Goudsche Courant, woensdag 6 december 1893

üctober TUd van Greenwich t2 11 08 Directe Spoorwegverbinding met 60UÜA WInlerdlenst 1893 04 Aangevangeo 1 GO0D4 KOTTBRDAM 12 68 l OB 1 12 1 19 11 38 1 28 1 44 4 10 BOTTEBDA M G O IJ D A 6d 10 17 10 27 10 34 10 41 10 U 10 47 18 40 2 16 2 48 3 10 4 08 4 40 6 15 5 65 DEN HaAO OOUDA 9 46 10 1411 3818 16 1 88 2 16 2 46 3 43 4 16 4 42 6 81 7 10 20 1 44 4 48 7 06 g g r g 1 49 7 11 10 32 1 58 6 7 20 V 2 04 7 26 10 41 9 09 5 0 7 31 9 54 Gnnila 6 80 7 60 8 18 9 68 10 1610 69 12 08 1 SJ6 2 20 2 45 8 16 4 18 4 48 5 20 6 61 7 42 8 86 10 08 ü T H E Ö a T C o D D Utrecht 6 33 7 60 9 9 63 11 84 19 08 12 60 3 10 8 62 4 44 6 86 7 48 Harmeien 6 47 8 03 10 09 1 19 g 8 34 4 06 4 56 Woerden 6 63 8 10 10 16 12 26 4 12 üudewater 7 07 8 19 10 24 12 42 4 24 Gouda 7 20 8 3S 9 84 10 87 12 06 19 65 1 98 3 60 4 37 6 20 7 08 8 90 AM8TBRDA M a O U D A Amsterdam CS 7 66 9 40 11 10 11 97 8 40 4 10 AlEStardam Wp 6 60 8 10 9 66 11 85 11 49 2 66 4 96 Oottda 7 80 8 6 10 44 11 16 19 8 0 90 vergadering voorstellen te trachten in die gemeente een volksbuis te stichten Het gebonw zal moeten bevatten lo Een leeszaal waar bladen en tydschriften van allerk i kleur en richting zullen te vinden zyn alleen die nitgesloteu welke gewelddadige omwenteling prediken Het spelen van schaak dam domioo e d zal geoorloofd zyn 2o Een bibliotheek waaruit tegen geringebetaljupg boeken kunnen worden meegenomennaarTlhuis en gratis naar de leeszaal 3o Een gezelschapskamer waar goede verV rschingen geen sterke drank tegen gerinr gen prya zullen verkrygbaar zijn 4o Een zaaltje voor bestuursvergaderingen enz 5o Een of twee kamers waar voor kleinen kriog lezingen of corauaaen zullen gehouden worden byv over ataatsinrichting over vakbelangen over de kunst vau koken naaien en verstellen enz enz 6p Zoo mogeiyk eeu groote zaal voor volksbyeenkomstén muziekuitvoeringen enz 7o Zoo mogeiyk e p tuin So Een behoorlgk woon gelegen beid voor eeu kastelein tevens huisbewaarder Ben ongehoord feit in de annalen van bet reddingawewn heeft op bet ailand Bréhat Frankryk plaats gehad tydena de jongste stormen Het Icanon ran den Semaphoor van Bréhat was afgeschoten ten teeken datjnde nabgbeid een schip in nood verlteerde Dat was een emotie op het geheele eiland Van alle kanten kwam men aanloopen en snelde men naar de rotsen ten einde het schouwspel gade te slaan Het eiland Bréhat bezit een reddingsboot waarvan de bevelhebber afwezig was De staarman nam daarom het bevel op zich Reeds had de bemanning den zwemgordel om en was men gereed den kamp tegen de elementen te ondernemen toen de president van het reddingscomité van Bréhat bezwaar maakte wegens de hoöge kosten De beraauniog der reddingsboot bestond oit 12 koppen die allen 4 francs f2 ontvangen zouden Dat was dus 4 X 12 13 fi Qca of 24 gulden £ n dat kon de bruine niet trekken Wat er van het in nood verkeerende vaartuig ia geworden is intnsscheu niet bekend lp het dezer dagen verschenen verslag van den Nederiandschen conaul te Port Natftl wordt omtrent de emigratie het volgende opgemerkt Er bestaan iu Natal twee inrichtingen well zich met de emigratie bezighouden de eemis een vereeniging floor particulieren in hetleven geroepen een maatacbappy genaamd de Natal Laud Colonisation Company de andere is een gouvernementsinrichting genaamdde Board of Immigration De consul kan emigratie slechts op kleine schaal en dan nog wel onder zekere omstandigheden aanraden peraoneo die hun gelak in dit land willen beproeven moeten zich eer deogdeiyk overtuigen of zy wel voor die lundctn geschikt 7 yn Men is iu Europa maar al te veel gexMgti het welslagen van onderen in Zuid Afrika toe te schryvcn aan een gemakkelgk en Kouder veel inspanning verkregeu succes en als een gevolg dat noodzakeiyk aan de vestiging moet zyn verbonden Het tegendeel is het geval Men moet diiar even hard mÏBschien nog harder dan in zyn vaderland werkeu en veelal worden in den beginne moeieiykheden ontraoett die slechts door eene sterke wilskracht te overwinnen zyn Zy die iu het bezit zyn van e tn öinken gmt een gezond en krachtig lichaait lust tot werken hebben eu eenig kapitaal oai zich er doorheen te slaan zullen zekerslogel Maar by die in zyn eigen land niet wrl deugm I biyve thuis Een nieuw land kan niet t t ontwikkeling komen door krachten die in cfe oude wereld onbruikbaar zijn Te Heerlen Limbarg is men voor eenige weken begonnen met den aanleg van eene schacht in de steenkolenmijn jOranje Nassau In den loop der tyden zyn iu die streek op niet minder dan 48 plaatsen kolen gevonden en daarbü ia gebleken dat de lagen van voldoende dikte zön zelfs van 1 20 M en voorts dat er alle soorten van kolen zoowet vette als magei e worden aangetroffen De eenige moeielykheid zoo schryft men aan het N v d D welke de ontginning kan ontmoeten is de diepte waarop de lagen worden gevonden Deze toch liggen te Heerlen ter diepte van 120 M en op enkele plaatsen bgvoorbeeld ter hoogte van de hofatedn Xerweüer op eene diepte van 260 M Die grootere diepte zou echter geen overwegend bezwaar behoeven op te leveren indien over voldoend bedr fskapitaal beschikt kon worden Als voorbeeld wordt gewezen op de provincie Henegoawen in België waar men thans reeds DQtgint op eene diepte van ruim 500 M Voorts wordt nit Heerlen medegedeeld dat te Heerlerheide op een uur afstanda van de kom der gemeente en op 2000 M van het station Hoensbroek lyn Heerlen Sittard bfl boringen door particulieren op eene geringe diepte bniteogewoon dikke lageu bruinkool gevonden zjjn zoo o a door den grondeigenaar Syatermana te Caresborg Heerlerheide bjj hét ïoekea van water om zyne weilanden te irrigeeren en door den landbouwer Wirtz te Heerlerheide by het graven van een put Deze laatate moest het werk staken omda b by op betrekkeiyk geringe diepte stiet op eene laag bruinkodl ter dikte va ruim 7 meter 1 De sneltrein die savonda 8 35 vau Zwolle vertrekt reed gisteren avond met te groote snelheid het station Leeuwarden binnen zoodot de trein niet tydig tot Btilstand kon worden gebracht de stootbuffera werden dientengevolge verbryzeld en de trein kwam eerst tot staau toen de machine circa 5 meter het middenperron waa ingedrongen Persooniyke ongelukken vonden hierby niet plaats de reinigers kwamen met den schrik vry Z C Tè L 6nen aan de Vebht is door de politie een zekere G J E uit Utrecht aangehouden die er zyn werk van maakte loteu te verkoopen voor 25 cent het stuk pn bg 5 loten bgeiyk voor 1 Volgens zyn zeggen had de i inate prgs dien men kon trekken altyd nog eene waarde van 15 cent doch eene verloting had nimmer plaata Ook in 1888 en 1889 zyn op deee w ze evenals nu velen bedrogen geworden De arbeider C F werkzaam aan eene der suikerfabrieken te Zevenbergen had het ongeluk van eene verhevenheid te vallen met hët ongelukk gevolg dat hy een arm brak Een drama werd Zaterdag iu het Bongaarache stadje SchmÓllnitz afgespeeld De 22 JHrige juiiat Stefan Ortray de zoon van den president van het gerechtshof te Miskolcze vervolgde sedert geruimen tyd eeu vrouw dié göBcheiden van haren man leefde met zijn liefdesverklaringen De vrouw wees hem ateeds af Zaterdag ontmoette Ortray haar in de kerk en kwam h nlweder met eefl Hffdeaverklaring vor r den In de gemeente Zandvoort zyn de iugezete uen nog steeds wachtende op de aanslagbiUjetten der emeentebel ating van dit jaar reeda waren sommige ingezetenen in den waan dat voor het jaar 1893 geun hoofdelyke omslagzou worden geheven toen in de dezer dagengehouden raadsvergadering het kohier werdvastgesteld op ƒ 1000 meer dan het vorigejoar De openbare school No 2 te Zwammerdam il gesloten omdat het onderwy erspersoneel aan in uenza en Volkshnis te Schiedam I 13 18 Het Bestuur van het Xut € te Schiedam zal in de deze week te huuden departements 19 08 0 40 10 6B 11 08 11 09 11 16 11 85 7 47 8 8 S6 8 49 8 49 8 68 9 06 7 SS 7 8S 7 3 7 1B 7 56 18 98 9 45 Qooda 8 80 Uqordreoht Kieuwerkerk Oapelle Botterdam 7 11 06 7 16 9 80 10 8 09 8 18 8 il 8 29 8 85 Eottetdam T Cspelle 1 Nieuwerkerk Moordrecht 8 07 8 18 10 03 7 46 Gouda SOCDA DEN BAAO Gouds 7 80 8 40 9 04 Zov M 7 48 8 58 Bl Kr 7 47 Z Zegw 7 58 9 01 N dL d 8 09 Voorb 8 07 9 13 9 87 10 49 18 11 12 21 1 01 1 97 3 65 4 46 6 87 5 69 7 13 8 96i9 37 10 46 11 11 11 80 11 01 1 18 4 57 6 11 9 4 K H a 1 18 If K H K 8 16 n t g H H H 11 10 1 84 6 08 6 22 9 58 II K H n 1 33 t H H g 6 81 g K H g g g 11 19 1 38 6 90 6 36 10 11 Hm 8T9 9T8 9 8 4 10 07 11 27 12 41 12 61 1 43 1 57 4 26 6 95 5 6 5 6 41 7 43 8 6 6 10 15 11 16 11 40 18 GOl D A D TKICHT Qonda 6 36 6 40 7 65 8 09 8 91 10 1 10 66 19 48 2 93 3 18 4 1 4 47 6 28 6 01 7 46 8 38 10 08 Oudew 6 50 6 54 11 09 2 87 6 87 7 6 10 22 Woerden 6 67 7 01 8 U 8 40 11 16 2 44 5 04 6 44 6 17 8 06 10 98 Harmeleu 6 04 7 08 8 46 11 88 9 61 6 19 5 60 S rS 10 34 Utreokl 8 16 7 28 8 28 8 41 10 51 11 45 1 20 3 08 3 50 4 48 5 89 6 91 6 85 8 38 9 10 10 68 6 O O U A A MSTBRDAM 10 08 11 10 11 9 aoada 6 40 8 91 10 06 10 56 18 11 9 51 4 47 6 98 7 45 6 85 6 0 9 87 9 7 Amiterdam Wp 7 6 10 10 66 18 19 1 8 40 46 Aiutndut Oi 8 14 9 9 11 10 18 14 1 18 8 dag waarop de vrouw verklaarde dat zg niets tan hem weten wilde en verzocht dat zij van zyn lastig aandringen voortaan verschoond mocht biyven De jurist maakte zich daarover zoo boos dat by een revolver te voorscbyn haalde en hy de vrouw doodeiyk verwondde Terwgl zy met den dood worstelde sneed hy zich de slagaderen door Beiden hadden spoedig den geest gegeven De ballasttjak Delfzyl 1 heeft naby Delfzyi op een paal ge tooten en ia gezonken Een mau der opvarenden ia verdronken Betreffende den moord op den stationschef te Moppen in Pruisen nog het volgende Vrydagniorgen te 6 uur vervoegde zich een beambte bij den statïooachef die de deur geslotei i vond en door het venster kykend den stationschef zag zitten op een stoel alsof hy sliep Slagen op de deur kouden den man ui t wakker iiiaLen zoodat men het slot moeat verbreken En nu vertoonde zich een vreeseiyk schouwspel De chef bleek in zyn slaap overvaïleii en met een zwaar voorwerp op het hoofd te zijn geslagen De kas waa door den moordenaar ineegeuomon die zich aldus een bedrag van f 120 toeëigeiide en daarna de telegrafische verb ndin tusachen Meppen en Alteuhausen doorsnee Wat het zonderlingst genoemd mag worden is dat het gestolen geld s morgens aan de algemeene kas te Altena terug ontvangen werd De dader is nog niet bekend Toen Zondag morgen de familie De B van Haamstede langs den Schouwschen zeedijk reud om zich naar de K kerk te Zierikzee te begeven en de koetsier voor een ander rytuig wilde uitwykeo geraakte de wagen van den dyk met het noodlottig gevolg dat vrouw en dochter zoo ernstig werden gekwetst datzyin zorgeiyken toestand verkeeren Ook de overige passagiers bekwamen min of meer ernstig letsel Het Utr Dagbl bevat een ingezonden stuk van een oud militair die n diepe verontwaardiging lucht geeft over het feit dat de Goeverneur van Atjeh thana weder volgens de jongste Indische berichten een nieuwen bekeerling onder de Atjehsche hoofden in genade heeft aangenomen Het is namtlyk de beruchte Toekoe Nja AU uitde IV Moekjma een Mploebalang die vroeger met ons bevriend later weer afvallig werd eu heel wat op zyn kerfstok heeft Er is nl alle reden zegt de Bchryver om hem te huuden voor den aanlegger van een echelmatuk den moord in 1880 gepleegd op den posthotider Smiten 15 politiedienaren toen deze ten hui e van een ander bevriend hoofd overnachtten Voor de verzoening met Toekoe Oemar vindt de schryver nog eenigen grond maar düze nieuwe pacificatie acht hy volstrekt niet verdedigbaar en zelfs uit een oogpunt van moraritoit hoogst verderfelyk Dit ig de politiek van het hellend vlak Levensmoede Uit Wehlan wordt gemeld dat dejuolenaar K uit Lindendorf zich ln de Alle heeft verdronken oadat hy in de afwo zigheid zyner vrouw zyn drie kinderen door middel van arsenicum had vergiftigd De man was by den koop vau een stuk grond zooda nig afgfüzet geworden dat hy zich gerechtigd meende aPen op den aardbodem als afzetters en bedriegers te mogen beschouwen In zulk een wereld kon htj en mochten zyn kinderen niet aarden en het wns daarom dat by bet rampzalig besluit nam dat hy deze week ten uitvoer bracht Prov Staten van Z Holland In deze vergadering is een beèlissiijg geval len omtrent de verbetering van de vaart uit den Holl JJsel naar de Ringvaart Haarlemmermeer M 8 68 7 10 5 66 6 03 6 10 6 17 6 96 1 24 4 60 4 67 6 04 5 11 6 20 7 30 11 60 1 46 1 56 9 02 2 09 2 16 12 08 sHa e 6 487 207 439 28 Voorb 5 54 r N dL d5 69 Z Zegw6 08 Bl Kr 6 14 Zev M 6 19 Y e voor jtellen van Gedeputeerde Staten van lie Tneci derlioid en van de minderheid der Commiisie ad fcw hebben wg reeds medegedeeld De meerderheid van Ged Staten stelt voor eenvoudige intrekking van de vroegere h aluiten de minderheid van Ged St overneming der vaart met verbeteringen de meerderbeid der Commissie inegeiyks intrekking van alle besluiten doch met nieuwe onderhandelingen met het Rjjk en Noord Holland de minderheid der Commissie handhaving van het besluit van verleden jaar Nóv 92 met eenige wyzigiiigeu Nadat de heer De la Baaseconr Caan de ook door ons medegedeelde nota van den heer Biossé had bestreden stelde de heer Visser ook namens de heeren Molenaar Stuyter van Dissel en Evers een amendement voor strekkende om de vroegere besluiten sedert 1887 genomen te vpïjzigen in dier voege dat lo met 5 Febr 1894 iu provinciaal beheer worden genomen de Gouwe en verdere werken voor de vaartverbetering 2o over te gaan tot t aanbrengen van verbreeding en rectificatie van den vaart enz Spr licht dat amend zeer breedvoerig toe Ïj i staat de vergadering niet meer voor het oorspronkelijk voorstel van Ged Staten maar voor de keuze tusscheo de voorstellen der commit sie om alleen do vroegere besluiten in te trekken en nieuwe onderhandelingen te voeren en t ingediende amend de keuze tusseheu besluiten of handelen £ r moeten volgens hem 7 L er gewichtige redenen i jn om djleeu op de vroegere besluiten terug te komen Nadat Zuid Holland den handschoen heeft toegeworpen aan Noord Holland en t Ryk en gezegd heeit wilt gg niet met ons gaan dan zullen wij alleen optreden nadat allea is voorbereid en men gereed is na jaren de spade in den grond te steken nu wil men opnieuw met de Ueg en Noord Hotland gaan onderhandelen Kan dat De meerderheid der rapp en van Ged Staten willen het De waardigheid bvan Zuid Holland gedoogt hot niet tenzij er afdowde argumenten voor bestaan Doch dit ontkent spr De meerderheid der commissie wil onderhandelen met Noord Holland en t Ryk om niets te praejudiciceren doch de eischen zjjn steeds dezelfde geweest èn omtrent de vaart voojby Gouda êu omtrent de richting en die eischen kuunen nooit worden prjjs gegeven Ons standpunt zou sterker zgn als er hooge tollen te Gouda worden geheven zegt de commissie maar de vraag der tolhef ng zal eerst nader moeten worden beslist Doch tis ook onjuist omdat de tollen eventueel alleen zullen worden verlaagd m het provinciaal bet niet ter wille van NoordUoUand of heW k Daarentegen zal onze positie sterker zjn als wj wat gedaan hebben Doen wy dat niet dan zal men aan den ernst ook van onze nieuwe voorstellen twj felen Men wil wel verbetering maar zonder opofferingen Dat kan niet By elke verbetering zal ZuidHolland beheer en onderhoud moeten aanvaarden Niet door onderhandelingen door de publieke opinie kan men den tegenstand van Reg en Noord Holland breken en met de hnip yon de publieke opinie zal men slechts tot t einddoel kunnen komen Met een blijk van machteloosheid kan men niet slagen wel door een kloek besluit om te handelen 9 40 9 47 9 64 10 1 10 10 i 40 4 20 Bestaan daartegen nu Bnancieele bezwaren Na vooropstipUing dat de houding der gemeente Gouda zeer correct is en dat Gouda geen bezwaar heeft en ietsi anders verlangt dan het werk in spr s geest worde uitgevoerd met overgang van t beheer aan de provincie en na t betoog dat de quaestie van het onderhond der Gopwekaden voorloopig onbeslist kan blyven ter nadere vaststelling eener regeling onder goedkeuring van de H Regeering betreffende het onderhoud door de provincie eu de polderbesturen te samen treedt spr in financieele beschouwingen Terwijl Ged Staten het groote plan op f 3 300 000 stellen en een vermeerdering van janri uitgaven met f 250 000 eu van de lielastingen der provincie met 7 pCt voorspellen meeut spr dat als men een 3 pCt leeniug sluit en die pas iu 191C gjat aflossen tot 1935 de uitgaaf dan maaC f 150 000 al zijn die alsdan vrij vallen Maar wat znl 16 11 48 4 46 4 65 5 09 5 0 6 16 7 07 7 17 7 24 7 31 7 37 10 9 86 44 It 9 0 6 06 9 S 9 46 8 0 8 60 10 07 10J14 04 ƒ 9 1010 28 9 1 g g 8 41 8 39 10 40 11 J6 4 10 7 98 M7 4 86 7 40 10 00 i tS 9 89 11 850 sq 10 len de kosten zgn van t werk door spr voorgesteld Ken jasrigksche nitgaaf van f35 400 voor uitkeeringen aan Gouda en met onderhoud er bj van f 51 100 waartegenover nog de inkomsten van den tol komen maar tevens de nitgaaf van rente en aflossing der f 900 000 die het werk zou vorderen Spr berekent dat men in 1916 beginnende met de aflossing dit zal kunnen doen door vryvallende gelden en in 1921 zon men dan we r vr van de schuld kunnen zyn De toestand der prov geldmiddelen laat zeer wel deze regeling toe zj verkeeren in bloeienden staat ng konden van 1886 91 f 271 000 eer aan buitengewone werken besteden dan geraamd was dank zy de toenemende opbrengst der opcenten van grondbelasting en personeel dank zy ook t leenen tegen 3i pCt terwyi 4 pCt was geraamd Spr meent dat de financiën een vermeerdering van uitgaaf met voorloopig f 40 000 per jaar gedoogt later wordt het f 51 000 zonder eenige versterking van middelen te meer omdat er groote kasruimte is en wy ten hoogste voor een paar jaren eenige belastingverhooging zullen noodig hebben Ten slotte constateert spr dat waar allen t eens zijn dat de vaart van Gouda moet worden rbeterd onderhandelingen niet kunnen baten dat het tyd ia de spade in den grond te steken De heer de Vries stelt een motie tot uitstel voor met nader onderzoek doch dit voorstel wordt met 63 tegen 8 stemmen verworpen De heer Kemink verdedigt het voorstel van de meerderheid der Commissie De heer van Royen wijst op het gewicht van de thans te nemen beslissing Het besluit van 1887 was z i niet verstandig Als men een vaarwater beeft in twee provinciSn dat in beide deelen aan gebreken lydt dan kan men t niet verbeteren door in een provincie het uitstekend te maken Dat werd in 1887 ook reeds betoogd zonder de medewerking van Noord Holland wordt het doel niet bereikt is t door ons bestede geld weggeworpen Men verwacht dat Noord Holland wel volgen zal maar er is niets van gebleken Het blykt alleen dat onze plannen hoe langer hoe dnurder worden wy krygen dan nog een half werk Daarom meent de meerderheid der Commissie dat t beter is een nieuwen weg in te slaan liever ten halve te keeren dan geheel te dwalen éen algemeen plau te maken met Noord Holland tot verbetering en tolvrymaking vanden waterweg tnsschen IJsel eu Ringvaart Is de aandrang by belanghebbenden is de behoefte van den handel zóo groot dan make men reeds nn van die pressie gebruik by de onderhandelingrn met Noord Holland Aangezien men later toch om t doel te bereiken moet onderhandelen beginne men niet reeds vooraf een deel van t werk te nemen in beheer en tolvry te maken of de tollen te verlagen De financieele quaestie laat spr vrj koud Voor half werk wil hg geen geld besteden voor flink werk wil hy offers brengen een kleine verbetering zonder resultaat zou ook tegenover de belasting schuldigen een pffer niet waard zyn wel een geheel tolvrge vaart naar Amsterdam De heer van Bylandt lid der minderheid van Ged Staten betuigt zyn sympathie met de meening der cnmmissie over het belang van de vaart van de Gouwe naar Amsterdam ook na de opening van het Merwedekansal Dat is de hoofdzaak Maar juist daarom is spr minder ingenomen met beide conclusiën der commissie want hy kan zich geheel vereenigen met t gevoelen van den heer Visser over bet opnieuw voeren van onderhandelingen met Moord Holiand en met de Reg Dit zou voor Ged Staten noch een aangename noch gemakkelijke taak yji maar evenmin de meest praotiscbe en doeltreffende weg ware het Niet om te onderhandelen maar om te handelen is de tyd rfekoBen de uitvoering van t besluit van 1887 is t beste middel om by nadere onderhandelingen te slagen En daarom geeft pr de voorkeur aan het bedeu aangeboden amend en beveelt dit aan De heer De Monchy beschouwt het gewicht Tan de vaart langs de Gouwe nit een bandolsoogpunt De Gonwe is de beste weg tussQhen Amsterdam en Rotterdam t is de kortste weg en time is money voor den handel Er zgn ondernemingen die 10 000 en 60OO opofferen om s nachta de Gouwe te bevaren wegens den meerderen spoed by het vervoer boven dien langs t Merwedekanaal De NedAmerik Stoomvaartmaatschnppy gebruikt voor de goederenverzending tnsschen de twee groote koopsteden steeds de Gouwevaart en vele andere booten bevaren dit water Nn de Reg t verkeer niet de zee verbeterd heeft moeten de provinciën de binnenlandsche vaarten verbeteren dit zal de welvaart verhoogen dit is vooral in onzen tyd noodzakeiyk om de sociale toestanden te verbeteren De heer Seret bestrydt het voorstel Visser op financieele gronden en verklaart zich voor het voorstel der meerderheid van de Commissie Anders kan belasting verhooging eu dan nog voor half werk niet nitblgven De heer Crena de Jongb bestrydt de opinie van den beer Seret als zon de financieele quaestie alles overheerscbend zijn en bet terug komen op t besluit van 87 rechtvaardigen Men is er met die vraag niet af men moet zich afvragen zullen wg nog iets doen of niet üe resultaten van t Merwede kanaal maken de Gouwevaart niet overbodig de vaart is met 7i verminderd zal dan by tot verlaging do vaart niet weder toenemen Z i wettigt het provinciaal belang de uitgaaf voor de gedeelteiyke uitvoering van t plan van 87 Behalve Rotterdam Dordrecht Waddingsveen Boskoop is ook een verbeterde communicatie met Amsterdam voor de eilanden van overwegend belang er komen circa 2000 schepen per jaar van de eilanden langs de Gouwe Op grond van t prov belang zal spr zyn stem geven aan het voorstel Visser c s De heer Van Dissel bestrijdt eenige beweringen in de redevoeringen van de heeren Van Royen en Seret Hy protesteert tegen de bedoeling aan de voorstellers met dit voorstel toegedicht en betwist dat men door t voorstel der meerderheid een geheel zal krijgen dat beter is dan t plan Visser c s De belanghebbenden zullen liever een vogel in de hand hebben dan tien in de lucht De voorstellers weoschen het oponthoud waarover algemeen wordt geklaagd weg te nemen is de schippery niet daarmee gebaat omdat er later toch oponthoud is Is dat half werk Neen men voert het werk ten deele maar goed uit De heer Conrad rapp der comm spreekt thans alleen voor zichzelf De steen des aanstoots was niet gelegen in de Gouwekaden maar in de hooge telhefiing Daarom wa men vanwege de Reg in NoordHolland berjAl om over verbetering van de vaart te omerhandelen mits die steen des aanstoots v dwynt Daarom wilde dus ook spr de Gouwe iu beheer van de provincie nemen Nu is de quaestie van t onderhoud der Gouwekaden er aan vastgemaakt en daartegen had spr bezwaï r Door t amend Visser c s wordt t bezwaar evenwel opgeheven omdat het nu een subsidie wordt Verwachten nu ook Ged Staten weinig nut van onderhandelingen en zyn de berekeningen van den heer Visser juist dan is spr bereid met diens voorstel mee te gaan De heer Van der Hoog komt op tegen de voorstellen der meerderheid die alleen beoogen de plannen van 87 iu den doofpot te doen en den ongunstigen toestand te bestendigen p eeu vaarwater dat nog zooveel nut heeft voor de scheepvaart Deze vraagt geen protectie maar opheffing van pachten die loodzwaar drnkken Spr zal elk voorstel steuneu dat verbetering geeft in t werk en t beheer brengt by de provincie De heer Blussé heeft de toelichtini van de heeren van Royen eu Seret niet begrepen wèl hun voorstel zy willen met Ged Staten et a streep halen door een arbeid van 12 jaren zy willen den toestand bestendigen hooge telheffing en slechte vaart Zy voegen er als steartje by een zweem van sympathie voor werken door vermindering op opheffing van tol Doch het middel om daartoe te komen dat willen zy niet Want wat zy willen doen zal nooit tot stand komen met de hulp van Ryk en provincie Noordholland t hebbeu de onderhandelingen bewezen Vojr A n werkje als de meerderheid verlangt is pËf krygen Voor een interprovinciaal wer f Mtjfdït geeft het Ryk geeft de Tweede Kamei SÊn subsidie Wel als oorlog er by betrokken is als er monitors door de vaart konnen maar dan wordt t een werk van 8 millioen 1 Hf t voorstel van de meerder heid zal practisch goed resultaat hebben geen verbetering geeii zekerheid voor de toekomst Nu hebben de heeren Visser c s het voorstel der meerderheid van Ged Staten overgenomen met ter zyde stolling v n de moeilyke quaestie van de Gouwebrug De prov Staten zyn geroepen met ruimen blik alle belangen te behartigen door thans niets te doen zouden ztj hun plicht verzaken Doch zijn nu al de werken even noodzakeiyk Neen De spoorwegbrug is er t laatst bygekomen en deze kon dus nog wel vervallen zoo ook de werken voor Boskoop en Waddingsveen Aldus kwam men tot een werk van een ton daarvoor worden de ondiepten weggenomen alle oponthoud op Gouwe en Ryn opgeheven de tolheffing wordt van 34 op IJ cent per ton gebracht Nu zegt men dat anderen voorgaan maar als men steeds roept gy eerst dan komt er niets van Men moet t voorbeeld geven en dan zal de publieke opinie dwingen tot t overige Men zal zelfs zonder belastingverhooging bet werk kunnen uitvoeren met overneJning van de GouWekadon Spr acht het ondenkbaar dat deze vergadering weigeren zon een zoo nuttig werk te decreteeren Er zal geen verhooging van opcenten noodig zyn maar al ware t zoo 1 opcent drukt niemand En door zulke werken wordt de werkman aan brood geholpen de armoede bestreden Het gezag moet de welvaart bevorderen door werken als deze en de armoede bestrydeu om de ware belangen der belastingschuldigen niet te schaden Onder herinnering aan een waarschuwing van prof Buys om niet langer te k rt te doen aan den plicht die op deze vergadering rust blyft spr het voorstel Visser c 8 krachtig aanbevelen ® De heer Viseer dankt voor de ondervonden steun Toor t heden gedane voorstel en hy verdedigt dit nader tegen iver enkele bedenkingen vooral in t licht stellende dat geen belastingverhoogiug daarvan het gevolg behoeft te zyn De heer Van Bergen IJzendoorn verklaart dat op het besluit der Staten van verleden jaar door Gouda wel geeu antwoord ia gegeven maar uit het adres van den Raad van Gouda aan deze vergadering biykt hoe meu over deze zaak denkt Hy geeft overigeaa eenige inlichtingen omtrent de uitgaven der polders voor het onderhoud der Gouwekaden De discussie wordt gesloten Het voorstel Visser c c wordt aangenomen met 37 tegen 35 stemmen Hierdoor vervallen alle overige voorsteilen Bultenlandsch Overzicht Het ministerie Périer is in de Frausche kamer opgetreden met eene verklariug in beslist gematigden doch verzoenenden geest op handelsgebied gepronoveerd protectionistiach De rede maakte goeden indruk Een voorstel van Grousset radicaal betreffende algemeene amnestie werd met 257 tegen 226 stemmen nit t in behandeling genomen Betreffende de leden van het nieuwe ministerie worden de volgende byzonderheien medegedeeld Casimir Pèrier de minister president is een klein mannetje vyf en veertig jaar oud die er uitziet als een infanterie officier met zyn donker uiteriyk en zyn militairen knevel Zyn Zyn vader werd toen Thiera de republiek grondvestte minister van binnenlandsche zaken nadat het gausche geslacht altyd Orleanistisch was geweest Bekeeriogen als dio van de Rémusats de Montalivets de Périers gaven aan de republiek een grooten steun Toen de oude Casimir Périer stierf volgdezyn zoon hem op ala afgevaardigde voor Aubeen kreeg langzamerhand meer en meer invloedtotdat hy gekozen werd tot voorzitter derKamer Hy nam bezit van den zetel met evenweinig comdlimenten alsof hy t n z n eigentafel ging zitten Iu zyn ministerie heeft hy de portefeuille van buitenlandsche zaken De minister van binnenlandsche zaken Raymal heeft reeds zitting gehad in de miniate riënGambetta en Ferry Hg is sedert 1879 afgevaardigde en is en tegenstander gebleken van grondwetsherziening van scheiding van kerk en staat van verkieziug van den Senaat door algemeen stemrecht en een voorstander van het cacrutin d arrondisaement kleine kiesdistricten zooals dat va 1885 is ingesteld Hy is 52 jaar van middelbare groote en draagt een gryzenden baard Burdeau de minister van fioauciëu was minister van marine Hij is 43 jaar zeer yverig sedert 1885 afgevaardigde Voor dien tfld was hy hoogleeraar lu de wyebageerte nadat hy iu den oorlog van 70 had gediend en het eerekruis had betaald Hy is klein donker en erg byzieude Spuller i een zeer bekende persooniykhuid Hy IS een oud vriend van Gambetta en maakte reeds vru verschillende i abinetteu deel uit In het tegenwoordige miuisterie neemt by de portefeuille van openbaar onderwijs Dobost minister van justitie is uit dejonrualistiek in de Kamer gekomen Hy is 60 jaar en was ook vroeger tgroofzegelbewaarder De nieuwe minister van openbare werken Jonnart is een yverig protectionist Hij wai eerst advocaat kwam daarna in de nmbienaarswereld en werd in 1885 tot afgevaardig de gekozen voor Pas de Calais Hy is 40 jaar Ook Marby de minister vau koophandel is een vurig protectionist en ook hy was eertyds advocaat Hy is een persooniyk vriend van Méline en heeft een sterk zuideiyk type klein en donker Hy is 60 jaar In de Kamer vertegenwoordigde hy het departement Aisoe Generaal Mercier neemt op 60 jarigen leeftyd de portefeuille van oorlog nadat hy zich heeft doen kenden als een zeer bekwaam strateeg De vice admiraal Lefévre is een zeer merkwaardig Zondagskind Hij had veel kans nooitzyn tegenwoordigen maritiemen rang te bereikentoen er plotseling drie vioe adm raala kort achter alkaar stierven Spoet ig overleed daaropadmiraal Devarne waardoor Lefévre het bevelkreeg over het noordeiyk eskader In Januarizond Ribot hfiva een telegram waarin hem deportefeuille van marine werd aangeboden dittelegram kwam toevallig te last de zetel wasbezet maar binnen korten tyd viel ket ministerie En nu zou Lefévre in enkele dagen op 20 dezer 05 jaar en daarmede gepensionneerd d w vergeten worden maar ziet het ministerieDupuy valt en Lefévre wordtminister van marine Hy ia het kleinste Hd van het kabinet Viger landbouw eindeiyk is de eenig overgeblevene uit het gevallen kabinet radicaal in de politiek moar hoofdzakelijk staathuishoudkundige en als zoodanig protectionist en vriend van Méline Hy was sedert 85 afgevaardigde voor Loiret Met de vorming van het Italiaanache Kabinet gaat het nog niet vlot Zanardelli was na acht dagen geleden reeda iu onderhandeling met de heeren Sonniao en Sarocco maar tea leste heeft hy er van moeten afzien om met ze saam te werken Zoo staat de nieuwe premier weer alleen De grootste moeielgkheid ligt in het vinden van een geschikten minister van financiën Kwam Zanardelli met dezen klaar dan zouden de overige niet zooveel moeite meer geven Ia een Doitsch blad wordt verteld dat Crispihet werk van den tegenwoordigen kabipetiformateur wel zal orernemen maar dit acht men zeer onwaarscbynlyk Do laatste berichten gaven weer eenige hoop dat ZannardelU spoedig slagen zal nu by de voelhorens naar een anderen kant heeft uitgestoken De zoogenaamde anarchistiacbe betooging te Londen op het Trafalgar Square was onbeduidend De anarchistische raddraaiers waren weggebleven terwyi betrekkelyk slechts weinige partygaugers opgekomen waren Sommigen beproefdpu de toegestroomde tameiyk groote vnlksmenigte toe te spreken Maar de taliyke politie belette den sprekers voort te gaan en een paar agenten wierpen eeneu op het voetstuk van Nelton 8 zuil geklommen redenaar naar omlaag De meeste opgekomenen behoorden eenvoudig tot de kijkers of lantevtanters die telken cLeve de anarchie riepen enkel om charges van de politie uitte lokken Om vier uus veegde de politie het plein schoon In de boodschap van Cleveland aan bet Amerikaansche Congres zegt hy dat de Amerikaansche politiek jegens Brazilië onzydig en onpartydig is De hangende quaeatiën met Engeland worden in vriendschappel ken geest behandeld De Vereenigde Staten hebben ten zeerste belang by de ToUooiing van het kanaal van Nicaragua onder hettoezicht van Amerika ten nutte vau den wereldhandel en ten voordeule van de beschaving De president ont raadt overhaaste en onrype maatregelen tot regeling der quaestie van den geldomloop eu verklaart dat het laud te dezer zake een deugdelyk en goed uitgewerkt financieel plan behoeft Daarom oppert hy dat men hem machtige tot het byeenroepen van eene interntitiomnnt conferentie op elk zoodanig tydstip wanneer er uitzicht zou bestaan om te gerakeu tot overeenstemming Ten slotte wórdt er gesproken over de hervorming van het tarief Deze zoo wordt er gezegd zou blykbaar eene vermindering moeten omvatteu van de tegenwoordige rechten op artikelen van eerste noodzskelykheid en eene afschaffing van de beperkingen op den invoer van die grondstoffen welke voor de Amerikaansche industrieën noodig zyn I I Deo Watergetljdeu Hoog Laag Hot Laag Woensd 6 4 86 l Ol 4 55 1 80 UoiidbrH 7 5 13 1 88 B 30 1 66 Vryd 8 5 48 2 18 0B 2 30 Zalerd i fl 22 2 47 6 84 3 04 Zond 10 6 56 3 81 7 18 3 38 Maand 11 7 81 3 56 7 48 4 18 Oinsd 12 8 06 4 81 8 35 4 50 Springt 10 Dec Zon Maaa Üpg Onderf fl 16M2 16A 7 Dec 7 58 3 45 7 81 2 88 8 42 3 10 NM 9 45 3 53 13 8 05 8 44 10 83 4 52 1 8 10 8 46 U 09 6 25 8 18 8 48 11 38 7 15 31 8 13 3 63 Besmettellfke Ziekten De BÜRGEMKESÏEB van ÖOUDA Gelet op art 24 der Wet van den 4n December 1872 Staatsblad no 134 tot vooisieniiing tegen beametteiyke ziekten maakt bekend dat in de TCiloopen 24 nren een pereoon is aangegeven ali orerledeu aan Aziatische Cholera zoodat geene ledere in behandeling z n Gonda 5 December 1893 De Burgemeester voornoemd VAN BERGEN IJZENDOORN j Ill I I II III iiiiiiii i BurgerlUka Stand GEBOREN 1 Deo Petronella Geertruida Mana ouders H C Trijsburg en W M H Verby Adrianns ouders M Yredenburg en A van den Heuvel 2 Abram ouders D N Sas a M J T k 3 Jacobus ouders J P de Jong en M van Klaren Willemina ouders P van Dam en M W van Vleuten 4 Pietje ouders P L de Jong en A de Boer OVERLEDEN 2 Deo J Mokkanatorm c G ra 3 P A Kerrebfln 2 j 4A W Dieslelhorst 2 j 8 m C van Vliet 53 P Zwart 12 m A Rabonw 23 m 5 J P Gadellaa huisvr van W F JaarsTOld 30 j J Bezem 3 j 8 ra UaaMreoht GEBOREN Elisabeth ouder H Vetteer en A van Beek Agatha Hubertha onder W Verhek en A van der Kuil Geertje ouders A van Megeren en G Hoogendoorn VUst GEBOREN Aaltje Corueli ouden J na I der Hee en F Oskaip