Goudsche Courant, dinsdag 5 december 1893

A van OS At Z 73 73 Beurs van Amsterdam 8 DKCEHBEB Vor krt jslolkoars t 84 JJll 108 19 941 89 94 m 98V 880 676 1001 86 101 1001 138 St 180 i o ï 1081 183 yvi Naoaauiin Cert Ned W 8 8 dito dito dito 8 dito diu dito 3 i HOKO Obl Oondl 1881 88 4 ITXUB Insohrgvieg 1888 61 6 OosTENa OU in papier 1888 6 dito iniilver 1868 6 PoaTuo4L Oblig Bet ticket 3 dito dilo 3 RiisuNO Ubl Oou 8a Seris 6 diio Oseoni 1880 4 ditobuUolhl l88g 4 dito b Hope I8SV 80 4 diloioKOud leoD 1888 6 ililo dito dilo 1884 6 arAMji Perpet sohuld 1881 4 ruaSBiJ Uepr Coav Imo 1880 4 Oee tcei ing lerle D fite leeaisK serio C Zcio Ara Rap Kto v obl 1888 6 Mzxioo Ülil Buil Boh 1880 8 VmaiiiLi Obl 4 onbep 1881 AHiraauv Obligatiea 1881 Rorrzauili Sle 1 I d 1888 3 i ao N Afr Hacdelsv ssod i i V Arnb Ilvpothoekb psndbr 4 C all Mij drr Vontonl Miiil s ffr Hyoolheekb paudbr 4 Nederlandsohs bsuk ssod Ked HaiidtilinmiUcb dito N W Il l uo Hyp b psndbr Hotl Uypotheakb pandbr 4 Utr llypotliMkb dito 4 OosTKsa Ootl Hong banlssnd aiiu Iljrpolhookl nk pandb I VJ AntaiZA Kquil hypotli paodb 6 Maiw L I Pr Lieo eert 6 rBU lloll IJ Spoor r Mg land Mtj lot Kiul v 81 8pnt umi Nel Ind Spoornra m tand Nad Zuid Afrik Spai aand 8 dito dito dito 1891 dilo 8 ITUIB Spoorwl 1887 89 A liobl 8 Zuiil lul 8p nid A 11 obl 8 l oi z i Wariohau VVMata iid 4 llusi ir Mh 3p MlJ sand I Bsliisilie dito aaad Fsiloiva dito aaad 6 I ang Uombr dito aaad 6 Kunk Cb Aiow 8p kap saad 6 LoKiwo Sewast Si Ml obliit 6 Orel Vitebsk lilo oblil 6 ÜuidWoit dilo aaad 6 dito dito oblig 4 AHimiA C elil PsI 8p HDobl 6 Ohio k Norlb W pr C v saad dilo dito Win SI PeKr obl 7 llHuver k Rio Gr Hpin oert v s llliiiouCeotral obl in goud 4 Loui v k NuabvlllüOarl v utiil Mi ioo N 8pir M lebyp o 8 MIm Kansas v 4 pol prsf und N ïork OoUrio fc West und dito PsDus Obio oblig 8 Oregon Oallf lo bvp in loud 6 at Paul Mina k Manil obl 7 l n Pao lloordIHn oblig 6 dito dito l iac Col Ic hyp O 6 Jahaua aa South C n v ssnd VBN t Hallw kNav l h d o 0 Aoiiterd Omiiibui Mij sasd Eottord Tramweg Maats ssnd Nan Htod AmiteriUm mikI 3 8tad lloltordim asnd 8 BzLois Stad AiilnrarponI887 i Stail Bniml 1888 8Vi Ho vo Theiu Kegullr IIssoIIkIi 4 OoiTZKR Btsstileaiiiilg 1880 6 K K Oost B Cr I88i 8 apAma Stad Madrid 3 1888 Nan Ver Bm Hjp Spobl oert 6 + 81 iiy ssy 8 18 88 i i 86 881 losv M 109 lOlV T 187 181 16 1081 1061 18 As 991 116 losA ADVERTENTIfiN Aan evangen 1 October Tyd van Greenwich Directe Spoorwegverbinding met GOUUA Wloterj 1 1 18 88 1 88 1 44 4 10 KOTTK B4M 00IJDA 8 61 10 17 11 60 18 10 87 10 84 10 41 10 47 18 08 8 80 10 8 48 BottoRlim 5 8 08 OtMJl 1 10 8 18 Niunrkuk 1 5 18 8 81 Udontnebt 5 88 8 88 Ooad 5 88 8 85 0721 ICOOE WiJSKELPVt en Glasdeuren te bevragen bg C P W DGSStNG Omiéa 18 40 8 16 i 48 9 in 4 08 4 40 5 16 6 56 ptN HaaG OOUUA Hag 6 48 7 80 7 48 9 88 9 48 10 1411 8318 16 1 38 8 16 9 45 3 43 4 16 4 48 6 81 7 8 06 BODDA DBN R 4 1 S OottiU 7 80 8 40 0 04 8710 48 18 11 18 81 1 01 1 87 3 65 4 45 5 8 6 58 7 18 8 86 9 10 46 11 1111 80 1 44 1 4 1 68 9 04 9 0 ADVERTENTIEN in tX Binnen mBuOenUmdtehtOoHraitte worden dadelgt opgezonden door bet Adverteatia Barmn vu k BBINKMAN an ZOON ta GmulM H m 8 1 8 18 34 10 07 11 87 18 41 18 61 1 48 1 67 4 86 5 86 5 55 8 41 7 48 8 85 10 15 11 16 11 4018 eorSt VTBIOHT Ooaat 8 86 8 40 7 66 8 08 8 81 10 18 10 66 18 48 8 88 8 18 4 16 4 47 6 8 6 01 7 45 8 88 10 08 Ottd 6 60 8 64 11 0 8 37 6 87 7 6 10 88 Wowdm 8 67 7 018 11 8 40 11 18 8 44 6 04 5 44 8 17 8 08 10 88 HwihIm 8 04 7 08 8 48 11 88 8 51 6 14 6 60 8 13 10 84 VlfWkl 18 7 88 8 88 8 41 10 61 11 45 1 80 8 08 8 80 4 48 5 88 8 81 0 36 8 88 Vj 10 58 n O V U t k HaTIRDAH Gouda 8 40 8 81 10 08 10 65 18 11 8 51 4 47 8 88 7 46 10 08 T t 8 10 10 55 li l 1 8 40 6 48 8 85 8 87 11 10 J lO M 10 68 19 08 18 46 8 90 9 45 8 15 4 13 4 48 5 80 5 51 7 48 8 35 10 08 U T O H T r O B D 4 1 Ulteoht 6 33 7 60 9 68 11 84 18 03 19 60 3 10 8 68 4 43 8 36 7 48 f8 08 8 60 10 0710 84 Humelan 6 47 03 10 0 18 1 8 94 4 06 4 58 Woorden 6 63 8 10 10 16 18 88 4 19 i Uudaoaler 7 07 8 19 10 84 18 48 4 84 t Oouiia 7 80 8 38 8 34 10 87 18 0819 66 1 89 3 50 4 37 6 90 7 08 8 tO F AH 8TJXDAII0OVSA AnalridamC a 7 56 8 40 11 10 11 87 9 40 4 10 AEatardamWp 8 60 8 10 8 86 11 96 11 49 9 55 4 88 7 90 8 89 lS a U 18 88 8 6 8 UMf Ml In het Toorloopig rmUg dar Tweede Kamer orer hoofdituk IV der Stoabibegrooting Ju titie Kyu allerlei middelen aiin de haod gedun om straatBcheoderiJeu eu aoder wangeilrag raii jeugdige peruiieo te beteugelen Du mioifter van justitie beeft daarop bet TOigen e geantwoord Ougetwjjield kan de ichnld van het wan gedrag ran jeugdige penenen liggen bg d ouden die niei 4e noodige xorg aan hoon kindenn beiteden Maar daaraan onbepaali de baldidigbeid ot overtrediDgen der ttraatjeugi daargelaten of die al d n met toenemend zgn wat Iwzifaariyk ii oit te maken U wijten gaat te er Ook buiten de menigvuldige gevallen dat de eischen van het leven de ouden buiten de mogelykheid stelten om te doen wat tg zelve iu den beaten zin jegenti hunne kinderen wet zouden weDBchf n zgn eene opvoeding en een toezicht waardoor ongeregelde en laakbare handelingen van kinderen en jeogdige personen voor goed zonden wordeu voorkomen ondenkbaar cTer beoordeeliog o4 de bepaling der arbeidswet dat de arbeid vao personen beneden sestien jaren in den regel des av mds ta 7 uur moet eindigen mede van invloed is op de baldadigheid der jengd zou bet noodig zijn te weten of jnist io den tyd van 7 tot 8 of tot 9 aren dat rerschijnsel vooral is waar te nemen Kn bet is ook niet doidelgk waarom nog behoefte zou bestaan ano bepalingen iu plaatselgke ferordeningen tegen straatwcbenderi nu bet Strafwetboek dergeli ko feiten strafbaar stelt tOnder de middelen tot botengeling van bet hier bedoelde kwaad wordt gewezen op het verleenen van beroegdheid aan de politie tot het toedienen van eene lichamelijke tuchtiging by ontdekking op heetordaad i e Minister zon de aanwendiog ven dit middel bedenkelijk vinden en daarvan ook weinig heil verwachten Wordt niet reeds aan de kinderijn die zich bet meest aan baldadigheid schuldig makon door de ouders veelal geeiie andcrn bestraffing dan eene licbameiyke kastydiug toegediend Afgescheiden nog van principieele bezwaren kan ook de mogelijkheid van misbruik door de lagere politiebeambten aan wie dan toch wel aitslaitend of b voorkeur het uitdcoleu vau klapfien of slagen zou wordüu opgedragen verleenen van de bevoegdheid daartoe iet aanbevelen Te Utreoht wilde een jouge dame een doosje ZweedRche Ineifen openen maar by deeerste poging tot openschuiven ontplofte het doosje dat zü van schrik iu haar schoot tiet vallen en foo zich in brand stak waarvan na blusubing door de huisgeuooteu nog ernstige wonden overbleven uit voorval moge voor anderen een les zyn om niet te veel op alle wihte Zweedsche in dit geval Herpent geelkoppent te vertronwen die 3efpunten man ttan het zelf probeereu ontvlammen als men er twee met de koppen tegen elkaar wryfl wat hg werkeiyk goede soort oiet plaats beeft Psll Mail Qazette vertelt dat eerstdaags een zeer bnitengewone zaak voor de Londensobe nchtbank al komea Men heeft nl ontdekt dat zeven jaren geleden twee vrouwen de eene als man gekleed zyn getrouwd en al diea tyd hare rol bobben volgehouden Aanleiding tot dit ichyuhuwelijk was eon erfenis die slechts krachtens hot testament kon worden uitgekeerd onder voorwaarde dat de rfgentme trouwde Natuurlyk zal nu het geld teruggegeven moeten worden 8 88 8 48 8 48 8 58 8 05 Qoild 8 8 lloardndil Nltumrkerk Oii Ua BoUwdui 1 7 7 88 8a 7 48 7 65 Ztt H 7 48 8 58 Bl Kr 7 47 Z btw 58 8 01 If dIJ 1 8 0S Voorb 8 07 8 18 1 18 1 18 1 84 1 88 1 88 11 10 u ia tziïS 8 U 8JB 11 10 11 14 Men meldt uit Lnik De luitenant F verliet Zaterdagmorgsn de citadel £ ene jonge vrouw die daar reeds lang ronddwaalde ging plotseliug op hem toe en loste een rovolvorBchot op den officier Juist wilde zy voor de tweede maal schieten toeu de schildwacht die op het garneht was toegesneld op haar mikte met lyn gewHr Dit ende nam de vrouw de vnobt De kogel had den mantel de nuiform sn ba hemd van den luitenant doorboord maar ten slotte slechts eene onbednidende kwetmur veroorzaakt aan de huid De schuldige is genaamd Sophie fioland weduwe P ood 29 jaren schoonsoster van den luitcnant Na den moordaanslag begaf zy zich naar bet commi sariadt van politie f ii verklaarde er zich te hebben willen wreken omdat P diea ztj haar minnaar noemde haar bad verlaten Men verzekert dat KJj zich zeer lichtüiooig heeft gedragen sedert den d od van baren mau Zy werd in hechtenis geli poden De officier ontkent de feiten elke zijna choonzoster hem ten laste legt De eerete algemeene vergadering van dea Nederléndscbeu Bond voor Ziekenverpleging zal worden gehouden t Amsterdam op Dinsdag 19 December lo de Oroote OehoorzaaLvanbet Oebouw van de Maatschappy voor den mrwkenden stand Uitsluitend toegangelyk voor led n doaa teurs en donatrices der vèreeniging en voor de pen 0 a uilen daar worden beliaudeld betpraeadvies van de oominissis voor opleiding enexauieus Do commissie be ft hare conclosièn samengevat in bet volgend voorstel o Nederlandsche bood voor zie rujverplegiug erkent uitsloiteod de diploma s uitgereikt door Verpeiitgingeu die zich met d volgende beginselen vereenigen en in overeentitemmiug met deze hare examens hebbfu ingcr ebt 1 zy die tot het evamen van ziekenver pleger verp eegater wenschen te worden toegelaten moeten voldoen aat deze eischen a zy moeten zyn van goed r pdflyk gedrag gezond en in het bezit van algemeoue beschaving en ontwikkeling b zy moeten bet bewijs kunnen overleggoo dat ten minste drie jaar in eene ziekeninricbtiiig inwonend zyn werkraam geweest ongedurende dien tyd met vrncht praktisch entheoretisch ooderwys in ziekenverpleging heb beo genoten Hot examen omvat alles wat op de verpleging vsn zieken betrekking heeft en looptover de practiflche kundigheden dercandidateoin de voor alle verplegingen noodsakelykehandgrepen de theoretischekennis behoeft zichniet verder uit te strekken dao tot het juis begrip van deze verrichtingen noodzakelyk is Voor byiiondere takken van ziekenverpleging kan een afzonderlijk examen en diplomaworden ingesteld Eiacb van toelating tot eeiidei elyk examen moet zyn datöfdeoandidaa in het bozit is van een diploma ziekenverplegeé verpleegster óf de candidoat voldoet aan deei chen sub I a en b genoemden het examen zoowel do algemeene ziekenverpleging h dievan den speoialen tak omvat Te Amsterdam was Vrydagavond op sommige oogenblikken de wiuddruk zoo groot dat de vüo ugen op de pleinen mojite haddei zich staande tü houden Zelfs de and cs zoo kalme Amstel vertoonde woest goUeu met witte koppen Oelukkig duurde dat noodweer slechts kort eu voor uoover bekend heeft de wind geen ougelokken of schade veroorzaakt Vau reizigers uit Hilversum vernam het Hbl dat daar een volslugen wervelstorm heeft gewoed het haantje op de toren dranidt als dol in het rond Op een gugeven oogenbtik kwam er zdlk een hevige rukwind dst de munscliuu op het statiousperron als een boop veeren niteenstoveu en twee vigilautes tegen elkaar geslingerd werden 11 01 10 56 11 08 11 0 11 18 11 86 18 88 11 05 7 8 7 47 8 18 10 08 10 11 7 46 8 07 4 67 8 11 18 8 88 8 81 8 38 10 11 5 80 1U8 8 80 8 1 19 9 18 Veel heviger nog moet de storm in he noorden van oos land lyn geveest eo onge lukken zyn daar heinas niet ni ebleven Op Ameland zyn negen Wiorumer viachsken gestrand wsarvau het volk gelukkig gered werd Van Terschellmg meldt men dat de visschenvktot door een N O sneeuwstorm werd overvallen en geheel ontredderd uit zee ternj keerde Vaa dan wal af kon nen nabg de buitengronden een omgeslagen schip zien dryven Te Utrecht schryft bet U D kwam eemge minuten nsdat de storm was losgebroken eene bejaarde vrouw op een stokje van Buiten de W erd Zy werd door een rukwind voor de Zandbrag lettertyk nnigewaaid zoodat zy rolleodo en schuivende aan het begin der Oranjeitraat terecht kwam Een paar aldaar wonende zakkendr fers namen haar op on brachten hanr tehuis Het vreeeelyk spoorwegoogelok mei den sneltrein van Milaan naar Venetië op 28 November bad pIsHts op weinige kilometen van Milaan Ue sneltrein l ad op den gezetten tyd des avonds II uur 23 minuten Milaan verla n en bereikte bat eerste station Limito wanr by echter niet stil u oesi houden Daar stiet hy op een voor bet station staao en goederentrein De sneltrfin bestond uit 6 wagens in deze volgorde een p rsooeow eo 3e klasse waarin 50 uit Amerika teruggekeerde landverhuizers de goedern nwagen een wagen Ie en 2e klasse een taapwagen de postwagen n nc een wagen 3 klasse Blec it de beide litatftt bleven op de rails De e r te wagfu 3e klasse werd met ontzettende krt ht op den t oder geslingerd en de daaropvolgende goederenwagen op den personenwagen Vele der ongelukkige ptuii agiers die in don personenwagen 7aten wareu onmiddeltyk duod Diidelyk na de botsing wi id eene sterke ontploffing vernomen waarschijnlyk vsn het gas dat tot verlichting der wagens diende Dadelyk tonden de wagens lu lichtelnai In den met r uigen gevulde wngeu 3e klasse ontstond een waÉ ibopig gewoi stel bjj de portieren maar rlexe Inleven dicht en slechts 3 personen konden door de nauwe rnmen gered worden Plotseling brak do telegraitfpuut waartegen de op Aen personenwagen zifh io lichtehtaie bevindende goederenwagen eenen steun gevonden had wii ardoor de e deu personenwagen met ch oinvifrsleepte In e n oogeublik was het geheel een vunroreo waarin de nog levenden oinkwanfen Pas nn twee uur kwam de eerste hulpl uit Milaan daar ook de ti tegraafleiding yerbrokeq was Ér waren 22 duoden vau het personeel werden 3 personen gedood een remmer werd van zyne plaats over vior wagens heen op de uiachiou geslingerd en bleef op de plaats dood Van de gewonden verdeu 22 in verschillende hospitalen van Milaan 4 in dat vanTreviglio bracht yiet ongeluk schynt voornamelyk veroorzaakt teytjn door den dikken mi it die maakte dat de f machinist van den sneltrein het onvwiligbeiiltMif nanl uiet zag Ue stationschef van Limito beweert het signaal op onveilig gesteld te hebben en ook du voor mistweer voorgeschreven springbussen op de rails U hebben laten leggen De machinist beweert daarentegen het HigQoal niet geziun en geen knsl gehoord te hebbeu De stationschef van Limito en het geheels machinepersoneel van beide treinen zyn Hl hechtenis genomen Gisteren namiddag werd door den landbouwer C V Hilten te Iharlow by de rijksvetdwneht naugifte gedaan dat uit een sttik weiland in den polder Het Boiidewyu Hartsland ondtr Peruia twee schapen vermist werden eo de koppen ingewanden en bloed iu het weiland gevouden waren De vermovtdelyke dieven worden apQe li opgespoord zijnde J de L en H van Ë Hz bt idan arbeiders te Roon Zy werden in hechtenis genomen en hebtien op het raadhuis te Charlois bekend den diefwtal gepleegd to hebben Na de schapen in de weide to hebbeii geslacht werd bet vlee jch naar hun huis medegeuoiuen waar het in beslag is genomen en werden de vachten verkocht 7 10 4 60 4 57 6 04 5 11 5 80 5 56 8 08 8 10 M7 8 88 7 80 1 45 1 65 8 08 8 0 8 16 10 90 Voorb 6 64 N d L d5 69 Z Z g e 08 Bl Kr 6 14 S f U vl9 Qnudl 8 80 7 50 8 18 9 1 10 41 De 19de algemeene vergadering van deu Bond van Nederlaodsche onderwyzers zal gehoudeu worden op Vrydog 29 eo Zaterdag 30 Deeembpr te Utrecht m Tivoli Onder de pnnt n er bebandali g komt o a voor De al mecoe vet gidering draagt het hoofdbestnor op een informatie bnrean in t tellen Deze informatiên zullen betrekking hebben op salaneering regeling en uitbetaling bevoidenngsstelsel aantal kinderen eo onderwyzers klassenindeeliDg lerenasiandaard opvatting van het hoofd der school omtrent de zelfstandigheid van onderwyzen tarniyn van onts og ioricbtiug van bet schoolgebouw liyv het aantal klassen in één lokaal reeling der scbooltyden rocantie bet horhaliogsonderwys enz Verschillende afdeelingen hebben hierop amendementen ingediend Ook werkstaking door onderwgiere zal besproken worden Het was 8t Nicolaas Ik zit alleen op mijne kamer by de soorreude kachel Voor mg op de tafel ligt Ha versmidt s keurig boekje Familie eo kennissen Ik heb juist bet roerend stokje welks titel ik bier boven afschreef gele n en on ik in den ouden lennstoel eenige oogenblikken over het notene zit te peinzen ryst beeld aan beeld van de Biuterkfaasavooden oit mgn eigpo jeugd op En zoo zou het u immers ook gaan geachte lezer V Want zoo geleerd on verstand g zyn wa niet geworden v 66 ts o is hart niet duor bittere loreoservaringen versteend dat do herinnering aan dien éenigen zesden December geen vroolyken glimlach aan onze lippen toovert Doch wat prant ik Luopen we niet reeds dagen rond met geheimzinnige plannen voof aangename verrassingen van onze kinderen van onze broenen zusters van onze onden eh vrienden Y En niet waar de arme kinderen uit de buurt zullen we ook niet vergeten Nu gevoelen we nog sterker dan vroeger hoe bani hoe wreed het voor de stnmpers is io de duisternis buiten te moeten staan terwyl hunne meergegoeda stad af dorpgenoo es zich het heste kunnen uitkiexeO wat de prachtige étalages van banket en speelgoedwinkels aao Zullen wy onze kinderen niet wyzenophet treurig Sint Nieolaaefeest der armen Zullen wy hen met gevulde zakken on pakken in de woningen der noodilruttige arbeiders laten brengen om daar voor een oogenblik goede engelen te zyn Wy weteu dat de kinderharten op dat oogenblik van grooter van reiner genot znllen yoppon dan by de ontvangst van het kostbaarst geschenk i Och zegt uu niet dat bet onpaedagogiscb onverstnodig is kindoren ajs weldoeners van atidere kinderen te laten optreden Het nuchtere verstand heeft al zoo menig be y vnu hartelijkheid tydens de geboorte gesmoord Ën boreudien wy hebben immer fact genoeg om onzen kinderen deze goede daad zoo te doen volbrengen dat geen trots of minachting in hun gomoed sluipen zal Ik wenschte dat myn woord in de eente plaats y myne collega s de onderwyEon instemming vinden moeht wy Woh kunnen zoo wy met aan eene armenvchpol verbonden zyu veel doen om duizenden minder bedeelde leerlingen den leeden Uecemt er een kleine verrassing te bezorgen Het kiri erhart is week eu vatbaar voor indrukken Ëene toepasseiyke vertelling eene iichildering van den St Nicolaas in de hot van deu arm eene enkele vingerwyxiugJyuut zullen gewis uecea hebbenLaten we ons best doen en honden wy de spreuk van den grooten kindervriend rader Soringar in gedachten Wie geen lust eu tact heeft anderen gelukkig te maken zat immer te vergeefs steeven zelf gelukkig te ityn Moordrecht J Muohall tO 48 11 9 KI 7 87 8 40 9 47 64 10 1 10 10 11 08 11 88 11 98 11 48 4 45 4 56 6 08 5 0 5 15 8 10 8 85 8 44 8J0 10 4 4 1 7 0 7 11 7 80 7 88 7 31 5 09 9 04 10 10 18 l 8 41 88 10 11 98 4 10 4 88 7 98 7 40 8 47 10 00 11 98 Te Baarn heeft de hotelboufler A wiens inboedel de vorige week gerecbtelyk werd verkocht in eene vlnng van wRnn7in zyn bo tal in inai wiUaii ata an Door apoedig hulp ward de rUm nog bijtgda gabloaeht Da Utraebtacha hoogleeiasr A A W Bnbnebt blgft mat da grö tata ToUiudbg atrgdan roor wat reien reed e n rerloren nuk achi n Thans in t t o jniat verschenen Oids nommer in aan artikel De ion of de klok waarin hj undringt op e n wat dia ona den UiddenEnropeüchen tijd moet brengen Hat ancoaa weenpreekt hg de bewering door dea Miniater nn Waterstaat in den aanrang raa dit jaar nitgesproken dat het maatschappelijk leren lich regelt naar de ion en niet naar de klok Doitaehland dat den Midden Europeecchen tgd aannam en België dat den Oreenwich tgd aauraardde bewgien het tegendeel Nn konnen wj nog Trjj kiezen en t beweren door dentelfden Miniater genit dat de door België genomen bealisaing ona eenigermate aou binden ia ia geen enkel opzicht toe te stemmen Het groote rerkeer met Duitaebland toont de wen belgkheid aan om met Duitaebland een Ijjn te trekkea dan ml wellicht België ons nog wel Tolgen Bad de Minister zich in plaats T n tot de spoorweg maalachappijen gewend tot de wettelijke vertegenwoordigers ran bandel en ngrerheid en tot de Gemeentaiaidan der groote steden om Toorlichting hg 200 tot onp rtgdiger oordeel gekomen zjjn De warmte waarmode weer onlangs de Rotterdamache Kamer ran Koophandel voor den Midüen Ëuropeascfaen tgd opkwam stelt prof Hakreeht laker in t gelijk BettiailerlandlieTende denkbeeld om onzen eigen Amstsrdamsefaen tgd te behouden acht prof H onpraetiach Als onie boren links en rechts en ten Zuiden van ons den zonetjjd Mnnemen worden wjj onrermijdelgk ook daartoe gedreven g leren in een overgangstijd die onafnjjifaR leiden ui tot t aannemen van en kunatmatigen tgd Wat niets verachrikkel ka is daar toch ook al de Amsterdamsche t èn in aommige tijden des jaars aanmerkelgk van den wareu tgd verschilt èu voor oen deel van ons land reeds een kunstmatige tyd ia Laten wij er intgds op bedacht zjjn o keep on Uie safe side e spoorwegen zullen er geen bezwaar tegen hebben het doctrinaire behoeft evenmm te wegen de wet be lia die ongemerkt d winst zal reahseeren die in daglicht en in actief handelsverkeer ons nietiminder dan het nagealocht ten goede komt In de geheime gang in de woning van den te Maraeillo gevangen genomen anarchist vond de politie 37 koperen buizen van 10 cM lang dia naar man gelooft voor het vervaardigm van dynnmietpatronen moesten dienen tw rollen lont doortrokken met teer zoodat 10 tfM per minuut ion verbranden 350 grammen pikriuezuur 300 gram lertokaltomcyanide 600 gram kaliamcbloraat en 900 gram van een groen korrelig poeder waarvan men nog niet wist wat het is De verhonding der hoeveelheden van deze stoften is jnist die in de anarchistische geschriften opgegeven voor het vervaardigen van ontplofbare stofien In de gemeente Gaasterland neemt de werklooaheid voortdurend toe Kr zijn lelfs arbeiders die nieta verdiend hebben sedert de boeAionw nfgeloopen ie Dat de Cbineea zelfs zgn geschut ofiers braigt ia een niet algemeen bekend feit Voor eeaige dagen heeft de brigade generaal en met he de hoogere officieren der regimenten die in de Tangtsehaven Tschinkiang in garnizoen liggen een dergelgk offer gebracht Voor den mond van elk der groote kanonnen die dat fort bezetten werden een zwijns op een lerende kip en een viaob geplaatst Daarvoor knielden de officieM neder en smeekten de geesten welke de richting van het ichot beatnren hnn in tgd van oorlog bji la staan zoodat de kogela steeds hun doel treffen voorts dat het stuk niet zou uit elkaar springen Na dez plechti eid werden de kanonnen geladen en fgevnnrd en de offer verdwenen in da wereMraimte Da jongste storm heeft in Engeland alleen Toor zooveel de havenploats Yarmouth betrefi voor 100 000 pond sterling schade aangericht In het Stadttheater te Garlitz isVrgdaghet nianwe blgspel van Moser en van Trotha Nnr kein Lieutenant c met groot snccèa opgtroord Da wrate drie Igaten voor het moanmentGonnod geven reeds bet groote totaal van 80 848 50 fr Htt Hooggenchtahof te Waenen heeft een voonis gegeven dat vap groot gewichlf ia voorde gansclie theaterwereld Er is nl nitgemaaktdat vonnissen van het acheidagericbt de DeolBobe Bahnengenoaaenschaftc in Ooateorgkzonder verdere formaliteiten inllen roltroXlïkiwonen i BaUenlandseh Overzlckt De Fransche ministers wier benoeming heden officieel bekend lal worden gemaakt kwamen gisteren bgeen en hechtten hanne goedkeuring aan de miniaterieele verklaring waarin zjj zich verzetten tegen de grondwejahorziening tegen een inkomstenbelasting en tegen de scheiding van Kerk en Staat De legeering zul bg hare liandelingen de democratische riohting volgen Zg belooft het plan tot oprichting vanonderstandskaasen in overweging te nemen en bet stelsel der vier directe belastingen in overeon stemming te brongen met de behoeften der tegenwoordige maatachappg Ook verklaart zg zich nadrukkelgk tegen alle socialistische droombeelden In het Hongaarache Huis van Afgevaardigdou werd door den minister van justitie het wetsontwerp tot invoering van het burgerlijk hnwelgk ingediend De minister van eerëdienat dieude de voordracht in tot wgzigmg der wet betreffende de rechten der ouders in zake de gotlsdienatige opvoeding der kinderen De minister van justitie verklaarde datdi Ze beide weiiontwerpen het eerste gedeelte vormen van het program der rogeering op het gebied der kerkelijke politiek toejuiohiugeo De minister begverde zich voorts aan te toouan dat in het wetsontwerp betreffende het burgerlijk huwelgk het beginsel van gelijkheid der burgen en vrijheid der kerk gehuldigd wordt en ber woer de Kamer geen beweging te maken over deze qoaeAie Het ontwerp dat in hoofdzaak overeenkomt met jie wettelgke bepalingen op het huwelgk zooals die in Frankrgk en België bestaan ia naar de commissie verzonden Oostenrgk Hongarije bevindt eioh in een belangwekkend tgdperjr vun ontwikkeling i het volk wordt meerderjarig Een nieuw constitutioneel openbaar leven ontwaakt Prof Sflss een der bekwaamste leden van de liberale parfcg in den Itgksraod wees hierop iu eene rede voor zjjne kiezers to Weenen iroote veranderingen zeide hg hadden sinds hg het laatste lot de kiezers sprak in het openbaar loven plaats gevonden De vertegenwoordiging die tot dusverre ala machteloos was gekenschetst had zich zoo sterk getoond als eenige andere in Europa Op bet beslissende oogenblik vefeeuigden xich alle gematigde elementen van al de groote partgen in het algemeen belang van het land en wierpen eene regeering omveftilie als onoverwinnelijk werd beschouwd De hoogleeraar ia van meening dat de tegenwoordige regeering een grooter meerderheid bezit dan ooit sinds vele jaren in denOostenrgkschen Bgksraad gevonden werd Men zegt dat de Duitache regeering niet weinig verlegen zit met het votum van den Rgksdag over de Jezuieteo wet lodertgd heeft Von Caprivi zich bealist tegen de intrekking der wet uitgesproken en hg kan thans moeilijk in anderen geest nn nfet spreken maar handelen Maar bl ft hg de intrekking der wet weigeren dan zal zek r he t Centram zich verzetten tegen de aanneming van de handelsverdragen en de belastingvoorstellen Men zegt zelfs dat vele conservatieven die tegen de intrekking waren jnist heengingen om de kans te vergrooten dat het Centrum der Agrariërs zou steunen bijaldien de regeering weigerde overeenkomstig het votum van den Rjjksdng te handelen We zullen afwachten wat Von Caprivi doen zal De laatste berichten uit of liever over Brazilië Inidden niet gnnstig voor Peizoto Meestal werden ze geseind door den correspondent der Times en bodden een grootenschijn van waarheid En toch volgens denBraziliaan8ch a gezant te Londen is die berichtgever met te vertronwen Ug heeft tevergeefs bg de regeering aangeklopt om inlichtingen en thans spijtig geworden overde weigering die hg ontvangen heeft aeinthjj alle praatjes zonder eenig onderzoek overZgn ongunstige dépêches voor Peizoto omtrent den opstand te Para Bahia en Perrtambucco zijn ten eenenmale leugenachtig evenals het bericht van het overlonpen van admiraal Dagama Het staat ast volgens den gezant dac doopstand zich nergens uitbreidt en beperktblgft tot Rio de Janeiro en Desterro terw lDe Mello geen troepen heeft en machteloosi om eenigerlei operatie te land te ondernemen De geheele zaak Iriijft wat zg altoosgeweest is uamelgk een moiterg van de vloot waardoor de regeering overrompeld werd Zoodra de nieuwe schepen aanwezig zuilen zgn zal achter De Mello Worden aangevallen enkan het einde van den B rjjd spoedig tegemoetworden gezien Intnsscben en daTis niet te loochenen heeft De Mello succes gehad met zgn poging om nit de baai van Rio te ootenappen Men weet dat hg daar nut het grootste deel zgner schepen lag opgealoten De Uiielijk enge toegang tot de baai wordt bestreken door de orten die nng in hel bezit aijn van president Peiioto zoodat de oorlogsschepen de baai niet konden verlaten zonder zich aan het geschot vuur der forten bloot te ïUllen Slecht twee van de Mollo s schepen waren bniten de baai en haddeii in opdracht e vloot die pnaidant Peixoto laat nitrnat n tegen te honden Alle pogingen vanden admiimal om de forten te veroveren en haar vuur lot zwijgen te bi Bngen mialukten tot dusver en vandaar dat bjj eindelgk m een donkeren nacht een poging waagde om te ontsnappen Dat nu ia hem gelukt met twee schepen zgn eigen vaartuig en een gewapenden koopvaarder De kanonnen der forten openden wd een geweldig vuur maar de schepen brachten bet er goed af De nieuwe vloot van Peiii to krggt nu een machtiger vgand op see tegenover zich De eerste algemeene verkiezing onder het nienwe kiesstelsel dat ook aan de vrouwen kiesrecht verleent heeft in Nieuw Zeeland plaats fgehad Zoowel te Wellington als te Auckland was de uitslag ten oadeele der regeeriug Of dit aan de oppositie der damea te wyten is wordt niet gemeld Over de invoering van het vrouwenkiesrecnt in deze Engelsche kolonie kunnen wg hel volgende mededeelen Reeds sedert tangen tjjd werden m Nieuw Zeeland wettelgke maatregelen genomen voor de geleidcigke eiuaucipntie der vruiiw In 1877 werd de Education Act mtgevaardigd die den vrouwen vergunde lid van scbooleoinraissies te zyn en sedert 1S66 be t At er een bepaling in de Municipal Corporation Act waarbj aan de vrouwen het kiesrecht voor 4e gemeenteraden word verleend en zij tevens voor die raden verkiesbaar vrerden verktaai jt rf r É nï i tr Uesrecht verleend wordt was reeds herhaalde Igk door de Kamer aaugeuouen oiaar de SeQut beetaaode uit ledea die door de EoDiogin voor hun leven benoemd zgn verwierp die wet telkens Eindelijk in 1892 werd de wet door deu Seuaat aangenomen onder voorwaarde dat de vrouwen haar stembiljet niet persoonlijk doch door een gevolmachtigde moesten doen inleveren Deze beperking werd echter door de Kamer en de Regeeriug voor ouaauneuietijk verklaard Ten alolte werd dit jaar een nieuwe wet door de Hugeeriug iugödiend en door tlo beide Kamers aangenomen deie Electoral Act werd den lüu September afgekondigd Volgens die wet is iedereen kienor wient naam op de kie ersiyatou voorkomt Duidelykheidshalve wordt er bijgevoegd dat iedereen zoowel op manneu als op vrouwen betrekking heeft De Maoi i vrouwen hebben het recht mede te werken aan de verkiexing dor vier inUpdiohe afgevaardigden Doch al kent de wet aan de dames het kiesrecht toe de verkïe nriieid der vrouw is nog steeds buiteogesln Artikel 9 der wet bepaalt Qeen vrouw al i yiugeachreven op de kiezerslyat mag tot cnndidaat worden gfiproolaraeerd elk stembiljet waarop de naam eener vrouw voorkomt wrirdt voor ongeldig verklaard c De wet kent bet kiesrecht too aan alle vrouwen gehuwde on ongehuwde Volgens de opgemaakte kieRersliJston zyn er iu NienwZeeland 160 000 Europeeeche vrouwen en 6000 Maori vrouwen die het kiesrecht verkregen hebben Ook io de andere Eugelsohe koloniën in Australië maakt de zaak der emancipatie groote vorderingen Engeland volgt de beweging van verre Reeds zyn ook daar aan de vrouwen belangryke rechten toegekoad en in het Lagerhuis werd onlang een voorstel vau den afgevaardigde Mftclaren om in de Paridb Councils Bills ruimte te laten voor het invoeren van vronwen kiesrecht voor de kerspelradea utet groot meerderheid nangen men Opnierkelyk is het in ieder geval dat dekoloniën hier bet voorbeeld geven nan hetmoederland ÊÊf B ur ff or 1 u ke 8 t ft n d Zevenhoizön GEBOREN Barbara d v W G Dogteroiu en J Klapwök Pieter z v P Kammeraad en P Winkel Hendrik v H Kammeroad en C Nieuwenboisen Arie i V B van der Beek en J van Reenen GEHUWD J de Bruin en J de Koster E de Vry en P ü DuUaars ONDERTROUWD D Sol en W vau aeeuwgk H Vink en B Verloao A Venema en C Houweling Deo 9 WatergetUden 1100 5 lloof l Sffg Maand 4 3 08 11 87 8 87 11 68 Dinsd 6 S B8 17 4 14 8 Woeosd 4 38 1 01 4 b 1 80 Donderd 7 6 IS 1 38 30 1 68 Vrijd 8 S 48 8ir 06 8 80 Zatenl 9 Zond 10 J J 47 8 34 8 04 8 IU 8 81 7 13 3 3 SprlDgtU 10 Dea Zon Haan Opn d rr 4 8 44 j 47 7 Doe 7 6 4 6 4 8 1 8 ism 16 A 7 7 81 8 38 18 g OS 8 44 8 8 48 8 10 NH 1 S 10 KI 4S 45 3 63 85 8 18 3 48 10 40 88 4 68 81 8 IS 8 6