Goudsche Courant, zaterdag 2 december 1893

No 6316 Zaterdag 2 December J803 39s e Jaargang mmm coimnt Nieuws en Advertenliehlad voor Gouda en Omstreken De Uitgave dezer Courant geschiedt dagel jk8 met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 26 franco per post 1 70 Afzonderiijlce Nommers VU F CEI TEJJ ADVERTENTIËN worden geplaatst van 1 5 regels k 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën t t 1 uur des midd ADVERTENTICN Het KANTOOR Vl IN Mr C P Zaatjer ADVOCAAT eD PKOctlllEUK is verplaatst uaar Geldersche Kade 8 Rotterdaiu W J en Lion BUtz TANUAIITSeni NieUWENDMK 241 bij d a Dam Amsterdam TK CONSÜLTEEREN iederen WüENSDAO nn nar tot en met VBUDAO 4 nnr te Gouda Markt IM Opentiën op rerlangen pgnloos Xlerête KUMilUeit im iiïMfflsin tegen alle Coacorreerende Prgsen GEROOKTE TONGHEISJES C L VEEZIJL BpierÏDgstrftat F 48 Naaldparapluies Toor DAMES en HEERËN van f 2 50 af OPENBARE VERR00PIN6 TE a our A ten orerstaan ran den Notaria 8 O FüRTUlJN DEOOGLEEVEK op DINSDAG 12 DECEMBER 1893 des morgena te elf nren in het Koffiehnis Hsb oiiiK aas de Markt ran Nn 1 Een goed onderhouden rnim ingericht Tan waterleiding en velerlei gemak roonien WIHESl EN WOONHUIS groolen TUIN en ERVEN staande en liggende aan de Qonwe te Gouda wyk G uo 12 nitkomende aan het water van Achter de Viachmarkt en met een uitgang aép het Voshol tezamen groot 4 aren 69 centiaren Te aanvaarden 1 Januari 1894 Het Hnia waarin met goed gevolg de Kruidenierstaak gedreven wordt en voor welke het pand en de ligging allezins geaohikt is bevat beneden de Winkel 3 Kamen Keuken en 2 flinke Kelders enbo ven 2 mime Kamers met alkoof en 2 zolders No 2 Een op guusiigen stand gelegen ÏVinkelhuis en ERF met afzonderlijk BOVENHUIS aan het Veerstal te Ooui wgk B no 127 en ia7a Vtrhnatd bg de week beneden voor 3 ealMven voor l flO No 3 en 4 Twee HUI iGN en ERVEN in de Korte Akkeren te öouda wgk P no 410 en 417 Verhuurd bg de week elk voor 1 No 5 en 6 Twee BUIZEN en ERVEN op het Weeserf achter den Oroeneweg te Óoudtt wgk L no 128 en 120 V rhnnrd bg de week elk voor 1 10 No 7 en 8 Twee HUIZEN eo ERVEN in de Aal e Bakatèsg aau de Gouwe te Qouda wgk 0 no 204 en 205 Verhuurd bg de week voor 1 50 en 1 20 En No 9 Een HUIS en ERF aan de Vlaamache Haven of Bleekerskade te Qouda wgk P no 14 Verhuurd bg de week voor I IO De peroeelen ign de 3 laatste werkdagen vóór den dag der verkooping van 10 tot 3 uren en op dien dag van 9 tot 11 uren te bezichtigen Nadere inlichtingen geeft voornoemde No taria FORTOUN DROOOLBBVER te Qouda HAMETJÜGEIi ELDLOTEBU 110 000 origlneele loten = 55 400 prljxen WUr nioeten dus met een prgs uitkomen IHTTREKSEL aithei Trekkiagsplan De hoofdpryi bedraagt t gelukkigst geral er 500 000 illark Het werkelgke voordeel der Uamburger Loterg tegenover andere klassenlotergen bestaat daarin dat ia Hamburg geen nieten worden getrokken leder bezitter van een lot heelt dus kans tot op den laataten trekkingsdag In het gelukkigste geval bedraagt de HOOFDPRIJS ev 500 000 Mark Nevenfitaande tabel geeft een orerzicbt ran de bijzondere iudeeling der boofdprÜ7 eD Alle 55 400 pryzen worden in 7 spoedig op elkander rolgeude klassen uitgeloot en contant betaald Het ofiBcIeele trekkingsptan hetwelk wp bg ieder lot gratia biJTot en berat eeji joiste opgare der prgzen welke in iedere afdeeling uitloten en terens boeree roor iedere afdeeling moet worden toegezonden In tbgzonder zgn de hooge prgzen als volgt De Prga der origineele loten ia wettelgk vastgesteld en bedraagt roor de Ie trekkiugsklMse N C f 3 GO voor geheele origiaeele loten f 1 75 0 halve tf f 090 f kwart n M 300 000 200 000 100 000 75 000 70 000 65 0001 60 000 55 000 50 000 40 000 20 000 15 000 10 000 5 000 3 000 2 000 1 500 1 000 500 M 300 200 127 100 etc 1 i 1 il a a1 i Na ontrangst ran dit bedrog in Hollandsch bankpapier postzegels of postwissel zenden wg de origineele loten met officieel trekkingsplan 1 i 1 i h 1 il 6 8 k 26 50 106 253 i 6 k 756 il 1237 52941 il 150 148 Indien iemand het trekkingsplan niet mocht aanstaan zgn wg bereid róór het bt in der trekking de origineele loten terug te nemen en het daarroor gezonden bedrag onmiddellgk terug te zenden Wg kannen dit des te eerder daar wg orertuigd z u dat iedere ontranger de uitmuntende en kansrgke indeeling van het trekkingsplan zal erkennen De officieele trekkingsliiaten zenden wg direct na iedere trekking Om alle bestellingen zorgvuldig te kunnen uitvoeren verzoeken wg U die ten spoedigste te zenden in elk geval echter vóór 6 DECEMBER a s Hoot iloterlj liurenu ISEITTHAL Co Haml urg N U De Hamburger Geldloterg bestaat reeds ruim honderd jaar en begint 2 maal per jaar opnieuw Onze firma behoort tot de oudste floofdloterg Bureaux Ueeds vaak waren wg in de aangeuame gelegenheid ffroote Hoofdprgzen ook naar Nederland te kunnen zeudfn In de laatste zeven jaar hadden wg het bgzondeie genoegen onderstaande Hooidprgzen aan onze klanten contant utt te betalen Alle 55 400 prgzen bedragen te zamen H0 452 425 Mk 1891 1887 1891 1889 1890 1893 1890 1890 18b8 1888 1893 1888 10 000 5000 51083 getr d 32219 23968 61038 23355 12106 65810 45724 46613 65159 79478 9910 14 Mei 4 Nov 23 Oct 29 Apr 12 Oct 24 Jan Dec 5 Jan 26 Oct M 300 000 op No M 200 000 M 200 000 M 100 000 M 75 000 M 75 000 M 75 000 M 60 000 M 55 000 M 50 000 M 60 000 M 30 000 en bovendien verscheidene prezen M 15 000 3000 2000 etc Medcrlamlschc Sloomboot flaalschappij Do Stoomschepen nOLLAND kapt J 8MIDT en BATAFIEU kapt J 8AUEB vertrekken eiken Dinsdag en Zaterdag Voor vracht of passage veivoege man zich bg de Cargadoors der Maatschappg Boompjes 72 te Rotterdam De Stoomschepen lossen te Brewersquay de markt van Boter en Kaas te Londen De Zwitsersehe Pillen vaii den Apotheker Rich Brandt edsrt 10 jaNB door Profeiaoreii pnAtiieennde Oeieeslieeren en door het Publiek toegepast en aanbevalen al goedkoop ungenaam zeker werkend en onschadelUk GeneeS en Huismiddel Beproefd door fnt Br R Vlrohow e iun Prtl t v Preriohs utmi f V Soanzonl waraburg C Wltt Kop nh lI Zdekauer et prttrtbyro Soederstadt kum Lambl w r ch u FOFSter Blrmlngham Onderbuiks organen aambeljen trag en stoel Gietl ManchMi l Reolam L p ig t V Nussfaaum mühcIiwi Hertz Amitw ctam V Korozynskl Kr imu M Brandt Krwiienburg storingen n de stopping en den daaru beden looals hoofdpijn kwalen der lever last van gang voortdurende ver Toortkomenda ongesteld duizeligheid benauwdheid kortademigheid gebrek aan eeUnst en Dio Zwitaemohe Pillen van den Apotheker Richard Braudt worden om hare tachtfl werking door vrouwen gaarne inifeuoraen en xijn te verkleien boven da scherp werkende nton Bitterwater Proppols Mengsels enz W0 Om het koopende publiek tegen bedrog te beschermen W wonit men er nog in het bijzonder opmerküaam op gemaakt dat er Zwitsenicho PiHcn hi den handel aijn gebracht die op bedriegelijke wijio er bijna cveuzoo Bitilen en verpakt tij a als de echte Daarom moet men biJ den aankoup zicU orortween dat bet etiket boTeustaande afbeelding een wit knUs in een rood veld en di hiti Iteekoning Echd Brandt draaet Hen moet daartoo do om de doos gerolde gebnuksaanwUaiBg aföemen Ook wordt men er in t biiaondcr op eeweïen dat do Z itjwr eli Pillen TM dea Apotheker Rich Brandt dia b de Apothekers verkrijgbaar zijii aUeea in dooien 4 70 Cent geen kJeinore doosjes rerkocht worden Hoofddepot F E Van Santenkolef te Botterda m i i e Ctoada Snsijpendruk vaa A Beinkiun Ie Zoon Frijstrekking 20 en 21 Decemb 500 000 Mark aU hoofdprijs in hot gelukkigst goral biedl de nieuwste goote Goldrorlotiog di3 door te iioogu Uegoering rau Hamburg goettgekeunl tta gowaarburgd is De toordeelige inrichting van hrt nieuwe phw bestaat daarin cUt in dua loiip ran sitichts wei nigo maanden ia 7 verloti gea van 110000 lo ten 66400 prijzeu bedragende 10 462 426 Mark ter volledige besliuing zullen komen daartHidvr xgn kapitale pr jsen van evHntuoel 500000 Hftril bij uitnemendheid echter Iprys a M 300 000 S prjjxen H 16000 l pry s a M 200 U00 l prijs H M 100 000 dprijzeoèM 75 000 1 priji aM 70 000 1 prija l M 65 000 1 prijs è M 60 000 1 prijs a M 6S 000 priJEonaM 60 000 t prijs a M 40 000 6 prijzen a M 20 000 36 prgzen aH lOOOO 66 prjJEen a M 60Q0 106prg2enaM 3000 868 pr jsen a M SOOO 6prgzeiiaM 1600 766prgEonikM 1000 1237 prgzen a M 500 33960 prgzen a f 148 18tf91 prgzenaHS00 200 150 187 100 94 67 40 80 De annslaandr eerste prgstrokking dezer groots door den Sinat gewaarborgde Geld verloting is ran ambtswege bepaald plaats lo bobben optbn 20 en 21 UKCEtVlBËH e ü ea kost hiervoor 1 gtjbeel orig lat slochU M 6 of 8 6üï half ff 3 1 80 l kwart ff ff IVi M 90 tegen iazending van het bedrag in bankpapier of per postwissüi Allo oommissioa worden onmiddellijk mot de grootste zorgvuldigheid uitgevoewl en loder apelur ontvangt van oos do met het wapao rat don Staat vooraiene Origineele Loten zelf iu handen Bij iedere bestolliug wordt liet vereischte officieele plftD waaruit lie verdeelii g der prgzen op de verschilleode klassen als ook de betreffende iitleggttldon to vernomon is gratis bgg voogd on zendeu wg aan onzo Begunstigers onaangevraagd na elketr kkingda offioieolelgston De uilbulaling der prij en geschiedt stueda prompt onder waarborg van deu Stnat ou kaa door directe toezending of ook naar verkiezing der Belan liobbonden ia allo grootere plaatsen van Nüdirloiid bo work stol ligd tvordun Ons debu t is storda door het goluk bfguitsli d en oDilor vulo andore aansïenlgke prgsoa LeWwii wg meermalen volgens offioieela bewgzeii Ie Burste lioofdtreffera verkregen tn ouea lïogunatigers zelf uitbetaald iha Murk SSU COO 100 000 80 000 60 000 40 000 ouz Het is te voorzien dai bij dL ze op dm tieobtsteu grondslag gevestigde onderneming van alle kanten op eeno zeer workiame deelneming bepBvtd kan worden gerekend men goltovc derhalve wagens do roods opliandcn zgnde trukking nllo orders ten spoedigste reohtatroeks te zenden aan KAÜFMANJV SIMON Bankiers on Giil wisw laari te HAMBURG P t HiL imLile danken wg voor het vuriiouwon ous tut hiertoe gosohoiiken eo daar wg bg bel begin der nieuwe verloting ter deelneming mviteerun lulleu wg ook voor het vervolg bemoeid zgn door een atiple en reeelo bedioning de tevredenheid van onzu geëerde Begmisligcrs to verworven Een ware Schat voor de ongolukkise slacfatofièrs der Zelfbevlekking Onanie en geheime uitspat tingen is het beroemde werk Z Dr Retau s ELFBEWARIKti HoUandsche uitgave met 27 afb Prf s 2 gulden leder die aan de verscbrikkelgke gevolgen van deze ondeugd lydt moet het lezen de oprechte leenng die hot geeft redt iaarlyks duizend van een zekeren dood verkregen by het Vertags Magazin te Leipzig Neumarkt 34 franco tegen inzending van het bedrag ook in poatzegjls en in eiken boekhandel in Holland FBMSCHE ST00M7EB7EBU Chemische eo Zwitsersehe WtsseheriJ Qebrefeteerd door Z M den Koning der Belgen B Oppenheiiner Kotterdam Specialiteit roor het atoonien en verren ru alle Heerenen Damegkleediugatnkken o 4i alle aoortan Meubelen Ledikantgordynen Taielkleeden Trgpen met nienire patronen geperst Kwasten Oarnitnren Neteldoek Tnlles Kanten Veeren ens Alle goederen kunnen in elkander blgren en worden onschadelijk roor de geiondheid bewnrkt Goederen kunnen in 4 dagen afgelererd worden AOENT roor Uonda en Omstreken A VAN os Az Kleiweg A No 73 BINNENLAND GOUDA 1 December 1893 Het onderzoek van het water der Waterleiding had gedurende November het volgende resultaat 4 Nor 7 9 Mg permaug kalicus per 1000 cc 10 8 5 H 18 10 4 ZO II 12 3 II H tl f De Chriitelgke joagelingavereenigïng Dan ët alhier w ala rechtaperaoon erkend Hare statuten zijn opgenomen in de Staatscourant van 1 dezer De R K Biuchopte Haarlem heeft benoemd tot kapelaan te Moordrecht de heer G Moerland kapelaan alhier Ter vervanging van den 2en luit der iiif B C M Smelt van het O I leger ia de voor dat leger beatemde 2e tuit der inf A W A Michieisen aangewezen om den I6en December ala medegeleider van een detachement aan vullingstroepen per stoomaefaip Prinaes Marine naar Oost Iudie te vertrekken Aan het postkantoor Gouda en de daaron der msorleereade hutpkaïitoren werd gedu rende de maand November 1893 in de r ka poatspaarbank ingelegd 5841 25 terugbetaald 4685 58 Het laatste door dat kantoor uitgegeven boekje draagt het nnmmer 3623 Benoemd te Haastrecht tot onderwijzer met hoofdacte de heer Arie Punt van HendnkIdo Ambacht in plaats van den heer H J G Fooij welke vóór de benoeming heeft bedankt Bij een op 30 November gebonden biljartwedstrgd te Haastrecht behaalde onze stadgenoot de i eer C P Backers den eersten prgs met 346 punten achtereenvolgens gespeeld De heer A de de Knikker van Moordrecht verkreeg den tweeden prya met 291 punten de heer J Dijkman van Rotterdam den derden prys met 276 punten de heerT Jaake van s Gravenhage éen vierden prys met 237 punten en den heer A Baader van Nieuwerkerk a d Usel den vyfden prya met 136 ponten De beer F B s Jacob ii te Rotterdam benoemd tot Borgeraeeater i ËVËLLEMOfï De Qelielme Bezoeker Naar het Duitaek U En iu dit geval annspraak te mikea N tuurlgk natuurlyk dot is me niet ontgaan Ooetl nagegaan weeg ik tooh niet min Af eo toe kan oen goede ohaar oog wel een coupon van me afknippen die op deu vervaldag door een medelijdende ziel wonlt gehonoreerd om or dan naaimaohioen of andere hoi oudalyke artikelen voor een coupletungerei voor te koopen Wilhelm ge zult mot wu moer achting van myn dochter sproken die u zoo innig hef boeR gehad Is hot wonder dat M zioh weer aan de kamt w dt na eerst met u de schande te hebben gmleeld en hav kind te moeten missen Zbtg jü dat telfde liedjs ook al antwoordde Wilhdn op befttgeu toon Wie an ons heiden ia DU gek f Strooi je leugens overat maar niet over net graf van die kletot Als we ons itiud iiïet badden willon missen waarom maakte de moeder het vermogen op dat die kleine Annie eens ten deel moest raJlen Dikwyls is bet plan by me opgekomen met het sohatja er van door te gaan Had ik het maar gedaan Maar zwak ben ik myn geheele leven geweest Ze biog hare moeder zoo aan on ik wilde baar geen leed deea Die vroow wist dat en kield me aan het Ignije tot het hrak Hg iwe een oogenblik De DÏenwe pastoor te Moutloort is tevens benoemd tot R K geestelijke aan het Ryksopvoedingpgeaticht en de byzondere strafgevangenis voor meisjes aldaar H M de Koningin Regeatea heeft gisteren ontvangen den Hatreden Burgemeuster van Rotterdam deta heer Ljklaraa Nyeholt die in handen van H M den ambtseed heeft afgelegd als commissaris der KoniDgin in 0 rysel Een gift van f 5000 is ten deel gevalteo aan de Igemeene armen te Zwolle uit een I nat van nu wylen den heer G W van der Gronden deeer dagen aldaar overleden Iu Constantia te Amsterdam deelde Wolring eergiateren het autwoord van den burgemefster me e Vrydagavond zeide hy verder worden de Werkeloozen met hunne vrouwen en kinderen in Planciua opgeroepen waar van Kol het woord zal voeren Donderdag en Vrydag zal niet gewandeld worden Hy drukte den aanwezigen nogmaals ernatig op het hart bedaard te bfyven daar er ongetwyfeld werk zal verschaft worden ala de werkloozen zich de volgende week by duizenden vertoonen Niet te voonichtig too ehrijft men kan men zyn met briquet aach Deze gloeit dikwijls nog langzaam voort zonder dat men er iet van bemerkt De schijnbaar uitgedoofde asch wordt wel eens in een houten bak some in een mand verzameld en nu leert de eri aring dat by den geringsten luchtstroom het hout geme kkelyk vlam kan vatten iets dat vooral des Dacbts gevaarlijk wordt Om ongelukken te vojOrkomen begiete men daarom de schyubaar uitgedoofde asoh met water of beware 7e in bakken van yzer of blik Ëene onlangs te Weesp gehouden bazar van verschillende handwerken vervaardig op een daarrpor bestemden cursus door fabrieksmeisjes der firraa C J v Houten Zoon heeft ruim 170 opgebracht Dit bedrag werd geheel afgestaan aan de aldaar bestaande commissie tot bering van de bedelary in het slgemeeu en op deu Nieuwjaarsdag in het byzonder met verzoek bet te besteden ten bate der algemeene armen te Weesp In dien geest ie op het stadhuis pene bedeeling gehouden waarby aan ongeveer 40 gezinnen een flinke wollen deken werd verstrekt en Ji 2 porties elk van 5 kop broine boooen met 2 Kgr goed spek werden verdeeld daarop vervolgde lig Wat moet ik bij haar doen P lil de handen klappen als ze een van bare liedjes heeft vlaorgedragen Da Wan moet lyn vrouw ter zijdo stnun is ren uwer spreuken maar keer het blaadjo nu eens om l f er da vroUw lie ver dat ze zich had moetrn behelpen met bet karige loon eens sohrjjvers Voor Anna houdt geen geld met tollo handen hoeft ze het we geworpen ten koste van altes ja en kosto van baslr kind Atg een lamp tEocdar olio ging het lievo schasp aan mijp ig weg Het hoogst noodige geen glas water zelft kön ik hrt geven daar ik zelf op mgn stroolegw lag ea gaen oor my boorde VcfMhrikkelylc stamelde Hilda Hel is zeker Anna s schuld niet geweest meende de oade tooijeelspeler wij kuasteuaars weten hoe dikwyis ilnen roet een verslagen hart t ch zijn beroep moet uitdofeoen Ja haër beroept stiet Wilhelm er met veraoh ting uil I Btt het was tooh een zwaar tot voor haar ging de tooneelspeler voort dat haar teu deel viel Hoe kou ze woten toen ze een jonga en ryke otScier volgde dat zij eens de vrouw zou zyn van een vluchteling een fal Zwijg viel Wilhelm beni in de rade Ik denk tooh dat gg het al heel goed weet hoe ik daartoe kwam Van die tyd Verder kwam hij niet het was of de tong haar dienst weigerde en afgemat en mot de band aan de liorat zonk de zieke ineen Bezorgd boog Hilda zich over hem Wat is er Wilhelm wat is er Hjj krggt een Ken geneeskundige van naam Dr Urbmo de Freitas hoogleeraar iu de geneeskunde en de gezondheidsleer te Oporto staat aldaar terecht wegens vergiftiging De akte van beschuldiging vermeld alleen het vermoorden van zyn neeQe en oen poging tot moord op twee zyner nichteti oor vergiftigd suikergoed Maar de proiessor word nog verdacht van minstens drie andere moorden nl op zyn schoonbroeder dien hy evenals de boveogenoomde bloedverwanten wilde uit den weg ruimen om zyu vrouw meer g ld te laten erven op een profea or die de Freitas toen nog maar assistent in den weg stond voor zyn spoedige bevordering en van een bankier die het hem e 1 zijn broeder taetig maakte Van de misdaad heeft meu echter gedurende de instructie welke driu jaar duurde get n genoegzame bewy eu kunnnn vinden Er zyn 100 getuigen opgoroeiwn in het opzienbarend proces De iriflnenzaheerscht weder opeen zeer ernstige wyze iu Engeland Doch hiervan wordt evenmin melding gemaakt als van de dyptheritis en roodvonk welke nog zoo veel slachtoffers eischen in Londen Alleen over cholera verwekt men panieken Toch eischt de influenza voorzorg in hooge mate Wat een gewone verkoudheid schynt dient nu vooural niet te worden verwaarloosd De eerate staatsman vun Eng land Arthur Halfoer en zyne radicslé opvolger in Ierland de letterkundige en wyageer John Morley zyn beide bedlegerig door influenza De laatste storte weer in door te vro het werk te hervatten De werkzaamheden aan de in aanbouw zynde draaibrug over den Hotlandschen Usel te Mnntfoort liggen sedert verscheidene weken toen de onderbouw was voltooid en goedgekeurd geheel stil Hut werk iioet 21 December a s gereed zyn Met bet oog op de by gelegenheid van het a s St Nicolaasfeest te verwachten drukte wordt de vergunning om meer dan een pakket aan hetzelfde adres per pakketpoat te verzenden vergezeld van slechts ééne adreskaart voor den tyd van 2 tot en met 6 December a a ingetrokkeu en zal derhalve by elk gedurende dat tydvak ter verzending aangeboden pakket ééne adreskaart gevoegd moeten zjjn Voorta wordt met nadruk aanbevolen om by de onderwerpelyke gelegenheid lo voor eene stevige en doelmatige verpakking der te verzenden pakketten zorg te dr en in dier voege dat de inhoud op af flanwte gauw wnt water Ka zonder ziefa te bekreunen wie het baar aangaf ntim ze bot glas met water uit de hand van den man en bevochtigde daarmede de slapen en be Ï roefde hem een paar droppa s lu lo gevon Hy nfk te haar lioht toe Het is niott zei hy daarop staoht niets alteen zoo n bootje harikloppmg Hij poogdo ta luohon Hilda sonk daarop op haar kniotin en lerwyl ze da haud baars broeders pakte zei ze weenend m n broeder myn arme broeder vergeef mij Ik u vroeg bij maar wind je niet op die ver velende hartkloppiugen Zal ik den goneaifaaer laten roepen Koen naen tk ben bet reeds gewoon zei hy angstig Het is alweer voorby t waS maar zoo n kleine opwindlog Zij was opgistnan en keerde nich nu tol Schopf Oij tioort bet fJal Met site soorten van pleieiar toodra we hol eens zyn geworden Ata plaativarvanger van m ne dochtor b n ik niet voornemens eerder te wiykon Onze aanspraken zyn zeer besobeidon en Onbescbaamd viol Hilda hierop in Gy bobt eohler nog niet gehoord hoe hoog so zyp Maak dal voor bet gerpobt vit als JQ itt mnar verlos ons vao je tegenwoordigbei J Qn M Momhard maar bier Schopf lachte dat by sobudd hy deze verzuchting van Hilda Zal ilÊ ben fvontjes gaan roepen vrorg bij spottend ieD beste brave man maar in Bju zaak sou hij doende wyze voor breken of besohadigen gevrijwaard zy 2o zooveel mogelyk de adresaeu op den omslag der pakketten zelf te schry ven en waar opplakl ing of aanhechting van het adru onf vermydelyk ia dit in ieder geval zoo te doen plaats hebben dat voor het verloren geraken daarvan tydens bet vervoer redelykerwgs geen vrees behoeft te bestaan Ëen üuverkwikke yke maar tooh tragi8ob ko mi ohe soèoe heeft in de rechtszaal te Rome plaats gehad By een laster proceh door den vroegeren minister van koophandel Chimirri ingesteld t n den oud afgeviurdigde Faiaari niet alteen om zyn rykdoiu bekend maar ook als ex Garibaldiaaii en nochthans het eenige clericale kamerlid dat in 1886 eea toenadering tusschen de Itatiaanscbe Rogeering en den Paus bepleitte viel deze laatste Fszxari nl tegen den advboaat van zyn t nparty Deoicotn h tig uit Deze bedtobt zich niet op eoii antwoord irnk zyn toga uit en ranselde den millionnair af £ r ontstond niet wointtf tumu t De terecht ittlng werd geschorst en de advocaat zat zeker een di plinaire straf niet ontgaan De fliideeUagen van de Tweede Kamfr hebben benoemd toi rapporteurs over de etaontwerpen betredende afwyking van de rt etf der gemeentewet omtrent ptaatseljjke belastingen ten behoeve van de gemeente Parmerend de heeren van den Herch van Heetnstetle Kerdijk Levy Rutgers en van Gyn de begrooling van Suriname voor 1894 de heeren Boot Valette M Mackay Cr mer en Pytterseu wy igiug van de kieswet en het wets voorstel Utntzen omtrent dezelfde aangelegenheid de heeren Veegens v d Velde van Mutsaers en Botgesius nadere hepatlngso omtrent den suikeraccyns de heeren Mees Hintzen Ro ttl de Beaufort Wyk by Duurstede en van Beuuingen Nanr de Utr Courant t verneemt bestaat by den aud gouvernear generaal van Nederlandsch tndif mr C Pynacker Hordgk het voornemen zteh te Utrecht metterwoon tu vestigen De Haarlemsche politie lieeft een drietal gevtiarlyke straatroovera aangehouden die van het sportterrein de Phoenix l Jöyzeren stoeten en 13 tuintafels hadden ontvreemd meer kwaad fan goed doen I nat bom maar praten mi Wilhelm tot zyu zuster ilo taak is verjaard Ja voor gpwoua monsohen maar niet voor ben dia gavtuoht zjjn Vraag u het maar aan niyoheer Meinhard O dat nooit viel Hilda in Zeg ons liever walons te doen staat Wal d Ee gevaarlyke plaats vnrtati n merktn Schopf op Met een twetje kspitanl kan men in Zwibittrhud of Italië wel een ïaakjn bogiuaoa Doe dan wat ga daar voorstaat breng IWA ia vcitigbefd verzocht Hilda Mi t alte pleiïior maar onder Ukcre voorwnardon En die zyu Ik had reeds de eor ii daarvan te spreken Zoudra de afkoopsom in myn band is ik lioud veel vau klare zaken O dat is wat nieows mtwkte Wilhelm aan Sehópf daed of by dezen uitroep met boorde U zult moeten zeggen dat we de gvlogenbaid uiet itteo misbruiken itanrons vragen we niei veel ea raat lien dutund gnldon zyu we levr deo Tien duiitnd herhaalde Hilda mat lohrik ovvr zooveel kan ik niet beschikken Gij M i bet ook mot zei nu Wilbolm op vasten tooK Geen halve penning meer vooi dazen onver zadalyken 3obopf nam zyn hoed zette die op tn ug Wilhelm met fonkelende oogen san Ha Ba raijnheer van Iteinacb wil nog altyd op die verjaring poehrn Be weg tot den naaaton poÜtiopost is zoo ver niet Wordt unolfi