Goudsche Courant, maandag 27 november 1893

cVarrieht nog apoedig vrgwillig wat ge straks gedwongen zult moeten doen cSluit u aan bl de Nederlandsche VereaDiging tot Voorkoming ran Ongelukken in V brieken en Werkplaatsen en beraamt met ha iutyds de middelen die den rereiacfa n graad van Teiligbeid en gezondheid in Uwe werkplaatsen kan doen samengaan met en onbelemmerde roortzetting ran Uw bedrijf cBedrgf en veiligheid hebben beidfcn eigenaardige eischen zg kunnen en zjj moeten aamengaan doch daartoe is noodig onderling overleg en samenwerking van belanghebbenden Waar zal men die beter kunnen beirpken dan in den boezem onzer Vereeniging Het Bestuur deze meening tot de zgne makende en overtuigd dat niet onverschilligheid doch onbekendheid met den werkkring onzer Vereeniging die aansluiting in vele gevallen geheel onwillekeurig heeft doen verzuimen neemt de vryheid U verder te doen opmerken dat in deze Vereeniging met afWyking van elders bestaande gewoonten belangAtelleoden deskundigen enz enz slechts als Donatenrs worden aangenomen terwijl het stemfccht uitsluitend door de Leden wordt uitgec etend Tot de voordeden van het Lidmaatschap behoort dftt men gratis en fraoJEO h t Maandblad fDe Veiligheid ontvangt De contribntie bedraagt voor Leden Werkgevers 5 4 per jaar Leden Werktieden 1 J LedenWerkliedenvereenigiogen 1 Donateurs ten minste a 2 0 Statuten eu verdere inlichtingen worden door den Secretaris op aanvrage toegezonden Het Bestuur vertrouwt dat het medegedeelde U zal aanleiding geveu tot het Lidmaatschap der Vereeniging toe te treden of anderen daartoe op te wekken Voor het zich opgeven als Lid of Donateur der Vereeniging wende men zich tot deu Sec retarisPenningmeester Mr J H Boudewgnse Balistraat 66 den Haag PARAPLUIËS voor Dames Heeren en Kinderen A van OS Ai E 73 73 Beurs van Amslerdam 94 NOVEMBER Tot verbetering van een vorig bericht dient dat de gemeenteraadsleden van Tegeleu beslo ten hebben eenparig hun ontslag te nemen Vrydagavond werd te Utrecht gehouden eene vergadering der Utrechtsche Kiezersvereeniging tot behandeling der houding van d n voorzitter prof d Aulnis de Bourouill Aan de leden werd aan den ingang der zaal verzocht zich geheel tot de zaak te bepalen Er had een zeer breedsprakig debat plaats Daarna werd eene motie door den heer Van Bolhuis voorgesteld aldus luidende De Utrechtsche kiezersvereeniging gehoord de nadere mededeeling van mr d Aulnis dat hij de door hem gebezigde uitdrukkingen betreurt zoodat hy thans onomwonden erkent dat hy door het bezigen der aangehaalde woorden verkeerd heett gehandeld neemt genoegen met die verklaring in de hoop dat de heer d Aulnis in het vervolg zich van zulke uitdrukkingen zal onthouden Deze motie werd door den heer d Aulnisniet aaugenomen zonder dat de laatste alineaverïiel Door den Ëeer v d Saode Bakhuizen werd eene zachtere motie voorgesteld ondersteund door de heeren v Beuningen en Duyvis en aldus luidende Gehoord de nadere mededeeling en verklaring van deu heer d Aulnis dat h j thans onomwonden verklaart dat hy het bezigen der aangehaalde woorden betreurt neemt genoegen met deze verklaring en gaat over tot de orde van den dag Deze motie werd aangenomen In sommige Staten van de Amerikaansche Unie ziju vronweiyke politieagenten werkzaam zy hebben hetzelfde traktement als de mannen Te Laevensworth Kansas is zelfs een dame benoemd tot lid van den Board of Police ADVERTENTIfiN De Heer C van DAM en de Familie P VAN NESTBLRODE betuigen hy deze hunnen dank voor de biyken van belangstelling ontvangen bg het overlgden van zyne Echtgenoote en hunne Dochter en Zuster HotUrdam Gouda 25 November 1893 Den Haag V Harteiyk dank voor de vele bewezen van deelneming ondervonden by het overiyden van mgn geliefde Echtgenoot Uit aller naam Wad P H BERLUNGiaaiTsiii Gmda 25 Nov ember 1893 DA GMEISJE GEVRAAGD niet boven 15 jaar voor direct Adree C O LANGEBAAR Zengstraat In eene correspondentie uit den Haag aan do Amsterdammer vfordt uitvoerig de zon Directe SüoorweeveibinülDg met GOUDA Wlnlerdleost 1893 94 AangevaugeD 1 October TUd vao Greenwich r o a GOU DA KOITBKDAM 1 i ion a ai g 11 9 40 10 46 10 56 18 08 18 18 18 68 1 84 3 68 4 60 6 88 6 66 7 10 8 88 8 4S 9 40 10 48 11 08 6 66 6 03 6 10 6 17 6 86 4 60 4 67 5 04 6 11 6 80 7 30 4 10 KOTTIRDl H o O II DA 8 60 1 45 1 56 8 08 8 09 8 16 9 48 4J0 8 48 3 10 4 08 i DEN H AO aODDA sHage 6 48 7 807 439 88 9 4610 1411 8318 15 1 88 8 15 8 45 3 43 4 16 4 48 5 81 7 Voorb 6 64 N d L d5 59 Z Zegw6 08 Bl Kr 6 14 Zet M 6 19 1 44 1 49 1 68 9 04 9 09 10 41 Onuda 6 30 7 60 8 13 9 58 10 16 10 68 18 08 18 46 8 80 8 46 3 16 4 18 4 48 5 80 6 51 7 48 8 36 10 01 B T H K C H T 0 ODD Utrecht 6 38 7 60 9 9 6811 34 18 03 18 60 3 10 3 68 4 43 6 36 7 48 ST 8 09 8 50 10 07 1M4 Harmelea 6 47 8 03 10 09 18 19 3 84 4 06 4 56 Woerden 6 63 8 10 10 15 18 86 4 18 t a Oudewater 7 07 8 19 10 94 18 49 4 94 Oouüa 7 80 8 38 9 34 10 37 18 06 18 65 1 88 8 50 4 87 5 80 7 08 8 90 AHSTKBDA U S O U D A 7 66 9 40 11 10 11 87 8 40 4 10 8 10 9 56 11 96 11 48 8 61 4 88 1 19 10 44 19 16 1M 3 60 6 80 Amsterdam O S Aanterdam Wp 6 60 Gouda 7J0 positie van iolandsche christeneii eerlaog Toorfltellen te verwachten zyn By bet daarop volgende spoorwegdebat werden de spoorwegen op Sumatra s Westkust en de Ombiliënexploitatie besproken door de lieeren Cremer en Vrolik Vooral de mindere opbrengst in het tweede jaar had de aandacht getrokken Het scb nt dat die steenkolen spoorweg een dare geschiedenis zal worden en dat men beter had gedaan daaraan nist te beginnen De afdeeling Oorlog werd op voorstel van 10 leden in geheime zitting behandeld hy geen dief geobemd worden vtyl de maatschappy verplicht was het hem te geven Tenzy Domela Nïenwenhuis in deze richting bedoelde eene oplossing der qnaestie voor dezen winter te vinden is ook hy in gebreke gebleven eenen weg voor directe hulp aan te wyzen In Flsncius te Amsterdam is Vrydag avond eene meeting gehouden ter bespreking van de werkloosheidquaestie Deze b eenkomst uitgeschreven door een comité daartoe door vakvereeuigingen gekozen stond volgens mededeelingen van een der comifé leden in onmiddeliyk verband met epne beweging over het gebeele land in het leven geroepen en ging gepaard met dergelyke byeenkomsten op dezen zelfden avond als aanvang dier beweging in Terschülende gioote steden te honden Te Amsterdam alzoo trad Domela Nieuweuhaifl voor een vrü tairjjk gehoor als spreker op Ia z ne inleiding bestreed h de meening onlangs in de iNieuwe Rott Courant ontwikkeld als zonden de broodetoozen met al dit vergaderen niet gebaat zgn Hy voerde daartegen aan dat eene meeting in een vorig jaar hier ter stede gehouden het onmiddellyk gevolg had dat zich uit de hoogere standen een comité opwierp en daardoor in weinig tyds eene som van twee ton gotids bijeen werd gebracht ten bate der werkloozeu By de behandeling der staatsbegrooting behoorde de regeering meende spr in overleg te treden met besturen van vakvereenigingen over het uittrekken van HOmmen gelda ter bestryding der werkloosheid Niet op de tydeiyke met het ongunstige jaargetyde intredende maar op de doorloopende weikloosheid het oog hebbende zoent hy de oorzaak der kwaal in de toepassing van stoomkracht in de nyverheid in de te sterke verdeeling van den arbeid en in de opeenhooping van kapitaal in de handen van enkelen die zich gaandeweg meester maken ratt alle productie By het aanvoeren dezer gronden beriep hy zich op minister Pierson s uitspraak de productiewijze beweegt zich in eene verkeerde richting Na deze inleiding zette spr zich tot eene critiek der middelen welke Kater van Patrimonium Pastoors van den iKoomschKstbo lieken Volksbond en Nolting van hetNederlaudsch Werkliedenverbond tot bestryding der werkloosheid aan de hand hebben gsdaao Sene zeer afbrekende critiek leverde hy die middelen eensdeels lapmiddelen noemende anderdeels onder de philanthropie raugacbtkkende Vooral legde hy er den nadruk op dat die middelen niet tot leniging van den directen nood zouden kannen strek u En dio welke hy daaronder niet onmiddellyk kon rangschikken de sneeuwopruiming uitsluitend door Amsterdammers en eene betere verdeeUng van werkzaambedeu over het geheele jaar stelde hy in een bespottelyk daglicht Alleen het advies van deu sociaal democraat Kot die tot voorkoming van werkloosheid op dit aogenblik alleen reiniging der sloppen en gangen met V ïhtwater vermocht aan te bevelen vond genade in zyne oogen Bn wat beval Doraela Nieuwenhuia zelf nu Ills middel ter bestryding der kwaal iu dezen winter aan Niets I Hy sprak over landoutginning maar brak niettemin het initiatief in die richting door het dagelyksch bestuur van Opsterland genomen af op grond biervan dat dit slechts zou strekken tot verrykingder grondbezitters die voor bunuQ byna waardelooze gronden goede pryzen zouden trachten te maken Hy sprak voorts over de zegeningen der opheffifig van het privaat bezit en behielp zich verder naet citaten uit Multatuli a Vor iteniobool op David met de trooubrooden on op Luthexs bekend gezegde cwanneer ien and oen brood stoelt omdat hij honger heeft kan Nadat op de rede van Domela Nieuwenhnis eene motie was voorgesteld waarin op afschaffing van het kapitalistische stelsel c en zoolang dit nog niet zou zyn geschied op verschaffing van gelden van gemeentewege ten behoeve der werkloozen werd aangedrongen traden twee debaters naar voren die eenen voetval voor de tegenwoordige regeerende klasse c ontrieden Toen hun echter was medegedeeld dat men niet het vooroemen had deze motie aan regcering van stad of land op te zenden werd zy met byna algemeene stemmen aanvaard De werkloozen werden nog opgeroepen zich a B Maandag te half twaalf in Plancius te verzamelen Na afloop der vergadering trokken een goedehonderd meetingbezoekers stadwaarts nu endan g dempi zingende In de buurt van denDam trad hun eene afdeeling politie tegenonder bevel van eenen inspecteur die de menigte aanmaande zich te verspreiden en huiswaarts te gaan Toen bovendien nog vantegenovergestelde z é politie zichtbaar werd gal men aan den raad gehoor en ging iederzyns weeg N R Ct Door de Nederlandsche Vereeniging tot Voorkoming van Ongelukken iu Fabrieken en Werkplaatsen is de volgende circulaire verspreid Aan H H patroons werkgevers en Werklieden in Nederland Het Bestuur der Nederlandsche Vereeniging tot Voorkoming van Ongelukken heeft in zyne jongste kvergadering besloten tot eenen maatregel d van grooten invloed kan zynophet nut door de Vereeniging te stmhten Volgens Art 2 der Statuten tracht de Vereeniging haar doel te bereiken o a tdoor bezoeken te brengen door eenen deskundige aan de fabrieken en werkplaatsen der Leden en het verstrekken van adviezen omtrent bouw inrichting enz van fabrieken werkplaatsen en hare onderdeeten Die deskundige is de Technische Adviseur en Lid van het Besttfu de beer P W Westerouwen van Meeteren technoloog te Amsterdam tevens redacteur van het Orgaan der Vereeniging Ten einde het aanvragen en doen afleggen van zoodanige bezoeken aan te moedii eu ia f thans besloten Om op de Begrootin iln Uitgaven onzer Vereeniging voor 1894 uit te trekken eene som van Twee Honderd Gulden waaruit fO0r Leden der Vereeui fing het bezoek van deS lhnischeu adviseur zal worden bekostigd Nadat die som tot dit doeleinde zal zyn verbruikt treedt voor het vervolg in werking de als bylage hierby gaande regeling van den omslag der kosten voor zoodanige bezoeken Terwyl hot Bestuur ook hun die nog niet zyn toegetreden tot het lidmaatschap der Vereeniging van dezen maatregel mededeeüng doet vestigt het tevens Uwe aandacht op de uitgave van het Orgaan der Vereeniging De Veiligheid In het Octoher nummer van dat blad werd gewezen op de paragraaf voorkomende in de jongste troonrede Een ontwerp van wet in het belang van de gezondheid en veiligheid in fabrieken n werkplaatsen zal U worden aangeboden Naar aanleiding hiervan werd door den Redacteur o m het volgende geschreven Voor den ons streven toegedanen patroon zal het een prikkel zyn oin op dea ingeslagen weg voort te gaan Maar en dit achten wy de hoofdzaak voor de onafzienbare schare van onverschilligen zal het eene laatste ernstige waarschuwing als het ware een laatste gelui vóór het vertrek van den treiu zyn die hun de woorden doet hooren 10 56 11 08 11 09 11 16 11 86 18 68 1 06 L18 1 19 1 88 8 85 8 48 8 49 8 56 9 05 9 0 7 85 7 88 7 89 7 46 7 66 Qouda 6 80 Moordreoht Nlsuwerkerk Ospelle I Botlerdam 7 19 98 9 80 10 7 85 7 47 9 46 9 51 10 17 10 87 10 84 10 41 10 47 Botterdam 6 6 08 Oapelle 5 10 6 18 Nieuwerkerk 5 19 6 91 Moordrecht 5 96 6 89 Oouda 6 38 6 86 7 46 8 07 8 18 10 03 10 11 OOUDA DEN RAAS Qouda 7 808 409 04 9 8710 49 18 1118 811 011 87 8 66 4 45 6 87 5 69 7 13 8 96 9 37 10 45 11 1111 80 Zev M 7 48 8 58 11 01 1 13 4 67 6 11 49 Bl Kr 7 47 1 18 fl Z ïegw 7 68 9 01 11 10 1 84 8 08 6 88 9 68 N dL d 8 08 n 1 83 11 4018 N d L d 8 08 183 Jl Voorb 8 07 9 18 11 19 1 88 6 80 6 86 aHaie 8 19 9 18 9 84 10 07 11 97 19 41 18 51 1 48 1 67 4 85 5 86 6 66 6 41 7 48 8 56 10 1611 16 OOl DA DTRKOHT Qouda 5 86 6 40 7 56 8 09 8 81 10 19 10 66 18 48 8 93 8 18 4 16 4 47 5 83 6 01 7 46 8 88 10 08 Oudew 6 60 6 64 11 09 8 87 JJ Woerfen 5 67 7 018 11 8 40 11 16 8 44 6 04 6 44 6 17 8 06 10 88 Hameien 6 04 7 08 8 46 11 83 8 61 5 19 6 60 8 18 10 84 V T Im 7 88 8 88 8 41 9 10 61 11 46 1 80 3 08 8 50 4 48 6 99 6 816 86 8 88 9 10 10 69 OOUDA AHSTKRDA M Qouda 6 40 8 81 10 06 10 66 19 11 8 81 4 47 5 98 7 46 0 08 Amsterdam Wp 7 69 9 10 10 56 19 19 1 8 40 46 6 86 9 87 10 Amatsnlam 6k 8 14 941 11 10 1I 34 1 18 H 6 50 9 67 11 8 derlinge regeling van de kleeding dar telegrammen grammenen brievenbeitellen besproken Terwyl de eeraten een mantel moeten dragen o choon zy sleohte een gesloten peitefeuille met enkele telegmmmen met zMi roeien krygen de laaWas gesloten jassen waaronder zy den vry dikken zak met brieven niet beschermen kunnen waarnit zy telkens op itraat brieven enz moeten halen terwyl de tetegrambesteller meestal binnenshuia komt en in ieder geval zijn telegram er niet onder Igdt als het even nat wordt De heer F te Breda ontving uit Engeland eenen brief met verzoek de ingesloten cheque van f 83 te gaan inwisselen by eene aangegeven kassiersfirma aldaar en na ontvangst f 80 over te maken de drie overige guldens waren voor de moeite Tegelykertyd ontving de kaasiersfirma een schryven met ingesloten cheque van f 350 op Amsterdam tot dekking By onderzoek bleek dat beide cheques valsch waren zoodat noch de heer F noch de kassier dupe werden van de oplichtersbende Dezer dagen werd door iemand eene herbeif aan den N W Buitensingel te s Gravenhage overgedaan aan een ander die den koopprys betaalde in bankpapier Bg die gelegenheid zoii den kooper by vergissing een bankbiljet van duizend galden voor een van f 100 gegeven zyn De kooper moet bekend hebben de vergissing wel te hebben bemerkt maar die met opzet verzwegen te heliben De politie heeft tegen den kooper eene vervolging ingesteld Waggons vierde klasse I De Kamer van Koophandel te Hoogezand drong onlangs aan op de invoering van spoorwegnaggont vierde klasse De Kamer te Assen ohdersteunde dit denkbeeld doch heeft nu van den Raad van Toezicht op de spoorwegdiensten ten antwoord ontvangen dat noch door de Ned spoorwegmaatschappyen noch door den Kaad van Toezicht de meening beaamd wordt dat die invoering oooi of zelfs wenscheiyk zon zyn Tegenwoordig zou er veeleer neiging waar te nemen zyn het aantal rytuigklassen te verminderen dan te vermeerderen Op enkele Eagelsche spoorwegen is de 2de klasse opgeheven bg locaaldiensten egn la regel slechts twee klussen aangenomen en ook iu Duitschland bestaat het voornemen in eenige treinen de late klasse afdeelingen op te beffen Het gebruik der 4e kl is bovendien beperkt tot Noorden Midden Doitschland in ZnidDnitschland wordt deze kl safl niet aaogeéft ea Het invoerön van eene 4e klasse hier te lande zoude voorts voor de spoorwegmaatschappyen neerkomen op eene betangrgke vermeerdering van materieel en op eene verzwaring der treinen bygevolg pp eene aanmerkeiyke vermeerdering vap kosten welke de mogeiyke meerdere opbrengst doer toenemend reizigersverkeer waarschyntyk zouden overtreffen De Riiad van Toezicht vindt om deze redenen geene aanleiding zich voor het denkbeeld te verklaren De burgemeester van Appiogadam gehoord en gezien hebbende dat niettegenstaande de waarschuwing enkele vleeschhouwers en bakkers blyven voortgaan water uit het Damsterdiep en het Kattendiep dat door uitwerpselen van eeqen lyder aan Aziatische cholera besmet is voor hunne affaires te gebruiken waarschuwt hen roor hel laatst uitdrnkkeiyk dit na te laten zullende hy anders de vryheid nemen hunne namen te publiceereu 9 40 9 47 9 64 10 1 10 10 11 08 11 16 11 4t 9 85 9 44 9 6C 4 45 65 5 08 6 09 5 16 7 0J 7 17 7 84 7 81 7 87 8 10 8 30 10 8 05 9 St 7 06 7 11 7 80 7 86 7 81 5 09 9 64 9 04 9 1010 98 1 8 419 89 10 4011 96 4 10 7 93 4 85 7 40 i 9 U 9 47 10 09 11 06 Een berucht flesschentrekker had zioll voor de rechtbank te Amsterdam te verantwoorden ter zake van oplichting van winkeliers daar ter stede B M Eernink die reeds lang door de politie va dergelijke practgken verdaeht werd had eeuigen tyd geleden de firma Peek en Kloppenburg onder valsche voorwendsels weten te bewegen om hem een kamgaren koataum thai te faaMtigen De knecht die het bracht en tegelykertyd de qnitaatie aanbood werd onder dreigementen zonder betaling de trap afgejaagd en bekhugde trok vervolgens het nienwo pik aan om wat later als heor uitgedost den winkel binden te treden van den heer J Prinsen goudsmid in de Nieuwe Leliestraat Hy kocht daar een gouden damesremontoir zooals hg zeide om zyn vronw ten geschenke te geven De bediende van dtn heer Prinsen raoeat maar even meegaan naar zyn woning daa zon hij dezen daar het geld geven maar ook dezes knecht verging het als dien der firma Peek en Kloppenburg en daar hem zyn patroon op het hart had gedrukt niet zonder geld terug te keeren kwam het hem voor dat hij de politie moest waarschuwen Eernink werd in hechtenis genomen Het horloge kwam uit een bank van leenig voor deu dag Het O M leidde uit de gehoorde getuigen verklaringen af dat beklaagde zich aan te hem ten laste gelegde verduistering had schuldig gemaakt en vorderde tegen hem een gevangenisstraf van 5 jaar Mr Asscher de toegevoegde verdediger pleitte op rechtsknnde gronden ontslag van rechtsvervolging Beklaagde gevraagd of hg nog iets tot zyn verdediging had in het midden te brengen antwoordde met een goedkeurenden blik op zyn verdediger Neen Mynheer heeft heel aardig gepleit c De politie te Maaitricht heeft gearresteerd Joseph Oostert oud 43 jaren mandenmaker zonder vaste woonplaats tegen wieu door de rechtbank te Maastricht rechtsingang was verleend als verdacht van kerkdiefstal en die wordt gebonden voor den dader van verschillende diefstallen met braak in de laatste jaren te Muastrioht en omstreken gepleegd Balteolandscli Overzicht Het ministexie Giolitti is ongunstig ontvangen in de Itat Kamer Groot rumoer ontstond by de voorlezing van het rapdort overde Banken die meer papieren geld uitgaven dan zy muchten en zoo bydroegen tot den finanoieelen last die het land drnkt De regeering die beschuldigd werd die wetsovertredingen geduld en aangemoedigd te lebben vt eigerde indertyd een onderzoek door een parlementaire niet door eene regeeringscommissie en deze laatste gaf gisteren verslag De 8 afgevaardigden die omgekocht zouden züu w orden vrygepleit Grimaldi nam geld aftB aft A öcaat Nftotera ook maar die gaf bet terug Sr is geen bewijs dat de ministerpresident Giolitti geld nam van de banken voor de verkiezingen maar er zyn bescheiden ontvreemd Geen omkoopery maar verregaande zorgeloosheid was schuld Toch heeft het eea zeer ongunatigen indruk gemaakt dat de regeering de benoeming van den bankdirecteur Toulongo tot lid van den Senaat bevorderde De linkerzyde en het publiek op de tribune begroetten de voorlezing van het verslag met gesis en gefluit en het remoer werd zoo hevig dat de zaal ontrnimd moest worden Giolitti doelde later te midden van eene algemeene opgewondenheid mede dat het Kabinet aan deu Koning om ontslag heeft verzocht by verzoekt de Kamer de zitting te doen voortduren welk voorstel werd aangenomen alleen de uiterste linkerzyde was er tegen De voorzitter moest de zittiag om het rumoer en de wanorde opheffen Giolitti heeft het aftreden van het Kabinet ook medegedeeld in den 3enaat die de zitting rw4Mgde De Duitsche Ryksdag heeft de beraadslagingen over de handelsverdragen voortgezet De nationaal liberaal Paasche verklaarde zich er voor het lid PlÖtz van het landbonwersbond bestreed ze De sociaaldemocraat Schóulank en Richter van de vfy zinnigen waren er voor Stumm van de rijksporty maakte zyne stem afhankelyk van de door hem verwachte verzekerieg dat de verdr en aan deu landbouw geen nadeel doen De Rykskanselier verzette zich tegen den loop der debatten en t n hel beweren dat de regeering heen heUmg in den landbouw zou steUen De vermindering der graanrechten was voor de nyverheid noodig maar daarby indit ect voor den landbonw Het gebrek van den iandbonw is een organisch gebrek waartegen de r ring niets kan doen en het is dus onbillyk haar verwyten te maken zoolang men lelf geene geneesmiddelen heeft aan te bieden Voor zoover er iets over ts voorspellen valt staan Aa kansen inzonderheid voor het verdrag met Rumenie byzonder slecht ook wijl de vrye conservatieven de nationaal liberalen en het centrum er voor een deel tegen zyn Het nieuwe ministerie iu Oostenryk vat de koe by de horens Ia faefc programma waarmede de minister president Windischgratz de zitting van den Rykaraad heeft geopend wordt de kiesrechthervorming vooropgesteld Eerst moeten te dien aanzien de driecoaiitiepartyen het eens worden voor men aan ander werk kan denken De a evaardigden bewezen hnn goedra wU door een motia van wuitroawen met 171 tegen 87 stemmen van Czedien Zuidslaven antisemieten en Duitsch nationalen te verwerpen Een flinke moedige toon klinkt in de miiü terieele verklaring A le elementen die o e en den vrede kunnen verstoren zullen krachtig bestreden worden Behalve aan de voltooiing van munt en belastinghervorming zal de r eering hare byzondere aandacht wgden aan het welzyn der arbeiders en zich gelukkig achten als by het streven naar deze hervormingen de party verschillen verdwynen c De partyrergadering der Belgische rechterzyde is gisteren gewyd geweest aan de discussie over de quaestieuse punten in de ontwerpkieswet Na langdurige discussie en ondanks het verzet van den heer Nyssens den ontwerper van het nieuw artikel 47 der grondwet heeft de vergadering met groote meerderheid beslist overeenkomstig het advies der r oering namelijk dat lett h van dit artikel luidende dat ZIJ die openbare ambten bekleeden welker uitoefening in zich sluit het bezit der kenuis van de vakken van bet middelbaar onderwys van den hooj ten graad aanspraak hebben op eene dubbele stem restrictief opgavat moet worden zoodat de meeste ambtenaren wat hunne vermoedelyke kennis betreft nietgelyk gesteld kuDuen worden met de bezitters van diploma s van middelbaar onderwys van den hoogsten graad Vervolgens heeft de vergadering de discussie geopend over de quaestie van de uitsluiting der bedeelden De meeste sprekers verklaarden zich nit een theoretisch oogpnnt daarvoor maar erkenden de groote practische bezwaren bij de toepassing van zulk een voorschrift Een besluit is er ten deze niet genomen en de voortzetting van het debat is tot Dinsdag a s verdat d In het ËngelMcbe Lagerhuis deelde Donderdag de staatssecretaris van buitenlandsche zaken mede dat de regeering geen berichten omtrent de gebeurtenissen in Brazilië ontvangen heeft buiten di welke door de dagbladen zyn medegedeeld Het gerucht dat weder een bombardement van o ophanden zon zyn wordt niet bevestigd het is echter waar dat zich elk oogenblik omstandigheden kunnen voordoen die a inloidiog kunnen geven tot een bombardement ondanks te pogingen van de vertegenwoordigers dec vreerade mogendheden om dit te verhindereif President Peixoto heeft aau da New York Horatd ern tdegram gezonden waarin gemeld wordt dat de regeering de hand heeft gelegd op een zendeling van José Mariano Deze afgezant had dépêches by zich die voor de opstandelingen waren bestemd n waaruit bleek dat te Pernambuco werd saamgespanuen om eeu opstaod te bewerken De regeering bad daarop die stad in staat van beleg verklaard en de lioofden vnn den opstand in hechtenis doen nemen VLURSCHOLW BURGEMEESTER en WETHOUDERS der gemeente GOUDA doen te weten dat het by art 28 der Verordening op de brandweer voorgeschreven onderzoek in Woonhuizen eu Ge bouwen door Heeren Brandmeesters en OnderBrandmeesters zul worden gednan don 4 en 5 December aanstaande terwyl de nascbouw zul ilsats hebbeu den 19 December dasraanvolgeude wordeude de bewoners of gebruikers uitgeuoodigd genoemde Heeren daartoe in staat te stellen Goud 25 November 1893 Burgemeester en Wethouders voornoemd VAN BERGEN UZENDGORN De Secretaris BROUWER Burgerlijke Btand GEBOREN 23 November Hendrikos Wilhelmus uders G Zandyk en W Kabouw 24 Dirk ouders L Schaap en D denOuden Samuel ouders A Snoek en C deGreef OVERLEDEN 23 Nov W de Jong huisvr van J de Jong 58 j 24 E Zeverboom 8 j M C Schneider 8 j UaastrQcht GEBOREN Gerrit ouders P Verslliis en H W Boere OKDEKTROUWD IT Slingerland en E Antjrs Not = WatergetUden Hoog Laag Hoog Laag Zond 96 7 18 3 41 7 41 4 06 Maand 87 8 07 4 89 8 84 4 5 Dinsd 98 9 8 97 9 31 6 S6 Woenid 99 10 01 6 98 10 88 6 58 Dondard 30 11 08 7 81 11 88 7 58 SpringtU 26 NOT ea 10 Dae Maan Zon Nor Opg A Ooderg A Opg Ondarg 86 6 07 11 95 19 Nov 7 31 4 7 36 08 A ÏS 7 41 8 88 9 06 88 80 7 4 8 48 10 38 83 0 11 86 1 OJC Vor kra 83 97 101 ilotkoeiB 837 97 101 NiBiauKn Cert Ned W S 9 dito dito dito 8 dito dl dito 3V HoNOAa OU Oaud 1881 88 4 Itaui Inscbrijvuig 1869 81 6 75 OosTSNa OU inpapiorl868 6 77 i 78 dito in silver 1863 5 77 8 77 Poatuou Oblig met ticket 3 18 18 dito dito 3 Ki suKD Olil Ooit 9o Serie 5 68 dito Geeona 1880 4 94 ditobijRalbi 1889 4 94 dito bg Hopa 1839 90 4 94 ditoiDgoud leeu 1883 6 96 l dito dito dito 1884 5 102 109 Spanje Ferpet sohuld 1881 4 57 ITumiij Gepr Conv leen 1890 4 76V Qoo leeiiing serie D 98 f 991 Oee leeaiiiK serie C S 4 ïuiD Ara Rsp Beo v obl 1898 5 104 Mexico Obl Buil Scb 1890 631 VENEZOBLi OU 4 onbep 1881 86 Sï AMsraEUAH OUigalien 1861 3i 98 Rotterdam Stad leun 1886 3i 99 NlD N Afr Hacilelsv aand 97 Areodsb Tab Mij Certilicaten 550 Deii Ma t8ohappg dito 566 Arnb tlypothoekb paiidbr 4 100 Cult Mg der Vorsten aand 84Vg s Gr Hypolheukb pnudbr 4 100 Nederlaadsohe bank aand 805 Ned HandeliuaatBob dito 145 N W k Pa Hyp b pandbr 6 90 91l Eelt Hypotheokb pandbr 4 101 Utr Hypotbeekb dito 4 lOOW OosTENK Oost Uoug bank aand 188 i Rusl Hypotlieiikbankpaiidb 41 9 SW Ameeiica Equit bypoth pandb 5 Maiiv 1 i Pr Uen eert 6 i 38 Ned HoU lJ Spoor Mü aand 96 l Mij lot Expl V St Sp aand 96 97 Nei Ind Spoorwflgm aaod 159 Ned Zuid Afrik Spm aand 6 119 dito duo dito 1891 dilo S lOOl iTALlB Spoorivl 1887 89 A Eobl 3 48 48 Zuid ltal Spivnuj A H obl 3 6l FoLBN Warschaa Weonon aaiid 4 195 Boai Gr Rusa Spiv Mg aand 5 132 133 Ballisohe dito aand 57 68 Fastowa dito aand 5 jt l ang Uombr dito aaud 5 j 100 Kursk Ch Aiow Sp kap aand 5 j 198 i 188 Losowo Sewaat Sp Mij oblig 6 102 Grol Vitebsk lila obllg 5 169 109 üold WeM dilo aand 5 6 dilo dito obllg 4 92 99 AMBaiïA Oent Pac Sp Mij obl 6 108 Obio Si Norlb W pr C V aand 130 dito dito Win St Fetor obl 7 130 Denver i Blo ür Spm eert v a 10 10 Illinois Goolral obl in goud 4 96 Louisv k NMhvillo ort ï aand 48 Meiioo N Spw Mij lehyp o 6 85 Miss Kaïiaaa v 4 pot prof aand 88 24 N York OnUrio West aand 14 14 dito Ponns Ohio oblig 8 108 Orogoii Cahf lo hvp m goud 6 76 76 St Paul Minu k Manil obl 7 lO J Uu Pao Hoofdhin obl g 6 100 dito dilo Line Col Ie hyp O 6 69 Oanada f au Soutb Cert v iiand 61 Va G Balliï SNav lob d o O 10 Amsterd Omnibus Mij annd ISO Bottard Trsmweg Msals aand 169 N D Stad Amsterdam aand 3 106 Stad Bollerdam aand 3 106 BeioiB StadAntworponl887 9 99 s Stad Brussel 1886 2 99 HoNo Tbeiss Rogullr Oosollscli 4 114 OOBTENR Stantalooniug 1860 5 16K K Oost B Gr 1880 3 Spanje Stad Madrid 3 1868 86 Nbd Ver Boz Hyp Spobl oert 6 102 A I I PU e erea hebben MLIikl vanof verschuldigd agn aan de onder het voorrecht van BoecMbeaehrüving aanvaarde nalatenschappea van den heer JACOB van ROOUEN in leven timmerman en diens echtgenoote Mejnfvronw GERBITJB vak o BEN gewoond hebbende beiden te Waddinifvten en aldaar overleden respective op den 2 November 1893 en den 6 Augustus 1892 wprden verzoeht daarvan opgave of betaling te doen vóór of op den Isten DECEMBER e k ten kantore van den Notaris Mr I MOLEL JAAB te Waddinxveen Vereeniging VolksUderwys AfduUng Gouda en Omêtreken VA Hurleni ür U TIDËiKN ail Donderdag 30 Novepibor 1893 des avonds ten 8 Ure in de Zaal cNUT en VERMAAK op de Ooathavep Dene fergadertng iê voor ieder ko teluoa totgankelilk HE r BESTUUR VOLKSLËZING vEDw e het Departement OOODAder iMaatschappQ tot Nut van het Algemeen op Dinsdag 28 November 1893 s avonds 7 uur in de Zaal cEUNSTMlNa an de 8 cietei ONS GENOEGEN gpaEEaa Mr H SMBENQ i van f Oravenhage vaoh Entree voor wie geen Lid iler Maatsohappg ia Cent De Seeretarü van itet Departement A F CREMEB Kenig Depot van Jossoii Cdinent voor GOIDA en OMSTllEKEN ia de Firma A JONKER ZONKK Men gelievA vooral te letten op de tferneyeiing ea Uent te wezen op de Zakjes welke alleen gemerktzyn JoiionCement Nul en Bupsl Raterdam A C BRAAT Hoofdagent voor Nederland VAN BOEK Coa Katendrecht Rotterdam Ontvangen van SUNDSVALL JBen groote latUng Kraa schroten gcsch en gepl Ileelen IMalen en Baddlogs Bestaande nit Kraat X 1X 5 getch en geiU 1X8Vuren 3X9 3X82 X 6 17 X 6 X 9 1 X 5 Qreenen 3X7 2 X 6 2 X n X 8 Nog voorhanden Van ARCHANGEL SS I aleon Vuren 2 X H X U 1 X H X ixio xio xio 1 X9 X9 lX9 ViX9 l X 8 en 1 X 6 Van St PETEBSBUBQ S S Smit en Peter Bergt Vuren 3 X H 3 X 9 V X 7 1 X 7 1 X 6 8 1 X Eerstehands prezen Bovendien een GROOTE PARTIJ EINDEN van diverse afmetingen tegen zeer lageprgzen TB KOOP