Goudsche Courant, zaterdag 25 november 1893

Directe Spoorwegverbinding met GütÜA WInterdlenst 1893 94 Aangevangen 1 October TlJd van üreenwlcb QOUDi ROTTliBDAM 19 68 l Ot 1 18 1 19 1 88 110TTB D M 9 61 10 17 10 87 10 84 10 41 10 47 9 60 3 48 8 09 6 18 6 81 6 99 6 36 7 46 8 07 Gouda 7 80S 4 9 04 0 87 10 49 19 11 19 91 l OlT 87 8 65 4 45 8 87 5 69 7 18 8 86 9 87 10 46 U U 11 80 3 10 4 08 4 DEN Haag flouuA 9 4610 1411 8819 161 88 9 16 9 46 3 484 164 496 31 7 8 06 9 38 1 44 1 49 1 68 9 04 8 09 68 10 1610 69 19 0319 46 9 90 9 46 8 16 4 18 4 48 5 90 6 61 7 49 8 85 10 08 BTRÏCH T GOÜD A 6 83 7 60 9 9 63 11 34 19 08 19 60 8 10 8 69 4 48 6 36 7 48 S 8 09 8 6010 0710 64 4 11 8 16 6 99 6 81 6 90 6 88 10 11 Haie 819 9 18 9 84 10 07 U 97 18 41 19 61 1 43 1 67 4 96 5 95 6 65 6 41 7 48 8 66 10 16 11 16 11 40 19 r OOl D A BTBEOHT Gouda 6 36 6 40 7 66 8 09 8 91 10 19 10 56 19 48 9 93 8 18 4 16 4 47 6 98 6 pi 7 46 8 88 10 08 Oudaw 6 60 6 84 11 09 87 5 37 7 69 Woerdau 6 67 7 018 11 8 40 11 16 9 44 J J Harmcleu 6 04 7 08 8 46 11 93 9 61 l JJ 1 Ulreohl 6 18 7 98 8 98 8 41 9 10 61 11 46 1 90 3 08 3 60 4 48 B 89 6 91 6 86 8 98 9 10 10 69 O O U D A i M 8 T E R D A M Gouda 6 40 8 91 10 06 10 66 19 11 8 61 4 47 6 88 7 46 Amrterdam Wp 7 69 9 10 10 66 19 19 1 8 40 6 46 6 86 AmatanUm OjL 14 9 11 10 li 4 l lt Mi Harmeleo 6 47 8 03 10 09 19 19 3 94 4 06 4 56 Woerden 6 63 8 10 10 16 18 96 4 19 üudewater 7 07 8 19 10 94 13 49 4 84 Gouda 7 90 8 39 9 84 10 87 18 06 19 66 1 99 3 60 4 37 6 90 7 08 AUSTERDA H D O D D A Amilcrdam CS 7 66 9 40 11 10 11 97 9 40 Aiutardam Wp 6 60 8 10 9 66 11 96 11 49 8 66 Qouda 7je Mt 10 44 19 1i 11 1 0 7 10 08 11 06 band met de plannen tot inkrimping der dwangcoltuur met bgalag welke den beer Vap Iloaten 7 00 toelacbtr Intnascben geeft de Ilegeering e k wat wils door zeer voorzichtig nieawe paden op te zoeken Zelfs de beer Bahlmann geeft den moed niet op dat er raodedwangcultunr nog wat te redden is De minister is nog aan het woord om zgne ziensw ze nader te verdedigen Door dr Prins rijkdlandbouwleeraar Deventer is bet volgende ontwerp reglement en leerplan voor de landbouwcursnssen toegezonden aan de afdeelingabesturen van landbouwgenootscbappen a Reglement voor eenen wintercursoa in landbonwkonde Doel Art 1 Het doel met den wintercursna beoogd is jongelieden ten platten lande onderwas te geven in de beginselen der Isndbouwkunde Van bet onderwas Art 2 Het onderwijs zal omvatteii de beginselen van de natuurwetenAcbappen voor zoover die met den landbouw in verband staan de begin ielen dor landbonwkunde en der veeteelt daarbjj rekening houdende met den aard der behoeften van het landboawbedrijf in de omgeving Art 3 Met onderwas wordt gegeven in de lokalen van eene der openbare lagere scholen Het gemeeatebestuur verstrekt deze lokalen kosteloos met de noodige verlichting en verwarming Art 4 De cursus daort twee jaren De leerlingen worden verdeeld i i twee klassen Het ondervi ys wordt gegeven gedurende do maanden October November December Januari Februari en Maart en wel zóó dat elke klasse per week O uren onderwijs ontvangt Art 5 Aan het einde van het eersteleerjaar wordt een overgangs examen gehouden terwyi het tweede leerjaar wordt besloten met een eindeMm en ter verkrijging van een getuigschrift van getrouw en met vrucht gevolgd landbouwonderwijs Deze examens zyn openbaar en worden gehouden ten overstaan van de commissie van toezicht Art G Schoolgeld wordt in den regel niet geheven Leermiddelen worden gratis verstrekt Art 7 Ora tot de lessen te worden toegelaten moeten de leerlingen ten minste 14 jaar oud zyn en door een toelatingsexamen toonen bot lager onderwijs met vrucht te hebben ge plgd Van de onderwijzers Art 8 Het onderwij wordt biJ voorkeur gegeven door onderwijzers in het bezit der akte van bekwaamheid in de beginselen der landbouwkuude Art 9 Een der onderwyzers daartoe door de commissie van toezicht aangewezen is beslaat met de administratie HiJ zorgt voor het aanschaflFon der leermiddelen en is belast met de correspondentie en voor de goede tucht aansprakeiyk Van het toezicht Art 10 Het toezicht wordt uitgeoefend a door de commissie van toeziüht welke door bet hoofdbestuur van laudbauw in het geweat waar de wintercursus is gevestigd wordt benoemd 6 door den rijkslandbouwleeraar of den waarnemendeu rijkslandboui ieeraar daartoe door den minister van binnenlandscbe zaken aangewezen Art 11 Jaariyks wordt door bemitldehog van de commissie van toezicht vóór of op 15 April aan den minister vnn binnenlandaohe zaken een beredeneerd verslag van den wintercursus gegeven en eene rekening van ontvangsten en uitgaven overgelegd Vóór of op 1 September wordt eene begrooting van kosten voor den volgenden cursus ingediend Afschrift van deze stukken wordt gezonden aan den inspecteur van bot middelbaar onderwijs belast met bet toezicht op de landbouwscholen B Leerplan voor eenen wintercursus in andbouwkande Ie jaar 8 86 8 48 8 49 8 66 9 05 7 88 7 88 7 39 7 48 7 65 Gouda Moordrecht Niguwerkerk Onpelle Botterdam Kotterdam Capelle NieuwerkerV Moordrecht Gouda 7 6 S IO 6 10 6 96 5 39 11 01 1 13 1 18 1 94 1 38 1 88 ZeV M 7 49 8 69 Bl Kr 7 47 Z Zeiw 7 58 9 0l N d L d 8 09 Voorb 8 07 0 18 11 10 ll l9 lo Kennis van den grond Verschillendegrondsoorten in Nederland Scheikundige ennatuurkundige eigenschaiiiien van den bouwprond Vhysisch grondonderzoek 2o Grondbewerking Structuur van den boawgrond Voordeelige en nadeelige invloeden Werktuigen voor grondbewerking 3o Grondverbetering Ontwateren draineeren ontznren bevloeien ontginnen 4o Plantenteelt Bouw en verrichtingen van de plant Eerste beginselen der plantenvoeding 5o Veeteelt Bonw en verrichtingen van bet dierlijk lichaam Extcrienr der huisdieren 6o Kennis der natuur Populaire behandeling van scheikundige en natuurkundige wetten zooveel mogelyk toegelicht door eenvoudige proeven 2e jaar Bemestingsleer Samenstelling behandeling en gebruik der verschillende meststoffen Doplmatige behandeling van den stalmest Groene bemesting 2 Waardeberekening Berekening van de gebruikswaarde van de kunstmeststoffen voedermiddelen zaaizaden Landbouwproefstationa 3o Plantenteelt Zaaien verpl en en oogsten der gewassen welke voor de streek van bet meeste belang zjjn te achten Vruchtenwisseling Onkruiden Aanleg van Boomgaarden 4o Veeteelt Roeien van de veeboadery en veefokkerij voor elk landbouwdier in het bijzonder Veevoeder en bewaren van veevoeder hooien persen ensileeren Zuivelbereiding 5o Gezondheidsleer Doelmatige behandeling en verpleging der huisdieren 6o Kennis der natuur Nuttige en schadelijke dieren Beschermende diersoorten Plantenziekten Daar waar men koeien houdt is het wel de moeite waard een deel der afgeroomde melk en der zoete melk aan de kippen te voeren omdat daardoor een werkelijke vermeerdering der eierenopbreugst verkregen kan worden Men geeft ze of onvermengd of vermenge ze met gekookt meel fijngemaakte aardappelen enz Alle kippen houden er van Door deze wijze vau voederen wordt ook s winter en in bet voorjaar het eierenleggen bevorderd omdat de melk voor de hoenders de dierlgke voeding vervangt Voor kuikens kalkoenen en vooral bet jonge pluimvee is melk een uitnemend voedsel waarbij ze bgzonder tieren Zooala gemeld is heeft de rentmeester van het armbestuur te Breda zijnen poi t zonder voorkennis sedert II Vrijdag verlaten Omtrent dit geval deelt de N B Ot mede Korten tijd voor zyne benoeming tot rentmeetiter van het burgerlek armbostuur was h gehuwd ea had eene winkelzaak geopend die echter spoedig met verlias moest worden op gegeven Later werd een ander winkelbnis op beteren stand gebuurd doch ook hier wilde de zaak niet vlotten en zat men op nog boo gere betrekkelyk zeer hooge lasten i De ambtenaar met zijn traktement vanj 1000 waarvan 100 bijdrage aan bet pen sioenfonds en ƒ 100 rente voor deu dooreene Maatscbappy verstrekten borgtocht afgingen wiens gezin vermeerderde vergreep zich aan de hem toevertrouwde kas en begaf zich daar door op de gevaarlyke helling die by al verder afgleed totdat by jl Vrydag ten einde raadf zich verwyderde Hy beeft zich alzoo niet verwyderd met medeneming van gelden aan bet armbestuur toebehoorende maar omdat die gelden ontbraken En geen zyner betrekkingen is oor zaak van s mans treurige daad noch wisf iets daarvan Naar wij vernemea is het ontbrekende te dekken met het bedrag der borgstelling 2000 zoodat het armbestuur geen schade Igdt doch wel de Maatschappy die bet geld leende Men schryft uit Drente 10 65 11 08 11 09 11 18 11 96 7 96 7 47 8 18 10 03 10 11 9 49 4 67 9 68 6 03 10 99 10 98 10 34 10 08 11 10 ll tt 9 37 9 67 6 60 6 Even traditioneel als de zoogenaamde spinmalen c welke na Nieuwjaar worden gehouden zyn de xslacht visites waarvan het tegen wnonljt de tijd is Het onderscheid in beida is dat de apinraalen door jongelni ran beiderlei kunne worden geviefd terwgl de stachtvisites door gehuwde manspersonen in den regel worden gebonden In den boerenbtand is ieder die een Tarken of rund slacht voor eigen gebruik gewoon zgne buren en vrienden des avonds wanneer het geslachte dier aan den haak hangt op visite te noodigen Er is wel iets naïefs in die gewoonte en gaarn hoort de gastheer de goede hoedanig heden van zyn sli chtvee dan roemen Op de byeenkomstan worden de genoodigden gewoonlyk onthaald op jenever of brandewgn met suiker en vervolgens nogop boterhammen met koffie De ordinaire wrfHwu van de genoodigden zgu by het binj nden geluk met de vette c eti by het heffl nan dat 3 9 de huisgenooten van den gastheer hem in gezondheid mogen gebruiken c Deze byeenkomsten heiorderen zeer de gezellige samenleving op het dorp en korten menigeu langen winteravond Zoo zyn er in onzen tyd niet veel meer iemand te Nymegen werd Maandag door de rechtbank failliet verklaard en heeft zich daarop vnn t leven beroofd omdat hy de schande niet wilde overleven De meesten die in onzen tyd faitleeren doen t integendeel om er beter van te kunnen blyven leven Dekeizeriyk ChineeachehoftooneelspelerSiao Mou kreeg tot herstel van gezondheid een verlof van eenige weken Hij ging echter in dien tyd gastvoor tellingen geven te Sbangai waar hy ruim f3000 per avond kreeg Dit was tegen het reglement van den hofschouwburg en de Cbineesche Coquolin werd opgepakt en geboeid naar Peking gebracht waar hem een flinke bastonnade wachtte Het ia niet algemeen bekend dat niet alle was van byen afkomstig is en ook bet plantenryk een groote hoeveelheid oplevert De bladen van den in Brazilië groeienden waapalm worden gedroogd en daarna óp een doek zoolang geklopt tot het was zich heeft afgescheiden vervolgens wordt het in water gekookt en in aarden vormen gelegd waarin het verhardt en don vorm van koeken krygt Van 850 palmbladen verkrygt men circa 16 kilogram was Dezer dagen is te Taormiua op Sicilië een Odeum van Romeinscbe constructie ontdekt Een groot deol van bet tooneel en van de ïitplaatsen is nog door andere bouwwerken bedekt Het tooneel steunt op drie zeer btèede en lange treden zooals men die vroeger reeds in naburige tempels ontdekt had Do onderstelling Hgl dua voor de hand dat men te doen heeft met de vereeniging van een Romeioscb en een Grieksch bouwwerk De treden bebooren waarschyulyk tot het onderstuk van eenen tempel zooals nog de ronde indrukken bewyzen van de gevonden zuilen die van zeer groote middellyn niet gekanelleerd en in den zuiversten Doriseben styl zyn Wy hebben gisteren gemeld dat het verslag der Commissie van Rapporteurs over de talryke amendementen die op het ontwerp tot regeling der kiewbevoegdbeid zyn voorgedragen geen aanwyzing bevat van den weg dien do meerderheid op wil gaan Dit betreft bepaaldeiyk de hoofdvraag of men vrede kau hebhen met het stelsel der Regeering aangevuld door meer waarborgen dan wel slechts zulk eei toepassing der Grondwet geoorloofd en aaonemeiyk acht welke den veroischten welstand uit positieve kentetkenen afleidt 7 10 4 60 4 57 6 04 6 11 6 90 6 66 6 03 6 10 6 17 6 96 44 4 10 o 0 1 DA 11 60 19 90 7 30 1 46 1 65 9 09 9 09 9 16 19 40 18 01 9 48 Hago 6 487 907 489 Voorb 6 64 g t k N d L d5 69 Z ZegnrO OS Bl Kr 6 14 Zi U e l9 Gouda 6 30 7 60 8 13 10 90 10 89 10 41 Utrecht Alleen omtrent enkele onderdeelen vindt men in het verslag aangeteekend wat de meerderheid in de afdeelingen at dan niet wenachte Of dit tevens als het gevoeli n van de meerderheid der Kamer i te beschouwen is echter onseker want thans wordt niet meer ais vroeger het geval was opgegeven hoe veel leden in de afdaulingoD aan het onderzoek deelnemen De ponten waarover een gevoelen der meerderheid of van een zeer groot aantal leden bleek zyn de volgende lo In de meeste afdeelingen was de meerderheid der aanwezige leden gunstig geetemd voor een verhooging van den la sten leeftyd by den kiezer altbaoi tot 25 jaren 2o Een zeer groot aantal leden was van oordeel dat tegen de schryfproef tooals die in het wetsontwerp geregeld is gewichtige bezwaren bestaan maar voor een deel dezer leden waren die bezwaren toch niet zoo overwegend dat zy niet met de regeerings voordracht zouden kunnen me aan indien slechts op andere pnnten met name ten aanzien van den gevorderden welstand strenger eischen werden gesteld 3o Vry algemeen werd toegegeven dat wanbetaling van belasting uit onwil voortspruitende een gegronde reden kan zyn tot ontzegging van kiesrecht 4o Het denkbeeld om het kiesrecht te verbinden aan bol ing eener som op het Grootboek of in een spaarbank am Van der Ksay c 8 vond weinig byval 5o De groote meerderheid bad overwegende bezwaren tegen de uitbreiding der uitslaitiugen tot hen die in een der drie laatste jaren bedeeld waren am Levy 6o Weinig byval vond de gunstige nitzondering voorgedragen omtrent hen buiten ier weten de inwonende vrouw of kindoren bedeeling hebben aangenomen am Gerritsen 7o Vry algemren was men van gevoelen dat bet toelaten van tegenbewya omtrent hetvoorzien in eigen onderhoud amendtTydeman wegens redenen vari practiscben aard onaannemelyk is 8o Men was vry algemeen eens dat da in het am Vermeulen c s vervatte uitwerking van het stelsel van meervoudig kiesrecht hoogst onvolledig en gebrekkig is Een grappige gemeenteraad is die van het Wnrtembergsche stadje Langenau Voor eenigen tijd atelde de burgemeecter in de niadsvergadering voor den gemeente architect voor rekening der stad een bicycle te verschaffen opdat hy sneller de verschillende onderhanden zynde werken zou kunnen beaoeken De raad betwyfelde of de nog al zwaarl vige architect wel de noodige geschiktheid had voor het wielryden en wilde daarvan wel eerst overtuigd zyn voor tot de ui aven van een rywiel besloten werd De burgemeester gaf den arefaitectden raad wieleren te gaan leeren en spoedig kondan dobewoners van Langenau zich verheagen by het gezicht van den wielerenden welgedanengemeentearchitect Dank y des burgemeestersvlyt zat hy spoedig vry goed te paard opzyn wiel Nu verstaat hy de knust zeide de burgemeester gy allen zyt daarvan overtuigd myne beeren en daarom herbaal ik thans royn gedaan voorstel tot goedkeuring der uitgaven van het bedrag benoodigd voor den gemeentearchitect Verlangt een der heeren stemming Ik rayoheer de burgermeester t wa de een der raadsleden te zeggen iDan breng ik het voorstetin stemming bulderde de burgervader En zie de gemeenteraad wees met algemeene stemmen het voorstel van den burgemeester al Die beslissing heeft in Langenau heel wat vrooiykheid gegeven behalve natuurlyk bij den burgemeester en deu architect De firma C J van Houten Zoon heeft op de World s Fair te Chicago wederom haar ouden roem gehandhaafd 9 40 9 47 9 64 10 1 10 10 11 08 11 98 11 09 11 96 11 41 8 40 9 03 8 10 9 86 9 44 9 60 V f 8 80 10 4 45 4 65 6 09 6 09 6 16 7 07 7 17 7 94 7 81 7 87 4 90 7 e 7 11 7 90 7 96 7 81 4 48 9 4 9 54 6 6 09 9 04 9 1010 83 9 19 8 418 3910 4011 16 S 4 10 7 98 4 e 7 40 i ll Ml 4 10 4 9i 6 80 Haar fraai op zich zelf etaand gebouw iu oud Hollandscben styl aan het Miohiganmeer gelegen wekte algemeene bewondering Eene overeenkomst waarby de oprichting van dit gebouw werd toegestaan eu bet recht werd verleend daarin de Van Hooten s Cacao in koppen uit te schenken werd reeds in Juli 1892 door de firma fgedoten direct met de tentoonstellingsaotoriteiten in Chicago lang Toor dat de Nederlandsche commwaie beatoad trouwens het ging niet aan Toor deze nitgebreide inrichting te wachten op de mogelpe tot tandkoming Tan zoodanige commissie Het getolg ia dat Van Honten s Cacao met onder de gewone Nederlandsche iniendingen ia gerangschikt en hoewel met de zoo kwistig uitgedeelde eenige medaille bekroond bg de Termelding an de bekroningen ïan Nederl inzendingen in de dagbladen tot dnsrer niet made werd opgeroerd Bet gebouw ran twee verdiepingen beratte 6 smaakrol gemenbileerde salons waar 20 meisjes in nationale kleederdrachten de handen Tol hadden om de talrgke bezoekers tevreden te stellen Van Juni tot liet einde der tentoonstelling werden nagenoeg 700 CK 0 koppen Van Hontena s Cacao uitgereikt een cjferdat nimmer op eenige andere tentoonstelling door de firma nog was bereikt Als bewijs dat de Chicago heeren zich op Amerikaansclie wjjze laten betalen moge dienen dat de firma Van Houten TOor het recht van uitachenken eene som ran 40 000 moest betalen Niet alleen werd het product Van Houten s Cacao bekroond maar ook verkreeg Van Houten tentoonpteiliogsarchitect de heer ö Wynen een meduille voor dit gebouw de eenige belooning die voor een particulier gebouw aan een architect werd gegeven Hen schryft uit Veendam sDat de strjid der partgen hevig was bewast hot feit dat Mr Smidtmettiree stemmen meer dan Mr Trenb gekozen werd De raadzaal wnar de uitslag met spanning verwacht werd was eivol Eenmaal had Smidt 142 stemmen ineer en toen die winst ingekrompen was tot O ging er van de zijde der voorstanders vari Trenb een welgemeend hoerah op De wedders op Sraidt wonnen op de totaliaatortl st per gulden 0 70 De Rechtbank te Utrecht beeft heden uitspraak gedaan in de raak der bank vnn leeniug De directeur Koch is veroordeeld tot 3 jaar gevangenisstlof De boekhouder Frylink is vrijgesproken Onder redactie van den Heer H L Tjenderink Directeur van het Instituut tot onderwijs van Blinden te Amsterdam door dat Instituut uitgegeven en op zijn pers gedrukt is verschenen een proefnummer van De Blindenvriend Tydschrilt voor Blinden Verlaat een blinde de inrichting van onderwys dan gevoelt hjj zich geïsoleerd Hü kan couranten noch tijdschriften lezen Maar nu komt dit tijdschrift zes malen per jaar voorloo ig hem te hulp VerschiJOHud in Braiiledrak is het voor den blinde toegankelgk en hondt het hem zonder dat hjj daartoe de hulp van een ander behoeft op de bo3gte van den tjd Deze onderneming is zoo nattig en weldadig dat zjj slechte vermelding behoeft Hare aanbeveling heeft zy iu tichzelve De Standaarde bespreekt in een uitvoerig artikel de financicele gevolgen voor den Staat bg landnationalisatie alleen ten onzent en niet als internationale maatregel De St c meent dat men volstrekt niet op het hoorèn van het woord landnationalisatie kippetjesvel behoeft te krygen De regeling toch van het landbezit is niet overal en in alle tgden dezelfde geweest Het kan dos niet bevreemden dat de vraag rgst of de thans geldende regeling de juiste is Men moet echter niet met landnationalisatie verwarren wat geen landnationalisatie is zooals onteigening van woesten grond door de gemeenten enz Landnationalisatie bedoelt een algemeenen maatregel zich zoover uitstrekkende als de natie zelve Alleen in Friesland is de quaestie ernstig gesteld en het schijnt de bedoeling derFriesche voorstanders te zgn niet de bezitters uit hun he it te onthefifen maar hen schadeloos te stelten tegen den geldenden prgs Het Rgk der Nederlanden zou dns het land tegen den reëelen prjjs moeten koopen en de biervoor noodige gelden moeten leenen De rente en aflossing dezer leening zon uit de pacht of erfpacht moeten worden goedgemaakt Want het gaat niet aan dat bet rgk met pandbrieven zou betalen daar dit alleen dan mag geschieden als deze efiecten op de beurs elk oogenblik tegen pari inwisselbaar zgn wat alleen plaats z kunnen vinden als hot rgk een goede rente waarborgt en instaat voor de aflossing Ook het denkbeeld alsof de pandbrief hg wgze van hypothecair instrument zekerheid in zichzelf zon bezitten is op het standpunt der landnationalisatie volstrekt onhoudbaar Een hypotheek ontleent hare waarde daaraan dat hut onderpand kan worden te gelde gemaakt Maar dat kan in het bedoelde stelmI niet Landnationalisatie plaatst allen bodem buiten den handel De uitgifte van een zoo groote leening als noodig zou zgn zon ongetwgfeld onzen rentestsndaard naar boven dry ven Minstens tou men 4 proc rente moeten betalen terwjjl men bovendien in aanmerking moet nemen lo de som voor aflossing die wel niet hg een kapitaal van drie milliard onder de tien millioen mag worden gesteld 2o de kosten voor inspectie en administratie van dit enorme beheer 3o de sohsde van wanbetaling door insotveutie 4o de schade die hg mislukking van den oogst zich over een goed deel van het Rgk zou kunnen uitstrekken Zou dns bet Rijk in staat zgn te allen tgde aan zgn verplichtingen te voldoen dan zou de erfpacht oi pacht minstens vjjf pCt moeten beloopen Maar dit juist kan niet Dat brengt het land niet op Reeds als men over heel het land de rawe opbrengst op 3 pCt schat gaat men hooger dan men op dit oogenblik kan verantwoorden Het financieele gevolg van den matatregel zou dus een jaarlgksch tekort van meer dan dertig millioen zgn Maar hiermee is nog niet alles gezegd Is het vooruit te berekenen dat het Rgk niet in staat kan zgn om uit de inkomende pachten rente en afloasing behoorlgk te kwgten dan is het duideljjk dat de leening niet tegen 4 pCt is te plaatsen vooral niet zoolang niet sprake is van internationale landnationalisatie en de onteigende grondbezitters voldoende beleggingsmiddelen ter beschikking hebben De hoogere reutestnndaard zou dus het tekort doen etggen en een financieele ellende veroorzal eu die dit leert de ervaring het zwaarst op de landelijke bevolking znl drukken Bg pnrtieele invoering dus van het stelsel van landnationalisatie zon men dus stuiten op onoverkomelijke bezwaren De Tijd dit artikel van de Standaard besprekende voegt daaraan toe Het plan om allen grondbezitters met of tegen hun zin en tegen een willekeurig vaat te stellen vergoeding hun vast goed te ontnemen heeft gelgk men ziet bij de Standaard een ideaal denkbeeld dat ten ernstigste de aandacht verdient De toepassing er van schijnt het anti revolutiunnaire orgaan uog slechts een quaestie van tgd te achten Wg zooden wel eens willen zien hoe menann het socialisme zgn eisch op kapitalen enverdere productiemiddelen zal ontzeggen wanneer men begint met eigendomsrecht wnt aangaat den bodem en wat daarop gebouwd is voor a e8cbaft te verklaren De onteigening van alle roerende zoowel als onroerende goederen zou in dat geval niet lang uitblgven Zoo ver komt men als men zich op dehelling van het socialisme begeeft VERGADERiNGVANDENGEHEENTERAiD Zitting van Vrydag 24 November Voorzitter Mr A A van Hergen IJzendoorn Tegenwoordig de hb Noothoven van Goor Fortuijn Drooglever Jager Steens Zynen van Veen van Vreumiogeo van der Poet Dercksen Koning Hoogenboom Hoefbamer Straver en van der Garden Afwezig de hh Prince van Iterson en Oudyk De Voonitter deelde mede dat de lieer van Iterson verhinderd was te komen De notulen der vorige vergadering worden voorgelezen en goedgekeurd Ingekomen 1 Eene raisnire van Oede Staten berichtende de ontvangst van de Raadsbesluiten van 20 Oct betreffende de terordening op de huizen van ontucht en op de pubUeke vrouwen Aangenomen voor kennisgeving Door den Voorzitter werd medegedeelddat in de volgende vergadering moet wordenovergegaan tot de benoeming van een lid enplaatsvervangend lid in de Commissie tot beffing van de bedryfsbelastiog Ëene missive van Mej de nFed P H Berlijn kennisgevende van het overlyden van haar echtgenoot in leven Kassier aan de Bankvan Leening De Voorzitter herdacht den overledene als een bekwaam ambtenaar 4 Dnbbeltallen voor leden in de verschillende commissien die met I Januari aan debeurt van aftreding zyn Voorgedragen wordenvoor lid in de Openbare Qezondheids Gom missie Mr D J VAN HEÜSDE aftr lid Mr C A CAU Burgerlijk Armbestuur H W G KONING aftr lid J M NOOTHOVEN van GOOR Bestedelingenliuis F HERMAN Fz aftr lid C IJSSEL8TIJN H ofFmitnagesticht Dr F H G VA ITERSON aftr lid G C FORTÜIJN DROOGLEEVER Commissie van Toezicht op het Lager Onddrwys A K VAN DKK GARDEN aftr lid Dr P J A LEVEDAG Commissie van Toezicht op de Muziekschool D HOOGENBOOM aftr lid A D VAN VREUMLNGEN Ter visie 5 Eene miasive van Kerkvoogden der Ned Herr Gemeente verzoekende wederom de beschikking te mc en hebben over het lokaal waar vroeger de Librye was geplaatst In banden van B en W om bericht en raad Een voorstel van B en W tot wyzigingvan het Reglement op de Muziekschool Dezewyziging betreft lo de prysuitdeeling aohterw e te laten omdat op de openbare scholen deze ook niet meer plaats beeft 2o devacantiën te regelen erenals op de openbarescholen 3o aau do leerlingen by het verlatender Muziekschool een getuigschrift uit te rei ken Ter visie Ëen rapport van B en W op bet adresvan J Borot pachter der vuilnis die verzochttegemoetkoming tot een bedrag van 800 iwr jaar B en W stellen voor hierop afwyzendte beschikken omdat niet van het coutractis afgeweijten Ter lieie 8 Een adres van de WaterleidiugMnat Bchappy verzoekende tot het uitgeven van eenobligatieleen ing van 15000 il 4 pCt toneinde er geene nauraerkingen zouden komeu door dat beide machines het water naar de stadpompten In handen van B en W om bericht en raad 9 Eeue missive van de CommiBsie van Toezicht op de Muziekachool mededeelendedat het Openbaar Examen Woenadag 20 December zal plaats hebben De Raadsledendaarbjj uitnoodigende Aangenomen voor kennisgeving 10 Een adres van J Griffioen onderwyzerann de Ie kost school verzoekende ontslagwegens ziekte tegen 1 Januari Hot gevraagde ontslag wordt eervol verleend 11 Sollicitatien naar de betrekking vanKassier by de Bank vau Leening als van J F F J Boon van Ostade H Oosterling J Verweij en G van üutphen Worden gesteld in handen van de Com missie over de Bank van Leaning 12 Een adres van de Wed P H Berlynverzoekende een Janrlyksche toelnge In banden van B en W om bericht en Raad Aan de orde Het vooretel betreffende de uitgifte van gerioleerdeo grond aan bet R K ror Kerkbestuur van St Joseph en aan J C Sibbes Wordt goedgekeurd Het voorstel betreffende d n onderhandschenverkoop van 120 wilgeboomon aau het Goudsche rypad Wordt goedgekeurd De heer van Veen vroeg of die rooiing ouder toezicht van B en W plaats had De VQOTftitter deelde mede dat er een der werklieden medabelast zou worden die danr werkzaam is Wordt goedgekeurd Het adres van bet Bestuur van den Steekterpolder houdende verzoek om een aan al ypeboonien aan bet Goudeche rypad van tuphoot te ontdoen of te doen rooien Wordt overeenkomstig bet Rapport van B en W afgewezen Het adres van de Directie der TrapiwegMaatschappy Gouda betrefEend de amotie van de leuning in de Oude Gouwe Wordt goedgekeurd De heer van der Garden wilde voor rekening der Gemeente een gedeelte by de brug laten staan ten einde ongelukken te voorkomen De heer Dercksen toonde daar ook bet wehschelyke van aan De Voorzitter beloofde dit te zullen onderzoeken Wbrdt goedgekeurd Niets meer aan de orde zynde wordt de Vergadering door den Voorzitter gesloteu Bultenlandsch Overziclit De Fransche Kamer hervatte bet debat ovar de algemeene politiek Ue radicale afgevaardigde Lockroy verweet der regeering dat zy van de inkomstenbelasting bad afgezien Bartboo van regeeringspart j achtte de verklaring niet zeer nauw e rig Hy veroordeelde verder de sacialistische leerstelli ogen en verklaarde rich voor een politiek van practiscae hervormingen Zaterdag voortzetting Gisteren kwam de Itatiaansciie Kamer weer byeen en het getal afgevaardigden die te Rome zyn gekomen om reeds dadelyk aan de werkzKambeden deel te nemen was zelden zoo groot als nu De verklaring is licht teviodea Er zal gehandeld worden over bet leven van het Kabinet Ue oppositie was sinds lang in de weer om het te doen vallen en men is over en wför aan het cyferen gegaan maar hoe men geteld heeft naar al hetgeen dienaangaande gemeId iB moet men opmaken dat geen der partyen voor zich tot eenige zekerheid is ge komen En hierover kan men zich niet verwonderen want het onvoorziene speelt in dirgelyke toestanden gewoonlyk eene voorname rol Het onverwachte optreden b v van een afgevaardigde van invloed de wyze waarop hy het ministerie aanvalt of verdedigt de tuBscbenkomst van iemand die het midden houdt tnsBchen de twee boofdpartyen kan met bebnip van zyne volgelingen die er altyd zijn vooral in eene talryke Kamer de balans ten gunste van deze of gene richting doen overslaan In de kamer trok dadelyk de afgevaardigde Imbriani tegen het ministerie te velde en verklaarde dat hy ztch zou aansluiten by elk voorstel om het kabinet in staat van beschuldiging te aiellen Grooten indruk maakte het voorlezen van het rapport over de enquête in zake het bankschandaal in welk rapport had optreden der regeering in deze aangelegenheid wordt gerechtvaardigd De leden der uiterste linkerzyde vroegeg het woord maar de voorzitter sloot de vergadering te midden vav een geweldig rumoer Het miuisterie van Windiscbgratz in Oostenryk houdt zich boven verwachting goed zoo wordt uit Weenen gemeld t Zou ecbter wat fraais zyn als er nu reeds verschil was nog vóór de opening van den Ryksdng De bedoeling is echter meer dat de boudgenooten elkaar zoo goed weteit te verdragen het conservatieve of rlcricale Vaterland ts b v de beste maat jes mot de liberale ïPresse t Dat is trouwens geen wonder daar zelfs verscheidene Roomsche bisschoppen utt Galicie deu nieuwen liberalen minister van eeredienst met zyn benoeming hebben gelukgewenscbt Ja zelfs kreeg Dr Piener de liberaal by uitnemendheid een visite van twee bisschoppen nadat zy g boord badden hoe hy na zijn opneming in het ministerie eenige malen de kerk had bezocht Niet alleen teo onzent kan dus de liberalisme vroom c worden als het in zyu kraam te pas komt In den Uyksraad heeft het coalitie kabinet voorloopig over 256 afgevaardigden te besohikken de Duitsche linkerzijde tot U2 leden de Hobeuwnrt club 66 en de Polen 56 Iu t geheel z n er S57 afgevaardigden Nu denken de JougCzechen door hun Slavische tegencoalitie 150 man te kunnen vereeoigen maar ctunrtoe is het noodzakelijk dat jj vau bun tegenpartyders minsten 50 stemmen afhandig maken Ke rekenen er echter op dat vroeg of laat de Hohenwartdub uit elkaar springt en hopen dun huu slag te slaan Het valt niet te ontkennen dat de oppositie een beter aaneengesloten geheel biedt dan de meordtirheid Er is wel eenige wrijving tusscheu de clericaut Sloventu en de Jung Slovenen niatir de Jong Ozechen 7yn de haas en weten de anderen nanr bun pypeu te doen dansen Daarbij komt dat bet Üzecbeuthum in Oosteuryk met den dag vorderingen maakt doof de krachtige propaganda die er voor gedreven wordt Van Duitsche zyde doet meu ook wel wat voor de verbreiding der beginaelen doch by de Czechen vergeleken mag het geen naam hebben In Weenen en in Berlyn is men daar lïatuurtijk niets over gesticht Voor eenige dagen nog werd er in een orgaan uit laatstgcnuemde stad gewezeu op het groote gevaar dat zelfs in de kleinste gevolgen van de Czechische propaganda gelegen is en daarby herinnerd aan de uitspraak dat de Douau een Slavische stroom is Dejougste volkstelling heeft bewezen dat ook in NederOostenryk dti positie der Czechen ongemeen gunstig wordt Er zyn reeds 5 gemeenten waarin zy de meerderheid hebben In 188f waren er iu Neder Oostenryk maar 60 000 Czechen cu tien jaar later was dat getal reeds met 30 000 geklommen In Bohemen zyn ze njiar men weet de baas e verreweg de sterk ten in getal Om op het miuisterie terug te komen heden zal het don vuurdoop ondergaan Von Flener de bekwame leider der Duitsch liberalen heeft goede hnop op de toekomst In eeu vergadering van geestverwanten betreurde hy wel dat er geen homogene meerderheid is maar hy hoopte eu vertrouwde toch dat een reeks van belangryke hervormingen zou worden tot stand gebracht door de overeenstemming tusscheu de drie vorbondon partyen Volgens do laatste berichten uit Palapye heeft Lobengula een sterke stelling ingenomen maar zyn beste regimenten zyn gedemorali ieerd en hebben veel te lijden vau de pokken Een Engelsche kolonne onder aanvoering vau majoor ForboH rukt tegen hem op en vertrouwt den Koning spoedig in handen te krijgen Uit Kaapstad werd bericht dat een troepenafdeeling van 300 man uitgezonden door de Chartered Company door de Matabeten op 14 dezer zou verslagen zyn Dit bericht is echter door uiets bevestigd en aan dejuistheid wordt dau ook sterk gotwyfeld In antwoord op oen vraag vau den heer Ijabouchérc zeide de viceMinister v n Koloniën in het Lagerbuis dat Lobengula uitgenoodigd is zich over te geven en vrede te sluiten de Regeej ing beloofde hem een vrijgeleide en een behandeling overeenkomstig zyn rang maar hy moest zich onvoorwaardelijk overgeven fiurgerlUke Stand Hoordrecbt GEHUWD 23 Nov Marinus Via wedn van Atida van Leeuwen en Adriaua Rolloos OVERLEDEN 17 Nov C Broekhuysen wed van M Oosteromj 57 j 18 N Alblas echtg van J van der Dool 56 j