Goudsche Courant, maandag 4 december 1893

Maandag 4 December I8Q3 SZnte Jaargang Mo 6217 HÉHDinnMPinpHwni liOÜMHE COlRiUVT JSieuwS en Advertentieblad i or Gouda en Omstreken De Uitgave dezer Courant gpschiedt d a g e 1 j k g m uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per dne maanden ig 1 25 franco per post 1 70 Aftonderlijke Nommers VIJF CENTEN ADVERTENTIËN worden geplaatst van 1 5 regels è 60 Centen iedere Tegel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des inidd H J M Kabely 008THAVEN B M Btricbt cgo geichta Cliïntèle dat zgn St IMcolaas Etalai e grreed Is n noodig UCd beleefd nit tot een bezoek üe SCHUTTEB8BAAD der dd Schatterg te Qouda zal onder nadere goedkenring van BargemeaaUr en Wetbouden dier gemeente op DUNDEROAQ den 7u DECËMBISB 1893 daa arondi ten 8 nre in bet openbaar bg inKhrgving aanbetteden de levering van 85 BCBUTTKB8JA8SBN 35 PANTALONS 25 BOHAKOa 80 paren 8CHOUDBBPA88ANTEN en 60 HAL8DAS8EN De voorwaarden van aanbesteding znlleOL van af baden tot Donderdag 7 December 189dF van dea morgeni 10 12 nre ter lezing liggen bjj den Concierge in het gebonw Aan Luik op de Harkt te Ooudt alwaar de inichrgrisgabiljetten ep den dag der aanbei ediog i6it dei avondi 8 ure moeten worden ingeleverd W J en Lion Blitz TAMUAHTSeni NIBUWËNDIJK 241 bij den Dtin Aiiislerdain TE CONSULTEEBEN lederen WUENSDAG van uor tot en met VBUDAO Vj nar te Gouda Markt 154 üperatiën op Terlanjfea pijnloos Priystrekkiag 20 en 21 Decemb 500 000 Maik i i hoofdpriJB iu liot golakkiffit gaval biedt de nieuirite roote Q ldrerlotiog dij door de flooga lUgWfritig vru Hamburg goedgrkeurd en gewurbofgd ir De roordecliga inriohtJitg ran brt uicuwe plan bettut durin dut in Am loop ran slecht wei ni o nuodaa in 7 verlotingea raa IIÜOOO lotto BfiiOO pryun bedragende 10 452 4Si5 Mark ter volledige bailinlog lullun komeo taarouiltT fe kapilare priJuD van avsntugij MOOOO Hark b uitaemaiidhoid eolitur Spry nkM liOOO 0000 5000 3000 iOOO 1500 1000 500 H8 1 prijt k M aOO OOO l prÜa i M iOO UOO l prüa i M 100 000 SA prgzen a M 56 pryzoii a M 100 prÜsonfjL M W prjJMn k M A prHxau k H 756 prljaeu k M U87 prgten k M 33B60 prijzeD k H I8UVI prgMDkHS00 S00 t50 lS7 100 g4 67 IO iO De Mnataande aerito prijatrekking loser groota door dao Staat gowaarborgds Oelilvarloting ia van uttblawege epi iil plauli Iu hulibun op den 20 ea 21 UECEMUER e k an koat hierroor 1 gebdol orig lot ilvohU M 6 ot 8 fl l balf V 8 l M l kwart iVi O tH D iniaading raa het bedrag iii batikpapief of par poatffÏHel Xlta oommiMiei orden oniDiUdiiltyk inut do groolaUr sorgruldigbcdd lutKevotrrd n mUt MMltr onlraagt van oua da invi h t wRpoi n an BtMt vooraieiia Origitiuclu Mm ti lf u banden Bjj iadera betteltJug irordt hut veroiii ht ulU oiaale plan waaruit de rurdtiKllitg der prgsi n op de renebimude klaMt n aU ook de bctruffande inluggelifda tu verDctauu ïb grHiia bygoToagd 0U Bonden 1 au onao Boftun tit erB ouaADnvraagd nÉljdiJKtrekkiDg do olfioieelelgateii 0a uitoetan rer pryien geaohiedt iImhIs S rompt onder vraarbor ran dfD Stiat en kao oor direota toezending of ook naar verkioiing der Belanghebbenden in alle grootere ptaauen ran Nadrrland buwtirkstolligd worden Ona debiet ie itaeda douf btit gotuk baguiiallgd en onder rele audore aantieotgke prijion hebban w meermalen rulgaui odloietle bewyaen de eento Ifoofdtreffdrt verkregen rn ome Bagunatigera self uiibetaald o a Mark 8KU C00 100 000 80 000 60 000 40 000 na Het ia te rooraiv dnl b duae jp dt n beohtaten groodalag gematigde onderueming van alle kan n op eene zeer werkianie deelneming beparid kan worden gerekenil men gelievt derhalve agena da roede ophanden sjjnde trekking alle orden ten apoedifpite rttobtatreoki te eenden aan KAÜFMANN 8IM0N BftDkiera en Geldwlaiflaan te HAMBURU P 8Hiermede dauken wj roor het rorttouwuo ona tot hiertoe gptchonkpn en daar w j bfj hal begin der nieuwe re rioting ter dMlnemin inritaeren rullen wy ook roor het rerrolg bemoeid aijn door een atipte en retiole bediening de terredonheid van onite geëerde Be gunattgara ta rerwerrcn i Mederlandscbe Stoomboot Maatschappij De Btr omacbepen BOLLAVD kapL S SHIDT en BdTAriBtt kapt J 8AÜBB vertrekken eiken t insdag en Zaterdag Voor vracht of paeaage varvoega men zich bg de Cargadoon der Maatacbappjj Boompjes 72 Ie Kolterdam De Btcomichepen loewn ta Broweriqaar de markt van Boier en Kaai te Londen HAMBimaEB ELDLOTEBU 110 000 orlgtneele loten 05 400 pri xen fItW Ueer dan de helft dezer loten moeten dus met een prge nitkomen Het werkelijke voordeel der Uambnrger Loterg tegenover andere klaeeen loteruen beetaat daarin dat in Hambnrg geen UITTREKSEL uit het Trekkiogaplaa De hoofdprga bedraagt t gelukkigat geval ev soo ooo Mark nieten worden getrokken Ieder bezitter van een lot heeft doe kana tot op d a laatsteo trekkingidag In het gelukkigate gevat bedraagt de HOOFDPRIJS ev 500 000 Mark Nerenataande tabel geeft een orerzicht van de bijzondere iodeeliog der hoofdprgzen Alle 55 400 prezen woroen in 7 spoedig op eiksader rolgeade klsssen uitsloot en contant betaald tiet officieels trekkingaplan hetwelk wy by ieder lot gratis hnro n berat een jutate opgare der prezen welke in iedere aideeling Qitlut n en teveaa hoereel roor iedere nfdeeling moet worden toegezonden In t bijzonder zjjn de hooge prijzen all volgt Da Prya der origineete loten ia wetfaelök vaatgeateid en bedrai t roor e Ie trekkiugsklasae NC f8 50 voor geheele orlgiaeele loten f 1 75 halve f O 80 kwart 1 k I k a k 1 k 1 k 1 k k k 1 k 5 k 3 k 26 k 56 k 106 k 253 k 6 k 756 k 1237 k S294I k 150 148 300 000 200 000 100 000 75 000 70 000 65 000 60 000 55 000 50 000 40 000 20 000 15 000 10 000 5 000 3 000 2 000 1 500 1 000 a 500 M 300 200 127 100 etc Na ontrangat van dit bedrag in HoUandach bankpapier pofltzegels of pottwiaaei zenden wg de origineete loten met officieel trekkiagffplan Indien iemand bet trekkingsplan niet mocht aanstaan zgu wij bereid vóór het bt in der trekking de origineele loten terag te nemen en het daarroor gesondea bedrag onmiüdellyk terug te zenden Wy kannen dit dea te eerder daar v overtuigd zyu dat iedere ontvanger de uitiuuntende en kanaryke indeeling ran het trekkingsplan zal erkennen De officieele trekkingaiysten zenden wy direct na iedere trekking Om alle beatellingen zorgruldig te kunnen uitvoeren verzoeken WQ U die ten spuedigate te zenden tn elk geval echter vóór 6 DFXEMBEIt a s Uoo Uoterif liureftu ISEITTHAL Co Haml urg Alle 55 400 prgzen bedragen te zamen 10 462 425 Mk N B De Hamburger üeldloterg beataat re tftjrfai honderd jaar en begint 2 maal per jaar opnieuw OnzR ma behoort tot de oudate Hoofdloterjj Bnri apx Ijeeda vaaklwaren wy iu de aangename gelegenheid groot i Hoofdprijzen k naar Nederland Ie kunnen zenden In de laatste zeven Aar hadden wy het bgzondere genoegen onderstaande Hoofdp ljzen aan onze klanten contant uit te betalen M 300 000 op No 51083 getr d 32219 1891 1887 1891 1889 1890 1893 1890 1890 I8b8 1888 1893 1888 10 000 5000 14 Mei 200 000 200 000 100 000 75 000 75 000 75 000 60 000 55 000 60 000 50 000 30 000 4 Nov 61038 23355 12106 65810 45724 46613 65159 79478 9910 23 Oct 29 Apr 12 Oct 24 Jan Dec 5 Jan 26 Oct n bovendien veraobeideue prjjzen k M 15 000 3000 £ 000 etc De Zwitsersohe Piilen vaii den Apotheker Rich Brandt Mdert 10 Jana door PpofMiorm pptotbeerond Qonaesheenn en door het Publiek toéffepaat en aanberoltB ui foedkoop aan enaani zeker werkend en onaetaadeUJk GeneeS en HulsmlddeL Beproefd door frit Br E Viröhow e nK PrW Dr v Frerlehi b w T Oletl MOMhen ÊSnmmÊ v Seanzonl woniwro I a Reelam uiiwIb t ttlfiZv C Wttt KopwhMewi I V Nustbftum MOwiMii MSiÊ wÊÊ0 Zdekauer t PatM aburth a Hertz Aifwiw ttMn JrS H BsÊL ederstadt tuiwi T Koreiynsfcl fS TT IpB L unbl w r hMj a Brandt lUwMnbwrs WêM oi WSM ForSter airmlni m blj Storingen In de MHj jKf Onderbyiks organen kwalen der lever last van Ifl JÊ aamt Uen iragen stoelgang voortdurende ver m ÊiFïV r stopping en den daarait TOortkomendA oURoalAld gji ü jj boden zooals hoofdpijn duizeligheid benauwdheid kortademigheid gebrek aan eetluiC ens Pia Zwitsenche Pillen van dco Apotheker Bichard Brandt woraeu uiu hoie aachto werking door vrouwen g Amc ingenomen en sijo te verkiesen boven da scherp werkende Zouton BitterwAter DMppclR Meugseia eni W Om het koopende publiek tegen bedrog te beschermen W wordt men er nog ia hut b jsunder opmerkzitaiii up genisakt dat er ZwiUersche Pillrn in dea handel sljn gebracht die op hedrieg elijke wljae er bijna cvensoo aitsian en verpakt sijn ala de echta Daiirom moet men bij dea aankoop sich overtaigen dat het ftikct huTeiiataando afbeelding oen wit kmis in eeo rood veld en de handte ealng Bchd Brandt draist Hen motit daartoe de om de doos gerolde gebnukssaawi ing er afbemen Ook wordt neo er ia t bijsoader op gewesa dat de Zmtserseho Pillaa van dea Apotheker aiok Brandt die hU de Apothekm Terkrllffbau zl n alle la dooan Ar TO Oanti teeaa klauere dooa B veritoebt wotdea M Hoofddepot F S Van ïanttakolef te Rotterdam T Goada Soelpersdruk van A BaiNiMAN k Zooh FEAirSCEE ST00MVEB7EBU Ghemiseha fi ZniUersehe WuseberU Gebrereteerd door Z M deu Koning der Belgen il Oppenbeimer Rolterdan Specialiteit voor het atoomen en verven van alte Hoerenen Dameskleedingsinkken ook alle soorten Meubelen Ledikantgordynen Tafelkleeden Trypen met nieuwe patronen geperst Kwasten Garnituren Neteldoek TaUea Kanten Veeren ent Alle goederen kannen in elkander Ugven en worden onachadelyk voor de gezondheid bewerkt Goederen kannen in 4 dagen afgeleverd wonlen AGENT voor Goads en Ometrekai A VAN OS Az p AjRXjra Kleiweg A No 73 D iC oRANDa Fmtemps TE PARIJ S Zenden gratis M franco bet prachtig geïllustreerd IfiK iUil met nederlandschen of franschrn tekst bevattende de afbeeldingen der laatst uitgekomen modellen voor bet WInteraeizoen van kleederen hoeden enz voor heeron dames en kinderen op gefrankeerde aanvraag aan It JULES JILUZOTAIP PARIJS Stalen van zUden wollen eii katoenen toffenl laken enz enz worden eveneeni flranodf toegezonden doch men gelieve daarvoor dip soorten op te geven en ongeveer de p zen te bepalen Dit klbum bevat tevens de inlichtingen welke roorde goedeen prompte uitvoeringen der bwtellingen benoodigd zijn Bêitelltngen van 35 francs en hooger worden met eene vorhooging van 5 0 0 ïvam graeht ênorU aan Inkomend recMin i alU ptaauen van Nederland aan hal bazorgd De klanten hebben goene rormaliteiten voor de inklaring ot anderstnts te vervuilen daar ons rétxpiaitMul t ftoitndaat Noord Brabant daarmede belast is ZAK WOORDENBOEKJES bevattende de geslachten der zelfst naamwoorden benevens eene korte verklaring van de moeilgkste daarin voorkomende woorden volgens de nieuwe Spelling van Dr M DK VRÏK8 en Dr L A tk WINKEL bij Opruiming i 10 Cent verkrygbaar h A BRINKMAN ZN Tieudeweg Htollwerck s Hart Cacao Hoogste e tt 4 kaefatt IteelireBla iriMHa Voordeêügl Hert Oaoao li mte PoederOaoao la hart Toirn itpwid 9poM ig mnwüc rtMdi geUjkmitlcheid d AnakM lo MIkkea bmua k 25 Caeaa kartH = 45 eaal I CuM brt == 1 8 eeit I kif Chm VurkrUtbtar b i H H Coa Miin Bm rtbakm DX Engna Eipeditli Jollna Mattenklodt Alaitaraaai StlTinllaat 10b BINNENLAND GOUDA 2 December 1893 Daor het Claasikaal Bestnur van Gouda zgn als Godadienai onderwyzer geëxamineerd en toegelaten de heeren C NgseU en D van der Heiden beiden van Nieuwpoort Hedenmiddag liep van een vige ante waarin Dr Iterson was geseten op de Markteen der achterwielen af Tot beetoorslid van de rederykerskamer t OttUoikende bloempje c te Haastrecht is gekozen de heer P G Muller Door het bestuur van den polder Papelop en Diemerbroek had ten Raadboise de 6jaar Igksche openbare verpachting plaats van de Zuringkade gel n in Kleiu Hekendorp met acht perfeelen omliggend bouwland en twee stnkken hooilond De verpachting bracht f334 op tegen f 293 in 1887 De begrooting van het waterschap den Hoo S en Boexem achter Houtrwht voor 1894 boraagt iu ontvang en in uitgaai f 15995 18 en de daarin opgenoQien omslag even ali het voorgaand jaar f 3 per hektare Dinsdag jl ontving de meente Reeuwyk bezoek van den Initenant kolonel belast met de geheele leiding van de oefeningen in den vrgwilligen wapenhandel voor de provinciën Noord en Zuid Holland De jongelingen diu daaraan deelnemen werken reeds met de geweren Te Berkenwjoode trad als spreker in de nuts vergadering op de heer J G Bettink hoofd eener school te Berg Ambuiht Als lezing droeg hg op onberispelgke wgze voo eene novelle van A J De Buil getiteld Lastposten Met groot genoegen en zeer veel aandacht werd spreker gevolgd Na de pauze leverden de spreker alsmede de heer H W Bettink van Berg Ambacht en W Groeneudgb en J De Visser nog eenïge bijdragen De te Ouderkerk a d IJael uit 25 leden be staande muziek vereen iging Excelsior c heeft opnieuw een adres gericht tot den gemeentenud om gebrnik van eeo achooHokaal voor ham oefeningen Adressanten wgzen op het FEViLLETODl De Qeheime Bezoeker ytmt iet DniUek Geen slap verder I riep Hdda terw l se lioh voor de dear posteerde G j reriaat deae kamer oiet en moet bet Daa over aw lijk ui 3oböpf op apotlendeo toon dat begrip ik Ik verlang celf hier te blijven maar dan ait kracht eener orereenkomst Ik soa wel voor nyn wasrde schooaaoon willen zorgdragen want flc heb den jongen eigenlgk altijd best mogen lijden Laat hem gaan laat hem 1 riep Wilhelm toornig aiL HB waet wet dat ik bier niet vandaan kan ea ala ik ga opatappeo dan is het nanr aan plaati Taawsar lo mij atet kannea inrekenen Terecht o merkt myn waarde Ik meiL i at de zaak goed op Na bet laatste woord Kabbea e daa nog niet gesproken alles eiaeht em Mjd tot nadaakm Ik wil niet onbiKgk zyn oBdeakrioken oataien hem niet verder opwinden Hartelijk beterschap beate joogen ik zal tf achter aiet ait het oog verliezen Tot wederzien waarde zoob uw dienaar dame I Ditmaal hield Hilda hem niat tegen Hare overapaoAen zenuwen bedaarden na wat en eeo stroom vaa tranen vloeiden langa bare wangen Hilda nep de zieke op salk een bartroerenden toon dat r geea weerstand aan vMUoeht ta belang dat de gemeente ook op zedelgk gebied bg het bestaan eener veroeniging als leze heeft Hunne vereeniging toch is nuttig en aangenaam voor vele gemeenteleden en bevor derlijk aan beschaviug en zedelgkheid ze schept bovendien eeo band tusscheu jongelieden die door da muziek te beoefenen hunne ledige nren nuttiger gezelliger en stellig beter zullen doorbrengen dan anders wel het geval kan zgn Sinds eeoige dagen zgn ongeveer 20 personen aan den arbeid nabg den Opweg onder Stolwgk om de Kade van de verveeuing of het zoogenaamd commissarissenland af te graven en met de afgegraven aarde het terrein op ie hoogen Uit St Anna Parochie wordt gemeld Gisterenmiddag ia plotseling een hevig sneeuwstorm uitgebroken Er is eene dichte massa sneeuw gevallen met het gevolg dat het vprkeer belemmerd ia eo de poatkar van Harlingen naar Leeuwarden is bigven steken Bet meten van binuenvaartnigeo maakt een der onderdeelcn nit van de patentwet teneinde alzoo naar de inhoudsrutmte der tounenmaat het recht voor het patent te kunnen bepalen 12 20 30 cent per ton in over eenstemming van de soort fan het vaartuig alsmede het gebruik dat van het vaartuig wordt gemaakt Nu is echter bg de Belasting op Bedrgfs en andere inkomaten in de wet het navolgende omschreven Art 55 Bepalingen omtrent meting van Rgkswege van jbinnenvaartoigeo en de daarvoor in rekening te brengen kosten worden vastgesteld bg algemeene maatregel van bestuur Alzoo terwgl de patentrechten met 1 Met a Sa worden afgeschaft zal toch de meting der binnen vaartuigen bigven butaan Een rangeerder in de Stadsrietlunden te Amsterdam geraakte b en onder eenen trein die aan het rangeeren was Hg had de tegenwoordigheid van geest gestrekt op den grond te gaan liggen zoodat 18 w ens en de loco motief over hem heen gingen zonder hem te deren Uit Roermond word aan bet Centrum gemeld dat d f heer Everts lid der Tweed Kamer influenza heeft Naar het Dagblad c verneemt is jhr mr geven on zioh langzaam op hare Irnieen bij ham liet sakken Wees kalm trooatte zij bam Over oeniga dagen zijl ge weer beter dan holpen wfj u weg Gjj begint dan opoieawl AU w wordt dan nog goed Gij verstaat mij niet Hilda aetds hij Gg moogt geen nieuw offer meer brengen Hat moet gebracht worden Dit mensoh Ik verwacht geduldig mijn itnif Eenmaal wil ik loob ook MDs goed handelen Oü achat die airaf te gering Hy lachte treai g £ oa of zoo er komt och un einde aan O spreek zoo oiet iprak sg terwgl ze opnieuw hevig weende en hare armen om sjjne kuieëa alneg lerwijl t klagend uitriep Arme arme broeder wat is er toob van je geworden I Het waa weer Zondag de dag dat op Waltenhofen op een bezoeker gerekend werd en wel de vriend des huizes Soms nadi Meinbard plaats in het rgtotg als men ait de kerk terugkeerde Hield hem achter het een of lodor op dan kwam hij later even voor men aan tafel ging Üat bg wegbleef gebeurde hoogst zelden en dan was bet een eroitige zaak Dat bezoek mu oen vatte gewoonte ai sedert vele jaren bet dateerde van den tgd dat de alotheer d bÜ spealmakkan waren Toen hij later rechter was geworden en nog wel in de nabgb id bleef dua de oods gewoonte van kracht Het was iels bgsonden als ds plaats van Mainbard des Zondags aan UiM onbezet bleef De cerate Kondag na de aankomst van bet echtpaar wai bg w geblsTeii wat Frana aMilsiding bad gegevao on op s jo gawonffi ruwaa P J J van Kgainga minister van staat lid vaa de Eerste Kamer ernat ongesteld In De Tgd komt de volgende mededeeling voor In de vergadering van katholieke leden van de Tweede Kamer der Staten Oeneraal van Donderdag 30 November 1893 is met algemeene stemmen besloten bg de behandeling Hoofdstuk III der staats begrooting voor 1894 de quoestia van het herstel der Nederliddffihe legatie bg den He ligen Stoel niet ter l rake te brengen Tevens ia besloten biervan mededeeliog te doen aan het dagblad De Tgd c In de maanden October en November j 1 zgp in de vereeniging Wiuterleziogen te Be rg Ambacht de spreekbeurten vervuld door du heeren J U Bettink aldaar fu D 0 dtt Koning van Stolwgk De eerstvolgende preekbeurten zullen vervuld worden door de heeren J de Visser van Berkenwoude en J C Sanders van Schiedam Men meldt uit Haarlem Hedenochtend was weder eene vei adering nm werkloozeu heltod in Felix Favore t De timmerman Scbraders doelde het antwoord n door den burgemeester gisteren gegeven en raadde aan na het sluiten der vergarleririg eene ordelgke manifestatie langs de rooroaniuste straten te houden opdat de gegoeden kunden zien dat er waarlgk werkloosheid was Besloten werd dat iu het VolkB ebouw ei een lokaal iu de Damstraat Ijjsten ter teekeuing zullen worden gelegd waarop ieder werklooze zgnen naam en beroep kan opgeven endie Igsten daarna den burgemeester aan to bieden v Een der aanwezigen oordeelde dat deAKaad best een duizend gulden of wat kon geven evengoed als hij dat het vorige jaar bad gedaan voor bet bezoek der Koninginnen welke duizenden dan onder de werkloozeu moesten worden verdeeld Het aantal aangekomcnen was veel minder dan Dinadag en er waren pok meer nieuwsgierigen Begeleid door de olitie werd door een 80 tiil personen meteen leider der socialisten voorop een ordelgke tocht langs de straten gehouden Met l Januari zal verschgoBU bij den oilgevor Jan A G Juten te Bergen op Zoom Taxandria Tgdachrift voor Noord Brabantsche Geochiedenis en Volkskunde onder redacti van den heer W J F Jnten mei medewer toon te ztiggeu dat zoo iets mul mee geboureii cou en hij Muinhard wel zou ilwiug n goedschika of kwaadacBiks op het appÈt to zgn Toob faeerachte er nu asn tate oiet dien gezeiligeu toon sla anders wannerr Meinbard tegvowoontig was Hg bad niet zgn gewone plaats gekregen maar was tuasobeo de vrouw des huiiei on hare moeder geplaatst wolke laatste hem geheel In beslag nam Zoo lUBschen beide zag hy ultvoriclieml naar Hilda die echter vandaag zeer absent wa De vrouw dc buisofl had volgens haar echtgenoot geen redeneergave soodat Kdwin daarb door Mimi g iteund de convcraatie opbieMen De jonge lui wisten zich toen men in de salon koSie giog drinken af te zonderen tn d speelzaal Een klein biljart lokte hfu uit een partijtje te maken Toen daarop Meinbard en Frana naar ddn atal gingen vergezeld vau de beide ohoonzustert om over eene verbouwing in Uwo to apreken dacht Mimi er niet aan mee t gaan Cn toob bad zg er ook belang bij want van bare stiefmoader had ze een fraai rjjpaanl cadeau gekregen Geboft gij dat ik bet rijden moeilgk zal loeren vroeg ze aan haar mednpeler Ik heb er zoon luat toe maar buu toch eon beetje bang Wei kelijke last en ueigiBg overwint alle moei lijkheden Zyt ge daarvan overtuigd P zei ze schalks Uohende aar dan moet die neiging bg het apelen bg u uiet hebben bestaan daarrnbovea togt aw ma dat ge aoo lioht voor moeill kheden temgschrikt Hat komt eaalg en alleen aan op hot doel dat te Ik sai se hwhfnde maar drasida haarj bereiken ia Stal me eens op den protf jJÊ Ê ffSITea king van vele bekende Noord Rmbanltehe geschied vorachers Eene kat die met eeoea diphtheritiiiyder U Kralingèn in aanraking ia geweeit werd metl door die ziekte aangetaat Het dier is afgtf maakt en begraven Door de korps Mwmniandan ten zgn gemald tigd om eranala vorige jaren met St Nieolaaa op aanvr militair personeel beschikbaar te stfllen ten behoeve van den pottpakkatdienat Men heeft dezer dagen te Davoi de 40ja rtge werkzaamheid van Dr Spongier die D vos tot een gezondheidaoord een iKorort maakte feestelijk herdacht De waardige jubilaris ontving dien dag een aantal geechenkeo en hulüeblgkeD van alTerhi sard o a een aanzienlyke som g lds door vrienden en vereerders bgeengebracbt als Spengter Sp nde welke de geachte geneesheer niar goedvinden ten behoeve van zgne stichting hel DiakooiasenhauB of voor andere doeleinden besteden kan Iu de vroegte bracht het Kur orkest hem een muzikale hulde Ma afloop tan pe receptie werd er een feestmaal gehouden in het Kurhaus wasr ruim 100 personen aanzaten en s avondi werd aan Dr Spengler een serenade gebracht door de raannenzangv6ret niging van Davoa die heui daar ia iu fakkeloptocht naar het Festcoommers bracht dat te Kjiner eere in den liowen gegeven werd Dat het bg die verscbiltende fee telgkheden niet ontbrak aan hartelgke toeepra ken en woorden van waardeering tpreekt van zelf Naar men vit Weenen bericht is daar onlangs het klinkt haast ongelooflgk eeu djrnamietkoniplot ondekt dat gesmeed word door ünapeo van 14 en 15 jaar Het waren tien jongens die besloten on teeraar tegen wien zg grieven Indden door een bom uit den weg te ruimen Zg correspondeerden met elkander in cgfenchrift op boeken en cahiers en in de kamer van een hunner waren de ingrediënten verborgen waarvan zg de helsche machine maakten Wie het plan verried zoo waren r g overeengekomen die i gedood worden De aanslag zou over eenige dagen geachieden Maar Ui vader van een der jongesamen zweerden die z jo zoon in den laataten t d vreemd en afgetrokken vond gtng den knaap na en bracht door agn ondersoek het saooé komplot aan het licht weinig om um zgn vurige blikken to ontgsan Ze begaf zicli daarop naar wu ipool tafel je Bam en tel kaarten aohuudo die flink eo eeboof Kdwin fa ander siol toe Ze hadden togonovar elkander plaata geaomcn ea wel Kdwln met zfjo mg tagao de sofa wsarop sljn ma met haar hondje op schoot aoo wat zat te dutten Üu kaarten worden door beide partyen in gelijke reien op tafel gelrgd Ik zal eerder kUar zjjn dan g s i ie Nu slet men toob dat bQ het apel dat ga mg wlldet laeran nws neiging u alweer iii deu ataek laat Hot ia juiat dio neiging die me daartoe ongeaehlkt maakt Hoe ia dat mogaiyk dal salt ge 1 toch naootan toeatrmmee Omdat het niet de kaarten geldt Hoe kan ik het helpen ala ik telkens door iets afgeleid wotd Nu heb je je weer vergeven Als ge oiet beter oppast Ik zie lievor nsar uw poezole bandjes Aoh mijne handen z n alles behalve schoon i ie niet mooi da ge daarmede spot Ed hare kaartan latende vallen varborg s j ea iel onder de lifol Nu zal ik er niet meer over spreken iiei hg platen msar t ia uw eigen aehuld Waarom torgt ge of zoo slecht voor alt d mariU men er een inktvlek op Dat is oiat waar riep ze tarwjjl ze sterk blooide en evea spoedig sla zij ae vurborgen had haalde zij te wsor voor den dag Wijs er me euns eea aan als ge kunt