Goudsche Courant, maandag 27 november 1893

® 1 iT4 © WêMW HeereD enKinlerkleediDg Heden Ontvang en een Nieuwe Zending No 621S Dinsdag S8 November 1803 BSste Jaargang fiöüBSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De üitg ave dezer Courant g pschiedt d a gf e I ij k s met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per dne maanden is j 1 26 franco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CENTBJN ADVERTENTIËN worden geplaatsi van 1 5 regels è 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd Winter Colberts Ulsters Chamljre Cloaks ffgr Zeer geschikt voor St Nicolaas Cadeaux HEEM Eir JOHBEIEEBSN fELLEmE JASSEH Kindet WinteijMjes en Jekkers TSï de minste tot e fijnste Qualiteiten Zeer sterke Engclsctie Tricot en Clievlol JO GE SBRöERJES NOUVE UTÉ STOFniN toor goederen naar maat Gouda Marjft A 62 wVed A PmI U WINTER COLLECTE Zoo God wil üullen Diakenen der EVANG LUTH GEMEENTE te Gouda op tHutdog éen S Xoeember 1804 aan de buizen der Ingezetenen alhier eene Schaal Collecte houden ten behoeve der door hen bedeeld wordende Armen Diakenen der Evang Luth Qem te Gouda D KSRING 1 6 J GOEDBWAAGEN I J J VAK GALEN Vu af 30 NOVEHBEB a s znllen w ter Kelegeaheid TUD het St NICOLA ASFEE8T een Tombola zonder nieten bouden 25 Cent het Lot TEVENS ONTVANGEN de Nienirato HEEREN en SAUESDASSEN Gez HERMAKS Spieringttraat F No 18 DE LEKKERSTE BoterletterSj rerkrggt men by H J N KABEL Oostkven all ook Fondant TlieetaUetjes in Terscheidene fijne smaken 12 Oent het Ons Steenltolen Depot Stsusutsëpoox OMAIEN eene Zending PUIKE Engekhe De Beate en Voordeeligite branditof roor VULKACHEL8 HAARDEN ent rruco ttaui 11 60 per HL S D BOON Co Oouda 25 Nor 1893 Qjytr OPENBARE VBUWILLIGE VEftKOOPING te Stolwijk aan de woning nr 76 op het dorp op Vrydag denl December 1 893 des morgens ten 10 ure ran 2 Ealfkoeien 2 Vare Koeien 10 000 Kilogram HOOI SOHODW BOUWGEREEDSCHAPPEN en eeuige Meubilaire üoederen ten orentaan ran den Notarii J P MAHL8TEDE te BergaAlidU OPENBARE VRIJWILLIGE VERKOOPING Ar De Notari i P MAHLSTEDE M0L te Bergambacht i voornemens op Woensdag den 29 NoTember 1898 des iHigens ten 10 ure ten sterihuiie van deu Heer W VAN KOOIEN in Oppertttit te Lekkerkerk in hat openbaar te verkoopeq BEDDEN met toebehooren KASTEN KISTEN TAFELS STOELEN KACHBU KLOK en andere MEUBILAIREGOEDEREN benerens een DRIJPSCHÜIT VISCHWANT eene GEIT eene party EENDEN KIPPEN en DUIVEN KIPPENHOKKEN en ong eveer 6000 Kilo HOOI Ö8 Wilgenboomen een perceel rierjarig RIJSGEWA8 buitendyks en een perceel RIETGEWAS Vóór den rerkoop te beiichtigen BIËRBOTTBIARIJ Korte Tiendeweg D 93 De ondergeteekende bereelt zich by voortduring beleefdelyk aau voor de LEVERING der Eerste Soort BIEBBSi uit de Brouwery Dii GiKaooHDt ViiKi Van Voilenhovcn s lixtra Sioiit voor Bloedarmen Maaglyders Zwakken en KraamTronwen als meest Versterkende Drank door H H Doctoren aanbevolen wordt door my steeds belegen afgeleverd Vraagt s v p PRIJSCOURANT E 7A1T WUHGAARPEIT ioiidi Sulpendmk nu A BtuiKlUK k Zoox OPENBARE VRIJWILLIGE VERKOOPIING j De Notaris kMl lO J P MAHLSraDE flaHQ S B te Bergambacht is voorIBmm Sm nemens op WOENSDAG den 6n DECEMBER 1898 des morgens ten 10 ure ten huize van J ZÜIDERVLIET te Stolvjijk in het openl aAr te verkoopen Het WOONHUIS get nr 7 J met STALLING SCHUREN HOOIBERG TUIN BOUWLAND en BOOfiQAABD op het dorp Ie veilen in drie perceelen als zyn Bfg ebakend alsmede eene party Wei en Eooiland gelegen in JCoolwp groot 2 00 30 Hectaren EN EBNE PARTIJ BOÜWLANI gelegen ali voren groot 0 43 37 HecUreu alles onder de gemeente STOLfVtJK Te aanvaarden by de toewyzing Breeder by biljetten en inlichtingen by den Notaris W J en Lion Blitz TANUAIITSElf NIËUWëNDIJK 241 bij ilen Dam AiHstenlim TE CONSULTEBRKN lederen WOENSDAG van 2 uor tot en met VRIJDAG i j uur te fouda JMarkt 184 Operation op verlangen pynlooa ULOPM po 1KB OUDE f 4 SCHIEDAMMER b iiPFlifl Merk t NiaHTOAP TerkruBbiar bjj M PEETERS Jz N B Als bewys van eohtbeid is OHcbet en kurk stoetla roorzien VAD den naam der Firfii P HOPPE GE1TE7EE OPENBARE VRIJWILLIGE VERKOOPING De Notaris J P MAHLSTEDE te Btrffetnhae U is vooraenans op VRIJDAG 8 DECEMBER 1893 des voormiddags ten II ure in DE GROOTE BOER te Lekterierlc in hit openbaar te veilen en te verkoopen DE BOUWMAN5W0NINQ in Oppertnit geteekend A Nr 36 met SCHUREN GETIMMERTE on ERVE en diverse percceten WEI EN HOOILAITD en AANBEHOOREN staande en gelegen onder de gemeente Lekkerkerk groot 9 Hectaren 9 Aren 28 Centiaren Te aanvaarden de LANDERIJEN bg de toewyzing het overige 1 MEI 1894 In perceelen breeder by biljetten omschTeven Inlichtingen by den Notaris OPENBARE VRIJWILLIGE V£RKOOt ING Jj Notaria J P MAHL 4 ï H STEDE taStrgemhaehtit loor Klgggp nei ns by Veiling op DONDERDAG 14 DECEMBER en by Afslag in rBroeelen en combinatiën op DONDERDAG I DECEMBER 1893 telkens des morgens ten 11 ore in da BiihÓmk op de Marktte Botida in bel oyanbaar te veilen en te verkoopen in Beuederhenl geteekend D nr i met SCHOOR GETIMMERTE en ERVE alsmede diverse perceelen Wei en Hooiland en AANBEHOOREN staande en gelegen in de gemeente STOLfVJJK ter grootte van 10 52 24 Hectaren en onder Berkenwoude ter grootte van 3 23 70 Hectaren al zoo te zamen groot 13 Hecltren 75 treD 94 rentiarei Te aanvaarden de Landeryen bjj de toewfiaing het overige 1 Mei 1894 In perceelen breeder omschreven 1 veilingboekjea te verkrygen by den Notaris om contant geld TB OOJJJDJl op DINSDAG 28 NOVEMBER 1893 des morgens te 9 oren aan de Blóemistery Floka in de Heerenkade in de Korte Akkeren Wgk P No 344 te Gouda van De Gereedscliappen tot de Bloemisterij behoorende als Wagens Karren Kmiwagens Ramen Glasmiten Thermometers IJzeren Waterbakken Blad Boomen Teelaarde Bosch en Bozengrond Cornetten eene groote party Lint Bloemmanden enz Voorts 13 IEPEN BOOMBN staande langs de Heerenkade om te rooien dé HOUTEN I HEKKEN tot afscheiding der perceelen dienende eene party PLANTEN en eene party BRANDHOUT Voorta tot AFBRAAK de HOUTEN SCHOUR in den Buitentuin En eindetyk een netten goed onderhouden IJSBOEDEL waaronder GEWERKT GOUD en ZILVER Daags te voren Tan 9 tot 4 aren te üen Nadere inlichtiDgen geeft NotariB G C FORTUUN DROOULEEVëR te Gouda Wegens het zachte veer worden de voormalige Winter en Kegfenmantels vroegtydig voor Spotpryzen o ernimd in de FINALE UITVERKOOP bg ï 8 REISER Korte Tiendew Groote Creldloterïj onder Waarborg van het GouverneineDl DezeVn den StAAt ge rAndeerüo Laterjjb staat utt llOOOO toten wnarvAU 56400 prijzen en 1 premie welko tlla in tf korte lijd van eeiiiga maanden in seven op elkander volgende klaMen ttir Kkeren verdueling komen In hit geheel bodragen aUd prgzen 10 Millioenen 452 425 Mark De grootste pnjs il in hetj eIukki ta rRl uv M 500000 of est 285000 G 1 premie B M 300 000 1 priji M MO UOO l prüi ü M 100 000 SprmenïM 76 000 l irg iM 70 900 1 priji M S6 000 1 prijs M 60 000 1 priji èU 511 000 i prüirii i M 60 000 I prüs i M 40 000 6 prjjten a M 80 000 SprijiensM ISOOO 86 prgsen il M 10000 6 prysen i M 5000 106 prUsMi i M 3000 a59prqteuaM 9000 6prijzeDBM 1600 756prüzeiiiM 1000 1287prvzeaBM 600 38960 prijzen ü M 148 ISilOl prgzenaM300 800 150 127 100 94 67 40 20 l e bootilprgs in de eerste kla is M 60000 inde iio klas 66000 iu de 3de klu 60000 in lie 4 l klas 65000 in de 6de klas 70000 inde 6de klaa 7Ó0OO in du Tdo klos eventueel M SOOOOO maar in elk getal U 300000 M 200000 Kto etc Da prys der loten ia officioet fastf esteld Voor de trekkiag van do Itte klas bednagt dezelve voor een gelieel origiueel lot 8 60 lialf 1 76 kwart 0 90 Wd verzoeken b toeaending van de iMwtclling het Iwdrag in cunutnten baitktitlli tlen van alte Ëuropeesche landen io poslzagets of met internationale poslaaiiwgsiuK bijtevoi gen De prijs der loten voor de volgende kliisaen alsook du verdueling der prgaaii on dagen der trekking evenzoo als ook alle verdere détails lijo uit het ambtelyko plan te sien Wij veraetidcn ook op vt rEoek het plaa vooiuit ea in geval hetzelve aan een van de aanvragen niet zou eonTenieeren aga m gaarne bereid de loten voor da trekking terug te namen en het bedrag terug te staren Direet na ontvu van lederen besteillDE stuurt iiit huls WladM Co direct aan dB beatalier de origineele loten Het ollicieele plan wordt bjj iederen levering gratis bijgevoegd evenzoo wordt iederen bezitter vau e n lot de ambtelgke trekkingslijst na elke trekking toegestuurd De uitbetaling der prljsen ge obledt prompt volgens het plan onder garantie van de staat Omdat het ondergeteeken de bankhuis dage Igks van alle kanten een aoer groot aantal opdrachten op loten dezer groote geldloterij ontvangt zoo wordt venoohl alle opdrachten voor de eerste trekking soo sp ig mogelijk iatèsenden in elk geval vaor den 30 Kovenaber a s Stuurt alt U beliefd Uwe opdraobten direet en io goed Tsrtroavren aan bet bfmkhuia WMS 1Q Hamburg BINNENLAND GOUDA 27 November 1893 De Tooneelvereeniging Door oefening verbetering te Woerden heeft het vooraemett Diasdng a s hare zeveade openbare aitvoering te geveu in het lokaal van dee heer J W Waltï Opgevoerd worden Vergiffenis vpto L van Lier en daarna Het kind van en hnize naar het Franack door W Faber Na afloop bal De eerste opeobara Nuts vergadering te Bod gravcn in dit winterjaar den 238n gehouden waa tnlr k bezet Te verwonderen was dit dnn ook niet naardien prof Jan ten Brink uit Leiden moest optredeo In oeienden vorm bewoog de r deDaar zich op t gebied der ktnchupeleu uitïde middeleeuwen weea op de dcboonhedon vau de cReioaert de Vos en bepaalde zynejlboordera bg onze Ietteren uit de 17e eeuw Aan deze beacbouwingan knoopte de spreker zgoe denkbeelden over de kunst bepaaldeiyk de schilderkunst vast ten einde hieruit aanleiding te nemen dat de mannen van dien tyd wars van vreemden invloed zich zelven wiaten te vormen Zelfstandigheid openbaarde zich om niet van anderen te spre ken bü e n van VondeUbg Hembrand b van der Holst die elk in hun kring eene schooi in H leven riepen en zich tot modellen wistau te verheffen voor allen die hun voetspoor trachten te volgen Ütt de 18e eeuw in opzicht tot de kunst niet te vergeleken met de 17e werd sltchts een enkele greep gedaan uit de roman van Willem Levend om op hamoristiacbe wyze den oud Hollandschen geeat te doen uitkomen De tyd was te kort om hierover verder in by onderheden te treden waarom de spreker besloot de aandacht der luisterende schare te vestigen op de Camera Obacora en de gedichten van de Genestet Na gewezen te hebben op enkele schoonbeden in deze standaardwerken eindigde de prot zjjne rede die door hare zaakrgkheid moeiiyk in een kort bestek ia weer te geven Toen Woensdag 11 de E uit Bodegraven zijne tilbnry had ingespannen by den heer Clansman te Woerden ging het paard op hol met het gevolg dat het rytaig voor in de Pannenbakkerö omslof en de K met zgn broeder die bg hem had plaats genomen op den grond werd geworpen Het paard met de ledige wagen bolde daarna verder door totdat het bij de porstvoljifcndo brnpf daar tegen ann FEViLL ETOlSI De Gelieime Sezoeker 10 Naar iet DuiücA Uy it van alle markten thuis maar bet erne verveelt hem even gauw ali hot andere Wat dat moetKordati voor eeo man die de dertig al nab j is begryp ik niet Mimi wai intusBoheii oaar hare poflasUtuoedor gegaan ea lieflcoosds en stoeide met haar Doemde haar haar lieve ohoona raamatje en speelde daarbg mot hear baar Beniktaps nam sq het oobtendmutaje van haar ma s hoofd en nu viel het goadhiunde baar in sierIgke lokken over baar kleed O tiioe praehtig I riep z opgetogen AVaarom draagt gij bet niet altyd zoo Gekkie zei Albertine Dat staat alleen good voor kinderen Dan mag ik voortaan ook niet meer zoo loopen l ist waar ge maakt mg ook een kapsel P Aoh mooht ik op u gaan gelyken zoo knap en elegant Verder kwam ze niet want nu moest ze een bandjo helpen om het haar weer in orde te brengen De teederheid van Mimi togenoror dia vreemde deed Hilda even onaangenaam aan alt het overgeven der ileutoli Toch wilt ze haar gevoel meester te blgven Hier I zeide zy terwgl za bet iloutelmandja overreikte iedere sleutel is gemerkt De overgaaf ge roed zoodat tilbury en tuig vetbrgzeld werden en het paard alleen er van door ging Eer t by den beer van Lynge mocht mener inslagei het paard tot staan te krygen Een der beitlf personen die inmiddels by den heer van Doorn waa binnengebracht kon tengevolge van den al eerst s avonds huiswaarts keeren D andere kwam met den schrik vrg Men Bchrytï uit Boskoop De handel in en de verzending van hoornen en planten vooral naar het buitenlaud is dit najaar weer buiten gewoon groot Alleen in de maand Ootobrr werden aan het station Alfen meer dan 13Ü wageni vol geladen meerendeels bestemd nasir Duitschland De verzending naar Engeland eii de Vereenigde Staten van Noord Amerika neemt jaarlgka toe De planten voor die landen bestemd worden meest in kisten verpakt die elk een gewicht van 300 h 400 kilo inhouden vu door stoorabooten meest naarJRotterdam verzonden worden Niet zelden worden met een boot meer dan honderd zulke kisten vervoerd Met de uitbreiding van den handelBneeoit ook de omwerking van weilanden tot kweekcryan toe zoodat het getal hectaren kweekergen die hier hestaan thans wel ongeveer 500 zal bedragen By den vereenigdeu post en telegraaf dienst Eyn vwplaatsi de klwk der postergen 2e k I L Brummel van Loenen naar Schoonhoven idem Ie kl C Hutten van Schoonhoven nanr Heerle Mr B van Hoyea lid der Eerste Kamet is te Groningen overleden Aangenomen het beroep te Waarder door ds W Menae te Heteren In het rapport van eenen veldwachtotleeat men By den Brink trof ik een hooimeid dn gevaar opleverde voor de buren zg was iti broeiende staat ik wierp haar omver en begoot haar zoolang met water totdat alle vreea voor ongelukken verdwenen was c Op bevel van den officier van justitie te Dordrecht werd gisteren ochtend te Oud Beierland in hechtenis genomen en gevankelgk naar Dordrecht overgebracht S H koopman in meel en mesting die verdacht wordt den diefstal van f 1030 ten nadeele van den door het burgerljik armbestuur bfdeeld wordenden schieddo io don vereiiohten vorm Do jonge vrouw kuikte vriendelyk maar wachtte zioh wel Hilda op dit oogenbük voor het hoofd te tooten Deze nam haar kleed in de hand zetto oen atrooboed op trok bare handsohoenon an nam een hengielmandje aan den arm eti verliet met Mimi en Albertine de kamer Zij ging nu den stoep af en den tuin in Men hueft mij hier niet moer noodig daolit zy Zo bad geen oog meer voor de bloemen anders hare geliefde kinderen maar lisp door naar den boomgaard Hier kon se tenminste nog nuttig zyn en dit ging haar gedeeltelijk ogk aan Het grootste gedeelte vau haar kapitaal had zo op het goed laten ataan sonder or interest van te rekenen Het doen vooruitgaan der beiittmg wua steeds haar doel guweett ea had ze in buis niet voor alles gezorgd en was zo voor Mimi met eeg tweede moeder geveest P Ze had nooit verlangd naar een ommekeer in die zaken ze was tevreden tot op den huldigen dag Had ze dnn gemeend dat het altijd zoo moest blijven P Hoe was het toch gekomen dnt Hilda nooit aan efn dergelijke verandering had getlaoht zelfs toen nog niet toen zo het basluit baars broodert vernomen had Kaedt jaren had z 7rani beklaagd omdat zijn leven zoo eentoonig voorbijging Waar zy voor baar zelf niet aan daobi vond ze het voor zoo n jongen wedawnaar een groot gemia Hy wai nog te jong om alleen te blyren sn zoo iemand dan was hot zeker voor hem eene behoefte weer een lieftallige gade san zgne zgde to hebben maar loner P te hebben geploegd De verprate en de bestolene zgn naaste buren Volgens den correspondent der Köln Ztg fca Rome geeft de toestand van Pans Leo Xin reden tot ernstige bezorgdheid Z H U wel niet bepaald ziek maar zgne krachten nemen met den dag af en s Pausen Igforts dr Lapponi betwyfelt of Z H den winterdoor zal komen egt de oor respondent Dezer datjbn heeft men het loopje wedtr beproefd om abonnementen op te dringen door by de toezending van een blad of t dwhrift de kennisgeving te voegen dat zoo hot niet teruggezonden w rd hg die het ontvangen bad ala abunné werd beschouwd Dit herinnert het Hbl aan het volgendi Jaren geleden had eigens een rechter uitgemaakt dat ieiuund die een boek op zichi had gekregen verplicht was het terug tiz nden als h i het niet wilde houden De man die aldus een ongevraagd boek had thuis ge kregen had eeu steenhouwerij Wat deed hji 9U Hg het door een paar zgner knechts a marmeren plaat op zicht brengen ten huiz lU den vrgpostigen boekverkooper die nu k wel genoodzaakt was zelf het zware pak irug te zenden Dktut niet ieder narmeren pUieu tot zguu beschikking heeft ware intnaschen eene andoro jurieprudeutie wel wenschelgk De heer S te Ooiterbeeb bevond zich ti Arnhem toen zich te zgnen huize s avonds een man vervoegde met een pakket dat volgens s mans z gen postpapier enz bevatte door den heer 8 van hem gekocht Hem was door den kooper opgedragen het naar Ooaterbeek te brengen waar men hem meteeu zou betalen De nota bedroeg G BO De man ontving deze som liet 7 yn puk achter d verdween Bg opening bleek het pak alleen nietswaardige zaken te bevatten en kwam men tot de over tuiging dat men was opgelicht daar de beer niets van dien aard gekocht had Bg den goudsmid Reeser te s Hoge is een klompje gedegen goud wegende 8 gram ontvreemd Een zyner werklieden wordt hiervan verdacht De opsporing van het ontvreemde is bg de politie verzocht ZAterdag had de aanbesteding plaata van de nieuwe gzereu deuren voor de zeesluis teHtavoren Do Inagate inBchrgver aan wien nok sprak ze er eens over dan was de ongeveinsde rouw over z n eerste vrouw daartoo aliyd een beletsel Toen FrüDs het erfdeel van zyn jongeren broeder l sd moeten uitkoereu was dit voor hem een grootun lag gewoost eu had by alle krachten moeten in spannen om staande te hlgven Eiudelgk tooh moest bg aan den drang tot oen tweede hnwelijk toegeven maar hot was verre van hom er eeu finantieete speculatie van te maken Daartegen kwam alles bg hom in opstand on hut wu werkelgk gelukkig voor hom dat hg in Alboruiie een pursoon mooht vinden dte èn door haar bokoorlijkhodeu on door haar lioftalligheid hrm du keuze gemakkelijk maakte Niemand die meer hut bosluit van Pi aos eerbiedigde dan juist Hilda maar aan een verandering van toestanden had zij niet gedacht Zg hield zich zelf in fauia on in dun tuin voor onmi9l aar Kn nu stond ze voor het feit dat haar heeraohappg had opgehouden en hoewel ze moest toestemmen dat de jongu vrouw niet anders kon handelen was tooh de slotaom waartoe ze kwam telkens Ik hob mgn oongé gokregen Het kwam Hilda voor ala lieten allen haar nu ioden ateek ja zelfs Mimi aohaen zich opperbeat inden nieuwen toèatand te kunnen schikken en hadvoor jiaar zelfs geen deolnomend woord over Datwas een harde ontgoocheling Als haar eigendom ala haar kind had Hilda haar steeda bosohouwd sgwas do tuaschen persoon geweeat tuaacheu Mimi enhaar vader Wat een hartatoohtelijk tooueel hader nog onlangs bg bet afhalen van den trein plaat gehad En nu P Zoo in eens wu Ilea by Uimi veranderd de levering gegund is bleek te zgn de firma De Jongh Co te Oudewater voor 8662 De hoogste inschrgver was de Koninklgko Grofsmedery te Utrecht voor 12 100 De jostitie heeft zich thans de zaak Neerbosoh aangetrokken De heer G v Oeth is door den recbtM commissaris te Arnhem gedi vanrd tegen Dinsdag 28 dezer des voormiddi s ten 10 ore ten einde getuigenis der waarheid af t leggen in zake de weesiorichting te Neerboach Anist Bg kon best ia aan J B J Loeff te Utrecht eervol ontslagen opzichter van den rgkawaterRtaat der 2de klasse een pensioen verleend ten bedrage van 655 sjaars Vgf teillioen franca te verdienen Te Psrgs is een rgke gravin gestorven die vgf milHoeu francs intlooft aan hem die haar een vol janr in t graf gezelschap wil hondea Te Ceaia heoft zich bereids een jonge man opgedaan die deie som verdiftneo wil In sommige streken van Drentfr ii nog eeu oud gebraik io zwang de boerenbrief of bovrenceel Wanneer men iets heeft mede te dea len dat het algemeen belang betreft dan zft men dit op een stuk papier plaatst er de woorden zegt het voort onder en bezorgt het bij iemand die aau het eind van het dorp woont Deze bezorgt het weer bg sgn buurman en zon doet de boodschap zeer snel de ronde by al d gezinnen vau het dorp Het zou schandelgk geacht worden wanneer iemand weigerde de circulatie te bevorderen Slechts 278 leden van den bond van Ne l Onderwgzers hebben hunne instemmiog betuigd met het plan der commissie ad hoc om eene vaste uitkeering aan weduwen en wenen van onderwyzers te doen uit een fonds dat zou bestaan tot den tgd dat de onderwgurs in het Pensioenfond voor Burgerl Ambtenaren zyn opgenomen Uit OoitQrbeek meldt men Dm week vochten twee varkens in den boomgaard bg den huize Valkenburg oo verwoed dat een der dieren door hrt anderen nagenoeg verscheurd werd De verwoedde beesten te scheiden wa ondoenlgk de strijd eindigde eerst met den dood van een der zwynen terwgl de overwinnaar deerlgk gehaveod was Alten hadden hun eigen belangen en daarbg had den ze elkander noodtg zg echter blfef buitenga aloteu mt dezon kring Ze was te moede ata een kind dat andere zag spelen maar zelf mooht toezien Ze voelde zioh zoo verlaion Was ze al een oude vrgater geworden Ui al ban liefde op dieren overbrachtP Noen zoover waa het met haar nog niet gekomen Al inDoht de beelo wereld baar ook den rug toekooreu ééa dued het zuker niet die eene zou haar getronw blijven daarvan waa ze ze zeker Waar bigft hij tooh P en al wilde bij de jongeini niet storen dan waa zg er toch nog Daar viel een geel geworden bUdvoor bure voeten en luide zei zo bet ia herfail Wat was dnt Kon echo Ja herfst ie het nia men er niet eeu weinig poëzie aan bgzet Voor oni schilders ii het echter een koBielgke tijd Ik prys daarom den herfat Hel waa Edwin die voor echo fungeerde Hilda deed haar beat om vroolgk te zgn wat had een ander er mee noodig Hg zocht naar eon eohoon plekje in bet wond an bad haar hem die te wgseo Ze ffloende haar post b het plukken van bet ooft wel eon pooaje in dan ateek te mogen taioB Zti waren juiat aan het hek f genaderd dat de relden van bet bosoh scheidde toen een woodond goblaf hunne opmerkzaamheid trok Diana die haar altgd veigezelde alt ze eeu uïtatapje naar het boaeh deed waa het die zoo heftig aanaloeg matr voor Hilda hem terug kon roepen kwam bet dier al uil eieh sslf druipstaartend terug ifTtirtll Mmlgd