Goudsche Courant, dinsdag 28 november 1893

Directe Spoorwegverbinding met GOUDA WlDterdIcnst 1893 94 Aangevangen 1 October Tijd van Greenwich GOUDA ROTTERDAM 9 80 10 UOTTEHD M 0 O 1 D i 10 17 11 60 li 10 87 10 94 10 41 10 47 6 08 6 13 6 81 6 89 e 96 8 48 3 10 4 08 4 DEN Haag GOUDA 9 4610 1411 3318 161 98 8 16 8 46 3 aODDA D EN HAAO Goud 7 80 S 40 9 04 9 8710 48 18 1118 811 011 97 3 55 4 46 6 7 6 59 7 13 8 86 9 87 10 45 11 11 11 80 1 44 1 49 1 S8 8 04 8 09 Onuds 6 80 7 50 8 18 9 68 10 16 10 68 18 0318 45 8 80 8 45 3 15 4 13 4 43 6 80 5 61 7 48 8 35 10 09 B T K E C H T G CODA Ulrtobl 6 83 7 50 9 9 58 11 84 18 08 18 80 8 10 8 68 4 43 6 36 7 48 Harmden 6 47 8 03 10 09 18 19 3 84 4 06 4 60 Woorden 6 83 8 10 10 18 18 86 418 üudowater 7 07 8 19 10 84 18 48 4 84 Gouda 7 80 8 38 9 34 10 37 18 06 18 66 1 88 3 50 4 37 5 80 7 08 8 80 AliSTEBDA M O O U D A Amitcrdam 0 8 7 86 9 40 11 10 11 87 8 40 4 10 AEitardam Wp 5 60 8 10 9 66 11 15 11 41 1 66 4 16 Ooudl 7 10 t 59 10 44 H M 8 U 9 18 9 84 10 07 11 87 18 41 18 611 43 1 67 4 88 5 86 6 65 6 41 7 43 8 5610 1611 16 11 4018 0 0 1 D A UTBÏC HT OondA 6 86 6 40 7 66 8 09 8 81 10 19 10 65 18 48 8 93 3 18 4 16 4 47 5 98 6 01 7 46 8 88 10 08 Oudew 5 60 6 84 11 09 8 37 6 37 7 69 10 88 Wwrien 6 57 7 01 8 11 8 40 11 16 8 44 6 04 5 44 6 17 8 06 10 88 Hi leo 6 04 7 08 8 46 11 88 8 81 6 19 6 60 8 1S 10 84 ütMoht 6 18 7 88 8 88 8 41 9 10 51 11 46 1 8 3 08 3 60 4 48 5 99 6 816 36 8 88 9 10 10 68 O O U U A A M 1 T I B D A U Goud 6 40 8 81 10 06 10 56 18 11 8 61 4 47 5 88 7 45 10 08 Amtardam Wp 7 69 9 10 10 65 18 19 l 6 40 6 46 6 66 9 87 11 10 Awtmlui 0 6 8 14 9 i 11 10 li S4 1 18 Te Ngmegeu had S terdag een xeldiKame tronwplechtigheid plaats Ëen paartje waarvan h reeds 61 en s slechts 23 7X mers achter detrrag bad zon in het hawel ksbootje stappen Reeds vóór 12 unr was de Burchtsiraat zwart Tan nieawsgierigeii die door de politie in bedwing moeaten gehouden worden daar nu en dan een beetje luidrocbtig instemming met dit hawelyk werd betuigd Aan de woning van den bruid om aan de Ziekenstraat waa het nog veel erger Met keteloiuziek werd het paartje opgewacht en de woning moest zelfs door de politie beschermd worden Na de plechtigheid ten gemeeotehuize werd faun omstuwd Tan politiedienaars en gevolgd door honderden nieuwsgierigen uitgeleide gedaan terwjjl op de Markt rotte appelen eo koolblaren als pglen de lucht kliefden de hoofden Tan het paar als mikpunt kiezende Baron Königswartel dia onlangs te Weenen is overleden was een van de meest bekende Israëlieten in Oostenryk Zyn fortuin werd geschat op 4 000 000 florynen Zgn vrygevigfaeid was zeer groot en men beweerde vaak dat hg zulk eene royale wij7 e van vieldoen niet zou kunnen volhouden Hg gaf niet duizenden maar honderd duizenden aan liefdadige inatetlingen en bovendien bad de portier van zijn hotel altyd over 10 000 florijnen te beschikken ten behoeve van losse giften Niettemin was hy een zeer streng man Toen zyn M on eenige jaren geleden eene mooie tt oneelspeehter van het Burg Theater huwde zond zyn vader hem naar Frankfort Wbg en voorzag slechts in het allernoodigste voor het jonge paar Hg was een streng orthodox Israëliet maar kardinalen en bisschoppen zaten vaak bji hem aan tafel En hoewel zijne begrafenis zelve met zoo min mogelgke kosten gepaard ging werd de lykkoets gevolgd door een onafzienbare reeks eigen rgtuigen met adellijke wapeuaobilden Kapitein Boyton de bekende zwemmer wil te Pargs eene inrichting openen zooals hij er te Londen reeds een met sacces drijft Daartoe beeft hij san de directie der Tuilerieen aangevraagd deze met het omliggende terrein in bruikleen af te staan Boven den vjjver wil hg een waterval maken en een soort van waterrnttchbaan waarbij de gewone hak vervangen wordt door schuitjes die iu pijlsnelle vaitrt over het water naar beneden echietcn De personen die in de schuitjes plaats nemen loepen volgens den kapitein niet het minste gevaar terwijl zulk een watertochtje rijk in aan emoties Hg vraagt concessie van vgf of mioateos oobttien maanden De aluminium bruiloft komt tegenwoordig in Duitschland in de mode voor 374 jarige eohtver eenigingen Een middel tegen de melaatschhbid Uit Buiteozorg meldt men aan het B H € Hier ter plaatse ia het reedi een publiek S ebeim dat de particuliere geneesheer M dbricht met succes lepralijders behandeld en BelÊi eenigen daarvan volkomen genezen heeft Onder deze laatsteu was bv iemand die ruim 6 jaren aan die vreeselgke ziekte geleden heeft Het aantal Ipen datzich dan ook om behandeling hg hem aanmeldt wordt steeds grooter jo zelfs uit Midden Java hebben zioh reeds patiënten bg hem aangemeld Bn dat de ontdekking van het middel tot bezwering dier fatale ziekte bg dr A geen humbug is bewgst bet feit dat hg de nieuw aankomende patiënten aan de geneeskundige vereenigiug te Batavia welke maaudolgks eenmaal vergadert presenteert en later bg de geneziug se nog eens voor die vereeniging bren rt 7 as 8 3S 7 S8 8 43 7 S 8 49 7 4 8 66 7 8 05 Qonda Moordreoht Nieuwerkerk Oapelle Botterdtm 7 Botterdun 5 C p ille 5 10 Nlauwerlink 5 19 Moordraoht 5 86 Oood 6 98 11 01 1 13 1 18 1 84 1 33 l i Z I U 7 48 8 58 Bl Kr 7 47 Z Z iEW 7 68 9 01 N dL d 8 09 Voorb 8 07 9 13 11 19 Te Namen heeft Zaterdag ten huize vanden luitenant der genie Fromgnt eene oniplofBng pisaia gehad tengevolge waarvan de luitenant vreeselgk gewond is zijn geheele geliiat is ats ééne brandwond het recht roog is onder twgfel verloren en bovendien lijdt de ongelukkige nan hersenvliesontsteking Zijn oppasser hee bg het ongeval de vier vingers der rechterhand verloren maar is voor het overige ongedeerd gebleven Hg verklaarde dat de luitenant patronen onderzocht en bg hem er enkele overhandigde toen de ontploffing ingevolge eene hem onbekende oorzaak plaat greep In het UoyaI Aquarimc te Londen zal op 4 December een scheerders wedstrijd geopend worden die ettelgke avonden zal duren Eene der mededingsters de achtjarige Nelly Wick op hare manier even goed een wonderkind nis zoo menig ander neemt aan om binnen tien minuten aan tien manspersonen do baard te schrappen Mr Troelstra tot dusver met den heer v d Goes redacteur van het socialistisch weekblad De Nieuwe Tgd heeft naar wij veroeioent zgiie medewerking aan dat blad gestaakt en zijn woonplaats van Amsterdam naarUtrecht verlegd waar bg een nieuw weekbladvao gelgke richting zal uitgeven getiteld Di Uaanbreker Amst Men schrijft uit s Bosch aan de Amsll Het openbaar onderwijs is een voorwerpvsn de aanhoudende zorg der overheid Hoe de gemeenteraad van VHertogenbosch die zorg voor het openbaar ctiderwgs opvat kan blijken uit de eerste proef welke de door den raad voor de regeliug van het lager onderwijs gekozen commissie voorstelt daarvao te geven Heeds had ieder die eenigs ins met de leden van die commissie bekend was over het geheel van de door haar te doene voorslagen geen zeer gunstigo verwachting n doch wat zij thans durft voorstellen overtreft alles waarvoor men ook had kunnen reezen In het kort is het voorstel dit Nu de rgksleerschool met 1 Mei e k naar Nijmegen wordt overgeplaatst stelt de commis iie voor lo de Tweede openbare meisschool met laag schoolgeld hoofd mej Wehberg met 1 Mei eenvoudig op te heSenc en aangezien mej Van der Ven hoofd van de openbare meisjesschool voor kosteloos onderwijs eerlang in t huwelgk zal treden mej Wehherg aan het hoofd van do meisjesschool voor kosteloos onderwijs te plaatsen 2o de Byksleerschool een school voor kinderen uit den kleinen burgerstand met een zeer laag schoolgeld 0 50 p maand opgehoren Ie Inten en ze eenvoudig niet te vervangen door een andere openbare school met zeer laag schoolgeld Alzoo zullen er met 1 Mei volgens voorstel der commissie twee openbare scholen te sHertogéif hosch minder wezen dan nu De R K geestelijkheid dreigt hare pa rochianen met al waarover zij te beschikken heeft wanneer zg hunne kinderen naar de nieuw op te richten Nutsschool l Mei te opeuen durven zenden en de gemeenteraad zul er met allen gver voor hebben te zorgen dat er voor de kindereu die maar zeer laag schoolgeld kunnen betalen geen openbare scholen zgn willens of onwillens zuilen de ouders dus hunne kindereu wel naar de bijzondere scholen van de fraters en de geestelijke zusters moeten zenden Er schiet hun inderdaad niets anders over Het is ons een genoegen te vernemen dat de plaatselijke schoolcommissie van toezicht op het lager onderwijs aan welke het voorstel door het gemeentebestuur ter beoordeeling is toegezonden zich in aikeurenden zin o er de voorgestelde regeling heett uitgelaten Dat het voorsttil der commissie wanneer de raad het overneemt aan de goedkeuring van Gedeputeerde Staten is onderworpen dat Bchgut voor de commissie zg weet zeker reeds vooruit dat die goedkeuring volgen zal geen bezwaar Maar of de hooge regeering in deze niet tusscbenbeïde zal komen is een andere vraag 10 S6 11 OS 11 09 11 16 11 85 18 58 1 06 I IB 1 19 1 88 11 98 8 18 lO OS 10 11 7 48 4 87 5 08 6 U 6 16 6 88 6 31 6 86 10 11 5 80 Toen de Ministervan BinnenlandscheZaken in tvoorjiar van 1889 ter gelegenheid van de wiJMgina der wtt op h 1 L 0 in d Tweede Kamer der St O den geest van art 16 In elke gemeente wordt voldoend lager onderwgs gegeven in een genoegzaam aantal scholen verklaarde zei hg o a Met ge ooegzaam aantal scholen wordt bedoeld dat zekerheid gegeven worde dat geen kind dat de openbare school wil bezoeken van de gelegenheid daartoe verstoken zg zoodat men niet het oprichten van openbare scholen mag nalaten natuurlijk nog minder bestaande scholen mag opheffen omdat men berekent dat het bjjzonder onderwijs in de behoefte zal voorzien De bedoeling is dus dat handelingen van bgzondere personen of vereenigiugen niet door gemeentebesturen Gedeputeerde Staten of het Hgk met de uitvoering der wet belast als voorwendsel mogen genomen worden om op de kosten van het openbaar onderwgs te bezuinigen Om die verklaringen van art 16 door den minister gegeven bekreunt zich de commissie voor het onderwgs nMtier in het geheel niet Evenmin om het Koninklijk Besluit vau 23 April 1881 No 5 waarbg beslist is dat bij opheffing eener school geen motieven mogen gelden ontleend aan feiten die waarscbgnlgk in de toekomst zulten plaats hebben Van het sportterrein De Phoenix c aan de Parklaan te Haarlem dat sedert eenigen tijd buiten gebruik is zgu door middel van overklimming niet minder dan 126 ijzereu klapstoelen en 13 gzeren tuintafels ontvreemd Als de daders zgn door de politie aangehouden P de la Rie oud 23 jaren L Geel oud 21 jaren en J P Machielze oud 27 jaren drie bekende dieven die reeds meermalen gevangenisstraf hebben ondergaan Hoe een Transvaalsche boer over een spoor denkt Daar s niks maunelgka in die ding nie n schip heft haar hoofd omhoog en stapt als t ware over de wateren Maar n trein bah 1 die ding kom daar kruipende sluipende en stuivende aan al op zgn buik als n lange slang met n pgp in zijn bek In het Handelsblad t leest men ouder Van dag tot dage o a het volgende Wij hebhen in geen t jden ieU gelezen dut ons zoo trof Een lersche knaap van 12 jaren Ferdinand de Courcey genaamd zag zgn moeder zusje en broertje namelooze ellende Igden De vader was dood ze waren geheel verarmd en zaten broodeloos in Dublin na goede dagen gekend te hebben Doch zoovelen zgn in Ierland panpers worden doordien het vaderlandsliefde heeft voor pachters wanneer ze niet betalen wat ze schuldig zgn dat hun lot geen buitengewone aandacht trok De knaap nam toen een wanhopend besluit om zgn moeder te redden Bij las overal advertentien van dug uf weekbladen die het leven verzekeren van dengeen die door een ongeval het leven ver iest en op wiens persoon het laatste nummer van het blad gevonden wordt Ook zgn er ta van kleedereuwiukels in Dublin die aan de petten bretels vesten enz welke ze verknopen een coupon hechten die op dezelfde wgze het leveu verzekert De knaap was slechts twaalf jaar oud Hg wiflt niet dat zgn zelfopoffering vergeefsch zou zgn daar al deze verzekeringen zelfmoord uitsluiten en hg nam het besluit zgn leven te geven voor zgn moeder broeder en zuster Hg verdronk zichzelf in jde diepe haven van Porobello en liet den volgenden brief achter 7 10 4 50 4 67 6 04 6 11 6 80 6 66 6 03 6 10 6 17 6 86 7 30 1 45 1 56 8 08 8 09 8 16 18 40 19 08 Dage 6 487 807 489 8 Voorb 6 64 N d L d6 59 Z Zegw6 08 Bl Kr 6 14 ZO M 6 19 10 41 Lieve moeder Ik heb de vier shilliog 6 stuiver tot uw voordeel besteed en ik hoo i dat het geld dat het u bezorgt u helpen zal om mg wat ik ga doen te vergeven Zeg aan de policie in de haven van Portobello te dreggen eo wanneer ze mij gevonden hebben dan moeten ze bekend maken welke kleederen ik aan had en wat ze in mgn z kken gevonden hebben Ze zullen een muts vinden die zeg stuivers gekost heeft en u recht geeft op 200 pond st verzekerd geld een pnav bretels van 4 stuiver met een coupon er aan vast vooi 300 pondi en kranten in de binnenzak van m n buiw de eene geeft u recht op KXK pond en de anderen op 500 pond elk alles te zamen 35 0 pond sterling Besteed niet te veel aan mijn begrafenis en pas op het geld dat u rgk zal maken Uw liefhebbende zoon Fkbdinano ds CouacY P S Dag moeder 14 Die lieve trouwe jongen dat arme kind ZOO onbekend met de wereld dat bg niet wist dat zgn zelopoffering gdel zoo zgo ZOO jong dat hg niet besefte dat het leve ons is toevertrouwd dat we bet niet mogen wegwerpen ook niet ter wille van de moeder zoo onnadenkend dat hg niet begreep hoe zijn daad voor die geliefde moedf r juist de smart der smarten zgn zou Het is bgaa onmügelgk om met droge oogen de Igst te lezen van kleedingstukken welke die arme kleine kerel met zooveel nauwlettende berekening gekozen had om zgn moeder uit de ellende te bevrijden Geen grooter bewgs van libfde kan iemand geven dan d it hü zijn leven voor een ander stelt Zoo groote liefde als dit moedige onwetende kind toonde heft de harten omhoog hoe nameloos weemoedig die opoffering ook zg Veel wordt vergeven aan wie zoo ianii heeft liefgehad en bg was nog slechts twaalf jaar oud En tot zgn arme moeder zullen alle handen zich uitstrekken in Ierland en in Engeland Zij wordt zeker geholpen Maar telkens als ze de haven van Portobello ziet zal het haar zgn ats der ontroostbare van wie Tennyson zong And the stately ships go on To their haven under the hill But 0 for the thonch of a vanished hand And the sound of a voice that is still I Zondagochtend had aan de spoorwegbrug over de Oude Keulsche Vaart by den Omval bg Amsterdam een ongelnk plaats dat uit een materieel oogpunt ernstig mag worden genoemd doch gelukkig afgeloopen is zonder da persoonlgke ongelukken van ernstigen aard voorvielen Het was tegen kwartier voor zessen spoortgd dat de goederentrein no 648 komende uit Utrecht voor die brug aankwam welke brug niet gesloten was Er valt nog niet met zekerheid meda te deelen aan wien de schuld van het engel uk moft worden geweten doch omtrent den toestand zooaU hg toen df trein aankwam schijnt geweest to zijn vernemen wg het volgende De wachter aan de brug Vnn Egk had zgn vrijen dag de brugknecht Esseveld li nog te bod in zgne woning vlak bg de brug daar hg den laten dienst had gehad en te 9 uur in den ochtend eerst behoefde op te komen De dienst aan de brug was daardoor toegewezen aan den aflosser Wagensveld die zich zoo wordt verteld verslapen had De man kwam juist zijn woni g uit om de brug te sluiten toen de trein daar reeds vlak bg was Hg riep den machinist no toe ts stoppen doch het was reeds te Iaat Het sein fan het bloksteen dat vlak bij de brug staat stond onveilig zoodat nog ni emaakt moet worden of de machinist niet door het onveilig sein is heen gereden De brug was dus geheelopen gedraaid De locomotief No 194 een gevaarte ongeveer wegende 35 000 KG vloog uit het spoor over de ruimte tussehen de spoorbaan en de geopende brug heen en over die brug in het water waar hg met het voorste deel geheel in licht Ook de tender was over de ledige ruimte heengeschoven en is op de brug komen te staan Men kan zioh ats men het met eigen oogen niet heeft gezien bijkans niet verbeelden dat zoo iets mogelijk is 11 08 11 88 9 40 9 47 9 54 10 1 10 10 8 10 9 18 44 60 8 30 10 4 45 4 65 5 08 6 09 6 18 7 07 7 17 7 84 7 81 7 87 6 56 8 4 16 4 48 6 81 7 8 06 9 86 4 48 7 06 7 11 7 80 7 86 7 31 9 54 8 09 S 8 09 8 60 10 07 10 54 9 04 9 1010 93 8 419 8810 40 11 86 9 47 10 01 11 06 4 10 7 88 4 86 7 40 1 61 11 De op den tonder volgeode bagagewagen gemerkt D 120 is tusschen de spoorbaan en de brug in de ledige ruimte gestort en natuurlgk geheel ontzet De daarop volgende goederenwagen No 8302 is met de voorwielen buiten de raila genwkt da dan Tolgende wagen No U 504 is geheel over zj gevallen en de dan Tolgende No 10178 onder den voorgaande gcaohoven met bet gevolg dat hj totaal versplinterd ia en al het JMrwerk ala een Teertje verbogen Dat dit mogelflk w ia te wyten aan het opdringen der achter volgende wagens een 35 ia getal De brnggekneekt Esseveld werd door den schok wakker hij snelde zoo gauw mogeiyk de denr nit en zag wat er gcbenrd was Zjjn eerste werk was natuurlijk te zien hoe de machinist en stoker er waren afgekomen De machinist A Visser was op zgn staanplaats in de locomotief bekneld geraakt de stoker Chr Bjiilippi was van de machine gesprongen De machinist was aan het hoofd gewond en had bovendien een wond aan de onderkaak bekomen de stoker waa aan den neus verwond de conducteur wageomeester en vijf remmers die zich op den trein berondea waren er zonder verwondingen van ernstigen aard a ekoraen slechts een remmer voelde erge pyn in de zjjde pDe bruggeknecht Van Esseveld begaf zich nadat de verwonden voorloopig naar de wachterawoning waren gegaan en daar zoo goed en kwaad ala t ging waren verbonden naar den overkant van het water om het personeel aan de Weesperpoort te waarschuwen te meer daar de eerste passagierstrein van 5 25 van de Weesperpoort in aantocht was De spoorwegautoriteiten waren spoedig ter plaatse en de verwonde stoker en machinist werden allereerst met een wagen naar bet station Weesperpoort gebracht door dr Schillemaos verbonden en toen naar het Militair Uüspiteal vervoerd hun toestand is gelukkig niet vau ernstigen aard zjj keerden in den natniddag naar Utrecht terug Het spoorwegverkeer ondervond uit den aard der zaak aanmerkelijke vertraging De treinen uit Amsterdam konden niet vertrekken de ilit Utrecht aankomende treinen moesten aan gene zgde der brug stoppen de passagiers overstappen om dan met een aan de zjjde der stad gerc cdstaande trein naar de Weesperpoort te ryden De ingenieurs hoopten dat men nog dezen nacbt de locomotief uit de brug zou kuunen verwjjderen en dat heden Maandag de treiaeudienst weder op de gewone wjjze zou kunnen geschieden evenwil eker ia het niet daar dit lichten van de machine lang niet gemakkeljjk is en is zij et nraaal weg nog bijjken moetin hoever de brug zelve schade heeft geleden In navolging van hetgeen bij de verkiezing oor oen lid der Tweede Kamer te Veendam is geschied zal bjj de a s horatemmiog voor een lid van den gemeenteraad te Assen een totalisator in het café Drenthina worden gehouden Eenige personen hebben reeds gewed De Parysohe prefect van politie verzocht aan d tgdschiiften geen portretten van anarchisten op te nemen omdat hy overtuigd is dat de jjdelheid de zocht naar roem een groote rol speelt bjj deze menschen De voornaamste anarchisten met wie hjj tot nog toe te doen had poseerden steeds voor het publiek en waren er byzonder mede ingenomen dat de wereld zich zoo met hen bemoeide 01 zjj op een fergadering of in de cel zyn hun oogen zyn lleeda op het publiek gericht Ravachol had éea afschuweiyk liedje gemaakt dat hy hoopte te zingen voor de vergaderde menigte op weg naar het schavot Toen hg boorde dat er geen publiek zou zijn was hg geheel ontdaan toen was t uit met zgo moed en hg was eigeniyk al dood voordat het mes was gevallen zegt de prefect Den 26u November ia het 50 jaar geleden dat ds A C Montgn geboren te Fgnacker 28 April 1815 als predikant te Zoutclande Walcheren bevestigd werd 7 December 1851 naar Kamperveer gekomen hleef hg daar onafgebroken werkzaam Sinds tal van jaren vervult de waardige man de betrekkingen van scriba en quaestor der classis en die van quaestor van den ring Buitenlajidscli Overziciit De uitkomst heeft bewezen dat het van de Fransche r eeriug verkeerd was zich voorde Kamer te vertoonen zonder de radicale ministera te he iben overboord gezet Na den uitslag der verkiezingen welke den radicalen een groote nederlaag hadden toegebracht moest dit het eerste werk zijn geweest Men wilde echter het Kabinet byeenkouden hoewel Dnpny geen en Feytral wet een inkomsten belasting wilde en zoo voort By den eersten aanval bleek de inwendige voosheid van het kabinet en het is in ontbinding De radicale leden Paytral Tiette en Terrier namen hun ontslag omdat zg au pied du mur werden geset en toen kon het kabinet het debat met de kamer niet voortzetten Carnot heeft Zaterdag avond de presidenten van Senaat en Kamer ontvangen en met laatstgenoemde een langdurig onderhoud gehad Volgens z en zon de Kamerpresident zich liebben uitgeaproken ten gunste van het aanbleven van Dnpuy of als premier of althans als lid in het nieuwe Kabinet Men noemt als nienwe ministers Felix Faure Jounart en wijst Poincarré aan als opvolger van den minister van financiën In de bgeenkomst van Zaterdag avond wilde Carnot san Casimir Périer opdragen een Kabinet te vormen Périer weigerde echter ronduit zijne weigering op gronden van algemeene staatkunde verdedigend Périer zal op verzoek van Carnot Zondag naar het Ëlysée terugkeeren Men gelooft echter dat hy niet op zgne weigering zal terugkomen Men wgst Méline aan ab iemand dïe met de vorming van een nieuw Kabinet belast kan worden als Périer en Dupuy niet willen Depuy moet ook reeds geweigerd hebben Tegelijk was er in Berign een belangrijke zitting van den Ryksdag Ook Zaterdag kwam het mot de kleine handelsverdnigen niet tot een einde Als conservatieve oordvoerder der strengste agrarische overtuiging trad de hoofdredacteur der Kreuzzeitong vrijheer von Qammersteiu op Hfl vatte in Iwt bgzonder eene uitlating welke Caprivi gisteren gedaan heeft op deze n K dat hij Caprivi het betreurde niet meer met de conservatieven schouder aan echouder te kunnen gaan Spottend zeide von Hammeratein Men zal afwachten of tegenwoordig werkolp in Pruisen en Duitschland een staatsman zonder den steun der conservatieven reg eren kan Hg besloot zijne rede tegen de verdragen met de vraag waarom b v nu met een verdrag met Koemenië zulke haastmoest gemaakt worden terwijl in 1881 het toenmalige verdrag een vol jaar tot behandeliug noodig had Soms omdat den liberalen afgevaardigde Lasker het vraagstuk van de geiyke rechten voor de Joden in Roemenië ter harte gaat De staatssecretaris Von Marschall verzekerde dat de regeeriog niet de conservatieve partj doch alleen de agrarische beweging voor zoover zy agitatorisah en ophitsend en nietcon servatief is bestrydt De nationaal liberale afgevaardigde Hammacher verklaarde dat zyne party nog tegen da verdragen was De vi y conservatiese bimetallist vryheer vou Kardorff had het voornameiyk tegen het Ter drag mbfc Roemenië Roemenië heeft geen graanrechten teg o Rusland alle Russisch graan kau van daar als nocuieensch gtaan ouder lage rechten Duitschland binnenkomer de eisch van oorsprongsattesten is onvoldoende Spreker herinnert düt vroeger reeds twgfel geopperd is of b v in Nederland nauwkeurig met oordprongsattesten omgegaan wordt In derdaad wordt tegenwoordig meer rogge uit Nederland bij ons ingevoerd dan het in het geheel voortbrengt Hoort Hoort Veel lichter nog dan in Nederland zyn in Roemenië ide oorsprongsattesten voor vreemd graan te krygen Eigeniyk moest eerst het handelsverdrag met Rusland gesloten zyn Want neemt men deze verdragen met Servië en vooral met Roemenië aan dan zal het voor den Ryksdag laler onmogelijk zyn een Russisch handelsverdrag af te stemmen Tegen deze bewering verheft zich hier en daar tegenspraak welke Kardorlf echter met de opmerking weerlegt dat hy ats oud parlementarist genoeg ervaring heeft om dat te kunnen beoordeelen Hit naam der antisemieten verklaart Boeckelzich voor de verwerping der verdragen Hghaalt daarby de ambteiyke enquête over denlandbouwtoestand in Baden aan dat 20 pet der boerenbedryven met verlies eindigden 44 pet geen winst gaven en 19 pet siechtB 1 pet winst maakten Dit is de toestand vanden boerenstand op eenen betrekkeiyk gunatigen grond Beweging Het slot der geheele zitting leverde een heftigen woordentwist tusschen den voorzitter van eene groote landbouwvereeniging den afgevaardigde Ploetz en iv n voormalig medebestuurslid den afgevaardigde Schulz Lupitz die uit de vereeniging getreden is aangezien zy te scherp verzet tegen de politiek der regeering dreef De twee voormalige medebestuursledeh vochten met woede tegen elkander de vraag uit wie hunner trouwer aan den konipgi wie vaderlandslievender was Schultz wilde de aanhangige kkino handelsverdragen aannemen echter toegevende dat by een mogeiyk verdrag met Rusland het geheel andere omstandigheden gold aangezien dat land hoofd zakeiyk rogge invoert en zflne wisselende waarde elk tolrecht denkbeeldig maken kan Ook in het debat van Zaterdag bleek hoe tegenwoordig in Duitschland de geheele binnenlandsche staatkunde voornameiyk door de gruottagrarische beweging beheerscht wordt De Times artikelen over den toestand der Ëngelsche vloot beginnen meer de aandacht te trekken in het buitenland De Neue FreitPressec bespreekt die thans in verband mei de berichten over een tractaat tnsschen Rusland en Turkije waarbg de straat der Dardanellen voor Russische oorlogschepen zou geopend worden Het verblijf van een klein Russisch eskader in deMiddellandsche Zeezpgl dat blad bely efde tot di ver voor Kngeland geen reden van bezorgdheid te zgn door het bezit van Gibraltar had het altgd de gelegen heid die zee voor de oorit cbepen van elke mogendheid te sluiten Dooft als de Russische vloot nit de Zwarte Zee kan komen is Engeland de heerschappy over de Middel la ndsche Zee kwyt De verouderde verdragen die de Dardanellen voor de Russische oorlogsschepen gesloten houden zyn van weinig waarde meer de sultan is niet in staat de handhaving ervan te verzekeren En nu er in Turkge eenstrooming schynt ta bestaan om Rusland meer dan vroeger ter wille te zyn is het te voorzien dat te eeniger tgd ook dit tractaat waardeloos zal worden Dan wordt de kans voor Engeland om meester in de MiddellaudscheZeete blijven gering en door de samenwerking van Rusland en Frankrijk gnat Ëngelanda prestige ter zee een ernstige crisis tegemoet Dat men in Engeland bedacht is op versterking der lout ai moet dit dan ook honderdmillioeu Pond Sterling kosten ia daarom niet te verwonderen Nog is die vloot in aantal van schepen zoo sterk als die van Frankryk en Rusland ta zamen rasar het tydperk nadert waarin het gedaan raakt met Ëngelands overmacht als zeemogendheid met welke tot dusver by alle beslissingen over het lot van Europa rekening moest worden gebonden Tegen Engeland zyu in de eerste en voornaamste plaats de plannen gericht die Rusland op een verbond met Frankrgk bouwt Overal waar Engeland belangen te verdedigen heeft vertoonen zich daarnaast de belangen van het Russische Ryk van de Dardanellen tot aan den Himalaya reikt deze rivaliteit En daarom hoeft de Times gelijk als het blad telkens weer de aandacht van het Ëngelsche volk vestigt op de gevaren die het Frausch Russisch verhoud en de aanwezigheid van het Russische eskader in de Middellandsche Zee voor Engeland kan ten gevolge hebben Niet tegen Duitschland maar tegen Engeland is dit vtrbond in de eerste plaabï gericht Dit mag schynbasr een verlichting voor Europa zgn toch blgft de toestand bedenkelgk ook al wordt het zwaartepunt der Europcesche politiek van de Vogeezen naar de Dardanellen verplaatst Het weder opleven der rivaliteit tusschen Rusland en Engeland moet geheel Europa belang inboezemen want ook boveu bet oostetgk bekken van de Middellandsche Zee kunnen wolken samentrekken die den geheeleu Ëuropeeschen horizon verduisteren Natuurlgk is de onuitgesproken consequentie van het betoog der Neue Freie Presse dat Engeland verstandig zal doen zich by de triple alÜBRtin aan te sluiten Waarom het I g lsche Lagerhuis met de groote meerderheid van 14 2 tegeu 1 emmeu het voorstel verwierp de werkloosheid te bespreken is lichter te beantwoorden dan de vraag welk heil zulk een beraadslaging bnd kunnen doen De democraten begroetten de instelling êener kommissie tot regeling van de mgnloonen als een overwinning der Trade unions als een otficieele erkenning dat het loon niet alleen duurden werkgever mag worden vastgesteld iets als een erkenning vao de rechten van den vierden stand en het begin eener vreedzame revolutie Voortbouwend daarop hebbfju de Schotsche mynwerkcrs onmiddeltgk 1 sh loonsverhooging gevraagd en wegens weigering der werkgevers den arbeid gestaakt Men zon dus dankbaarheid verwachten bg de arbeiders afgevaardigden nan de regeering die door hare bemiildeliug aldus een grondslag legde waarop zg kunnen of althans gaarne willen voortbouwen Maar in plaats van te helpen aan de sociale hervormingen die het ministerie voorstelt vragen zg voor een theoretisch debat den tgd die zoo noodig ia o a voor het ontwerp op de gei eenteraden waarvan eerst artikel 2 is afgedaan Het tweede maatschappelgke wetsontwerp tot regeling der verantwoordelijkheid der werkgevers is nu gereed en in liet Hoogerhuia toegelaten vol van fouten zooals de radicaal unionistische afgevaardigde Joseph Cham herla n in de zitting van Donderdag deed uitko men De wet zal volgens den heer ChamberIain noch het aantal ongelukken verminderen npch in alle opzichten iu de schade voorzien De heer Chamberlain gelooft dat drie vgfden misschien twee derden van het aantal ongelukken buiten de wet zullen vallen Wel is zy eene verbetering van de oude wet daar ook de regeeringsnmbtenoren zeelieden huisbedienden en anderen thans onder hare bepalingen zullen komen maar zg had veel meer kunnen doen Het grootste bezwaar der wet is dat zg aan elke vrywillige overeenkomst tusschen werkgevers en werklieden tot verzekering togen schade den oorlog verklaart Maar de heer Burns heeft zgn goedkeuring gegeven en de regeering is tevreden Het komt niet in haar op verder te gaan dan de stemmen barer volger en het wetsontwerp op een beginsel tf gronden Macaolny heeft opgemerkt dat de Ëngelsche wetgeving het practiache element steeds en vaak te veel overwoog Nooit werd tolgens hem in de 250 parlementen die van den tyd vau koning Jan tot de eeuw van Victoria wetten maakten een voorstel gedaan van wgder strekking dan het bgzondere geval waarvoor het noodig was Treffend is dit nieuwe bewgs van dese waarheid Nov Wfttergemden Hoog Laag Hoog Laag Maand 87 8 07 4 58 8 84 4 69 Uinsd 88 fl 08 B 87 8 81 5 86 Woonsd S9 10 01 6 88 10 38 6 88 Dond rd 30 11 06 7 81 11 88 7 58 Springtti 26 Nov ea 10 Z eo Maan Zon Nov Opg A Onderg A Opg Onderg 7 85 08 A 1 Nov 7 81 4 9 06 35 85 7 41 8 58 10 88 58 80 7 4 8 48 30 11 56 1 06 L K PAttAPLUieS voor Dames Heeren en Kinderen A van OS Az E 73 73 alotkoera lÖl a Beurs van Amsterdam SB KOVEMBKB Vor kn NEDiaLANn Gert Ned W 3 S Si ilito ilito dito 8 7 78 Vl 19 108 dito dito dilo 3 101 HoNOU Obl Goudl 1S81 88 i lITALIK Inlohrij ing 186S 81 i 75 üosTiNa OU m pupiiir 1888 5 77 dito in lilvcr 1868 5 77 i PoaTVQAL Oblig met ticket 8 lS a dito dito 9 RusUNO ülil Uoat ie Serie 6 6Si dito Geoona 1880 4 II4 ditobüEotbi ISSt 4 M aditobijliopel8S B0 4 94 dito ia Koud leoD 1888 6 a adito dito dito 1884 6 10 i Smnji Ferpel aobuld 1881 4 67 TllailBiJ Oepr Oonr leen 1890 4 78 a Geo loeiiiog aerie 1 89 ia Geo leoDtDif aerie C 8 ia 97 880 686 100 84 lOOV 806 14BV 91 101 100 IS3 91 Zmu Ara Blp lUo r obi 1893 i 104 Mbiico OU Buit Sob 1890 6 S i VBlltzi El A Obl 4 oobep 1881 S7 i AH8IUOAII ObliK tien 1861 87 98 KOTTUDIH Steil leen 1888 S Nlu N kit Handelav und Arendlb Tab Mjj Oertifioaten DmiMaataohappiJ dito Arnb Hypotbeekb pandbr 4 Cult Mij der Voritoid aaud a Gr Hypotbeekb pandbr 4 Nederlandaohe bank aand Ned Haadelmaatkob dito N W Il Fac Uyp b pandbr 5 Rott Hypotbeekb pandbr 4 uir Hypothoekb dito 4 OosTKNH Ooat Hong bankaand RusL Hypotboekbank pandb 4 i Amerika £ quit bypotb pandb 6 91 9 i 7 a 159 119 100 48V 80 H6l 188 67 66 101 188 103 108 9 98 102 130 181 10 98 48 86 84 108 76 10 101 58 BS 1 80i 169 107 108 99 99 114 U6 87 168 4 l I liS ISS a 68 108 189 107 99 Maxw L G Pr Lien oert 6 Neo Holl U Spoornr Mjj aand Mij tot Ëxpl V St Spw aand 1 Ned Ind Spoorwagm aand Ned Zuid Afrik Spm aand 6 dito dito dilo 1891 dito 6 j lTALlE 8poor l 1887 89 A ËoU S ZuidItal Spvmü A H oU 8 VoLEN Waraobait Weenen Bnnd 4 KusL 6r Ruaa Spw Mij aand 6 Baltiaehe dito aand Faatowa dito aand 8 Iwang Dombr dito aand 5 Kuralc Cb zow 8p ksp aand 6 Loaoiro Sewaat Sp Mij oblig 5Orel Vitebak ililo oblig B ZaidWeat dito aand 5 dito dito oblig 4 86 16 s K 114 AHEElKA üent Fac Sp Mij obl 8 Cbie fc North W pr C r aand dito dito Win 8t Peter obl 7 Denver Rio Gr Spni oert v a Illinoia Central obl in goud 4 Loüiar b NaahvilleCert T aand Mexioo N Spir Mg lebyp o 6 Miaa Kanaaa v 4 pot pref aand N ïork Ontario k Weal aand dito Penui Obio oblig 6 Oregon t nlif Le byp in goud 6 St Paul Minn it Manit obl 7 Uu Pan Hoofdlijn oblig 8 dito dito Lino Col le byp O K Canada Can Soutb Cert r aand Vbs C Rail t Nav le h d e O Amaterd Omnibua Mij aand Rotterd Tramweg Maatfl aand Ned Stad Amaterdam aand 8 Btad Rotterdam aand 8 BEIJ9IE Stad Ant orpenl887 i i 8iad Biuaiel 1886 i l HoNQ Theiaa Regullr Geaellscb 4 OoeTBKR Staataleening 1860 5 K K Ooit B Cr 1880 8 Spanje Stad Madrid 8 1888 Ned Ver Boz Hyp SpoU eert 8 Alom te bekomen BE SOUBSCEE MM of de beschryving der beroemde geschilderde Kerkglazen van de Oroote of St Janskerk te Ter Goude benevena de geBchiedenie der St Janskerk der Ulazeu der cartonteekeningen eni waarbg is toegevoegd een afzonderlyk levensbericht der beroemde Glasschilders de Gebroedan Dirk en Wonter Crabetb PRIJS 80 Cents A BBINKUAN