Goudsche Courant, donderdag 30 november 1893

No 6215 Vrijdag 1 December 1803 Sdste Jaargang mimm mmmi NteuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De Uitgave dezer Courant g eschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prys per dne maanden is ƒ 1 25 franco per post 1 70 Afeonderlijke Nommers VU F CENTEJS ADVERTENTIÉN worden geplaatst vau 1 5 regels k 50 Genten iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën t t 1 uur des midd W G Kanieawlkiloot 8 ö R Jan Phiïip aan D M G Groenewefï en J van der L Buurtje allnn te Gouda it der i jt f 2 of 2 df en hpcbtenis Stroatflcbendery J Q M te Goada Boomgaardstraat tot f 1 of 2 dagen bechteniii BuitflQ openbare waierbakken orrichten ran dH ene waartoe die inricbtingeu btateuid Zflfl A ti te Gonda Jernzalemstraat tot f 1 of 2 dagen bechienis lo alaroren 2o openbare dronkeuHchap C L te Goada Robaarsteeg tot 2 geldboeten van f I of 1 dag bechteuu voor elke boete Openbare dronkenschap G J en M de C huUvr van G J beiden zonder bekende woonplaat ieder tot f 1 of 2 dngen hecbtenlH Allen zpn teven veroordeeld in de kosten verhaalbaar by lyfsdwaug van 1 dag APVERTENTIfiN Voor da blgken ran belaogstalling ouderTonden bg het overlgdeu van mgaen Urowler Da Th W h KOCB teSaerabaijs betuig ik iiiermede mgn hartelgken dank J K KOOH JzK Oauda 30 Nor SS Volksonderwijs Afd cQOUDA en OMSTUEKKN De rooraraeht tbd Vr Tl DEM A y il tot een nader op te geven datum UITGESTEL0 HET BESTUUR Prijstrekking 20 en 21 Decemb 500 000 Mai k all hoofdprija ia hot fcolitkkigst geval biedt de nitiQWita groote Qeldverlotiiit ilia door de Hooge Eegeuring vau Hamburg goeilgrkeurd en gewnKrborgd ii Pa voordeeligB inrichting van het nieuwe plan beataat daarin dat in den loop van sluchtt weinige mnaudeD ia 7 verlotingen van UUOOO lo teo fiMOO pr jten bedragende 10 452 425 Mark tar votlwliffe beBltitlng cullon komen ilnBrnnder z n UpitAle prijseii thu orontuoel ftOOOOO Ifark b uitnemendhmd echter SprgienjLM ISOOO 26 prezen M 10000 te prijsiin it M BOOO loapruzeniM 3000 858 prijieu M 9000 O prgzm il M ItOO 756prgEeiiilM 1000 U37 prgzoo i M SOO 39060 prgzen i M 148 18 91 prüsoniM300 200 160 127 100 94 67 40 80 1 priii 8 M aOO 000 I pr i M 200 U0U l pt a M 100 000 SpriJceniM 7S 000 70 000i es ooo so oool l 000 60 000 40 000 IprO ÜM IprUi ilU Ipr i kU Iprin iM prOumilM 1 prui i M SprgieiiilM S0 000 De MDitnende eorate prg itrokking ileïer Kfoota door den Staat gewaarborgUtf Oelclrertotttig ia raa ambtswege bepaald plaats la hebben op den 20 eii 21DEGËiUBEIle li en kut hierroor 1 Ksheiil orig lol slaehta M O of 3 6Ü 1 balf 8 1 80 l kwart 1 00 tegfD ioKfloding van het bedrag in bankpapier of per poitwiaifll Allo oommiiaio wonlen onmidduliyic met de grooUte sorgvuldigheid uitfteroerd en ieder Bpetir QDtrangt van ooa du met bet witpon van don Staat vooreiene Originuele Lotiin lelf in handen B i iedtint beatolliug ivordt liet veroisubto offl oioole plan waaruil de rtfrdoutii K der pri zen op de vRrsohtllendc klassen als ook de buiref fende inlegifolden to VDmcoten is gratia bygevongd en zenden w ann onxo Begunstigera nn aangevraagd na elke trekking de offioieele lijsten Do uitbataling der prgzen geaohiedt itnods prompt oniler waarborg van den Stnat eu kan door directe toezending of ook naar vorkioting der Belanghebbenden in alle grootere plaatsen van Xodt rland bewerkstelligd worden Ona debiet is steeds dour het geluk bsguu tigd en onder vele andoro aaniienlijko prezen hebben wij oieermaleu volgeua ofHole rle bewyUQ de eerste Hoofdtreffers vorkregen ru onse Beguuatigers iclf uitbetH ld o a Mark SSU COO 100 000 80 000 ÖO OOO 40 000 ens Het is Ie voorisien dat bij deu op den tieohtaten grondslag gevestigde ondernomtng ven alle kanten op eene jctter workume deelneniin bepavld kan Worden gerekend men gelievn derhalve wegens do reeds ophanden lijnde trekking alle orders ten spoedigste reohtatreeks texendonaan KAUFMANJV SIMON Bankiers en Geldwiaiehuin tt UAHBURO P tjUiermefle dauken wij voor het vuriiouwen ona tot hiertoe gesohonken en danr wij bij bet begin der nieuwe verloting terdoelntiining inviieeren tullen wy ook voor het vervolg bemoeid EJjn donr een slipte en reiiele bedie ninp de tevredenheid van onie geëerde Begunstigers te verwerven Openbare Vrijwillige Verboping TB Waddinxveen om Contant Oeid ten Sterf hoize en aan het pakhnii ran wglen den heer JACOB rAK HOOIJKN taande Wgk C 101 eji Wgk C 210 aan de Noordkade binnen Waddlnxeetn OP Woeosdag 6 December 1893 a morgeui ten 9 nre te beginnen aan gemeld pakhois TIMMESMAI7S en Molenmakers Gereedschappen All Kolreep met Hespel Aariep met Heapel Steekriemen Tngen Vangstnkken Planken IJzeren Platen Kozgnen Boosters Kelderwinden Kist met Gereedschap Zagen Bgtels Hamers Boeren Roeiboot enz enz VooïTs Een netten en zindelijken Bestaande hoofdzakelijk uit Tafels Stoelen Spiegel Schilderyen Ladentafels Secretaires Kasten Kisten Pendules Klokken Lampen Kachels Ornamenten Vloerkleeden Loopers Matten Karpetten 3 Veeren Bedden Dekens Kussens Lakens Sloopen Tafellinnen Een Trekmaugel Watertonnen Droogstokken Vooais KOPKB TIN GLAS BLIK IJZKR POnCELËIN en AABDEWKKK BiNiriMs Eenig Gemaakt GOUD en ZILVKH Alb Ornamenten ran Glas met Zilrer Zilveren Lepelijes Kerkboeken met gouden en zilratcn Sloten enz enz Alles daags te roren afgennmmerd te bezichtigen Alle informatiën worden gegeren door de Notarissen Mr I MOLENAAR te Waddinxmm en J BOS J Az te Vreeland FBANSCHE STOOMVEEVEBU Glieuiiscbe eo Zwitsersche Wassclierij Gebrereteerd door Z M den Koning der Belgen H Oppenbelmer Itotterdam Specialiteit roor het stoomen en rerren ran alle Beereu en Dameskleediugstukken ook alle soorten Meubelen Ledikantgordgnen Taielkleeden Trgpen met nieuwe patronen geperst Kwasten Garnituren Neteldoek Tullea Kanten Veeren enz Alle goederen kunnen in elkander big ren eu worden onschadelgk roor de gezondheid bewerkt Goederen kunnen in 4 dagen afgelererd worden AUËNT roor Gouda en Omstreken A VAN OS Az Kleiweg A No 73 W J en Lion Slitz NIËUWIiNDIJK 41 bij den Dam linslerdain TK CONSÜLTEKBEN lederen WOENSDAG rani uur lot en met VRIJDAG 47 nar te Gouda IHarkt iÖ4 operation op verlangen pynloos Een ware Schat voor de ongelukkige alachtoffisrs der ZelfbeTlekking Onanie en geheime aitspafrtingen ia liet beroemde werk Z Dr Retau s ELFBEWAKIi G Hollandache uitgave met 27 aib Pros2 gulden Ieder die aan de versohrikkelyke gevolgen vau deie ondeugd Igdt moet bet leien de oprechte leering diehet geeft redt jaarlüks doicend van eenzekeren dood Te verkrygen bg het Verlags Magazin te Leipzig Neumarkt 34 franco t n inzending van het bedrijf ook in poatzegels en in eiken boekhandel in Rolland Wederlandscbe Stoomboot Alaatschappij De Stoomscbepen BOLLAKD kapt J SMIDT en B ÏU F BB kapt J SAUBR vertrekken eiken Dinsdag en Zaterdag Voor Tracht of passage rerroege men zich bg de Cargadoors der Mnatschappg Boompjes 72 te Rotterdam Be Stoomscbepen lassen te Brewersqtiar de markt van Boter en Kaai te Londen HAMBimGEIt GELBLOTEHIJ 110 000 orlgineele loten = BS 400 prüzen 9tf U don i i d lot n moeten dn met een prgs uitkomen UITTREKSEL uit bet Trekkingaplan De hoofdprgs bedraagt t gelukkigst geval ev 500 000 mark Het werkelijke roordeel der Uambnrger Loterg tegenorer andere klassenlotergen bestaat daarin dat in Hamburg geen nieten worden getrokken Ieder bezitter ran een lot heeft dus kans tot op den laataten trekkingsdag In het gelnkkigste geral bedraagt de HOOFDPRUS er 500 000 Mark Nevenfltaande tabel geeft een overzicht van de byzondere iadeeling der hoofdprgzen Alle 55 400 pryzen worden in 7 spoedig op elkander volgende klassen aitgelooten contant betaald Het officleele trekkingsptan hetwelk wy bg ieder lot ffratia bijvoegen bevat een jniste opgave der prgzen welke in iedere afdeeiing uitloten en tevens hoeveel voor iedere afdeeling moet worden toegezonden In tbgzonder zgn de hooge prgzen als Tolgt De Prgfl der origineele loten is wettelgk vastgesteld en bedraagt voor de Ie trekkiugsklasse N C f 3 50 voor geheele orlgioeele loten V f 1 76 K balve f O 90 kwart h M 300 000 200 000 100 000 75 000 70 000 65 000 60 000 55 000 50 000 40 000 20 000 15 000 10 000 5 000 3 000 2 000 1 500 1 000 500 M 300 200 127 100 etc k k k k k k a a 1 a 5 k k Na ontvangst van dit bedrag in HoUaiidscb bankpapier postzegels of postwimel zenden wy de origineele loten met ofiBcieel trekkingaplan Indien iemand bet trekkingsplau niet mocht aanstaan zyn wy bereid vóór het begin der trekking de origineele loten terug te nemen en bet daarvoor gezonden bedr onmiddeilyfc terng te zenden Wy kunnen dit des te eerder daar wy overtuigd zyn dat iedere ontvanger de uitmuntende en kanaryke indeeltng van het trekkingaplan zal erkennen De ofiBcieele trekkingslijsten zenden wy direct na iedere trekking Om alle bestellingen zorgvuldig te kunnen uitvoeren verzoeken wy Ü die ten spoedigste te zenden in elk geval echter vóór 6 ÜECëMBëB a s B6 k 108 k 253 a C k 758 k 1237 k 52941 k 150 148 Hoof lloterij Bureau ISEUTHAL Co Hamburg Alle 55 400 prgzen bedragen te zamen 10 452 425 Mk N li Pe Hambnrger Geldloterg bestaat reeds ruim honderd jaar en begint 2 maal per jaar opnieuw Onze firma behoort tot de oadste Hoofdlotery Bureaux Reeds raak waren wg in de aangename gelegenheid groote Hooldprgzen ook naar Nederland te knnnen zenden In de laatste zeren jaar badden wg het byzondere genoegen onderstaande Hoofdprgzen aan onze klanten contant uit te betalen M 300 000 op No 51083 getr d 14 Mei 1891 32219 23963 61038 23355 12106 65810 45724 4Ö6I3 65159 79478 9910 200 000 200 000 100 000 75 000 75 000 75 000 60 000 55 000 50 000 50 000 30 000 4 Nor 1887 23 Oct 1891 29 Apr 1889 2 12 Oct 3 24 Jan Dec 5 Jan 26 Oct 15 000 1890 1893 1890 1890 1888 1888 1893 1888 10 000 8000 en borendien rerscheidene prgzen k M 3000 2000 etc De Zwitsersohe Pillen van den Apotheker Rich Brandt praMlaeermae aaneaahMnn an door het als goedkoop aangenaam teker werlund en Huismiddel Beproefd door M Br T Frerlehs a nj m T SeanzonI wiwim C Wltt KW AKW Zdekauer PMnlairg Soederstadt luun LambI w rM ii Fonter Binnii hm Onderbulks organen edert 10 jaren door Profeiioran Publiek toegepast en aanbevolen Ml oniehadeUJk GeneeSNf Br B VIrehow B ii T OlOtl fOmImt a Reclam L ipiifl ti V Nussbaum Hertz Am lM tam Ml V KorozynskI Krijuu Brandt toMsmiMirv Storingen In de kwalen der lerer last van IH JK f aambeljen tragen stoelgang voortdurende ver KEKPtB bir stopping en den daaruitvoortkomende flngestetd j jjMjjf heden seoala hoofdpijn duizeligheid benauwdheid kortademigheid gebrek aan eetlust ens Die Zwitsersche Pillen ran den Apotheker Bicbard Brandt worden om hare sachto werking door vronwen gutrne ingenomen en lija te rerkieien tioren de scherp werkende Zouten Bitterwster Droppels Mengsels enz vr Om het koopende publiek tegen bedrog te bssohermen W wordt Bsea er noff in het b onder opmerkzaam op gemaakt dat er Zwitsersohe Pillen In den handel sija gebracht die op bodriegeiijke wijie er bijna erenzoo oitaien en rerpakt zijn als do echte Daarom moet men bij den aankoop zich orertnigen dat het etiket bovenstaande afbeelding een wit kmis in een rood veld en de haadteekenlng Bekd Brandt draagt Hen moet daartoe de om de doos gerolde gebrntksaaswljsiag er ateeun Gek ironft aea er ta t bijsonder op gewosea dat de Zwitsersohe Pillea van dea Apotheker Bleh Brandt die btj üe Apoaakera verkrUgbaar ilJa olleea hl dotMn 1 TO Oests ea kldasn iooelea verkoeht worden V Hoofddepot F I Van Santaakol Tte Rotterdam OMda anelpersdmk raa A BaixKiful fc Zoox BINNENLAND GOUDA 30 November 1893 Bg kon beslait is benoemd by het 4ereg I tot commandant r n het korps de kolonel G L Langgoti thans commandant van het 1ste r inf van welk bevel hy mits dezeeervoL ivordt ontheven Onze stadgenoot de heer C P Backers behaalde te Montfoort een tweeden prys met kolven De mazelen epidemia breidt zich hier sterk uit Op sommige scholen zyn de laagste klaspen voor de helft soma ontvolkt Het vroeger door een geacht raadslid geopperde denkbeeld om by znlke gelegenbeden vacantie te geven was toch zoo kwaad niet We waren dan die lastige ziekte denkelyk spoedig kwyt Gi teren herdacht de heer A M Keeper te Woerden den dag dat hy 25 jaren geleden Itls predikant in foctir trad Namens verschillende gemeenteleden en nndere corporaties Av rden den jnbilaris atoffelyke blyken vanbelangstelling aangeboden terwyf van vele woningen de vlaggen wapperden Door den gemeente veld wachter te Krimpen n d IJael ia tegen een persoon aldasr procestflrbaal opgemaakt omdat hij zich zon hebben schuldig gemaakt aan diefstal van sajet ten nadeele van eenen koopman ie Rotterdam De influenza onder de leerlingen der openbare school te Ammerstol breidt zich zoodanig nitf dat dt 50 leerlingen afwezig zyn De heer H J O Fooy te Tnll en t Waal Leeft de benoeming ala onderwyzer met hoofdlikte te Haastrecht niet aangenomen Vrydagmiddag was de huiavrouv van J de K te Haastrecht een oogenblik nit baarhuisItonden afwezig Van dat oogenblik maakte liet 3jarig dochtertje gebruik om in den kachel te pooken De vlam sloeg spoedig onder uit den kachel en kwam in aanraking met bet fchortje van de kleine Het vuur wakkerde nan zoodat het schortje byna geheel in brand stond Het kind snelde schielyk naar buiten waar het schort door de buren dadelyk onBohadelyk werd gemaakt FEVILLETOl De Qehsime Bezoeker JVoor iel Dtiltc 1 Zeg bet maar we hebben je uu gectee ga du maar verder Nu ik ben niet door teederheid verwend Ik merk bet wel bet beste is dat ik maar pdoek Hoe het verder loopt komt er niet op aan Ik meende loo hst waa hier juist w n goede plek om het hoofd nser te loggen Het ia als het ware een wenk voor m tot hiwtoe hebben je Toeten je gedragen t Ia een beetje bQgeloof maar wie kan iioh daar nu beelemaal los vau maken Had ik me niet by naoht hierheen begeven uit valsohe schaamte ik was ook niet gevallttn Zoo valt alles samen Hilda Gedurende dit gesprok had Hilda niet geantwoord BH eoher daoht se er aan wat de houtvester baar had meegedeeld Zg maakte de voet bloot maar verschrok tocb bjj t geen ze nu sag Ikbebkamil lethee opgelet kwam nu de rronw met zekere eelfvoldoeniag vürtelteo Haar Trioe zei Hilda nu dal is overbodig werk Er moeten oompressen met kond water om Zoiv voor goed friaoh water lieEit een heele sobotel vol Ik xal dadel k aaar da bron gaan en ben terstond weer hier Ja ja maakt dat het gauw weer in orde komt waat met toon been gaat marohaeren nist best la dem toestand knnl ga aitt weg WUhslfla In de afgeloopen week was de zalmvangst te Ammerstol regelmatig afnemend Vooral ondervinden de booger gelegen risscberyen deze vermindering De visfcheryen die voor 14 daag door degroote vangst van zalm nitgelokt hunne werkzaambeden hervatten hebben nog weinig voordeel daarvan ondervonden De prijs blyftniettegenstaande de vangst minder is dezelfde als een gevolg van de weinige vraag en denstatiouairen prys der bait nlandsche markten De prys varieerde van f 1 20 tot f 1 40 peri kilo Zondagavond a B zal Ds H R Nieborg te Kxmorra c s beroepen predikant by do Ned Gereformeerde Gemeente te Reeuwyfc zyne intreerede honden na vooraf des morgens alf zoodanig te zyn bevestigd In de jongste gemeen teraads vergadering te Oodewater werd op het verzoek van de Oudewatersche IJsclub om eenige subsidie tan einde in den aanstaanden winter op eenigszins ruimer schaal werk te kuuoen verschaffen afwyzend beschikt Over het oprichten eeoer kaasmarkt werd lang gedelibereerd maar geen bepaald besluit genomen Deze zi k blyft aangehouden tot eene volgende vei aderiog Het contingent in de lichting 1891 voorde nat mil bedragende 11000 man is voor Zuid Holland bepaald op 2316 man De Zingwedstrijd uitgeschreven door de vereeniging Caecilia te Schoonhoven ümI plaatshebbeo in t laatst van Januari 1894 Devier mededingende vereenigingeu die samenomstreeks 130 werkende leden tellen m tendan elk twee door haar gekozen liederen uitvoeren daarenboven zullen allen te zamen met Caeciliac vereenigd drie koren ten bestegeven 1 In de Rykfwerkinricfating Veenhuizen heeft zich een geval van nona slaapziekte voorgedaan De patifint die zes dagen achter elkaar heeft geslapen en op Vrydag is overleden waB vroeger burgemeester der gemeenten Nieuwendam en Buiksloot Een boerenknecht die in den Prins Alq nderpolder te Kralingen bezig was met het afhakken van boomtakken had bet ongeluk vau f en aanmerkelyke hoogte uit eenen boom tivallen hy viel met het lichaam op een n in Ëa vvaarlieen wilt ge dan wel Wat wilt ge be ginnenP Kn bebt ge daartoe de noodige witskucht Hg zweeg Met goeo enkel woord bad hjj te antwoorden op Aa twaro besohuldiging fdeesklapB schrok Hilda op want laogs het venster gleed een sobaduw Ëen vreemde stem Itet zich achter baar hooren ZoO klap val maar toe de vogel is gevangen Met een hatelijk lachend gesioht stond do buikspreker ook in de kamer Hilda vond het erg onbeschaamd van den man en vroeg daarom kortaf Wat wilt ge nu al w erF Ge hebt uw tgd slecht gekozen Integendeel waarde dame noch nooit heeft mija gesternte me soo goed geleid a s nu Ik kom nu juist van pas om mijn getrouwen Bil van harie welkom te heetec op Suropeesohen bodem Wees gegroet eohtgeuost van mgu kind Eensklaps vaa sgn soberpea toon veranderende zei bü Ik heb vergoten een groot verzuim goed te maken door mü zelf niet voor te stettam Mijn naam is n welliobt niet onbekend Ik heet Louis Sohöpf tbeaterdireotour op noosctiviteit Maar wat scheelt je Wilhelm reikt ge uw eehoonvader niet eens de hand F Ga badt zeker niet verwacht mü hier te zien Kn volstrekt niet gehoopt t ï Wilhelm op moe den toon Ik wil het best gelooven best golooven m n jongBO lei Louis Schöpf bonend Maar de wolvoegal kbaid brengt mee altgd netjes te lijn Ik kan je nist uggen boe ik naar dit oogenblik I li verlangd Ik vao mgn kant in het geheel niet Dat kan ik aiet gekïoven Oe ksot u self wel de uabyheid staanden wagen en werd met een paar gebroken ribben huiswaarts gebracht Door P R te Berg Ambacht ia een varken geslacht dat hoewel het slechts 7 maand oud was 350 halve kilo s woog Te a Hertogenbosch hoeft een shiger nil eene door hem geslachte koe een gouden hor loge met ketting te voorschyn gehaald Mej W J Snellen onlange benoemd tot onderwyzeres en anjunct directrice in het Rykeopvoedingsgesticht eu debyiojiderestrafgevan f nis voor meisjes te Moutfoort zal Vryda r Deo e k worden buëefligd en 1 Januari 1894 in functie treden Gisterenavond wilde de tydelyk van Deventer naar Zutfen overgeplaatste trompetter der huzaren R wonende in de Laarstraat zyn vrouw door een revolverschot vau het leven berooven Gelukkig schoot de man mis Inmiddels werd eene patrouille der hu Jiren gewaarschuwd dio den woeateling arresteerde en naar de kazeni overbrncht De oommiasarifl boekhouder en kassiers van de spaarbank van het departement Overmaascbe orpen der Maatschappy tot Nut vau t Alge meen ia na eertit door oommissarinsen te zyn geschorst thans door het bestuur uit genoemde betrekkingen ontslagen De heer Van t Lindenhout deelt in iHet oosten mede dat van Juni af tot 25 Nov dns gedurende een tydaverloop van nog geen zes maanden voor Neerbosch is ingekomen de oaozienlyke som van 61 883 85 Daarby n sedert dien tyd officieel bericht ontvangen dat vry van successierechten vijf legaten tot een bedr van 8500 aan de Weesinriobting zyit vermaakt welke legaten nog niet zyn uitbetaald omdat de tyd daarvoor aangewezen niet is vetscbenen Dus een gezamonlyk bedrag van 70 38 85 In het vorig jaar waren de ontvangsten gedurende betzelfde tydsverloop byna even De 84 jarige V d Belt in het R K gaat huia te Breda die op het monument van kapitein Morre en andere gesneuvelden in do citadel van Antwerpen den krans mocht neer leggen ontving daarvoor eene onverwachte en tyke belooning De heer G uit s Hage bloed boter Tol enover bad Hilda dit toooeal tonder eon woord te spreken bijgewoond G j ziet mgnhcer xei se nu dat uwe tegenwoordigheid hier ntet wordt verlangd Dat ia niet vtpïend roor mij maar ik zal me daardoor niet van de wgs laten brengen Ik heb niet vergoefs al mgn talent te hulp geroepen om deze samenkomst mogolgk te makeq Toen rajjn lieve sehoontoon mg verliet wist ik dat bier wal de haven zou zijn waar hij sijn anker liet vallen Ik heb geduld geoefend en eiodolgk ben iV betoond Eu toob moet ik u verioeken Laat hum viel Wilhelm daarop tijn saster in do rede Nu kwam ook de vrouw woor binnen Hilda die bevreesd was dat bet wuUicht tot oen bevige scène ton kumen wist niets beters te doon dan de voet van dea zieke te verzorgen Zij deed er van oud linnen dnt de vrouw in der haast had op i ezoobt een twaohtetiom na bom eerst met water goed gebet te babbepi De vrouw zag niüuwsgierig en verwonderd naar den vreemde ing die zoo onder dal i er iets van wist haar liuis was binnengedrongoo en die net doed of by ier thuis boorde Een gUaa o wijn zou ik bost lusten Is er mtssohien niet ip bet oogiinbÜk I M zal echter wel beter worden We zullen het bier best een poosje kunnen uithouden en dat lal wet moeten want die voet ziet er i kolig uil Nu een beetje uitrusten in zulk goed gt zelsobap l kt ma bost Men vertelt sijn ondervinflingeQ het moet een zoer merkwsardif laad titn Amerika msa maakt phumsn verwant vau Morre heeft aan den rector van het gasthuis eene zeer milde gift gezonden om daarmede den grysaard te vernuen De geschorste rentmeaster van het bargbrlyk armbestuur te Breda is te Antwerpen gearresteerd Zyno aitlevering ia aangevraagd Miss Mand Gonne die onUnffs ons vaderland bezocht is thans met heel den gver barer vaderlandsliefde bezig op het terrein zelf vui den strijd Na te New Castte en te Ëdinborg veel by val te hebben gevonden watr bare tegenwoordigheid dringend vereisoht werd door de nieuwe ellende welke over de arme bevolking was losgebroken Gelyk men weet pachtende hoeren aldaar wel bet land zelf maar bouwen er eigenhandig hunne huizen of liever guegd hutten op zoodat deze woningen hun Vettig eigendom zyn sTbe Irish Daily Independent meldt ons hoe voorai te CasUe rea in bet graafschap Boscommoo de eigenaars weder vol hardvochtigheid te werk n Ofschoon de met November verschuldigde paohtgelden voor een groot deel aanwezig waren werd daarmede geen vrede genomen eu hoewa mede dende harten daarop aanboden het tekort te dekken naar niets werd geluisterd De rentmeesters kwamen met deurwaarders en politie en verjoegen de pachters nit hunne woningen die durop Omver gebaald werden In eene daarvan lag een jong meisje aan roodvonk geen smeekbeden mochten echter baten zy werd met de overigen in bet gure weder de atrant of ejaagd Als door een wonder bleef haar leven gespaard maar de ziekte sloeg in de beenen en zg zal verlamd hlgven Tegen den avond wisten deze ongelakkigen niet waar zich voor de koude te beschuiten zy trokken naar de puinhoopen hunner woning en lagen zich dau neer maar ternauwernood werd dit bemerkt door de politie ageuten die daar wacht hielden of sy staken de puinhopen in brand ten einde het arme volk aldns tot de vuksht te dwingen Ken der kinderen werd sleobtf met moeite uÜ de vlammen gered Miss Gonne en de lerache afgevaardigde O Drien zyn nacht en dag onder hen werkzaam om te trachten tenten voor ben op te slaan opdat zy ii dit in Ierland zoo strenge seizoen niet langs den weg zouden omkomen ook dit echter wordt hen als znik een veigryp tegen de wet to erekend dat hunne vryheid ernstig bederigd is door hun arbeid van mensohlierendheid en de jeugdige latriote gaat onder al die ipisdeelden rond overal troost en bemoediging aanbrengende Het volk is evenwel de verdrukking moede en t Roscommon is een en logt samen een kaartje Ja daarmee soiiRlea m wol kuciien beginnen Hij baalde een oud spel kaarten voor den dag schudde het eeo weinig ui Ug het daarop mot ew slag op tafel Niemand echter behalve de vrouw die er erg boos over werd scheen er notitie van te nemen Ga even Trine tei Hilda nsar het kuteel en baat daar een Aesofa ouden wijn voor dta sieke Trine was daartoe teralond bereid toch wierp ze vooraf den indringer een alles babalveo vriendel ken blik toe Toen Hilda met de mannen alleen was vroeg se aan baar broer of ook xg de kamer maar niet verlaten zou dan konden x beier samen spsdcen Ik ben nieuwigiorig om te weten tei de e met welk doel ge rag zoo hebt gevolgd Ik heb dus nog en weinig waantls dat doet me waarlijk goed Ge zult toch moeten toogeven zei Sobüpf torwijt bü da kaarten andermaal sohudde dat r harten zijn voor wie uwe verdwgning uiot tonder gewieht ia Osaraan te twg felen sou mij diep krenken Zoo tocb moet ik voortgaan met kreokso Kn deukt ge dan niet aan nw vrouw dis ga daar hulpeloos in don vraifrode oobterHet Zij wai het die mij schreef je op t sporen daar ze nist belten je kon Hoe lief zooveel teederheid bad ik heuach alet verwacht t Is roeitnd Wanneer ui ik afireism Afreizen mgn zoon P Ja tiet ge legen eene hereeniging beslaan op bet oogenblik batwaren teide hg een weinig verleen Mija dochter doet op hot oogenblik slappen om tioh te laten soheiden Toegestaan