Goudsche Courant, vrijdag 8 december 1893

De oorlogahonden zyn by de lattite barfiftoefeningen van het Ouitst e leger in de gel enheid geweest hunne eerste wapenfeiten te volbrengen Het 15e bataljon jagers had vyf honden by zich die opdeeatafetten dienat waren afgeiticht en belast waren met het pnderhoadeo der gemeenschap tnsscben de voorposten en het gros van den troep Een hond heeft zich toen byzonder onderscheiden door ia 7 minuten tweemaal eea afstand van 3 kitometera af te leggen De militaire opleiding dezer vtienduo vanden meusch schyct nog al moeilyk te zyp Men begint met hun te leeren den bek tehouden daarna gaat men hun wyzen hoe ijyden vriend van den vyand moeten onderscheiden en er wordt voor gezorgd dat by d nDuitschen hond het zien van een roode broe raltyd de herinoeringmedebren vaneen wreedfelaars Bovendien moet de oorlogsbond eeqeteef teef zyn want de galanterie der reuen h onuitroeibaar eu kan oumogelyk metmilitaii plichten samengaan Het moeielijkate is ein delyk nog deze dieren den noodigen moed bate brengen om geweienen kanonnen t hooray afschieten zonder met den staart tusschen debeeneu er van doer te gaan Toch slaagt menin dit alles met gednld en dan is de opvoedingvoltooid I Van alle rÉs en ordt de Schotacbe herders hond door z n gaVe vai oriënteering en ge r hecbtheid af D i zyn meester ala de bond bet scbouwd dia de meeste geschiktheid beeit I Eernink fle handige flesschentrekker die Ikocht maar uiet betaalde werd gisteren door Ide rechtbaik te Amsterdam veroordeeld tot iV iaV jaar gövaugeniiiLtraf ilgena raededeéHng vdn de Asser Crt e tegen den heer Kalma atudent te Groigen twee prooeeaen verbaal s opgemaakt ar aaujleiding van gebezigd uitdrukkingen zyue i eüevoering op Maandag 27 Novem j1 ftejAasen gehuudep en wel lo naar afl nleidin van zyn gezegde dat er een fonds vQor wépenen moest gesticht worden en 2o m dolle honden worden doodgeaohoten en men zoo 00 bet de marebauasees muest doen Van ffpnoemden atud ut konrt nu in de Asser Mt c een ingezonden stuk voor van denvolgenden inhpud i Ik gevoel me verplicht een en ander te schryven naar oat iding van het vtfrslsgoveri myn optreden in éene openbare vergadering te Assen GewoQolyk kom it niet op tegen onjuigte verstagen maar ditmaal mank ik eene uitzondering omdat dit verslag met graagte door andere bladen overgenomen me ene zware beschnidigiog op de schouders legt Was dit verslag juist dan was ik een lafaard c kad ik aangeraden marcchai asees neer te schieten dan had ik daarmee zelf eerst moeten b innen Het zou misdadig zyn s oo n raad aan arbeiders te geven en zelf dan Qiet een goed voorbeeld te geven Ala ik ooit met zulke raadgevingen voor den dag kom ik geloof echter niet dat ooit tot dergelyke stommiteiten in staat zal zyn zal ik niet nalaten zelf een handje mee te helpen deed ik het niet dan was ik een lafaard een misdadiger in onze beweging Ik heb juist voor zulke dingen gewaarsohawd bet verslag zegt ook dat zoo iets slechta vrouw en kinderen in het ongeluk z stortene dat slechts c geeft voldoende te kennen dat tegenover dit nadeel het ongelnk van vrouw en kind geen enkel voordeel staat Ik zal niet zoo dom zyn om te zeggen dat de organisatie der arbeiders tot doel heeft ihet doodschieten van marechaussees c als dat het doel was zouden wy onzen tyd beter kunnen besteden dan met propaganda maken voor het socialisme Wat ik vertelde over het gebruiken van geweld is honderdmaal door andere sprekers ook beweerd Of geweld alleen bet eindmiddel zal zyn is me voorloopig onbekend dat is meer een zaakje behoorende tot het gebied van de clairvoyance c Directe Spoorwegverbinding met GOlüA W ieSensL1893 94 Aangevangen 1 October TUd van Greenwich 13 58 1 84 8 63 4 60 5 28 fi E 1 06 4 67 r 6 03 l 1 18 6 04 6 10 1 19 g 6 11 g 6 17 18 88 18 88 1 88 1 44 4 10 6 80 5 40 6 86 K0TT8BDA M fl O U D A 9 46 9 51 10 17 11 50 13 80 1 46 10 87 n u 1 B6 10 84 n 208 10 41 r n 309 10 47 18 08 12 40 8 16 11 88 11 86 11 48 t 86 9 44 9 88 6 08 6 1S 6JS1 6 89 6 E 7 46 a 9 87 10 49 18 11 U 8l L0 T 8V8 65V46 6 87 6 69 7 13 8 86 9 37 10 46 11 11 U 80 8 80 10 1 13 1 18 1 84 1 83 11 18 l SJfc ff ff 8 0711 87 18 4118 611 40 67 4 86 6 86 i ii 6 41 7 48 S iS lO lS U IIS 11 40 18 8 81 10 19 10 S6 u 48 S Ss S lS 4 16 4 47 6 88 6 01 7 46 8 88 10 08 11 0 11 16 8 44 6 04 6 44 6 17 8 06 10 88 S 40 1L8S 8 61 8 18 6 60 8 18 10 34 B 10 61 11 46 1 80 8 08 3 60 4 48 6 89 6 81 6 86 8 88 9 10 10 68 g oudaamstkrda H 10 06 10 86 18 11 8 61 4 47 6 88 7 46 10 08 18 18 1 8 40 6 46 6 86 9 87 11 10 U 4 1 18 S O 8 67 11 86 8 09 8 60 10 07 10 64 ff 9 04 ff 9 1010 83 ff 9 19 ff ff 8 419 3810 4011 86 9 47 10 00 11 86 De propaganda dertociaÜBten geeft te WaalWQk aanleiding tot botsingen tusschen de borger die niet van die tai gediend ie en Ae colporteurs Zaterdag vertoonde èich een tweetal colporteurs weder binnen die gemeente yan den kant der Waalw kscbe schoenniakerB Verden de T andelijkhedea gropend beiden beeren van De Yolkitflbuanc werden deerlik to etakeld zelf zwaar minhandeiil en ware de politie geit und door eenigAb tadigde borgen niet tusBoheubeide getreden de afloop zon miitc ien nog ernstiger en treoriger zyn geweest Naar men verneemt ia ook ééa proces verbaal wegens mishandeling opgemaakt De vreemdelingen verdedigden zicb zoo goed mogelyk en losten met dat doel verscheidene revolverschoten I op het k W hem f Al k wall het stftdI dat daar ianleidfog ifig i uA d at he gemeenteraad van O ook weder afgestni king der Oudepute l volgens spreker fni Helsdingen aii Rotterdam trad giitérttvond voor de Amsterdamsche werkloozen ttn Con stantiac op met eene rede over de werkloosheid De oorzaak dejEer kwaal zochVhy voornameiyk in den invloed der machi uQ terwijl h verder critiiek leverde op de midJileQ welke hieir en daar aangewend z n en vnorden om de werkloosheid te doen vermindereni hij yond dat de gemeenten ala zoodanig hitftr weinig daartoe bijbrachten en wees daartT voorbeeld van Rotterdam waar vol duizenden werklieden ledig liepen men er nu zich vier honderd vooi buis Tertoonen dan nog vond mei zoo ei niet en achtte men geenei tot buitengewone maatregelen aanwH zon haast glaau medtien zeUe n inslaan van ruiten itl deze j peter 4helpi dalji kalme betoogingen Voor de werklpozeii ip e nooit geld in de gemeentekas voor j eesteti daarentegen wel en alt d weet met hejt pietgeven te motiveeren Is de pbging dooT den Mterland geWaagd niet I dé ODgunetige beËchikFStflten De Staat moet Shetfbeidö treden gel k ook in bet weekblad pe Tribune vfordt erkend Qelgk elk individu n et de gemeenacl ap boet rekebing boaden heeft daartegenover de gemeenaohap voor het individu te zorgen Spreker noemde Toonta dé posten opide ataatsbegrootiog welke jns inzjeoa gescbrapt konden ijTOrden om de daarvoor uitgetrokken aommen ten bate der wef kloozen te doen komen Hij beende dat de bezittende klasse de 30 tnilÜoen rente der ntjtionale schuld tot bestrgding der werkloosheid jkou afstaan Om de bezittende klasse tot bulp te dwingen ried by den werkloozen ten alotte aan zich i iet te laten ontmoedigen maar in groote masèa voor hun recht op te komen £ r waa oenig debat waarna nog werd medegedeeld dat er Vrydag eene nieuwe betooging langs den openbaren weg zal worden gebonden De grootste diamant ter wereld de Excelcior welke geiyk men weet 30 Juni 11 in de mgnen van Jagerfoutein werd gevonden wordt op het oogeoblik bewaard in een der brandkeldavs van de Bank van Engeland te Londen De iteen is 7 61 by 6 34 centimeter groot 205 45 gram zwaar en wit van kleur met een eenig zins blauwen tint Hy ia zeer fraai van glaiia en een klein zwart vlekje in het midden zoa volgens deskundigen bg bet slijpen gemakkelyk weggemaakt kunnen wordro De Sxcelcior werd onder begaleïdiDg van een eacadron lanciers naar de knrt en vandaar met de kanonneerboot Antilope naar Engeland gebracht Er is den eigenaan van dezen diamant de hh Bretmejer en Bemfaeimer al eenige keeren aan millioenenbod Toor gedaan o a f 6 000 000 door de Britsche Regeering f8 000 000 voor de Tentoonstelling te Chicago maar zy weigerden De waarde van den steen wordt geschat op f12 000 000 9 01 8 86 8 48 8 49 8 66 9 06 7 85 7 88 7 S9 7 48 7 55 Gouda Moardreobt Nifluwerkerk Oapell Rotterdam Botterdam pelle NieaweriEerk HoordiMht 6 5 10 5 19 6 86 6 88 Gouda 7 80 8 40 9 04 Zev H 7 48 8 68 U Ol Bl Kr 7 47 Z Ze Ew 7 68 9 01 lUO N d L d 8 02 w Voorb 8 07 9 18 H ge8 18 9 18 9 34 10 Gouda 5 R5 6 40 7 66 6 09 Oudew 6 60 6 64 Woerden 6 67 7 018 11 8 40 Harmeleo 6 04 7 08 8 46 Ulrecht 6 18 7 88 8 86 8 41 Oouds MO 8 91 Amiterdtm Wp Autndui Oi 7 S 8 18 8 14 8JI 10 66 11 10 De Koningin regentes heeft door eenen adjudant aan prins Komatsu laten overhandigen de versierselen van grootkruis der Orde van den Nederlandschen Leeow De bofmaarscbalk van den Keizer van Japan de heer Nagasaki werd benoemd tot Kommandeur der Oranje Naaaan Orde Men meldt uit drave van 5 dezet Heden ochtend werd op den weg van Ravenstein naar Velp een gevaarlyk sujet gearrR tmrd die er zyn werk van maakte de goedgeloovigen op te lichten door zich uit te gevenvoor een gepeusionneerd O I sergeant diecirca 4 50 per week te verterea bad Eendrietal menseigen te Velp Grave en Ravensteinhad by geld en kleederen afbandi f veten temaken voorgevende dat hy te Jaarsveld by den notaris geld had uitstasn Zelden of nooit stond j het i FrieslandéZuidoosthoek zoo slecht met den brandhouthandel als thans Oroon boopen hout vanverschillende qnaÜteit ém soort staan opafscheping t L waobten nUur er komen geeoeBchipperfl otidagen m De jaajPyksche verkoöpiilg van bakbare boaschen Jmitlen spoedig aanvangen en het is te voörzii dat de malaise in den kouthandel van grootln invloed zal zyn op de pryzen die voor de bosscben geboden worden e i zeer waarscbynlyk is het dat vele eigenaren der bosschen hunae perceeleq zallen inlouden ter Swyl anderenAe niesten veirkoop tullen aau 5 bieden i g j Ken en ai der vrerkt terng op è arl idefs die in den winter een dagbuur vemienl met het kapoen der bosscben 4U Het l genvalten der veÉnogenab a ting De Prov Gron Ct zegt hierover o a i het volgende I8 het onrilatblrend t ko dat e werkelijke opbrengst der vermogenditóla8ti met de verwacMte verge ken TOor üeu dfg doet komen een leelijke slAeep door d ï ekeiïii g van den minister van fiüauciën hbetj mag de I wetgevers in de gemeente op hWpuiMbuMniir belastingregeling tot nadejlketi sl nmin Hett jblykt nu toch wel dat de rgfdoti van de Weeate menseben wordt overschat W e lage opbrengst der vermogenabelastitifg vooral et gevolg zoude zyn van fraude dié wordt j epleegd in het vertronnen op de aauvankeyke meegaandheid der belastingambtcnaien wil er bij ons niet in De belastingschuldige moge van nature niet doodeerlyk wezen de wet op de vermogensbnlas iag houdt er meer dan eene bepaling op na die wel gefchikt ia tot eerlykheid te dwugea Dus moet het bedrag van bet nationaal vermogen zyn overschat en by de meent menschen de brandkast niet het gewicht hebben dat daaraan pleegt te worden toegekend door beo die niet met den sleutel omgaan In tweeërlei opzicht is hierin vtior den rMdbelastioghef r eene waatschuwiüg vervat In de eerste plaats om by bet aanslaaa in de gemeentelyke inkomstenbelaatiu met groote angstvalligheid te werk te gaan en niet toe te geven aan den lust tot kuypeu lu de tweede plaats en vooral om toch met de pn ressie voorzichtig te zyn Zeker men kftn aJtyd weer balen waar wat te halen U Maar bij het mter en meer aan bet licht komend feit dat de groote vermogens veel dunner gexaoid zyn dan de verbeelding zich die voorstelt wordt eene scherp en sterk geteekende progressieoebaal in hare werking een gansch ander ding dan er mede werd beoogd En wy kunnen ons begrypen dat dezer dagen iu Frankrijk de stryd vóór en tegen het kabinet zich mede om het beginsel der progressie in de irikomstenbelasting heeft voortbewogen Het ia daarin niet alles goud wat er blinkt En het directe voordeel dat zy brengt gaat met veel indirect nadeel gepaard 10 56 11 08 11 09 ll lÖ 11 86 11 05 7 86 7 47 8 18 lO W 10 11 6 11 6 16 6 88 6 81 6 86 4 57 10 11 6 80 Nog een punt is er dat do jr de teleurstelling in de opbrengst der vermogensbelasting in een helderder licht komt dan tot dusver Er worden van de meeigegoeden lederen dag meer opofferiogen gevraagd op het altaar van den gemeenschaps in en de meDschlievendheid Die offers moeten worden gebracht zal ei kans zijn op flfunyding der scherpe donkere kaïiteü onzer samenleving Maar znllen zy niet een tr zwaar tC dn en lut vormen voor hen wien zji worden afgevergd dan moeten staat proviacie eu gemeente in de nitkomst der eerste proeve op het gebiedeener zuivere progressieve riikninkomatenbelostinK hier te lande de vermaning lezeo dat de cryke luiden die niet bffaooren te worden gfopaard heel wat minder in p etal nyn dan de volkswaan te verteU len weet en dat het gros der gegoeden aan de ainchen van den gemeenschapszin alleen gehoor geven kan en wil als de publiekrechtelijke corporatie het hun door hare eiachen n et ouraogflijk maakt Iu zoover heeft de gemeenschap door de wyze waarop zy haar be4i lastin aiiparaat doet werken de ontwikkeling der offervaardigheid en ran den menschenmin voor een niet gering deel i hare hand Het Rykstelegraafl antoor met telephoondienst gevestigd in de tot de gnmeente Ouds hoorn behoorende buurt Molenaa rug zal te rekenen van 1 Jannnan a door de Wnsming Oudsbooru worden aangeduid De Middlesbofough Marftarine Gompi ny te Londen daagde dezer dagen een Nederlander den Heer C Hogerzeil te Londen voor het I recht om terugbetaling te verkrijgen vau i36 7 den prys van 4 vaten Australisch vet k niet smaak en reukvry en niet overeenmstig monster was Het vet was gekocht her margarine van te maken Een getuige verklaarde dat hei vet niet ipnd als kfyn eetbaar c vet maar Hollandsch Il was zooala gebruikt wordt voor het baka van vifüch in Ooatelyk iLonden en voor 1 koope koek bakkers waren Monsters vau bk vet werden in heb oi vertoonde De rechter liet cje jnry Vry At te prjopven maar het irerd niet gedaa In het ein werj de eisch van Q lV id lle Qron h Margarine Qrapany voor fet volle bedrag toegestrap 1 I gereèhtehof te Riouw beeft iiitspraakin het proces tegen deniBavon Rahd D on een gewezen Russisch ofBdier beeftmen flweet eenige maanden gleden inms te Clermont Ferraud den Openachenit Kastenkjüld die Barones Bahdeu irdrydater het hof maakte doodge achot n Er werden een aantal getuigen gehoora o a de bevallige bj nde Barones Rahden wier verschijning veel pzien wekte en haar vader die een zeer ong ifnatige getuigt nis omtrent zyn schoonzoo aflegde maar van wien ïaate ïenoeoide ook nSet VPel goeds irerteUle en bet eind wa wt de gezworeren van oordeel dat de heftve jaloersche echtgenoot door zyn slauhtoffar ïtla totdemis daad getart waa den Baron niet schuldige verklaarden Dinsdagavond was het te Zuidboru vrywat rumoerig op straat Een menigte arbeiders hielden eene byeenkomst waarin ook als speker optrad de welbekende socialist Schaper uit Groningen Na afloop begaf de menigte yich naar het gemeentehuis om daar aan het vergaderde bestuur der gemeente de vraag te stellen of dit genegen was bet loon voor het schoenen van vlas te verhoogen van 50 tot 75 cents per bundel en of aan ieder zooveel grondstof zou worden verschaft als hy ion bewerken Toen daarop door het hoofd geen afdoend a itwoord gegeven werd naar den zin der aanvragers steeg de opgewondenheid By vier der vermogeudste ingezetenen werden daarop eenige ruiten verbryzeld en zooals zich laat denken allerlei verwenschingen en bedreigingen geait op straat Door het bestuur der gemeente is aan eenecommissie opgedragen te onderzoeken en daarna voorstellen te doen hoe in dezen gehandeld moet worden N G C lid der Tweede Kamer is 9 40 9 47 9 64 10 1 10 10 7 80 2 50 4 46 4 66 6 08 6 08 6 16 8 10 7 07 7 17 7 84 7 31 7 87 4 40 8 48 3 10 DEN 9 4610 1411 8 10 80 4 08 H A A 66 O O D U A 18 161 38 8 16 8 46 3 43 4 18 4 48 6 81 7 8 06 8 88 sUane 6 487 807 43 8 Yoorb 6 64 r i N dL d6 69 Z Ze ii 6 08 Bl Kr 6 l4 Zo M 6 1B De beer Land erustig ongesteld 4 48 7 06 7 11 7 80 7 86 7 31 10 38 6 9 4t 10 41 6 09 8 64 s Amaterdam C 8 7 66 8 40 Auterdam Wp 6 60 8 10 9 66 Gouda 7J0 8 88 10 44 4 10 4 86 S 80 4 10 7 88 4 85 7 40 I SI 9 88 1 441 491 688 049 09 Gnuda 6 30 7 60 8 13 8 68 10 16 10 68 18 0318 46 8 80 8 46 3 16 4 13 4 48 6 80 6 61 7 48 8 36 10 08 ï T H K O H T G OUD Utrniht 6 33 7 60 8 68 11 34 18 03 18 0 8 10 8 68 4 48 6 36 7 48 HaroclsD 6 47 8 03 10 09 18 19 3 84 4 06 4 66 Woerden 6 63 8 10 10 16 18 86 4 18 üudeoater 7 07 8 19 10 84 18 48 4 84 Gouda 7 80 8 88 9 84 10 87 18 0618 68 1 88 8 60 4 87 6 80 7 08 8 80 AHST8BDA U S O U D A 11 10 11 87 8 4011 88 11 4 8 66 li l8 11 12 60 Over de qqaestie van personen en stelsels heb ik niet veel gezegd dat behoort tot het vroagstnk van de wilsvrybeid en dit vlroagstuk kan ia onzen tyd niet goed worden besproken op eene arbeidersvergadering Wel heb ik ge zegd dat het niet aangaat alles op rekening van een stelsel te sohuiven er ayn heel veel kapitaliaten die weten c dat een arbeider onrecht wordt aangedaan en zulke menschen mogen volstrekt niet vrygepleit worden Zelfs bonden die dol zyn worden beachouwd ala sebadolyke wezens en daarom doodgemaakt dït voorbeeld heb ik van een ndere spreker overgenomen en herhaaldelyk ge brnikt en toch houdt men er voor den drager van het kapitalisme nog yaak eene andere manier vau beschouwon op tia dat vind ik niet logisch Wie uit eene dergelijke redeneering nu de coneloBsio trekl dat ik aanspoor tot het vermooulen van marechausaeesj redeneert in myne oogeu onjoifft Wel beéohouw ik marechaussees als peraonen die verantwoorQelyk zyn voor hunne daden en ik onderachryf de woorden zoo moetmen met mare chau ssees ook doeuc omdat ze voor my beteekenen gy die denbond die toch niet voor zyn pleizier dol wordt neerschiet gy die den arme veroordeelt alshy een brood steelt gy die de raisdaadistraft gij moogt den kapitalist niet als n onschuldig wezen beschouwen omdat hy n product v n omstandigheden is c ïk gebruik hierhet woord tkapitalistf het spijt me dat ikdat op die vergadering niet deed ofschoon niparechaussee voor my n heel onsympathiekwezen ie beschouw ik hem voor niet zoo gevaarlyk als den kapitalist die tegen beterweten in van dieft tal leeft of den rechter die partydige vonnissen velt de marechausseetieefl alleen de verheven taak de kastanjes uithet vuur te mogen halen voor de heeren diezich op eenen staud houden Al die mannen in daq blauwen rok worden ook geëxploiteerd iü dienst van het atelsel datvty metkracht en vUur bestryden Dat ik bewètird heb na de paijize de middelen te zullen annwyzeu die tot verbetering leiden is onjuist ik heb alleen beweerd ieta te zullen zeggen over de klassenstrijd Over de particuliere liefdadigheid heb ik ook niet ge egd wat de verslaggever in de courant vfirtelt ik heb speciaal in verband met de weritloosheid in den komenden winter gewezen op den plicht die rust op gemeentebesturen en op onze zoogenaamde volksvertegenwoordiging Ik hoop dat dit voldoende is om de beschuldiging vai lafheid te weerleggen en het publiek iets beter in te Hebten Over myue bedoeling dan de versl gever dit deed De dievea ie Arnhem hebben vermoedelyk alvorens bij den heer Sluis in te breken en daar hunnen slag te staan beproefd te opereeren in het huis op den hoek der Coehoornstraat aan het Nieawe plein Zy zija begonnen mut eenige ruiten van de dubbele zyramen van het kantoor der firma Ysu Dykshoorn Co met groene zeep te besmeren en in te drukken Zy stniten op de blinden die zy wel trachtten open te wringen maar te vergeefs Niet ontmoedigd hebben zy eene poging gedaan om het luik van een benedenraam tot de woning van de dames De Roo behoorende te forceeren Ook dit gelukte niet Een der twee ramen die op het oude kerkhof uitzicht verleenen Vas niet zoo goed verzekerd Eene ruit werd ingedrnkt het raam opengeschoven en nu dedeu de achelmen hun intrede Zy doorzochten een bureautje een buffet de kasten alles maar zy vonden niets dat van hun gading scheen ze zyn althans zonder buit vertrokken De dames De Boo die boven sliepen waren wakker geworden maar durfden geen alarm maken De woning van den koster der SintEuse biuskerk was nu aan de beurt De koster bemerkte onraad hy ging naar buiten maar de inbrekers hadden j eda het hazenpod gekozen De Haagsohe briefschyver der Arnh Ct geeft het volgende staaltje van de kromsproak die gemakshalve de namen der zaken waarover ze i heeft doorgaans maar vervangt door diugens hoe heet t ook weer je weet wel enz Drie jonge dames zitten in een tramwagen die ons want de schryver deoaa was er ook by s namiddags van het Plein naar den Archipel voeri Twee van de dames zitten aan den eenen de andere aan den t eB vergeetelden hoek en daar het volgende ï prek zeer luid gevoerd wordt over alle andere pasaagiera heen ligt er geene onbescheidenheid in de mededeeling De alleenzittende dame roept aan eene der andere toe Toetie waar heb jy die gele lint gekocht Ik wil ook zoo n ding maken Volgt bet adres waarop de buurvrouw van de eene joffer vroi t Wat voor n ding En het antwoord Inidt Och zoo n ding om van die dingen tnaschen te zetten jy weet wel En tot myne verbazing begreep do vraagater dit antwoord blykbaar uitstekend want zy liet er dadelyk op volgen O ja snoezig s Hertogenbosch staat aan den vooravond van een groot feest de liedertafel Oefening en Uitspanning zal haar 50 jarig bestaan vie ren met een driedaagsch muziekfeest op 8 9 en 10 dezer te honden waarop o m zal worden ten gehoore gebractit Die Legende von der Heiligen Slizahelh het veelgeprezen oratorium voor gemengd koor soli en groot orkert van Frans Liszt fragmenten uit J L Nicode a Da Meer voor mannenkoor mezzo sopraan solo en groot orkest Ie uitv in Nederland i ria uit Der Fliegende Hollander van Richard Wagner voor bariton solo en groot orkest en fragmenten uit de derde acte van Wagner s cTannhSuser Jvoor mannenkoor sopraanen bariton solo en groot orkest Een talryk dameskoor allen dilletanten uit s Hertogenbosch verleent zfln medewerking de solopartyen worden vervuld door de dames Leonie Wilson uit Amsterdam en Maria Wilhelmj uit Wieabaden endoor de heeren J G Deckers te s Hertogenbosch Jos M G0f o te Amsterdam en Anton Sistermana te Frankfort a M terwyl het orkest voor deze gelegenheid ia samengesteld uit het simfonieorkeat der d d schuttery te a Boscfa versterkt met dat van den staf van het 26 regiment infanterie en eenige dilettanten en orkestleden van Den Bosch eu andere plaatsen Een grappig voorval bracht Dinsdagavond te Rotterdam op de Kruiskade niet weinig vroolykheid onder de talryke feestvierders Een familie zat aan tafel met een stuk boterletter en een glas punch toen de meid een lü ttje een surprise binnen bracht de familie was erg verwonderd daar noch de vader noch de moeder noch de dochter zich te binnen konden brengen iemand te dezer stede te kennen van wien een dergelyke verrassing te wachten zou zyn De poaitie van den heer des huizes die kras is aan een der booten brengt mee dat hy nog al eens met volk in aanraking komt dat uit wraakzucht of uit lust om grappig te wezen tot alles in ataat is En stond daar niet nog eergisteren in het Nieuwsblad van geheimzinnige pakjes gevuld met ontplofbare stoffen zou het niet mogelyk zyn dat hier de herhaling van zoo n feil piaata bad Zooals het meer gaat als men eenmaal een meening heeft opgevat is men er niet meer van af te brengen en de familie waa dan ook stellig overtuigd dat hier dynamiet of minstens baskruit in t spel moeat zyn als men zoo n kistje opent springt de boel de lucht in en De dochter stelde voor het kalm te probeeren do moeder was het daarmee eens doch de vader om een eind aan de zaak te maken dompelde het ding kortweg in een eramer water en hield het triomfeerend in de hoogte Op dit oogenhlik klonk de schel beneden en na een wyle riep een vriendelyke stem Och juffrouw wees zoo goed en vraag o mynheer of ik dat pakje terugraaghebben t is verkeerd bezorgd 1 Tableau De familie erg ontsteld niet wetend wat te doen en wat te zeggen zocht uitvluchten maakte praatjes doch de juffrouw liet zich niet afschepen en kwam naar boven Daar zag ze de gruwzame daad eu een stroom scheldwoorden vloeide van haar lippen Haar razen klonk tot beneden op straat verzamelden zich vele grappenmakers die met hun gejuich zelfs haar schelden overstemden BDitenlandsch Overzicht De Fransche Kamer schynt al even weinig betrouwbaar te Zyn als de vorige de leden laten zich telkens door hun indrukken beheerachen Dit bleek bij de stemming over de amnestie Pas had de verklaring van Perier een uitstekenden indruk gemaakt toen een scherpe uitval van den minister Kagnai de schaal naar de andere zijde deed overslaan Men ging tot de stemming over Ongeveer 70 leden onthielden zich Een gedeelte vau de reebterzijde de uiterste linkerzyde enkele royalisten de socialistische radicalen en de revolutionaire socialisten te zamen 226 stemmen stemden voor de a gemeene veigiffenia en het voorstel werd met eene meerderheid van 31 stemmen verworpen In tegenstelling met de Fransche bladen beschouwt de Parysche correspondent van de Times c deze stemming als een gunstig voorteeken voor de regeering daar by alle belangryke quaestiën de rechterzyde het ministerie moet steunen t en de radicalen en de socialisten Nagenoeg aÜe bladen zyn het eens over denvoortreffelyksn indruk dien de verklaring vanCasimir Perier gei naakt heeft zelfs de socialisten oordeelen gunstig Jammer dat de dag die zoo goed begon zoo slecht eindigde W licht ware alles boter gffgaau indien de heerCasimir Peiier zich nog op de voorzittersplaatshad bevonden + j Voor de r eering stemden 206 republikeinen 33 leden der rechterzyde en 18 rallies By deze 257 leden bevonden zich 82 nieuwe Van de linkerzyde oatbielden zich 51 van rechts 12 van de rallies 9 in t geheel 72 leden Lang en breed is er iu de Belgische Kamer beA aadslasgd over art 4 van het kiearechtontwerp waarby het de vraag gold of aan den van zyue vrouw gescheiden mofi de dubbele stem zal gegeven worden die aan het huwelyk ia verbonden ook als de man weduwnaar geworden is De heer Lepage had een amendement voorgesteld volgens hetwelk de gescheiden man dezelfde rechten zal hebben als de weduwnaar De heeren Graux en Janson hadden daarentegen voorgesteld dat de dubbelde stem aan den gescheiden man alleen dan ten goede zal komeu als de opvoeding der kinderen door de rechtbank aan zyue zorgen toevertrouwd ia De heer Graux uu had gisteren verklaard dat hy zich vereenigde met het araendementLepage De rechterzyde verklaarde zich zoowel tegen het een als het ander De heer Woeste zeide onder andere dat de echtscheiding een maatschappelp kwaad is Zy verbrijzelt het familieleven Deu gescheiden man wil men het kiesrecht niet ontnemen maar het voorrecht van de dubbele stem mag hem niet toegekend worden De heer de Smet de Naeyer de bedoelingen van den constitueereïiden wetgever nagaande stelde eene wyziging van het artikel voor om in piaata van het woord tweduwnuar dezen term aan te nemen idea man die getrouwd geweest zynde wettige kinderen heeft Dit was zooveel als den gescheiden man gelyk stellen met den weduwnaar Dit amendement werd door den heer Woeste een achandelyk amendement genoemd De geheele liukerzyde vereenigde zich niet deze wyziging ook de heer Lepage die zyn amendement introk De Ijeraadslaging kenmerkte zich voorts door het napluizen van juridieke quaestiën ten aanzien der rechten van den gescheiden man zonder kinderen en zyne verplichtingeu met betrekking tot den krygsdienst zoodat de minister van oorlog zich mï elyka in bet debat mengde Ten slotte is het amendement de Smet de Naeyer verworpen met 65 stemmen togen 50 en 2 onthoudingen Eenige leden der rechterzyde hebben er voor gestemd masr niet genoeg om het te doen aannemen Hierna ia art 4 zooala de regeering het voorgesteld beeft aangenomen met opsiaau in zitten biyven Den van zyne vrouw gescheiden man wordt alzoo de dubbele stem niet toegekend Uit Berlyn komen vreemde berichten De Wurtembergsche Bondsraadagevolmachtigde Moser heeft onverwacht Berlyn verlaten met de kennisgeving dat hy niet voornemens was terug te komen Den volgenden dag zyn daarop de Wurtembergsche Ministerpresident Mittnacht en de Minister van Financiën Riedel van Stutt ë art naar Berlyu vertrokken om zooals het eet bet geschil by te leggen Er wordt veel over die zaak te Berlyn gesproken te meer daar men het rechte er eigenlyk niet van weet Bekend ia dat e n Wurtemberg én Baden tegen de nieuwe wynbelaating zyn alleen Beieren heeft van de Zuid Duitsche Staten in den Bondsraad foor die belasting gestemd Men zegt dat de Keizer ontevreden ia op Wnrtemberg wegens het naliiten der groote manoeuvres in Wurtembprg welk uitstel de Kaizer later onvoldoende gemotiveerd zou hebben gevonden Ook is er sprake van ontevredenheid by den Keizer over de oefeningen der Wurtembergsche troepen zoodat hy die bad gezien by de kleine manoeuvres die in plaats der groote zyn gehouden Er loopen ook gerochten van een Ministercrisia in Wnrtemberg maar heel vaag Men verzekert te Berlyn dat voor Kerstmis nadere en betrouwbare byzonderheden over het handelsverdrag met Rusland zullen worden bekend gemaakt In de vergadering van de commissie voor de handelsverdragen bleek dat de groote meerderheid van het Centrum voor de voortzetting is vau dein 1891 aangevangen handelsverdrag met Rumenië De aanneming wordt derhalve voor verzekerd gehouden De Rykftdag gaat 15 dezer naar huis tot 9 Jan Of de eerste lezing van de nieuwe belastiugontwerpen dan geëindigd zal zyn is nog twyfelachtig Zelden was een presidentshoodschap in de Ver Staten zoo beslist van toon als die welke thans verscbenea is Het kon voor president Cleveland zeer verleidelyk zyn geweest het midden te zoeken tusschen de verschillende richtingen waarheen de partyen gestuurd worden door de groote financiers Doch de beer Cleveland spreekt zijne overtuiging zoo openhartig en ondubbelzinnig uit dat niemand behoeft te vragen lu welke nchting hy stevent Zoo zegt by van de omwenteling op Hawaï ronduit dat deze werd voortgebracht door bedreiging geoefend door de tegenwoordigheid eener gewapende macht van de V 8 die tot dat doel op bevel van onzen minister daar landde c Belangryk ia vooral wat de president over de tariefberziening zeide en men verbaast zich over den moed van den president die terwyl een tekort in de schatkist van 28 000 000 dollars wordt aangekondigd vermindering der staatsinkomsten door de verlaging der invoerrechten durft voorstellen Hy wil uiet pogen vryeu handel te planten in den grond waar de wortels van het protectionisme zoo diep zitten Maar het beginsel van vryen handel spreekt hy uit door te zeggen dat alleen de noodzokelyke inkomsten het opleggen van beschermende rechten wettigen Hei tekort moet worden gedekt door eenige nieuwe belastingen Doch deze zulleu niet voetstoots worden toegestaan Vooral staat Levig verzet te wachten van cle arbeideraparty die bewerkt ia door Mc Kiuly met de bewering dat door tariefverlogiog het loon zal dalen Die dwaling ia door president Cleveland afdoende weerlegd maar daarmede niet weggenomen Wordt de tariefherziening verworpen dan zal dat een duidelyk bewya zyn dat althans de Amerikaanscbe arbeideraparty van internationalisatie van den arbeidt niets weten wil 1 1 a n d BurgerlUke GEBOREN 5 Dec Adrianua ouders G Lokum eu K Verkaaik Bernardus Johannes ouders A Verzijl eu M Steenwinkel OVERLEDEN 5 Dec G Jougeneel hnisvr van G J van der Linden 34 j W Spee 3 w L Ernst 17 m J Vfrachut 10 j 6 H C den Toom 3 j Beouwijk GEBOREN Otto Lina ouders R Buiteuhuia en C W van den Akker Aaltje ouders J Sehrier en M van der Vlist Dirk ouders J Schouten en W van der Wolf OVERLEDEN G Nap A van OS Al l 73 73 Beurs van Amslerdam 6 DECEMBER ilotkoers 88 Vi 108 A Vor kr NüiiKHLAND Gert Ned W 8 9 88 b dito dito dito S 98 dito dito dito SVi 108 HoNGAR ObL Goudl 1881 88 4 94Vio Italië InachriJTing 1863 81 6 TB a 78Vs OosTENR Obl in papier 1888 5 78 u dito in zilver 1868 5 78 Portugal Oblig met ticket 3 Wj dito dito 8 Rusland Obl Oost 8e Serie dito GeooDS 1880 4 941 4 ditobyRoths 1889 4 93 Va dito bij Hope 1889 90 4 g6 g ihto IQ goud leen 1883 6 96 is dito dito dito 1884 5 lOSit u Spanje Perpet schuld 1881 4 S8 Turkkij Gepr Conv leen 1890 4 8OV9 M i 34 Oeo leeuiug serie D 38 ie Geo leening serie C 33Va ZurD ArB Rj p Reo v obl 1892 fi IH j Mexico Obl Buit Soh 1890 6 691 4 Vknbzuela Obl 4 onbep 1881 87 ia A HST1IRDAU ObligatieD 1861 3 s 98 Rotterdam Sted leen L886 3 98 Ned N Afr HandeUv aand lOaVi Areadsb Tab My CertiËoateti 670 Doa Mntittobappij dito 79Y Arob Hypotheekb pandbr 4 lOOi söVs 92ys 9fi B Cult Mij der VoMteal aapd 86i s Gr Hypotheekb paudbr 4 lOOï g NedertandBohe bank aand 209 4 Ned Haodelmaatscb dito H77s N W Pac Hyp b pandbr fi 91 8 Rott Hypotbeekb paodbr 4 101 Utr Hypotbeekb dito 4 lOOVs Oosten r OoBt Hong batik aand I3S BusL Hypotheekbank pandb 4Vi 98 Amerika Ëquit bypoth paodb 6 Kli a Maiw L jr Pr Lieu oert 6 31 Keu Holt lJ Bpoorw Mü aand 97 M totËxpl V at Spw aand 91 L Ne i Ind Bpoorwegro aand 1597fi Ned Zuid Afrik Spm aaod 6 132 dito dito dito 1691 dito 6 102 lTALiK 9poorwl 1887 89 A Eobl 8 48Vb Zuid ltal Spwinij A H obl 8 50 ie 138 185Vb is PoLBN Warschau Weenen aand 4 ISVVa RusL Gr Rum Spw Mij aand 6 18B i8 Battiaobe dito aaad 59 4 fastowa dito aand R 69 Iwang Bombr dito aand 6 lOSYg Kurtk Üb Azow Sp kap aand 5 l39Yg LoBOvo Sewast Sp Mij oblig 5 108 107 98 loaVi 11 Ï6V Orel Vitebsk Uto oblig 5 107 Zaid Wast dito aand Ö 71Ve dito dito oblig 4 öS ig AuBRiKA Cent Pao Sp Mij obl 6 IWj Ohio 8e Nortb W pr C v aaad 136 dito dito Win St Peter obl 7 188 Denver Rio Gr Spnu oert r a 11 Illinois Oeatral obl in goud 4 99 Loaisv k NashvdleCert v aand Ó j Mflxioo N Spw My lebyp 0 6 868 4 Miss Kansas r 4 pot pref aand S5 j N York Ontario West aand 147 dito FenuB Ohio oblig 6 1037 it 81 Oregon Calif Ie hvp in goud 5 81i ii St Paul Minn h Manit obl 7 110 Uu Pac Hoofdlijn obUg 6 lOaVs dito dito Lino Col Ie byp 0 5 64 Canada Can South Cert v aand 68 107 IO6V15 100 e9 ia U37 116 97 106 VsN O Rallw Nav leh d c O UVs Amsterd Omnibus M aand Rotterd TramwegMaata aan NxD Stad Amsterdam aand 3 Stad Rotterdam saud 3 Beloir Stad Antwerpen 1887 S g ShhI Brussel 1886 S s HoNO Theiflb ReguUr Gesellsch 4 OosTBNR StasUleening 1860 6 7Vs K K Ooat B Cr 1880 8 Spanjs Stad Madrid 8 1868 NsD Ver Bei Hyp Bpobl oert 6