Goudsche Courant, maandag 4 december 1893

No 6dl8 Dinsdag 5 Dei ember 1803 32ste Jaargang mmm mum NieuwS en Advertentieblad poor Gouda en Omstreken De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per dne maanden is 1 35 franco per post 1 70 A onderlijké Nommers VU F CENTEN ADVERTENTIËN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd BIËKBOTTELARIJ Korte Tiendeweg D 93 De ondergeteekende bereelt aioh bg Toortdnring beleefdelgk aan Toonde LEVERING der Mertie Soort BIB BES uit de Bronwerg Di OaciooiiDa Vaui Vfto VollPDhoven s Extra Stout Toor Bloftdarmes Muglgden Zwkkken en Krumrroaweu als moest Versterkende Drank door B B I ctoreü aaobeTolen wordt door mg steeds belden i geteTeM VraaRt s f p PfiUSCOURANT EVAlf WülTGAABIlEy I 11 tSaalpetedrok na A BauiuuN k Zoox OPBHBARB YBRK00PIN6 t n orentMO tm d n Nolaria O C FOHTUUN DBOOGLBKVKB op DINSDAO 12 DECEMBER 1893 det morgeu t elf nran in bet Koffiehiiu Bi HoiiKf MD d Markt ran Nn 1 E n go d onderboadm rnim ingericht T D waterlaidiog ta ekrisi gamali ooraiai WmSEL EIIWOONEülS grootsD TUIN en ERVEN itaand a ligganda aaD da Qonwe te Oouda wgk G no 12 uiftoinende aan het water ran Achter de ViMhmarkt ea met een nitgang aan het Vofhol teiamen groot 4 aren 60 centiaren Te aanraaiden 1 Jannari 1894 Het Unie waarin met goed gerolg de ruideniertfoak gedreren wordt en Toor welke het pand en de ligging allezini geachikt ii herat beneden de Winkel 8 Kamen Kenken rn 2 Binke Keiden enboTan 2 mime Kamen met alkoof en 2 tolden No Ui Een op gunetigen itand gelegen Winkelhuis m KHF met aAwoderlgk BUVKNUU18 aan het Veental te Gouda wgk M tS7 en 127a Verhaard bg de week beneden Toor 8 en boren roor l SO No 8 en 4 Twee BUIZEN en ERVEN in de Korte Akkeren te Oouda wgk P no 416 en 417 Verhaard bj de week elk TOor 1 fla 6 en 6 Twee HUIZEN en ERVEN op het Weeierf achter den Oroeneweg te Oouda wgk L no 128 en 129 Verhaard by de week elk roor 1 10 No 7 tn 8 Twee HUIZEN en ERVEN in de Aalljje Bakateeg aan de Gonwe te Oouda wijk G no 204 en 205 Verhuurd bg de week roor 1 50 en 1 20 Bn No 0 Een HUIS en ERF aan de Vlaanuohe Haren of Bleekenkade te Oouda wgk P no 14 Verhuurd bg de week roor 1 10 De peroeelen ijjn de 3 laatate werkdagen TÓ r den dag der rerkooping ran 10 tot 3 aren en op dien dag ran 9 tot 11 uren te beiichtigen Naden inlichtingen geeft roornoemde Nolaria FORTUIJN DROOQLEBVER te Oouda r LvanWankom Lange Tiend weg D 63 s baritht igne geachte Clientèle dat ign 8t Mcolaas Elalage gereed is Ofl noodigt UEd beleefd uit tot een betoek Steeda rerkrggbaar Qoed GleTcIde Boterletters Vetr Hoesten Verkoudheid Borstaandocning cn enz Het kind ran ondergeteekenden 4 jaar oud ia door bet gebruik ran eenige fleaacben RUNLAND8GHEN D JIVKNBüR8T H0N l OTolkomen herateld ran eent leer ernatige bontaandoaniog Dmckl W MUNGBRT Alleen echt rerkrggbaar in Beaacheg ran 2 Gulden 1 GolI den en 65 Cent rooniau ran jKa f narauAaaad fabriekatempel T Goud bji F H A Wolff fiotkoop bg J an Bergen 1 llaAstreoht bij J D don Hertog Ondewater bij F Jouker liipnburg Bodegraren bü P Vanlootcit O Hijneknnip Slolwgk bg C G r d Iferg Beri ainb cht bg J r it Dool Haaenwoude bg Wed W Hendriki Of WE C 249 tiODWE C GEBR KAIHPHUIZp HOFLEVERANCIERS hebhen de eer te herichten dat huiine Etalage voor t St Haasfeest in gereedheid is en bevelen zieh beleefdelijk aan tt t het leveren van goed gevulde ZÜIVKRK FRANSCIIK WI i EIN De bekende BOaDBA ÜX A 27 per 48 Flesgohen met aoe ns Tanoo buil gebeel Nederland ook per proefflesoh knrart en half ankers belegen verkrijgbaar Voorti alle HERKEN Prijscouranten gratis en anoo Van alle merken zijn proeffleaaahen verkrijgbaar Gouda WIJDSTBAAT A 172 GOUWE C 13 Eedg Depot 7an Eeynwit s Boonekamp Elizter Adres J BREEBAART U ConfiHur ran wglen Z K H Prina Hendrik der Nederlanden Dagelijks versche Boterletters Sprits Letters CHOCOLAAÜ BLOKLi TTKliS Verschillende Taarten en Gebakken Zeer fljne BORSTPLAAT in verschillende geuren als China appel Noyaux i Vanille Fleur d Orartge Rose Framboise Kaneel Ananas Marosquin hocolaad Zaterdagavonds SAtJSIJSBBOODJES rWII TPC ll ¥ I ll voor graslanden op Zand Veen niCi 1 S DEj 1 Eill en lichte Klcigronden dan DuilHch Thomasphosphaahneel en liainiel der MaalschapplJ tot Verkoop van Iliilpmcslsloffeii üordrcclii Alle Leveringen onder ItlJkaioeiiioM EENIBEEPOTMTEEÜ intn wordt verxocht op t MERK e letten UIT HBT Magazijn van M KAVENSWAAY Zü E OORINCHEM Deie THEEËN worden afgelererd in verzegelde pakjea vam vijf iwtt en een half en een Ned om met rermelding ran Nommer en Prge roorzien van nerenataand Merk rolgeuR de Wet gedeponeerd Zich tot de nitroering ran geeerde orders aanberelende i BRESBAAItT LZ BENIO DEPOT der Hu iebe Bescbnit ran den Heer J K SOMMER SilR OP V PUNCH CITROEN PUNCH TROEBELE COGNAC diverse fijne kjv iliteiten Zuivere Bordeaux V nen M J DE GEAAF HOOQE GOUW E 255 ADVERTENTIEN M alle binnen en lbfM nlan l cht Couranten worden dadelgl opgeaonden door hr AdrertentieBnrean ran k BRINKMAN an ZOON la Oe li Openbare yrijwUlige Verkoop Tl Waddinxveen om ConUut Geld ten Sterf hniie ea aan het pakbnii ran wglen den heer JACOB ns SOOIJEN taande Wgk C 101 eii Wgk C 210 aaa de Soordkade binnen Wuddlnxveen OP Woensdag 6 December 1893 s morgeu I ten 9 ure te beginnen aan gemeld pakboii TIMMEBUAITS en iHoienioakers jereedscbappen All Kolreep met Hespel Asreep mat Heepel Stoekriemen Togen Vangetnkken planken IJsieren Platen Kojgnen Kooatars Keiderwinden Kist met Gereedschap Zagen Bgtele Hamers Booren Roeiboot eni eui Vooais Een netten en zindelijken Bestaande hoofdiakelgk uit Tafels Stoelen Spiegels Schildergen Udentafels Secretaires Kasten Kisten Pendnles Klokken Lampen Kachels Ornamenten Vloerkleeden Loopers Matten Karpetten 3 Veeren Bedden Dekens Kussens Lakens Sloepen Tafellinnen Een Trekmangel Watertonnen Droogstokken VooBTs KOPER TIN GLAS BUK UZER PORCELEIN en AARDEWERK BimriHs Eenig Gemaakt GOUD en ZILVER Als Ornamenten ran Glas met ilrer Zilveren Lepeltjes Kerkboeken met gouden en ailveren Sloten eoK euz Alles daags te voren afgenummerd te beaiehtigen Alle informatiën worden gegeren door de NoUrissen Mr 1 MOLENAAR te Waddinxveen en J BOS J Ai te Vreeland J F HERMAN Zn Tiendev SpRclaliteiteiiin Overbodig op te noemeu is genoeg bekend ll Wed JM MOL Korte Tiendeweg D 3 is het goedkoopste adres ran Nieuwe paraplnien en reparatie Opruiming ran alle voorhanden zgade EN Steenkolen Depót Stsuo tsspoox OntvangcA eene Zending puiiie Eagelsehe De Beate eu Voordeeligste brandstol roo VULKACBELS HAARDEN enz Franco titOa i 1 per HL S D BOON Co Cr DiMia 2 Dec 1893 Zeer l ette Gesteendrukte worden GELEVERD door i BRI KNAK en Zd BINNENLAND QOÜDA 4 December 1893 Zaiddag 2 Dec gaf de DiletUnten Glab Door Owning Kunatc eene TooneelUitroe riqg in het café Unie Lange Qroenendaal In aanmerking nemende dat dete aitroering pa de 8de ira i welke d elnb sedert de oprichting gai kaanen Irg met de meeate lof van deze TDontelling gewagen Het talrgk pnbliek gnf na afioop ran het opgeroerde etnk Pierre de Qaleiboef of de onschnldig reroordeelde door öiak applane te kennen dat men seer terredeu waa OTer het Terrallen der rollen zelfs in diu mate dat men de hoofdrertolkers Pierro en Bichon terag riep om hen te huldigen maar niet alléén deze 2 personen ook de 9 orerige dilettanten verdienen een woord ran dank voor de goede en flinke opvatting hunner rollen coodat het een goed geslaagde nitToenng kan genoemd worden Hon fraai banier en een nieuwe Decoratie g scbilderd door een der leden Tan Door Oefening Kunst trokken zéér de aandacht Tan hét meer dan talrgk publiek of beter OTergroot pobliek hetwelk een en aodür beloonde door een aandachtig en belangstelteod luisteren hetwelk Tooral bet geral was in htt 4de bedrjjf alsdan wordt in de kerk koraalzang ten gehoore gebracht Ja om met een dagol kiohen term te spreken het Kim nz6b stil dat men een speld kon hooren Tallen BAen scfargft ons uit Moordrecht Donderdag 3ü Nor vierde de sociëteit Een dnditc haar ailveren feest Wie bekend is met bet leven op de dorpen en dus weet hoe r ieder jaar allerlei bonden en Tereenigiog vpgericht worden redergkerskamers ZAUgrereeiii gingen dameskransjea enz om na een kwgoend bestaan Tan eenige maanden weer in stilte ontbonden te worden zal giiarne toestemmen dat eene vereeniging die gedurende een kwarteeuw iedere week hare leden zag samenkomen om eendrachtig hun potteken biers te drinken een gemoedelgk praatje te houden of tieb te oefenen in de edele kolf tnllart en kaartspelen de zilveren krone wol verdient Eene breede schaar dames en heerea had zich dan ook in de versierde kolfbaan tb a mej den Braber vereen d om het heugigk feit te herdenken En bet bestuur der sociëteit had gezoi d dat dit op waardige wgze gfbenrde Het had den heer Okhoisen geëngageerd en nng wn komiek bovendien Nn wie eerst genoemde heer van reputatie kent zal toeven jat hQ de aaogeweien persoon is om dei elgke F VILLETOJX De Geheime Bezoeker Naat let J uütck U Dssr daart H boog sioh eeu weïaig voorover oai beter te konneo zien maar op betielfds oogoobltk drnkts bg er een kus op O dat ia niet gopermiteerd Zooveul t beter Ik oefen mij io betorerwÏDDen van tnoeilgk heden Dat dold ik ni t hst ia een verraderlijke aanval Spreek oiet too bard suders wordt mams en haar lieve kondje wakker Ik tal ze tfer halp roepen als ge mjjn banden niet loslaaf O ik bea soo booal Blwr toch niet erg Ook geef mo een kteiaen loaprqs roor de gevangene HtAfft Alaof xe geachrokkeo wss km Himi op Kdiris Iniaterde maar de kteioe nam dne gele ahsid ta baat om flaka de baodeo vrij te krügeu Ik ksb fsea kleine munt by me zei se lachende maar et Ksmbnis sal ik je iats toepssselgka senden UitbrekaD nit de gevaogsnia dat venwaart de sti waa Sdwins meenibg wilde se nsijlen toen se aaar de daar vkwg auur de atem zgoer moeder Uald hém terug Edwin Edwin I Ik daobl dat ga geruit sliept sel bü Hvttelend ïen teedere moeder waakt nitqd ala net t welcgn ksj kiodorco geldt lisfe Edwio partyen te leiden De zaal daTcrde haast ran bet gel ïh der aanwezigen Daar werd g oocbeld gexoDgeu graneeuw bald gedanst en gesprongen ja ik weet niet wat n wel meer En renis lang had onze eerzame klepperman het middernachtelgk uur afgeroepen toen de leden eu genoodigden in dankbare en opgewekte stemming voor den prettigen arondhunue woningen weer opzochten Gedurende de wintermaanden is de rgk voorziene en uitstekend ingerichte volksbibliotheek van het Dep Moordrecht en Oouderak der M tot N van tA weer geopend T en betaling van 1 cent kunnen de inwoners dezer dorpen elke week een goed en mooi boek ter lezing ontvangen Deze nuttige instelling voorziet in esne ware behoefte Het detachement van he t 5e reg inf onder den 2e luit M J G Strootman ia uitWoerden naar Utrecht teruf keerd en vervangen door een ander van 30 onderoff en minderen onder den Ie luit W C T ter Beek In Drente is gebrek aan ooderwgseod personeel Er zgn klassen met 70 a 90 leerlingen voor één onderwijzer De ingetetenao van Êmmer Oompascuum hebben thans aan den Uinirter van Binnenl Zaksn een adrea geaondeo waarin op dat gebrek aan onderwijzers wordt wezen en verzocht daarin eene gunstig verandering te bren n De spoorw TilbargNgmegonisdoordoEx ploitatie Maatschappy gekocht voor f 6 S40 000 in 3 pCts part obligaties aflosbaar in 60 jaren De Kegeering heeft een wetsontwerp ingediend tot bekrachtiging van die overeenkomst waarin eventueele naastiug door den Staat i voorbehouden Prof Martin uit Leiden zette giater avond in Diligentia te 8 Oravenhage het rerhaal van ssyne reia door de Moinkken voort en gut wederom toegelicht met mooie photc afiëu en ditmaal ook met een verzameling wapenen kleedingstukken enz van do Alfoeren wedtr een aantal aardige bgzonderheden omtrent land en volk op Ceram enz O a vernam men daaruit dat hg by di Alfoeren op Ceram het voetbalspel aantrof dat daar echter wordt gespeeld met een meoschenhoofd hetwelk ee der mannen heelt Dat is een lastig postje zon je de zorg daarvoor maar niet aan mjj overlaten mama Ik wil je jtiiit voor zorg sparen daar ik weet wat ket ia In ow hart suit ge ms daar dankbaar roor sgn Na waarmede moet ik die dankbaarheid bewgsen Uoet ik je op mijne sohoadeTs naar buis breqgen F Uoet ik soms den hond kunstjes leeren of hem doodroereo met lekkere bee osP Uwe dwaasheden voor een psar minuten te laten raren en hier aan mgoe zijde naar eeu ematig woordje te toittereo Ik sU si mijn deel heb ik gedaan de rest haagt vsn m niet at Merroaw Bobrwek trok itcb den minder gepaste wg se waarop haar zoon handelde niet erg aaa Hij was baar lieveling en al was fajj tegenover baar niet altijd evsu lief met het schyntje respect dat hjj toonde stelde cfj sioh tevreden Zg nam echter alle gelegeaheden te baat om baar autoriteit die leelgk aan Ipialen was weer op te heffen Denkt ge dan beelemaal niet een beetje na zoo begon tij Wat moeten die dwaasheden en dat dollen met dit meisje beteekenen Wel me een weinig onderhouden Haar waarop moet dat uitdraaien rrssg ik Ifama g geeft u reoht onnoodige moeite Ik vraag ar niet naar oq denk er niet aaa Maar de kleine wel t Is eeu sluwe kokette e geeft sich alle i oeUe dm je in haar netten Ie vangen Geloof me ik weet dat leker Ge süt een knap mu een man van geest raa sd Mur mama nu vleit ge eéi beetje Gs weet Tegen C F te Smilde die ter drukkerij iftn de Pr Dr eu Asser Ct een advertentie kid bezorgd waarin vnlsehelgk werd gemelil mi eene te Smilde wonende ongehuwde jnffrouw vallen was welke advertentie werd geplaatst II 6 weken gevangenisstraf geëischt Zaterdag ontstond er brand in de boerderij ran den heer O Schuitemaker aan den Volgerweg te Beenutor Ofschoon er zeer spoedig twee spuiten op het terrein wareu werden £ sh het gebouw en de voorraad hooien strooi ne prooi der vlammen Het vee is gered at grootendeela te danken is aan het flink Ml moedig gedrag van den brieve nbeatoUer K Saau die zich juist in de uabyheid bevond Oe brand schgnt oostaan te sgn doordat er ne vonk in het strooi viel van den lurifsr fraarmee de stallarap werd aangestokeu Do heerenhoizing die indeonmiddeliyke nabgheid rtond is dnuk de windstilte behouden gebteiren Naar wg vernemen was alles versekerd De oud minister Geertsema die aan lufluenxa Igdt was naar wg veraemeu Zaterdag ii beter De nacht was rustiger en de koort minder De heer W Hovy deelt in D Hflrant mede dat mr L W C Keuchenius zyn eindK iet naderen Hg is ten volte bewust vati l eu toestand en draagt het sware lickametgk Igden met stille berusting pe vBoodsch c verneemt dat het npport der commissie voor Neerbosch spoedig verBchguen 7 al en dan voor ieder verkrijgbaar zal worden gesteld Geruimen tjjd werden op het terrein van dt3 kunatboterfabriek van de beeren Coben en v d Laan aan de fjeidsche Vaart te Haarlem ledige botervaat es Termist Uit eene schuilplaats door den kuiper der fabriek aangewezen werd door twee rechercheurs toezicht gehouden zonder dat het evenwol gelukte den dader uil te vinden Donderdagmorgen ontmoetten zjj een bekenden koopman In vaatwerk die xic i met eeneu wi en in de richting der Leidsohu Vaart begaf Zg achtervolgden hom en bemerkten dat hg uit eene woning aldaar led i botervaatjes op de kar laadde Aangehouden bekende hg dat do kuiper zelf hem de raatjoi uit de fabriek leverde Men Rchrgft uit Barneveld Zeker v D nthier schreef oulaoga op eene toch wel t sulks ouders tegenover hun kinderen niet mogen doen Dat is een slecht opvoedinflS systeem Ik denk niet te gering over m Eclf aeule lu j en streek daarbij Ejjn knevel op ik weet ook vso mgne persoonlgke eigensobappaa partg te trekken Gij behoeft uu mijne gdelnoid niet op te wekken daar ik het bewustEgn m mo omdraag dat ik aoo wat onweerstaanbaar beo En met reobt zei de moeder Irolsoh en beschouwde hem met welgevallen Juiat daarom moet gt ook aanapraken laten gelden Keker omdat mijns vaders erfdeel soek is geraakt Gij zyt een mgnheer von Tonner Tüt myn apgt Als Edwin Kobrwek zou ik het vermogen mgoer zusier deehn let dat ik h t baar niet gun Go moet het haar ook gunnen het ligt gebeel san je zelf een even groot aandeel te verwerven Gs behoeft de baud maar uit te steken Het scheen of bij van plan was dion raad te volgen Hiï braoht de hand aan bet oor men vernam in de verte de tonen eener naiiiQU Hilda ia een lief meisje die behalve haar vermo gen nog zeer ontwikkeld m Hoor te weor ejinl aardig apeteu veel netter dan dat kleine ding Kdwin wachtte zich wel de moeder van hare dwaling te overtnigon daar het juist Mimi was die speelde En dan vervolgdo mwrouw Rohrwek gij man jum hebt zoo je eigen idbcon maar ik geloof dat ik op bét punt van aolioonbeid ook mee kan praten Hdda is volstrekt mgn ideaal nog niet daartoe Is niet groot en vol genoeg on bg uwe zuster vergeleked staat ze op dat gebied reel l er Maar ze adTerteotie geplaatst door het bureau Qermaniac te Rotterdam waarin aangebodon ward iemand spoedig ene goede bekekking ta bezorgen Weldra had hg antwoord terug mot verzoek om voor de moeite 10 blanwo post zegels over te zenden hiervoor lou hg i op de lgstc geplaatst worden om roor caue eveutueele betrekking in aaamerking tekomen Van I voldeed bieraan maar ontving per omgaande bericht dat wel tgn brief maar g en postaegels ontvangen waren wilde hg dni kuis bebben dan moest hij ook de ostsag l t zenden In tgoe licbtgetoovigheid aond r 1 nc maals 10 postaegels doch na dien Igd heefl hg niets meer van het bureau Oermi nia geboord Als een b dnge boa sommige bogralsnisfoadseu ingerieht ijjn en de daalnaaaara dapi kunnen worden blgkt uit het rolgauda e Amsterdam roorgsralleue Dezer dagen stierf de man ran en rrouw die sedert haar huwelgk die man io een begra feuisfoodi had Na het overlgden gaf de weduwe ooals dat gebruikelgk is den aausprekar bode haar boekje ran lidmaatschap om daarop d uitkeeriag te ontvangen Toen t aanspreker ten kantore der maatschappij verscheen w s de uitkeertng reeds outrangen door een ander terwgt de msatschappg zich beroepende op haar reglemeot zich met verplicht achtte tweemaat uit te keetea Wat was nu h t geval Een familielid ran den overledene bad hem in hetzelfde fonds doeu insohrgTea eu had sich bjj betorerlgden gehaast de uitkeeriu te ontvangen De rechter zal nu hebbso uit ta maken of de maatschappg al of uiet verpliobt is der weduwe uit te keeren of wel der weduve iti de eerste plaats Dtkt de administratie van een dergelijke maaftsebappij nu jaist niet van de accuraatate is blgkt hieruit dat men voor denaelfdeu persoon wiens naam en adres toch wel bg baar bekend zal zgn geweest tweemaal de contributie ontving en nu meent slechts tut eene uitkeering gerechtigd te tgu Wg dealen dit geval mede opdat men er zgn voordeel mede doen kan sAflui 01 Door de marechaussees te Apeldoorn ts iemand geraugen genomen die bg merroow de wed T te UcheTen om eeue aalmoes vroeg en toen hg niet genoeg naar sgnen zin kreeg aldaar de glazen insloeg beeft een heerl ke frissohe teint net albaal Waa zou zweren dat se nog maar 18 jaar was en wat hare oogen betreft Ja daarin hebt ge gel k die oogen s jn pr Atif en maken en mensoh geheel van atreek u riep de oude dame verheugd g salt lèker wel eens gauw een vers op hssr msksi ga diobt zoo aeboon Dat ia nn juiat een bezwaar u is daarvoor te edel te rustig te verbeven te echt vrouwelijk Wel bewonder ik ueze eigenaohappen maar tooh hond Ek meer van een vroolijk wisglend bootje dan vaa om trotseb daarheen eilend linnesehip Ik kóad meervan bet nederige pikante het prikkelende van ehamp ne bgv Ja maar juist champagne levert die bron niet op lij sproekt als eon bosk mams znohtte hg Om je een voorbeeld ta geren Ge hebt een treurige jeusd gehad en ik kon je niet do opvoeding govsu die ik gèwensoht bad Ik w l niet teasn dat mgn tweede man niet een goed oud patnolër was Van oen patrieisohe familie moet hst sjin mama Haar laat nu die meeater bakker mssr stilletjes inz n graf rusten Mevrouw bracht den sakdosk aan hare oogao en deed zooala all in zulke gevallen of ze erg bedroefd was 1 Gij weet dat Eobrwek sitae aan zga doehtsr hseft vermaakt en mij alteen bel vrvohlgebrutk van de woning in Sebónw Zoolang ik leef kan ik je bg mg holden ik zal Ata nesten tgd van het jaar wel op Waltsrshofen verpigven dat haalt me veel nit en