Goudsche Courant, vrijdag 1 december 1893

DireSTspoorw GOÜD HOTTBKDAM ig om o in in i 10 86 18 08 U 18 18 58 1 Ï4 8 6 4 6 6 88 5 66 7 10 8 88 8 4S 9 40 10 48 11 08 8 40 9 08 8 48 4 80 1 44 4 10 ÏOTTEHDA M 0 O II DA 11 50 19 80 9 90 10 11 05 4 45 5 5 09 09 3 10 4 08 4 40 6 16 OEN HAA6 60UUA Hagll 6 48 7 907 43 9 98 9 4610 1411 83 18 16 1 38 8 16 46 8 43 4 15 4 41 5 91 7 8 05 9 36 10 17 10 87 10 84 10 41 10 47 6 08 6 18 6 81 6 99 6 35 7 45 8 07 aODDADEN HAAO Gouda 7 806 409 04 9 8710 49 19 1111 911 011 97 8 55 4 45 5 87 59 7 18 8 95 9 37 10 45 11 11 11 1 44 1 49 1 68 3 04 i 09 Yoorb 8 07 9 13 ii i r i oo iHÜre 8 19 9 18 9 84 10 07 11 87 19 41 19 51 1 48 1 57 4 86 5 95 5 55 6 41 7 48 8 55 10 15 11 15 11 40 18 OOI DA UTSKOHT Goud 5 65 6 40 7 55 8 09 6 91 10 19 10 55 9 48 9 93 3 18 4 16 4 47 6 89 6 01 7 45 8 88 10 08 Oud 6 60 6 54 U 09 9 37 5 87 7 69 10 9 WondM 5 57 7 018 11 8 40 11 16 9 4 6 04 K 44 6 17 8 06 10 98 HunuUD 6 04 7 0S 8 46 11 98 9 51 5 19 5 50 S IS 10 84 Vtraclll 6 18 7 98 S 9S 8 41 9 10 51 11 45 1 90 3 08 3 50 4 48 5 89 6 11 6 35 6 98 9 10 10 6 O O U U A A M S T I B D A Goud 6 40 8 91 10 06 10 55 18 11 51 4 47 5 13 7 45 10 08 AmMrdM Wp T S9 9 10 10 15 18 19 1 4 5 45 8 9J7 11 10 Autudui Oi 8 14 9 91 11 10 ll 4 1 18 1 11 6 M 1U Gouda 6 30 7 50 6 139 58 10 16 10 69 1 0S 18 45 t0 8 45 3 15 4 13 4 43 6 80 5 51 7 4 8 35 10 03 O T I K C H T G O D P i ülrechl 6 33 7 50 9 9 53 11 34 19 08 19 60 3 10 3 6 4 48 6 S6 7 48 J 8 09 8 60 10 07 10 64 Harmeleu 6 47 8 03 10 09 19 19 3 84 4 06 4 66 9 04 WiKirdan 6 53 8 10 10 15 19 96 4 18 1 9 1010 93 Uudioater 7 07 8 19 10 94 19 4 4 94 9 19 Gou la 7 20 8 3 9 84 10 87 19 06 lS 5t l 9 3 50 4 37 5 90 7 08 8 90 r 8 419 3910 40 11 96 AMSTBRDA 11 0 O U O A AuutcrdimCS 7 56 9 40 11 10 11 97 1 40 4 10 4 10 7 3 9 47 AElterdainWp 6 60 8 10 9 65 11 95 11 49 9 66 4 16 4 86 7 40 10 00 OwuU MO 6 69 10 44 19 16 11 61 1 50 90 1 1 9 19 11 1 0 groote meeting gehouden bggewoond door tal van damei en faeeren waarin eenparig besloten werd eindeiyk in verzet te treden en het Gouvernement tot andere maatregelen te dwingen Staten Generaal Tw bü Kamer Zitting van Woensdag 29 Nov 1893 De Tweede Kamer heeft goedgekeurd dut Mn proef met een opiamregie wordt geuomen moldatuk II der Indische begrooting dat in Tero nd hiermede Uinadi was aaugehouden ia vervolgena aaogecomen Het voorstel om den G O te machtigen Ombi Hënkolen voor het algemeen gebruik verkrggbaar te atellen is eveneens goedgekeurd Ëvenzoo bet tractaat mot Portugal betrfiffeude Timor Vr dag na behandeling van enkele kleinere ontwerpen zullen de algemeeno beraadslagingen over de Staatabegrootiug aanvangen Toch was er gegronde reden tot Dinsdag te wachten zoOals de heer Mackay betoogde omdat van de meeste hoofdstukken nog de memories van atwoord niet waren ingekomea en de leden tyd behoorden te hebben de etukken nog eens na te gaan Maar de waarschuwing van dea Voorzitter dat er heel wat avondzittingen in het verschiet zgn schynt den doorslag te hebben gegeven Veel zul echter de Kamer door die ééne zitting waarin nog kleine ontwerpen voorafgaan niet winnen Integendeel de spreekvaardigbeid kon wel eens op onrustbarende vr te aanwakkeren door de meening dat raen nu volop tyd heeft Over de dwergen in het district Kurnool Madras Britsch Indië deelt Kolonel Fraser in het Engeische tyd chrift iNatura het een en ander mede In taal en verstandeiyke ontwikkeling ouderschciden zy zicli niet van de overige inboorlingen van dat deel van ndie Maar het scbynt dat z allen tot fnniiliea behooren welker mannelijke leden sinds verscheidene geslachten dwergen zgn geweest Ah zy trouwen en kinderen krijgen groeien W meisjes op tot gewone vrouwen maar de jongens groeien niet meer na hun zesde jaar althans niet op de gewone manier Die stilstand in den groei moet als een soort van ziekte beschouwd worden Het Hbl van Antwerpen meldt het volgende De wereldtentoonstelling vau Antwurpen brengt in alle takken der kunst eene beweging waarover men met recht zijn genoegen kan uitdrukken Gisteren heeft er in het kabiüet van den heer Van Eetvelde staatssecretaris voor biauenlandsche aken van Kongo eene vergadering van kunstenaars plaatN gehad in welke eene zeer belangrijke quaestie werd besproken de heropbenring der beeldhouwkunst in ivoor De hh Mignou Vincotte De Vigne De Lalaing Dittens Bamuël Lagay De Tombny De Kidder e i Van Beurden waren aauwezig en Jef Lambeaux had schriftelijk zyue meewerking verzekerd aan deze pogiug wellte belooft ophef te muken iu de kunstwereld Immers in vroeger eeuwen en in de verwyderde oudheid bezat de beeldhouwkuust in ivoor eene faam die tot op onze dagen bekend is gebleven De Pheniciers pasten haar voor het eerste toe de Grieken in den tyd van Phidias kapten voor hunne goden ivoren itandbeeldeu van 15 meters hoogte te Byzauce bereikte die kunst bare volmaaktheid eii in later eeuwen ziei wy de cliristus beelden in ivoor de rondte door de wereld maken Thans wordt nog te Dieppe alleen de vervaardiging van kleine beelden in ivoor waargenomen Q Ër is nu Rpraak om gebruik te maken van don overgrooten Envoer van olifantstan den uit Kongo te Antwerpen ten einde deze kunst weer in België iii het leven te roepen 6 80 8 86 8 48 8 49 8 56 9 05 7 85 7 88 7 89 7 46 7 65 Gouds Moordrecht NlsQwerkerk Capelle Hotterdaoi Botterdam Capelle Nieuwerkerk Moordiwht Gouds 7 5 5 10 5 19 5 86 5 88 11 01 11 10 1 13 1 18 1 94 1 33 1 38 Zn U 7 49 8 69 Bl Kr 7 47 Z Z W 7 53 9 01 N dL d 8 09 Toorb 8 07 9 18 11 19 Volgens het betungryke ontwerp zou er in de Wereldtentoonstelling van Antwerpen eeno sectie vau ivoor komen bevattende collecties oud ivoor uit welke men de geschiedenis van vroeger zou opmaken en deze verzameling zou volledig worden door een reeks kunstvoorwerpen door Belgische artisten in ivoor van Kongo uitgevoerd De Staat heeft welwillend ter bescliikkui der kunstenaars eene reeks ivoorblokken gesteld door hen uit te kiezen en die zy naar eigen smaak in een kunststuk mog ii verwerkon Geen enkel der artisten heelt daaromtrent tot hiertoe een bepaald plan en er zal dua voor hep te arbeiden zyu gezien bet naderende tydstip vao de opening der tentoonstelling vau Antwerpen Het publiek zal met belaugstelling hunne pogingen volgen Binnenkort zal door de Kuid Hollandsche Maatschappy tot redding Van schipbreukelingen aan den Hoek van Holland een stoom redding boot van geheel nieuwe constructie worden gestationeerd Deze boot zal de eerste van die soort zyn op het vasteland van Europa Ze is genomen naar een ËngeUch model Deze boot wordt noch door raderen noch door een schroef voortgestuwd doch door een zoogenaamde turbine d w z het inzuigen en met kracht weer uitspuiten van water Deze turbine welke nagenoeg horizontaal ligt en 2 6 diameter breit zuigt het water in door twee haalpypen onder in het vlak van de boot Zy worden beschermd door kimkielen tevens dienstdoende om de boot recht te houden wanneer zy grond mocbt raken De pypen die het water 1 tou per seconde uitwerpen aan eiken kant één naar voren één naor achteren en ééa zywaarts gericht welke laatsten als buffers dienst doen wanneer de boot laogtzyHe van een vaartuig komt te liggen zyn hooger aan je kim op of nabij de waterlyn aangebracht Door de werking der turbiuf beweegt het vaartuig zich dus in een richting tegenoveige steld aan die welke het uitgeatuoten water volgt De voordeelen die men aan dit sy teem toekende en later genomen proefnemingen hebbeo die verwachtingen niet teleurgesteld waren de volgende De voortduwende kracbt werkt oogenblikkelyk op het schip hetzy by hooge zeeof stil water Het zoogenaamde racen doorslaan der machine wordt vermeden hoe bet schipook mag stampen De trilliog van het vaartuig is veelminder dun by bet gebruik van raderen ofschroef Daar dö machine zich slecht in óenerichting beweegt ii de slytage belangryk minder terwyl er ook geen tyd verloren gaat vuorhet 8topppn bet RChter of vooruitf gaan De behandeling van het vaartuig berustgeheel in handen van een persoouann dek diedoor de bediening van twoe krukken het uitwerpen van het Water kan beheerschen terwyl ln t stoppen t vooruit of achteruit gaan geheel onafhaitkelyk van de machinekamer daatsheeft Het vaartuig heeft ouder water geen hinderlyke deelen die op het zeilvermogen invloedko inen uitoefenen of aanleiding zouden kunnengeven tot aan den grond loopen of verwardraken in touwwerk of wrakhout Mocht iets met het roer gebenren daukan het vaartuig geheel door de turbine gestuurd worden terwyl by bet gebruik vanbeiden het manoeuvreer vermogen veel beteris dan by eenig ander stuurtoestel Do bemanning der reddingboot ktiiutfridch by het wrak on is dadelyk gereed omde handen uit de mouw te steken Dit laatste sal natuurlyk het geval wezen by elke op Hiechanische wyze voortbewogou reddingboot Behalve de bemanning 9 koppen kan de boot 80 schipbrenkelingen in de open kajoit brtrgeo 10 55 11 01 11 00 11 16 U 6 10 46 18 68 1 05 1 18 1 19 1 88 18 18 19 16 9 51 7 95 7 47 8 18 10 08 10 11 4 57 6 16 6 9 6 81 6 86 9 68 10 11 6 90 Als een bewys dat de vele diensten door duuï tegenwoordigüu eere president J J Marie van Heel tal van joren aan de Bedding Maatschappij bewezen op prys worden gesteld heett men de boot President rin Heet tjfrloopt Eene beschrijving met afbeelding komt voor in bet Rottenïamsche dagblad Scheepvaart c Omtrent eene inbraak in eene wynkelder op den Amstel te Amsterdam verneemt het Hdbl c h t volgende Ueeds drie maanden geleden was daar ingebroken en ofschoon de politie toen reeds de hand op eenige personen gelegd had moest zij hen weder Uten loopen daar geen enkel bewys t en hen was in te brengen Aan den kelder was ook geen teeken van inbraak te bemerken het slot was gewoon met een daarop passenden sleutel omgedraaid De eigenaars zorgden natuurlyk dat er op de kelderdeur een nieuw slot gemaakt werd Een der firmanten zog echter op den vroegen morgen van 12 November dat er eenige stopverf aan het sleutelgat was De inbrekers badden dos wederom hun slag willen slaan en hadden eokele sleutels op het slot gepast die blijkbaar echter niet deugden Het was eene zaak om op t passen en de firma gal onmiddellijk vau het gebeurde kennis aan de politie De bnren wiuten te verklaren dat ze den vorigen avond omstreeks 9 uur twee net gekleede heeren voor den wynkelder hadden zien heen en weer loopeu Gedurende niet minder dan 10 avonden vau 7 tot 2 uur werd door de recherche met een der firmanten in eene in den Amstel liggende hooischuit gewaakt Den derden avond om 1 uur kwamen de flesschentrekkers en begouüen weder met verschillende sleutels te passen Zy namen bun werk heel kalm op en stoorden zich niet aan devoorbygangers Dien avond en den danropvolgenden Woensdag eu Donderdag kwamen 7y nogmaals tenig maar zy moesten telkenmale onverrichter zaak weder vertrekken daar hunne sleutels niet pasten Daarna zyn ze behalve Zaterdagmorgen om 8 uur niet meer gezien Na de tien 10 dagen gaf de recherche het waken op eu hield alleen nog een oogje in get zeil Verder kan nog worden medegedeeld dat de gestolen flesschon welke nog ontbreken ook door de recherche in beslng genomen zyn H H M M de Koninginnen zijn gisteren namiddag te 3 nren 89 van Het oo in den lang teruggekeerd iiau het Staatsspoor verwelkomd door de ministers van binnenlaud che zflken en waterstaat andere autoriteiten en de meeste der in de residentie aanwezige generaals De Vorstinnen werden op het Stationsplein toegejuicht door de daar aanwezige menigte Uit Amsterdam wordt aan da N R Ct gemeld De werkloozen kwamen heden moi en in itConstantia byeen en begaven zich na kortelyk door het comité te zyn toegesproken gezamenlijk naar het stadhuis om by den burgemeester antwoord te gaan vragen op hunne gisteren ten stadbuize bezorgde motie Daar aangekomen werden de leden van het comité Wolring Geel en Samson in des burgemeesters kamer geleid waar deze hen verwachtte terwijl een der ambtenaren van het stadhuis zich gereed hield om als secretaris te fungeeren Wolring tevens voor de hem vergezellenden het woord uonicude begon met de mededeehng dat zy naniouB vele vakvereeuigiogen herwaarts kwamen terwyl zy verder naar de motie verwezen en deze nogmaals voorlazen Vooral voor timmerlieden en schilders was de nood boog gestegen daarom wilden zy dat de werkuren der timmerlieden in dienst der gemeente tot 6 uren per dag vermioderd zouden worden Geel zeide dat de beweging zou eindigen zoodra men door den burgemeester geholpen werd 5 66 6 03 6 10 6 17 6 96 4 60 4 57 5 04 5 11 5 90 7 30 5 40 9 50 9 S0 1 45 1 56 1 08 9 09 9 15 18 08 19 40 9 48 10 90 Voorb 9 54 N d L d5 69 Z Zegir6 08 Bl Kr 6 14 ii M 6 19 10 8 10 41 De burgemeester antwoordde dat het gemeentebestuur doet wat mogelyk is en dat van particuliere zijde reeds arbeiderswoningen worden gebouwd Het afvoeren der faecaliën lag niet op den weg der gemeente Welk resultaat zou het bouwen van arbeiderswoningen van gemeentewege hebben Waarschljai jt dit dat het particuliere initiatief gestuit worden Ook kon immers de gemeente nooi zoo goedkoop bouwen ais de particulieren Het gemeentebestuur verkeert in een moeielyken fioancieelen toestand eene leening voor het voorgestelde doel kan niet gesloten worden en zon bovendien den finaneieelen toestand nog ernstiger maken eu daardoor vele vermogenden de stad doen verUten Wolring zeide dat niet eene leening van gemeentewege maar een renteloos voorsrhot van particulieren was bedoeld Wy koraen n waarschuwen nu het nog tyd is de gevolgen zijn niet te voorzin Het gemeentebestnnr moet tusschenbeide komen door werkverschaffing nu de werklieden werken willen De bnrgemeester antwoordde dat het gemeentebestuur de particulieren niet kan dwingen renteloos of tegen matige rente geld te verschaffen De gemeente zelve doet reeds iets in deze richting verschillende werken eigenlyk voor uitvoering in een andsr seizoen bestemd worden thans reeds verricht Verscheidene vereenigingen hebben zich reeds gevormd om goede arbeiderswoningen te doen verryzen Samson stelde voor het comit in de raadszaal toe te laten om daar de belangen der werkloozen te bepleiten De burgemeester antwoordde hierop dat in den laatsten tijd geen andere dan strikt noodige uitgaven worden Wolring Du8 geen hnip De burgemeester Ik zie geen kans om langs den wog in deze motie bedoeld afdoende verbetering te brengen in deo toestand der werklieden bovendien mist het gemeentebestuur daartoe de bevo dheid en de financieela krachten Geel zeide dat de werkloozen door dit antwoord geheel ontmoedigd zullen worden en vjaagt of thans niet evenals in 1884 de burgemeester Van Tienhoven deed eeue commissie kon gevormd worden om werk te verschsffen De burgemeester verwees naar de oproeping door hem tot de burgcry gericht In I88i waren de resultaten alles behalve gunstig velen die werk hadden verkozen het gemakkelijke zamlkrnien boven dea arbeid dien zij reeds uitoefenden Wolring geloofde dat daarvoor eene betere regeling zon te maken zyn De burgfmeesler woes er nog op dat het ingediende stuk geen ofiScieele waarde bod daar het ongeteekond was en geen adres droeg Gee vroeg nu nog of de burgemeester de politie beletten wilde de wandelingen der werkloozen te vertiinderen De burgemeester antwoordde dat er voor hem zoolang rfe wandelingen blyven wat zy thans zyn geen aanleiding zou zyn als hoofd der politie tusschenbeide te komen word dit anders dau zou hy de orde weten te handnaven Nadat Wolring zyn leedwezen betuigd had dat h j niet veel van den burgemeester voor de werkloozen kon verwachten en medegedeeld bad dat nog bedeu een adres tot den Raad zou worden gericht en nadat de burgemeester nog in het licht had gesteld dat dit adres eerst een onderzoek vereischen zou alvorens hot in den Raad in bflsprekiug zon konueif komen verlieten de comité leden de bui e meesterskamer Het onderhoud had omstreeks een vol uur geduurd Buiten gekomen voegden de comité leden zich weder by de werkloozeu die ten getale van ca 150 stonden te wachten en begaven zich met dezen weder naar iConstantia om hun het verhaal van hun bezoek te doen De heer Leyds staatssecretaris d Zuidftfti kaansche republiek vertoeft weer te a Gravauhage en woonde gisteren een gedeelte der Kamerzitting by Te Maasluis kwam van de haringvisschery binnen De Hollanden met 52 ton haring waarmede de hariogvisachery op de Noordzee van die plaats PVoor de export slachter yen worden ia Qro 9 40 9 47 9 64 10 1 10 10 11 98 11 09 11 86 11 41 6 85 8 10 7 07 7 17 7 84 7 81 7 87 9 35 9 44 9 W 5 56 4 48 7 0 7 11 7 80 7 86 7 31 6 30 10 9 41 5 00 9 54 inaw d T tte rukena opgeUocht Men besteedt per kUo lo nd gewicht 42 ets bij een gewieht TUI 125 kilo 38 cta by 90 kilo 34 Ct ba 75 kilo en 32 cte by 50 kilo Aan de cheepmakorB te Dullt koin l een genl n pokken Toor In de Frieache gemeente OostdongeradeBl met 7810 lielen sijn 1432 bedeelden waarrende helft wel kan arbeiden maar geen werkkan krSgen ü D De 25 jarige riswher Kes te Volendam rerliét de woning zijner oadere om ait den botter iach te halen Hg stapte mis en liel in de i aien Eer er halp kwam opdagen was bg verdronken Hg was de kostwinner sgner i aders Te Tilburg moe wegens eene onregelmaligheid door een deel der lotelingeu orerge oot worden Een hunner trok un eranuls de eerste maal No 19 Mr aUBByOE ov r Ambaehttonaerielja Verrolg De heer Smeenge wees er nog op hoe gebrekkig de opleiding van een joogen gewoonlijk was Voor den baas voor de vrouw voor de andere knechts zelfs moest hg dikwjjls allerlei karrewgtjes verrichten die met het vak niets te maken hadden Werd hem nog wat geleerd dan was het juist zooveel als de baas noodig voorkwam Niet het geheele vak maar slechts een deel er van en daarmede moest hg dan zgn heele leven den kost verdieneu Beter controle daarop wenschte den heer Smeeuge men moest overtuigd zijn dat de haas al het mogelijke zou doen om den jongen alles te leeren wat er voor het vak noodig was Daartoe moest er op iedere plaats eeue vereenigiog worden in bet leven geroepen die zich daarvoor bijzonder interesseerde De leden ervan moeaten vrgheid hebben de jongens in bun werk te kunnen nagaan en daartoe ten allen tgde vrge toegang tot de werkplaatsen te behben De ouders of voogden moesten dan worden verplicht die jongen voor een bepaali en tgd bg eeoen baas te laten blgven Bestond er op die plaats een herhaliugschool dan moest daarvan worden geprofiteerd bestond lie niet dan moest men op andere wijze daarin Ook de reden die vooral bg de minst gegoeden soms den doorslag geeft nl het met overwerken te verdienen extra loon moest worden weggeuomen Daartoe zou hij aan de ouders of voogden een geldelijk bedrag willen uitkeereo waardoor er van opofiering van het geld dat zy zoo moeilgk kunnen missen geen sprake was Dat zyn ideeën te verwezenlgken zgn toonde fpt aan met te wijzen op de provincie Drente Daar bestaat eene vereeniging ter bevordering van het ambachtsonderwgs en met genoegen Kon bg coostateeren dat dez8 goed werkte Door èu voor de belangen van den jongen èn voor die van den baas tevens te zorgen liereikten zg een dubbel doel en het kwam der iiiautschappg ten goede v De heer Smeenge liet een ezempl der Staluten en een paar contracten achter van de Drentsche Vereeniging die bg den Voorzitter t iizer Afdeeling den heer Valette voor ieder belanghebbende ter iuzage zgn Zoo onder de rede van dun heer Sm kwam bg ons de verzachting op volgde ze hier het oorbeeld van de geringste onzer provinciëu eens na Werkelgk op dat gebied is nog veel lo doen en om de woorden van den hr 8 te bezigen het is niet alles rozengeur en manecbgn Zou de rede van den geachlen spr i u geen ander gevolg hebben dan dat een I lein aantal personen weer eens kennis met t jmaakt heeft We hopen dat het Nut de zaak eens ter hand moge nemen en we zgn bet met den beer Valette eens die toen hg den spreker i ankte voor zyn leerryke voordracht zeide dat deze nationale kwestie wel de moeite waard j er eens over na te denken en dan de banden aan den ploeg te slaan zouden wg er willen bgvoegen Boitenlandsch Overzicht De uiterste linkenyde in Italië heeft verklaard dat xy ook tegeu het ministerieZa narbelli oppositie zal blyven voeren Men gelooft dat het kabinet heden zal geTOfDiid zyn Zanardelli wordt ministerpreti ident en minister van binnenl zaken Sancco zou belast worden met de portefeuille van boitenlaadscbe zaken generaal Primerano mat die van oorlog BJen zegt dat thans de heer Spnller met de gortefenille van een nienw kabinet is belast Deze oud mioister is de leider der opportunisten Volgens de Iodep Beige heeft SpuUefr de opdracht aanvaard en zon hy zelf de portefeuille van buitenlandsche zaken nemen Burdeau zou minister van binnen landsche zaken worden Raynal minister financiën of vau marine en Poincaré zou minister van onderwgs blyven Barthou en Etienne zouden ook deel uitmaken van het kabinet De pre dent der Fransche republiek kan tegenwoordig zyn dag wel besteden met het raadplegen van personen hoe aan de ministerieels crisis een einde te maken die moeielyker op telossen Bchynt dau ooit Hy heeft zelfs de vier ondervoorzitters van de Kamer en de beide van den Senaat by zich laten komen om hunne meening te hooren Zoo iets wea tot dusverre nt niet gezien Kr is groote ontsteltenis te Berlyu over de aaaslagen Het blykt dat niet alleen de rykakanselier Von Caprivi doch ook de keizer door de anarchisten als mikpunt is uitgekozen Qeen van beide aanslagen trof doel daar een toegezonden puk nooit door den keizer of den rykskanselier zelf wordt aangenomen eu geopend AU slachtoffers konden dus alleen ondergeschikteu vallen Allerlei byzonderbedeu worden medegedeeld oratreut de helsehe machine die aan generaal Caprivi werd gezonden Het kistje kwam het eerst ia banden aan majoor Ebmeyer toen deze bemerkte dat by het openen van het kistje zwarte korrels er uitvielen staakte hü dadelyk zijne pogingen Hy verzamelde de korrels op een aachbakje en bracht ze in een andere kamer in de nabijheid van bet licht Zij ontploften De patroon in htst kistje is met een witte stot gevnld en heeft de groote van een geweerpatroon De percussie inrichting waardoor de stof tot ontploffing gebracht moest worden is hlykbaar door een leek vervaardigd Toen Caprivi in den Ryksdug aau de tafel van deu Bondsraad verscheen trad do minister Miquei m t geopende armen op hem toe alle heeren aan de tafel en vele afgevaardigden drukten den rykskanselier de hand By de pogingen van adjudant Ëbmeyer om het kistje te openen waa zyn geheele gezin tegenwoordig Het kruit dat het kiitje bevatte zou alleen reeds voldoende geweest zyn om onheil aan te richten De keizer ontving gisteren bericht van den aanslag Het is nog niet uitgemaakt of het kistje inderdaad nitroglycerine met kruit bevatte daar bet ouder£oek oog niet geëindigd ïn Doch dat een aiuslag bedoeld was lydt geen twyfel De staatkundige politie te Berlyu heefteen onderzoek iugedteld Maar in zulke gevallen moet vaak By de opeoiiig van den Hyksdag zeide de president gisteren onder de algemeenen bijval dat was de vergadering over den beproefden aanslag op het ioven vau don rykikiinselier saisrtelyk aangedaan en diep verontwaardigd zy heden de misdadige poging tegen s Keizers leven ten smarteiykste betreurt daarover in de hoogste mate verontwaardigd is en God dankt dnt de schandelyke poging geeu kwade gevolgen gehad heeft voOr den Keizer noch voor het Ryk Het orgaan der socialisten de Vorwarts bevat den teksto van een geheim rond schryven dat ua d laatste verkiezingen voor den Ryksdag door den Pruisischen mini t president Eulenburg aan olie regeeringspreai denteu is gericht In dit rondschryven wnrd erkend dat de socinal democratie zich in aj e lagen der maatschappy hoe langer hoe meer nitbreidt Met maatregelen vau staatswege alleen zoo heette het verder is zy niet meer voldoende te bestryden Daarom moeten alle welgezindeu zich volgens een vast stelsel aaneensluiten om door eene aan de kracht der socialistische beweging beantwoordende te genstatie Invloed uit te oefenen Ook van de buTp van welgezinde werktirden moet daarbij worden gebruik gemaakt Inzonderheid moet er gestreefd worden om het socialisme op het platteland te keeren Alle overheidspersonen inzonderheid de slandradeu worden tot krachtige medewerking aangespoord Het ministerieel rondschryven gelast verder dat de gezamenlyke regeeringspresidenten weder evenals vroeger elk half jaar een verslag over den toestand der sociaal democratische beweging en de onderafdeeling da bratryding der sociaaldemocratie hebben in te zenden Ougetwgteld zal deze outhulling van de VorwSrts sensatie maken De Engeische radicalen laten de regeering niet rusten op baar Home rute laoweren by iedere voorkomende gelegenheid dringeu zy er by het ministerie op aan iets te doen tot verbeteriug van den toestand der Londeosche aibfiiders Zoo heeft thans de London Reform Unionc een deputatie gezonden naarden minister r n oorl den heer Cambell Bannerman om heri vooral op het hart te drukken de behingen ua behartigen der werklieden in het arvenaal te Wojlw ch waar 13000 man aan den arbeii zijn On airgfr sya daM le werklieden ontslageOf omdat er oml irnj r voor hen was Sa nu drong oTd pat tii er op aan dat de minister toob too min m elyk bestelliogen zou doen bij particulieren opdat er steeds werk by de ryksarbeiders zon zyn Kn voorts wees de deputlitie op de noodzakelykheid der invoering van den acht urigen werkdag in de werkplaatsen der r eering en der vaststelling van de loonen tegen den standaard die door den Loadenschen Comity Council is aangenomen namelyk 24 shilling per week De minister van oorlog antwoordde dat hy zal trachtten de misstanden weg te nemen de loonen zoo het eenigszins mogelyk is zal verhoogen en den arbeidstyd zal verkorten indien dit uieit ten nadeele is der openbare belangen De minister zal verder too min mogelijk beételllugen doen bij particuliere maatdchappijep De deputatie was met deze beloften teireden en verwacht nu n slechts de verwezenlijking er van Het Engeische Hoogerhois heeft een motie aangenomen waarhy de wensch wordt uitgesproken dat eeu comité uit leden der beide Huizen zal beraadslagen over bet sprincipleof bettermeut c De quaestie is of grQudeigenaars wier eigendommen door plaatselyke verbeteringen aanleg van straten kanalen etiz m waarde stygeu booger belasting moeten betalen Op een interpellatie in het Lagerhuis antwoordde Gladstone dat het I agerhuis reeds lang zyn meeniug had uitgesproken en dat t niet de taak van het Hoogerhuis was het Lagerhuis te bewegen een onnoodig comité samen te stellen Het Lagerhuis heeft nl onlangs een wetsontwerp aangenomen op verbeteringen in Londen betrekking hebbende met de daaruit voortvloeiende verhooging van belasting niet door ratepayers maai door de aangrenzende eigenaren zouden worden gedr en Het Hoogerhois verwierp dat By de Gemeenteraadsverkiezingen wonnen de Uuioniiiten te Dublin twee zetels en Cork een De Gemeenteraad van Cork bestaat nu uit 20 Unionisten 19 Federatiouisten 16 Parnetlisten en eeu neutraal man lu jaren is bet niot gebeurd dat de conservatieven de meerderheid hadden eu het gevolg zal zyn Uit waarscbynlijk dit jaar een Unionistisch mayor wordt gekozen Parnellisten en antiParnellisten zyn in verschillende plaatsen weer druk tegen elkander aan het redevoeren John Redmond en zyn partygenooton verwyten aan Dillon Healy en Davitt dat het hun Si huld is dat de dyuamietgevangenen niet worden losgelaten en de uitgezette pachters niet in hun hoeven kunnen terugkeeren De Mac Cnrtyiaten behoeven slechts Gladstone die voorwaarde te stellen zegt het hoofd der Parnellisten en de zaak is in orde Gouda 80 NüïL inbor 18tf3 Oruiion waren liodüu ruliti nnngevoerd De vur koop ging langZBum en do prezen oor bij olie itrliktilen itls Inger rarivc Jurigu Z iüuwscho fl 25 k 6 50 Niouwuililo Ö Ï6 tt 6 50 Miudere ilito B 75 ü 6 Afwykemlo 4 76a 5 5 NiouwoPuider 5 5Ü a 8 25 Roode wintar 6 25 a 8 50 Ruode Eomer 5 80 a 6 SÜ Kogge Ao vracha 6 10 ft 5 50 Polder 4 60 ït 4 75 BuitenUaüiche per 70 k 4 a 4 35 Gorst winter 4 110 ü 4 80 üoHior 4 ü 4 40 CliövalHar 5 25 ft 6 llavur per hoot 3 25 a 4 25 per lOO kilo 7 50 a 8 50 tleimep zand Inlftuilsoh ƒ 10 25 A 10 60 BuiteDlaiicl ih 8 50 a fi 75 pur lldct Knnariexaiiil 8 50 a Ö 50 Koolznatl 8 50 h f tf ïS Krwiou Kookerwteii Ö rft 10 Niot kokende 6 B 6 20 Bojneii Brumeboonep 8 a W aS Witte brtoneu 8 h f 8 75 Pttanlenlmoneri 5 60 a 8 üuivenliüoiu ii 8 40 a 8 80 Milis per lOO Kitu Uotite Aiaerikiiaiiftohi f 5 70 a 5 85 Giti i aHtma 6 75 a 7 Vbïmahkt Mulkveo ml Aniivopr liaiidel en prijz u wel Vutte viirkeits itoeife muivoer liaudol lUitig 20 a 88 ot por hall K i iliggeii voor Eunolniiil red aanvoer handel vlug 21 a 22 ot per hall K 0 Miig ro lM ijuri o de annvuer bandol vlug O SO a 1 70 per week Velt sübapon goede Asnvoor handsl tu 1 14 a 2t Weitmnmeren jjüoile aanvoer h iiidi t rud ƒ 10 a 18 Nuchtere fcalvcr ii ecntgiJ aaiiiour Uandul vlug y 6 f Gnukalvareo red aaavoer iiaodfl beter 2i ü 42 Aaiigevoerd 41 partijen kaas Handel flauw Ie uat 37 a 2 2e qiial S4 a ƒ 8B Zwaardere l f Noord Hollaudsahe 28 a 30 Boter red nanvoor handel matig ioeboter f 1 50 a f 1 60 per kilo Weiboter 1 30 a 1 40 per kilo Burcerljjka Btsnd OëBOBëN 26 Nor Elizabet Maria oadei W Hermao de Groot en E M Dirkaeo 27 Arie Gösbert onder O Slingerland en L Treuren 28 Trjjntje ouden D Caitelein en J Melchert 29 Cecilia Cornelia £ limbetfa andera C H Dekkinga en G C nn Lierop 30 Johanna Alelta Antonia ondara M Boere en M J ran Vnnron Pieter ouden O Bekker en D ran Voort OVERLEDEN 28 Nor T ran Doorn Wed J BrasMliar 76 j C J 8 TnSthof 13 d 129 P WflkhoiMn 9 m GEflüWD 29 Nor H H Week en M U van Raag Itoeuwijk GEBOREN Arie ouders A Vogelaar ftO C Tom Hubert Marinns ouders G P Bouman en E van der Vlist Anna ouders A de Wit eu M Streng a a Staats loteii U KluH Tnkkiog u Dondordtg 30 KoTembw IMI No I3S 1 100 No 4966 eu 14103 100 Priiten na 30 SS6 3606 58 7708 9667 18196 15671 18767 394 38 7 6QS4 7748 903 18603 16575 18901 816 S88 6034 7798 10619 18886 16057 19188 988 S9 7 6078 7869 10698 18190 16619 19891 1088 40SI 6898 8115 11004 18449 17374 19550 1194 406B 6480 8100 11038 13457 17481 19684 8093 4138 6960 8538 11934 14807 17684 19697 8677 4687 7848 8681 11373 1434 18080 19746 2690 4766 7383 8748 11388 14968 18180 19888 8791 4938 7387 8888 11640 15030 18188 80084 3164 5167 7466 9888 11888 15814 18876 90784 3435 5803 7564 9356 U9S4 16460 18688 80909 8557 PARAPlllES voor Dames Heeren en Kinderen A van OS Al £ 73 73 Beurs van Amslerdam 9 NOVBMBER lotkoera J 108 4 79 781 18 V Vor k NiuiauKo Gart Ned W 8 8 88 dito dilo dito 8 97 dito diu dito 3V 101 Komia Obl Ooudl 1881 88 4 9S iTiUB IniolirS in r 1868 81 5 78V Oosten OW ia papior 1868 5 78 dito in tilrer 1868 5 77 PoRTuoiL Oblig met tiok t 8 18 V i io V Vi dito dito 3 19 iRuiullD Olil Ooit 8e Serie 5 6S dilo Oeeoiu 1880 4 94 ditobi Holhi l889 4 idito bij Hope 1839 90 4 94 dito ia loud leca 1883 6 96 dito dito dito 1884 5 lOi 9ptHja Perpel lohuld 1881 4 57Vi TCKIBW Oepr Coiir leea 1890 4 78Vi Qeo leening Mrie O 88 i Geo leeeiDKHrteC 88V Ztllu r B p o T obl 189 5 1041 Mauoo Obl Buit Bob 1890 6 69 VaxizuiLi Obl 4 onbap 188 37 AugraauiH Obligatieu 1861 8 98 lloTTaaD 111 Sted leen 1886 8 99 Nio N Afr llandelav aaud 97Vi Arendib Tab Mü üertiAoalen 560 DoiiMaataobappu dito 556 146 91 8 Arah Hf potheekb pandbr 4 100 Uull M j der Vontenl aind 861 Qr llypotbeekb paiidbr 4 I00 Nederlsndiohe baak aaud 805 Ned Handelmaataeb dito 146 N W d Pao Hyp b pandbr 6 91 Botl Uypotbeekb pandbr 4 101 Utr Hjrpotheekb dito 4 lOOi OüBTKNB Ooat HoDg bank aand 183 Ruai Hypotheekbank pandb 8i i Amkkiiia Eouit hypoth paodb 5 81 96 119 1007 48 50 184 18 Vi 69 68 108 HO 108 106 697s 99li 109 180 181 96 48 86 109 101 Vi ir 159 10 V 106 99 114 116 vï 104 Mai L O Pr Lien eert 6 Nlu Holl IJ Spoorir Mii aand Mij tot Ëxpl r 8t Sp aand Nad Ind ipoorwegm aand Ned Zuid Afrik Spm aand 6 dito dito dito 1891 dito 5 lTAUB Spoor l 1887 89 A Eobl Sj 186 1 6 s O l Zuid lul 3pwmü A H obl 8 PoLEH Waraobau Waeneo aand 4 RuBL Or Hun Bp Mij aand 5 Battiaobe dito aand 109 71 99 Paatowa dito aand 5 l anK Dombr dito aand 5 197 e 101 58 1 AuaitA Ueot Pao 8p Mij obl 6 Chie k North W pr Cf aand dito dito Win 8t Petar obl 7 Denver h Rio Gr Bpm eert r a Illinois Central obl in goud 4 LouUr fe NaahrilloCert r aand l Heiioo N Sp Hg lebypo 6 Misa Kanaaa r 4 pet pref aand N York Ontario £ Wett aand dito Penna Ohio oblig 6 Oregon Calif Ie hvp in goud 5 8t Paul Minu k Manlt obl 7 Uu Pao Hoofdlijn oblig 6 dito dito Line Col Ie hyp ü 5 CaaAOa Can Bouth Oert v aand VEH C Ballw kNa leh d o O Amaterd Omnibua Mij aand Kolterd Tramweg Maala aand Nao Stad Amsterdam aand 8 Stad Rotterdam aand 3 BCI 01E Stail Ant orpenl887 8 99 Stad Bruaael 1886 8 ï Hotio Tbeias Regullr Oesellaeh 4 OoaTENR StaaUleeuing 1860 K K Coat B Cr 1880 8 Bpwe Stad Madrid 8 1868 NlD Ver Bea Hyp 8pobl eert i