Goudsche Courant, woensdag 29 november 1893

Onder leiding van den heer W F Morgadant hield de iZuidhollandscbe IJsvereeniging Zaterdag te s Hage een Tergodering met het doel üm te geraken tot vorming van een Bond van IJsvereenigingen in Zuid Hollaud Op die vergadering waren vertegenwoordigd de IJsclobi tü Loosdninen MaaFsInis de Rijnstreek Schipluiden Sassenheim Lisse NoordwiJk Kethe Delft Voorschoten Leidschendam Nftaldwtjk en a Oravenhage terwijl een afgevaardigde vau Kralingen als belangstellende aanwezig was Alvorens te besH SBen of eeu bond zon irorden tot stand gebracht werden behandeld de ontworpen statuttn van den Bond Als doel van den Bond werd gesteld de bevordering van het verkeer op de jjsbanen in Zuid Holland door de vorming van plaatselyke lJavereeni iügeu rn bet in beheer nemen van anders onbeheerde gedeelten gelegen tosschen de banen van aangesloten Vereenigingeu eu wel met dien verstande dat daardoor voor het algemeen belangryke verkeerswegen worden geopend Bij de gedachteuwiiseliog over de statuten werden deie nog in verschillende opzichten gewijzigd O a werd bepaald dat onder de aangesloten Vereenigingea door wier afgevaardigden het Boiidsbestuur wordt gevormd ook gerekend worden die Vereenigingen die zich niet kunnen aansluiten aaa de bestaande banen en welke minstens 25 donateurs van den Boud nit hun leden tellen dat bet uitvoerend comité zal bestaan uit 7 personen dat tot de vergaderingen toegang zollen hebben ook de leden der Vereeniging met recht van deelneming aan de beraadslaging maar zonder stemrecht Vervallen is de bepaling dnt by ontbinding van den Hond eventiieele baten of schulden alsdan onder de Vereenigingen zul en worden verdeeld of er van opgevorderd worden alles naar rato van de bedragen van ieder der Vereenigingen Hierdoor is de ünancieele aaosprakelykheid geheel gelegd op de schouders van het Bondsbestuur Na vaststelling der statuten werd besloten tot vorming van den Elond en verklaarden reeds zich daarbii aan te sluiten de Vereenigingen te Leidschendam Loosduinen Maassluis Schipluiden BaHsonheim Lisse Noordwyk Kelbel Delft Naaldwjjk De Lier en s Gravenhage Voor de Rynstreek en Voorschoten werd voorwaardelijk toegetreden Besloten werd tot benoeming van 7 leden van het uitvoerend comité en tot de constitutie van het Bondsbestuur eerst over te gaan na verkregeu bewilliging op de statuten Met het oog op de wenschelijkheid om den Bond reeds in den naderenden winter in werking te brengen stelde de heer P F L Waldeck uit Loosduinen evenwel voor het bestuur van de Zuidholl IJsvereeniging alhier onder dankbetuiging voor zjjn welgeslaagde pogingen voor heti tot stand brengen van den Bond en met machtiging te handelen volgens de bepalingen der vos esteldo statuten Dit voorstel werd by acclamatie aangenomen waarop het bestuur zich bereid verklaarde in dien zin handelend op te treden in afwachting van de vergadering fder afgevaardigden van het Bondsbestuur tot benoeming van een uitvoerend comité Reeds nu verklaarde het voorl comité aan een der afgevaardigden pogingen te zul en aanwenden om by besloten wa er het spnien Booveel mogelijk te vermijden Directe Spoorwegverbinding met GüUüA Winterdleost 1 893 94 AangcvaDgeD 1 October TUd vao Greenwich 18 19 58 1 94 3 58 1 05 1 19 1 19 9 38 1 98 1 44 4 10 KOTTIiRDA U e O IJ Dl 9 61 10 17 11 60 19 90 10 97 10 34 10 41 10 47 19 08 19 40 80 iHaga 8 i9 9 iVe a4 10 07 11 97 19 41 19 61 1 43 1 57 4 96 6 95 6 56 6 41 7 43 8 5 10 15 11 16 11 40 19 OOr DA UTBECHT aoad 6 85 6 40 f 66 8 08 8 91 10 19 10 65 19 48 9 93 3 18 4 16 4 47 6 98 6 017 45 8 88 10 08 Oudew 5 50 6 54 11 09 9 37 5 37 7 69 10 99 Woord 6 57 7 018 11 8 40 11 16 8 44 5 04 6 44 6 17 8 06 10 88 Hl mtleli 6 04 7 08 8 46 11 93 9 51 5 10 6 6 7 8 13 10 84 Ulrwht 6 18 7 88 8 98 8 41 9 10 61 11 46 1 90 3 08 3 60 4 48 6 99 6 916 36 8 98 9 10 10 69 BOUD A i USTIBDAU Oouds 6 40 8 91 10 06 10 55 19 11 9 51 Anitatdui Wp 7 59 10 10 66 U 19 1 1 40 OÜ 1 14 M U ie U t4 1 U l l lage doch besloot ie prolegteeren Met behulp van yne femilie wist hy by den toenmaligen pTeaideni Grévy gehoor te Terkrygen en vroeg de ongeldigTerklaring der verkiezing TftD zgnen tegenstander op grond van oiukooperfl en vervolging Grévy deed zgn uiterste best om van hem verlost te worden en wees hem en slotte de deur Def Neuville troostte zich over z n tegenspoed door het vervaardigen van een lang gedicht waarin fay zyn wederwaardigheden alacaudiüaat schetste en dat hy in het openbaar voordroeg en zong In zyue gedichten behandelde by alle mogelyke onderwerpen iMijn werken placht hy te zeggen zijn zedelijke waarschuwingen voor de regeering en het volk om den verkeerden weg te verlaten voor bet te laat is Toen hy zich in 1890 weder candidoat gesteld bad ditmaal voor den Paryschen gemeenteraad verrichtten de sanj akkers hunnen arbeid niet naar zyneu zin Hy ont sloeg hen Den volgenden dag zagen de verbaasde Paryzenaars den graaf in een open rytuig gevuld met aanplakbiljetten potten styfsel en kwasten rondryden door zyn district In een gekleede jas met een bloem in het knoopsgat en hsndscboenen aan ilaktehy toen zelf tot groot vermaak der voorbygangers zyne biljetten aan Op zekeren avond zag by aanplakkers van zyn tegenstander die hunne biljetten over de zyuen wilden plakken Woedend schold du graaf de manncD voor al wat leelyk won en werd eindelyk handgemeen met hen Decrlyk gehavend met gescheurde kleederen en blauwe oogeu bracht hem do politie met de vochtende mannen naar het bureau waar de graaf op de meest ondubbelzinnige wyze aan zyno verontwaardiging lacht gaf De commissaris raadde hem aan kalm naar bois te gaan zich wat op te knappen en zich verder niet weder rapt aanplakkers in te laten Sinds dit oogenblik leed hy aan vervolgings waanzin in ieder mensch zag hy een moordenaar of giftmenger Uit wantrouwen deed hy zelf yo iokoopen op de mnrkt Hy stond in een zeer goed blaadje by dekoopvrounen omdat hy nooit dong Zy bewaarden steeds het beste voor hem Tot dank verheerlykte hy ze in tallooze sonnetten Vier maanden geleden vatte hy een hevige koude De doctor beval volstrekte rost en verhaastte daardoor zyn einde In hem heeft Parijs niet alleen een zonderling maar ook een medelydend en edelmoedig inwoner verloren Ben onzer lezers meld ons als curiositeit zegt Het Centrum dat hy dezer dagen in Brussel zynde een straatnaambordje zag waarop de volgende naam voorkwam Reu du lait battn Afgerammelde roelkstraat Men dient zich hierby te herinneren dat in de Belgische hoofdstad de beide talen Fransch en Nederlandsch burgerrecht hebben De bedoeling zal wel geweest zyn de straat te noemen Kamemetkstraat Volgens het negende jaarverslag der cVereeniging tot christelyke verzorging van kranksinnigön en zenuwlyders in Nederland bedmagt het kapitaal dat ïn Veldwtjk en Blnemendarit is gestoken nu reeds de som van l millïoen gulden Veldwyk alleen kostte tot heden voor aanbonw grond enz byua 4 ton aan n eubilair ruim 10 duizend gulden Bloemendaal roim IBO duizend gulden aan meabilair byna 16 duizend gulden Intassrhen behoeven de 6nancien niet tot bezorgdheid te stemmen de ontvangsten kloppen zoo ongeveer mei de aitgaven 7 S5 8 3E 7 8 1S 7 S A 7 4 8 5S 7 86 9 05 Oondt Mooidnofat Ninwerknk 0 mIIi Bottaidim 7 Boltndun i a i Oipelle S IO 6 Kieuirerkerk 5 19 6 Moordracht 5 96 Ooud S S9 6 1 eouDi 0 nid 7 S0 8 40 9 04 8 7 10 49 U U 11 91 l Ol 11 01 1 13 1 18 1 94 1 33 1 98 ZO M 7 48 8 61 Bl Kr 7 47 Z Z4S ir 7 63 9 0l N dL d 8 0S Voorb 8 07 9 18 11 IJ Mei het oog op den grooten omvang van de bestnurstaak is het getal leden van het bestuur uitgebreid tot 15 en bestaan er vier comroiisiSn waaronder hot gestichtshestuur voor het te bouwen gesticht ie Zuidlaren i bestaande nit de hceren A Brumraelkamp voorzitter S S Hofstra secretaris en L de Vries Hzn penningmeester lo De Toekomst te Groningen werd Zaterdagavond eene meeting gehouden waarin gesproken werd over de werkloüeheid IrbHu die de tairyk bezochte vergadf riug opfuü hekelde de 8ocieteit van Handwerkslieden die Scba ter heeft gedéballoteerd met 192 t gen 51 stemmen en schold op den Bond van Orde Hy hoopte dat de arbeiders bet werk hun door dezen Bond aan te bieden zonden verachten Als spreker trad op den heer H i n Kol van Brussel die eene breedroerige beschouwing hield over de werkloosheid Het aantal lydenden zal meent hy dit jaar nog veel grooter zyn dan vroeger en men kan reeds rekenen dat in ons land eiken winter ééa millioen menvchen van de weldadigheid leven die rernederend werkt op hem die ontvangt eu ook op hem die geeft Het bevreemdt spreker altyd dat er niet meer genomen wordt arn dier handelt heel anders en leed hy met vrouw eu kinderen gebrek by zou het brood nemen dat hem misdattjg onthouden werd Ook Luther en een katholieke aartshisscbop hebben erkend dat hy die een brood neemt omdat hy honger heeft geen dief is lo se U Oi 11 0 11 1 ii ts 7 47 8 18 10 08 10 11 7 45 i DEN M 1 A 0 97 8 65 4 46 6 87 5 69 7 18 8 95 9 87 10 45 11 11 1 4 67 6 11 6 16 6 S 6 81 6 86 6 90 10 11 4 47 6 98 7 46 10 08 6 46 6 86 9 S7 11 10 6 i0 9 17 ll li Nu er gebrek geleden wordt is het niet voldoende den arbeiders te wyzen op hot paradijs van het socialisme Het is de plicht van den medisch en ook van den propagandist de werkloozen te steunen de arbeiders zonden anders te stellig worden om nog geestdrift te gevoelen voor het edele het sociolisme De gemeentebcstareu zouden veel kunnen doen tegen de werkloosheid zy moesten arbeidsbeurzen stichten volkstuinen en parken Inten aanleggen krotten laten afbreken en huize laten bouwen heidegrond ontginnen en moerassen Irooglcggen alles under toezicht van werk lieden vak vereenigingen naar het voorbeeld van de uitittekeud goaloagde proef te Mannheim De Staat moet helpen zoolanger nog rijken zyn die getroffen kannen worden door zware belastiifgen maar in nlaats van dit te doen zal de regeering weer met geweld en ruwheid optreden En al wordt de kreet der wrake met wrerel ingehouden het is nog niet zoover dat de socialisten geweld met geweld kunnen keeren en dit door de schuld van de arbeiders zeUen die het eenigo redmiddel zich nauw aaneensluiten nog niet hebben aangegrepen Uet ware razerny reeda nn op te staan tegen de gewapende macht Maar de arbeiders moeten zich niet in hunne krotten terugtrekken laten zy in drommen door de straten gaan en de wacht honden voor de poorten der kerken Laat hen met de slavenketenen rammelen en strijdliederen door de straten doen galmCn dat de ryken sidderen op hunne donzen bedden Zy mneten aankloppen by de gemeentebestureu en by de Tweede Kamer Het zon oenen diepen indruk maken als nit alle gemeenten van ons land drommen arbeiders naar Dea Haag trokken om te eisohen datgene waarop zy als mensch recht hebl en Het zou een onvergetelijk feit zijn als drommen van duizenden voor de Tweede Kamer stonden en één als woordvoerder optrad die zon kunnen zeggen daar staan die armen die tot werkloosheid zyn gedoemd zij klagen n nan want aan ons behoort wat gy zqo ruw hebt verbrast Schaamt Q over den roof dien gy op de vruchten van hunnen arbeid hebt gepleegd Het blonde Koningskind van Nederland beeft geen recht op een weelderig diner zoolang pt nog één hongerige werklooze op straat doolt enz enz ModdiTman vroeg of er geene bezwaren aan verbonden waren zich in drommen op straat te begeven hü bad er met de betooging op 1 Mei dt nadeelige gevolgen van ondervonden Üe heer Van Kol erkende dat er bezwaren tegen bestonden maar de politie zoo zich ook nng wel eens beraden alvorens van de siibe gebruik te maken als zy die honderden arbeiders voor zich zag En hj wenschte te verklaren zich verplicht te achten oowel hier als elders de gevaren te deelcn Dat dezt verklaring juist het luidste applaus uittokt is zeker wel kenschetsend Pieter van der Donk ried aan naar de Bargeroeesters in alle gemeenten ie gaan de regeeriDg kan toch niet overal soldaten en marecbauchees eenden Morgen is er eene openbare vergadering van de sociaaldemocratische vrouwenvereenigiog der vaartgemeeDBcfaap tnsschen des IJsel ea de ringvaart van den Haarlem mermeerpolder is thans verschenen Eenparig is de commissie van oordeel dat de besluiten van Juli 1887 Nor 1890 en Juli 1891 deze zaak betreffende behooren te worden ingetrokken Een minderheid In die commissie stelt de haudhaviDg voor van bet besluit van 15 Nov 1892 rakende de aan Gouda nit te keeren schadevergoeding van 232 692 zoodra het beheer van de Gouwe met het daaraan verbonden recht tot tolheffing op de provincie oveigaat Aan de handhaving van dat besluit verbindt die minderheid echt r de nitnoodiging aan Oed Staten om daaraan met dien verstande uitvoering te geven dat het onderbond der bestoande Gouweksden met inbegrip hunner kunstmatige verdedigingsn erken blyven ten biste der tegenwoordige onderhondaplicbiigen onder toekenning van zoodanig subsidie als door de Staten in overleg met de besturen der langs de Gouwe gelegen polders zal worden bepaald De meerderheid der commissie stelt voor om ook dat besluit van 1892 in ie trekken gelijk het voorstel vau het cnllegie van Ged Staten luidt aU zynde een aanhangsel van bet besluip van 1887 De commissie die haar zeer aitvoerig rapport aanvangt met een overzicht der geschiedenis der zaak sedert 1874 constateert eenparig dat de zaak van de verbetering van den vaarweg Kottenlam Amsterdam langs de Gouwe ook na aanneming van hot voorstel van Ged Staten niet ter zyde kan worden gelegd en spreekt den wensch uit dat pogingen zullen aangewend worden door Gedeputeerden om in overleg met hun anibtgenooteu in Noord Holland dat doel te bereiken tot minsten maatstaf van de te stellen eischen der inrichting van het vaarwater riannemende de behoeften waarin de waterweg tuMcben den IJsel en het Noordzeekanaal kan voorzien na de volLooiIng van het Merwedekanaal dat zyn lo die van hetbinncnlandsch verkeer 2o die van de vaart op België 3o die van de Rynschepen naar de Rijnstreek Leiden en Haarlem en 4o die van He Rynschepen welke een lading voor Rotterdam en Amsterdam hebtwn Is de commissie op dit punt tot zooverre eenstemmig haar meerderheid meent dat niet moet worden overgegaan tot uitvoering van de verbetering van eenige gedeelten van den vaarweg op ZuidHollandsch gebied wanneer slechts een gedeelte van den eheelen binnenlandschen vaarw tusBchen IJsel en Noordzeekanaal op niet geheel afdoende wyze zoude verbeterd worden nl erkent zü dat de uitvoering der werken door de minderheid van het college van Ged Staten voorgesteld zeer ten gerieve der scheeproart zouden trekken Daarentegen geeft het meerendeel van de leden der minderheid boven alles de voorkeur aan het voorstel der minderheid vau het college van Ged Staten Eenstemmig wenscht de commissie op den gebeelen waterweg een gelijkmatig heffing van rheepvaartrechten voor zoover deze rechten behouden moeten blijven Zy vleit zich dat wanneer de samenwerking van de beide provinciale bestnren tot bereiking van het doel zal verkregen zyn er ook termen zullen zyn voor de Regeering om in navolging vun hetgeen zy voorheen deed van haar belangstelling en financieeleu steun in de eene of anderen zin bljjk to geven omdat het hier geldt een algemeen scheep vaart be lang De conclussie der meerderheid van de commissie luidt lo Het voorstel van het college van Ged Staten d i intrekking der 4 m den aanh f genoemde besluiten aan te nemen Prov Staten van Z Holland Het rapport der commissie benoemd by besluit van 7 Nov IL om vnn advies te dieoen omtrent het voorstel betreffende de verbet rinf 2o te boaluiten Ged Staten uit te noodigen om met bekwamen spoed met de R eeringen met Qed Staten van Noord Holland iu overleg te treden om een plan te beramen waardoor hetzy door hei Rgk met subsidie van de beide provinciën te zamen of door iedere provincie op haar gebied met subsidie van bet Rijk 7 10 4 60 4 57 6 04 5 11 5 80 6 66 6 03 6 10 6 17 6 96 9 40 9 47 9 54 10 1 10 10 U O 11 88 7 80 11 09 U S6 n M 1 45 1 55 9 09 9 09 9 16 3 30 960 3 48 4 90 4 46 4 66 6 09 6 09 8 10 7 07 7 17 7 94 7 31 7 37 9 86 9 44 9 iC 3 10 9 48 6 66 4 08 HAAG Hag 6 48 7 80 7 43 9 98 9 4610 Voorb 5 64 N d L d6 59 Z it6 08 10 88 Bl Kr 6 14 ZO M 6 19 10 41 1411 88 18 16 1 88 9 16 r45 3 4lS i 90 1 44 1 1 49 4 15 4 4 5 91 7 8 06 9 88 4 4 7 06 7 11 7 90 7 96 7 31 1 68 8 04 9 09 9 4 9 54 5 09 Oniidn 6 30 7 50 li V SS 10 6 10 59 I9 o3 19 46 9 90 9 45 S l5 4 l3 4 43 S Vo 5 5lJ 43 8 86 lo o8 a de vaart van af de fJsel tot Amsterdam zooveel dconlijk worde gebracht op een geiyke breedte en diepte DTHKCHT GO UD A 0 60 10 07 10 641 9 04 9 10 10 83 Ulnohl 6 83 7 50 9 9 53 11 34 18 08 19 60 8 10 8 69 4 48 6 36 7 48 Hirmelen 6 47 8 03 10 09 19 19 8 14 4 06 4 66 Woardon 6 68 8 10 10 15 19 96 4 19 Uudi ur 7 07 8 19 10 94 18 49 4 94 9 19 Gouda 7 10 8 319 84 10 37 18 06 19 55 1 18 3 604 37 5 80 7 08 8 80 8 41 9 39 10 40 tl 86 AMSTIiKDAUSOVDA 9 47 10 09 ll Ot AmU rdwn 0 8 7 65 9 4 11 10 11 97 9 40 4 10 t lO 7 88 AlEllerdimWp 6 60 8 10 9 66 11 16 11 48 8 56 4 ft 4 86 7 40 OeodA 7JI0 I ie i 11 18 18 11 1 10 li Mt Mi b dMrnit worden wegganomen toot foorerdit loader te groote toeten mogelijk zal bljken de meelt hinderljke krommingen enTernaawingea boven alles c do tollen thani op die vaart geheven worden e haft althan tot aan soo laagmogeiyk bedrag worden teruggebracht Do ooncluMie der minderheid van de commiuie luidt te bealniton lo tot intrekking der basloiten van 1887 1890 en 1891 de 3 eersten dua der in den aanhef genoemde 2o to handhaven het besluit van 15 Nov 1892 no XI en Ged Staten nit to noodigen daaraan uitvoering te geven met dien verstande dat het onderhoud der bestaande GoDfrekaden met inbegrip harer kunstmatige verdedigingsverkeer Wgve ton laste der tegenwoordige onderhoudsplichtigen onder toekenning van zoodanige subsidie als door de Staten op voorste van Ged Staten in overleg met do besturen der langs de Gouwe gelegen polders zal worden bepaald 3o 6od Staten voorts uit te noodigen n In overleg te treden met Oed Staten van Noord HolUnd ter bereiking van het gemeenscbnppelgk doel dat de waterweg van Gouda langs Alphen Haarlemmermeorringvaart tot in het Noordseekanaal worde rerbeterd naar geleken door beide coUegiën vast te stellen maatstaf zoo weinig mogelyk doch in elk geval geiykmatig bezwaard door vaartrechten b daarna te trachten om gezameniyk met Ged Staten van Noord Holland in overleg te treden met de Regeering ter bereiking van bet doel dat ook van Kgkswege worde bgijedragen tot verbetering vnn dien iu hot algemeen scbeepvaarthelnng nog zoo beteekonenden waterweg vooral ook voor schepen met staanden mast e Nadat de onderhandelingen met Ged Staten van Noord Hulland en c q met de Regeering z n algeloopen daarvan aan uwe vergadering verslag uit te brengen zoo noodig vergezeld van bepaalde voorstellen omtrent de uit te voeren werken en de te heffen scheepvaartiochton met byvoeging eener roming der kosten tot uitvoering der werkeo en tot ez ploitatie van den vaarweg op Ztiid Hnltandsch gebied waardoor de benoodigde fondsen van aanleg onderhoud en bediening kunnen verkregen worden d aan uw besluit van 15 Nov 1892 uitvoering te geven zoodat de daarin bedoeldeovername in beheer der Gouwe intreedt op 1 Febr 1895 en Ged Staten nit te noodigentydig aan u de noodige voorstellen te doenbetreffende de na dien datum door de provinciete heffen tolrecbten ter vervanging van diethans dottr debemeente Gouda geheven worden Voortrfi GotT Staten nit te noodigen gevolg te geven aan de sub 2 en 3 omschreven voorstellen Bolténlandsch Overzicht Uet Fransche ministerie is het ItaUaansch op den voet gevolgd Beiden hebben één trek gemeen zy zyn zeldzaam zeker in de parlementaire jaarboeken te midden der beraadslaging heengegaan zonder dat een hun vyandig votum voorafgegaan was Doch daarmede houdt ook de tely heid op Het Italioansche Kabinet had bet besef dat het niet meer op meerderheid kon rekenen Het rapport omtrent het bankschandaal dat nog al wat tegen het ministerie te lezen gaf had zyne kracht gebroken Het Fransche Kabinet ie door toedoen van bet radicale clement in zyn midden uiteenge a8t Feytral Terrier en Viette begrypende dat de wending die de beraadslaging over de interpellatie van Janrès en Millennd genomen bod hun oanblyven in het gemengde ministerie onmogelyk maakte verlieten by de discussie de ministerieele bank woar hnnne ambtgenooteu hen trachtten te bonden en gingen op die der afgevaardigden zitten Dit was genoeg gezegd Er wordt b9weerd dat zy reeds voordat eergisteren de zitting geopend was hun ontslag hadden ingediend maar dat men ovareen was gekomen dat het eerst nk de zitUng bekend zou worden gemaakt Hoe dit zij door hun aftredet is het om zich aan geen voorspellingen op langen terrayn te wagen althans voor dit owenblik met de tconcentration républicaine gedaan Bij de samenstelling van het ministerie had men het er nog mede beproefd De eonoetitration répabUcaine bleef het stokpaardje ran vele radicalen om dat zy er wél b gevaren waren doch het ging niet langer met een gemengd Kabinet De meer gematigde linkerzyde had reeds voorlang aangedrongen op een zuiverder toestand Wat in vroegere tyden goed was toen men te stryden had t n eene nog machtige monarchale party en ook tegen het Boulangisme was thans ge bleken onhoudbaar te zyn verlammend voor het voeren van een regeeringsbeleid naar voste beginselen En soo is gevallen wat vallen moest 5f het een óf het ander Te Rome soekt men nog naar een nieaw Ministerie De Koning had eergisteren een onderbond met Grispi en Ricotti en gisteren een met Biancheri De uiterste linkerzyde beslcK t een manifest uit te geven meteen omschryving van de hervormingen die zij noodig acht Wat betreft de kans met Grispi weer als Ministerpresident zal opfaeden seint de correspondent van de Pronkfurter Zeitong uit Rome De pogingen der Üuitsche bUden ten gunste van Grispi worden hier niet als ernstig beschouwd Men gelooft dat Crispi s rol iu de politieke wereld ia uitgespeeld Voor het oogenblik beeft de beer Zanardelli de meeste kans Ook in Spanje ware byua een ministerieele crisis nitgebroken en nog is daar het gevaar niet van de lucht Nu de veldtocht t gen de Kabylen wegens het mislukken der onderhandelingen met det Sulans broeder Arasf voorgmd zal beginnen was opnieuw gewezen op de weuschelykheid dat de minister van Oorlog Lopez Domingues persooulyk het opperbevel zon aanvaarden terwijl generaal Macias het bevel van Melilla zou behouden Daar echter Lopez bezwaarlyk op twee plaateen tegelyk kon wezeu diende dan een ander tot minisier benoemd te worden ofschoon sommigen het tegendeel beweerden en de dubbele hoedanigheid van minister en generalissimns in één persoon jaist een voordeel achtten Het verschil van zienswyze scheen zelfs tot een crisis te leiden en vooral Gamazo de minister vhn Financien die voor de expeditie naar Melilla al 15 millioeu pesetaas heeft moeten uitgeven en met schrik den bodem van de schatkist reeds ziet doorschemeren wilde absoluut aftreden Zaterdag heeft echter Sagasta in een door hem gepreside rden ministerraad den storm nog bezworen Gamozo wilde dat het geheele Kabinet zou aftreden om Sagasta gelegenheid te geven tot vorming van een splinternieuwe combinatie met uitsluiting van maarschalk Lopez die dan unar Marokko zou gaan maar Sagasta wilde de reeds bestaande moeilykhedan niet nog door een ministerieele crisis vorei ard zien en meende dat in plaats van Lopez Dominguez dan maar maarschalk Martinez Campos als opperbevelhebber naar Afrika moest Aldus werd besloten En reeds gisterenavond is Gampos op reis gegaan naar Melilla waar nu weldra doortastende operutiën te wachten zyn want Campos en Lopez zyn een paar evenknieën van wie raoeilyk valt uit te maken wie van beiden do knapste is en wie hei schitterendst verleden heeft Prins Bismarck beeft toen hy aan het bewind was eenige malen van een nieuw wetsontwerp verklaard dat hij dit enkel indiende ora een qnitantie in handen te hebben dat het door de volksvertegenwoordiging verworpen was Dit ia altyd een bedenkelyke politiek vooral wanneer een buitenlandsche mogendheid in het spel is De Duitsobe regeering zal daarom iadien de thans naar eene rommiseÜB verwezen handels ver drjjgen metRuraeuië Spanje en Servië verworpen worden goed doen den Hijksdag te ontbinden Men acht het echter waarschyntyk dat de commissie de verdragen zal goedkeuren en dat de Ryksdag haar daarin zal volgen By de bespreking der verdragen vielen de agrariërs de regeering heftig aan De rykskanselier Von Caprivi erkende onverbloemd dat die aanvallen op hemzelven gemunt waren in een waardige en krachtige rede waarin hy de agitatie van den Bond der Agrariërs scherp veroordeelde eu hun die couaervatiet boetende het gezag beweren te steunen verweet klassenhaat aan te moedigen en het staatsgezag en den eerbied voor hek vaderland te gndermynen f Een staaltje van de wyze waarop deze partystrydt is een brief van een agrariër aan de Kreuzzeitung het orgaan der conservatieveparty Volgens hem verlangen de agrariërsdat Je met Oostenrijk en Italië geslotenhandelsverdr en verbroken worden desnoodsmet het zwaard in de vuist Beter een eerlykestrijd op loven en dood heet het verder dan levend verhongeren De Kreozz c heeft dit artikel sondereenig voorbehoud opgenomen De minister Von Posodowsky Wehner secretaris der ryksschatkist gaf in den ryksdag gisteren een overzicht van de begrooting Namens hei Centrum verklsarde de afgevaardigde Fritzen dat ofschoon zyne partij vroeger de legerwet had verworpen zy nu trouw zou medewerken om aau de r eering de noodige geldmiddelen te verschaffen De sociaal democraat Bebel voer in een scherpe rede tegen het l er en de marine uit woarby hy o a van de speelzucht onder de officieren gewaagde welke by het berachte proces van Hanover aan bet licht was gekomen ook herinnerde bij aan den brief met sociaal democratische besctiou wingen door den tegenwoordigen minister Miqnel in zyne jeugd geschreven De minister van oorlog generaal Bronsart protesteerde er tegen dat Bebel voor zyn opruiende taal gebruik maakte van het apelertproces want het geheele offlcierskorps veroordeelde het hazardspel en het lichtzinnig schn den maken Dr Miqnel de minister van financiën deelde de geschiedenis van den bewuste brief mede eo hoe hy later tot de overtuiging gekomen was datde ideeën der socsaal democraien valsch zyn t hy kondigde aan dat hij een boek over zyn ontwikkelingsproces zou uitgeven De minister van marine Hollman verdedigde de marine tegen de aanvallen van Bebel PARAPLUIES voor Damea Hoeren en Kinderen A van OS Az E 73 73 Beurs van Amsterdam 97 NOVEMBKR 83V 83 97 lOl Vl 101 n u 7SV 7ï 7l 78 77 18 l 77 1 19 s 687 Vt i 4V loav 102V 767 3V 104V 63V 87Vl 87 98 9 97 sso 6E6 1001 86 BB A lOOV SOS l l 91 101 100 133 98 A 31 V 98 169 11 lOO s 7 48 60 50 1S4V 138 136 68 59 lOji 67 108 128 1301 102 108 Hl 7n 108 9 e v 92 98 Hl l 180 131 10 10 t 8 4 86 26 i 1 1 108 77 109 101 101 8 68 2 l IS 18 180 16 107 10 l 99 9 99 IHV 114 116 7 103 iVor kr ilotkoors fsuialisn Cort Ned W 8 9 tdito dito dito 8 dito dilo dito 3ViHo OiR Obl Goudl 1881 88 t IliUa Inwhrij ing 1868 81 5 OosMna Obl in papior 1868 Sdilo in silver 1888 6 PoailjOAL Oblig met ticket 3 dito dito 3 RosLASD Obl Ooit Se Serie 6 dito GeeoDi 1880 4 dito bij noths l 889 4 dito b j Hope 18311 UO t ditoin goud leen 1883 6 dito dito dito 1884 S apiNJl Perpel schuld 1881 Tnuiij Uepr C onv leen 1810 4 Gleo teeiiing lerle l Geo leeain serie V KuiD Ars HlF Ueo v obl 18 5 Msiico Obl Uuit Sob 18 0 6 VtNKUEU Obl 4 onbep 1581 Amstsedim Obligstieu 1861 8 i BoTTlSDAli Stad leen 1886 3 i KiD N Afr UscdsUv sand Arendsb Tsb Mij Ortiüoaten Düii Haatacbsppi dito Amii Hypothoukb paiidbr 4 Uult Mij der Vonlunl aand Or llypolhoekb paudbr 4 Nederlandsoho bank aand Nad Ilandelroaauob dito N W tl Pao llyp b psndbr 6 Rott Ilypotheekb pandbr 4 Utr Hypotheekfa dito 4 OosTEMi Oost Hong bank aand KcsL Uypotlioekbank pandb 4 I Ahksika Ëquit hypoth pandb 6 Maiw L J Pr Lien oert 9 NlD Holl U Spaariv Mij aand Hij Int Kipl v St Spm aand Ned Ind Bpoorwogtn aand Ned Zuid Afrik Spm aand 6 dito dito dilo 1891 dito 5 lTAL 8poor l 1887 89 A Eobl 3 Zuid Ital Spwrng A H obl 3 PoLBK Warsobau Weonen sand 4 Rosi Gr Ruil 8p Mg aand Balliache dito aand Fastowa dito aand K Iffang Uouibr dito aand S 1 Knmk Ch AïOw 8p kap aand 6 Loso o Sswast Sp Mij oblig 5 Grol Vitebsk dilo oblig 5 Zuid Wo l dito aand 8 dito dito oblig 4 AuisilA Cent Pao Sp Mg obl 6 Ohio t North W pr C v aand dito dito Win St Peter obl 7 Beurer Rio Gr Spm oort v a lllinoii Oontral obl in goud 4 Louiiv St NaahvilleCerl v aand Mexioo N Spw Mij leliyp o 6 MIbb Kansas v 4 pot prof aand N ïork Ontario WoM aand dito Fenus Ohio oblig 6 Oregon Oallf Ie hvp in goud 6 St Paul Minn k Manit obl 7 Un Pao Hoofdlijn oblig 6 dito dito Line Col Ie hyp O 5 Camaoa Cao South Oert v aand Vin o Hallw Na Ie h d 0 0 Amiterd Oiunibua Mij aand Rotterd Tramnteg Uaata aand Nio Stad Amiterdam aand 8 Stad Rollerdam aand 3 BfLOiB Stad AritMrpenl887 ï i Slad Bruaael 1886 2 HONO Tbeit Regullr Geaellacli 4 OoaTSKii BtaaUleening 1860 5 K K Ooit B Cr 1880 3 Spaiui Slad Madrid 3 1868 Nin Ver Bffl Hyp Spobl oert 6 KEXXiSGEVIXG De BOBÖEMKESÏEll on GOUDA brengt bij dese ter kennis vnn belanghebbenden dat door den Heer Provincialen Inspecteur der Directe Belastingen enz te Rotterdam op den 22n en 24 November 1893 zgn exeontoir rerklaard Ie de Kohieren No 6 en 7 van de belai ting op het Personeel dienst 2e Let Kohier ven het Patentrecht No 7 dienst 1893 4 Dat Toormelde Kohieren ter invordering zjjn geeteld in handen van den Heer Ontvanger dat ieder die daarop voorkomt verplicht is zfjnen aanslag op den by de wet bepaalden voet te voldoen en dat heden ingaat de termijn van Drie Maanden binnen wolken de reclames behooren te worden ingediend Gonda 27 November 1893 De Burgemeester voornoemd VAN BERGEN IJZBNDOORN BurcerlJlke Btand GEBOREN 22 Nov Petrondla Wilhelmina onder S C M Muller en P O Gardien 24 Leonardns AdiiaDUS onden J A Dek ker en W Sloatjea 25 Hendrikt Johanna onders J Bergman en J L Zwanenburg 26 Jan Rutger ondera J van Weelden enj N Vormaat 27 Jacobus Cornelia ouden J Ysselatein en J van den Oever Johannes Jacobus ouders J J Schuling en C Pronk Maria ouders A de Frankrgker en L Neuteboom OVERLEDEN 24 Nov C Radder 2 j 2 ra 25 J Gooriisen wed W Bertels 70 j 27 W Bulder 3 m J den Haag 3 j 10 m J N van der Wouden 47 j Nov WatergetUden Hoog jaag Hoog Laag Maand 27 8 07 4 32 8 34 4 69 Uinid 8 02 6 97 9 31 6 66 Woenid S9 10 01 6 96 10 88 6 6 Doid rd SO 11 06 7 31 11 S8 7 68 SprlngtU il5 Nov en 10 Deo Haan Zon Nov Opg A Oiidwrit A Opg Ooderg S7 7 S6 08A 19 No 7 81 4 88 06 35 26 7 41 3 68 in 33 63 SO 7 49 3 48 11 66 1 06 L K a S Staats loterij Se Klaaao Trekking van Dinidag iS N jvnmber 1893 No 7834 8000 No 83S3 1600 No 8 85 en ISBiS llWO Prijien van ƒ 80 19 2883 6614 8869 10741 18893 15707 18088 64 2980 5681 t37T I0 i4 13SO0 16738 18038 109 2926 2g 8385 10867 18316 16766 18062 123 31 5758 8397 10894 18383 15881 18063 13 30 3 5769 8406 10957 18367 16877 18212 257 3 J6U 58ib 8444 10U87 13884 16883 18287 284 8114 6888 8511 II0I7 13397 15890 18251 H S2 3138 5906 8547 IlllO 13406 16941 1 267 359 8153 5 5I 8556 11883 19407 16950 18347 366 3166 697 8575 11305 13489 19996 I8I67 441 3187 6069 8696 11368 18563 19009 18462 445 3221 6066 8635 11412 13696 16096 18602 450 3226 6096 8741 11480 13603 16107 18658 494 3331 115 S786 11436 13643 16116 1S666 636 3370 6145 8890 11461 13673 16168 18614 665 389 6265 8842 11486 18688 16237 18641 SUS 3425 817 8866 11688 13766 14280 18717 HU 3441 6360 8952 11660 18772 16314 18797 63 1 3758 6428 8968 11608 13808 16317 1894U 006 3765 6449 8964 11749 1800S 16361 18992 675 360 6531 9020 11757 13903 16870 U051 713 3860 S99 081 11770 18 n 16448 1 1 6 848 3915 634 913 11779 18968 16448 19107 856 4087 6642 9145 11781 13998 16450 19389 861 4128 um 9334 11884 14089 16480 19344 873 4181 611911 9347 11917 14056 16686 19394 890 4203 6764 9898 11921 14061 16668 19408 961 1310 770 9446 119 14082 16721 1941 963 4826 6808 9466 11938 14127 16730 19484 9 14 4339 6880 9569 18014 14178 16737 10508 1066 4950 950 680 12113 14194 16881 19687 1033 485 71106 0S 12127 14288 16931 l 6i 1087 4413 7 168 9662 12183 14253 18984 19677 I ll 4509 7124 9667 12272 14266 16978 19781 288 4682 7270 9674 12280 14276 17006 19870 1308 4657 7SJ2 9737 12356 14861 17087 19934 1826 4560 7376 9758 12400 14429 17144 80028 1860 4662 7490 9798 12430 14681 17156 20060 1470 4 12 7B79 9819 12453 14610 17177 20169 1669 4714 7581 9978 12474 14619 1728 10188 1 7t 476 7639 9975 12534 14667 i 7950 20208 1892 4784 7663 9295 1258 14706 17848 90802 1957 4818 7656 10001 18701 14766 17359 20389 1971 4887 7738 10011 I8I10 14784 17368 20407 S014 4949 7801 10033 12783 14816 17366 10480 2022 5105 7839 10096 18808 1484 17885 20648 2041 5109 7844 10130 18835 14923 17415 80576 2065 6181 7907 10160 13903 14966 17446 20613 8171 5273 79 9 10169 18011 16075 17447 20666 2257 sail 7922 10174 18045 16118 17449 80676 2273 6316 7946 10196 13084 15172 17846 80688 2285 5317 7976 10209 18096 15186 17661 20784 8346 5351 8019 1028 13097 15881 17676 80759 8386 5418 8080 10318 13136 16800 17690 80775 8466 6419 8097 10860 18164 16340 17694 07 6 2467 5488 8210 10366 13172 16414 17764 80799 2575 5449 6236 I04U4 13182 IS46I 17766 20621 2677 5478 8280 10610 13206 16608 17770 20178 9586 6496 8299 10688 18236 16688 17 U 20918 8741 5606 8327 10634 13243 15667 17961 10924 2762 6630 8336 106n 13270 16698 18011 20975 87 8 5562 8319 Vorige lijil No 7781 in t 17781 ADVERTENTlBN a l die iets te vorderen hebben MLLtPi van of verschuldigd ign aan de onder het voorrecht van BoedelbcKChriJBtng aanvaarde nalatenschappen van den heer JACOB vas BOOIJEN in leven timmerman en diens eohtgenoote Mejofvronw GERRITJE vau oia BEN gewoond hebbende beiden te Waddinxvten en aldaar overleden respective op den 20 November 1898 en den 6 Augnstus 1892 worden venocht daarvan opgave of betaling te doen vóór of op den Isten DECEMBER e k ten kantor van den Notaris Mr I HOLEi lAAR te Waddiiixveeit ADVERTENTIEN iu alle Bimieit en Buttenlandêchi Couranten worden dadelp opgezonden doorbel I Advertentie Bnrean van A BRINKMAN eu i ZOON U Qimd