Goudsche Courant, donderdag 7 december 1893

No es8i 3Sste Jaargang Vrydag 8 December 1893 fiOIIMM tOIMlVT IXieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken ADVERTENTIËN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Cefnteni iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd De Uitgave dejipr Courant geschiedt dagelijks met uitMndering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maenden is ƒ 1 86 franco prapost ƒ 1 70 C r Afzonderlijke Nommers VU F CENTEN Fiibrihaiiteii Kiiiepelicn dl llolni Zeist llutleveranclcrs öj i Snelporsdrnk laa A BïUllMAll Zoo Waterget dQn Hoog Laag Hoog l 3 Om 18 StpSO 1 66 6 48 2 18 6 06 30 6 82 2 47 6 84 8 04 S88 418 4 60 6 S0 6 66 8 21 7 18 7 81 8B 7 48 8 08 4 81 8 26 6 10 9 OB Donderd 7 Vrijd 8 Zaterd 9 Zond 10 Uaaiid oll DinKi 1 Wotiild 18 8 46 Zon Opg Ondfrg 7 B8 3 4 6 SpringtU 10 Deo Haftn 8 06 8 44 8 10 8 46 8 18 3 48 8 18 8 B3 7 81M2 88 A 8 42 8 10 9 46 8 BS NM 10 88 4 68 11 09 6 18 11 SS 7 16 18 U BO 8 SI ADVERTENTIËN STEENKOLEN In LOSSING eeae MAAUMMa f ike UBOFE BIES SAGEELKOLEN gedarende de LOSSING tot 65 Gents per Mad k z k vrg te huis Aanbevelend TtffiFSINGlL P 80 PRIHA ANMIET KOIEN f i 40 per M KLEINE STÜKJKB Oouda 7 Deo 93 Dordrecht STEKDS VOORRADIG Coperw BalkeD bez en beh Pitch Pine Balken en prima Delen Oregon Pine Balken en Pelen gesch en gepl Delen Plaatliout BUenB Juffers Kolder Sparren enz enz HM XiAOB PBlJZEN aiai W J en Lion Bütz NIËUWENDUK bij den Dain 241 AMSTERDAM Op WOENSDAG DONDERDAG en VRIJDAG te CONSULTEEREN Markt 134 Gouda E jaJRXJa Compleete Tandheelkundige Inrichting OAAiVSS Frjiiteiiips TB PARIJ S Zenden gratis ei franco het praohUg geiUuBtreerd lODE ALBUI met nederlandschen of franschen tekst bevattende de afbeeldingen der laatst uitgekomen modellen Toor het Winterseizoen van kleederen boeden enz voor heeren damea m kinderen op gefrankeerde aanvraag aan I JULES ALUZOT C PARIJS Stalen nn zUden vollen en katoenen toffen laken eqz enz worden eveneens flnmco toegetonden dooh men gelieve daarToor de oorten op te geven en ongeveer de prUzen te bepalen Dit album bevat tevens de inlichtingen welke voor de goede en prompte uitvoeringen dar bestellingen benoodigdzUn BattUingm van 35 jrancs en hooger worden met eene verhooging van 5 0 0 fniict muM ntrlloan Mommde ncMtn m alle piMUtH nm Ktderland aan hult btiorgd De Uanten hebben geene formaliteitentoor de Inklaring of andersints te vervullen duir ons riaxpidltlêliult ti Houniaal Koord BnOani daarmede belaaUs I m HAMBUEGEE GELDLOTEEU 110 000 oHglneele loten = SO iOO prijxen W Meer dan de helft dezer loten moeten dus met een pr js uitkomen UITTREKSEL uit het Trekkingsplan De hoofdprys bedrai t t gelukkigst geval ev 500 000 Mark Het werkelijke voordeel der Hambnrger Lotery tegenovei andere klaesenloteryen bestaat daarin dat in Hamburg geen nieten worden getrokken leder bezitter van een lot heeft dus kans tot op den taatsteo trekkingsdug In het gelukkigste ge al bedraagt de HOOFDPRIJS ev 500 000 Mark Nevenntaande tabel geeft een overzicht van de byzoadere iodeeling der hoofdpryzen AUe 55 400 prijzen worden in 7 spoedig op elkander volgende klasaennitgeloot en contant betaald Het offieieele trekkingsplan hetwelk wy by ieder lot gratia bijvoegen bevat een joiste opgave der prezen welke in iedere afdeeling uitloten en tevens hoeveel voor iede e afdeeling mout worden toegezonden In tbyzonder zyn de hooge pryzen als volgt De Prya der origineele loten ia wettelyk vaatgeateld en bedraagt voor de Ie trekkiugsklasse NC f 350 voor geheele origiaeele loten f 1 76 n halve n h f 0 90 0 kwart M 300 000 200 000 100 000 75 000 70 000 65 000 60 000 55 000 50 00j0 40 000 20 000 15 000 10 000 5 000 3 000 2 000 1 500 1 000 500 M 300 200 127 100 etc 1 h a 1 i 1 i 1 1 il 2 i I il 5 i 3 a 26 k 56 a 106 il 253 il 6ï t 756 il 11237 il 2941 i 160 148 Na ontvangat van dit bedrag in Hollaudsch bankpapier postzegels of poatwiaael zenden wy de origineele loten met officieel trekkingsplan Indien iemand het trekkingsplan niet mocht aanstaan zyn wy bereid vóór het begin der trekking de origineele loten terug te nemen en het daarvoor gezonden bedrag oumiddellyk terug te zenden Wg kunnen dit des te eerder daar wy overtuigd zyn dat iedere ontvanger de uitmuntende eo kanaryke indeeling van het trekkingsplan zal erkennen De offieieele trekkingslysten zenden wy direct na iedere trekking Om alle beatelUngen zorgvuldig te kunnen uitvoeren verzoeken wy Ü die ten spoedigste te zenden iti elk geval echter vóór 20 t i GI illltli it a s op welker dag de Trekking begint Hoofdloterij Bureau ISEUTHAL Co Hamburg Alle 55 40Q prjjzen bedragen te zamen 10 45 2 420 Mk N B De Hamburger Geldlotei y bestaat reeds ruim honderd jaar en begint 2 maal per jaar opnieuw Onze firma behoort tot de oudste Hoofdlotery Bareaux Reeds vaak waren wy in de aangename gelegenheid groote Hoofdprjjzen ook naar Nederland te kunnen zenden In de laatste zeven jaar hadden wy het byzondeie genoegen onderstaande Hoofdpryzen aan onze klanten contant uit te betalen M 300 000 op No 51083 getr d 14 Mei 1891 M 200 000 32219 4 Nov 1837 M 200 000 23963 23 Oct 1891 M 100 000 61038 29 Apr 1889 M 75 000 23355 2 1890 M 75 000 12106 12 Oct 1893 M 75 000 65810 3 1890 M 60 000 45724 24 1890 M 55 000 46613 12 Jan 1888 M 50 000 65159 13 Dec 1888 M 50 000 79478 5 Jan 1893 M 30 000 9910 26 Oct 1888 en bovendien verscheidene pryzen ï M 15 000 10 000 5000 3000 2000 etc Hederlandsche Stoomboot llaalschappij De Stoomachepen BOLLkSD kapt J 8MIDT en BATA riEB kapt J 8AUEB vertrekken eiken Dinsdag en Zaterdag Voor vracht of passage vervoege men isich bg de Cargadoors der Maatschappy Boompjes 72 te Itotterdam De StoomBChepeq lossen te Brewersquay de markt van Boter en Kaaste Londen UI f de Vïctoriai ron f e Oberlahnsfein by Ems Tafeldrank Van h£ pnwklykejfu s c erjvecfer ane e i Maatschappij tot Exploitatie der Victoria Bron te Oberlahnstein Gevestig d te Uotlerdam Zuidblaak 8 KRAEPELIEN fc HOLM S Eïikel CaGaei wlm JMr M fieneM en Scleilundigei B kr met Gouden en Zilveren lediHles oedisaam Versterkend en Aangenaam van Smaak Met melk gekookt leer aan te bevelen voor dagelljksab gebnik ty Underen swakke personea en klierachtige gestellen Het water toebereid is zy als eiieeskrachtige drank oitstekeed bij diarrliée ook voor saigeungen en kleine kiiiderea i e echte Eikel Cacao van Krae iel cn Holm ii alom Tprkrijgbiiar ia j vierkaute bassen van Kgr f 1 70 u Kgi iifO K eu s Kgr ii f0 0 voonnen van Etiquet waarop neveuataand fabrieksmerk en lie hnndteekenins van de fabrlk mteu 5l f ïjMEI KI irN M IKILJI I KIS Prijstrekking 20 en 21 Decemb 500 000 Maik als hoofdprys in bet gelukkigst geval biedt de nieuwste groote Geldverlotiag dis door de llooge Ke eering van liamburg goedgekeurd en gewaarborgd is De voordoelign inrichting van het iiieuwa plan bestaat daarin dat in don loop van fllechls weinige ninandea in 7 verlotirgen vaa UOOOO loten 55400 prijzen bedragende 10 452 426 Mark ter volledige beaUsBing zullen komen daaronder kHq kapitale prijtea van eventueel 500000 Hark bij uitnemendhoid echtor Iprii a M 300 000 S prijzen a M 16000 1 prijs il M 200 000 26 prijzen a M 10000 1 prijs a M 100 000 66 prijzen ü M 6000 3 prijzenÜM 76 000 106 prijzen M 8000 1 jrij8 ïiM 70 000 253 prijzen a M 3000 Iprgs iM 66 000 6 prijzou il M 1600 1 prijs ilM 60 000 766 prijzen ïiM 1000 1 prijs ÜM 66 000 1237 prijzen è ld 00 2 prijzen a M 60 000 33960 prijzoD ÜM 148 1 prijs aM 40 000 lS991prüseniM300 200 SprijzenaM 20 000 l60 127 lOO 9 67 40 aO De anustnande eerato prijatrokktng dewjr groote door den Slnat gewaarborgde GeltiverloUng vau ambtswoge bepaald plaats te hebben op den 20 ea aiüECKMBEIle ü on kost hiervoor 1 g fhööl orig lot alüohta M 6 of 3 BÜ 1 half 0 H I H I SO 1 kwart lï s 0 tugen inzeutling vau hot budrag in bankpapier of por postwissel Alld commisaiea worden onmiddell k met de grootste zorgvuldigheid uitgevoerd en ieder speler ontvangt van ooa do met bet wapen van düu Staat voorsiene Origitieele Loten zelf in handen Bij leilure b otelling tvordt hot veroiaofate ollicieele plan waaruit de Tordoeling der prljzon op de verschillende klassen als ook de betreffende itilfggolden to vcrnemon ia gratia bygevoegd en zonden wij aan onze BeKUnstigera onaangevraagd na elke trekking de offieieele lasten De uitbetaling dor priJ7en geschiedt stooda prompt onder waarborg vaii den Staat m kan door directe toezending of ook naar verkiezing der Betaügliehbeiideii in alle grootere pt ataea vaii Ncd rland bowtjrkatalligd worden Ona debiot is steeda door het geluk begunatigd en on ler vele andere aar zieuiijko prijzeo hebben wij meermalen volgena offieieele bewijzen de eerste Koofdtreffera verkregen en onze Begunstigera aelf uitbotflBld o a Mark SSU tOO 100 000 60 000 60 000 40 000 euz Hot is te voorzien dal bij deze op den heehtsten grondslag geTcatigdu oudiirouining van alle kanten op eene zeer workfatoe deelneming bepavld kan worden gerekond men gelieve derhalve wegens de reoda ophanden zynde trekking alle orders ten spoedigste rechtatrejdks te zenden nnu KAÜFMANJV SIMON Bankiera en Geldwie laar te HAMBÜKO P S Hiormc de danken wij voor bet vortiouwon oua tot liicirtoe guaclionke eu duur wg bij bet begin der uieuwa verloting tor dealneming inviteeren zulten wij ook voor bet vervolg bemoeid zijn door eeu stipte en redele bedie ning de tevredenheid van onze geëerde Be gunatigors te verwerven Een ware Schal voor de ongulnkkige slachtoffers der ZelfbevlekVing Onanie en geheime uitspattingen is het beroemde werk Z Dr Retail s li LFUËWAKIi G HoUandsche uitgave met 27 afb Prga 2 gulden Ieder die aan de rersohnkkelyke gevolgeu van dese ondeugd lydt moet het lezen de oprechte leermg die het geeft redt laarl ka duizend van een zekeren dood Te verkrygen by hetVerlaga Magazin te Leipzig Neumarkt 34 franco tegen inzending van het bedrag pok in postzegels en in eiken boekhandel in Holland FEAÏTSCÏÏE STOOMVEEVEEU Gbemischc en Zwitsersche Wasseherij Qebreveteerd door Z M den Koning der Belgen il Oppenbelmer Hotterdam Specialiteit voor het stoomen en verren van alle Heerenen üameskleedingstnkken ook alle soorten Meubelen Ledikantgordynen Tafelkleeden Trypen met nieuve patronen geperst Kwasten Garnituren Neteldoek TuUes Santen Veeren enz Alle goederen kannen in elkander bleven en worden onschadelgk voor de gezondheid bewerkt Goederen kunnen in 4 dagen afgeleverd worden AGENT voor Gouda en Omstreken A VAN OS Az Kleiweg A No 73 BINNENLAND GOUDA 7 December 1893 Het onderacheidingateeken voor lÖjareii Nederlandachen dienst als officier is o a uitgereikt aan den In Luit J C Kros van het 2 r en aan den In luit N D de Biflder van het 46 reg io nterie Donderdag 14 Dec a heeft deSdeabonnempptsvoorstelUng plaats in de Sociëteit Ons Genoden Opgevoerd wordt het Tooneelapcl Dpra iü b bedryven door het gezelschap van den TivoHScftbtjwburg Daarïa treden op de dames van Korlaar G Poolman ras Westerhoven BoasiugSablai rotröS M SttWh en Sngdera en de bh Roija rda Jan 0 de Vos van Warraelo A Faaaseii Erfmann v d Heuvel Holkers en Vermaei Dinsdag 12 Dec a a zal ftls spreker ia eene openbare vergadering van de Afd Gouda van de Nederl Protestantenbond optreden d WelEerw Heer Kielatra pred bij deDoopagez gemeente te Middelburg Deze vergadering is voor niet leden toegankel k Woensdu 13 Pee heeft in hetjsgl van Jbc an Huis te MoorcErecht een gnJofê nhtionale biijartwedatryd plaats Prijs 50 en premie 30 Aanvang s morgens 12 uur Te Ameide komen weder verscheidene gevallen van influenza voor meestal in lichten g ad bfl sommige Igdera vergezeld vau pgn in de keel De b rooting van ontvangaten en uitgaven der gemeente Ammerstol voor 1894 is door Gedeputeerde Staten goedgekeurd iu ontvangst en uitgaaf tot een bedrag van 6831 55 Te Moordrecht doen zich eenige gevallen van influenza voor De ziekte is niet van ern atigen aard Het veïgrooten en schilderen van de flstent te Haastrecht is aangenomen door de heeren J Jansen en G Jungeling voor 93 gulden De flma Verloop en Co te Oadewater heeft in de laatste weken zoovele schepen met lynzaad laten aanvoeren dat eigen bergplaatsen ontoereikend waren en men het in gehuurde FEVILLETOIV De Qeïieime Bezoeker Naar het BuiUch W tiet is miHohieo even dwaaa iemand er een verwijt van te naken dat hig eon gewicht van een bouderd kilo maar niet zoo met eenu hand kaa opheffen Nu wa kobien ver met zulke opmerkingen Recht en onrecht booren tegenwoordig hier niet meer thuis belooDiDg eu beatraffing dienen op te houden Toch Dt t allea blijft maar voor een die naar geeat en tiohaam zwakker ia dan zyne natuurgenoDten moest men een milder oordeel vellen en een weinig meer medelijden betoonen Sn wat blijft er dan overig voor de oosohuldig bij dë zaak betrokkenen wanneer het medeleden voor zulke deugnieten wordt miabruiktP De eer en achting beide Wat gaat daar boveaP Nu ja dat mankeerde er nog aan De woorden van Frae gingen verloren in een oDreritaanbaar gebrom HUds had den juiateo anaar bjj hsïen broeder doen trillen Zij maakte van deze gelegenheid gebruik en vatte met teederheid zyo arm Zie jo Frana ging zij voort er beataat zoo u groot onderscheid tnswhea hem die allea behouden en hem die alles byDa Torloren heeft Het is een geaohenk des hemels waaneer we gelukkigef zgn dan anderen maat juiat daarom past bM niet zoo egoïstisob te handelen Zeg nu maar wat je eigenlek trilt Van ooifra pahtiizeD moest opbergen De firma rekent atellig in den a s winter door gebrek aafi hooi op grootea aftrek van lynkoeken Zoodoende hebben de werklieden aan ha r fabriek uitzicht op veel en lang werk Za rdagmiddag is het 10 arig zoontje va i J Mulder te Waddinxveen aan cholera asiatica overleden Binnen een paar uren was het kind gezond en dood By kon besluit ia de heer G J Sprayt op verzoek ontslagen als ntitaris te Ouderkerk o d IJsel j l trad te Boskoop in eerste nuts vergadering van dezen winter op du heer M van Kleeff uit Leiden Spreker had tok onderwerp van zyn lezing Noodlot vait L Couperus Na op uitnemende wgze den inhoud van dezen roman weergegeven te hebben ging spreker over tot een beachouwiaf van de waarde en de beteekenis van dit werk Van het begin tot het einde werd spreker met onverdeelde aandacht gevolgd zoodat hy den welverdienden lof der vergadering iuoogsttc Na de pauze droeg de heer Van Kleeff een gedicht voor van Spoor getiteld Herodias Ook thans wist spreker de aandacht zyoer hoorders te Iweiwu De voorxltiet bm H den apreker den dank der vergadering en was zeker de tolk wel van allen toen hy den spreker toeriep een welgemeend tot weerzieus Te Vlist kometi reeds veel gevallen van influenza voor zelfs in één huisgezin treft men vyf lijders aan Tegen over de gasfabriek aan den Lagen dyk te Kralingen stortte gisterenavond een paard gespannen voor een geladen vrachtwf en in een drie meter diepe opgraving De voerman kwam onder den wagen terecht eu werd met veel inspanning door toegesnelde werklieden daaronder uit gehaald en by de portier van de fabriek binnengedragen Later werd de man die deerlyk gekwetst waa onder geleide van de politie naar zyne woning gebracht Zekere vau Lindook opzichter op het werk van den Maasmond gestationeerd te Herpt had jl Zondagavond van Nederhemert komende het ongeluk blykbaar door de duisternis misleid in eene sloot te vallen waaruit men hem des morgens levenloos ophaalde De man miste sedert jaren een zyner armen en heeft zich gen dat weet ge ben ik niet gediend Ik wou uw vergeving uw broederlijke hulp Voor hem P Nooit I Maar ala bij een ander ia geworden De jaren veranderen toch een mensch heel wat Bij een ander ja maar ten opzichte van hem nooit Maar waarvoor winden wij ons tooh zoo op Laten wa over andere zaken spreken Zoo gemakkelijk Het Hilda xich niet van haar stuk brengen Ge stelt je nog altyd don liohtzinnigen eleganten hoogmoedigen ofBoier voor Deuk eens een ander beeld een zieken door ellende moedeloos geworden man Kan zoo iets je medeleden niut opwekken P Zoo is dat een teekening uwer fantasie P De mqne ziet er andere uit Daar üt er een bij een champagneflesoh en drinkt op de gezondheid van EÜa lief zusje die alles betaalt O Frans ge dwaalt I Ik kan je bet tegendeel bewezen Qe kunt je die moeite wel apai en Een enkel woord Ik wil bet niet hooren Verstaat geP Eens voor altijd ik wü aiet Maar ge kont me toch niet verhinderen Dwaasheden te begaan Neen doe wat je wilt maar laat mq buiten spel Het ia zeer gemakkelijk je ooren diobt te stoppen als er om hulp wordt geroepen zeer gemakkelijk de banden des hloeds als verbroken te verklaren AU ge me nu niet erg boos wensCht te maken zwijg dan viol hij in op oen toon die bewees dat fajj het terdeeg meende I zelv n ofschoon de sloot niet zooveel watfr ield niet kunnen redden Door het O M bg dearrondissementerecht bank te s Boach is mede appèl aangeteekend van het vonnis ini zake deh moord op wachtmeester Hoekman te Osch waarby G v Gelder werd veroordeeld tot eene levenslange eu A V Berkuni tot eene vyftienjarige gevangenisstraf en door hetzelfde O M is appèl aan geteekend vjin hetzelfde vonnis waarby J en G de Bie werden vrygesprokan Sedert aenlge dagen zyn te Amaterdam valsche muntbiljetten in omloop Ze zyn vaude echte te onderscheiden door eene meer blauwatint voorts dragen zy het jaartal 1892 1 met de handteekening Beaufort als ministervan financiën in welk jaar de heer Piersoiireeds als zoodanig was opgetreden Eindelykontbreekt het watermerk ü D Gisterenavond werd te Arnhem aaugehoudeu eeu zekere L Heinze die onder den naam van Muller in de Nieuwstraat aldaar woonde en wiens uitlevering door de Duitsche regeering wab aangevraagd wegens valschheid in geschrifte waardoor hy zich een vry aanzien lyk bedrag had toegeëigend Te New York staat een aS jffrige Trouw terecht wegens het vermoorden van haren zesden man Deze ia de eenige van hare misdaden die bewezen kan worden maar men acht het zeker dat de slechte vrouw die met allerlei tandloopers en slecht volk in betrekking stond een aantal andere moorden heeft gepleegd o a op hare eerste vyf mannen Mie allen geheimzinnig verdwenen zyn op haren stiefzoon een idioot op een kruier en op twee vrouwen die zy by zich in huis bad gelokt Naar de Tet verneemt worden erpogiog n aangewend om in den winter van 1894 in den alsdan voltooiden nieuwen Stadsschocwburg te Amsterdam een reeks Hoogduitsch i opera voorstellingen te geveu Reeds zou zich eene commissie ran voortbereiding onledi houden om die pogingen een vasten vorm te geven waaromtrent binnen korten tyk nadcro gegevens zondeu worden bekend gemaakt De brood bak kersfirma De Jong te Amatir dam heeft 5000 brooden ter beschikking dei Amsterdamache werkloozen gesteld Docb ook Hilda bad zioh opgewonden het was nu aiet enkel meer een bede ze zocht usar scherper wapecfl Ge spreekt maar vun je zelf dat je zoo gauw hoos wordt maar het ach nt je niet eens te kunnen schelen dat ook ik het op je ben Dfit zou inderdaad merkwaardig zijn En dan stappen kon doen die Nu wat kunt ge dan doon P Ik kon er je aan herinneren dat go my niet kwalgk kunt nemen aU ik je hulp inriep Het waa mij niet om materieele hulp van je zijde te doen want ge zult me moeten toegeven dat ik wat het geldelijke aangaat uwe hulp niet behoef Uw vermogen P vroeg hy birsoh maar toch op apotteuden toon Daar behoef je niets made te dreigen Ge kunt er over beschikken wanneer je wilt Het is mij goed wanneer je het er uit neemt ik bob in dien geest al eena met myn vrouw geaproken Ge zuU natuurlijk moeten wachten tot bet los komt en kunt het dan opmaken ik zal u niet in den weg staan Hebt go dan indertijd dat we lamon zijn geweest zocveel aanleg bij my ontdekt om de boel maar op te maken Ik meen dat mou zonder zich ongerust te moeten maken my een groote som geldt beat kan toevertrouwen Hm naar mijn idee deedt ge verstandiger vrijwillifc een curator te kiezen Daarvoor was best een geschikt man te vinden maar ik weet nog niet of ge mgn raad on myn voorbeeld zoudt willen volgen wat mij het verkieslqkate voorkomt Wit men mig dan met geweld uit dit huii kebbeD f Onder de knrgasten en iiiwo ers van Merau werd dezer dagen b strooibiljet de volgende proclamatie verspreid ÏB t helang hunner gezondheid wordt ann alle heeren te Merau beleefd verzoohi by t gnoeten den hoed niet af te nemen m iar op militaire wyze te salaeeren De dames zullen dezen groet als ev o beleefd en vriendelyk beschouwen Meran in Tyrol wioterverblyt voor borstzieken en zwakke gestellen is de plaats van waar deze beweging vóór eenige jaren uitging en zal daarvan zyn we overtuigd de goede zaak ten slotte doen zegevieren als men er maar volhardt met de propaganda Staten QeaerMl Twebok Kaui Zitting an Woensdag 6 Dec 1893 De kamer nam in den aanvang der zitting eenige kleine ontwerpen aan By dat op de suiker accyns outatond een kort maar vinnig debat over de eenigszina overhaaste wjj c waarop het aan de orde was gesteld hetgeen echter niet belette dat het aangenomen werd De heeren Mees en Bahlmann zetten daarna de algemeeue begrootingsdebatten voort Noch over de grenzen der Btaatabemoeiing nocb over de financiën brachten zy nieuw licht l e eerste waarschuwde tegen uitsetting d nitgaveu de tweede maande insgelyhs aan tot voorzichtigheid Ook de ministers brachten natiiurljjk geen nieuwe gezichtspunten De heereu Van Tienhoven en Tak bepaalden zich tot algemeenheden en rekenden op den verderen steun der kamer als zy hun programma hun werkplan wilden uitvoeren De heer Pieraou was optimist als altyd oudanka den tegenvaller der vermogensbelasting De directe belastingen zullen van zelf dwingen tot beperking der uitgaven daar zy iu verband staan met de algemeene welvaart De heeren Rutgers Beaufort en Heemskerk repliceerden doch het debat liep nog niet af en moet in een avondzitting ten einde worden gebracht De avond was natuurlyk aan verdere replieken gewyd ieder handhaafde zijn byzonder standpunt Hoofdstuk l Hnis der Koningin en II Hooge colleges werden zonder stemming aangenomen Heden boitenl zaken Eeestb KAiusa Zitting van Woensdag ti Dec 1893 I Da Voorzitter herdacht den overleden hetr van Boyen en deed mededeeling van ingekomen atukkeu Aan den heer Fokker werd verlof verleend de Regeering te interpelleeren over de Marinehaven en Marineslois te Vliaaingen A s Vrydï weder zitting vroeg zij bitier Sprookjes Wie jaagt u dan wegP Niemand hier en gy zyt en hierby klonk zgn atem weeker het eerata meiije dat het kwil neemt om ten huwelijk gevraagd te worden Had ik dat gewild dan had ik het l lang kunnen doen dat weet ge Juiat zoo heb il ook geredeneerd tot bet andereia geworden Ziet ge Hilda bet ia me zwur genoeg gevallen dat gy uw leven to6 eenzaan styt Nu ik behoef je niet veel meer te ze ea alles watge my voor de voeten wierpt zou ik je met iutarestkunufu teruggeven Denk nu eens over alles na I Dag Hilda tlij keerde zich om ten inde nog ee s naui Qestallen te waudelen OvorioUig zei Hilda ala ze aliecfl ae Ja het waa aoo Meinhaird had hgt eqhte woord gevonden Overtollig zei zd nogmaals met bitterheid All kunnen me missen Neen een rekent op me voor Wilhelm kan ik nog wat zijn Zy dacht er niet moer aan toen ze twee dagea later over het marktplein liep dat het oude deel der s ad scheidde van het nieuwe gedeelte Voor den arme in het jachthuis deed zy nü een dubbele tocht B y haar morgenbezoek lud zij hem peer lijdend aaugctroffeD de mistige lucht meende de zieke was oorzaak dat bet zoo langzaam vooruitging Wurdt rermlid