Goudsche Courant, donderdag 7 december 1893

Directe Spoorwegverbinding met GOlUA Winlerdlenst 1893 94 Aangevangen 1 October TUd van Greenwich r = G O D D A HOTTBEDi M an r SS S aS B Ol 9 40 10 46 10 66 U 08 18 18 12 68 1 84 3 B8 4 60 6 22 6 66 7 10 8 22 8 43 9 40 10 48 11 08 U M 12 68 1 84 3 68 4 60 1 06 4 67 1 18 6 04 1 19 6 11 8 38 1 88 1 44 4 10 6 80 BOTT B K D4 M I 0 1IDA S0 10 8 80 2 50 3 48 4 20 Bolterdam 6 6 02 Capelle S IO 6 13 Niauwwkerk 6 19 6 81 Moordreoht B 26 6 29 Ooada 6 38 6 86 3 10 4 Ó8 DBN 11 AAO GOUDA sHafte 6 48 7 207 43 9 28 9 4610 1411 33 18 161 88 2 16 2 45 3 43 4 16 4 42 sODSA DEil BAAO Gouda 7 808 409 04 9 3710 49 12 1112 211 011 87 3 66 4 46 5 27 6 69 7 18 8 26 9 8710 46 11 1111 80 Zer M 7 42 8 62 11 01 1 13 4 67 9 11 9 49 Bl Kr 7 47 1 18 6 16 Z g 7 63 9 01 11 10 1 84 6 08 6 82 9 68 N dL d 8 08 ff V ff ff 1 33 h k it u 6 31 ti b p h n f Voorb 8 07 9 13 11 18 1 38 6 80 6 36 ff 10 11 HaRe 8 18 9 18 9 34 10 07 11 87 18 4112 611 48 167 4 86 6 25 6 66 6 41 7 43 8 6610 16 11 16 11 40 12 r OOl DA DTKBCHT Gouda 6 86 6 40 7 65 8 09 8 21 10 19 10 66 12 48 2 23 3 18 4 16 4 47 6 28 6 01 7 46 8 88 10 08 Oudew 6 60 6 64 U 09 2 87 5 37 ff 7 69 10 22 6 67 7 018 11 8 40 11 16 8 44 6 04 6 44 6 17 8 06 10 286 04 7 08 ff ff 8 46 11 23 ff 2 61 6 19 5 60 8 18 10 846 18 7 28 8 28 8 41 9 10 61 11 46 1 20 8 08 8 60 4 48 6 29 6 216 36 8 28 9 10 10 62 BOUD A A M8TKRDAM Goada 6 40 8 21 10 06 10 65 12 11 2 61 Amaterdam Wo 7 6 9 10 10 66 12 1 1 8 40 Anatndua OA 8 14 li 11 10 l M 1 18 8 16 1 44 1 4 1 68 2 04 2 09 Gouda 6 30 7 60 8 18 9 68 10 16 10 68 12 0812 46 2 20 2 46 8 16 4 13 4 43 6 80 6 61 7 42 8 86 10 0 UTEECHTGOÜDA Ulreoht 6 33 7 60 9 9 63 11 84 12 08 12 60 8 10 8 62 4 43 6 36 7 48 £ 8 09 8 60 10 0710 64 Harmelan 6 47 8 03 10 09 12 1 8 84 4 06 4 66 ff 04 Woerden 6 68 8 10 10 16 18 86 4 12 ff S lO 1 88 füudewater 7 07 8 19 10 84 12 42 a 4 24 ff ff 9 1 ff Gouda 7 20 8 88 8 84 10 87 12 06 12 66 1 82 3 60 4 37 6 80 7 08 8 20 8 419 8810 4011 26 AM STEKD AM OOUD A Amatordam ca 7 66 9 40 11 10 11 87 8 40 4 10 4 10 7 88 47 AnalerdamWp 6 60 8 10 66 11 86 11 48 8 66 4 26 4 86 7 40 10 0 Gouda 7J0 6 10 44 Staten Generaal Tweede Eaheb Zitting ran Dinsdag 5 Dec 1893 De algemeene beraadslagingen worden steeds breeder opgevat en het einde is nog niet te zien De heer Mackay trachtte te betoogen i db antirevolutionaire parïy ééa ia in bet sturen in democratische richting en critiseerde de financieele politiek der Regeering welKe den niiddenatand zwaar belaat De heer Goeman Borgeaius betoogt dat het doel vau Mr de Beaufort met diens rede om d1 sommige liberalen als socialisten aan te duiden is mialnkt Niemand wil Btaatsalmacht niemaud streeft hier naar den toekomstigen heilstaat Indien ooit de Kamer in twee partgen wordt gesplitst zou spr zich niet voegen by die der staatsalmacht maar ook niet by die der vrijheid als dezie onder de lenze van vrgheid de zwakhen wilde blgven verdrukken Krachtig verdedigt hy het goed recht der vooruitstrevende liberalen die de meerderheid uitmaken en protesteert tegen elke poging om de Regeering af te trekken van die vooruitstrevende psrt Moet er daarom verdeeldbeidzün Juist bad de heer Levy den heeren Van Houten en de Beaufort voor den vervolge zgn hulp en böstand ontzegd toen de heer van d rKaay oprees in z u vroegere rol van vredërflcbter Ten volle erkennende dat er in de liberale party verschillende stroomingen z n als in elke party die geen wachtwoord van buiten volgt zoökt hy naar hetgeen vereenigt niet naar hetgeen verdeelt en zoo moesten beurtelings de heeren Kerdijk en Borgesiua en de heeren de Beaufort en van Houteo het hooren dat zij met hun stellingen te absoluut zyn De heer Pyttersen was echter blykhaar nog niet gerust ten aanzien der eenheid van de party en hy maakte de Kamer reeds deelgenoot van ïHD overwegingen wat hem te doen zou staan als hy tin dat gezelschap niet langer kan uithouden Het denkbeeld eener nieuwe partyformatie lachte hem wel toe en z jn rede kon by voorbaat dienen als programma dier party Voor het oogenbKk brachten die beschouwingen het vraagstuk van de grenzen der Staatsbemoeiïng ook al niet verder De heer Vermeulen oogstte bravo s in van de reohterzyde toen hy op invoerrechten aan drong er op het verlaten van de vrybandelspolitiek De heer Rutgers van Rozenburg hadevenmin als vroeger vrede met het werkplan der Regeeriog Hy twyfelt of de balans van hetgeen deze deed wel sluit in haar voordeel Hy hoopt van haar te vernemeu hoe zy denkt over al de eischen der radicale katholieke en antirevolutionaire volksbonden Wat de heer Huber zeide was zeker alle aandacht waard De noodlottige gevolgen van het sytteem van bedeeling op noodlijdende gemeenten toegepast werdeu door hem treffend geschilderd en de vraag om daaraan spoedig door een afdoende regeling een eind temaken wa9 zeer gerechtvaardigd Zuidamerikaansche bladen geven eene beBchryving van het dynamietkauon dat op de Gid het tot oorlogsbodem ingerichte nieuwe schip der Braziliaansche regeering geplaatst is Het moet een projectiel van 25 Kti nitroglycerine op eenen afstand van 4900 tot 5000 M kunnen werpen en een projectiel van 250 KG op eenen afstand van 2500 M De Cid voert 100 projectielen mede te zamen 10 ton nitroglycerine Door éen projectiel wordt het sterkste pantserschip in stukken geschoten De uitwerking van zyne lading is zoo groot dat het projectiel niet eens het schip zelf behoeft te raken om het te doen zinken of zwaar te beschadigen In het water uiteenspringende wordt de vernielkracht nog over 100 M in den omtrek nitgestrekt Op 13 of 14 M van het schip in het water vallende kan het projectiel het schip nog in de lucht doen gaan 8 36 8 42 8 49 8 66 9 06 7 2S 7 82 7 39 7 46 7 66 Gouda Moordreoht Nieuwetkork 0 pell Bottordam 7 Woorden HarmeleA Utrecht De nitvinder van het kanon de kapitein bij het Amerikaansche leger Zalinski jheeft van sjjae r eering Igeene toestemming kunnen krijgen op de Cid mee te varen De regeering schynt te vreezen dat by den minsten scbok de lading nitro glycerine springt en de geheele bemannin dan verloren is Tegen dit vemielerswerk zal nu de Mellu op zyne cAquidaban front moeten maken Van den nieuwen minister president Oasimir Pprier wordt verhaald dat hy als kapitein vun i n mobiles der Aube welk departement hy ook in de Kamer vertegenwoordigt in 1870 by het gevecht van Bagneux den doodelgk gekwetsten commandant De Dampierre onder een hagelbui van kogels wegdroeg Volgens de Gaiilois ontving hy by datzelfde gevecht een zgner mannen opmerkende die achter een boom beschut slag op slag een vyand neerschoot op de vraag hoe deze zoo goed had leeren mikken ten antwoord Op de fazanten in uw park kapitein Dit verhinderde den heer Pêrier niet den strooper scherpschuttec eene eeremedaille te bezorgen Door de politie te Edam is wegens bedelaryaangehouden Jonkheer Johannis van der Tuk oud 52 jaren geboren te s Gravenzande zondervaste verblijfplaats Deze persoon is op laatvan den Burgemeester onder geleide vanpolitie overgebracht naar de gefang nis teHaarlem en ter beschikking gesteld vf Qdenofficier van justitie aldaar De heer Kwast thans te Amsterdam geeft in de Arnh Ct eeu nadere uiteenzetting van de mislukking van zyn orkest te Warschau omdat de gouvernenr gi neraal vaa Polen generaal Gourko de vergunning weigerde tnneittde het Keizerlyk theater voor concurrenti te bewaren De heer K had voor de wintermaanden engagementen afgesloten en wel van 1 Oct tot 25 Nov in de Resource Saai te Warschau van 1 Dec tot Febr in het Wirman che park te Riga concertzaal vau 3 Febr tot 2 April te St Petersburg en vandaar weer naar Warschau Wat nu te doen om het orkest slaande te houden tot het engagement te Riga begon Met veel moeite kreeg ik gedaan dat de concerten te Kiga repds 15 Nor konden beginnen Het bleef echter nog een quaestie vhd zes weken De eenige stad die my voor het oogenblik ovevbleof was Lodz een fabriekastad vier uren sporens van Warschau waar ik geheel voor eigen risico moest spelen Hoewel de concerten aldaar goed bezocht werden mocht ik toch geen fiaancieete resultaten verkrijgen lo omdat de zaal te klein was ten 2o omdai de kosten van zaalhnur annonces enz ruim 80 roebel per avond bedroegen en ten 3o omdat de entreeprijs niet meer dan 30 50 kop kon zyn De zaken gingen zoo slecht dat ik 15 October aan het orkest moest mededeelen dat ik genoodzaakt was het orkest te ontbinden maar dat ik het ter wille der artiste n nog tot 1 Nov zon trachten vol te houden Hierin heb ik woord gehouden echter met opofferiug van allee Alles wat ik had heb ik verkocht en verpand alles verloren om de leden van bet orkest tol op den laatsten cent toe uit te betalen Buitendien heb ik hen nog op 1 Nov een benefice concert afgestaan dat eigenlijk voor my bestemd was Allen zyo dun ook dankbaar van my gescheiden en bereid by de eerste oproeping direct weer by my te komen Het gevolg daarvan was dat ik mijn engagementen te Riga en Petersburg moest atscbnjven en nu voor toogenblik geheel zonder engagement ben De leden van het orkest zyn voor t oogeublik allen geplaatst We worden beroemd in het buitenland 10 66 11 08 11 09 11 18 11 26 7 26 7 47 8 10 17 10 27 10 34 10 41 10 47 8 i8 10 0S 10 11 7 4B 8 07 Nauweiyks heeft de NapeUche Mattino onzen grooten Pierpon il sottile teoretico genoemd en verzekerd dat quasi tutti gli ocehi der Europeesche economisten op de vruchten van zyii machtig talent zyn gevestigd of nu Itest men weer in d Brusselsche Réforme een lofspraak op des ministers tegenstander il energico pratticn mr Treub De heer Treub zegt dat Belgische blad i i een echte Hollander bescheiden werkzaam byna verlegen in een salon ma ir krachtig en fliuk optredend in vergaderingen en begaafd met een zeldzame vastheid van politiek karakter de jonge Amsterdamsche wethouder die sprekend gelijkt op onzen vriend en medewerker Cordeweener ia zaker geroepen eenmaal een grooté rol te spelen in de politiek vuQ zijn land en hy is dat ook in alle opzichten waard Aan het 19e jaarverslag over 1892 der Mkat ïchappy tot Opvoeding der Weezen in het Huisgezin is het volgende ontleend Hiid de Maati chappy by het einde van haareerste jsar 557 leden en bognostigers gewonnen en werd in den loop van dat jaar eentiental ouderloozen aau hare zorg toevertrouwd nu heeft het getal It den zich tot 2500 uitgebreid en ia het Van de 435 pupillen in het vorig jiar hadden zy het cijfer van 417 bereikt en hun aantal is dus in bet laatste jaar met 18 ver raeerderd zyn 225 jongens en 210 meisjes en behooien 259 tot de hervormde gemeente 88 tot de roomsch katholieke 32 cot de doopsgezinde 25 tot de I iraè lietisebe 17 tot de Luthersche en 14 tot de remonstrantsche Van hen zyn 127 door voogden 108 door den staat 59 door burgeriyke armbesturen 24 door regenten van weeshuizen 44 door kerkeiyko armbesturen 73 door byzondere comniiisies en vereenigingen ter verzorging opgedrafren Ër ontvielen aan de Maatschappy door den dood in den lonp van baar 19 jarig bestaan ee i achttiental weezen 7 meisjes en 11 jongens Als men rekening houdt met al de ellende al de ontbering die aan het verweesd worden oiet zeldeu voorafgingen rekening houdt met den koramervollen stryd dien de ou Iers dier kindertn streden als men niet vergeet hoe by sommigen de kiem van eea vroegtgdig sterven mee ter wereld werd gebracht eene kiem door geen wetenschap of zorgvolle liefde te vernietigen dan is het droevig cijfer in ver neiyking met de gegevens nog betrekkelyk gering 21 weezen 10 jongens en 11 meisje zyn na laoger of korter tijd in de verzorging der M atiehappy te zyn geweeirt vóór het voltooien binioer opvouding tot hunne betrekkingen of voogden teruggekeerd 192 weezen yo door de bemoeiingen der Maatschappy en hare comités op den gestelden leeftiid in deii rege het 18e jaar in onderscheidene betrekkmgen geplaatst zoodat zy in hun eigen onderhoud kuiineu voorzien Op dit oogenblik zyn er 26 12 meisjes en 14 jongens die in zoogenaamden leerdiem t zijnde iets verdienen hetgeen hun voor een doel tot een matig zakgeld wordt gegeven eu voor de rest tot bestrydiug van het kostgeld dient Waar de meisjes voor het meerendeel ot dienstboden worden opgeleid telt raen onder de knapen 2 toekomstige landbonweis 2 tuinlui 1 kleermaker 1 smid 1 machinist 1 papierwarker 1 bakker 2 slagers 1 winkelbediende en 2 zeelui 6 66 6 03 6 10 6 17 6 26 7 S0 1L60 18 20 1 46 1 66 8 02 8 09 8 16 12 08 12 40 8 48 10 80 10 82 Voorb 6 64 N dL dB 59 Z ZeRw6 08 Bl Kr 6 14 Zo M 6 19 10 41 In den regel moet de school tot het 14e jaar bezocht wordeu en waar de gelegenheid bestaat daarna de avond of herhaüngsschool Niet alleen op de Fröbel en zoogenaamde lagere scholen maar ook op de inriehtingen van M U L Vn middelbaar onderwas op normaal en ambacbtsscholdu zyn weezen geplaatst Niet slechts toch by hunne plaatsing en huisvebting wordt gelet op afkomst en behoeften maar ook by de bepaling vau het onderwys op nanleg en vermogens Men moet zegt het bestuur rekening houden met den iiidnidn on men O i a it ecu onrecht wanneer men knaap of meisje met b zanderen aenl niet in de gelegenheid stelt dien te ontwikkelen Het bestuur bestaat uit de heeren J Attema te Nym en jhr mr A Ë van Boelens van Eysinga te Leeuwarden Alexander Daniels te Amsterdam Nieuwe Heerengracht jhr H H A J de Geer te Doorn Joan H Schmitz te Amsterdam Plantage M W Scbeltema Ëz op cZandbergen te Amersfoort In de eergisteren te Dordrecht gehouden algemeene vergadering van de Zuidhollandsche gym nastiekonderwyzersvereen iging werden herkuzeu tot leden van het bestuur de heeren A B Meiliuk als voorzM r H J Steenbergen en G C Bareods e in de plaats der heeren S van Aken en J S G Disse welke laatste niet meer in aanmerking wilde komen gekozen de heeren W H Hepgevelt en J j Sone Rotterdam werd gekozen als plaats der volgende algemeene vergadering by gelegenheid waarvan het 20 jarig bestaan der vereenigiug feestelijk zal worden gevierd De vraag of de vereeniging zal toetreden tot den op te richten Bond van gymaastiekonderwyzers in Nederland besloot men afhankelyk te stellen vau den eisch dat de Bond alleen zal bestaan uit gewestelyke leden In een treurig proces is door het Hof van Appel te Brussel uitspraak gedaan Een vader en moeder wier huwelyk door echtscheiding ontbonden was betwistten elkaar hnn dood kind Het kind werd by de scheiding toegewezen aau de moeder op wier verzoek het huwelijk ontbonden werd Maar de vader kwam daartegen op eu terwyi het proces daarover hangende was stierf het kind Nu beweerde ieder der heide echf enooten het recht te hebben den kleine in eigen familiegraf te doen begraven De rechter besliste het proces ten gunste van de moeder en die uitspraak is thans ook in hooge beroep bevestigd Aan het politiebureau der derde sectie derde afdeeling Lauriergracht te Amsterdam is een behoorlyk onderteekende brief ontvangei waarin melding wordt gemaakt van eeu plan om op het St Nicolaasfeest weder evenals nu eenige aren geleden aan eenige voorname ingezetenen en autoriteiten te Amsterdam ontplofbare kistjes of pakjes te doen bezorgen De zaak is in onderzoek Ëeu bekend vuurwerkmaker daar ter stede ontving bezoek van een jongmensch met dookt r uiteriyk en gekleed met breinen dei isaison Hy verlangde te koopen 6 meter zeer ontplofbare lont Op de vraag van den vnorwerkmaker wat met die ontplofbare stof moest worden gedaan antwoordde hy dat hy daarmee veel zou verrichten dat de Duitsche socialisten lafbekken waren en hy toonen zou dit niet te zyn De man kreeg echter het gevaarlyke gi je niet en de vuurwerkmaker deed aangifte by de politie Gisteren werden door de Arr rechtbank de volgende vonnissen gewezen J V D 62 jaar arbeider te Bleiswyk wegens overtreding der hondenbelasting tot 3 boeten van 5 snbs 1 dag hechtenis voor iedere boete J B 48 jaar koopman te Bleiswyk wegens overtreding der hondenbelasting tot 2 boeten van 5 elk snbs 1 dag hechtenis voor elk der boeten G K 52 jaar arbeider te Bleiswyk wegens o ertreding der hondenbelasting tot 5 boele subs 1 dag hechtenis P B 47 jaar arbeider to Bleiswyk wegens overtreding der hondenbelasting tot 3 boeten van ƒ 5 snbs l dag hechtenis voor elke boete 9 40 9 47 9 64 10 1 10 10 lï 02 ifiS 11 48 8 40 8 10 4 46 4 66 6 02 6 09 7 07 7 17 7 84 7 31 7 37 9 86 9 44 SC 8 80 10 4 40 6 66 817 8 06 9 36 ff 7 06 ff ff ff 7 11 ff 7 20 ff 9 46 ff 7 86 ff 7 81 9 64 4 48 6 09 Ten slotte stond terecht J v W 21 jaar slager te Moercapelle onder aanklacht den 28 October aldaar den arbeider D De Knegt moedwillig met een bokegzer of eenig antloK voorwerp tegen bothoofd geslagen en bloedend verwond te hebben Uit de behandeling der laak blflkt dat den bekl verweten werd valacli kaart gespeeld te hebben in de herberg van lekeren v d Maat waajover hij in drift ontatitk Hel O M reqnireerde 14 dagen ge vangeniaatraf Uitipraak Dinsdag 12 December a s Op de Leldschestraat te Amsterdam viel gisterenmiddag een glazeuwasscher boven van eeu ladder Zwaar gewond werd hy van de straat opgenomen en per gaatfauistkar naar t ziekenhuis vervoerd Er bestaat weinig hoop op t behoud van het leven van den man In een groot hol b j Knozville Tennessee heeft men twee Sngelachen dood gevonden zy drongen in dat hol door by bet vervolgen v n een vos en stikten door do gassen die lich daar verzameld hadden Do Weeners kunnen op het oogenblik geen Pilsener bier drinken waarvan zy anders groote liefhebbers zgn De koffiehuis en hotelhouders hebben nameiyk wegens een willekeurige pry verhooging van dat bier door de brouwttTB besloten voorloopig geen Pilsener meer te schenken Eenige werklieden van de fabriek der firma De ïUrih en Cie te Rozendaal namen Vrydag plaats in het gebouwtje waarin de kalkovens zi h bevinden om daar hnn middagmaal te gebruiken Een van hen v O uit het naburige Kokfen by een van de ovens gezeten kreeg het toen deze getrokken werden te warm liep naar buiten aakte daar ineen en was een lyk De beroemde Engelsche natuurkundige Tyndall is overleden op 73 J6rigen leeftyd In 1820 in Ierland geboren werd hij na zyne studiën te Marburg en te Berlyn voltooid te hebben in 1853 tot hoogleeranr in de physica aan de Hoyal Institution te Londen benoemd Door zgde talryke onderzoekingen over de leer der warmte de voortplanting van het geluid en anAsre gewichtige physische vraagstukken verwierf Tyndall een eeret plaats onder de beoefenaars der natuurkundige wetenschappen De uitslag Kgoer wetenschappeiyke ondersoekiugen werd door den onvermoeiden geleerde die tot het laatst zyns levens werkzaam bleef in eene reeks van grootere en kleinere geschriften openbaar gemaakt Zondagnuddag half zes is in de Blasiusstraat Ko 68 te Amsterdam een hevigen brand ontstaan doordat oen kat een brandende petroleumlamp omwierp Na veel moeite was bet vuur tegen half zeven geblnsoht met het water uit zes Yechtkraanslaugen Het huis toebeboorende aan den beer Geele bewoond door de familie Pinta was verzekerd De bovenverdiepingen zyn geheel uitgebrand niemand bekwam verwondingen Op het aan de kade der Boompjes te Rotterdam in lossing liggende stoomschip Wiu8loe had gistermiddag eerst een klein ongeval plaats dat door eeu ernstig ongeluk gevolgd werd Omstreeks halfvier kreeg M J een bootwerker wonende op de Hoogstraat een balk terwyl deze in den strop hiug tegen den linkervoet tengevolge waarvan de man per rytuig naar het Ziekenhuis werd gebracht Nauwelijks had dit voorval plaats gegrepen of de bootwerker G F K van het Emmahoije kreeg eeu ketting tegen het hoofd Deze kwam zoo hard aan dat de man bewusteloos op het dek viel In dien toestand legde men hem op een brancard om hem naar het Ziekenhuis te vervoeren Hier aangekomen was K echter overleden Na deze ongelukken werd het werk aan boord der Winslae tydeiyk gestaakt De overledene laat een weduwe en twee kinderen na De jl Donderdagmiddag met de Hull boot te Ylissingen aangebrachte Russische landverhuizers met bestemming naar Amerika via Rotterdam hebben naar men aande Middel o Ct schryft heelwat teleurstellingen ondervonden alvorens ze de plaats van afvaart konden bereiken Voorzien van passagiersbiljetten naar NewTork vertrokken zy s avonds van dienzelfden dag per spoor naar Rozendaal waar ze by het overstappen terechtkwamen in een trein die hen in plaats vnt nnar Rotterdam naar Antwerpen voerde vtfor welke laatste haven ook emigranten bestenld waren A n de grenzen gekomen konden zy het Tsreischte politiebewys niet vertoouen zoodat zy in België niet werden toegelaten en de tferngreia moesten aanvaarden Vrydagavond kwamen de arme zwervers te Ylissingen weer aan waar zy door de directie van d Hullboot n voorzien werden van ligging en voedsel roor welke goede behandeling de arme kerels met tranen in de oogen dankten ZoAR ocfatend zetten zy hun onderbroken rei naar Rotterdam voort 7 Zy Neen Ik geef u van avond geen kns voor je me een verklaring hebt gegeven Ze hebben me vandaag verteld dat je met zestien verschillende meisjes geëngageerd ben geweest Hy Maar dat was voor ik nw engelachtig gelaat had gezien lieveling zy O zoo ja daar had ik niet aan gedacht kom dan maar hier Prov Staten van Z HoUand De stemlyst over het voorstel van den heer Yisaor was als volgt Voor 37 zynde de heeren Van Rees Blussé Sluiter Evers Oonrad Brouwer Rinkes Borger De Joncheere IJzermans Waldeck Van Vollenhoven Vnillant Yan Dissel Bos Van Stolk Van Hoboken Do Bie Loopnyt Op de Laak Van Houweninge Kley De Monchy Van Dam Van der Hoog Crena de Jongh Van Schaardenburg Overwater P Havelaar Rotterdam Neeb Van Bergen IJzendoorn i Jacob Blok Knytf Van Bylandt Snouck Hurgronje en H Molenaar Rotterdam Tegen 35 zynde de heeren Van Koyen Kemiuk Duynstee Van der Mandele Yermaes Van dor Litb Van Wichen Bevers De Kmyff Sweta Goedhart Van Haaften Klejn Roodzant Kerstens Van der Oudermeulen Bichon van IJselmonde Hein Van der Kemp C Molenaar Ridderkerk Seret Breesnee Scbuurbecque Boêye Vlielauder Goekoop Van Driel Van Rhemen Van Heemstra Van Weel De Vriesr Boonzajer Loefï De laBassecourCaau Korteweg eu Rodenburg De heer J P Havelaar Ridderkerk Was vertrokken vóór de stemming Afwezig waren 7 leden zynde de heeren DeLaat de Kanter Polak Daniels Kikkert Wittkampf S Muller Az Van Velzen en Van Slype Balteolandsch Overzicht De gewezen minister president Dupuy ie met 251 atemmen tot voorzitter der Fransche Kamer gekozen Op Brisson werden 213 Rtemmen uitgebracht Wij geven thans ieta meer van de rede waarmede Casitnir Périer zyn kabinet bj de Kamer inleidde Deze verklaring Inidde aldus De plicht der regeering is dnidelgk afgebakend door den uitslag der jongste verkiezingen Het Fransche volk heeft zijn afkeer betuigd van het reactionaire regeeringatelseï en zich verklaard voor de vryheid van geweten terwfll tevens alle theoretische beloften werden veroordeeld Wanneer de r eering de wenbchen wil vervullen welke de kiezers hebben uitgesproken dan moet zij er zonder hygedachten naar streven de democratische hervormingen te voltooien en tegenover de socialistische leerstellingen niet optreden met een minachtend stilzwygen maar met een krachtige en vruchtbare politiek van de daad De regeering is voornemens een billyker verdeeling der belastingen tot stand te brengen Q zal streven naar eene hervorming der directe belastingen zoodat ook het kapitaal in hoogere mate zal bijdr en tot de lasten welke het land moet dragen Herziening van het kadaster ondersteuning van het landbouwcrediet matige verhooging der successie rechten in de rechte lyn oprichting van onderatenningskasaen voor werklieden wijziging van de alcoholbelasting en ten slotte definitieve regeling vau de betrekkingen tusschen den staat en de Fransche Bank op den grondslag van het ontwerp dat reeds by de Kamer is ingediend ziedaar de hoofdzaken welke deze regeering tot stand hoopt te brengen Hetgeen door de vorige regeeringen op economisch gebied tot stand is gebracht zal door dit kabinet worden gehandhaafd Een wetsontwerp tot landbouwverzekering zal by de Kamer worden ingediend om de boeren te steunen in hun streven Elke poging tot be werking van de scheiding tusschen kerk en etaat zal de regeering bestreden tevens zal zij alles doen wat in haar vermogen s om voorstellen tot herziening der grondwet af te wijzen Dringend noodig daarentegen wordt een wetsontwerp geacht tot vereenvoudiging van de burgeriyke rechtsvordering opdat de rechtspleging sneller geschiedde en goedkooper i worde en een wet waarbg het recht van ver j eeniging en vergadering geregeld wordt In de buiteolandsohe staatkunde zullen alle partytwisten ter zyde worden gesteld de regeering zal steeds do waardigheid van bat Fransche volk handhaven Frankryk verlangt oprecht den vrede en stelt zich uitsluitend ten doel zfln rechten en belangen vooral wat ban del en ngverheid betreft in alle werelddeelen i te handhaven Alle volksvertegenwoordigers hebben dezelfde rechten maar de regeering zoo geen reden van bestaan en geen invloed hebben indien zy zich niet den steun kon verzekeren 1 van eene meerderheid in de Kamer welke bereid ia de zaak te dienen waaraan het mi nisterie zgne geheele kracht zal wyden t Ligt voor de hand dat de Duitache pers zich bezighoudt met de vraag of het nu werkeiyk tot een intrekking der Jezuïeteowet zal komen Dd Rykadag heeft dan alleen eeo wetgevenden macht natuuriyk behoudens het veto des keizers wanneer een ontwerp by hem is ingediend door den Bondsraad alle andere besluiten dia de Volksvertegenwoordiging neemt moeten eerst door dien Raad zyn goedgekeurd zullen ze krftcht i au wet hebben Nu schynt het echter dat de Bondsraad niet vanzias zal zyn om het besluit inzake de Jezuïetenwet goed te keuren De Köla hoopt en vertrouwt het Daarentegen wenscht de Frankf Zeit dat de Bondsraad handelen zal ijooform het besluit van den Ryksdag En wat de andere bladen betreft hun positie tegenover het Centrumvoorstel beslist natuuriyk ook over hun houding ten dezen Toch blyft het opmerkelyk dat een radicaal orgaan als de Frankf met zoo scherpe woorden de Jezufeten wet veroordeelt Terecht zegt se dat de nationale vertegenwoordiging gefeliciteerd moet met daad die opnienw een verdiend vonnis velt over een politiek welke den binnenlandschen vrede des ryka ten diepste heeft geschokt Db Jezuïeten wet was de eerste van een reeks gewelddaden van het Bismarck r imeut die achtereenvolgena den Jezuïet de g weerspannigen geestelyke en den aocialistischen arbeider alles tot heil van den Staat buiten het gemeene recht sloten om hem onschadelyk te maken Het gemeene recht verklaart bepaalde handelingen zonder aanzien des persoons voor strafwaardig dfl uitzonderings wetgeviog straft bepaalde categorieën van personen zonder aanzien van hun denkwyze of gedrag zy is de blootB negatie van den rechtstaat en dit te meer hoe duidelyker zy het voorzien heeftop onderdrukking v n intellectueele of politieke stroomingen Op de Jezuïeten wet volgden de Meiwetten toen kwam de verbanningawet tegen bestrafte geestelyken eo eindelyk kroondedesocialistenwet dit nationale gebouw Wanneer heden ten dage de anti Semieten om uitzonderings wetten t jgen de Joden roepen dan volgen zy schryft de ïFmnkf Ztg slechts oude voorbeelden na Het Jodendom zeggen ze is staatsgevaarlyk ergo moet het zyn rechten worden ontnomen opdat het geen schade rauer kan aanrichten Er ife nog aleohta een meerderheid noodig dia daarvoor haar votnm iu de weegschaal werpt en de zaak ia in orde Intusschen wat nu de beslissing van den Bondsraad aangaat in dezen zal alles afhangen van de stem der vertegenwoordigers van Pruisen zoodat de Ryksregeering nog tot het laatste oogenblik het helt in handen houdt Waarsclyulyk zal zy dat ook uiet loslaten vóór zy zekfjr weet dat het offer aan de Roomschen zooals zy het tenminste beschouwt vruchten zal opleveren Bepaalde zekerheid schyut zy daarvoor nog lang niet te bezitten want voortdurend wordt èn met het Centrum èn met de Polen yverig onderhandeld over het ateunen der tabaksbelasting die by de openbare meening steeds feller bestryding vindt Aan de Polen ia toegezegd dat ter bolooniug voor die hulp een keizerlyk bealnit zal worden uitgevaardigd waarby het onderwys op de scholen in de provincie Posen weer in de Poolache taal zal worden toegelaten Men zal er spoedig meer van hooren Het comité der oudsten in den Ryksdag heeft bepaald dat de financieele hervormingsplannen van den minister Miquel na de belastingontwerpen dus niet vóór Januari aan de orde gesteld zullen worden Heden begint de behandeling van het ontwerp tot invoering van het kwitantiezegel onmiddellyk daarna komen de tabaksbelasting en de handelpverdra gen met Spanje Rumenië en Servië Het wynbel stingontwerp zal zeker niet vóór Kerstmis aan de orde kunnen komen Admiraal De Mello heeft nu beslist tegengesproken dat de omwentelingsparty in Brazilië de monarchie wil herstellen Op eene uitnoodiging van de New York Herald schreef hy aan dat blad Ik heb het vaste en onwrikbare voornemenom zooals ik in rayn laatste manifest hebaangekondigd een republikeinscbe conatitutioneele regeering te vestigen eene regeeringdie door Peixoto vernietigd is den nationalenvrede in alle staten van Brazilië te bevorderenen een burgeriyke regeering in de plaats testellen van het militaire schrik be wind dat doorden tegenwoordigen dictator ia ingevoerd endat groote rampen over de natie zal brengen Alle geruchten omtrent myu monarchaleplannen zyn volkometi vBl3ch i i i p Kantongerecbt te Gouda Zitting van Woensdag 6 December 1893 De volgende personen zyn veroordeeld wegens Op de mnrk t neerzetten van een bandkar waarop ton varkoop waren zflu nitgestald zonder dat die plaats hem dbor den markt meester was aangewezeit F van D te Rotterdam tot f 3 of 1 dag hechtenis Visschery overtredingen M vau der M en G van der W beiden t Gouda ieder tot f 2 of 2 dagen hechtenis D B te Gouda tot f 1 of 2 dagen hechtenis Als spoorwegreiziger niet in hei bezit zgn van een behoorlgk plaatabewgs A J S en W G 8 beiden te Rotterdam ieder tot f 0 50 of 1 dag hechtenis In den winkel voorhanden hebben van niet geykte of afgekeurde maten en gewichten H ds F en J K te Reenwgk en J B ta Lange Rnigeweide ieder tot f 0 50 of 1 dag hechtenis M N te Éeenwflk tot f 1 of 2 dagen hechtenis A de B te Waddingsveen en J J te Lange Rmgeweide beiden tot 2 X f 0 50 of 1 dag hechtenis voor elke boete M van D te Waddingsveen tot 4 X f 0 50 of 1 dag hechtenis voor elke boete B G H te Reenwgk tot 5 X f O 50 of I dag hechtenis voor elke boete G D en J M te Hekendorp en 6 P te Waddingsveen allen ontslagen van rechtsvervolging Oflenbare dronkenschap by Ie herhaling 2 maal gepleegd C J van der G te Gouda TVydstraat tot 2 X f 10 of 3 dagen hjchtenis voor elke boete Openbare dronkenschap bij 2e herhaling J S te Gouderak tot 3 dagen hechtenis Openbare dronkenschap W G Karnemelkslcot J van der L Bnutyo D M 6 Groeneweg en H de B Zegwaard allen tot i l of 2 dagen hechtenis Allen zyn tevens veroordeeld in de kosten verhnalbaar by lyfsdwang L van 05 Ai £ 73 73 Beurs van Amsterdam S DECEUBEB slotkoor ssy 10 Vor kn 88 97 lOi 78 l Vs 64 V 95 96 98 108 88 78 3 S7 y 984 98 99 670 670 100 86 loo 1 09 1 91 101 100 183 98 31 97 Vfu IM 101 Vi 60 188 ISSV 69 69 108 1801 10 107 n 93 108 136 188 IIV 09 SI 86 6 16 i lOSVi 102 87 63 = 100 99 114 116 Ï7 106 ï 10S 8SV 87 i 1Ö3V 9 V NBUiKUsn Cert Ned W S dito dito dito S dito dito dito 8 HonoiR OM Gondl 1881 88 1 Italib Inflchrijving 1862 81 6 OosTBH OU iu papier 1868 6 dito in silver 1S6B 6 Portugal Oblig mat ticket 3 dito dito 8 RusLANu Obl Oost Se Serie 6 dito Glaeous 1880 4 ditobüSoths l88 4 dito bii Hope 1888 90 4 dito in goud leen 1888 6 dito dito elito 1884 S Sfasje Perpet lohuU 1881 4 TUBMIJ Gcpr Oonv laen 1890 4 Gec loeoing Borie D fieo ièaniDK aerie C ZdidAfu Bep t c v obl 189 Msxioo Obl Buit Soh 1890 6 Vbhszoela Obl 4 onbep 1881 Amstesdam Obligatien 1861 8Vi RoTiianAM Steil leen 1886 SVt NSD N Afr Handelav asud Ateudib Tali Mjj CertiSoaten Düii MsatBchappi dito Arnh Hypotheekb pandbr 4 Call Mij der Voratenl aand s Or Hypolheekb psudbr 4 Nedorlandsche bank sand Ned HandelmBalaoh dito N W il Pac Hyp b pandbr I Rott Hypotbeekb pandbr 4 0tr Hypotheekb dito 4 OoBTBKB Ooat Hong bank aand RU3L Hypotheekbank pandb i r Ahsbika £ quit hypoth psudb 6 48 186 60 Maiw L G Pr Lien eert 6 Nbd Holl IJ Spoorw Mi aand Mij tot Eipl ï 8t Spw aand Ned Ind Spoorwegm aand Ned Zuid Afrik Spm aand 6 lUto dito dito 1891 dito 5 ItAMB Spoorwl 1887 89 A Eobl 3i Zuid Ital Spwmij A H obl S PoLBN Warschau Weenen aaad 4 Rusi Of Buaa Spw Mij asnd SBsltlaoba dito aand l l 9 Faatowa dito aand 6 Iwang Dombr dito aand 5 Kursk Cb An ir Sp kap aand i liOBOWo Sewaat Sp Mij oblig 5 Orel Vitebsk dito oblig 5 ZuidWoat dito and t iKto dito oblig 4 ll l 98 18 108t 81 681 16 AMEMiiA Oont P c Sp Mij obl 6 Ohio North W pr C v aand dito dito Win St Peter obl 7 Denver Bio Gr Spm eert v a Illinois Central obl in goud 4 Louis i NashvilleCert ï aand Meiioo N Spw Mij lehyp o 6 Mias KansBB v 4 pot pret aand N York Ontario West aand dito Fenns Ohio oblig 6 Oregon Calif Ie hvp in goud St Paul Minn Maoit ebl 7 Un Pao Hootdlijn oblig 8 dito dito Line Col Ie hyp O 5 Camaoa Cao South Cert v aand Vbs 0 Ballw Na lo h d 0 O Amsterd Omnibus Mij aand Botterd TramwegMaats aand Nbd Stad Amsterdam aand 3 Stad Botterds m aand 3 j BILOIB Stad Antverpenl887 2 i Stad Bruaael 1886 Vj luf HONO Theisa Begullr Oesellacli 4 OOBTBKK StsaUleening 1860 5 K K Ooit B Cr 1880 3 SCANJE Stad Madrid 3 1868 Nbo Ver Bez Hyp SpoW oert 6