Goudsche Courant, donderdag 30 november 1893

33ste Jaargang Donderdag 30 iVoveniber J803 IVo 6214 IVieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De üiigave dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k 8 met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per dne maandeili is 1 25 franco per post 1 70 Ai5sonderlijke Nommers VIJF CENTEN ADVERTENTIËN worden geplaatst van 1 a regels k 60 Centen iedere regel ine 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd BELAMORMKE Boek en Muziek vBE KooiFiisra J H DIII K RoUerdam 8 16 en 20 23 DECEMBER Zie oit roer dt in N BOTT CT 22 Nor en N T D D4G AMSTERDAMMEH DB TIJD BET VADERLAND Tsn 27 Nor Bg unTrug opgeTen of Catal Boeleen 3700 No 5f Catal Muttek 1700 Nos Terlangd wordt iraSUWSTE MODELLEN KRAGEN in alle Prijzen pf SCHENK ZN Volkso n derwij 8 Afd GOUDA en OMSTREKEN De ToorarecM ren Dr TI DEM AH ia tot eeu nader op te geven datum UITGESTELD HET UESTUUtt Frjjstrekking 20 en 21 Decemb 500 000 Mark als hoofdpr v iu hot golubkifjist foval biedt da nieuwite grooto Geldrarloting dia door de Hoo Q Uageering vait Hamburg goadgekeard ea gewaarborgd ia De voordeeliga inrichting van het aieuwo plan beitaat daarin dat in den loop van alochla weinigo munnden ia 7 verlotirgon vaa 110000 lo t a 86400 prjJEen bedrageiido 10 452 425 Mark ter voHecUgB beslissing Bullon komea clHHrondftr lijil liapilalo prgziin lao erentugel 900000 Hark b uitnemendhüld ecbtor 1 pry s iM 300 000 1 prijs i M 200 000 prijs ü M 100 000 prjjzen i M 75 000 l prijs M 1 prijs il M 1 prijs a M prijs il M pr Bon M 1 pri 8 ik M prgzonnM IBOOO 86 prymiöM 10000 6 1 prijzoii a M 6000 lOBprijzoilliM 3000 70 000 85 000 60 000 66 000 60 000 40 000 253 prijzou ü M 1000 fl pr Eon a M 1600 756 prgzon il M 1000 1287prgzonüM 600 33960 prijzonsM 148 18991 prgztii M800 300 160 127 100 94 67 40 20 6 prijzen M 20 000 De aaoslnande eersto pr strolclcing dezer groota door den Staat gewaurborgdo Geldverloting is rao Bjnbtsirüge bepaald plaats lo hebben op den 20 en 21 DËCEMBËIt e ü OD koit hiervoor gqheel orig lot aleohta M 6 of S 6U 1 balf 8 tt 1 80 l kwart n a n IVl n 90 tegen inioDding van bet bedrag ui bankpapier of per poatwiiael Alle oomtniaiiei worden onmiddellijk met de groolite Eorgv uhltghoid uitgevoerd on ieder Bpelor ontvangt van ons do met bet wnpen van doo Staat Toorxiena Origiueele Loten celf ia handen Bij iedere beatulling wordt het veroisohto ofR oieelo pinn waaruit de verdeelii g der pr sen op de veraohilteade ktaaaen ala ook de betreffende inluggüldoD to rernomen is gratia bggovoogd OU zoridun wij aan onso Begunatigora onaugevraagd na elke trekking de ofHoieelc Igaten De uitbetaling der pr jzeu goaohiedt ateeda prompt onder waarborg van den Staat eu kan door directe loenending of ook naar rerkiexing der Belanghebbenden m alle grootere planison van Noderland bowerkatulUgd worden Ou debiet ie aterds dour hat geluk beguoatigd en ondor vele andere aanaioul ke prgzoa hebben wjj meprmalen volgens offioiede bewjjean de eerste tioofdtretlars verkregen rn onie Boginiatigers iclf uiibetnald o n Mark S50 00 100 000 80 000 00 000 40 000 mz Het is te voorzien dat bij dt ze up dm hochtsten groudalag gevestigde ouderut ming vnn alle kanten op oens aeer wurkznine deelneming bopavld kun worden gerekend men gelieve derhalve w gau8 de reeds ophanden egnde trekking nllo onlera ten apnüdignte reolitatrueka te rendon aan KAUFMAN N SIMON Kaukiers en Jeldwiaietaari te HAMUURO P S lüermede danken j voor het vertiouwen ons tot hiertoa geaohonken en daar w by het begin der nieuwe verloting ter deelneming inviteeron tullen wjj ook voor bet vervolg bemoeid agn door een stipte en roéele bediening de tevredenheid van onite geJiordo llegiinitigera te verwerven Qmda Snelpersdruk van A Brinkhan k Zoov EAMEÏÏBaEB ELDLOTEBU 110 000 oHgineele loten = Sü éOO pr1J en 9tr Meer dan de helft dezer loten moeten dns met een priJ8 aitkomen Het werkelgke voordeel der Uambnrger liotery tegenover andere klMsen loterijen bestaat daarin dat iu Hamburg Reen UITTRGyüL nit het Trekkin BpIan De hoofdpry bedraagt t gelukkigst geval ev 500 000 Mark nieten worden getrokken Ieder bezitter van een lot heeft dns kans tot op den laatsten trekkingsdog In het gelukkigste geval bedrragt de HOOFDPfiUS er 500 000 Mark Nerenataande tatral geeft een overzicht van de bgzondere indeeling der hoofdprpzen Alle 55 400 prezen worden in 7 spoedig op elkander volgende klassen nitgeloot en contant betaald Het officieele trekkingsplau hetwelk w by ieder lot gratis bijvoegen bevat een joiste opgave der pryzen welke in iedere afdeeling uitloten en terens hoeveel roor iede e afdeeling moet worden toegezonden In tbgzonder zga de booge prgzen ali Tolgt De Pr B der ori neele loten is wettelgk vastgesteld en bedraagt voor de Ie trekkiugsklasse NO ƒ 3 60 voor geheele orlgiaeele loten f 1 75 h lvo M H f O 90 V Kwart 1 k 1 i it il 1 i 1 i 1 i h 1 il 5 3 2B a S6 l 100 il 253 il 6 h 766 l 1237 i 52041 il 150 U8 M 300 000 200 000 100 000 75 000 70 000 65 000 60 000 55 000 50 000 40 000 20 000 15 000 10 000 5 000 3 000 2 1 000 500 M 300 200 127 100eto Ka ontvangst van dit bedrag in Holtandsch bankpapier postzegels of postwissel zenden wg de origineele loten met officieel trekkingsplau Indien iemand het trehkiogsplan niet mocht aanstaan zyn wg bereid vóór het begin der trekking de origiueele loten terug te nemen en het daarvoor gezonden bedrag onmiddellgk terug te zenden Wy kannen dit des te eerder daar wg overtuigd zgn dat iedere ontvanger de uitmnntende en kansrgke indeeling van het trekkingsplau zal erkennen De officieele trekkiugsUisten zenden wy direct na iedere trekking Om alle bestellingen zorgvuldig te kunnen uitvoeren verzoeken wy U die ten spoedigste te zenden iu elk geval echter vóór 6 DEGëMBëU a s Hoof ïlotery Bureau ISEITTHAL Sb Co Hamburg Alle 55 400 prjMn bedragen te zamen 10 452 425 Mk N B De Hamburger Geldloterg bestaat reeds raim honderd jaar en begint 2 maat per jaar opnieuw Onze firma behoort tot de oudate Hoofdloterg Bureaui Reeds vaak waren wj in de aangename gelegenheid groote Hoofdprpzen ook naar Nederland te kunnen zenden In de laatste zeren jaar hadden wy het bijzondere genoegen onderstaande Hooldpryzen aan onze klanten contant nit te betaieu M 300 000 op No 51083 getr d 14 Mei 1861 M 200 000 32219 4 Nov 1887 M 200 000 23063 23 Oct 1891 M 100 000 61038 29 Apr 1889 M 75 000 23355 2 1890 M 75 000 12106 12 Oct 1893 M 75 000 65810 3 1890 M 60 000 45724 24 1890 M 55 000 46613 12 Jan 1888 M 50 000 65159 13 Dec 1888 M 50 000 79478 5 lan 1893 M30 000 9910 26 Oct 1888 en bovendien verscheidene pryzen ii M 15 000 10 000 50003000 2000 etc Mcderlandsche Stoomboot Maatschappij De Stoomsohepen BOLLAND kapt J ÜMIDT en BATAVIKK kapt J 8AUER vertrekken eiken Dinsdag en Zaterdag Voor vrftol t of passage vervoege men zich bj de Cargadoors der Maatachappg Boompjes 72 te Uotterdam De Stoomschepen lossen te Browersqua de markt van Boter en Kaas te Londen ui f de VictoriaJBron f e Oberlahnstein byEna Tafeldrank Van h£f ninklyAef uis der eder anden Maatschappij tot Exploitatie der Victoria Bron te Oberlahnstein ievesligfd te Itollerdam Zuidblaak 8 KRAEPEIIEN A HOLM S Bükal Caeae tukffhfrjiirlj fienees en ScheiliiDdigeB fiekr met ioudcD en Ziherea ledailles v dl1iianf versterkend en Aangenaam van Smaak Ket melk gakookt seer aan te bevelen voor da elljktek geVrUk by kinderta twakke penoaen eè klier chtige gestellen Kst water toebereid ia aU ata geneeakrarhtige drank aitatekend bjj dUrrhée ok voor saigeimgeB en Ueine kinderen Fabrikanten Kracpelleo dl Halm Zeist Hofleveranciers De echte EikeT r acao van Mraepelien k llolm ia alom verkrijgbaar ia vierkante bassen van Kgr f 1 70 t Kgr f O W en Kgr a f 0 50 voorsiea van Ktiqnel waarop nevenstnand faliriekanicrk en de hnndtrrkeuiug van de fabrikant l fT KIlAKi hIJrN on HOI M h FtSI BURUEMEESTEB en WETHOUDEBSvan Gmda zullen op ZATERDAG den 9 DECBMBER 1893 des nuniddags tan één nre iu het RaADniJis aldaar bIJ inschrijving Aanbesteden A De LEVERING van de ten dienste der Gemeente gedurende betjaar 1884 benoodigde KATEBIALEN als Perceel 1 Houtwaren 2 IJserwerk 3 SpUkers en lichte Uzer waren 4 Koper Lood Zink en Soldeer 6 Verfwaren en Glas e Teer 7 Kalk 8 Grint t Zand 10 BOD M Fijne Puin in Twee Peroeelen 11 25000 Veobtsohe Straatklinkers Veohtvorm 13 78000 Vechtsobe Straatklinkers WaalTorm 13 81000 Blauwe IJsel sttaatkl inkers 14 30000 IJselmetselplaTij o 16 34000 Ben Aliin keien Vu demi Tetanies De monsters der perceelen 8 9 10 1 12 13 14 en 15 zjjn aan de Stads Timmerwerf te bezichtigen Bj de inschrgvingen voor de atraatateenen en voor de keien moeten drie stnks duidelgk gewaarmerkte ateenen worden ingezonden B Het Leggen en Verleggen derStraten met de daarbij opgegeventransporten gedurende drie jaren 18941886 of zes Jaren 18941889 De bestekken en voorwriarden liggen dagegelgks Zondags uitgezonderd des voormiddaga van 10 tot des namiddags 1 ure ter inzage op de Secretarie der Gemeente en aan de Stadstimmerwerf Inlichtingen worden gegeven door den Ge meenteBouwmeester De Inschrgvingsbiljetten moeten voor ioder perceel afzonderlijk op zegel geschreven door den aannemer en de beide borgen geteekend den 8n December 1893 voor des namiddaga vg ure ter Secretarie op het Raadhuis bezorgd zgn NioIIn crck s lliirt Cacao jigd e e wit hoagste theobronla geliallfl ACAÏ VoordeeligI Hart Cacao Itt tljasta PoederÖaeao la bart vonn geperad Spnt djp niilottlmarheid n geur delicienaa enia k Htecd gelijkmatigheid des dranka Ir blikken butsen A 25 Caoao bartea 45 oeat CaMo bart = 1 S eeit = t kop Cao Vdrkrtjgbaar hij H B Conflaenra Bankftbakken ens RiiffnHirt M ilitie JuHua Mattenklodt Anittifnlam Kalvuratraat loh ZAK WOORDENBOEKJfiS bevattende de gealachten der lelfst naamwoorden benevens eene korte verklaring van de moeilykate daarin voorkomende woorden volgens denfeufre Spelling van Dr M o VR1E8 en Dr L A Ti WINKEL bij Opruiming ji 10 Cent verkr gbur bg A BRINKMAN ZN TteiuleKieg BINNENLAND GOUDA 29 November 1893 In de Nntaspaarbank alhier is in de maand November iugelegd 15 588 83 en terugbetaald 6078 85 Qiaterenniorgen bracht een veldwachter uit Goada aan het station Maas te Rotterdam ö peraouen aan die allen eeu meer oi minder aantal dagen hechtenia moesten ondergaan iii het Hüia van bewaring op de Korte Hoogstraat aldaar Aan dat station gekomen bleken twee dkser lieden in een zoodanig beschonken toe tand te verkeeren dat het noodig geoordeeld werd hen naar politie bureau in de Lange Torenstraat over te brengen waar hun gelegenheid werd g even hunnen roes uit te slapen InluBBcheu liet de veldwachter z ue 4 andere arreshwten die aan hot station achterbleven aan hun lot over Nog meldt men ons hieromtrent Eïen der twee was reed te Oouda zoo beschonken dat er door de veldwachter waa uitgezian om hem door de politie te laten inrekenen waarvan proces verbaal tegen hem is opgemaakt De andere werd waarschynlyk door het hotsen in den train omdat h niet heel nuebtar was droolna en werd te Rotterdam door een veldwachter on eeu agent van politie in bewaring gesteld De overige 4 b ven zich vrywillig naai de gevangenis De rechtbank te Rotterdam veroordeelde gisteren D M vrachtryder te Waddiugaveen w ens mishandeling tot f 15 boete 5 M G oud 21 jaar sjouwer te Gouda bekl van wederspannigheid tot een maand gev W G oud 19 j sjouwer en S G R ond 20 I b wonende te Gouda bekl van wederspannigheid tot een maand gev ieder De te Rotterdam gisterenmiddag gehouden Tergadering der werkloozen werd bygewooud dopr 150 man en muntte door kalmte uit Een a tie werd aaogenomeu om by bet Gemeentebestuur aau te dringen op spoedige tydelyko werkverschaffiog Dese motie werd in goede orde gezameniyk aan het stadhuis bezorgd Voorts werd eeu commissie van zeven leden uit de werkloozen bg het werklieden comité geastumeerd fEVlLLETO 3De ïeheime Bezoeker Naar het DutUch 18 Zoo ia h j veranderd maar took nog te kennen als men hom maar goed aaoziel Hilda moost tich aan de denrpoat vasthouden een duiaaliug overviel haar maar ze vermande zioh tooh spoedig De slapende waa ontwaakt en tag met matte oi Q naar Hilda Zoo zoo zeide h j eindelyk of het hem niet kon sohelen a t g daar f Hij maakte geen aanstaltea om op te slaan alteen zyn hand hief hy een weinig op om dit echter terstond weer machteloos neer te laten vallen Kn hg hoelt niot gegeten eo gedronken en toeh heeft hy juut daaraan koo d behoefte klaagde de vroaw Nu bad Hilda lioh geheel heratold Ze deed een paar sohreden voorwaarla hal medeiyden was geweken om plaats te maken voor toorn Wa hadden je niet terug verwacht Een hittere glimtaoh apoelde om ajjoe lippen Ja ja ik wist wel dat op Waltenhofen het gentesta kalf niet gvshwht werd ter eere mjJDcr terugkomst En toeh sQt ge terug gokomen Wat wilt ge F Eenvoudig ovei voeligheid Ik weet wel gij bebt daarvan geen laat maar de 8oha r heeft niet alle naturen op dawlfde wyu Giaterenochtend werd te Zevenaar aangehouden en naar Arnhem overgebracht de zestienjarige G S die met medeneming van 50 mark ten nadeele van zynen vader de ondtr lyke woning te lïerlyn had verlaten om mut dat geld naar Brazilië te gaan Waarschgulvik zal hg wel naar IJeriyn ternggeüouden worden Begunstigd door het maanlicht hebben de xSunte Katryne melkersa iu de Alblasserwaard den nacht van 25 op UG deaer eeu goeden slag geslagen In de Alblaaaerwaard bestaat namelyk een aloud gebruik dat arbeiders en andere mingegoeden de koeien welke op 25 November nog in de weiden loepen dien uacht gaan uitmelken Daar het vee nog voor een groot deel niet opgestald was werd meuign emmer melk huiswaarts gedragen Niemand heeft biert en gewetensbezwaar en de boeren dankbaar dat hun vee zoolang buiten voedsel voud laten bet oogluikend toe Men Bchryft uft Amsterdam Gistereoocbtend is alhier het onderzoek aan gevangen naar de oorzaak van het spoorwegongeval op Zondag j l door eerstaanwezende ambtenaren van destaataspoorwegeujdeheereii Beunke Jast de la Faisères en Achenbach Gelyktydig had een onderzoek plaats vanw e den Raad van Toezicht op deepoorwegdiensten en is ookiloor de justitie de iustructiu geopend geworden Voor zooveel met eenige zekerheid is bekend geworden had de brugwachter die dient t moest doen voor deugeen die op dien Zondag vry was zich verslapen Deze beambte was van den vorigen midd vyf uur vry geweest en moest te vyf unr s moigens op zyn post wezen De goederentein die gestopt had voor hit onveilig brugsein is opgereden op het geroep dat het sein veilig was geworden Het tegendeel is te laat bemerkt en öf de uit dertig wagens bestaande trein die tegen de helling opstoomde kon niet meer gehouden worden öf door de duisternis is het gevaar niet bemerkt De materieele schade is niet zoo belangrgk als in den aanvang werd verondersteld De personentrein nit Amsterdam stond vooi het onveilig sein aan de andere zyde van do brug toen de goederentrein er in reed Wegens den toestaud van den machinist stoker en eeneu conducteur die alleu meer of minder werden gekwetst en niet waren v i schenen zal de nitalag van het onderzoek nog eenige dagen vertraagd worden Zeshonderd a 700 werkloozen ouder wie geaohapen t Is een groote fout gy hadieigenlyk de broeder en ik dü zuster moeten ngn dat waa oneindig boter Zli antwoordde niet op dete spottnrojj alleen vroeg ze kortweg En wat wil je na hier Weet ik belF Missobiea sterven zei hg somber Dat ui God wel uitmaken Zoo ver is het uog niet seide de oude vrouw terwyl ze de bandeu vouwde Hüda sohiidde onwillig het hoofd Laat dat nat uida ay Op zoo n manier lost men geen eroatiga vragen op Gelukkig Bte veD zy bet mint die er het meest over praten En toeh waa het nu een geschikt oogenblik hernam de zieke Waarom zou ik niet naar den dood verlangen Ik ban bet leven zoo moede o zoo moede Ik had verder willen trekken om dan vergeten en verlaten te sterven Waarom hebt gy mj bierhoeo gohnuihiF Waarlyk niet om om te komen en te sterven antwoordde zg Vry zult ge u bewegen kunnen Wilhelm om een nieuw leven e beginnen en door arbeid den kost te vordienon Daartoe willen wg u helpen en dat weet ga zeer goed Og wilt door van vertooobening t spraken u zelf schoon waneben Eu omdat het leven Je te swau toesobgnt wilt ge sterven Waart ge oen man dan zou nw doel zgn te leren voor degenen aan wien ge verboaden syt Neem bgv uw eigen rouw Werkelyk myn vroaw antwoordde hy op denzelfijen toon Men beeft ginds veraohillende soortenvan gentlemen en Udiea haar kan bet wellieht tengoede komen QiodsF Is j uiet msegekoouaP niet weiuig nieuws ieringan waren kwamen tereu tnsachen 12 en l uur om en in Constantia te Amsterdam bgcen om de aangevangen wandelingen voort te zetten Eerst werden een vyftal redevoeringen gehouden eu daarna gewanfleld door enkele wyken der Jordaan en langa een gedeelte van du grachteu Te IV4 werd de menigte op de Pypenmarkt ontbonden Er is niets byzonder i voorgevallen Tp Wogeningen aldus wordt van danr geschreven is de rust in de straten dcB avonds wedergekeerd Het detachement van all man rydende artillerie dat sedert 31 Oe tober aldaar was ingekwartierd is weder naiir Arnhem vertrokken De Gemeenteraad heeft by politie verordi niog verboden te venten of met reclameboiden doeken of andere tot reclame dienende Voorwerpeu door de straten of langs de w eii 1 gaan anders dan wat door den bui emeesïfr veroorloofd wordt Optochten moeten twee dagen te voren worden aangevraagd Toi stemming of verbod ook voorwaardelyke vei gunning wordt ten gemtentehuize aangeplakt Het deelnemen aan sameuscholiugen is ook verboden De Keizerin van China Is erustig ziek geJffeest Zy werd door 423 geueesheeren beosndeld I Toch herstelde zij en nu bevat bi t Staatsblad van Peking een reeks belooningcn aan die beeren verder een besluit tot de priesters van Buddhn eu de oud Chineesclio party die den langen duur der ziekte der Keizerin hadden toegeschreven aan de drukte en den rook der spoorwegen Het besluit antwoord daarop dat de vooruitgang van de wetenschap nimmer schadelijk kan zyn Do oud Chineeschfl party is hierover zeer ontstemd In allen eenvoud maar in tegenwoordigheid vau hyn alleu die Groningen onder zyiie officieele personen telt werd gisteren ochtend te U uren het stuffelyk overschot van den heer mr B van Royen iu leven lid van de Ëen tc Kamer rechter in de arrondissuments reclit bauk enz op de Noorderfoegraafplaats teraanli besteld Geen bloemen dekten de kist en geen rttlu werd by het graf uitgesproken maar de trigen woordigheid aan de groeve van zoovelin met wie de heer van Royen by zyn leven in colleges zitting had benees meer dan bloemen of oraties dat hadden kunnen doen hoe algu meen geacht de overledene wns De heer itaa Ik ben alleen Jp Waltorsliofen is dal miasobittn eun rede dio voor m i ptoit en my kam geeft op een gunstig onthaal Kn waarom ben je alleen vroog zij Hare verbazing had voor afkeer plaats gemaakt Waarom heb je vrouw en kind verlaten F Om meer zeker van je zaak ie zyn Verlaten F Bab te hebben my verlaten Lieve kluine Annie arme Annie I ze bad zulk praebtig blond haar Die woorden kwamaS langzaam uit can beklem lo borst Arme beste Annie Maar miisehien is het zoo heter voor haar Ze wu zoo verstandig en zulk een uitdrukking in die groote blauwe kykers Wat bad er van haar niet kunnen groeien Het is versohnkkelyk dnaraau te denken Arme kleine I Ëon vader te hebben die je niet kan hescbrrmen en waken voer nadeelige invloeden Haar ze heeft een opperbest voorbeeld Hy was weder in die ouden ironiicben toon vervallen hoewel toch nog de tranen in zijn oogen stonden hg do heriunering aan die kleine Annie Is je kind dood Wilhelm F vro Hilda terwijl ze een weinig nader trad Een dankbare blik van den zieke en een liehte knik was bet antwoord Maar boe kunt ge dan je vrouw in zoo n toestand aobterlaleu F Wilhelm dat is niet edel van je Is de smart eener moe Ier reeds nipt arg genoeg F Ze zingt en danst Onmogeiyk Of en hier stokte zy ia ze soms krankzinnig F Neen als het by toeval niet in haar rol staat antwoordde by bitter Maar zoo ieta treft moo wet aan by Iragedieonee In eeu café obantaot beweegt Royen laat dan ook e ne plaats ledig die moeielyk weder op even verdioniteiyke en humane wyu ie vervollen ml Bgki In het raadhuis en het paleis van justitie waren de gordyneii gesloten ten teeken van rouw Voor de Studenten sociëteit vras de gewone rouwdraperie aangebracht met e n In memoriam De eerste algemeene vergadering van de Vereeniging ter bevordering v n het ambaebtionderwys iu Drente had Maaadag in het Concerthnis te Assen plaats De voorzit r mr H Smeenge constateerde iu zijne openingsrt de iu de eerste plaats het heurheiyk feit dat de vereeniging nauwuIijkR een jaar bestaande reeds krachtig werkuüm was om het voorgestelde doel te bereiken Hg herinnerde dat meer dan 50 jongens cioh aan grgeven hndden om als leerlingen gepLaatat to worden Van dit aantal zijn 20aaagenouei en wel 6 ta Assen 1 uit Rolde 5teHoogeveeu 5 te Meppel 2 te Dwingeloo Dierer l te De Wyk en 1 te Xienw Amsterdam Deze leerlingen hebbeu op de verschillfnde plaatsen plaatsing gevonden bij geschikte en bekwame bazen in het timmer schilder au smedenvak terwyl zy sedert l October tevaoa de herfaalingsen teekenacholen bezoeken of van enkele belangstellenden geheel belangeloos ouderwys in teekenen ontvangen De bègrooting f or het vereenigingsjaar 1893 94 slnït met een nadeelig saldo van f 146 30 Onder de inkomsten komen de volgende posten voor subsidie van bet ryk f 1000 da proviocie f 1129 80 de gemeente Assen f 92 40 Kot vorden f 30 Ho eveeu f 25 en Nyeveen f 15 Voorts contribution der leden f 589 50 t onat urs i 100 eu Volkaouderwys eveneens f 100 De uitgaven betreffen voor leerlingen afd Assen f 474 Meppel f 474 Hoogeveen f363 Dwiugeloo Diever f 158 en Koevorden f 79 Verder voor 24 nieuwe leerlingen 1 1680 Als plaats van samenkomst voor de algemeene vergadering in Mei a s werd op voorstel van het hoofdbestunr Hoogeveen gekozen Met een woord van dank aan de oorporatiëu en particulieren die de zoo welgeslaagde p ig om het ambachtsonderwgi ia de provincie Drente te verbeteren zoo krachtig hebbeu ondersteund en een beroep op aller medewerking in de toekomst sloot de voorzitter d t vergadering Staten Odneraal Twbkdb Kamir Zitting van Dinsdag 28 Nov 1893 De zitting in comité gonersai is voortgevet en te half een weder in eene gewone vei a men zioh niet op dat gebied Zoo hebt gy ongelukkige baar daartoe gedrereu F O bet moet gruwelijk sjjn om tegen beter vilten io zoo n publiek te amuaeeren Ja het moet gruwelyk zyn berhaalds hy Oy stemt dus toe Wilhelm en voelt ge daa nieUF Ja zeker meer als zÜ Schaam je kunt ge dan alles looeheoeo Hebt ge dan niet meer zooveel eenevoel o je vrouw niet door andere te laten vergatten F Ueet ge een vrouw die alles voor je heeft o soffefd zoo aan haar lot overlaten F Ia het int andoel geen beschuldiging tegeu Ja datge van haar handenarbeid leofdetF Van haar handenarbeid F Heeft ze geen hoeden en ktearen gemaakt F Hoest ze niet zalf by inderen bedalen om eun naaimachines machtig te worden Ge hebt hare spaarpenningen verteerd om aan owe lasten bot ie vieren Geaiet ik weet alles Wat bebt ge nu tot je verdeiliging Ie zoggenF My verdedigen F Waartoe F Ge gelooft m toeh met sntwoonide Wilhelm Oe vergiftige humor speelde nu weer om die saamgeknepen lippen Hy tonk in bet kusten terug eo zag or weer uit als een lyk Hilda streed een swareo atrgd Ik moet myn vraag herbalen zeide zg met gedwongtm kalmte Hoe moet het nu gaan F zy stokte Spreek maar uit HiUla z i hg lomber spreek nit wat je op de lippen ligt