Vette varkens goede aanvoer handel matig 80 i 84 ot per half KG Biggen voor Bngeland goede aanvoer handel vlug 80 i 38 et per half KG Magere Biggen goede aanvoer handel beter ƒ 0 80 i f 1 86 per week Vette schapen goede aanvoer handel beter 14 it SS Weilammeren goede aanvoer handel beter ƒ 8 i f 16 Nuchtere kalveren eeuige aanvoer handel vlug 6 il f 18 Graskalveren goede aanvoer handel beter 80 i ƒ 60 Aangevoerd 61 partyen kaas Handel matig Ie qual 88 i Se qual SB i 87 Zwaardere Noord Hollandsehe ƒ 88 t 80 Boter goede aanvoer handel vlug Goeboter l BB i 1 66 per Ulo Weiboter 1 30 i 1 46 per kilo Burgerlijke Stand GEBOREN 19 Nov Helena Anna Elizabeth ouders P G Overegnder en C Qnaet 22 Cornelia Anguetinue ouders J van Willigen en H W Knoop Gerard Pieter Carel ouders N G van Geldermalsen en P Stam Jannetje ouders F C Vermeulen en J Hazebroek OVERLEDEN 21 Nov T Lugthart 3 j 22 0 Langeraar 2 j M Schaap 2 j 0 van den Berg 2 j 8 m B 0 Groeneweg 12 m 23 C C Soharleman 10 m M Brflbag 13 m GEHUWD 22 Nov G de Keizer en C H Tan Es D van Hensbergen en A W Gestel G ran der Hegden on G Haverkamp Beeuwijk GEBOREN Glasina onders C Plomp ru A Blom Leendert ouders J Verbree on W Stoutfaart Elisabeth Helena oudert C Hoogendoorn en M van Spenfen Nov Vrjjdag 84 Zaterd 86 Zend SO Maand 87 Oinsd 88 Wosnsd 89 Danderd 80 Watergetijden Laag 2 30 8 17 4 08 469 6 S6 6 68 768 Hoog Laag Hoog 6 42 S 07 6 06 6 28 S 63 7 16 3 41 6 68 T 11 4 32 8 34 8 07 9 08 6 87 9 31 10 01 6 86 10 SS 11 06 7 31 11 SS Sprlngty 25 Nov en 10 Deo Haan Zon Nov Opg A Ondorg A 84 S 88 8 66 4 68 10 21 6 07 11 26 7 86 08 A 9 06 86 10 83 68 Opg Onderg 19 Nov 7 31 4 86 7 41 3 63 SO 7 49 3 48 80 11 66 1 08 L K ADVERTENTIÈN OPENBARE VERK00PIN6 om contant geld TE O OXJDi op DINSDAG 28 NOVEMBER 1893 des morgens te 9 nren aan de Bloemisterg iFloeic in de Heerenkade in de Korte Akkeren Wyk P No 344 te Qouda van De Gereedschappen tot de Bloemisterij behoorende als Wagens Karren Kruiwagens Ramen Glasruiten Thermometers IJzeren Waterb8kken j Blad Boom en Teelaside Bosoh en Rozengrond Cornetten eene groote partij I Bloemmsnden eni Voorts 13 lEPENBOOUEN staande langs de Heerenkade om te tooien de HOUTEN HEKKEN tot a cheiding der poroeelen dienende eene partg PLANTEN en eene pactg BRANDHOUT Voort tot AFBRAAK do HOUTEN SCHUUR in den Buitentnin En eindelgk een netten goed onderhouden IJ BOEDEL waaronder GEWERKT GOUD en ZILVER Daags te voren van 9 tot 4 nren te lien Nadere inUohtingon geeft Notaris G O FORTUUN DBOO GLEEVER te Oouda ADVERTENTIEN in alle Binnen en BuUenCandgehe Cto ranten worden dadolgk opgezondra door hek Advertentie Bureau van A BR1NKM R en ZOON te Oouda Fro Deo Faillissement E HEIJ De Rekeniog en Verantwoording in voornoemd FailliBsement zal plaats hebben op VRIJDAU 8 DECKMBËEt 1893 desvoormiddags te lü t nnr in een der lokalen ran het OerechtsgeboDw te Rotterdam De Carator Mr M M SCHIM van dbe LOëFP Advocaat en Procurear W J en Lion Blitz TANUAHTSCIf NIëUWëNDIJK 241 bij den Dam Amslerdaiii TK C0N8ÜLTEBREN iederen WOENSDAG van 2 nor tot en met VRIJDAG 4 unr te Gouda Markt 1S4 Operation op verlangen pynloos Het Nieuwste en Goedkoopste adres voor Winter en Regfcnmantels firma Wed P B U Oouda is in de FINALE UITVERKOOP bg I 8 KRI8KR Korte Tiendew HAMEÏÏIIGEB GELDLOTEBU 110 000 orlgineele loten 53 400 prfjxen Hiir Meer Hin de helft dezer loten moeten dus met een prgs nitkomen UITTREKSEL nit het Trekkingsplau De hoofdprya bedraagt t gelukkigst geval ev 500 000 Al rk Het werkelijke voordeel der Hambnrger Loterg tegenover andere klassenloteryen bestaat daarin dat in Hambui geen nieten worden getrokken Ieder bezitter van een lot heeft dus kans tot op den laatsten trekkingadag In het gelukkigste geval bedraagt de HOOFDPRIJS ev 500 000 Mark Nevenntaande tabel geeft een overzicht van de byzonder e indeeling der hoofdpryzen Alle 55 400 prgzea wolden in 7 spoedig op elkander volgende klassen uitgeloot en contant betaald Het officleele trekkingsplau hetwelk wy by ieder lot gratis byvoegen bevat een juiste opgave der pryzen welke in iedere afdeeling nitlot n en tevens hoeveel voor iede e afdeeling moet worden toegezonden In tbyzonder zgn de hooge pryzen als volgt De Prys der ortgineele loten ia wettelyk vastgesteld en bedraagt voor de Ie trekkiugsklasse N C f 3 50 voor geheele origlDeele loten f 1 76 halve f O 90 kwart M 300 000 200 000 100 000 75 000 70 000 65 000 60 000 55 000 50 000 40 000 20 000 15 000 10 000 5 000 3 000 2 000 1 500 1 000 500 M 300 200 127 100 etc 1 i 1 k a i 1 il 1 il 1 il il ï 1 a 5 3 il 26 k 56 il 106 it 258 il 6 il 756 1237 52941 il 150 148 Allo 55 400 prijzen bedragen te zamen 10 462 435 Mk Na ontvangst van dit bedrag in Hollaudscb bankpapier postzegels of postwissel zenden wg de origineele loten met cieel trekkingsplan Indien iemand bet trekkingsplan niet mocht aanstaan zgn wg bereid vóór het bt in der trekking de origineele loten terug te nemen en het daarvoor gezonden bedrag onmiddellgk terng te zenden Wg knnnen dit des te eerder daar wg overtuigd zgn dat iedere ontvanger de uitmuntende en kansrgke indeeling van het trekkingsplan zal erkennen De officieele trekkingslListen zenden wg direct na iedere trekking Om alle bestellingen zorgvuldig te kannen uitvoeren verzoeken wg U die ten spoedigste te zenden ïn elk geval echter vóór 6 UECëMBKR a s Hoof lloterif Bureau ISEITTHAL Sb Co Hamburg N Uji De Hamburger Geldlotery bestaat reeds ruim honderd jaar en begint 2 maal per jaar opnieuw Onze firma behoort tot de oudste Boofdloterij Bureaux Reeds vaak waren wg in de aangename gelegenheid groote HoDidprgzen ook naar Nederland te kunnen zenden In de laatste zeven jaar hadden wjj het byzondere genoegen onderstaande Hoofdpryzen aan onze klanten contant nit te betalen M 300 000 op No 51083 getr d 1 4 Mei 1891 M 200 000 M 200 000 M 100 000 M 75 000 M 75 000 M 75 000 M 60 000 M 55 000 M 50 000 M 50 000 M30 000 32219 23963 61033 23355 12106 65810 45724 46613 65159 79478 9910 4 Nov 1887 23 Oct 1891 29 Apr 1889 1890 12 Oct 1893 1890 24 1890 Jan 1888 Dec 1888 5 lan 1893 26 Oct 1688 en bovendien verscheidene pryzen M 15 000 10 000 r 5000 3000 2000 etc ZAK WOORDENBOEKJfiS bevattende de geslachten der zelist naamwoorden Iw nevens eene korte verklaring van de moeilykste daarin voorkomende woorden volgens de nieuwe Spelling van Dr M na VRIES en Dr L A T WINKEL bij Opruiming i 10 Cent verkrggbaar by A BRINKMAN ZN Soada Baelparsdruk van A Bamiuii k Zoon BINNENLAND GOUDA 24 November 1893 In de A lgemeene Vergadering van de Kamer Tnn Navraag gisterenavond gehouden werd het Verslag alsmede de Rekening en Verantwoording over het ufgeloopen jaar goedgekeurd Tot bestuursleden werden herkozen en gekozen de hhr S S Polak met 16 A de Raadt met 15 K Jonker mét 14t S Posthumus met 13 J D Rgk met 16 P Sauerbier met 15 en P W Kamphuizen met 15 stemmen In het bovenlokaal van het Café Vrede Be8t had gisterenavoilfd eene algemeene vergafieriug plaats van de Weerbaarheids Vereoniging Bm erpUcht alhier Nadat de notulen der vorige vergadering KÜn gelezen en onveranderd goedgekeurd deelt do waarnemend Voorzitter mede dat de heei A van Reedt Dortland als Secretaris bedankt heeft en thans de heer A C Cosgn genoemde functie vervult eerstgenoemde uit naam van de loden bedankende voor de moeielijke betrekking welke hg 22 jaar met zooveel toewgding had vervuld Daarna werd overgegaan tot de uitreikÜig der medailles insignes en diploma s Gouden medaille en diploma als scherp pchutter Ie kl H van Wgugaarden Zilveren medaille en diploma als scherp chatter 2e kl A J Lafeber W Sliedrecht J P Mul en C M van Wijngaarden Insigne en Diploma als scherpschutter 3 kl B H an der Werve J Schenk A Dortland Jr A C CoSHD D Hoogendljk J J van Bemmel J van Essen en N Polak Ten slotte werd overgegaan tot de uitloting Tan 30 aaudeelen in de leening van 1892 Uitgeloot werden do nummers 3 15 17 18 23 29 31 44 46 58 62 64 77 84 86 87 88 91 101 109 121 125 126 129 134 142 158 160 161 162 Bovengenoemde sandeelen zgn na 1 Januari betaalbaar ten kantore der heeren Hoffman Co Ken boerenarbeider H P nit Bergambacht door de rechtbank te Rotterdam tot 1 jaar gevangenisstraf veroordeeld wegens mishandeling achtte in hoogor beroep de straf te zwaar Zgn verdediger voor het Hof te s Gravenhage mr Boudewgnse deelde die meening daarbg zich beroepende op verklaringen van geneeskundigen dat de mishandeling niet levensgovaarlgk was Maar het openbaar mioisterie eischte op grond van eene geneeskundige verklaring dat er wel levensgevaar wfts bevesti FEViLLETOi De Crekeime Bezoeker Naar het ButUck 8 Een klein gebrek seide z j anders was alles in orde maar ik ut er naar lateu zian Hdda set te zioh neder do kannen stonden echter niet op hare plaau zooali Rcwoonlgk maar wel voor haar schoonzuBter Edwin llot sija courant in den steek om se haar aan te geven Hel apqt me dat Aibertino Etoh druk beeft moeten maken zeide ze Het ia eigenlijk tooh haar work en het gaat haar goed af viel de alotheer in bij welke woorden zyn zuster verrast opkeek Lieve hemel viel hier mevrouw Eobrwek in we hebben hot u lastig genoeg gemaakt en zonder uwe hulp lieve Hilda tras ik er geweest Dat is het gevaar en de redding wel een beetje overdreven merkte Hilda schijnbaar sobertaend op Geloof htfar niot lieve Frans rei de dame lot baar achoonsoon Uit bascheidenbeid spreekt zij zoo Ik had kunaea ja zelfs raonten stikken De haard mag wel eens goed nagazien worden en dan begrijp ik niet hoe ge in uw alot or nog boaton trappen op nahoadt Bij brandgevaar en dan met m n astma wob ik ougetw fetd een kind des doods Weet maar niet bang mama zoo erg koud ii het Dog niet Ik begrip niot hoe bet vaur Hy sprak niet verder daar Bdwin hem in de Twee veldwachters in de Friesche gemeente Gaasterland zgn ontslagen wegens openbare dronkenschap in den nacht vau de kermis te Balk terwgl een hunner nog een vonnis van 4 maanden te zgnon laste heeft wegens mishandeling in dien nacht van den jongeheer V d W te Hiirich die zich op de kermis vermakend hoegenaamd geene aanleiding gaf om door den veldwachter mishandeld te worden De krankzinnige uit Oud Beierland voor wien te vergeefs in een der gezichten plants gefocht werd is heden naar dat te Delft overgebracht Een paar opgeschoten jongens als koetsiers in dienst van eenen stnlhouderg te Prinaonhnge zgn er met twee paarden eu even zoovele rgtuigen van door gegaan uaar België doch naar wij vernemen reeds gevat N B Ct Op de vergadering verleden week in De Eensgezindheid te Amsterdam gehouden met het doel eene vereeniging in het leven te roepen die zich zal beijveren voor vrouwenkiesrecht waren de Anyiterdamschn geuoodigden voor ongeveer 75 pet opgekomeu Nadat de presidente het doel der dame s die he initiatief daartoe hadden genomen had uiteengezet wilden enkelen der aanwezigen roeds uu weten voor welke vrouwen men het kiesrecht dacht te vragen Op die vraag kon natuurlgk geen antwoord gegeven worden daar het eerste wat te doen stond was eene commissie te benoemen die zich zou belasten met de samenstelling van voorloopige statuten Daarna konden de adhaerenten nog eens b een geroepen worden en zich al of niet hg de vereeniging aansluiten Tot leden dezer commissie zgn door de aanwezigen benoemd de heer C V Gerritsen de dames dr Aletta Jacobs A T A v Campen Doesburg De Krnyff allen te Amsterdam en mevr Van Kol te Brussel Amst Behalve verslaggevers Tan dagbladen heeft de commissaris van politie der derde sectie ook den heer Gerhard bg zioh ontboden in verband met het onderzoek naar de woorden door Var Eemmenesin de jongste volks vergadering gebezigd Eene gerechtelgke instrnctie is echtei vooralsnog niet ingesteld Gister nacht is er te Zetten in het gesticht Bethel ingebroken Door het uitsngden van eene ruit heeft men zich toegang weten t rede viel Mama beeft zoker een beetja harder gestookt om het friseerijzer good te kunnen warmen Een blik op bet kapsel van Mevrouw met zoo n paar lokjes op hut voothoofd maakte dat de mededeeling van Edwin een weinig do lachluet opwekte zelfs Hilda kon zioh bgua niot goed houden Gelukkig voor mama kwam er eon gewensahte Bfloiding O riep zy uit daar is dio kat weer en zuchtend viel zij in baar stoel terug alsof bet beest baar reeds bij de keel bad Onze poes die zoo verwolkomd werd keek het hondje alles behalve vriendelijk aan en deze vluchtte naar het buffut Soboonmama lag nog altyd in baar stoel mot gestoten oogen en sloeg mot de armen om het ondier vau zioh af te hoadon Daarbij stoUnde un kermdo zg om er htruich medel dtin meile te krtJKSn Edwin poogde dbn str d bij te leggen en de partgen met elkander te verzoenen masr hot gelukte hem slecht Het was een spoktakol van belang zoo dat Albertine n Mioii haastig kwamen louloopen Minet pootate daarop de plaat omdat ze merkte dat za op haar eigen grondgebied wellicht niet veilig waa Minet ia zeker met mij binnengokomen voorde Hilda ter vorontschuldiging aan za was dat zoo gewoon en met de andere bondeD leeft ze steeds ia vrede Ja maar dat ia Mor niet het geval Waarom sluit ge dat beeat niet op als gg het toch weet Ze hoorde het verwgt van haar broeder atiUwijgand MD omdat ic overtuigd was dat sa op het verschaflen tot eene kamer waaruit men ongeveer 400 heeft medegenomen benevens de offerbus Tot nog toe is niets bekend van dader of daders Naar het ziekenhuis te Rotterdam is op advies vtin eenen geneeskundige overgebracht een 9jarig meisje wonende iu do Almoudestraat no 19 aldaar welk kind in het laatste jaar ergelgke mishandelingen ondergaan heeft zoodat het met wouden en plekken overdekt is De buren die het kind iu geen drie weken gezien hadden werden door het verbaal van kinderen dat het meisje thuis ziek ouder een bedstede lag opmerkzaam gemaakt eu waarschuwde de politie Men meldt uit den laag Het bestuur van liet Kon Zooi Botanisch Genootschap had de goede gedachte om aan het iu gebruik nemen van de nieuwe feestzaal voor de kinderen der leden een orgineel karakter te geven Daartoe was gekozen eene danspartg voor jongeliedeu beneden d 16 jaren m Nederlaudsche kleedeldracht naar ve kïe ng aan den tegen woordfgen of vroegereu tgd ontleend Het moet gezegd worden dat de 51 gecostumeerde meisjes en jongens eene bekooriyke scbilderachtigen groep vormden te midden van de honderden pareu in hedendaagsch toilet De jury de heeren Victor de Stuers en Stroebol moest zich tot 12 bekroningen bepalen Ze kende ze aldus toe HistoAsche Kostuums Jongens Ie pr Victor lianen een waar Cupidotje in een kostuum uit den tgd van Fran9oifl I 2de pr Gerrit Jonekere als Batavier gekleed 3e pr Jau Jouckers als burgemeester Philgn Doublet heer van Groenevett uit het midden der 17e eeuw Meisjes Ie pr Jeanne Couvé als Jakoba van Beieren 2e pi Wilhelmina van Poeteren in het oude kostuum eener Franache familie 3e dr Charlotte Kegzer ond Hindelopeusche dame Smaakvolle Costuums Jongens Ie pr Carrière gestoken in een groen jagers of valkenierspak uit de XVIIde eeuw 2de pr Salomon Winkel iu een alleraardigst pakje in de nationale kleuren half clown half Fransche boeren bruidegom 3e pr Gerard Bino een lief Scheveningsch visschertje Meisjes Aepr Bertha Wegers als bloemenmeisje Nelly Filbry een Markensch meisje 3de pr Alida Driebuis in fantasie kostuum Uit Amsterdam meldt men Niet minder dan de Prins Willem Ie der oogeiitilik om der lieve vrede wit uict Huilers kon handelen Zo haastte lüch echter volstrekt niet om de zenuwachtige dame met een gUs water of wat de e in dergelgke gevallen nog liever had mot een beetja rum on suiker ter hulp to komen Z met haar sterk gestol hieid niet van zulke ziekolgko eïgenaardighodiJD ümdat er nu oen züo zwak was moesten da rom alle anderen lijden Haar kat opsluiten maar wat bad men dao aan bet beest Was he al niot org genoeg dat Heotor die goede trouwe bond ntot meer aan de voelen zgus meesters mocht liggen Intusschen had de jonge vrouw haar moeder een handje geholpen on gelukkig opende ddze eii de ijk wear de oogeuj O wut heeft me dat we r aangegrepen klaagde zij Alles treft mij zoo Ik kan me met begrijpen hoe men zulko afechuwelgku dieren in zgn nabgoaut kan dulden mg ten minste boezemt het dier afkuor in en toch bon Ik niet bebubt met vooroordeolen Ik kan geriut een spiti opnemen on een kip ziou slachten Maar katten I Hu I Ik ril er van ali ik de naam maar uitsprook Ën zulk oen schepsel nog kunnen streelenl Zulke liofhebborgon zijn goed voor oude jongejoffrouwen Hilda had heel goed opgemerkt dat de jonge vrouw erg verstoord naar hare moedor keok Zo wendde zich daarom lachend tot haar en zeide Ik ben ook een ouda jongejtiffrouw dua men mag mg die üofhebberg wel gunnen GQ zult dat toob niet op u toepasfen Waarom niet ala men vgf en dertig jaar is booft man reeht op difin titel Ia her mogalgk dat g n culka aantrAt loo liet Weatindischo mail heeft de Amstelstroom een der schepen dor ïHoÜandsche Stoom vaartmaatschappij van den storm der laatste dngen te Igden gehad Het schip vertrok Zondï ochtend uit Londen en had bg goeil weder 24 uur later te Amsterdam kunnen zgn Des Maandags avonds te 9 uren bereikte htit echter eerst zgne bestemming Terwgl de Prins Willem Ie recht tegen den storm had in te werken kreeg de Amstelstroom c dei wind meer vau ter zijde wat nogQnguQsttgei mag heeteu De Amstelstroom welke gewoonlgk 11 mglen per uur loopt had ditmaal oogcnblikken dat men ternauwernood een mgl per uur vorderde Berhoaldelgk zat het schip geheel onder w Uer Schip en lading kwamen er echter zonder eenige averi af terwgl ook de enkele zich aan boord bevindende passagiers het govaar zonder nadeel zgn te boven gekomen De Iris c eene Engelache boot die Zaterdag uit Londen naar Amsterdam moest vertrekken ving de reis eerat den volgenden dag aan eu had werk tot Maandag nachts 1 uur oleei de tocht was volbracht Er waren paarden ann boord waarvan er drie bezweken Staten Qeneraal Twkeue Kahka Zitting van Donderdag 23 Nov 1893 Op de Indische begrooting werd een amendement van den heer Kielstra aangenomen strekkende om de gelden uitgetrokken voor eene nieuwe bestuursinrichting op Ceram niet toe te staan Het groot aantal stemmen waarmede dit geechiedde bewgst dat er geen vgandige strekking t en de Kegeering in lag I itegendeel nit de discussie bleek dat men bet meer had tegeu de uitbreiding van Ëuropeesch personeel en dat de minister zeer wel zgn controleurs voor Ceram kon vinden uit andere streken b v Menodo waar personeel over is De rechtspraak in Indie werd door eeu deskundige alles behalve malsch beoordeeld De heer Levy deelde daarvan eenige staaltjes mede die wel geschikt zgu den wensoh naar verbetering te wettigen Het Btellen va n den leeftgd van 60 jsar voor het ontslag der rnadsheeren en uitbreiding van het beroep op den Hoogen llaad waren als middelen aanbevolen maar die middelen vallen niet in den smaak van de Indische regeering en van deu Minister Deze erkende echter dat verbetering noodzakelijk is en zal er o a zgn ambtgenoot van Justitie over raadplegen Men is thans aan het koffie debat De he r Cremer is niet gesticht over de wgze woaroj men de koffie cultuur wii opbeuren in ver mevrouw Hohrwek ziob hooren Wat moot men togonwoordig tooh oppaiaen met dio jongelui I ledi r woord mag men eerst wol op een waagsobaal leggou om toch vooral geen ergernia ta geven Neen lieve Hilila zelfs in scherts neen ik het uog zoo niet Ik wilde als oude vrouw aan het kind eon Isa geven Ën zolf kunt go er tooh heel wat aan doen ik zouja aanraden ïn het huwelgksbootje te stappen Ik vind niet varaohrikkelijker dan om oen oude jongojuffrouw te worden Maar or ia niets gemakkelgker on rmtigar dan om bet te blgven To blgven I Hoor dan tooh naar reden ea wees niet zoo toergevoelig Zeg gg hot baar Kdwin dat lü nog een kind is wellicht dat ze oen man meer guloof schenkt Onzin romdo do slotheer Msar Kdwin boog zich laohead tot Hilda At kan ik nut alk s boamm wat mama daar zoo even zeide uit vrees van evenoons Ie belfpdtgen oen zaak moet ik toch oonstateoren dat gg zalf du grootsto aanleiding tot rru dergelgke miskenning hebt gegeven Op mijn woord ga kunt u best met uwe jongere zusters motrn en het ia volstrekt niet ooaekor wie dan den prgi zou erlangen Bravo net als Kocoeo Maar dat komt wier in do mode zei zijn zuster plagend Toch iiad hg in het laatste niet geheel ougoljjk al lock bet wat op vleierij Met hot lichte rood an bet vroolijke gezicht zag Hilda ar dan ook allerliefst uit tVits bad zgn sigaar weggelegd en was opgestaan Wordt tmolfd