Goudsche Courant, donderdag 30 november 1893

Oonda 8 80 7 86 8 36 9 01 9 40 10 46 10 66 18 03 18 18 18 68 1 94 3 68 4 50 6 88 6 63 7 10 8 99 8 43 9 40 10 48 11 08 11 98 Moordraobl 7 88 8 49 t H f 11 09 1 06 4 B7 9 47 Ninwerkork 7 89 8 49 11 09 1 19 6 04 0 9 54 0 mU 7 4 8 53 11 13 1 19 6 11 3 17 10 1 r Rotterdam 7 7 66 9 06 9 80 10 11 06 11 86 18 88 19 38 1 83 1 44 4 10 6 80 6 40 3 83 7 30 8 40 9 03 10 10 11 09 11 93 11 48 KOTTIRDA M fl 0 II D A Botttidm 6 3 0 7 86 7 47 8 9 46 9 61 10 17 11 60 18 80 1 46 10 87 1 66 10 34 8 08 1 80 9 50 3 48 4 80 4 46 6 86 7 07 8 10 4 65 7 17 I 5 08 7 84 9 85 Cqptlla Nieiiw rkMk 6 10 3 1a 6 19 3 81 9 44 9 60 Moardncbt 6 83 3 88 10 41 8 09 6 09 7 81 t Ooud 6 88 3 31 7 46 8 07 8 18 10 03 10 11 10 47 19 08 18 40 8 16 i 43 3 10 4 03 4 40 5 16 5 65 7 87 3 80 10 aoDDi4DENnt e DKI HAAG GOUDA Gouda 7 3011 40 0 04 9 S7 10 49 18 11 18 81 l OI 1 87 3 66 4 46 6 87 6 69 7 13 6 86 9 87 10 46 11 11 H 80 Hage 5 48 7 80 7 43 9 98 M8 10 1411 8319 15 1 88 8 16 8 46 8 43 4 16 4 48 6 81 7 8 06 9 33 ZaT U 7 49 8 68 11 01 1 13 t 4 67 3 11 9 49 Voorb 6 64 10 80 1 44 4 48 7 08 H Bl Kr 7 47 1 13 1 3 13 N d LjI6 69 1 49 7 11 Z jw 7 63 9 01 11 10 1 84 6 08 0 98 9 68 Z ii gw3 08 10 88 1 68 5 7 80 9 46 N d I d 8 08 i 1 38 3 31 Bl Kr 8 14 9 04 7 93 Voorb 8 07 9 13 11 18 1 38 3 90 6 83 10 11 Zat 11 3 19 10 41 9 09 6 00 7 81 9 64 aHaga 8 18 9 18 9 341 0 07 11 87 18 41 18 61 1 43 1 67 4 96 6 86 6 66 3 41 7 43 8 66 10 16 11 16 11 4018 0 ida 3 307 60 8 189 6910 1310 6919 03 18 46 8 80 8 45 3 164 18 4 43 6 80 6 61 7 48 8 36 10 03 GO l Da DTH ECHT CTRICaT GOUD A Oonda 6 35 3 40 7 66 S 09 8 81 10 19 10 66 I8 4i 8 83 3 18 4 13 4 47 6 83 3 01 7 46 8 86 10 08 Utrachl 3 33 7 50 9 9 6311 34 19 08 18 60 8 10 8 58 4 48 3 88 7 48 ï 3 09 8 60 10 07 10J14 Oudev 6 60 64 9 11 09 9 87 6 87 7 69 10 88 HarnMlen 3 47 8 03 10 09 19 19 3 94 4 034 53 9 04 19 83 4 18 9 1010 93 Wowdan 6 67 7 018 11 8 40 11 13 9 44 6 04 6 44 3 17 3 03 10 88 Woerdaa 3 53 8 10 10 16 § Hanoalaa 3 04 7 0S a 8 43 11 88 8 61 6 19 6 60 8 13 10 34 üudawater 7 07 8 10 10 94 19 49 4 94 9 19 m Utraoht 3 13 7 88 8 89 8 41 9 10 61 11 46 1 80 3 08 8 60 4 48 6 89 0 81 3 36 3 88 9 10 10 68 Gouda 7 90 8 38 8 84 10 87 19 0319 56 1 89 3 60 4 37 5 90 7 08 8 80 8 419 88 10 4011 96 G 0 U U i A HHTEItDaM AIIBT8BDA U 0 0 D D 1 Onoda 6 40 8 81 10 00 10 66 19 11 8 61 4 47 6 83 7 46 10 08 AmitrrdamCa 7 56 9 40 11 10 11 87 9 40 4 10 4 10 7 98 M7 nllatdaa Wp 7 69 mladiB Oi 1 14 9 10 10 66 18 19 1 8 40 6 43 3 86 9 97 11 10 AKatwdan Wp 6 60 3 10 9 66 11 96 11 49 9 66 4 98 4 36 7 40 10 00 M 11 10 18 4 1 19 8 16 e 3 10 9 IT 11 16 jQ Mda 7 10 t 1 10 44 11 13 li ll 60 6 90 i U Mi ll iSO Directe Spoorwegverbinding met GÜÏÜA Winterdlenst 1893 94 Aanftevangen 1 October TUÏ van Greenwich QOUDi ROTTIlBDAM dering reratiderd o die geheime byeeokomit wb Di oTerecnkomstig het denkbeeld door d n Minister in zgne memorie rali beantwoording geait de verdedigbaarbeid van Java tegen een baiteniandschcu tijand te zgn behandeld De behandeling der Indische begrooting in Toortgeeet en bgna ten einde gebracht De onderdee en tyn Toor onze lezers van geen belang Alleen verdient vermelding dat de Kamer in str d met den minister bepaald heeft dftt na ï Jan de uitvoerrechten op de suiker in Indië weder zulten herleven De beslissing Trateekent natuuriyit niet dat de groote meerderheid een soo onrechtvaardige heffing als het aitvoerrecht wil handhaven Men wil echter desnoods liever dien last weder gedurende een jaar op de sniker leggen dan een nienwe heffing laten invoeren welke een ODgnnstigen indrak had gemaakt un waarvoor men een nauwgezet onderzoek ooodig acht Zooals de zaak nu Haat zal dos met 1 Jan bet uitvoerrecht herleven Eischt echter de billgkheid niet dat men de schorsing nog één Jaar verlengt in afwachting van de invoering êener goede heffing De afdoening der begrooting wacht op de enpp t it begrvoting ter invoering der opeoiogiregia welke gistereaavond zoo inkomen Heden zal het Indische budget dus wel tot itaiid komen Daarna 7 1 de Kamer na nog n paar kleinere ontwerpen te hebben afgedaan zich aan eenig afdeelingsonderzoek gaan wijden om denkelgk Dinsdag a s de Staatubegrootiag ter hand te nemen Ook is de opvolger van wjjien dr Poelman mr E A Smidt al lid voor Veendam toegelaten Zjjn geloofsbrieven waren morgens ingekomen de commissie bracht na het openen der openbare zitting verslag uit en eerst na de pauze werd het nieuwe lid beëedigd Zeker Brok Tilhnrger van geboorte en twintig jaren oud zoutsmokkeiaar van beroep h4d het met de gendarmerie van nuze Belgische burfen aan den stok Een paar maanden geleden had deze strooper zontamokkclaar toen h door een jachtopxiener vervolgd werd gedreigd op dezen te ticbieten Hiervoor bevond hjj zich sinds eenlge weken in Jïrusfcel en daarna in Turnhout in arrest dit scheen echter onzen man en een paar vrienden waaronder een Duitscher uiet goed te bevallen Daarom werden er onder do drie opgesiotenon plannen beraamd om naar die Heimot te ontvluchten Na r p beraod werd besloten door den achooreteen uit te breken Een stuk of vgf lokene werdrn van de kribben genomen in drieën geacheurd aan elkander geknoopt en aan oen pekdraad verbonden Begunstigd door het ntormweder fn den nacht van Zondag op Maandag 20 dezer togien de drie kameraden aan het werk iliika de kachel terog geacbovea het gat in den muur waarin de p p stak groot genoeg gemaakt en onze janmaat voorop de zwarte roetpijp in Met den pekdraad werden de lakens omboog gehaald daarna liet hy zich hitrianga naar beneden glijden en kwam zoo ongedeerd maar zwart als Sinterklaas ziin knecht in de wgde wereld Z jne collega moesten nu maar zien waar zy verder bleven Onze zwarts Hollander trok er van door blootshoofds en op z n kousen nam hij des nachts om twee uur geholpen door het hondeuweer de wyk naar Holland om te zeven uur in z jne moedeisiad ontvangi n te worden en geïnterviewd door zynevrienden stroopers zoutsmokkelaara etc uit t Korvelsch hopkske Van dit onderhoud is ons ter oore gekomen dat t in de parapluie te Breda een hevren i leven is tegenover het logement in de gevan genissen in België vooral in Turnhout was i voor geen duivel om uit te houden daar kon men honger lyden Denzelfden avond nam hg weder deel aan een vechtparty in wyk Oerle Noordbr Bö breedvoerig gemotiveerd vonnis heeft de rechtbank te Almeloo den oud burgc me ester van Wierden W H D wegens het oprett lgk gebruik maken van valsche pandbrieven in Pene gemeente begaan door eeneo ambtenaar veroordeeld tot zes jaar gevangenisstraf met bevel tot gevangeneming van den veroordeelde Te Amsterdam bad gisteren eene vergadering plaats van aandeethonden in het Woarborgfonda van Belangstellen den in de Bakkerytentüonstelling welke den volgenden zomer Idaar zal plaats hebben Er werd besloten de tentoonstelling zoo mogelgk te houden in bet Paleis voor Volksviyt Het comité werd met recht van assumptie samengesteld als volgt S W Siemons voorzitter van den Ned Bakkernbnnd te Amsterdora president C J N van Etten secretaris van den Ned Bakkersbond secretaris A Kreunen voorzitter van de Ned Banketbakkeravereeni ging penningmeester B E Dieperink pen ningmeester van den Ned Bakkersband H C Funke voorzitter van do vereentging De Voorzorg allen te Amsterdam E Koechlin meelfabrikaut te s Gravenhage V van Meerten directeur der Delftsche distilleerdery gist e spiritusfnbriek v b huin van Meerten Zn te Delft J W R Srheffer lid der firma C J van Houten St Zn cocaofabrikanten te Weesp A C Wertheim bankier te Amsterdam A Wt Zwaneveld penningmeester van de Bondscourant te Amsterdam Het waarborgsf odds op minstens lO OCH vastgesteld bleek reeds meer dan volteekend te 7 ya De tarieven en verdere byzonderheden faetreflFende de tentoonstelling welke ook voor buitenlaudscho deelnemers open staat zullen ten spoedigste openbaar gemaakt worden Te Hoogeveen hadden twee vronwea twist gehad waarna de zoon der eene de andeio vrouw bloedig verwondde door haar met erii pütool door de ruiten heen in het aangeziolit te schieten Bygeloof In de Soer Courante van 6 dezer komt liot volgende voor H erlijk poe Een der Datoe s tor Sumatra s Oostkust hnd eene dochter die ziek werd De wyze Noeii joem een soort doekoen dokter natuurlyk werd by het geval geroepan eu hy verklaarde dat het arme kind zoo iets van betooveifl wa Daartegen was moor ééne medicyo o gewnssen en dat was een mnagdenbart zoo tal het lichaam gesneden en in het water geleg f Dit artikel intusttchen is niet zoo alle dag de pasaar te koop ongelukkig Er bleef darmen zielsbed roefden vader dua niets and over dan zyoe volgelingen den last te gev op de jacht to gaan van de onontbeer medicyn Dat geschiedde en heel spoei kwamen de beeren met het verlongde ten Een maogdolyk hart was bet bensch d i kon papa op aan Het werd in eene kom iii water gedaan en na het noodige oponthdiid daarin ouder de onmiabare gebedenpreveliirj werd dat water aan de zieke te drinken ge even die dan ook genas Had de dankbare vader der patiënte uin het hart welks aftrokael eene zoo geluki i i uitkomst had verschaft nu maar eene eerltiko begrafenis bezorgd dan bad verder naar nu zaakje nooit een haan gekraaid Maar in pi it i dnar an werd het hart bewaard missclui n moest het nog wel eens dienen En zoo t i beurde bet dat er onder de volgelingen buL loovigen scholen die zich verbeeldden iedcifn nacht uit de kamer wnar dat hartje nog u t bewaard werd een klagend geschrei tehn jhii ten hemel stygen Natuurlyk werd hioi i i i net zoolang gehannesd tot de controleur wui een of ander hoorde en een onderzoek no i i r oordeelde Het hartje dit corpus delittt werd heel spoedig gevonded dat was de l nm van bet geschrei En hot sterkste von de historie is zeker tioj wel dat het hy onderzoek voor de bevi tj nutorieteit inderdaad een menacli nliart lilc k zoodnt dnarmce bet uit ang punt eonei ni t malscbe gerechtelijke vervolging was gevonden Jammer maar dat er niet by wordt gezegd op welke wijze hel hart at dien tyd voor bederf was bewaard gebleven Of bad men het misschien op sterk water gezet üeheel juiftt is dit verbaal volgens de Deli Ct c niet grootendeels echter heeft zich de zaak zoo toegedragen als de Boer Ct c meldt De Iwdoelde Datoe woont in de afdeeling Batoe Bahra Hot alochtoffer dat op deze eigenaardige wyze baar hart verloor was niet eene jonge maagd doch een ood vrouwtje Het meisje zelf gaf als haar remedie aan hel eten van eep menscheiyk hart en eene vronwelyke doekoen een soort heks bev stigde toen dat dit verzoek mo t worden toegestaan wilde bet uieiaje niet sterven De achotdigen zitten in H M s toetoepan en de over hen intgenproken vonnissen wachten nog slechts op bekrachtiging In een afdeeling der Twee Kamer heefteen der leden den wenach uitgesproken de zilveren dubbeltjes en stuivertjes door pus r unt van nikkel of een ander minder slijtboar metaal vervangen te zien Zulke grootere stukken zouden volgens zyn meening genefelyker zyn in het gebruik Vele iindere leden zoo lezen wij waren het daarmede volstrekt niet eens en vonden juist de zilveren dubbeltjes zeer geriefelyk De meeate landgenooten zullen er ook wel zoo over danken Urooto pasmoat van weinig waarde is lastig geld in de beurs de vrouwen voorei zulten er niet opgesteld zyn Wel is raadzaam de vele gestoten dublieltje waarop niets meer te onderi cbeiden is zoovet l mogeiyk uit de wandeling te nemen door ze by aanzuivering van belastingen in betaling te nemen en dan niet weder uit te geven Eenigen tyd geleden achtten wy ons verplicht ter waarschuwing vooral van ouders melding te maken van de gevallen van grove onzedelykheid welke in den Haag waren ondekt opdat vooral jonge soldaten gewaarschuwd zoodon worden tegen de govaren die hen omringen Nu wy t onzen plicht achten nndermaal up dien trenrigen toestand te wyzen omdat in den laatsten tyd weer nieuwe gevallen vnn verregaand zedeloozen aard aan t licht moeten zyn gekomen willeu wy daarby echter ter geruststelling van de ouders onzt r soldaten en ter bevrediging van de publieke verontwaardiging vooropstellen dat naar wy verna men de militaire juatite een scherp wakend oog houdt op de individoëu di van zulke acbandtiiyke feiten in en buiten de kazernes verdacht worden De sergeant F van de vesting artillerie die onlangs van zulke zedeloosheid werd overtuigd werd tot 1 jaar gevangenisstraf veroordeeld omdat het misdryf werd gepleegd door een rabteuaar tegenover personen aan zyn gezag onderworpen Naar wij vernemen flchynen tchtor door den auditeur militair toen geen termen te zyn gevonden tot verdere strafvervolging tegen de bij dezo eu soortgelyke treurige zakeu bwtrokken andere militairen van de veld en vesting artillerie noch om de burgermedeplichtigen uit do zg hooge kringen ter vervolging aan de civiele justitie over te dragen waarby wij opmerken ten einde misverstand te voorkomen dat dit ongetwyfeld aan geltrek aan wettig en overtuigend bewyaraaterioal of andere dergelyke redenen 7al moeten worden toegeschreven daar de auditeur waariyk de man niet is om i i zaken als deze iemand te sparen of te ontzien en men iutegendael gerust kan vertrouwen dat voor hem als er een misdryf is gepleegd geen hooge of stage kringen bestaan Wat nu het recente geval aangaat moet naar wij vernamen de gruwetyke zoude thf us ook zyn waargenomen door bet regiment grenadiers en jagers In de vorige week beeft fe dezer zake by dat regiment eene zeer uitgebreide garoizoens l informatie plaats gehad naar aanleiding zfgt men van eenige uitdrukkingen welke een korporaal van inferieuteD opving en die hem kwaad vermoeden gaven En weder zyn evenals de vorige maal op last van den auditeur brieven onderschept en in bealsg genomen Of er ook na ireer burgera in betrokken zga gebleken ii ona onbekend maar wet weten wy dat eenige servants en daaronder jongelieden van goeden en lelfa oanzienlyken hnize en eenige tamboenhoornblazers in arrest zyo gesteld in afwachting van de beslissing van den auditeur welke al sedert eenige dagen door velen met verklaorbare apanning wordt tegemoet gezien H Crt Builefllandsch Overzicht Het is uu zeker dat Zanardetli de voorzitter der ItaliaauBche Kamer met vorming ran een nieuw k hinet is belast Het blykt meer en meer dat de Prnnsehe president Caroot door zyne aarzeling om van de radicale ministers afscheid te nemen aanleiding heeft gegeven tot de tegenwoordige crisis Dupuy is echter niet zonder achiild daar hy bad moeten weigeren voor de kamer te verschynen met een niet homogeen kabinet Carnot is op bet oogenbtik echter de groots zondebok wiuu men bescbnldigt te hebben gespeculeerd op den steun der radicalen by de aanstaande prefiidentskenze Poging op poging is bg Cosimir Périre gedaan om de opdracht tot het vormen van een nieuw miniaterie aan te nemen Maar by is blyven weigeren Hat laatst had d heer Carnot den heer Poiutcarré minister van onderwya op hera afgezonden om hem er toe te bewegen De heer Méline die alsmede door deu president der republiek was oangecooht tot bet samenstelten van een Kabinet beeft evenals Caaimir Périer uitdrukkeiyk geweigerd Méline heeft zich daarop naar Casimir Périer begeven natuuriyk op verlangen van Carnot om by Dupuy aan te dringen tot he Aanvaarden dier taak Casimir Périer heeft hieraan voldaan doch Dupuy vioden wy vermeld was ten tweeden male onwrikbaar in zyn weigering Hy heeft tot versterking daarvan er bygevoegd dat ware bot niet dat hy nog voorloopig belast met het waarnemen der portefenille hy eeoigen tyd elders ruet zou gaan nemen De progressistische party byeengekomen om over den toestand te handelen heeft met eenparige stemmen eene motie aangenomen waarby zy verklaart elke schikking met de rechterzyde en de rathéa te verwerpen het tot stand komen van de democratie verlangde hervormingen te bevorderen en haran steun sleebts aan een ministerie te verleenen dat bevrediging geeft aan die wenschen Veel drnkle meer dan noodig is wordt gemaakt van een paar pakjes met nitro glycerine die aan Caprtvi en den keizer gezonden zijn utt Orleans Voor die personen leveren zulke helache machines geen gevaar op daar zy nooit zeli postpaketten openmaken Hoe weinig gewicht Capivri aan den aanslag hecht biykt uit de omstandigheid dat h § er twee dagen lang nieta van bekend maakte en er ook den keizer niet mede in kennis stelde De avondbladen die trouwens nog niets wisten van een dergelyken aanal op den keizer bespreked do zaak zeer kalm en onthouden zich byna alle van politieke onderstellingen en bescboQwingen Alleen de xGermaniat en de sReirhaboto zeggen dat de aanstip vermoedeiyk het werk is van anarchisten Het Kleine Jourudl meent dat men eer aan Duitsche vyunden van Caprivi dan aan Franache kan deuken omdat de Franschen geen reden hebben persoonlyken haat tegen den rykskansalier te koesteren Over de woordenwisseling in den Duitschen njksdog tnaschen Bebel en Miquel wordt nog bet volgende gemeld De sociaal democrast Bebel hield een redevoering waarin hy scherpe critiek uitoefende op het l er en de m arine en teven van de speelzncbt onder de officieren gewaagde welke b het bemchie proces van Hannover aan bet licht waa gekomen ook herinnerde hy aan den brief met sociaal democratische beschouwingen door den tegenwoordigen minister Miquel in yn jeugd geschreven Over de belasting voorstellen sprekende die weldra aan de orde zullen komea drong Bebel aan op de invoering van een progressieve in komstenbelasting en van een vermogens belasting beuevens op verhooging der snccessierechten Op die wyze zeide hy zonden alle uitgaven kunnen gedekt worden en geen arbeider zoo er broodeloos door worden Onze beUstingvoorstellrn zyn conservatief de uwe zyn revolutionair en de beer Miquel die reeds voor 40 jaren myn party genoot was ia het ook nu pc en hy maakt van zyne enwoordige positie slechts gebruik om de burgerlyke maatschappy geheel en al te gronde te richten en den weg te banen tot de sociaal democratie De heer Miquel antwoordde dat hy als joog onryp student wellicht eenmaal gedweept bedt roet socialieten als Marx en Engels Moor midderlerwyi aldna sprak hy verder heb ik honderden en nogmaals honderden werken van philosofiBcI eu historivchen en nationaaloeeonomiachen aard bestudeerd totdat ik een vatte overtuiging kreeg Vooreerst kwam ik door de geachiedenis tot de wetenschap dat de bewering volgens welke de toestand der arbeidersklazen noodzakelyk slechter moest worden valaoh was Ik begreep dat integendeel by het toenemen der beschaving by den we stand der beztttende klassen de rentestacdaard vermindert en do waarde van de levende krachten atygt Verder leerde ik begrypen dat juist door de burgerlyke ontwikkeling do middenstand die het kapitaal en den arbeid vereen een noodzakelykhoid is en dat hy niet verdwyuen knu zoolang de tegenwoordige wyze vau productie bestaat Ik zflg in dat de van Engeland overgenomen tljeorie dat arbeid alleen de bron van alle waarde ia geheel en at juist is Het werd my duidelyk dat de eigendomavtHtmen in den loop van duizen4en jaren eene verandering hebben ondei onn doch dat de eigendom zelf blyft bestaan Niejt naar de gemeenacbap is het verlangen maar naar het beiit het is de noodzakelyke prikkel van het iudifida Niet de eigendom hoeft de ongelykheid in de maatschappy gebracht maar zy ia ontitaan door de eeuwige ongelykbeid der mMwohen K heb van den gang myner ontwikketiog nooit een geheim gemaakt Zoodra myne n rabtelyke werkzaamheid my eenigfen ledigen tyd geeft zal ik een boek uitgeven dat eene critiek der sociaal democratische denkbeelden zaY bevatten Ik geloof dat een man die se dort 40 jaren met groote belangstelling de weteuschappelyke en practische socialistische ontwikkeling hoeft uagegaan wel in staat zal zyn deze dankbare qUaestie ook voor de toekomst eeuigermato op te helderen eu deu twyfel over de toekomst die in menig gemoed opiïgst eenigazins kan doen verdwenen Ja ik ben ten hoogste dankbaar voori rayo ontwikkel ingaproces want daardoor ben ik er voor behoed geworden om aan de onv randerlykheid der nationaal oecon om ische waarheden te gelooven Daarom ook acht ik njy in staat mede te werken tot verandering der sociale toeatanden Hoe Bebel my als jong gro n studentt enover den ervaren man als aut oriteit kanstellen begryp ik uiet i De minister van oorlog general Bronsart von Scbellendorf protesteerde te eu het gebraik dat de sooiaaUdemoc raten maken van het apeiersproces te Hannover ooki in het leger wordt het spelen en acholdenmatcen veracht Nadat de heer Von Holmann de btaataaecretaria voor marine de zeemacht lad verdedigd tegen Bebel s aanval werd de zitting geschorst Te Pest is bet belangrykste koninktyke beslqit verachsnen dat sinds jaren ia afgekondigd Daarby wordt bepaald dat de 14 Ul5 Banncrherren de ceremoniemeesters by kroning by de opening eu sluiting van de Ry sdag Aby de ontvangst der delegation bij nationale plechtigheden by de eedsaflegging van alle waardigheidsbekleedera uitsluitend Hongaren zullen zyn Hiermede wordt een hartewensch vervuld van bet Hongaarsche volk dat behalve een zelfstandige regeering en een eigen Ldministratie sinds jaren een afeonderiyken Hongaarscheu hofstoet vraagt Aan het recht vajn den vorst zijn huis naar eigen goedvinden in te richten verandert deze hervorming niets en te Weenen zal zg waarscbynlyk slechts voorb gaande teleurstelling wekken Vóór Ferdinand I bezat Hongaf e volgens de wet een afzenderlyken liofstoet Niettemin beeft sinds het begin van de 16 eeitw nooit een eigen Hongaarsche hofstoet bestaan Slechts af en toe o a door Marie Theresia in 1791 werden enkele bepalingen in dezeb zin ingevoerd Dia hervorming heeft de keizer thans bekrachtigd op voordracht van de Hongaaracben ininisier preeident Wekerle wiens gezag daardoor ongetwyfeld zeer versterkt zal worden Zondagochtend kwam de trein met het lyk van Alexander van Battenberg aan de Bnlgaviche grens aan bet werd daa ontvangen door vertegenwoordigers van i Hof van denMinisterraad en van de Sobianje By bet voorbyryden van Shvnitsa werden 21 kanonschoten afgevuurd Te 2 uren kwam d6 trein te Sofia aan Een schitterende stoet wachtte daar aan het station de lykboar af om deze van daar naar de groote kathedraal te begeleiden Toen de kist in den statiewa n was geplaatst hield Stambouloff een lykrede die op de ontzettend talryke menigte veel indruk maakte Vorst Ferdinand met wien Prins Alexander steeds in briefwisseling was en wien hy sedert deze den troon beklom altyd trouw moet hebben gesteund volgde achter het lyk met de broeders en zwager vnu den overledene Behalve de geesteiykheid en de mjitaire macht sloten zich de Ministers de afgevaardigden het corps diplomatique verschillende buitengewone gezanten hoogere beambten toi van officieren en deputaties by den stoet aan Uit alle streken vau het land waren deputaties met kransen en palmtakken overgekomen Geheel Bulgaryo was tetterlyk daar vereenigd en was byna geen plaatsje in het land dat geen krans had gezonden De Bulgaren hadden gehoopt hun eeraten Vorst nog een te zullen zien maar het gelaat was door het vreesolyk lyden en de inbalseming zoo veranderd dat men moet afzien van het plan bet lyk nog tentoon te stellen Op de kist lag de uniform door deu Vorst in den Servischeu oorlog gedragen Da echtgenoote van Prins Ferdinaud wachtte de aankomst van het lyk in de kathedraal af waar het inzegend en in de kapel van den Heiligen George bygezet werd Er is reeds bepaald dat op Eykakoaten een gedenkteeken voor den Vorst zal worden opgericht Mr 8HBSNGE over AmbachtBonderwijs Voor een slecht bezette zaal byna 40 personen trad gisteren in de zaal Kunstmiuc der Sociëteit Ona Genoegen op de heer mr H Smeenge uit Hoogeveen Hoewel de opkoniat zoo gering was kon apr dit toch eenigsziua bittyken omdat het onderwerp uit den aard der zaak een weiuig droog is Tal van eminente mannen hebben reeds veot over de zaak geschreven en gesproken iets nieuws zal er zeker niet worden te berde gebracht redeneerden wellicht de wegblyvers Waar de oplossing van het vraagstuk nog op zich laat wachten is het moeityk voor deb spr met iets nieuws aan te komen Toch had hy den moed wat te zeggeu dal wel d overdenking waard was De aandacht te vestigen op een zoo gewichtige zaak dat waa spr doel Kennis ia macht Niemand zal de waarheid dezer spreuk ontkennen ja wie ia er zelf niet van overtuigd Helaas er zyn er by wie dit itiet het gevalia maar bun aontal wordtj met den dagkleiner Koopman en fabrikant landbouwer en ambachtsman moeten atryden om het bestaanHebben niet stoom en electriciteit een geweldigen ommekeer teweeg gebracht De uitvoer naar elders is helaugryk verminderd en da invoer daarentegen toegenomen Ieder ziet zyne zaken zoo in te richten dat by de concurrentie kan volhouden en zeker niet het minste hy die den tegenspoed bet minst kan verdragen Fabrikanten wedyveren m t elkaar ook door den aanvoer vau elders De landbouwer moet zeer goed toezien dat zyo land flink wordt bewerkt wit fay er zooveel mogelyk van trekken De ambachtsman heeft in den atoom een leelyke mededinger gekregen eu juist daarom moet hy meer weten Door de atoomkracht is het noodzakelyk geworden dat geestesarbeid voor lichamelyke in de plaats treedt een helder hoofd en goed inzicht zyn daarby onontbeerlijk Veel te welen is boog noodig vooral alb men maar beseft dat men nog veel mist Op het gebied der zuivelbereiding beeft men toen de Denen ons in den weg traden de oude alenr moeten laten varen De zuivelbereider roept nu om zuivelscholen voor zijn zonen en dochters waar ze kunnen leeren hoe de concarentie vol te houden Het wa niet kwaad ingezien van deze Afdeeling van het Nut om de zaak ook hier eens ter sprake te brengen Ia men dan hier blind geweeat Dat niet Men heeft echter niet genoeg gedaan meerdere zorg wordt gevraagd en onder de meergegoeden kloppen nog altyd vele warme harten voor ben die minder met aardsche goederen zgn bedeeld Nadat het gildewezen was opgeheven gingen ook de waarborgen die men juist daardoor verkfeeg verloren Hat handwerk werd er niel op rbeterd en de achteruitgang in de hand eweorkt Een groote fout is het zeker dat het lager ouderwys zoo weinig ponten van aanraking beeft met de latere werkiaamhöden van den aanstaanden ambachtsman Men wordt liever klerk op een kantoor dan een ambacht te kiezeb Wanneer men op kleinere plaatsen woont lal men zich wel wachten zyn benoodigdheden vooral meobihwr op de plaats zelf te koopeu Men kan in een groote plaats immers beter en goedkooper te recht In verschillende landen beett men na de afschaffing van het gitSewezen olies in het werk gesteld om verbetering in den toestand te brengen In Zwitseriand b v bestaan er wettelyke bepalingen Er worden tusschen den baas en zyne jongens contracten gesloten en die jongens moeten dan een proeftijd doormaken In Duitschland heeft men sedert 1869 de Gewerbeordnnng c In Oostenryk kent men ook contracten maar die zyn niet bindend genoeg En in Duitschland éa in Oostenryk profiteereu de meerggegoeden onder den ambachtstand het meest en juistde minstgegoeden hebben er de grootste behoefte aan In Frankryk bestaat sedert 1841 een wet waarby de patroon zyne leerlingen trapagewyze moet opleiden tot flinke werklui ook dai ia nog veel dat op verbeteriug aandringt Tot 1860 kreeg by ons een jongen in de werkplaats van deu meester zljn geheele vorming Er werden iu 1850 Burger dog en avondBcholeu opgericht De eersten hebben weinig uitgericht 27 jaar lator werden ze nog slechts door 748 teerlingen bezocht De herhalingscholen en avondscholen werden beter bezocht maar de resultaten zyn over het algemeen bedroevend en geen wonder ala men nagaat dat zoo n jongen na een zware dagtaak weinig lust meer heeft om zich erg iu te spannen Spr wit evenals in Drente reeds bestoat een vereenigiug oprichten die als tusschenpersoon optreedt tusschen een baas en zyn jongens I Ambachtscholen vindt hy uitstekend maar zoolang we die niet overal hebben moet een andere weg worden ingeslagen Op het denkbeeld van Mr Smeenge hopen we in ons volgend nuniiuer nog even terug te komen 343 Staats loterij 9e Klane Trekkiag au WoenxUg 29 NoremUr 1893 No 10089 aoooo No 16078 5000 No 1888 1600 No 11894 1000 No 4614 en 8896 ƒ 400 No 16980 900 No 74S8 ca 0637 ƒ 100 PriJBen vao 80 U Ui 6466 8061 10818 18883 13843 18404 18 8968 5494 8070 10984 13935 IS963 18676 33 8930 6601 8086 10949 13943 13976 18683 134 SOiO 6509 8193 10910 18971 13887 18388 161 8089 5645 8196 10964 18079 13999 18645 196 S116 5590 8818 1098 13996 13906 18661 299 8110 6688 8274 11016 H018 16888 18703 380 8198 6636 8807 11033 14188 18894 19786 29S 3199 5759 8S8I 11064 14815 13640 18782 298 3827 6774 8387 I108S 14228 13669 18791 348 8249 579 8335 11093 18801 16680 18819 858 3269 582 83A6 11209 1431 13868 18887 427 3268 6878 8371 11S41 14351 18683 18 16 434 3322 5949 8873 11291 14446 10799 18931 601 3308 5078 8485 11327 14457 18776 10009 862 341 5977 8430 11335 14458 13789 19012 712 3592 6066 8500 1146 14462 16862 19047 760 8349 6098 8607 11405 14S68 16871 19127 791 3677 3121 8661 11680 14568 16957 19168 799 S780 6138 8594 1166 14671 16983 19231 807 3777 8168 85 6 11614 14637 17069 19348 869 3818 3171 838 11615 14710 17180 19364 898 8821 3213 8686 11764 14730 17175 19838 13 3837 320 8760 11788 14741 17108 19881 928 3894 3839 8770 11938 14777 17816 19896 948 3911 6368 8844 11951 14809 17969 1 50 963 3 63 6417 8983 12003 14882 17866 l 606 71 3 94 6618 8998 12016 14829 17972 19347 1086 4008 3556 043 12089 148S3 17273 19668 1039 4113 3587 9160 12181 14924 17885 19782 1126 4183 6611 9173 12130 14985 17293 19754 1900 4811 681 9801 12146 15098 17371 10769 1943 4322 6633 9813 12158 15157 17438 19786 1966 4858 3344 9248 12176 16158 17502 19947 1380 4393 3679 368 12196 15399 17528 19970 1838 4811 6780 9370 18818 15807 17609 80020 1360 4345 6807 9871 13306 1581 17841 20056 1869 4376 6 42 9413 13416 US22 17375 20281 1514 4889 6988 9490 12848 15353 17705 20837 1615 4455 7003 625 12849 15S33 17757 80381 1589 4483 7087 9338 12816 16600 17758 30331 1315 4494 7041 9706 13860 16503 17779 30880 1679 4598 7065 9768 13877 1559 17870 20432 1889 4538 7075 9863 18888 15186 17890 20438 1393 4591 7116 9865 18919 15615 17908 30462 1717 4658 7126 9887 13115 16687 17976 2043 1815 4788 7131 20 18127 1S728 1800 20496 1862 4846 7158 9997 13139 16745 1801 204 6 1929 4844 7406 9936 18146 1677 18037 90583 3089 4896 7412 9944 13118 15789 18030 80641 2201 4911 7603 10014 13917 15856 18037 20315 3283 4926 7633 10048 18421 15893 18100 20632 9303 6004 7636 10038 13428 15930 18154 20699 2810 5032 7346 10181 18148 15978 18925 0741 2435 6052 7811 1CI91 18574 15994 182 7 90806 3474 5055 7815 10199 18654 16051 18941 10816 2332 5155 7674 10205 18777 16087 18893 10889 2768 5925 787 10264 18804 16147 18869 90895 3300 5301 7891 10640 13828 1619 18379 20927 9868 6873 7895 10385 13839 16306 18895 10993 3874 5458 7985 10805 13947 16844 18463 9787 2886 1440 7969 PARAPLIJIES voor Dames Hoeren en Kinderen A van OS At E 73 73 Beurs van Amsterdam 88 NOVEUBER dotkoen 88V JV lOt 831 97 101 u n 18 19 38 9 96 981 99 660 513 100 861 100 806 146V 31 93 15 11 100 60 11 186 i 68 uo 10 107 V 93 109 180 181 10 93 86 10 109 lOl l 77 10 Va Vi Vor kn HiDnuiiD Cart Nod W S 9 dito dito dito 3 dito diu dito 3 UoNSAE Obl Ooudl 1881 88 4 IT UI InHbrij iDg 1839 81 5 OoSTENlk Obl inpipiorlSSS 5 dito in tilTor 1838 5 PoRTUoAL Oblig mot ticket 8 dito dito 3 RcauND Obl Ooit 8e Stat 6 diioOaoon 1880 4 ditobüllolbi 1889 4 dito bij Hope 1839 90 4 dito io goud leen 1888 6 dito dito dito 1884 6 Sfanji Perpet obuld 1881 4 TOMWJ Gepr Oonr leen 1890 4 Oeo Iceüiag arie D Geo leenioK kHo C ZuiDAra BlP Bec r oU 1899 5 Mhioo Obl Buit 8ch 1890 3 VlNMDlLA Obl 4 onbep 1881 llHSTODlll Obligttian 1831 8 RoTTiiDAii Sted leen 1883 8 NlD N Afr HecdeUr und Areodsb T b My Oerti3oaten DtfiiMaatMhappg dito Arab Hf polheakb paiidbr 4 Uult M j der Vonlenl aand a Or Hypolkeekb paudbr 4 NederUiidujhe bank aand Ned HandelmaaUch dito N W tl Pao Hyp b pandbr I Bott Hjrpolheekb pandbr 4 Ulr Hypotheekb dito 4 OosTSSK Ooat Hong bank aand BusL Hypotheekbank nandb 4 Ameeika Ëquit hypoth pandb 5 Maiw L O Pr Lien eert 3 N D Holl IJ 8poorw lHj aand Mij tot Eipl T St Sp aand Nad Ind Spooriregni aand Ned Zuid Atrik Spn aand 3 dito dilo dito 1891 dito 6 lTAUi Spoorwl 1887 89 A Eobl a 186 69 A 70 98 Zuid llal Sptrmg A H obl 8 PoLEH Warwbau Weeoen aand 4 Roat Gr BuM 8p Mg aand 5 BaliiMhe dito aand Faatowa dito aand 5 Iwang Dombr dito aand 5 Knnk Ih Amw Sp kap aand 6 Loaowo Sewaat 8p Hij oblig 5 Orel Vitebak lilo oblig 6 ÜnidWeit dito aand 5 dito dito oblig 4 10 71 681 Vi 115 169V 107 103 7 ii V 116 1081 u A 99 Auuit üent Pao Sp Mij obl 6 Ohio Il Nortb W pr C T aand dito dito Win 9t Peter obl 7 Denrer k Rio Gr Spm eert T a Illinois Central obl in goud i Louiiv Il Naak illeCert r aand Mexico N Bpw My lehyp o 3 Min Kanua r 4 pol pref aand N ¥ork Ontario tl Weet aand dilo Pennl Ohio oblig 6 Oregon Calif Ie hvp in Boud 5 SI Paul Minn k Manil obl 7 Uo Pao Hooldliin oblig 6 dilo dito Lino Col Ie hyp O 1 Canada Can Boulh Cert v aand Vin C Ballw k Nar Ie h d o O Amiterd Onnibu My aand Botterd Tramireg Maal aand NiD Stad Amaterdam aand 8 Stad Bolterdam aand 8 B u n Stail Antworponl887 3 9lad HruMel 1883 9V Hond Theiu Regullr Oeullaoh 4 OoeTlNK StaaUleenIng 1830 6 7V K K Ooat B Cr 1880 8 Bpami Slad Madrid 3 1868 NiD Ver Bei Hyp Spobl oerl 5 Kantongerecht te Gooda Zitting ran Woenadng 2y November 1898 De volgeoile perioneo zyn veroordeeld wegeai Te ranieo loopen OTer een apoorweg zonder dat dit han vry aiood F H ö H ep J H U Nienwerkerk l UmI ieder tot f 3 of 3 dagen hecbtesia Het rerkoopen ran Tiwsh rior dat 3ie gt keard ia A Tan R te Good Vlamingetraat en J H t Katwijk aan Zee ieder tot I U 60 of 1 dag hechteni Zeilen op verboden plasti in de fiingraart tw den Znidplaapolder K A van den H te Oonda Raam tot 1 of 1 dag hechtrnia ïaohtovertredingen H N te ZeTenhnizeo tot f 5 of 3 dagen hech enia B N en J N te Moercapelle ontalagen vanrechtirerrolging ViaachertioTertredingen 3 J van D te Oonda Bogen tot f 10 of 2 dagen hechtenia M K te Gonda Heieenmakernleeg C T en A van L te Moercapelle ieder tot f 2 of 2 dagen bechtenia M van der M en O van der W te Gonda ieder tot f 8 of 3 dagen hechtenia D H te Gonda tot f 1 o 2 dagen heoUtenia Verwekken van nachtelgk rasHxr