Goudsche Courant, zaterdag 25 november 1893

Maandag S7 N n i l 33$ e Jaargang No 6311 OWEE OIBUVT Niepw én Advertentieblad poor Gouda en Omstreken De Uitg ave dezer Courant gfeschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie mapnden is ƒ 1 25 franco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers VU F CENTE ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 tenten iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekendnaar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd Dnlangs is melding gemaakt van eene vordeüng ingesteld door eene niet erkende dochter va wylen den heer D te Omoa tegen den h er S koopman op Curaca strekkende tot bptajiiig van ruim 4000 als restant van eene som door 8 verscbnldigd aan wylen D in wiens plaats de eiscberes zou zyn getreden l e uitbetaling werd geweigerd üit vrees dat ook de erfgenamen van den heer D waartoe bedoelde dochter niet behoorde hunne rechten op de bedoelde som zouden doen gelden en voorts op grond dat er geen wettige schuldvernieuwing ou hebben plaats gehad Het hof van justitie in de kolonie Curacao legde op dien grond aan gedaagde deu eed op en ontzegde de vordeiing ingeval die eed werd afgelegd Heden heeft de Hooge Raad dat vonnis ver 8i ab op 8 ond dat wettige sohuldver I V nieuwinglieeft ploats g hrtC nflu appelante J IJ f hare vordering toegewe ten PARAPLGIES voor Damea Heeren en Kinderen A van OS Az £ 73 73 Beurs van Amslerdam iS NOTEUBEB Tor krs ilotkoori SluiEliNB Oen Ned W 8 S 88 1 63 dilo dito dito 8 97 I dito dito dito 3V lOIlli 101 Hoi au Obl aoudl 1881 88 t 98 ITA UI Inaehrqiiog 1892 81 S Ib OosTllll Obl iapspiarl868 S 78 ï 78i dito in Ellfer 1868 5 77 77 PoaTtiOAi Oblig mat ticket 9 18 19V dito dito 8 19 BoiujID Obl Ooit So Serie 5 681 diloOeconB 1880 4 H i ditab jIlotbi l889 4 dito bij Hope 1889 90 i 94 ditoiagoud lesD 1888 6 Jn dito dito dito 1884 6 101 102 Bun Perpei tohuld 1881 4 B8 TvRdU öepr ConV leen 1890 4 76 Oeo leening terie ü 88 Qee leeniDK lerie O 98 24 Zvis Ara Bip Beo T obl 1892 i 104 Muioo Obl Buil Bcb 1890 6 681 ViNEluiu Obl 4 onbep 1881 86 871 99 7V SiO ts 100 i 8 100 t05 1 6 89 101 100 188 I l 83 87V 96 159 ii 7 1001 611 97 AiiniauiH Obligetieri 1361 8 BoTTiasui Steil leen 1886 8 bd N Ktr HsndeliT aand Areodtb Tab Mü Certificaten DeaMaataohappy dito Arnb llypotheekb pandbr 4 Cult Mg der Voriteni aand a Qr HyDotheekb pandbr 4 Nederlanaeohe bank aand Ned Uaodotmaataoli dito N W k Pao Hyp b pandbr I Bott Uypotbeekb pandbr 4 Utr Hy otbeekb dito 4 OoBTENB OoBt Hong bauk aand BusL llypotheokbank pandb 4 AHKaiKA Ëquit Itypoth pandb 6 48y 126 132 68 6611 128 109V 6S i 92 Uaiw L O Fr Lien oert 6 NlD Holl XJ Spoorff MiJ aand HU t Eipl r 8t Spir aand Nad Ind Spoorwegm aand Ned Zuid Afrik Spm aand 6 dito dito dilo 1891 dilo 6 iTluI Spoorwl 1887 89 A EobLS Zaid ltal Spvmy A H obl 8 u i 1 FoutN Waraobau Weenen aanfl 4 12b7 BDaL Or Buaa 8pv M j aand 6 18 Balliaohe dito aand B7 Talton dito aand 5 66 Iwani Dombr dito aand 6 99 Eorak Cb AaowBp kap aand 129 liOaowoSewaat Sp Mij oblig S 10i Oral Vitebak ilito oblig S lOB Zaid Weat dito aand 6 69 dito dito oblig 4 9l i AHIBHA Gent Pao Sp Uij obl 6 108 OUo kNortb W pr C T aand 180 10 48 281 U 102 dito dito Win St Peter obl 7 180V Denver b Blo Qr Spm oert v a 10 Illinoia Oeotral obl in goud 4 86 Louiav b NaahrilleCert r aand 48 MexiocN Spw Mg lehyp o 6 Wl Miaa Kanaaa v 4 pet prof aand 22 N Tork Ontario Weat aand 14 dito Feoua Ohio oblig 6 102i Oregon Calif Ie bvp in goud B 7B St Paul Minn It Manit obl 7 109 Un Fae Hoofdilin oblig 6 lOO dito dito Lino Col Ie byp O i 6l i GiDaDa Can Bouth C rt v aand B2 Vl 0 Ballw k Nav Ie b d o O 10 Anuterd Omnibua M j aand Botterd Tramireg Maala aand 15t NlD Stad Amaterdam aand 8 10S Stad Bolterdam aand 3 106 BlLSII Stad Antworpenl887 2 99 Biad Bruaael 1886 21 99 HoNO Tbeiaa Begullr Qeaallacli 4 114 OoariNR Staataleening 1860 5 116 K K Ooat B Cr 1880 8 Sfakjb Stad Madrid 3 1808 26 NiD Ver Bbz Hyp SpobI ocrt i 102 ADVERTENTIBN Voor de belangstelling ons betoond by de geboorte onzer Dmthter betuigen wy onzen hartalyken dank B M DERCKSKN N DEBCKSEN HOBNN aouia 23 November 1893 GELDLEENING GOUDA Aan belanghebbenden wordt in heriunering gebracht dat de 4 percent Oeldleening door de Gemeente UOUDA in 1887 en 1389 gesloten met 31 DECEMBER a k geheel i pari wordt a elost lallende ig na dien datnm geene rente meer afwerpen Ds ObligatiSn met de durby behoorende Coaponi en Talon worden van den 2 j JANUARI 1891 af bj dea Geneente Outruiger inge VTMht Gevraagd met 1 Deceoiber EEN FLINKEN SMIDSLEEELIiraF Q bg P KUAMEa Mr Smid te Stolwiji Choote fidldloterij ODder Waarborg van het Gouveroeoienl Do ran den Staat egarandeurde Loterij bestut mt UOOOO loteo wnarvaa 65400 pryna en 1 premie welke alle in de kurte t jd van eeuige maanden in seven op elkander volgende klaiaen ter xekeren TenU eling komün lü hüt geboel boilragen all prijken 10 Millioeneu 452 45 Mark DogrooliteprgBiB in bet getukkigate geTal er M 50000Ü of ca 285000 G 1 premie a M 800 000 1 pr a s M 200 000 1 prija i M 100 000 2prij nill 76 000 1 prga è M 70 000 I prga M 66 000 prija it M 60 000 Iprija jtU 66 000 prijaun a M 60 000 I prüa k M 40 000 6prijwnaM 20 000 8 prijzen ÜM 16000 26 prezen it M 10000 66 prüzen il U 5000 106 prijzen l M 3000 263 prijzen ii M 2000 6 prijziin i M 1600 766 prijzen a M 1000 1287 prgzen a M 600 33960 prij iin M 148 18991 prijzen iM800 200 160 127 100 94 67 40 20 Do boofdprija in de eerate klat ia M 60000 inde 2ds kliia 66000 in de 8ile kina 60000 in de 4dr klaa 66000 in de 6de klaa 70000 in da 6de klaa 76000 in de 7do klaa orontnoel M 600000 maar in elk goal M 800000 M 200000 ote etc De prga dar loten ia officieel vaatgeatuld Voor de trekking vnn ilo late klaa bedraagt dezelve roor een geheel origineel lot 3 60 II lialf 1 76 kwart 0 90 Wy venoeken b toezending van de beatulling het bedrag in conutnten liankbilirtlon van alle Europeoache landen in poalzegela of met internationale poslaaiiwijzuig bytevoogen De prija der loten voor de volgende klaBaun nlaook de verdeeling doi pr on en dagen der trekking eveuzoo ala ooV alle verilero détaita zijn u t het anibtelyku plan te zien Wij verzonden ook op verzoek bot plan voojuit en in geval hetzelve aan etn vnn de anuvragera niet zou convcnlceron zijn w j gaarne beriid de loten voor ilo trekking terug to nemen en bet bedrag terug Ie aturen Direct na ontvangsit van lederen bestelling stuurt bet huls WlnduB Co direct aan de besteller oe orlgineele loten Hut oiHoieole plan wordt bij iedaren leve ring gratia bijgevoegd evenzoo wordt lederen bezitter van o n lot ile ainhteltjko trekkingalijat na elke trekking toogeatntird He uitbetaling der prijzen gesohiedt prompt volgens het plan onder garantie van de staat Omdat hot ondorgeteeken de baukhiiis dageIgka van alle kanton een zeer groot aantal opdrachten op loten dezer groote golilloterg ontvangt zoo wordt verzooht alle opdrachten voor de eerate trekking zoo apjedig mogolgk iutezenden in elk geval voor den 30 Stuurt all U beliefd Vvro opdrachten direct on in goed rortrouiren aan bet baokbuia WINDÜS 400 Hamburg Stollirerck s Hart Cacao Hoogste fliwit hoogite thMbromla gebalte Voordeeligl Hart Oacao In flijnata FoedeM aoao In hart vorm gepend Spoedip flplosbaartieid I ne gear delïciense ainaiik iiteeda gelijkmatigheid dea draoka In blikken bofiten A 25 Caoao bwtea 45 cent 1 fafao hart = 1 8 mi == I kop fww Tarkrijgbaar b H H Confiaemn Banketbakker ent EngrofiRTpoditie JuHub Mattenklodt AuiHterdaR Kulverstroat lOb ADVERTENTIEN in alle Binnen en BuUenlaHd$ehe Couranten worden dadelyk opgeaonden door het Adrertantie Bnreaa ran A BB1NKMAN an ZOON it Ovvde Kraepelien en HolnCs IQiiina LarocheQt i£ A S H K Is de meest Krachtige en Versterkende KINA WIJIV aanbevolen door tat van binnen en buiten landache genneaheeren Bekroond met EEHBN DIPLOMA en GOUDEN MEDAILLES Verkrijgbaar in aeon 4 JW en ƒ i Depot te Qouda bg den Heer A E TEEFE Apotheker voorheen C THIM Kraepelien Holm Hofleveranciers Zeist I HAMBUE ER QELDLOTERIJ 110 000 ortgtneele loten = SS 400 prijzen WtF r dan de heUt dezer lotea moeten dus met een prjjs uitkomen UITTREKSEL Het werkeiyke voordeel der Hamburger Loterg tegenover andere ktaasen loteryen bestaat daarin dat in Hamburg geen nieten worden getrokken Ieder bezitter van een lot heeft dus kans tot op den laatsten trekklngsda n it het Trekt ingsptan De hoofdpryg bedraagt tgelokliigatgerale 500 000 Mark In tb zonder zjjn de hooge prezen ala Tolgt 1 i M 300 000 1 ik 200 000 1 it 100 000 2 a 75 000 1 70 000 1 65 000 1 il 60 000 1 il 55 000 2 i 50 000 1 il 40 000 5 20 000 3 i 15 000 26 i 10 000 56 a 5 000 106 il 3 000 263 i 2 060 6 il 1 500 756 ü 1 000 1237 il 500 52941 tl M oo 200 150 148 127 100 etc Alle 55 400 prijzen bedragen ie zamen In het gelukkigste gevat bedraagt de HOOFDPRIJS ev 500 000 Mark NeveDfltaande tabel geeft een overzicht van de byzondera indeeling der hoofdprjjzen Alle 55 400 pryaxdi worden in 7 spoedig op elkander volgende klassen uitgeloot en conUnt betaald Het officieele trekkingaplan hetwelk w j by ieder lot gratis byroegen bevat een joiate opgave der prgzen welke ia iedere afdeeling uitloten en tevens hoeveel voor iede e afdeeling moet worden toegezonden De Prys der origineele loten ia wettelgk vastgesteld en bedreigt voor de Ie trekkiugsklaase N O f 3 50 voor geheele origiDeele loten V f 1 75 n halve w f o 90 p kwart £ 4a ontvangst van dit bedrag in Hollaudsch bankpapier postzegels of postwissel zenden wg de origineele loten met officieel trekkingaplan Indien iemand het trekkiagsplan niet mocht aanstaan zyu wy bereid vóór het bt in der trekking de origineele loten terug te nemen en het daarvoor gezonden bedrag onmiddellyk terug te zenden Wy kunnen dit dea te eerder daar wy overtuigd zyu dat iedere ontvanger de uiimuntende en kansryke indeeling van het trekkingspTan zal erkennen De officieele trekkingalysten zenden wy direct na iedere trekkïug Om alle bestellingen zorgvuldig te kunnen uitvoert n verzieken wy U die ten spoedigste te zenden in elk geval echter vóór 6 DECEMBKIt a s Hoof ItoterlJ Uureau ISEITTHAL Co Hamlstirg N B De Hamburger Geldlotory bestaat reeds ruim honderd jaar en begint 2 maal per jaar opnieuw Onze firma behoort tot de oudste Hoofdlotery Uureaux Keeds vaak waren wy ia de aangename gelegenheid groote Hoofdpryzen ook naar Nederland te kqnnen zenden In de laatste zeven jaar hadden wy het byzondere genoegen onderstaande Hoofdpryzen aan onze klanten contant uit te betalen M 300 000 op No 51083 getr d 14 Mei 1891 10 452 425 Mk M 200 000 32219 4 No 1887 M 200 000 23963 23 Oct 1891 M 100 000 I 61038 29 Apr 1889 M 75 000 23355 2 1890 75 000 12106 12 Oct 1893 75 000 65810 3 1890 60 000 45724 24 1890 55 000 46613 12 Jan 1888 50 000 65159 13 Dec 1888 50 000 79478 5 Ian 1893 1130 000 9910 26 Oct 1888 en bovendien rersoheidena prgzen M 15 000 10 000 5000 3000 2000 etc Hederlandsche Stoomboot Maatschappij De Stoomachepen BOLLAWD kapt J 8MIDT en BATAVIEB kapt J BAUEB vertrekken eiken Dinsdag en Zaterdag VooV vracht of passage vervoege men zich bg de Cargadoors dar Maatachappy Boompjes 72 te Rotterdam De Stoomachepen logsQn te Brewersquay de markt raa Boter en Kaas te Londen ictorlawater ui f de VtctoriaiBron f e Ober a hnsfein byBna Tafeldrank Vanh£ ninklykef uis der ederlanden U atschappij tot Exploitatie der Victoria Bron te Oberlalusteiii Gevestig d te Botterdam Zuidblaak 8 Oooda Snelpersdruk van A Bbimkitan fc Zoon BINNENLAND GOUDA 25 Novnnber 1893 Te Gouderak zaï Db W F v d Plassche morgttV zgn intree pjrediking honden Hok departement Haastrecht heeft van het booidbestnur der maatachappy tot Nut van t Algemeen 25 ontvangen om daarvoor boekvrerkea voor de bibliotheek aan te schaffen Te Oudewater zal waarschgnlijk ia het volgend voorjaar een stoomzui vel fabriek worden opgericht De influenza breidt zich te Schoonhoven meer n meer uit De gevallen van flaovrten koelpigo lusteloosheid gebrek aan eetlust enz sljn weder de gewone kenteekenen Alleen van de Instructie Compagnie z u ia de laatste dagen een 50 tal volontairs aan b ziekte Igd nde die hoerei niet gevaarlek toch eene ftlfl meene zwakte teweeg brengt ext tot voorzichtigheid aanioaant Oj In de Notavergadcring te Schoonhoven van Dinsdag 28 November a s zal als spreker Dotradan j ho t I M Keiler van Hoorn te Men Bchrgft uit Yhst Dat zelfs beesten zich moeilyk kunnen losmaken ran een band die door laogdurigen omgang ontstaat werd hier verleden week schitterend bewezen door een in Heftalligheid anders niet uitblinkenden hok Op een vroegen morgen verden van zyn z de uit het weiland een paar koeien die over Schoonbovea naar Rotterdam moesten weggehaald en de gesikte viervoeter vond zich nu zóó eenzaam en verlaten dat hy een poosje later uitbrak en spoorloos verdween Óf het beMt op den reuk afging of zyo schrandere blikken op de voetstappen zijner gevankelyk weggevoerde vriendinnen sloeg tis onbekend maar dit is zeker dat hg elk grasje aan den weg versmadend en alleen lettend op de behoeften van zyn naar vriendschap hakend hart den weg vond naar Schoonhoven Op de gladde keien echter raakte hij aan t dwalen als zwerveling werd hy door de politie opgepakt en drie lauge dagen duurde het vóórhy zyn baas ontmoette en onder vroolyke bokkesprongeo naar Vliet wandelde bly misschien dat hy er met drie dagen zitten c en zyn baas er met een kleine geldboete afgekomen was FEVILLETO De Geheime Bezoeker iVaur iet IMtUch Bah het begint hier vervelend te worden mot ol die oomplimenton merkte big op Wie weet wordt het mlJDs beurt ook nof eens niot maar om dit te voorkomen ga ik er liever tusschen uit Ik meeode klein ding zoide hg tot Mimi dat ge met my mude naar bet bosch wilde gaan Maar gq zgt ook al afvallig geworden even a s Ëduin Met zulke seboentjes gaat men toch niet naar bet bosch om te jagen Werkelijk sei Hilda theoft er moer van of ge naar een hofbal moet Ge hebt groot toilet gemaakt selfa het fraai gewerkte kleed is niet vorgeteu Mimi haalde de schouders op Wanneer moei ik het dan dragen F Mama 2at bet toch niet meegebracht hebben om bet ia de kost te ttoppen Koo kunt go toch met uw pa niet mede evenmin niet op miJA wandeling vergezellen Maar om niet te scherp te zigD voegde sij er bij dat ze toob ook ge D tijd tot wandelen had daar ze last had gegeven de vraebtboomen te schudden en mede wilde helpen b het verzamelen van bot ooft Èn wilt ge a daar zelf mede bemoeien P Bemoeien P gaf Hilda aan Edwin t m antwoord er moet toch iemand zgn om oen büe e opzicht te hoaden Dinsdagmiddag zou de landbonweir P W te Vlist een vracht hont navr elders brengen Het jonge paard wilde niet beat stilstaan zoodat by den knecht beval langzaam op te ryden want hij zou dan onder hetryden wel opstappen By het beproeven om het voetyzer te itrygen stapte hy mis viel daardoor en werd door dat yzer zoowel als door het eerste rad zeer aan het hoofd gekwetst Onmiddellyk werd geneeskundige hulp ingeroepen Dr Idenburg van Haastrecht verleende de eerste hulp en mo39t verachillende hechtingen doen De toestand van den landbouwer is tot op heden vry gunstig Daar de Minister yan Oorlog nader bepaald beeft dat de vrywijlige oefeningen in den wapenhandel met zèll i gehouden worden waar zich niet meer cJïin 10 deelnemers aanmelden zullen die oefeningen te Ouderkerk a d IJsel achterwege blyven In de eerste vei adering voor dit seizoen van de afdeeling Moordrecht en omstreken van den Ned Prot Bond trad als spreker op Da K Loyenga van Leidfln meteene boeiebde kernachtige en leerryke rede over het recht van bestaan en de waard van den godsdienst in onzen tyd In de pauze bracht de voorzitter Ds J A F V d Meer tan Kuffeler l 4 vaar l tdi £ der tié veralog ii vev de algemeene vergadering vun den Ned Prot Bond onlangs te s Hage gehouden De opkomst was wegens t mingunstige weer niet talrijk In de Zaterdag te Krimpen a d IJssel gehouden vergadering van den Raad is het bestek goedgekeurd tot verbouw van het pand m te richten tot gemeentehuis post entelephoonkantoor Voor dit werk zal een openbare aanbesteding worden gehouden op 2 Dec a e Te Krimpen a d IJsel is eene ysclub opgericht Het doel is het laten vegen der voornaamttte yswegen in die gemeente door werkloozen of behoeftige personen Voor de betrekking van onderwyzeres aan de o 1 school to Berkenwonde heeft zich op eene jaarwedde van 500 geen enkele sollicitante aangemeld hoewel op eene jaarwedde van 450 voor een paar jaren nog 3 sollicitanten kwamen opdagen Hoe vlijtig Altijd in do weer I Merk je dat wel Edwin Welke bodoeliug die oude dame mot dezen uifroop ook mocht hebbon Edwin stoorde er zich niet aan maar verzocht Hilda haar to mogen vergezellen Zgn zuster kon zich nu niot weerhouden uit to roepen En ge waart er altgd zoo op tegen uil te gaan I Alleen bot op jacht gaan verbeterde hij dat vind ik trouwens eon barbaarsch genoegen Dank je wol zei Frits maar zoo hebt go er niot altgd over gedacht Jb ziet ge fwager met u wil ik niet redetwisten Men leeft en doet dan wat anderoD ook doen tot men zich rekenschap van een en ander afvraagt Was dat bg jdu het geval maan klaagde zijn zuster Maar of hg bet niot boorde hij ging maar door met zgn bespi eling Wat is bij het jagen nu och eigenlijk bet genot Hel schieten neen daarvoor moet men soldaat of lid van een weerbaarheidsvereeniging zijn Het treffen dat komt meer bg het schijfschieten te pas De doodstrgd van het wild P Wie kan dat zonder hartzeer aanzien Waarin waarde Nimrod ligt dan toch het genoegen De jacht antwoordde Frana met nadruk Neen het braden van bet wild Maar dat wild kan men toch ook bjj een poelier bukomen Maar daar komt het toch ook niet levend viel Frans in Dat is mij ulles zoo eensklaps helder geworden voer de ander voort ik verlooohea de jaobt voor De examens vanwege de vereeuiging van Jiandelsbedienden MercjriuB zullen plaats hebben voor handels correspondentie op Woensjdftg 29 November 1893 toor boekhouden op jWoensdag 29 en Donderdag 30 November 1893 aanvangende des voormiddags te 9 uren in liet Salon op de plaats der sociëteit Harmonie ingang Haagsche Veer Rotterdam f De inzending van de firma J en C Blooker op de tentoonstelling te Batftvia is bekroond met de gouden medaille Te Zuidbroek is afgebrand de boèiitfy bewoond door A Bos Het vee en aésïnboede werden gered Eene groote hoeveelheid hooi en koren werd eene prooi der vla nmen Alles is verzekerd Ctisternacht half drie ongeveer terwijl eene Amerihaansche boot snel voorby stoomde is lichter Vrouw Wilhèlraioa schipper J Schepen met 60 last rogge m de Voorhaven te Schiedam liggende gezonken Ook ander vaartuigen werden door de sterke deuÜDg van de meertouwen losgerukt en bekwamen eenige schade Ged Staten van Utrecht en Zuid Holland hebben ongegrond verklaard de beroepen van Johanna Kasbergen weduwe van Albertus de Veen to Snelrewaard en van Jobannes van der Sprong aldaar tegen de onveranderde vaststelliug van den legger vermeldende de onderhoudsplichtigen met aanduiding der slagen in de instandhouding van vlieten weteringen en het oogenblik ton minste Hij is een slaaf zgner natuur Mimi welko bg bg deze getogeuheul aankeek bedwong baat misnoegen hoewei zo van plan was hem eens do volle laag te geven We rokenden zoo vast op ii om bot duet te begeleiden Wanneer ge Iievor meegaat Mimi want van bet duet korat nu toch niets zeide Hilda vriendelijk Ik ben bang dat mgnheer van Tonner aan rag weinig zal hebben on voor u is de fnssehe lucht juist zoo good Het goede woord rond echter geen goede plaats De kleine schudde knorrig mot het hoofd Bedankt We kunnun ons best met een qnatremains behelpen Dat i te teggen als gg hut goedvindt lievo schoonzuster zot Albertino Tut mgn instrument aankomt zal ik van het uwe wul eens gebruik hopen te maken Zoor verblgd met die eer Misschien dat ik nog oon gedoolte van hut concert kan hijwouen als ik om negen uur thuis kom om voor bot tweede ontbgt to zorgen Waarom wilt gg u met hot ontbijt zoo moeilgk maken Zou bet uiet heter zijn dat aan rog over te laten P Maar dan heb ik den sleutel noodig De sleutel Hilda hiof onwillekeurig het hoofd op Ja aan dat luio leventje dient einilelijk eun einde te komen zoi de jonge vrouw Drie dagen reeds loop ik oiels te doen en laat me bedieaen alsof ik hier als gast was Ik begin me werkelijk een beetje te sobam n Wat moet go eigenlijk wel van ma denken Vw tyd en uw moaité geheel in be slooten binnen de grens van het waterschap Snelrewaard Zuid Linschoten Schagen en den Engh eti wel voor zooveel betrefl de Middenwetering genaamd de Lausing fStt af de brug in de Tiendweg tot aan den Aohtermolenvliet by besluit van dat waterschap dd 21 Maart 1893 In den laatsten tyd werd faerbaaldelyk by de regeering aangedrongen op verandering der stempeling van de gouden en zilveren werken en wel ter voorkoming vau misleiding waaraan het publiek was blootgesteld door het gebroik der stempels voor ongewaarborgde en vreemde merken Oe regeenng dit bezwaar inziende heeft getracht hierin tegemoet te komen door na 1 November j 1 de stempels welke geen gehaltt oanduidra in eenen ariehoek te plaatsen zoodat het publiek niet meer de dupe kan worden door waarde te hechten aan stempelteekens welke nieU anders aanduiden dan betaalde belasting Ook het borderel van verkoop hetwelk volgens de wet op den waarborg aan i koopers die zulks verlangden moest worden uitgereikt is weder in gebruik gesteld en thans zoodanig ingericht dat aan de achterzyde de vergroote afbeeldsels der stempelmerken zyu afgedrukt Het is voor bet publiek zeker van veel belang ie weten dat het by inkoop van eenig goud zilver juweelen galon enz het KCfil 0 $ Mu borderel van verkoop te eïMfaeo hetw efk de opgave bevat van de soort de keurteekenen en het gewicht van het gekochte voorwerp Staton OenenMi Twbhdr Kamie Zitting van Vrydag 24 Nov 1893 Het koffiedebat waaraan behalve de minister deelnamen de heeren Kielstra Oremer Van Houten en Pynacker Hordyk leidde tot geen nader resultaat hetgeen ooit niet te verwachten was na de beslissingen die vroeger gevallen zyn De heer Cremer kan het nog maarniet vinden met het stelsel van byslag waarmede de Minister en de heer Hordyk zoo zyu ingenomen hy wenschte veeleer verhooging van inkoopsprys waartegenover de Minister beweerde dat zulks ongelyk werken 70u De minister verklaarde dat terwyl eenerzyds langs wetensch appel ijken w gestreefd wordt naar instandhouding waar mogelyk vau die cultuur het streven is gericht naar geleidelyke inkrimping der gouvernementscultuur om baar in eene votksciiltuur te doen overgaan De minister deelde in antwoord aan den heer Donner mee dat omtrent eene organisatie der Protestantsche kerk en eene regeling der slag tu nemen alsof ik or recht op bad £ lc weetwel dat ge mij niet zult beschuldigen maar ik wou by u en bg Frans eeo mogelgk verkeerden in druk egnemio Hel w s zeer prettig voor mijvan de reis eens IQ kunnen uitrusten maar nswordt hot t d eens aan mijn plicht to denken ik hoop wel dat ge mij met raad zult ter buipe kommi maar u voor ultos to laten zorgen dat mag nie moer Daarom zo ik de sleutels maar overnemen Met den lost komt ook de waarde t De sleutels herhaalde Hilda en trad daarbg een schrede terug Op het eerste oogenblik wildo ze ula oen tggerin opipring n maar spi edig bedaarde zg en ztiide zacht ze liggen op mijne kamer De tweestrgd was voorbij Wellicht was do jonge vrouw daarvoor een beetje beangst geweest ie ademde tenminste een bee e vrijer en zag baar trau lachend aan Uesprokoo als Salomo zoide hg en gi bandeld als een Hinke vrouw Ik heb sedert onze aankomst al op die overgave der sleu els gewacht Maar nu ga ik ook terstond uit en neem Hector mee tJozelsohap vind ik denkelgk wel aan het jachthuis Ik hoop eon paar snippen voor van avond mee te brengen Dag Albertine I Kn ik papa vroeg Mimi Mevrouw ïtobrwek knikte vergenoegd wreef baar handen en zog Hilda na die langzaam hot vertrek verliet Hoe jammer van mgn broer zei Albertine dat hg eigenlijk nergens goede ambitie in hoeft Worii vtnaiié