Goudsche Courant, vrijdag 8 december 1893

IVo 0SS3 Zaterdag O Dedembor J803 è 33 ste Jaarifang BHWÉÖMWHS I WBBHBHB mimM COIRAMT NieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per dne maanden is 1 25 franco per post f 1 70 Afzonderlijke Nommers VU F CENTEN ADVERTENTIËJV worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd Afloop van Openbsre Verkooplngen van Onroerende Goederen Veiling op 6 December door Not MahUtede gehouden te Stolw k Perceel 1 1520 kooper W Verborg 2 900 F J Bals 3 en 4 ƒ 3400 kooper T Burger 5 810 kooper W Anker MARK TBBiBICHT£N Gouda 7 Deoembu 1898 Ook heden wat de aanToer van granen weder raim Prijzen dooreen ieta lager Tarwe Jarige Zoeuwaohe 6 25 h 6 40 Nieuwe dito 6 25 a 6 60 Mindere dUa 6 7S i 6 Afwijkende 4 76 i 6 26 Nieuwe Folder ƒ 6 60 i 6 10 Boodo winter 6 20 i 6 40 Boode somer 6 60 tl 6 76 Bogge Zeeuwsclio ƒ t lOi 5 40 Polder 1 60 i 4 76 BuitenlandKhe per 7 O k i i 4 26 Geret wintrr 4 20 i 4 60 Zomer 8 90 i 4 30 CheTallior 6 26 i 6 Haver per heet ƒ 3 26 a 4 26 per 100 kilo ƒ 7 60 i 8 50 Hennepzaad Inlandaoh 10 86 i 10 60 Buitenlandioli S 0 i 6 75 per Heet Kanariezaad 8 0 a 9 60 Koolzaad i Erwten Kookerwten ƒ 9 a 10 Niet kokende ƒ 6 a 6 20 Boonen Bruineboonen 7 50 tt 9 Witte boonen ƒ 8 i f 8 5 Faardenboonen ƒ 6 60 a 6 Duivenboonon 6 40 i 6 80 Mlü per 100 Kilo Bonte Amerikaansobe 6 76 i f 6 85 Cinquantine 6 76 ü 7 VsKHAaKT Melkvee red Aanroer handel en prijzen matig Vette varkens goede aanvoer handel red 20 a 23 ot per half KO Biggen voor Kngeland ro aanvoer handel flauw 20 a 21 ot per half KO Magere Biggen goede aanvoer handel red 0 75 f 1 76 per week Vette Bobapen red aanvoer handel vlag 16 24 WeilammereD goede aanvoer handel vlug 12 fL ƒ 20 Nuohtere kalveren red aanvoer handel vlug 6 ik 10 Graakalveren weinig oaovoer handel flauw 18 i 38 Aangevoerd 33 partijen kaas Handel matig Ie ual ƒ 27 i 2e qual 24 a 26 Zwaardere ƒ a Noord Holladaaehe 29 81 Boter goede aanvoer handel matig Oopboter f 1 40 ii f 1 50 per kilo Weiboter 1 15 a 1 30 per kilo Deo W terget den Hoog Ijaag Hoog Laag Vri d 8 6 48 2 13 6 05 2 30 Zaterd 9 6 22 2 47 6 34 3 04 Zond VS 6 66 2 21 7 18 3 38 Maand 11 7 81 3 56 7 48 4 18 Binad 18 8 06 4 81 8 26 4 60 Woenad 18 8 45 6 10 9 06 5 80 Donderd U 9 26 5 81 9 60 6 16 Springtij 10 Deo Zon Maan Opg Onderg 8 42M8 10 A NM 9 46 8 5i 10 83 4 52 11 09 13 Deo 8 06 8 44 18 11 88 7 16 19 8 10 8 46 18 U 60 8 81 26 8 18 8 48 14 04A 9 48 81 8 18 3 68 APVERTENTIEK De HeerenMevronwDr liEVEDAÖ sa Joso en de Beer en Mevrouw P de JONQ Etbsihk Bdsoies betuigen hunnen innigen dank voor de talryke bewyzec van baitelgke belangstelUng dezer dagen onder TOttden öoikIo 7 Decemb er 1893 V De Beer en Mevrouw K MAE8 betuigen hun dank voor de bewezen van deelneming onfcrangen bg het overladen hunner Zniter Mejnfironw ANTOINETTE JOHANNA TUI ZEULEN SoUtrdtttn 5 Dec 1893 TANUitnlTSKM W J en Lion Blitz NIEUWENDIJK bU deo Dam 241 AMSTERDAM Op WOENSDAG DONDËBDAU en VBIJDAQ to CONSDLTEEREN Markt 154 Gouda Compleet Tandheelkundige Inrichting ZAK WOORDENBOEKJES bevattende de geslachten dei zelfit naamwoorden be nevena eene korte verklaring van de noeiiykste daarin voorkomende woorden volgens de nieuwe Spelling van Dr M vt VBIES en Dr L A n WINKEL bij Opruiming i 10 Cent verkrBgbaar bij A BRINKMAN ZN TtettOeteeg Groote Geldloterij onder Waarborg vaa het Gouvernemenl van HAMBURG i Doze raD den Stait fi e arandeerde Lotery bflstaat uit UO OOO loten waarrnn 56 400 prg£on £ eu l premie welke alle in de korte jjd Taa eeuige maanden iu Eoven op elkander rol gende klasaeb ter si kereD i erdeeliug komon In bet geheel bedragen allfl prijzeu 10 Millioen 452 425 Uark De grootste prys is io bet gelukkigsta geral ev N 500000 of ca 2850Ü0G 1 Premie v 1 Prija i il Prezen a IPrija i 1 Prija a1 Prija a Prija i Prijiené 1 Frga i 5 Prijzeni 3 Priji iiM 16 000 26 a 10 000 it 5 000 M 800 000 200 000 66 106 268 6 766 1237 33960 18991 100 000 76 000 i 2 70 000 i 1 600 1 000 too 148 300 66 000 60 000 66 0il0 50 000 40 000 I 20 000 De booldprija in de in de 2ile klaa 65000 in de 4de klaa 66000 in ds 6de klaa 75000 M 500000 maar ii M 200000 eto ote 200 160 127 100 94 67 40 20 eerate klas ia M 50000 in de 3ile klaa 60000 in de 6de klaa 70000 an de 7do klas ventu eel elk getal M 3J0000 De prya der loten is oflioioel vaat eateld Voor de trekking van do late klaa bedraagt dezelve voor een geheel origineel lot 3 60 II n half 1 76 kwart 0 90 Wij vertoeken bij toezeniUng van de hesti lling het bedrag in oonlanten bniikbllli tlen van alle Europeeache land n in postzegels of met internationale postaanwijztug bijtevoegea De prys der loten voor de volgende klnaaen alaook de verdeeling der prijzen en dagen der trekking evenzoo ala ook alle verdere di tails zijn uit het ambtelgko plan te zien Wij verzenden ook op verzoek het plan vooruit e in geval hetzelve aan een Van de aanvrafrers niet zou convenieeren zijn wij gaarne bereid de toten voor de trekking terug te nomen en het bedrag terug te atnreo Oireot na ontvangst van lederen bestelling stuurt het huis Windu Co direct aan de bes eller ae origineele loten Het olücioele plan wordt bij lederen lovering gratis bygevoegd eveuzoo wordt ledoren bezitter van e n tot de ambtelijke trekkingalijat na elke trekking toogeatuurd Ue uitbetaling der prijzeu geschiedt prompt volgens het plan onder garantie van de staat Omdat hot ondergeteeken de bankhuia dagelijks van altö kanten een zeer i root aantal opdrachten op loten dezer groote geldloterij ontvangt zoo wordt verzooht alle opdrachten voor de eerste trekking zoo apoedig mogelijk intezenden in elk geval voor den 20 December a s Stuurt als U belieft Uve opdraobten direot en in goed vertrouwen aan bet bankbuis WINI ÜS lDO Hambur St lï CTCli s H a r t C a c a O Hooyste e wit hoogste thcobroinin fletialte IH ACA VoordeeligI Hart Oaoao ia fljnate FoederOaoao in hart vorm geperad Spoedige oploaboarheld tyne gear delicienae amaak ataeda gelijkmatigheid dea dranha In blikken bntun 125 Caoao liartei = 4S cent 1 Ca ia lnrt = 1 8 Miit = Ii0 i Cbku Verkrijgbaar bij H H Coaflaenra Bonketbakkeia ene Engros Eipeditle JullUS Mattenklodt Amsterdam Ealventraat 10b Zeer ITette Gesteendrukte mEAABTJES worden GELEVERD door A UKI KMA eo Zn Ouada Bnelperadrnk van A BtuiiHaN k Zoon OPENBARE VERKOOPING TB OOTJIDJ ten OTerataan van den Notaris G C FÜRTUI TN DRÜOGLEEVEU op DINSDAG 12 DECEMBER 1893 dea morgens te elf uren in bet Koffiehuis Bab uoNiEc aan de Markt van No 1 Een goed onderbonden rnim ingericht van waterieiding en velerlei gemak voorzien WINKEL EN WOONEÜIS grooten TUIN en ËRVEK staande en liggende aan de Gonwe te Gouda w k G no 12 uitkomende aan het water van Achter de VÏBcbmarkt en met een uitgang aan bet Voshol tezamen groot 4 aren C9 centiaren Te aanvaarden 1 Januari 1894 Üet Uui waarin met goed gevolg de KnHdeniersmak gedreven wordt en voor welke het pand en de ligging alleKins geschikt is bevat beneden de Winkel 3 Kamers Keuken en 2 flinke Kelders en boven 2 ruime Kumers met alkoof en 2 zolders No 2 Een op gunatigen stand gelegen Winkelhuis en ERF met afzonderlijk BOVENHUIS aan bet Veerstal te Gouda wgk B no 127 en 1278 Verhuurd bfl de week beneden voor 3 en boven voor l GO No 3 en 4 Twee HUIZEN en EHVËN in de Korte Akkeren te Gouda wyk uo 416 en 417 Verhuurd by de week elk voor 1 No 5 en 6 Twee HUIZEN en ERVEN op het Weeaerf achter den Groeneweg te Gouda wyk L no 128 en 129 Verhuurd bfl de week elk voor ƒ l IO No 7 en 8 Twee HUIZEN en ERVEN iu de Aaltje Baksteeg aan de Gouwe te Gouda wyk 0 no 204 en 205 Verhuurd by de week voor ƒ 1 50 en ƒ 1 20 En No 9 Een HUIS en ERF aan de Vlaamsche Haven of Bleekerakade te Gouda wgk P uo 14 Verbanrd by de week voor ƒ 1 10 De perceelen zyn de 3 laatste werkdagen vóór den dag def verkooping van 10 tot 3 uren en op dien da van 9 tot 11 uren te bezichtigen Nadere inlichtingen geeft voornoemde Notaria FORTUIJN DROOGLEBVER ie Gouda Openbare Vrijwillige Verkooping TB Waddinxveen De Notaria Mr I MOLENAAR te Waddinxveen zal ten verzoeke van zyn ambtgenoot den Notaris J BOS J Az te Vreeland als gemachtigde der beneficiaire erigeuamen van JACOB VAN ROOIJEN en Echtgenoote beiden te Waddinxveen overleden publiek verkoopen 29 Kij Veiling Bij AMag ten 11 ure voormiddaga by DE RUITER de tot gemelden boedel behoorende ONROERENDE GOEDEREN zynde Diverse WOONHUIZEN met ERVEN en GROND TIMMERMANSWERK PLAATS PAKHUIS enz allen gelegen aan de Noordkade binnen WaddinODveen benerena een WOONHUIS c a aan de Zuidkade aldaar Betaaldag 1 JB ebruari 1894 Alle informatien zyn te verkrygen ten kantore van genoemde Notarissen Breeder in biljetten De NIEUWE LONDON doethetgryze Haar binnen enkele d en verdwynen maakt het glanaryk en zacht ia onschadelyk voor de huid en verft niet Prys 85 cent per fl oon en 1 50 per dubbele flacon Alleen verkrygbaar by J A CATS in den Papiermolen Gouda Naar buiten iranco per post 15 et per flacon hooger Een ware Schat voor de oDgelnkkij e slachtoflFera der Zelfbevlekking Onanie en geheime uitspattingen is bet beroemde werk Z Dr Retau s ELFBEWARIi G HollandBohe uitgave met 27 afb Pryg 2 gulden Ieder die aan de veraobrikkeiyke gevolgen van deze ondeugd tydt moet het lezen de oprechte leering diehet geelt redt jaarlyks duizend van eenzekeren dood Te verkrygen by hetVerlaga Magazin te Leipzig Neumarkt 34 franco tegen inzending van het bedrag ook in poatzegals en in eiken boekhandel in Holland FfiAKSCHE STOOMVEEVEEU Chemische en Zwitsersche Wasscherij Gebreveteerd door Z M den Koning der Belgen B Oppenheimer Rotterdam Specialiteit voor het atoomen en verven van alle Heerenen Oameakleediugstukken ook alle soorten Meubelen Ledikantgordynen Tafetkleeden Trypen met nieuwe patronen geperst Kwasten Garnitureu Neteldoek Tullea Kanten Veereu enz Alle goedereu kunnen in elkander blyven en worden onschadelyk voor de gezondheid bewerkt Goederen kunnen in 4 dagen afgeleverd worden AGENT voor Gouda en Omstreken j A VAN OS Az Kleiweg A No 73 Prijstrekking 20 en 21 Decemb 500 000 Mark als hoofilpriJB in Iiot ftulukli st g viil biedl de nieuwste grootd üuldverloting i3 door il llooge Refteering van IUraliuri goei gtkeuril eo gewuarbort d is Do voordeuli u intiRlUing van lirt nieuwo plan beitftftt dttarin dat in den loop vnn slechts WüiQi 0 muamlen in 7 verlotirgen van ILOOOO af ten 56400 prjjzen bedragende 10 402 425 Mark S prijzen a M 16000 26 prijzen ii M 10000 60 prijzen a M 6000 108 prgzen a M 3000 263 prpzeii a M 2000 fi prijzen ii M 756 prijzen iiM 1237 prijzen iV M 33960 prgzan i M 18091 prOzeuilH300 200 160 127 100 94 67 10 20 ter voHuiligb besHsBiiig EulLon komeu daaroader E jn kapUala prijsuii rao ovaatuoel dOÓOOO Hark bg uitomnendbüid echter 1 pru a M 800 000 1 prjja M 200 000 70 000 86 000 80 000 65 000 60 000 40 000 20 000 1600 1000 600 148 prii M 100 000 prijzen a M 75 000 1 priji a M 1 prijs a M 1 prys aM 1 prijs il M 2 prijzün tv M 1 prijs a M 5 prljzon a M De annstnnndr eerste prijstrekking dezer f root düor den Staat gewaarborgde Geldverloting il van ambtswege bepaald pbals Iu hebben op den 20 en 21 DECEMBER e li en kost liiorvoor 1 gübeel orig lot sleoiits M 6 of ƒ S 6U 1 huif 8 1 80 l kwart n M H I IVj n 90 tegen inzending vnn bet bedrag iu bankfupier of per postffissol Alle commiasieB worden onmiddell lc met da grootste zorgvuldigheid uitgevoerd en ioder speler ontvangt van oos do met tiet wapou vaa don Staat voorziene Originoeto Loten zelf ia handen Bij iedere beatelliug wordt het vereischto officieele plan waaruit de verdeelir g der pryzen op de tArachillende klasseo als ook de betreffende idleggotden te vernemoa is gratis bygevoflgd en zenden wij aan onzo Begunstigers ooaangevraa a elke trckkiug de offieieele lasten De uitbetaling der prqzeo gesohiedt steeds prompt oader waarboi van den Staat eu kaa door directe toezending of ook naar vei iiezing der Belanghebbenden iu alle grootere plaatsen ven Nederland bewerkatejligd wordtin Ons debic t is steeds dour het geluk begunstigd en onder vele andere aansieul ke prijzan hebiwn 4g meermalen rolgens offieieele bewgzen de eerste HoofdtreffoFs verkregen en onse Begunstigers zelf uitbetaald o a Mark 260 000 100 000 80 000 60 000 40 000 enz Het ifl te voorzien dai bij deae opden liflohtsten grondslag gevestigde onderneming vafl ail kanten op eeno zeer werkzame deelneming bepavld kan worden gerekend men gelieve derhalve wegene de reeds ophanden zijnde trekking alle onlors ten spoedigste reoht streeks te zenden aan KAÜFMANN SIMON Bankiera en Geldwiaielaari te UAMBUBQ P S Hiefroede dauken w voor het verHouwoo 0U9 tot hiertoe gesohoaken en daar wg bg het begin der uieuwe verloting ter deeiaemiöK iaviteereo zullen wg ook toor het vervolg bemoeid zgn door eea stipte en reéele bedie niag de tevredenheid van onze geëerde BegUtiatigera te verwerven BINNENLAND GOUDA 8 December 1893 De nitslag der aanbesteding voor kleeding TOor de d d Schatterö iras aldus Voor 35 korte jaaaen en paotaloni waren ifuchrgvers Aron Cats voor f 539 25 en J O Tan Dam voor f 532 Voor 25 sohako s Aron Oats TOor f 2 75 en T A Thier roor f 2 69 per stuk Voor 80 paar scbonderpassanten J G van Dam Toor f 0 24 Aron Oats en T A Tbier Toor f 0 23 per paar Voor 60 halsdassen J G van Dam voor 1 0 40 per stuk De dames vereeniglng Felicitasc te Oudevater bield van de onlangs op de bazar on verkocht gebleven voorwei n eene loting waarvan de opbrengst geheel ten voordeele van de diaconie der Herv Gemeente strekte BerYwpen bg de Ned Herv Gem te Zevenbniten ds F S Meerburg te Capell aan den IJsel Aan den Minister van Binnenlandnche Zaken is een adres gericht door de Pomologiscbe 9 man ing Ie Bekoop voorzitUr de heer A Koster Mz secretaris de heer P A Ottolander In dit adres wordt het verdoek gedaan om na bg de Eegeering bet plan bestaat de orgainnti van het tuinbonw onderw a ter hand te nemen ook in de gemeente Boskoop vanwege bet Eyk een tuinbouwschool te stichten die naar de meenrng der adressante zou moeien aansluiten aan het lager onderwas volgens eeu vroeger door haar onder medewerking van professor Salverda samebgesteld ontwerpprogram De Vereeniging wijst er op dat de gemeente Boskoop voor het zich oefenen iö de practgk van het rak uitnemend van dieast kan zijn zij heelt wat de practgk betreft een goeden en welverdienden naam hetgeen ook hieruit biykt dat zich steeds in de gemeente een groot Ustal leerlingen van buiten zelfs soms uit Duitschland en FrankrQk ophoudt om de TOor hen noodige practische kennis op te doen waartoe in Boskoop met haar meer dan 450 hectaren kweekerijen haar uil ebreiden handel in bonmen en planten de beste gelegenheid bestaat Aan theoretisch onderwijs ontbreekt het echter geheel en de Yereenigiog acht dit voor FEVILLETOX De Gebime Bezoeker ieMr ket DuUkA S 0 Tech vaa ze aiet gerust ea daarom wenaohte ze een arts te raadplegen Zij dacht er niet aan dat nn een derde persoon bet geheim betrokken werd en dat het gaan van eea dokter naar bet jaohthais argwaan kon opwekten Ëen ding echter hielp de oude geneesheer was steeds een vriend des haizeageweeat en beloofde haar het geheim te ïuüen bewaren Zoo verliet Hilda verlicht dit huis maar nu had ze Dog eea moeilijken gang ia het belang vaa haar oagelukkigen broer Dé oude Triae had haar een brisQe van Louis Sohöpf gegeven dat hoe smerig het er ook uitzag haar itaeldde dat die beer spoedig moest afreizen eu nti haast had met het afhandelen der taak Hilda wilde het niet tot het uiterste laten komen daarom besloot ze een klein kapitaaltje van haar groot zes duizend los te maken Ze hoopte daarmee müoheer Sohöpf te kunneu afschepen Hét geld was onder berusting van Mfinhard en daarom begaf ze sioh nu naar de rechtbank Wat eea moeilgke tooht was dat twas of er lood in de aohoenen zat of hare beeaen verlamd waren 2 sprak zich zelf moed in Ik behoef mo tooh iafc ia het hol van een leeuw te begeven aprak H laoheod nadat ie de sohel had overgehaald bet vormen vau tuinboawkuodigen onmisbaar en is overtuigd dat de oprichting van een tuinbouwschool in de gemeente den geheelen raderlanschen tuinbouw zal ten goede komen en ook dienstig zal zyn tot bet vormen van bekwame tuinlieden Uit naam van het episcopaat van Nederland is door deu bisschop van Utrecht aan het centraal bestuur van den Ned E K Volksbond medegedeeld dat door het episcopaat tot leden van het comité ter vaststelling van het congresprogram zfln benoemd uit Utrecht de heer dr H L T Brouwer professor aan het seminarium Eijsenb ig te Driebergen uit Haarlem de heer A J C Hf r kanunnik van het ka thedraalkapittel vicarisgeneraal van den bisschop van Haarlem uit s Bosch de heer J A T Lips pastoor te Vucht uit Breda de heer P A van Wees pastoor te Ettpn N B uit Roermond de heer dr W H A Bauduin professor aan het seminarie te Roarmond In eene wouing in de Anjelierstrixat te Amstei am had men eene wieg waarin een klein kind te dicht by de kachel geplaatst zoodat het beddegoed in brand geraakte doordien bet kind toen bet wakker werd de wieg aan het scbommeleu bracht Door het schreeuwen van het kind opmerkzaam gemaakt kwamen cenige buurvrouwen nog bftfds a i bet kind uit de wieg te nemen en het vuur met dekens te verstikken Het kleintje bad echter reeds brandwonden bekomen en moest naar het kinderziekenhuis worden gebracht Dinsdag was het juist eeue halve eeuw geladen dat de spoorweg van Amsterdam tot Utrecht feesteiyk werd geopend De datum van 6 December 1843 is nog iueen ander opzich t een gewichtige dag in degeschiedenis van het Nederlandscbe spoorwegwezen want ook de Hollandsche a oorweg die iu den loop van dat jal tdt denHaag gevorderd was werd op dien dag voorhet eerst bereden van Amsterdam tot sGra venh e U D Het Sint Nicolaasfeest is ook voor degrysr aards die in de Prins Hendrik stichting te Egmond aan Zee bevolken eene bron vau dankbare vreugde geweest Doer milde gaven van weldadige langenooteo daartoe in staat gesteld was door den ijverigen directeur eenr tombola georganiseerd waaraan de oude zeerobben met veel animo deelnamen eu waarvan zy met kiuderiyke blijdschap de pryzeii Toen tan ook de knecht haar opendeed had zo baar zelfbeheersohing terug en toonde ze zich weer geheel een dame der groote wereld De knecht zou haar dadelijk aanmelden maar merkte tevens onderdanig op dat het wel een poosje sou doren Hilda zag de kamer niet nieuwagiorig rond Ze zat daar in het haar zoo bekende vertrek en een lang vervlogen tjjd doemde weer voor haren geest op 1 Was ala de dag van gisterco zoo gned kon ie zich haar kinderiijci herinneren en hoe de bewoner van dit huis haar spaelmnkker was Alles deed hij met liufde voor baar alles bad hy voor haar over Ze herinnerde zich op dit oogenblik zoo juist hoe diep ze hem had gegriefd toen ze hem hare hand had geweigerdHoe lang it dat al geleden dacht ze Mimi kroop toen nog op handen en voeten Lang had ze nog wel zoo kunnen peinzen was niet eensklaps de deur geopend en stond Meinhard niet voor haar Ik kom je misschien stores begon Uilda een weinig verlegen Neen heb daarvoor mnnr geen zorg aei Meinhard terwijl bij haar naar de sofa geleidde en zelf op een stoel daarbij plaats nam Een brief aan den minister lei h roo half binnensmonds kan wel tot morgen waobtea Is dat weer een poging om je van ona vandaan t haltn vroeg zq lachend naar hom opziende Onze nieuwe minister kont roe van vroeger toen we ïiamen werkten Hij is nu zoo vriendQlqk zich dat te herinneren en doet me tevens een voorslag die veel aanlokkelyks heeft en premiën in ontvangst namen De edelmoedige gevers kunnen zich van de dankbaarheid der ruim honderd verpleegden overtuigd houdeu Zooals reeds werd gemeld is zekere Cornelis Scnot veldarbeider onder zware vermoedens de aanlegger te zfln vau den brand te St Anna Parochie van Zondag nacht j l gevankeUjk naar Leeuwarden overgebracht op grond van een voorloopig verhoor voor den burgemeester van Het Bildt en len kapitein der marechaussee te Leeuwarden De veahtchte weduwuaar en vader van zeven deels jouge kinderen had Zondagavond een paar kennissen te zynent tot laat in deu nacht wat de politie die gpen goed oog op hem scheen te hebben op het eerste spoor moet hebben gebracht Eeu zyner kinderen had Zondagavond petroleum gehaald in een dergelgk flescbje als gevonden is op het terrein van den brand Toen deze uitbrak na misschien langer gesmeuld to hebben dan eerst werd vermoed li S al te bed en werd gewekt door zyne buren die vooral bezwarende getuigeaisseo moeten hebben afgelegd Bg efla ontwaken gedroeg by zich zonderling Intnsschen heeft hy nog niet bekend doch wel verklaard er geen doekjes om te willen winden dat hy anarchist ia Nog twee personen buiten hem 7 n verhoord Algemeen is men Tan oordeel dat dexe en de vorige branden waarby ook byoa zeker kwaad opzet in bet spel was het werk zyn van meer dan één persoon Ook vroeger reeds toen revolverschoten waren gelost op de woning van eenen der armvoogden ia Schot voor den burgemeester iu verhoor Iu de Donderdag te Woerden gehouden raadsvergadering bleek uit de ingekomen stukken dat Gedeputeerde Staten zich ni t konden vereenigen raet het besluit 5 October jl genomen om de jaarwedden der wethouders van f 200 op f lOÜ te brengen By de benoeming van twee leden voor de gascommissie stelde een der wethouders voor die commissie nit drie leden te doen bestaan De voorzitter bracht hiertegen in dat dit in stryd zou zyii met de verordening waarop een der leden voorstelde de volgende week weer vergadering te houdeu en dan die verordening zóó te herzien dnt in plaats van twee drie leden werden benoemd Uit werd goedgevonden Daarna kwam ter sprake het adres van deu heer A Mys om als onbezoldigd gemeentearchivaris te worden aaugesteld De voorzitter verklaarde dat die benoeming niet tot de b Ën ju bijt niet toeP Muinhard trok zgu sobouders op M n besluit moet tusachen heden en morgen bekend worden Ik weet niet wat te doen of er moest een wonder gebeuren Uwe komst hier bewijst Ik hoop viel Hilda daarop in dat die gebeurtenis niflt onder de wonderen mogen gerekend woiden waardoor ge at of niet zoudt besluiten uit onze buurt te traan Gij wuflt heel goud Hilda wat mij hier terughoudt mijn vrlendenkriog eu daarin vooral gij Maar ge laat daardoor welli ht oe mooi voordOol loopen Dat voor mij geen waarde heeft Li mijn behoeften is voldoende voorzieu eo aan eergierigheid lijd ik niet erg Maar misschien is het beter om ver weg te gaan en vergeien te worden Zg echter bij wie ge blijft zullen u niet vergeten zei Hilila terwijl ze ZQüe beide handen num en hem liefdevol ia de oogen zat Hg neigde even het hoofd en een weemoedig lachje speelde om zijn mond Go zoudt me Haast verioidoii egoïstisch te worden zei b j Door mijnri zuaVjes zouden we de uwe laten rusten In mjj ziet go lus een egoïste en in myn be toek iets dergelijks l it zet ik op den voorgrond dat mij op dit oogenblik een groot geluk te beurt valt Hilda was Ie vee mot haar zaak beug dan dat z op deze woorden veel lette Ik heb inderdaad oen kleine roden om uw lastig te valleu Maar Ik kon tooh ook roor mjjo broer voegdheid van den Raad behoorde maar tot die van het degelykscb bestuur Ten slotte werd eene geheime zitting gehouden over eene grensregeling bij het postkantoor Na heropening der vergadering werd met algemeene stemmen een desbetveÜend be luit goedgekeurd De hoofdcommissaris ran politie te sGra venhage waarschuwt dat men op zyu boette zy by bet aangaan van handelbetrekkingen met Catherina Maria Budding huisvrouw van Alhcrtus Jaoobus Raveling laatst wonende aldaar v n Leeuwenhoekstraat 9 Zekere T S oud 32jatir varensgeze wienin de afgeloopen nacht verblyf aan het politiebureau te Delft was verleend meldde ichheden voormiddag omstreeks 10 uur opnieuwaan eeggende dat hy It Zondag uit aen derwachtkamers van het politieburmu Ie afdeelingte Rotterdam eene portemonnaie inbondendeeenig geld had ontvreemd met een paar kameraden ver eerd en de portemouaaie had verbrand Hy is ter beschikking van de politienaar Rotterdam overgebracht D G Gisteravond gaf de Rederykerskamer iHarmonie te Zevenhuizen in de Kolfbaan tan den heer J A Key een tooneelvoorstelling Opgevoerd wenleo cWie is t btyspel in drie bedryven en tJocrisse Ie Vondeling kluchtspel in eeu bedryf Tegen verwachting was de zaal buitengewoon goed bezet eu het was voor de Kamer een leelijk inconvenient dat eeu der vertooners door ziekte verhinderd was mede te spelen Goede raad was nu duur gelukkig deeder zich een dilettant op die de taak van den ieken kunstbroeder bereidwillig overnam Daarhy echter geen t d had gehad zyn rol io testudeereii nam hy de vryheid die voor lezen Beide stukken werden nu vlug en vaardig afgespeeld en de vereeniging mocht het genoegen smaken dat alle aanwezigen zich koatelyk amu eerdeu en daarvan dan ook de ondnbbelzinnigte biyken gaven Onder de gesignaleerde persoon in het cAlgemeen Politieblad komt voor W H D 46 jaren laatst burgemeester der gemeente Wierden by vonnis der arron d rechtbank te Aimeloo dd 28 November jl wegens valschheid in authentieke geschriften 7 maal gepleegd valschheid in schuldbrieven van de gemeente begaan door eeneu ambtenaar daarbij gebruik ma by jü komrtii Waarom niet Omdat het iu het karakter oeaer vrouw ligt aan eeu vriend te deuken als men dio voor zich noodtg heett Gij hebt toch een minder gottde meening van het karakter eeuer vrouw Dat zou me doen besluiten om u te bewijzen hoe onrechtvaardig uwe meening is Dan mobt ik u ineens daartoe den paa afsaijden m Moiiihard en de gewone vorm nempn Waarmedf kan ik u dienen waarde dame f Hilda moest onwillekeifrig laoheo Dan echtervatte zij moed en sprak hiuir wonsoh uit om betgeld dat bij hem uitstond tot zich te nemen Teri jj lze sprak waagde e het niet hepi aan te zien uitvrees dat hij in bare oogea eeu zekeregejaagdheidzou lezen Zonder twijf 1 knd liü eene andere mededeeting verwacht want hij keek eun wfiioig verbaasd Hy herstelde zicb echtoi spoe tg eo meende dat het sloeg op hfltgenii zy s Zondags hadden beaprokeo en schudde daarom het hoofd Zoo komt de zaak toob net zoo doch wel wat vroeger uit ala ik veronderstelde Is erietabyzonders voorgevallen wat mnakt dat men liever uit elkander gaat Maar als men zich ergens niet op zijn plaats gevoelt ia het eigenlijk t beste maar Keen te gaan £ on natuur als de uwe kan zich niet ill all s achlkken en gevoelt zieli niet gelukkig als hij niet een bijznndere taak in da huishouding heeft Men kan op iedere wijze nuttig zyn merkte Hilda op om aan zyn gedauhteuloop een andera wending te geven