Goudsche Courant, woensdag 6 december 1893

I iNo 6S19 Woensdag 6 December J803 tAkbA 32sie Jaargang ieuws en Advertentieblad poor Gouda en Omstreken De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 j k s met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per dne maanden is 1 25 franco per post 1 70 A onderlijke Nommers VU F CElfTEN ADVERTENTIÊN worden geplaatst vau 1 5 regels è 50 Genten iedere regel meer 10 Oente n Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd Openbare Vr jviUige Verkooping n Waddinxveen D Dotaria Mr I HOLENAAR t Wad Uiuneen ul tan Tencwka raa ign Mnbtgeneot d ii NoUria i BOS J Aa to Vreeland aU gemaebtigda dar banaficiain eHgeaainan nn JACOB TAK ROOIJEN en Echtgenooto beidaD ta Waddinmten OTatladtD pabliak Tatkoopeo tea U an rooraiddaga bg DB HDITEB da tot gamaldan boedat behooienda OHBOEBinilGOIDIBIS ignda A Difana WOONHUIZEN met EdVEN an GROND TIMMËRMANHWEBE PU ATS PAKBUIS eaz allaii galagan aan da Noordkade binnan Waddtnaeveen banerana aao WOONHUIS 0 a a n da ZuUlkadt aldaar BattuMldoff 1 JFèbruart ISM Alia informatian tgn te Tarkrggen too kanton Tan genuamda Nolariiaan Uraadar in biljetten B0RUBMEB8TEB en WETHOUDERS van Ooiuia lallan op ZATERDAO den 9 DEÜBMBBB 1898 daa namiddaga ton tin nra in hat BiADHUia aldiw bil InschrUvlng Aanbesteden A De LBVEBINQ van de ten dieoite der Qemeente gedurende bet Jaar 1884 benoodtgde MA TERIALEN all Peroael 1 Houtwaren 2 Uurwerk 3 SpUkerienUohteUcer waren 4 Koper Lood Zink en Soldeer 6 Verfwaren en Qlai e Teer 7 Kalk 8 Orint Zand 10 BOO U rijne Fuln in Twee Peroeelen 11 35000 VeobtsoheStraat kllnktffs Vecbtvorm U 79000 Vechtiobe Straat klinkers Waalvorm 8 81000 Blauwe UTmI L traatklinken 14 80000 IJselmeUelpIavU U 24000 Ben Ahln keien Vii deml rétalUés Da monaton dar peroaalen 8 9 10 11 12 18 U an IB ign aan de Stada Timmarwerf to baiiditigen Bg da inBohryringen roor da atraatotaenan foor da kaian moeten drie atoki duidelgk gawaarmarkto itaanen worden iogeiondan B Het leggen en Verleggen der Btnten met de daarbij opgegeven traniporten gedurende drie Jaren 18841886 of Ml Jaren 18841888 Da baalakken an Toorwuardan liggen dag galgka Zondaga nitgeaonderd dea Tooroiddaga Tu 10 tot din namiddaga 1 an tor inaaga Of da Sacr taria d r Oaowento an aan de Stadatinmarwerf Inliobtingen warden gageren door dan Qe maautaBoawmaeatar Da InaobrgTingabiljetton moaton Toor ieder paraael aikondarlgk op aegel geaobnvan door dan aannemer en de beide borgen getaekeod da 8b Oaoembar 1893 TOor dea namiddaga Ti f nn tor Saontaria op bat Raadhida baaorgd ign 2eer ITette Qestsondrukte HMmASTJES worden GELEVERD door A BR1 RMA en Zn Qullda Sualpendruk Tan A BuMdUH k Koon DEFBSIPBIP Bied aan PÜIKB DBOOOB PDLP op dm IJHML Ï i 2 65 per 1000 Zilo zoolang de Toomad atrekt mito open water Dat ia aan koopje haut U Wordt direct afgezonden jUreêi BleeU rUngH gent W deD HERTOG Een ware Schat Toor de oogelokkige alacbtoflen der Zelfberlakbing Onanie en gebeime nitapattingen ia het beroemde werk Z Dr Ileta 8 ELFBEWAKINC a HoltandM ha nitgafe met 27 afb Prga 2 i nlden Ieder die aan de reracbnkkelvgke gerolgeu au deze ondeugd Igdt moet liet lezen de oprecbto leering die het geeft redt jaarlgka duizend van efn lakann dood Te verbrggen bg betVerlaga Hagaiin to Leipzig Nenmarkt 34 franco tegen inzending van bet bedrag ook in poetzegela en in eiken boekhandel in HoUind Cognac Tin Itoii 1 1 40 Liter De COGMAC TIN BO na da NorUti Anonytitt beniftailë lleMOdeu Vkn A Inhoud TwJrrlen v n hotetf HI Tee Dr t V VAK HAllkL HOOS Ijlteluitend rerkrIjitbejii t il P H J v WANKüM 8rma Wed P J MELKERT Ooithaven B 14 Ooada Prjjstrekking 20 en 21 Oecemb 500 000 Mai k ilfl hoofdpr i ia liot gi ukkii at govnl biedt d nieuwiu groote Osldverlotiog di3 door da Hooge RoKflcring rau Hamburg gottdgtkeurd en gewaarborgd U Pe Toordoelige iRrichttng van hrt nieuwo plan bestaat daarin dat in d D loop van ilechU weinige maanden ia 7 verloiinges fan UOOOO lo t D 1 400 platen balragenda 10 452 425 Mark ter rolledigfl bmliiatnK tullen komee daaronder liJD kapiUle prüun ran erenluiul SOOOOO Mark bij uitnemandheid echter 1 priji i M 800 0001 1 prge iM SOO ÜOOl 1 prijs a M 100 000 SprnuniH 76 000 l pr e 4 M I pr i il M Ipnj kM pri I k H prixunkM I prIji k U SprijunkH 15000 SeprgionkM 10000 SSprijienkM 6000 lOnprüiankH 8000 70 000 i OOO 80 000 55 000 50 000 40 000 iSSprijieukH 1000 AprijienkM 1500 75tpriitonkM 1000 laSTproionkM 800 S8 60 priJMn k M U8 ISDIIl prgunkM800 a0O Spr unkH 80 0001 50 127 100 4 67 40 i0 Dw aaaataande eerato prüatrekkina d rgroote door dcD Staat t ewaBrl rgde Ueldrerlotlng ia rao ambtiwaga bepaald piaata Ie bobben op den 20 en ZlDKCEMBËReX eu Icoat hiarroor gebtal orig loL aluobU M O of 8 001 W WW f S l SO 1 kwaft iVi r 0 tegen ioitoding van bet bedrag lu bankpapier of par poitwiasel Alle eommiaiiei worden anmiddeliyk mot de groolete lorgvuldigbeid uitgevoerd en ieder epeler ontvangt van odi dü mei hel wapen van dou 3taat voonieae Origineele Loten self In handen B iedere bcatelling wordt het vereiwhte offl oieele plan waaruit de rerdoetirg der prgien op de ortohillende klauen ali eok do Wtref fende inleggetden te vernemen ii gratis büg voAgd en tenden wfj aan onae Ueguitsjtigera on aangevraagd na olke trekking de oèoieele lasten D uitbeUliog der praten geeohiedt tlfedt prompt onder waarboitï van den Stsat en kan door directe toeteudïng of ook naar verkieting der Belang hebbenden in alle grooHre plaateen van Nederland bewerkatelligd wonten Ons debiet ia steeds dour het geluk begunaligd en onder vele auderir aaniieotjjke praten hebben wy meermalen volgens offioieele bewfj en de eerste HoordtreflTers verkregen rn onte Begunstigers aelf uitbetaald V Mark S5U 000 100 000 80 000 60 000 40 000 ent Het ie te vooralen ilai bg doxe op dm heohtsten groadalag gevestigde onderueumg van alle kanten op eene seer werkiame deelneming bepavld kan worden gerekend men geheva derhalve w ens de reeds opltanden xgiide trekking alle order ten spoedigste reobtstreeks teaendenMD KAüFMANjS SIMOJ Bukiera en Geld wie laars te HAUBÜBO P 8 Hiennede danken w voor bet vwruouwan ons tot hiertoe geschonken en dwr w i begin der nieuwe verloting t r doeloemÏBK inviteeren tulira wy ook voor bat vervolg bemoeid tyn door een attpla ea ftiA4 bediening de tevredenheid van tmü gaiBfde BegunaMt verwerven è BREEBIART Lz Confiaenr van wglen Z K H Print Hendrik der Nederlanden Dage ks versche Eoterletters Sprits Letters CHüCOLAAD BLOKLETTEKS Verschillende Taarten en Gebakken ieer fijne BORSTPLAAT in verschillende geuren als China appel Noyaux Vanille Fleur d Orang e Rose Framboige Kaneel Ananas Marosquin hocolaad Zaterda avonds 8AUSIJSBROODJE8 OIJWE C S GOL WË C 249 GEBR RAIIPHIIIZËK HOFLEVERANCIERS hebben de eer te berichten dat hunne Étalage voor t St Kicolaasfeest in gereedheid is en bevelen zieh beleefdelijk aan ot het leveren van goed gevulde HAMBÏÏB EB GELSLOTESU 110 000 origtnAle loten SS 400 prijten flflP Meer dan de beUt dezer loton moeton dna met eenprga uitkomen IHTTBEKSEL nitbet Trekkingsplan De boofdprga bedraagt tgelukkigetg alev 500 000 Mark Het werkelijke voordeel der Uambaiger torg tegenover andere klaaaenlottirgen beetaat daarin dat ia Hamburg geen nieten worden getrokken leder bezitter van een lot heelt dna kane tot op den laatsten trekkingsdag In het gelnkkigito geval bedraagt de HOOFDPRIJS ev 500 000 Mark Nevenataande tabel geeft oen overzicht van de bnzondere indeelmg der hoofdpryzen Alle 55 400 prgzen worden in 7 poedig op elkander volgende klassen uitgebeten contant betaald Het officieele trekkingsplan hetwelk w j bg ieder lot gratie bgvoegen bevat eet juiste opgave der prgzen welke m ledere afdeeling aitloton en tevens hoeveel voor iedere afdeeling moet worden toegezonden In tbgzonder zgn de hooge prgzen ala volgt De Prgs der opgineele loton ia wfttolgk vastgesteld en b draagt voor de Ie trekkiugsklaase N C f 3 50 voor geheeie orlgioeele lotsn f 1 75 I halve f0 80 kwart M 300 000 200 000 100 000 75 000 70 000 65 000 60 000 85 000 50 000 40 000 20 000 ft OOO 10 000 5 000 S H 2J 00 1 500 1 000 00 M 300 200 127 100 etc 1 k 1 k k k 1 k 1 kl k 1 k 2 k 1 k S k ï k 6 k 106 k 253 k 6k 756 k 1237 k 2941k 150 148 Na ontvangst van dit bedrag in Hollandsch bCnkpapiar postzegels of poatwissel zenden wg de origineele loton met officieel trekkingsplan Indien iemand het trekkingsplan niet mocht aanstaan zgn wg bereid vóór bet begin der trekking de origineele loton torng to nemen en bet daarvoor gezonden bedrag onmidd ltgt terns to zenden Wg knnnen dit des to eerder daar wg over tnigd zgn dat iedere ontvanger de uitmnntonde en kansrgke indeeling van bet trekkingsplan zif erkennen De officieele trekkingsliisten zenden wg direct na iedere trekking Om alle bestellingen zorgvuldig to kunnm nitvoeren verzoeken wg D die ton spoedigste te zenden iA Ik geval fehtor vóór 6 üECEMBKlfa s Hoot Uoterü Bureau ISEIT THAL Sb Co Eaml iirg Alle 5 400 prgzen bedragen to aamen 10 462 425 Mk N B De Hamburger Geldbtorg bestaat reeds ruim honderd jaar en begint 2 maal per jaar opnieuw Onze firma behoort tot de ondsto Hoofdlotorg Borvauz Keeds vaak waren wg in de aangename gelegenheid grooto HooMprgzen ook naar Nederland te kunnen zenden In de laatato zeven jaar hadden wg bet bgzondere genoegen onderstaande Hooldprgzen aan onze klanten conUnt uit to betalen M 300 000 op No 51 083 g d 14 Hei 1891 32219 4 Nov 1887 23 Oct 1891 29 Apr 1889 61038 23355 12106 65810 45724 46613 65169 79478 9910 2 12 Oct 3 24 Jan Dels 5 Jan 26 Oei 1890 1893 1890 1890 1888 1888 1893 200 000 200 000 100 000 75 000 75 000 76 000 60 000 55 000 50 000 50 000 80 000 en bovendien nrsobeidene prgzan k H 16 000 10 000 50003000 2000 etc BINNENLAND GOODA 5 December 1893 De inSnenza begint zich in onze gemeente ook eer to vertoonen Maandagavond is opnieuw een geval van ekolera geconatoteerd bg een zekere trouw J wonende Walosteeg De Igderes die in hare woning verpleegd werd is Dinsdagmorgen to 6 nur aan de ziekte bezweken Het huis staat onder toezicht der politie De hnisgenooton zgn naar het afzonderingslokaal in de Korto Akkeren gebracht De haer A Punt onderwgzer met hoofdacto to Hendrik Ido Ambaclit heeft de benoeming naar Haastrecht niet aangenomen De vorige week ia nit de gevangenis te Bottordam ontolageo M de G arbeider te Kapelle na wegens verschillende diefstollon 1 jaar celstraf 5 7 en 5 jaar uchthuisstraf 3 maanden en 4 jaar gevangenisstraf en tweemaal optending naarde bedelaaregestiohton te hebbeo ondergaan voor het reizigersverkeer op de staatsspoorwegen is da volgende bepaling gemaakt Beïzigers voorzien vai plaatekaarton naar stopplaatsen hebben bet recht om op de heenreis door to rgden tot bet eerstvolgend station en met eene retoarkaart ook op dit station de tomgreis te beginnen Evenzeer hebben reizigers voorzien van r tonrkaarton genomen aan stopplaatsen hel recht om op de terugreis tot het eerstvolgend stotion door to rgden In deze gevallen zal geene verhooging worden gevorderd H M de Koningin Regentos heeft zich gisteren half twaalf per rgtoig n ar Delll bleven om ter herinnering aan den dog der begrafenia van Koping Willem lil don koninkIgkan grafkelder to bezoeken H M legde aanen krans op de grabtede neder Naa r het cHaagsche Dagblad mededeelt ia baron Van Goltstein ood minister van koloniën en t od lid der Tweede Kamer benoemd tot gezant in Engeland en zolks met ingang van 1 Januari FEVILLETOIV De Gfókeime Bezoeker Kaar M DkUkA U dat epair ik vow e maar als ik eeat kpm ta sterven Uama lulke rtMrande tooneeles kan ik niet bywonen Klaar iii b kramp vandaag of mornn Kant ge dat alles kwjjt syn als ge maar wilt ge verklaart je lf maar voor gezond Niet vceuen mama ik zal myu best dooo maar pn gauw die tranen weg voor de andt ren het aieo Hy sprong daarbij vroolyk op en wandelde de anderat tegemcut Praus redeneerde ndgallyddiok met Meiahard u dames volgde eohter dit gesprekniet Qq hier mamaF vroeg de jonge vronw verwonderd P ik dacht dat ge uw gewone dutje op uw kamer daedt Aeh te D dat trappenklimmen kas ik niet Voor een oude vrouw is het niet te doen Dan hadt ge mijn aanbod maar moeten aannemen M Kdwio ik wUu je daar immers naar toedragen Vrim die de laijtate woorden niet had gehoord liet Ueinhard even ia dep steek om xüne verontsebaldigug aan sofaoonmama aan te bieden Zoo kon Meinhard naar Hilda toegaan die in Ank geaprek was met Edwin Hilda was beiig met nu aea rooa de blaadjea te plukken en nu vroeg BtMii waanm se hare susten no miahandelde De Stotou van Zeeland vergaderden tot het houden van de eindstemming over bet voorstel van Ged Staten tot het rerleeneu van 250000 snbsidie aan het comité voor den sanleg en exploitotie eener stoomtram Van Broowerahaveii naar Steenbergen waarover in de vorige vergadering de stemmen staakten 19 tegen 19 Het voorstel werd thans aangenomen met 20 tegen 19 stemmen De heer M fiokma de poer to Beverwyhheeft om het vak der zuivelbereiding tot degrootot mogelijke volkomenheid to brengen hetinitiatief genomen tot de oprichting van eenbond van zoirelbereiders in Nederland zoo mo gelgk met daarbg behoorende exportmaat schappg die den omzet der producten in grootehoeveelheden tegen de hoogst mogelgko prgzen zal bevorderen In den loop der maand December zal te Leeuwarden een vergaderingworden belegd waartoe slle zuivelbereiders zgnoilg noodigd Met leedwezen verneemt de sStond dat depgnlgke tiekte aaraan Mr Keucbenius sindsmaanden Igdende is allengs liaar laatoto stadium is ingetreden zoodair alle hope is afgesneden Door de politie te Utrecht is Zaterdagavondaangehouden en naar het hoofdbureau vanpolitie overgebracht zekere v d L als vardacht zirh te hebben schuldig gemaakt aandiefstol van gzeren laschplaton ten nadeele vande Staataspoorwegmaatschappij Ook ia de handgelegd op eenen spoorwegarbeider die verdachtwordt ten nadeele dierzelfde Maatachappg eengedeelte van een houten hek te hebben ontvreemd ü D De aneeuwstorm van Vrydag woedde io Friealand gedaretide eenige uren zóó hevig d i Tele reizigers van de weekmarkt teLeeawarden die met h et oog op het a a St Nicolaaefewt drukker dau gewooniyk bezocht was het raadzaam oordeeltleD ia de etod te bl jren Anderen zochten haWerwegeeen goed heenkomen slecbte enkelen waren op den bepaalden tyd thuis Thans ia de sneeuw Toor een deel weder wegr gedooid zoodat bet vepkeer niet langer wordt belemmerd ea ook de postverbinding die geheel Tan ttjreek was weder is hersteld Den Isten Januari treecKde heer J Versluys uit de redactie van Het Nieuwe Schoolbladt Nevens den heer C van Biet te Katendrecht zullen dan als redacteurs er van optreden de Meinhard tot getuigen geroepen zei op de hem eigenaardige wjjze Neen ik geloof niet dat het laaters zijn d ze roten tyn frieeh g noemt ze zelf Flora s vrooiyke kinderen maar dat alles ontbreekt heden bij Hilda Hoe oDgalant is dat merkte Edwin op Hilda daarentegen nam het hem niet kwaiyk dat h sich zoo opreohl uitsprak maar zag hem erg droevig aan Zyt ge ziek vroeg by Ik sal bat u wel seggeo oom wal Isnte scheelt sei Mimi die met hin psika opgehouden had Ze is erg moe omdat te niet nitoeslapen is Mimi I O ik laat me den mond niet stoppen tante Vertrouwt meb my een gebeim dan xw g ik Uaar doe ik ontdekkingen dan flap ik alles uit Ikheb het hedenoohteud wel gehoord het was noggeen half see dat ik op owjs kamer gestommelboonle In het eerst was ik erg bang en kroop ran angst onder de dekens Later vermande ik mij en sloop slille ea naar uwe kamer doch vond het bed ledig en het ku e waarin ge uw huisapoiheek hebt open Zie tante soo komt men achter dw geheimen Ze slo4g de armen om den bals barer tante Is bet wonder dat als men zoo vroeg opstaa t men den geheelen dag slaperig is Ik heb lot het ontbyt nog heeriyk liggen te droomen Hilda was als door schrik verlamd Ze kleurde daarbg erg dat door ntemaad dan de jonge vmaw werd opgemerkt Oy schaamt u toch niet ovrr awen samariUangang sei ze Ik hoop dat ge in bet vervolg mg mede deel doet nemen aan uwe siekenbezoekeo Ia die oude vronw in bet boeeh sons weer bed legerig gevyrden vroeg de huisbeer maar bet was an J Lobr A S SohoeTers en J Stamperms den van o Mnbare scholen te Amsterdam Hartverscheurend zoo achrgfl men ia toetstand iu het visscheradorp Wierutn Vrgdag i acht was de Tloot irterk 16 schepen bg tomelgkea Zuidwestenwind naar zee gegaan de Peasnmer vloot eveneens en beiden hadden huD vischtuig want op 16 vaam water weatwaarts benoordeu Ameland geschoten met het nnenhalen bezig schoot de wind plotseling omstreeks 12 uur Tan uit het Zuidwest naar 64 Noordoost TergezeM Tan hevige sneenwVnen Beiden vloten hebben toen metachter jÉtting van hun viacbtuig koers uoar den wal fetet den Peasutners if het met zondvr ernstige ehode aan romp en tnig gelukt het Nïenwe G l te bezeilen De Wierum r vloot echter aie westeiyker dan de Peaanraers achijnt geVischt te hebbon is het niet gelukt hot Piukegat te bekoeraen N en schepen zgn er op Ameland gcstran Zaterdag ochtend werden r nog zeven sehepen gemijt waarvan geen de minste tydiog was in den namiddag kwa neo r nog drie het Pinkegat binnen die bij den sneeuwstorm deiï oers in plaats van naar deu wal op zee haddej geset den storm hadden doorstaan en atzoo waren behouden gebleven Vier zgn vrg zeker met 21 man omgekomen althans van de schuiten fan Prins van den h Kamman eu Visser is uog geeu spoor IfBosc Uit Amsterdam wordt gemeld De werkloozeo waren heden weder in Conatttntia bgeen de vergadering hup ditmaal niet zoo kalm ai s gewooniyk doordien er ivoorstanders van zelfstandig optreden en broodnemen optraden die het ofkenrdeu dnt de werkeloozon aan een bepaalde leiding waren geboiMlen Br ontstond eeuig rumoer iu de zoal Toch wapdelde een kalm troepje later eeudrachlelgk door de Jordaan Bg terugkomst in Conatantia werd medegedeeld dat er dien avond eene nieuwe bgeenkomat zon worden gehouden iu een hnis in de Rozenstraat om de voorstanders vau het zelfstandig optreden in de gelegenheid te stellen hunne plannen nader te ontvouwen Bovendien werd te kennen gege eu dat Helsdingen nit Rotterdam Woensdag voor de Amste amsche werkloozen zat optreden De Schierstins te Veenwouden sal in het begin van December betrokken worden door de brigade der marechaussees welke aldaar gevestigd wordt Het Rgk heeft voor 20 jaar stina gehuurd en deze in thans voor de Hilda onmtwulgk te antwoorden Gelukkig voor hur ontspon ziflb een dispunt over bet al of niut wen Boheiyko van zieken bezoeken Moinherd was van meening dat bet nutteloos werk was ziofa soo in een vreemde hutshouding io te dringen het nf maar storing Kdwin trad als verdediger van Hilda op en had natanrlQk bet hoogste woord Hy sloeg zoo dodr dat Meinhard het noodig oordeelde zoon fatje eens neer te zetten eu hy deed dat zoo goed dat niemand in het eerste of i nblik weer woorden kon vinden De buisbeer wist eindelijk dit pyniyk Kwygen te vurbrekon Vroeger dan dei Zondags de gewoonte was krerdfl Meinhard weer huiswaarts Hy gaf voor nog veel te doen te hebben Daar de avond prachtig was wensobte hy te voet naar de stad to gaan on Frans en de anderen behalve zgnavrouw en hare moeder boden aan hem te vergozolieo Daar Frans nog wat te zeggen had bleef Edwin on Mimi nog wat achter om hem op te waohten terwyi Hilda ha Meinhard vooniitwandelde Zg hadden si eenigen tgd zwygend naast elkander geloopen als Meinhard haar hand die op zgn arm rustte nam en baar vroeg wat haar toch scheelde Moet ik ook elooren dat bet een beetje sliÜDerigheid is wat u deert rn anders niets P Hg voelile wel een liebte trilling barer hand maar sehgnbaar kalm zei ze ik begrgp niet wat ge bedoelt Ik heb het u vroeger al eens geeegd ik mii in den lutsten tgd by u de gewone vruolgkbeid Voord vandaag is het al wer erg Waarom uw vriend niet allea toevertrouwd want dat u iels drukt ts zeker O toefa niet braeht ie er met moeite alt Waarod huisvesting van die brigade in gereedheid gebracht Deie stintt aldus wordt vm diur ut abet N v d O gesobreveu ü waonobjjoIgk in het begin der 15e eeuw in eigvndom overgegaan aan het klooster OUarkamp en heeft toen den naam van aSohint Monnikahuse gekregen naar de kloedingder moanikeu van het klooster Cloarkamp Vóór dien tgd droi eg den nMum Too Idszengba gude vermoedelgk naar de eigenaars in de 13e en 14 eeuw VrgAekerdogteekenl de atins letve de ware lieonen toren van de 18h eeuw In de Friesche geschiedenis komt haar üum 8cbierstins niet don io hetvoorbggian voor De monoikeu die bet klooster b woond schgnen vreedzame en werkzame maoueii geweest te zijn die zich met turfmaken b ili hielden Dit dorj vroeger Bt Johaiiniawal i geheeten was rgk aan venen en heeft daaraan zga lataren naam Veenwoadea tedMtken Omtrent de terechtzitting Zaterdag U Maar lem m zake den veldwachter Koopmaos te Haarlemmermeer gebonden worden ons nog de volgende bgxonderheden medegedeeld Een der dochters van de overledene nifft te BurgervMn wonende en die wiet dat mOt der no wel geld had was op het bericht harer xiekle dadeiyk overgekomen fToea het leven er nit was e aldoe verlilaarde g had men dad fük naar het gelcT gwoehi Het kwam hun toch toe Den anders dochter te Burgervaen woonachtig die ook wist dat er om eudebgf200 momt wezen verklaarde tegen Koopmaui te hebben gezegd er is een paar houderd gulden ta huis als je die vindbhLreng ze dan by out dan zulten we je een MHe fooi geven De andAen en ook de dorpelingen behoeveD er niets van te weten w int moeder ii reeds vier jaar van de gemeente en de kerk bedeeld an als het nu uitkomt dat ze nog zooveel g Id heeft nogelateu jonden ze ons dit nog BMC nahouden ook c Toen d officier vati justitie kwam om dt zéa t te onderzoeken wi t het fauofd der politie de burgemeester niet waar de toen rfèds verdachte zich bevond misichiea was tig vel buiten de gemeente Uter bleek dit soo te egn Jongelieden die alleen swintars ter NkoU gaan te ontbolsteren Igkt geen kleinigfamd Te Hedel moet de veldwachter steeds bgde hand zgn om de meest wanordelgke beioeken van de avondsobool te verwgderen me wal op den mouw te willen spellen set Meia hard Op den duur houdt ge het toob niet uit Komt hei omdat uwe positie in huis is veranderd en dat ge u zulks aantrekt Oe hadt loo a rasiig leventje vroeger en au loudt ge niets beten ttsa te doen dan fitken Ie verpl n Ont oUes fa osooi ala men dat voor een gade een kUd een broeder hgv doet Haar hand glipte ineens nit de syeen Soo wist hg toch F nsktaps hoorde Hilda in ds verte de stia baars broeders Holla t Op mijb woord zei Frans ge sohyst hot bost met mekaar Ie kunnen vinden VWaa me sea tnoeiie je id te halen Maar zusje röodt ge niet aan torugkeeren denken Deze kleine gukseheerAerg vond by haar geen gelyk onthaal Anders was ze nooit met hare aatwoordéo verlegen Jok bet afscheid vau Meinhard was veel koetsr dïin gewooniyk Wat oen styvo pedau juffrouw Hilda H4 is zoo gewoon andoren bet zwggen op te le ea en kan bet zirh maar niet begrypen dat neo hen niet ala een orakel vereert Ka d n daarbg zoo overgevoelig Zgt gy dat niet veel meer Hdwin antwoordde Hilda die van ovm gevoeligfaeid last hebt O gy staat aan xyae zgde F Dat alleen treft my smartelgk Ik heb UM al beayd on de blouman die ge voor hem hadt bestemd Vandaag uit gy se hebben Is het mogelyk En mag ik er ook eene be laiding aan beokten F JTonA esree