Goudsche Courant, dinsdag 28 november 1893

No 6213 VToensdag 80 November 1893 33ste Jaargang mimm mm NieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De Uitgave dezer Courant g esehiedt d a g e I ij k s met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per dne maanden is 1 25 franco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers VU F CENTEN ADVERTENTIÊN worden geplaatst van 1 5 regels k 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 Üur des midd ADVERTENTIBN Voanpoedig betallen T n een MeUje M E HEailAN DB GaOOT DlBKtM öouda 28 Not 1898 a I I l die iet te rorderen hebben ALLfcll yanof vemchnldigd i a aan de onder het voorrecht van Boedelbettehrljving aanvaarde nalatenschappen Tan den heer JACOB tis ROOIJEN in leven timmerman en diene echtgenoote MejufTrouïT GEEBITJE vi na BEN gewoond hebbende beiden te Waddinxveen en aldaar overleden teepectiva op den 20 November 1393 en den 6 Augnstns 1892 worden verzocht daarvan opgave of betaling te doen vóór of op den laten DEUEMBEB e k ten kantore van den Notaris Hr I MOLEN A AB te Wad Volksonderwijs Afd iGODDA en OMSTREKEN De Voordrecht ytTur TIDEMAN is tot een nader op te geven datum UITGESTELD HET BESTUUR Te Huur gevraagd EEIT HUIS MET TUIN Brieven met opgave van huurprijs pers bel inrichting vkn het huis onder nummer 2297 aan bet Bureau dezer Courant BÜRUEMEB8TER en WETHOUDERS zullen op ZATERDAG den 9 DECEMBER 1893 des namiddags ten één ore in het Riadhuis aldaar bU Inschrilving Aanbesteden A De LEVEBINQ van dej e dienste der GemGSnte gedurende het jaar 1894 benoodlgde MATERI ALBN als Perceel 1 Houtwaren 2 Ijzerwerk 8 Spijkers euUohte IJzerwaren 4 Koper Lood Zink en Soldeer 6 Verfwaren en Glas e Teer 7 Kalk S Orint U Zand 10 600 M Fijne Puin In Twee Peroaelen t 11 36000 VeobtsoheStraatkUnkers Veohtvorm 12 78000 Vechtsohe Straatklinkers WaalTorm 18 91000 Blauwe IJsel straatklinkers 14 30000 tJselmetselplaTl 16 24000 Ben Ahin keien A demi rétalllés Da monsters der peroeelen B 9 10 11 12 13 U en 15 zgn aan de Stads Timmerwerf te bezichtigen Bö de inschrjj ringen voor de straatateenen en voor de keien moeten drie stuks duidelyk gemUurmerkte steenen worden ingezonden B Het Leggen en Verleggen der Straten met de daarbij opgegeven transporten gedurende drie jaren 18941896 of zes jaren 18841889 De natekken en voorwuarden liggett dagegelgks Zondags uitgezonderd des voormiddags van 10 tot des namiddags 1 ure ter inzage op de Baonituia der Gemeente en aan de Stodstimmerwerf InlichtingeD worden gegeven door den Ge meenteBouwmeester De InsohrflTingsbiljetten moeten voor ieder perceel abonderlgk op tegel geschreven door den aannemer en de beide borgen geteekend den 8n December 1893 voor des namiddags vjj ure t r 8eoretarie p het Raadhuis belorgd tgo HAMBÏÏEGER GELDLOTERIJ 110 000 urlglneele loten = S 4O0 prijzen wHr Meer dan de helft dezer loten moeten dus met een prgs uitkomen lIlTTREyEL uit bei Trekkin gsplan De hoofdprya bedraagl t gelukkigst geral er 500 000 Mark Het werkelijke voordeel der Hambarger Lotery tegenover andere klaesenloterflen beetaat daann dat in Hamburg een nieten worden getrokken Ieder bezitter van een lot heeft dus kans tot op den laatsten trekkingsdag In het gelukkigste geval bedraagt de H00FDPBIJ3 ev 500 000 Mark Nevenstaande tabel geeft een overzicht van de bijzondere indeeling der hoofdprijzen Alle 55 400 prgzen woiden in 7 spoedig op elkander volgende klassen uitgeloot en contant betaald Het offioieele trekkingsplan hetwelk wfl bjj ieder lot gratis bnvoegen bevat een juiste opgave der prgzen welke in iedere atdeeliug uitloten en tevens hoeveel voor iede e afdeeling moet worden toegezonden In tbyzonder zgu de hooge prijzen als volgt De PrjiB der origiaeele loten is wettelyk vastgesteld en bedraagt voor de Ie trekkiugsklasse H C f 3Ö0 voor geheele origineele loten f 1 76 balve f0 90 kwart 1 i M I a il 1 300 000 200 000 100 000 75 000 70 000 65 000 60 000 55 000 50 000 40 000 20 000 15 000 10 000 5 000 3 000 2 000 1 500 1 000 500 Na ontvangst vaa dit bedraj in Hollandach bankpapier postzegels of postwisüel zenden wi de origineele loten met officieel trekkingsplan Indien iemand het trekkingsplan niet mocht aanstaan zyn wy bereid vóór het begin der trekking de origineele loten terug te nemen en het daarvoor gezonden bedrag onmiddellyk terug te zenden Wy kunnen dit des te eerder daar w j overtuigd zyn dat iedere ontvanger de uitmuntende en kansryke indeeling van hot trekkingsplan zal erkennen De officieele trekkingsliisten zenden wy direct na iedere trekking Om alle bestellingen zorgvuldig to kunnen uitvoeren verzoeken wy U die ten spoedigste te zenden in elk gevni echter 3 k 26 a 56 h 106 h 253 i 6 i 756 i 1237 h vóór 6 DECEMBEU a s Hoof Uotei lj Dureau ISEITTHAL Co Haml urg 52941 il M 300 200 150 148 127 100 etc Alle 55 400 prijzen bedragen te zamon 10 452 425 Mk N B De Hamburger Geldloterij bestaat reeds ruim honderd jaar en begint 2 maal per jaar opnieuw Onze ürma behoort tot de oudste Hoofdlotery Bureaux Reeds vaak waren wjj in de aangename gelegenheid groote Huofdprjjzeu ook naar Nederland te kunnen zenden in de laatste zeven jaar baddeu wjj het byzondete genoegen onderstaande Hoofdpryzen aan onze klanten contant uit t betaleu M 300 000 op No 51083 getr d 1891 1887 1891 1690 1893 1890 1890 18a8 1888 1893 1888 14 Mei M M M M M M M M M M 32219 23963 61038 23355 12105 65810 45724 46613 65159 79478 9910 200 000 200 000 100 000 75 000 75 000 75 000 60 000 55 000 50 000 50 000 4 Nov 23 Oct 29 Apr a ï 12 Oct 5 24 Jan Dec 5 Ian M30 000 bovendien 2000 ete 26 Oct verscheidene pryzen k M 15 000 10 000 5000 3000 rVedcrlandsche Stooinbool llaalscliappiJ De Stoomschepen BOLLAXD kapt J SMIDT on BATAFIBR kapt J 8AUER vertrekken eiken Dinsdag en Zaterdag Voor vracht of passage vervoege men zich bj de Cargadoors der Maatschappy Boompjes 72 te Rotterdam De Stoomschepen lossen te Brewersquay de markt van Boter en Kaas te Londen ictoriawdfer ui f de VictoriaJBron f e Oberlahnsfein by ia Tafeldrank Vanh£ oninklyke uis derJVeder andm Maatschappij tot Exploitatie der Victoria Ëron te Oberlah stein ievestigd te Uollerdain Zuidblaak 8 KRAEPELIEN HOLM S Eikel Cfteao iuknlnihnrfl 1 enees en Scheikundigeo Btkr met Gouden en Zihuen Itdüllcaj V ettl am tersterkend en Aangenaam van Smaak Uet melk kookt imt aan te tievelen voor ilafelljksck gebrUk by kindenn iwakke peraoDeD eu klieracbtige gestellen Het water toebereid ü ad Kf nepsLrnclitlgo dranlc aitatehend bjj diarrbée ook voor MQigelmgen en kleine kiuderen ï c pchte KUcr Carao ran Kr p H u Holt U alom irrbrij li iflr in Tiorknute bnsacnvwi i K t f 1 70 m Ks i f O M en Kjrr a fO V voonien VAu Ktiqiict wiiiroi neveiiutiiiiud fitbiltkKiiu r en de hnndtt fktumir van de fubiikrtuteii 5 F KIMrJ H U 011 IHM M W f Y s Fabrikanten Kraepelicn Holm Zeist Hofleveranciers Wed M MOL Korte TieDdeveg D 3 is bet goedkoopste adres van Nieuwe paxaphien en reparatie Coo DaennRoiH 1 40 e Liter De COGNAC FIN BOIB de Soeitte Amtit me oor iheela iMil o ii ban5 odD bel ereheela laml o ii bansKOodo hocdanlKliedm guiiitic b kui l wordt e lovoid in vmeiKilde bemande UesRoljen van 5 Liter Intiuud Toorzion van hetatt tK vanür P h VAViJAMELRüOa Ultalultend vcrkrijgbaur bti P H J v WANKUM J MËLKEBT Oosthaven firma Wed P B U Gouda Wio zeücer zy i ü de Ëcht EUiel CaCao tu uutvan on tesamengesteld Bo na vele proufnemingon in den handel gekomen onilo den naam des uitvinders Dr Miohaehs vervaardigd op de bestu machines in het wereldberoemde tebblissomotit ran Oebrft Stollwerck te Keulon elsche J pT12ie 2aeIH Cikel Cacao tn vierkanten bosaen Deze Eilel Cacao is met melk gekookt eene aangename gezonde drank voor d gelijksch gebruik een il 2 theelepela Tan t pceder voor een kop Chooohit Als geneeskrachtige drank by geval T n diarrhee slechts met water te gebrniken Verkrijgbaar by de voomumata H E Apothekers enz Vs Ka V Ko proetbnaje t 1 80 0 0 90 o 0 36 Generaatvertogenwoordiger roor Nederland Julius Mattenklodt Amsterdam Kalverstraat 103 343 Staats loterij 2e IClaasB Tretkiiis vau Maiimlns 27 Noïemlier 1833 No 1054 + en 18676 ƒ 100 1 No 4372 12332 n 16128 400 No 89 eu 20444 ƒ 800 No 5S6I 9016 9932 10144 11666 13518 ea 19Efl6 100 PriJEeii van ƒ 30 28 3008 5134 7789 10239 12869 15718 19020 40 8026 6188 77 1 10244 12888 16771 1 IH0 164 3042 203 7781 10256 12909 15956 19 09 207 3048 5249 7790 10317 12917 16996 19137 220 3058 6283 7794 10829 12939 16084 19191 286 8 77 6284 7807 10306 18083 16084 19221 304 3080 5307 7817 10462 13052 16135 19276 306 aill 6437 7855 10465 13166 16186 19321 31S 5176 6627 7954 10541 13195 16232 19440 362 3183 5561 7965 10005 13298 16286 19451 383 3283 6620 7966 10635 1SS28 16291 19466 446 3292 5627 7957 10650 13349 16390 19608 482 3316 6687 8044 10668 13350 16899 19628 600 3382 6704 8060 10679 13424 16606 19594 612 3481 6753 8105 10724 13606 16061 19699 625 3506 5874 8i66 10827 18676 16822 196 876 3545 6960 8158 10829 13684 16899 19623 807 8630 5968 8267 10858 13688 16948 11637 131 3692 6973 8314 10886 13600 16960 19678 068 8703 5893 8339 10883 18608 16973 19768 089 3712 6040 8404 11131 13612 17148 19788 Jl99 3f69 6088 8486 11219 13746 17174 18860 369 3919 6126 8461 11242 13753 17260 19816 402 3927 6210 8472 11275 13857 17271 18843 452 3966 6220 8478 11292 13978 17296 19967 493 S991 6280 8487 11348 18890 17320 19986 633 4088 6321 8600 11481 13843 17436 20001 678 4119 6325 8631 11523 14015 17468 20A48 666 4155 6369 8690 11644 14065 17470 20047 712 4167 6390 8740 11 47 14111 17567 20049 786 4184 6438 8748 11674 14112 17645 20080 784 4181 6489 8827 11707 14423 17801 20123 803 4255 6482 8985 11711 14281 17809 20187 818 4262 6490 8984 11782 14407 17828 202J0 884 4266 6526 8996 11788 14434 17833 20252 955 4304 6621 9017 11848 14541 17844 20263 975 4312 6 58 9033 11861 14665 17866 20328 979 4343 6696 9066 11886 146 81 17911 20387 2 4369 6716 9082 II916 14769 17973 20423 062 4419 6737 9099 11981 14780 18094 20480 152 4491 6763 9125 12037 14781 823 i05O9 190 4493 6772 8133 12118 14888 18280 30514 2229 4634 6814 9181 12164 14961 18308 20648 2265 4541 6825 9S18 12172 14955 18364 20606 2279 4666 6970 9336 12183 14970 18883 206 8 2400 4C26 7087 9362 12221 16038 I8S88 20626 2413 4641 7105 9610 12231 15149 18394 20646 2505 4657 7216 9tI4 12239 15175 18408 20701 2626 4666 7288 9516 12243 16208 18464 20706 2606 4667 7388 95 12297 15211 18467 20710 8594 4684 7806 96 I 12317 16228 18487 20 0 2601 4688 7400 9632 12320 15338 1 619 20766 2631 47C 5 7488 9680 12343 16488 18686 20769 2636 4724 7440 9726 12377 16616 18666 20789 2668 4785 7463 8733 12414 15588 18707 20805 8688 4843 7487 9883 124 16629 18784 20826 2807 6018 7673 9926 12422 16633 18820 20886 2887 6019 7614 10006 12581 15647 18886 20898 2911 6041 764310042 12613 15671 18879 20984 2938 6068 7662 10060 12642 16706 18982 20989 8940 6083 768710117 12851 15710 Gouda Saelperadruk vaa A BaixaiiAN fc Zoox BINNENLAND GOUDA 28 November 1893 Tot ioBpeoteur van Politie ie Njjmegen ia benoemd de heer H Visser thans luspectear van Politie alhier Qiatermorgen te onf ereer 9 aur is op de Nieuwe Haven de 6l jarige N r d W te water geraakt zfl werd spoedig door eenigfi voorbggaogerB ait bare netelige positie g r Bargemeester en Wethonders van Haastrecht hebben krachtens machtiging ran Gedeputeerde Staten in de Provincie Zutd Holland aan het Bestuar van de Haastrechische IJaclnb c aldaar vei unning verleend tot den verkoop van aterkendrank in bet klein in eene haar toebehoorende t ut staande aan bet water de Hooge Boexem binnen de kom der gemeent Men meldt uit Amsterdam Vreesde men dat op 31 December a a 700 werklieden der Laudswerf ontslagen zouden worden thans bl kt dat deze werklieden ook na dien tgd toch voorloopig in dienst zullen worden gehouden Naby Eisden te Warsage in de landbouwerszoon P in eenen ketel kokende stroop gevallen Kort daarop overleed hy aan de bekomen brandwonden De heer C T Andreae stations opzichter aan bet station Maas te Rotterdam is benoemd lot stationschef te Warmond met ingang van 1 December a 8 De commiasie tot redding van drenkelingen te Rotterdam heeft de zilveren stedelijke reddingsmedaille uitgereikt aan Chr Lieshout J Schuierman en K W F Dalemau Bg de politie is de aanhouding verzocht van B Petri 17 jaar oud uit z ne woonplaats Heme Doitschland voortvluchtig met 10 600 mark Zondag is door de politia fe Goes gearresteerd en naar het huis van bewaring te Middelburg overgebracht J F B v E 22 jaar oud schilder ie Rotterdam als vermoedelflke mede dader van de afpersing van geld ondfr bedreiging bg de gezusters V te s Heer Hen drikskinderen waarvoor A R te Goes reeds vroeger in hechtenis is genomen Het is t en Va i E dat een bevel van voorloopige aanhouding verlcpnd is FEVILLETOM De Geheime Bezoeker n ilfaar iet DniiacH Het is teker een ej el gsvaest merkte Edwin op die Diana met zija stekels aea beetje ontzag heeft logflboezemd We Eulleo eecs gaan zieu Goeden morgen Uet zioh daar op eeni eea slem hooreo Wat duivel is dat de egel riep Ëdvïn een weinig ntttotd x Lieve hemel wat moet oen menioh al niet voor i Q dageiyksofa brood doen I Ken egel beeft bet teel beter die wordt niet door sulk galgensas gebeten HiWa kon oen kreet vna verwonderiug niet onder drukken want de telieimilonige man wa niemsDt anders dan de tooneelspeler on buikspreker die se onder de tegenwoordige oraatendigheden geheel wr gelen was Ook nu weer zal hij io een buitengowoue hondmg Met de handen onder het hoofd lag hjj meer als ebO dier dan als een mensch Diana kreeg terw t de maa sprak weder moed ea sprong bliffende toe De maa greep den afgevallen hoed met zijn tanden aan slingerde er mee heea en weer en zag daarby den hond xaer soberp aan Üit had op Diana zulk ean uitwerkinir dal hy knorrende retireerde Hilda dacht onwillekeurig aan het gezegde van Heinhafd dat dese lieden met kleine middelen soniB wovMl kunuM doea De aangehoadene is door deo toenmaligeahoofdagent van politie Timmermans pertinentherkend als te zga gezien in gezelsKliap vangenoemdep A R b het vertrek der stoomboot vnii Middelburg naar Rotterdam op denmorgen na het gepleegde feit M C De Eerste Kamer der Staten Generaal ia tot hervatting van hare werkzaamheden byeenge roepen tegen Woensdag 6 December a s s avonds te half negen nre Naar men verneemt i de heer Buma te Sneek oudlid der Tweede Kamer on voorzitter der Vereeoiging tot droogmaking der Zuiderzee zeer ernstig ongesteld 103 van de 130 etalknachts vaa de Amsterdamsche Omnibusmaatschappy hebben aa de directie een adres gezonden om haar te verzoeken hon den vrgen dag wanneer die op Zondag valt geheel vry te geven zoodat z hunne kerkelgke plichten zulten kunnen vervullen en hun loon met ƒ 1 per week te verhoogen Men schryfl uit Meppel Ia de vorige week wist zekere Joohem Plaket op bgna onverklaarbare wyze nit het arrestante nlokaat alhier ie ontunappen waarin hg wegens diefstal was ondergebrdoht Zaterdag wist hg te Steenwijk van eenfge ingezetenen giften te krggen door een verhaal dat zgn vaartuig gezonken was en daarbg zgoe vrouw en kinderen omgekomen waren mot welk verzinsel hg vroeger in andere plaatsen ook reeds zyn voordeel had gedaan Met twee veldwachters op weg naar de plaat waar het ongeluk zou gebeurd zyn poogde b j wederom te ontvluchten doch hy werd gevat en nadat hg bekend hfid Jochem Pleket te zyn en de schipbreuk te hebben verzonnen weer naar hier overgebracht Te Veere is door den kerkeraad der Ned Herv gemeente Zaterdagavond 1 1 eene leesen gezelachapszaal geopend met het doel jongelingen en mannen van iedere godsdienstige gezmdie gelegenheid te verschaffen zich den avonds nuttig en aangenaam bezig te houden Verkoop en gebruik van alle alcoholische dranken zijn er verboden De zaai ia door Burgemeester en Wethouders welwillend ten gebruike afgestaan Als een bewijs hoe de liefhebberg in h t verzamelen an postzegels toeneemt kan die Ze maHltte eolilor aan het toonecl een einJe door den bond tot zich te roepen en aan don hAlsband vast te houden Jammer meende haar begeleider U moest dit duet niet hebbea gestoord bat was werkelijk amusant Diana schijnt goede gronden gehad te bobben om tegen roo n landlooper zoo op t staan Htt schaadt volstrekt niet dat Diana zulke lui op oen eerbiedigeo afstand houdt Mag ik weten wat ge bier zoekt F vroeg hg barsch aan deo vroemden die langzamerhand oprees De man maakte daarop een buiging voor Hilda alsof hy een grande van Spanje was Mag ik mQ op U beroepün soboone jonkvrouvrPz ido hij torwyl bij den rrager met geringschatting aanzag Ik genoot op een morgenwnndoling op dit r oo fraai gelegen punt van hat heerlyk uitsicht en gebruikte dan mijn armzalig ontbyt Dat heeft zeker de vroattuoht van den hond opgewekt Aoh lieve hemel het is toch bard voor een man op myo leeftyd zyn leven tegen zulke tegenstanders fi moeten verdedigen Ken mooi dier en van een fraai ras Diana heet hy dusP Kom bier DUoa Wy willen vrienden zyn Ky hield den hond eea atuk brood en spek voor en sio alle kDoirigheid was opeens verdwenen My komt het voor dat ge je hier verscholen hebt om iets te kannen af te zien zei Kdwin Wees zoo goed om je te verwijderen Ik ben nog uw sobnldenBres viel Hilda hierop in tarwijt zy zich tot den geheimzinnigen man wendda Maar ge waart ook zoo eensklaps verdwenen haalde mat aagstralligen baast baar gold nen dat te Amsterdam eu tweede vereenigiug ia opgericht onder dan naam van Neder landache Philatelisten Clnbc DeÉe club stelt zich ten doel het bevorderen der Postzegelkunde en het saambrengeu van Lief hebbers verzamelaars De bedoeling van de oprichters van deze club 19 tevens om bij voldoende deelneming te trachtten een vast vereenigiugslokaal to verkrggen dat voor leden dagelyks geopend is en ook gelegenheid geelt tot het houden van kleine tentoon ate Hingen enz Het secretariaat ia voorloopig gevestigd ten haize varj den heer Johan K Koning O Z Achterburgwal te Amsterdam die tevens 9 U Tecbuiach Adviseur aan deze club verbonden i Bg de opruiming der waggons aan den Omval bleek gisteren dat de locomotibf diep iu den modder was gezakt zoodat drïe bokken voor öet4ichjen noodig waren Te ongeveer 12 uur was de machine gelicht en op de zolder schuit geplaatst de brug was byna met beschadigd en dadeiyk draaibaar Het spoorwegverkeer was dan ook te 2 uur hersteld In haar Antwoord op het Voorloopig Verslag zegt de R geeriiig niet het voornemen te hebben in den aard der betrekking van directeur van hel Kabinet der Koningin verandoriug ie brengen Wel wordt overwogen enkele werkzaamheden die thana door hot Kabinet worden verricht eu die meer behooren tot den werkkring van verantwoordelijke Miniaters daaronder te brengen Tegen de dienstbode te a Hertogenboach die haren meeater achtereenvolgens tot bg de 400 ontnam en voor dat geld haar uitzet en de meubels kocht noodig voor haar huweiyk ia 2 jaar gevangenisstraf geeischt Het nummer der Itinstrirte Zeitung van 25 dezer bevatte de afdeelingen van de nieuwe observatoria op den Mont Blanc en op de Monte Bosa het eerste naar eene eigenhandige teekening van den Franschen uatuurknudige Jansseut het tweede naar eene photogaphie vervaardigd Het observatorium op den top van den Moot Ulanc 4810 meter hoog word 8 September jl voltooid en in de zitting van de Academiu van Wetenschappen te Parys van 25 October jl werd mededeeling gedaan van een ingekomen schryven van Janssen waarin deze verslag deed van Ae waarnemingen die hg in het observatorium gedaan had over de vermindering tescbJB voor den dag zonder den hond los te laten en bood den man ean douceur aan dat de man met zekere sohroomvattigheid aooepteerde O het is met myn doel wa rdo damo zei bij met goed voorgewende verlegenheid inderdaad ik ben zoo iets niet gewoon Hst is zeer stootend voor een man in myn geval Hü zwoor een uogenhllk dan stamelde hy geroerd maar ik mag niet trotsoh zijn Ik hoopte zoo spoadig myne voorstelling te kunnen KOven maar de datum is nog niet vastgesteld Allerlei formaliteiten houden het tegen en daarom wandel ik tusschenbeide maar oen beetje in deze heerlijko dreven Toch is het myn vaste voornemen hier proeven myuer bekwaamheid te gaven Hy groette daarop en varw derde ziob met de woorden In nllo gcvatleyHI qe g nog van mij Pat klonk balf als = = By Hilda was alle en ze was zeer in haar s raad kwam inwinnen en had YAma te kunnen verlat Toon liilda de vertuohtiog had geuit dat hat herfat wae was dit jaargetijde nog op het sehoonst het gaf vrachten en de boomen waren nog niet geheel biftderloos We gun eenige weken verder en de herfst doet zioh van zijn leelyksto zyde kennen Aegen en wiodvlageu konden toch Hilda niet weerhouden op zekeren doukoren dag roet den houtvester mode in htt boeoh te gaan om een goed werk te verriohteu De houtvester bsd namelijk den vorigen naohtin ton ovsrdekto weg een mensch op den grond liggande gevonden In het eerst meende h j dat de man dronken was maar b nader oadersoak blMk eu verzwakking van de zuurstofstrepeu i het zonnespectrnm een bewys dat dese aan d n dampkring der aarde toe te schrgven v n Het observatorium op de Monte Uopa op een na den boogsten berg der Alpen is opgericht op den top der Punta Guïsatti 455 meter hoog op een na den boogsten der t toppen van de Monte Rosa ten zuiden van den boogsten top den Dufour iop gelegen Dit observatorium werd 18 Augustus jl geopend en in tegenwoordigheid van de koningin Margaretha van Italië die daar eenen nacht doorbracht ingewyd De burgemeester van Werkendam heeft door tusschenkomst van den minister van bniteulandsche zaken voor kapitein G £ Olihof van bet schip De Twee Gebroeders een praohtigen zilveren nachtkyker ontvangen toegezonden door de Kngelsche regeeriog met een toepasselgk opschrift er op g raveerd Gisteren nacht is er een brutale dietstal mot inbraak gepleegd ten hnize ran W H te BergQin De dieven hebben slechts twee gouden dameshorloges kannen machtig wo eu Door het vallen van eene vaas van de staretaire waarvan ze bezig waren het slot te forceeren werden de bewoners gewekt waarna de inbrekers de vlucht namen Iu denaelfden nacht werden elders in het dorp ruiten ing slagen Dit laatste ia in den laatsten tgd byna eiken nacht het geval De opeabare veiligheid laat by avond veel te wenschcn over en de politie acfagnt niet handelend te durven optredeu In graaf De Nenville die dezer dogen overleed is een bg de Paryzenaars zeer bekend persoon heeng oan Steeds reed hg in een open rytuig rond zyn proza en po3sie uitdeetende of twistende met de buorkoetsiera die bg beknibbelen wilde Graaf De Nenville was een monomaan Eerst meende hy dat bg door onzichtbare vyanden achtervolgd wenl daarna wgdde hg zich aan staatkunde dichten sohryfkunst ten slotte leed hg aan grootheidswaanzin en deed hy de meest buitensporige dingen Geruimen tgd wensohte bg een staatkundige rol ie spelen en stelde zich candidaat voor de Kamer of den gemeenteraad maar to vergeefa hy werd altyd geslagen Xn 1885 dong hy naar den poat van af vaardigde voor de Ardennen Hy stelde zich aan zgn kiezen voor als rojalist socialist eu revolutionist beloofde alle banken te doen afschaffen die zeide hg de arbeidende klooseu ten gronde deden gaan Hg werd wedw ga dat hy door een val gewond en later ayn bewusMijo was kwijtgeraakt De houtveator had hem medegenomen naar het jaohthuis hem daar bygebraoht en zooveel mogelgk geholpen maar hy kon nog niet vervoerd worden Hy zag er niet nit als een handwerksman maar als een soort beer Hik had geslapen als een os en toen h wakker was Aworden eu poogde op te staan bad bjj dit nieintunnen doen daar z jno enkels vteeselyk waren gezwollen Daarom had de hnutvester HihU s hulp ingeroepen en niet vergwis 7m was terstond bereid gewoesi mede te gaan om te zien wat ze kon uitvoeren In den ho k van hel vertrek zat een bleeke gestalte mei hot hoofd op oen kussen eu de oogen gesloten alsof het een dood o was Wat een wonderlijke gelijkenis meende Hilda eu een donker voorgevoel kwam by haar op Hot dunne verwarde haar op het bleeke voorhoofd van den zieke de halfgeopende kleurlooze lippen de slordige baard on het tanige goztcht vermeerderde de gelykenis nog lltj is weer injijeslapen zei de houtVfstersvrouw zsoht tot hsar Als men zoo mat is moest men in bed blijven Maar dat manivolk is altyd zoo eigenwjjs Kog nityd keek Hildx die zelf zio bleek als ean lijk HRs Keworden naar de bewegingloos gestalte Het was baar of zy een lp neen een spook zog Langzaam keerde z zioh miar de vrouw en vroeg byna onhoorbaar iigp Ja ja knikte de vrouw met een loort van zelfvoldoening fTmrit MTW