Goudsche Courant, donderdag 7 december 1893

INo 6SS0 Donderdag 7 December J893 S2ste Jaargang m mm coüramt NieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De uitgave dezer Courant gfeschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per dne maanden is ƒ 1 35 franco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers VU F CENTEN ADVERTENTIÉN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd Rnis t A van OS Az £ 73 73 Beurs van Amslerdam 4 DECEMBER Vor krs lotkoers NiDiiLAHD Oert N d W 8 887 1 88 ia dito dito dito 8 9 16 1 dito dito dito 8Vi 102 1021 1 HONOAI Obl Qoudl 1881 88 4 93 04 ITAUI Iniohr ing 1862 81 6 76 OoaTENB Obl in papior 1868 5 78 iB 79 dito in zilver 1868 5 781 9 781 PoMOOiL Oblig mot tioket 8 19 l 19 dito dito 8 EtHLiM Obl Oojt So Sorie 6 63V4 6 l l dito Goooni 1880 4 94 dito bij Bathi 1889 4 9B dito b j Hope 188U 90 4 94 ditoingoud leen 1S83 6 Vb dito dito dito 1884 i 108 108 SpiUM Porpet iohuld 1881 4 C8 Tbiimij Gepr Conir loon 1390 4 781 Geo loouiog serie D 82 22 Geo leeaiox serie C 231 1041 ZDn AïE EKP Beo y obl 189S 5 MJixnia Obl Buit 8ob 1890 6 691 VMlzraii Obl 4 onbep 1881 8 SS Ambtirdim Obligetien 1861 8 99 BoTTüïDAK Steil leen 1886 3 987 NïD N Afr Hondelsr aand 97 100 Arendsb T b Mü OerliSoaten 660 Deii Maatsohapp dito 6791 lOQl Arab Hjpotbeokb pandbr 4 Onlt M der Voretonl aand 8611 Gr Hypolbeekb pandbr 4 100 Nederlandscho bank aand 208 Ned HandelmaaUob dito 147 Vb N W Pao Hyp b pandbr 6 91 Eott Hypotbeekb pandbr 4 101 Utr Hypotbeekb dito 4 1001 OOBTIKB Oost Hong bank aand 188 ROBI Hypotbeekbank paudb 4 98 981 Ameeiea Equit bypotk pandb 6 Moiw h 0 Pr Lien oert 6 31 NlD 961 Mij lotEipl f St Spw aand 169 Ned Ind Spoorwegm aand Nod Zuid Afrik Spm aand 6 120 dito dito dito 1891 dito 6 1017 lTAl n Spoorwl 1887 89 A Eobl S 127 t87 Zuid Ilal Spwmü A H obl 8 60 PoLSN Warsobaii Weenen aand 4 1281 E si Gr RuBS Spw M i aand E 184 136 Ballisobo dito aand 591 601 Pastowa dito aand 6 681 103 Iwang Dombr dito aand 6 KofBk OkAzoir 8p kap aand 1 LoBOWO Sowast 8p Mij oblig 6 1801 108 Orel Vitebsk dito oblig B 1061 Zuid West dito aand S 71 711 dito dito oblig 4 981 a 981 AlIJiaKji Cent Pao 8p Mg obl 6 102 Ohio North W pr 0 t aand 136 dito dito Win St Poter obl 7 133 Denver Rio Gr Spin oert v a 11 111 Illinois Ceotral obl in goud 4 98 Looisï NashvilloOort v aand 68 61 Melioo N Spw Mg leliyp o 6 86 Misa Kansas v 4 pot pref aand 26 26 s N Tork Ontario West aand Vs 16 dito Penns Ohio oblig 6 103 103 Oregon Cahf lo hyp in goud 6 88 lB 2 St Paul Minn StManit obl 7 110 Un Pao Hoofdlij oblig 6 1021 dito dito Lino Col lehyp 0 6 B7 CjSiDi Can South Oert v aand 63 VüH C Eallï Nav leh d o 0 18 Ifi Amsterd Omnibus Mg aand l Eottord Tramweg Maats aand NlD Stad Amsterdam aand 3 1081 Stad Rotterdam aand 3 1061 Bliow Stad Antworpenie87 2 l Stad Brussel 1886 2 100 991 HoNO Theisb Regullr Gesellsch 4 1141 OosTiNR Slaatsloening 1860 6 116 K K Oost B Cr 1880 3 SpiSJli Stad Madrid 3 1868 6 NlD Ver Bet Hyp Spobl ocrl B 106 ADVERTEB ÏTI3 ËH Een Flink PEESOOÏÏ Adres ran goede getaigen voorzien meester Öade MsaneDhais FDIEE ODDE SCHIEDAMMER GENEVEE Merkt N IQ H TO AP Verkrügbaar bg PEETERS Jz Als bewgs ran eohtheid is OBohet en kurk ataeds roorzien Tan den naarn der Firma P HOPPE Oudda SaelperHbmk vaa A Buhkhan Zoon f y Cfroote Creldloterij onder Waarborg van het Gouvernemenl van HAMBURG Doze van den Staal gej arandeerde Loterg bestaat mt LIO OOO loten waarmn 55 400 prgim en l premie wcllco alle in de korte igd TBu oeiiigo maanden iu lavoa op elkander volgeudti klassen ter Süküren rordeeling komen la het geheet bedragen alU prgzen 10 Millioen 452 425 Mark De grootste prijs is in het gelukkigste geval uv M 500UOOofca 28500UG 1 Premie v M 800 000 IPrtjs ü 800 000 1 i 100 000 2 Prijzend 76 000 1 Prlj h 70 000 1 Prijs ü 06 000 1 Frtjs k II 60 000 IPrys k 1 86 0 10 2 Prgzeni II 60 000 1 Prijs k 40 000 B Pr ienit 20 000 3 Pnjz oM 16 000 1 26 k 10 00066 a 6 000106 g V 3 0110 2C3 B 2 000 i II k 1 600766 i II 1 0001287 a 60083960 i 14818991 ü 300 20 0 160 127 100 94 67 40 20 De bootdpr s in de eerste klas is M 60000 in de 2de klas SBOOO lu do Sile klus 00000 ia de 4dc klas 6B000 in de 6de klas 70000 inde 6de klas 7Ë000 in do 7 e klus eventueelM 600000 maar m elk geval M 3J0000 M 200000 etc etc j De prijs der loten ïb oilicioel vastgesteld Voor de trekking van do Isto klas bedraagt dozülve voor een gebeel origineel lot ƒ 3 50 176 O ÖO half kwart Wg Terzoeken bg toezending van de bestulliug het bbdrag in ouniantenl baukbilictten van alle Ëuropeesobe landuu in postzegels of met internationale poslaauwgziug bgtovongeQ De prgs der loten voor de volgonde klassenalsoük de verdaeling der prgioii en dagen dertrekkmg evenzoo aU ook alle verdere details zgu uit het ambtelgke plan te zien Wg verzenden ook op verzoek het plan vooruit en ingeval hetzelve aan eon van de aanvratftTS niet zou oonvenieoren zijn wg gaarne ben id de lotenvoor tie trekking terug te nomen en het bedragterug te sturen i Direct na oiitvangat van lederenb Btelling stuurt het huis windus Co direot aan de bes eller oeorigineele loten i Het offlcieele plna wordt bg iednrfin levering gratis bggovoogd evenzoo wordi tedüren bezitter van een lot de ambtclgke t ekkingsliJBt na elke trekking toegestuurd j De uitbetaling der prij n geschiedt prompt volgens hef plan onder garantie van de staa f Omdat hot ondergeteeken de baukhAis dageIgks van alle kanten eon zeer grodt aantal opdrachten op loteu dezor groute goLitolerg ontvangt zoo wordt vor oohl alle opdraollen voor de eerste trekking zoo spjedig mogelgk inttzenden in elk geval voor den 20 December a s Stuurt als U belieft Uwe opdrachten direot 1 en in goed rortrouwen aan het buukhuis WINDUSdCL Hamburg FMNSCHE STOOMVEEVEEIJ Gheniisclie en Zwilsersche Wasscterij Gebreveteerd door Z M den Koning der Belgen H Oppenbelmer Rotterdam Specialiteit voor het stoomen en veryen van alle Hoeren en Oameskleedingstukken ook alle soorten Meubelen Ledikantgordynen Tafelkleeden Trüpeo met nieuwe patronen geperst Kvasten Garnituren Neteldoek Tullea Kanten Veeren ent Alle goederen kunnen in elkander bljven en worden onschadeiyk Toor de gezondheid bewerkt Goederen kunnen in 4 dagen afgeleverd worden AGKNT voor Gouda en Omstreken A VAN OS Az Kleiweg A No 73 ZAK WOORDENBOEKJES bevattende de geelaohten der zelfst naamwoorden benevens Bone korte verklaring van de moeiiykste daarin voorkomende woorden volgens de nieuwe Spelling van Dr M DB VRIES en Dr h A tb WINKEL bij Opruiming i 10 Cent verkr gbaar h A BRINKMAN ZN Tiendetceg OPENBARE VERKOOPING TE OtOTJJDA ten overstaaQ van den Notaris G C KüRTÜIJN DRüOGLEEVER op DINSDAG 12 DECEMBER 1893 dea morgens te elf uren in het Koffiehuis H buoNiBc aan de Markt van Nn 1 Ëen goed oaderhouden rnitn ingericht van waterleiding en velerlei gemak voorzien wim EN woDiinüis grooten fTUIN en ERVEN staande en liggende aan da Gouwe te Gouda wyk C no 12 uitkomende aan iet water van Achter de Vischmarkt dn met een uitgang aan het Voshol tezamen groot 4 aren 09 centiaren Te aanvaarden 1 Januari 1894 Het Huid waarin met goed gevolg de Kruldeniersxofik gedrevea wordt en voor welke heb pand en de ligging allezins geschikt is bevat beneden dö Winkel 3 Kamers Kaqken en 2 flinke Kelders enbo ven 2 rui jb Kamers met alkoof en 2 zolders Nt 2 Een op gunstigen stand gelegen lerlflk BOVEI HUIS aau ida wyk B no 1 7 ieu beneden oor i 3 i i h I ÖUIHEn m EH V te 6ouda wyk l enl IkP ra4 afzoj hel yeerstal te w J erhuard bö e boven voor 1 jNo 3 en 4 i i iqjwde Kort Akkeren m ed 4 17 VmiUrd voor 1 li 4 No 5 en 6 Tme HUKEN i E El op het Wees f aipter deo Gro new te Gouda wökjii Bor lZS eu I29lf Verhuurd bu 4e week elk voof 1 10 Np 7 ei j8 Twee HUIZEN en ERfEN in de Aaltje paksteeg aan de Goqwe te üout ai w k C uo 204 en 205 Verhuf rd by de week voor 1 50 en 1 20 Hn o 9 Ean HUI en EKF aan de Vlaamache Haven of Bleekerskade te Qovda wgk P no H Verhuurd by do weekvoor 1 0 I De perceeleu zyn de 3 laatste werkdagen vóór den da der verkooping van 10 tot 3 uren en op dien dag vat 9 tot 11 uren te bezichtigen Nadere iuHchtingen geeft voornoemde Notaria FOKTÖUN DROOGLEEVER x louda Korte Tiendeweg D 93 De ondergeteekende beveelt zich bö voortduring beleefdeiyk aan voor de LEVERING der Merste Soort BIERJEN uit de Brouwerg db Gkkroondb Valkc Van Vollenhoven s IJxtra Steul voor Bloedarmen Maaglyders Zwakken en Kraamvrouwen als meest Versterkende Drank door H H Doctoren aanbevolen wordt door my steeds belegen afgeleverd Vraagt s v p PRIJSCOURANT E VM WIJNGAAMEIT Wie liikav vi iv dö Ki ii Eikol CllCiM te oüivun ü itBaiii v gesteld en na vele prcbtneuiiiagon in do handel gekomen unüo ul u naam duh uitvinders Dr Michaeha vervaardigd op de beste machines in het wereldbe j roemde ötabbhssoment van QebrS Stollwerck te Keulen elsche J FT12ie eIl $ Etkel Cacao in vierkanten bossea Deze Eikel Cacao is met melk gekookt oene aangename gezonde drank voor dagelpBch gebruik een jl 2 theelepels van t posder voor een kop Chocolate Als geneeskrachtige drank by gevj Tan diarrhee slechts met water te gebruiken Terkrijgbaar by de Toornaamsto H H Apothekers enz f 1 80 0 0 90 o 0 35 GeneraalTertegonwoordiger voor Nederland Julius Mattenklodt Amsterdam KalveiBtraat 103 VANI AIITSEIf W J en Lion Blitz NIËCWENDUK bU dso Dam 241 AMSTERDAM OpWOENSDAG JMNDEKDAG en VRIJDAG te CONSULT ilEN Markt 134 Gouda Compleete Tandheelkundige Inrichting ffl ffilJ ÜR lil De NIEUWE Haar binneil maakt het glanBr deiyk voor de buiffi 85 cent per flacoit flacon AUeen verjd in den Papiermol IÉt Naar buiten frE flacon hooger DON doet het gryze dagen verdwynen en zacht ia onscha m verft nJet Prijs 1 50 per dubbele jgbaar by J A C ATS iGouda per post 15 et per llo STEKDSii Coper tv BHlkoii l i Balken OU jjriijift Deh h goseli Jpifüiï Kolywiw e il o pRAD l fji buil Pitch Piuo W rOll tf lO élilki ll p i ülüii fl iath4iit rifstreljking cq ïl Deiseml U a i ipT iui lit t Kmklii lt Dval biedt de t üuwBte mjatv 4 t M l ® ooge Ht g 0 pg Uidnbuik gueilgf keuM ea iwaarborgd ïa V j f De voordeoligo itnichting vAi het nieuwe plaa beataat daiurvn dut in düi loop van slücbta wüinige mnandon in 7 verloti geiS van IIOOÖO loten 6 400 pnJEen bedragendoi 10 452 425 Mark ter VQlledi e beslisaing zullon komca dnaroudi r z jn kapitale prij ou vau nvoiiluool ÖOOOOO Hark bg uitaamondliind eobtm 1 prgi n M 300 000 1 prijs il M 200 000 prijs iM 100 000 prijzen il M 76 00 1 prijs a M 1 prijs a M 1 prijs ii M prijs a M prijzen ii M 3 priizoii i M 16000 26 pnjzoii a M 10000 66 prijzen iiM 6000 3000 2000 ISOO 1000 600 148 106 prijzen ii M 70 000 86 000 60 00 0 66 000 60 000 40 000 20 000 263 prijzen k M 6 prijzon a M 756 pryzon aM 1237 prijzen a M 33960 prgzuii i M 18991 pr z maMS00 200 16ü 127 100 M 67 lO 2O 1 piys M 6 prijzen a M De Biiiistaanile eerste pr strekkinp dozer groota door den Slaat gewaarborgde Gelilvorlotiiig ia van ambtbivoge bepaald plaats lo hobboa op den 20 en 21 ÜECEMBEIl e i en koat hiorvoor g ligel orig lot eleohts M 6 of 3 6 1 1 balf 3 1 80 l kwart ff T i IVi ff po tegen inzending van hut budrag m bankpapier of por poBtwtssel Alle ooitimisaiea wonloii onmiddellijk mot da grootste zurg uldightiid iiitgevoeid on mdur spelor ontvangt vaii ons da met het wapuii van dou Staat voorziene Ongintieie Loten zelf iu handen Bij iedere bestolling wordt liüt vereischt oSioieolo plan waaruit de rordotiUng der pryzcn op de verschilleDdc klasaen als ook da betreffende inluggolden to vorncnion is gratis bijgevoegd en zenden wjj aon onzo Bagunstigars onaangevraagd na olka trckkiug de ollioieele hjston De nitbetaling der prijy a geschiedt steeds prompt ondtir waarborg van deu Staat on kan door diroote toezending of ook uaar verkiezing der BoUnghebbenden in alle grootere plaatsen van Nüdtriniid bewerkstelligd wonlon Ons debiet is etotds door hot gelwk begunstigd en onder vota andoru aanzienlijke prjizoD hebbon wy meermalen volgaas officiet le bewijzen de eerste HoofdtrefFers verkregen i n onM Begunstigers zelf uubetnald o n Mark 3BÜ C00 100 000 80 000 60 000 40 000 enz Het is te voorzien ini bij di ze up dt n tieohtsten gruudslag gertstigde ondonipniing van alle kanten op eeno zeer werkzame deelneming bepavld kan worden gereknnd men gelieve derhalve wegens de reeds ophanden zgnde trekking alle orders ten spoedigste reohlstreeks te zenden aan KAÜFMANJV 8IM0N Bankiers on Oeldwisielnart te UAMBUBO P S Hieimede danken wij voor bet veriiouwen ous tot biertoe geschonken ea danr wij bij bet begin der nieuwe verloting ter deeluemiug inviteereu nullen wy ook voor het vervolg bemoeid zyn door een stipte en reeele bediening de tevredenheid van onze geëerde Begunstigers te verwerven BINNENLAND GOUDA 6 December 1893 12 Dec B 8 zal als eene openbare vergadering van de Afd Gouda Van de Nederi Protesiaol nbond optreden de WelSerw Heer Eielatra pred bij deDoopsgez gemeente te Middelburg Deze vergadering ia voor niet leden toegankeiyk Wegens het vertrek van den eorw heer G Moerlandt naar Moordrec is do r Z D H den bisccl op van Haarlem in diens plaats a goesteiyk adviseur der afÜeeliiig Gouda valji den fNedsrlandschen E J K Alifiksbond be noemd de eerw heer D P W Pichot kap r n der O h V kerk alhier j V i Hedenlnorgea ia de peraqon ika v Ah in d GarenspijQuery met deraa hiuein aanraking gekomen hj heeft zgn beide bee en gelukkig nkt erg bezeerd ij J f 1 J D 43 jftnr visecher te Lekkerkerk gis teren vooe de Rottard rechtb terechtstaande li kende in Je maand Juni jl eene paliugfuik toabehoorende aau L IL te hebben weggenomen en zich toegeëigend Toen hy eeuige maanden doftrna deze fuik gebruikte werd hg doOr den eigenaar daarmede nangetroffen Zyne veroordeeting werd gevorderd tot 14 dagen gevaugeuisstraf Uitspraak over 8 dagen Het gerechtshof te Arnhem heeft in appèl behandeld de strafvervolging tegen A van Êmmenes ter zake van smaadschrift veroordeeld tot twee maanden gevangenisstraf Het O M eischte bevestiging van het vonnis Als verdediger trad mr Troelstra op Z Voor de arrond rechtbank te VGravenbage werd behandeld de zaak van den 1 I jarigen A T V uit Leiderdorp die een 8 jarig kameraadje handen en voeten had gebonden eenen doek iu den mond bad gestopt en hem toen niemand begrijpt hoe daartoe gedreven op zeer gevaarlijke manier had mishandeld a eene maand in het ziekenhuis te Leiden te zyn behandeld is het kind gelukkig hersteld en z n ook voor het verdere leven geen gevolgen te duchten Het O M de speciale omstandigheden in aanmerking nemende vorderde t 7 boete of 7 dagen hechtenis t EV ILLETOX De Geheime Bezoeker Naar het DuiticA 18 O die beduiding is zeer eenvoudig verklaarde Eij vrieadeljjk maar kortaf Ge hebt mgue verdedigiag op a genomeo ea daarvoor beo ik je verr phoht AU men aan den draog om z d medemoosoheu tegemoet te komeu toegeeft is dat geea berekenieg J e manaeo sohjjnea aae diea drnng beter weerstaud te kimaen bieden dan wg vrouvreu daarom moet men ze daarvan geen verwet maken Neen men moet ie zelfs daarvoor prijzen viel hq ia Kn met welk een bezieling wtl ik zulks doen Maar niet alleen in het eene moet gij de edele inifdving van uw hart Tolgen niet alleen d ar waar het geldt hü te staan maar ook daar waar het geldt gelukkig te maken Waarom moet dit gesofaeok als een verstandige berekening als een belooniuK dienen waardoor het Moveil van syn waarde verHest Oeae toon van het wufte jongmensch was zoo geheel anders geworden dan de gewone vleieryen ea oomplimenten die ze tot nu toe maar met een Isebje had aangehoord Zij wai er onaangenaam dooi getroffen en nam zich voor er voor goed een einde aan te maken Ge heb gelyk bet is oen waanleloos geschenk en van my eene valsohe onderstelling daarmede een verdienste te kuonen beloonen Bloemen anders Het rapport der commissie in zake Neerboacb dat op een zeer omvangr k onderzoek berust s l waarscb uiyk niet vóór Januari bet lichttzieD Te Zuidbrpek werd gelyk gemeld is eenige dngen geleden het lyk van een ongeveer twintigjarig meisje uit het wuter opgehaald Wgl niemand wist wie de ongelukkige was werd het lyk in bet daarvijor bestemde gebouw gebracht Nadat het gereinigd was geworden werd het gezicht meer en meer normaal e kreeg men hoop het te zullen herkennen Dilniieuws verspreidde zich als een loopend vuurtje door de plaats Den volgenden morgen vond men het slot verbroken en b t gezicht van het verdronken meisje door woiiiden gebeel onkenbaar gemaakt Het is tot duaver niet gebleken wie deze wandaad gepleegd heeft Ben onzichtbare wblk van inHuenza bacillen ia weder op West Europa neergestreken In Londen zijn vele personen aangetast o a LordSalisbury mevrouw Gladstone John Burns e a De ziekte is daar echter niet van een zeer hevigen aard hoewel zeer besmettelyk Ook Berlijn Frankfort a d Main en het Groothertogdom Hessen zyn erg aangetast de ziekte treft niet alleen zooals vaak de longen maarook bet hart Tot nn toe is de wetenschap ten opzichte der influenza nog niet veel verder dan in 1889 Wel beweren de Berlijnsche goneesheeren Pfeiffer Kitasato en Canon evenals Kocb dat zy den besmettenden bacil hebben gevonden maar na het ongunstige resultaat van Koch s laatste bacteriologische proeven tegen cholera ia men wat ongeloovig geworden Men meldt uit Amsterdom Het lyk van den heer Marie Kreukniet een der vroegere directeuren van het Salon des Variétés die gel k men zich herinneren zal sedert eenige weken vermist wordt is gisteren ochtend omstreeks 7 uur uit de Prinsengracht by de Leidachegracht opgehaald Het l k werd terstond naar het politiebureau aan de Oude Brug vervoerd waar het later door eenige leden van het tooneelgezelschap en ook door den heer Bouwmeester werd herkend tronwena de identiteit was reeds voldoende gebleken uit den inhoud van eene portefeuille welke men op het lichaam had gevonden De vorige week was door den restaurateur C uit Amsterdam te Haarlem een diner gele niels morgen verwelkt Gooi ze maar weg I Mimi riep zij daarop om hem den pasaf teanyden meer fraatïgheden te zeggen Waarom blijft ge toch zoover achter Kom toob I Do afstand was nauwelyks groot genoeg om oen dei slijke vermaning te rdobtvaardigen Het nt woord Wy willen niet in uw geheimen indringen klonk scherp genoeg een kleine lerechtwyzing was niet kwaad maar zoo soberp als Hilda hot deed verdiende bet niet Dat is anders uwe zaak niet kleine Ik ben niet klein Ik ban grooter da gy luidde het trosche antwoord En dan bezryp ik oolc niet waarom ge mij altijd Mimi noemt Moet ik dan altijd als een klein kind geroepen worden Ik heet Emmy en dat segt Mama ook Het trof Hilda erg dat ook Mimi die haar nog kort geleden zoo om don hals was gevallen nu ook niets meer van haar wensohte te weten Hoor eens zoo nam Mimi s pa het woord vraag aar deze volwassen dame of ze uw arm wil namen MwinI En loopt dan maar vooruit zeg maar dat we komen Ze lieten zich dat geen tweemaal zeggen en huppelend verdween het paar Gy hebt my wat te vragun FransF begon Hilda Nu ik u ook wat Na ja zei hij stootend eoc verzoek Ik kan dat eeuwige gezucht en geklaag niet verdragen en het spijt me dat ik je ifts moet vragen Het kan u niet ontgaan zyn dat Albertine s moeder gaarne uwe kamer nou willen betrekken Zy beeft er geen recht op zoolang gy onder mijn dak zijt Ge hebt ze bewoond sedert moeders dood en zult ze behouden verd By terugkomst werd vermist een kistje waarin 80 siel christoffel zilveren lepels en fvorke Al spoedig werd hiervan verdacht een werkman alhier woonachtig die by het opliden der kar had geholpen Deze is thans aangehouden terwy de lepels en vorken die hy reeds getracht had te verkoopen in beslag zyn geuomen Hy is naar het huis van bewaring overgebracht Te St Anna Parochie is gisterennacht de kolossale schuur van den landbouwer J de Jong aan den Zuulerweg naar Berlikum een prooi der vlammen geworden Eene aanzienlylte hoeveelheid graan en hooi ging mede verloren Door een flink optreden der brandweer bleef bet woonhuis dank zy den gunstigen wind gespaard Een jongeling die den brand ontdekte eenige oogenblikken nadat hy kon zyn ontstaan wektedebewoners snelde daarna m de schuur en wist al het vee 17 stuks te redden Dat hier aan kwaadwilligheid moet worden gedacht is byna aan geen twyfel ondarbevig Ëen brand ontstaan drie uur s nachts m de vochtige rietbedekking eener schuur het vinden van eene fle ich op het erf waarin petroleum moet zyn geweest en de omstandigheid dat dit de derde brand van dien aard is op Zondagnacht binnen den cyd van acht of negen maanden dit alles zegt genoeg Boven diea behoorde de schuur van deu heer De Jong tot een drie of viertal waarover men zoo onbestemd hoorde mompelen dat die er dezen winter aan zou gelooven De justitie te a Hertogenbosch heeft Maandag j l in voorloopig arrest geteld den koopman N VAU der Heim geboren te Lekkerkerk laatst woonachtig te Brussel die beschuldigd wordt de opbrengst van manufacturen welke hem ter verkoop waren toevertrouwd door den koopman De Winter te a Hertogenbcsch ten eigen bate te hebben aangewend althans niet als naai behooren aan dezen te hebben verantwoord waardoor genoemde De Winter voor ougeveei f 200 is benadeeld Te Marseille is dezer dagen voor bet eerst van gemeentewege een kostelooze opera voorstelling voor onvermogende burgers gegeven De uitvoering van het loffelijk plan had beter kunnen slagen Er werd namelyk om de plaatsen gevochten en de politie vermocht niets tegen den wilden menschendrom die bet gebouw bestormde Een volgenden keer zal men waarschynlyk maatr eten nemen om beter de orde te handhaven tot zoolang het u hovalt Maar ik meende slechts voor een gast kan men wel wat doen Voor een gastP antwoordde Hilda nadat ze eenige oogenblikken had gezwegen Ën voor hoelang is zy onze gast Ja dat kas ik baar toch moeilijk vragen zou ik meenen En als die gaat dan in het geheel niet moer vertrok maar altijd bleef De hemel beware my riep hy uit Neem hot eenmaal aan z ide zy ernstig Duivels dat wil ik liever niet aannemen In alle gevallen kan ik haar moeilyk wegzenden Dut sict ge tooh ook wel in Dat trappeitklimmen valt haar moeilyk en het is nu eenmaal mijn ao hoon moeder Ik heb haar myn werkkamer willen inruimen maar dat sloeg ze af Oe weet niet hoe zwaar bet me valt zuster je hiermee lastig te vallen Maar dan komt er dtinkelijk vrede in huis wilt ge me daarin belpen Ik ziü wel er zal voor my spoedig evenmin hier plaats meer zyn als voor Wilhelm Wat moet dnt nu weer riep hij moudeloos Ik vraag je om my eon kleine dienst te bewijzen Wilt ge dat dan is t goed zoo niot ik kan t niet helpen We zijn zuster en broer met dien anderen hebben we niets te maken Gij z t toch ook broeders Oah wat broeders I Beaohimp me door dat woord niet anders bedank ik mijn geheale leven voor dien titel En tooh maak u niet boozer als ge reeds zyt toob haodeidet ge als een broer toen ge voor hem ioatondt Een der best geredigeerde Servische weekbladen de iSohumadiBki List meldde het volgende Ten gevolge van de onvergelijkeiyke luiheid van onzen hoofdredacteur den heer Zrak die sedert den 5en Nov van den dag een nacht heeft gemaakt d w z den nacht met feMten doorgebracht en des daags geslapen heejft bestaat dit nummer slechts uit een half blad De Adminiatratie Een onbekend man kwam Zondagavond bjj den 80 jarigen De Graaf te Diemen die al leen een huisje bewoont en vroeg om tt htverblyf hetgeen bereidwillig werd toegestaan Den volgenden morgen kwam G echter tot de ontdekking dat zyn logeergast met medeneming van byna al zyne kleederen was verdwenen cKleine gesc e ken onderhouden de vriendschap dacht de Nabob van Rampar eu zoo heeft hy den heer Otto Ehlera dietydensayn verblyf te Berlyn by hem de honneurs had waargenomen ter herinnering een geacheukje aangeboden bestaande uit vgftien olifanten Al moge dit souvenir wat te maaaief Bchynen toch is ihet zegt Mn der Berlynscbe bladen jsene vriendelyke attentie die met de plannen tan den heer Ehlers trookt Want ingevolge syne studiën en ervaringen op s ne groote reis door Azië acht de hetr Ghlers het noodig te trftchten dat er eindelyk practische pogingen worden aangewend om den Afrikaanschen olifant te temmen Daartoe wil by nn gebruik doen maken van die vyftien gedresseerde Indische olifanten Zyne nieuwe reis die hy het volgende jaar denkt te ondernemen z l ook aan dit doel dieustbaar zyn Xaar uit den Haag wordt gemeld zgn be halve de benoemiiig van baron Van Goltstein tot gezant te Londen de volgende verande ringen by onze hiiitenlandsche geznntacbappen te verwachten De door het ontslag nemen van den heer Mazel opengevallen gezantscbapspost te Weenen zal worden beset door jhr Van der Hoeven thans gezant te Berlyn Naar Berlin zal worden verplaatst jhr Van Tets thans gezant te Konstantiuopel jW van der Staal van Piershil ministerreaident wordt ata zoodanig benoemd te £ onatantinopel n zal als chef van bet Kabinet van den minister van buitenlandsche zaken vervangen worden door den heer Buyasenaers ministerresident ter beschikking Neen duizendmsal neo n eg ik Om den naam der famQll te redden maar niet bem die dien naam bezoedelde hebben we dien valsohen wissel betaald Ik wilde niet dit men tater zou zeggen daar zit oen Beinaoh in het tuchthuis Liever had ik hem een pistool gexoudsn maar hy wierp hevorizyn eer weg voor een vrouw Maar wat nut steekt nr ïo als men zyn eer kwijt is ook hat laven er aan te geven Ware het niet beter een nieuw laven te beginnen Blyf me met dien onzin van het lyfl Dat hoort in een kerk thuis Zyn er dan geen voorbeelden dat iemand die verloren scheen doür tlink op nieuw te begianen alles weer inhaalde Wat hy verlorefi had Ja dan was het een man met n erg iu zyn beenderen Niet hy Hoe dikwijls wou by het leven opnieuw beginnen Toan hij zyn ontslag uit den dienst nam heette het dat hy al het dwaze van zyn doen had ingeijien en au meende door h t huwelijk een beter mjansch te worden Wie hem het afried was zyn vijand zijn oSloiarsplaats ja zijn heele familie offtirde by op voor die vrouw Toen kwam de ellende Hoe dikwijls heeft hy toen geen betersobap beloofd Maar at het geld dat we byeenbraohten opdat hy daar iu Amerika een nieuw leven kon beginnen verbraste hy lu liedeilykheid I O li rans ik begi yp zoo opperbest hoe iemand m t een karakter als het uwe het gedrag van Wilhelm tegen de bors stuit Maar alle mensoben hebbeu niet een eveij iterk karakter mtrm vm volfiL