Goudsche Courant, zaterdag 9 december 1893

4 47 5 46 6 83 7 45 10 08 Amsterdam 0 8 7 66 6 86 37 11 10 Amsterdam Wp 6 60 8 10 k 8 0 57 11 M 1 Oouda 7J0 M later zagen zy den man aan den slootkant neerhorken en de rokken der vronw over het water oitgespreid Zy begrepen nu wat erge beurde maar niet heldhaftig van natuur vergenoegden zy zich met de politie te waarschuwen De7 arresteerde den moordenaar vyf kwartier later op den Spaarndimmerdyk doch de ontzettende daad welke wellicht door een moediger optreden vau Reinders en Van Vlemmeren ware voorkomen was volvoerd De president Mr Pareeu uam beiden durhtig a faire en vestigde er hun aandacht op dat de wet personen die een medemenach dat in gevaar verkeert niet helpen als zg daartoe by machte zyn met ernstige straf bedreigt Het Verhoor van e Hetdersche vriendinnen der verslagene en van de everige getuigen bevestigde iu hoofdzaak hetgeen boven gezegd ia omtrent de aanleidmg tot de treurige misdaad waaraan Vaessen zich schuldig maakte en het O M waargenomen door Mr Regont meenendi dat zy volbracht was met een snoodheid die alle verzachtende omstandigheden welke ander in aanmerking konden genomen worden te niet deeii vorderde voor beklaagde een levensla ge gevangenisstraf De toegevoegde verdediger Mr v d Bogaerdt beval mtt warmte zyn cliënt in de clementie der Rechtbank aan Zyn misdrijf was afschu rf iyk doch pi wees op omstandigheden die een straf onevenredig aan dii afscfauwlykheid rechtvaardigen konden Uitspraak over 8 dagen kende van macht en gelegenheid hem door zjja ambt gescboakeo 16 maal gepleegd het opzettelgk gebruik maken van valscbe schaldbrieven Tan eenige gemeente als waren ze echt en OQTervalscht terwyl uit dat gebruik eenig nadeel kan ontstaan 5 maal gepleegd zulka de laatste maal door eeucn ambtenaar daarby gebruik makende van gelegenheid hem door z n ambt geschonken veroordeeld tot 6 jaren gevangeuisBtraf met bevel tot gevangeneming De officier van juatitie te Almeloo verzoekt executie en bericht Barbierkunst Tusscben eeu barbier en een zyner klanten te Rotterdam is Woensdag een zonderlinge overeenkomst aangegaan De barbier heeft 7 ich verbonden om den klant dagel lu iu vier minuten tyds behoorlek te scheren zonder hem in het geriugst te sneden Voldoet de barbier gedurende drie maanden aan deze voorwaarden dan krygt hij 1000 Voldoethy echter niet aan de gestelde eischeu dan verbeurt hy bebalve zgn aanspraak op de f 1000 ook f 750 voor de armen Btaten Oeneraal Twëkdk K hsb Zitting van Donderdag 7 Dec 1893 De Kamer is eindetyk iu ernst aan bet werk gegaan Hoofdstak III buitenl zaten werd zonder stemming aangenomen na eeu kort debat over het zalmtractaat De min liet niet Twl los over die qnaestie daar het tractaat weldra kan worden opgezegd Wel zeide b j dat hy de klachten over inbreuken daarop van dö zyde van Duitschlaud niet deelt Het bleek genoegzaam dat de heer van Tienhoven als minisier het volle vertrouwen der Kamer bezit Hoofdstuk IV justitie geeft als naar ge woonte aanleiding tot het uiten van allerlei wenachen en hét opperen van velerlei quaesties Zoo wenscht de heer de Kanter door den Beogen Raad te zien uitgemaakt of de rechter de bevoegdheid heeft een predikant uit zijn ambt te ontzetten zooals onlangs geschied U hy een geruchtmakend proces Voorts achtte hy herziening der huwelijkswetgeving urgent De heer Boj esius wil de wetgeving op uaamlooze vennootsc ppen herzien en het flesschentfekken aan banden leggen De heer Heldt bepleitte de Zondagsrust vooral voor bakkers de heer Rink schadevergoeding aan onschuldige gevangenen De heer Levy en Roessingh wenschen minder vervolging van kinderen die tbaua maar al te dikwyis met slechte sujetten in de gevangenis in aanraking komen De heer Hubev behandelde de qnaestie vao de gratie eu wfldde zgn aandacht aan de slechte uitvoering der boterwet De heer van der Feltz drong uan op versterking der ryks veld wacht Hiermede is het verlanglystje der leden nog lang niet uitgeput en bij het door den min terecht gehuldigde stelsel van partieele herziening is het geen wonder dat elk lid komt aandragen met het onderwerp dat hem byzonder ter harte gaat In de zaak te Tegeten is een anonyme brochure vol feiten en namen versohenen onder den titel Een kreet om recht In de treurige verstandhouding tuSBchen Burgemeester en Gemeente raad moge weldra van hoogerhand verandering worden gebracht In het Theater Tivoli te Amsterdam is ir studie Q0n drama getiteld De Geheimen van de WeesInrichting Meerbosch of de ontmaskerde Weesvader Is dat niet in etrgd met alle wetten va biliykheid en rechtvaardigheid Toen onlangs de gemeenteraad van Utingeradeel aan de openbare lagere school te 01deboorn de eenige sollicitante tot onderwflzeref had benoemd kon de arrondiasementqschool opzienerzich biermede niet vereenigen raeenendo dat deze benoeming niet was in bet belang van het onderwys en riep daarom de tusscheokomtt van d u Ministf r in Dezo heeft thans te ken Dezer dagen is te Upsala Zweden een stadent in de godgeleerdheid Hilmer Carlson van hunger gestorven De arme jonkman had vruchteloos getracht door leageven in zyn onderhoud te voorzien Sinds Juli had hy naar zijn hui jufFrouw verklaarde geleefd van 20 kronen ƒ 10 20 Zwak uitgeput on hall kruuk innig werd by ciodelyk in een gasthuis opgenomen maar het was toen te laat enhy kon nitit meer gered worden Het droeve geval heeft algemeen groot opzien gewekt en de Zweedsche studenten bfttreuren maar te ladt bet feit dat eeu zoo ongunstig liobt op hunne collegialiteit werpt Ah een bewijs dat het getal werkloozen in de gemeente Opsteriand groot is kan dienen dat by eeue door de betrokken eigenaren gebonden aanbesteding van het graven eener vry diepe en breede sloot in de Lingerypen ter lengte van 1200 meter dit werk werd aangenomen voor slechts 56 een bedrag ver beneden het geraamde cyfer Het getal gega digi lML wei4 0P i nim 100 personen geschat f In een verslag over armenverzorging vond de Telegr c de volgende zinsnede Aan menigeu rentmeester ia wegens zyn ontrouw reeds het kapitaal van zyn heer ontnomen en aan andere handen toebetrouwd Die wissels zyn de trade union8 tu88chea de ryken en de armen De steller van dat verslag die Z jn proza trachtte op te sieren met een mooi vreemd woord bedoelde waarscbynlyk in plaats van trade union werklifdenviireeniging te schryven ttraitd anionc koppelteeken Te Rome zyn zegt Het Centrum na bet Protestantisme afgezworen te hebben de douairirière gravin Van Bylandt Massow en haai zoon graaf H vnn Bylandt in de Katholieke kerk opgenomen Door den burgemërater van Leeuwarden mr J S baron van Harinxma toe Slooteu is openlyk geantwoord op het schrijven van den byzonderen kerkeraad der Ned Herv Gemeente te Leeuwarden In dit antwoord komt o a bet volgende voor Eerst ats armvoogd daai na als hnisbezoeker van Armenzorg en laatstelyk als burgemeester heeft het steeds myne aandacht getrokken hoe onffel ioflyk groot het aetal in AanRevangeo 1 October TUd vao Greenwlcli 10 49 11 08 Directe SpoorwegverblDdlng met GüUÜA Wlulerdienst 1 93 94 OODDi a oTTÏBDAM 18 18 18 68 1 84 3 59 4 50 1 06 4 67 1 19 6 04 1 19 6 11 19 38 1 98 1 44 4 10 6 90 KOTTEHDi M OOBDi 5 66 6 03 6 10 6 17 6 86 01 6 85 8 4S 8 49 8 S6 0t 6 80 7 5 7 8 7 8 7 M 7 68 Goud Moordreoht Kieuirerkerk 0 peUe Botterdam Botterdun CipeUe NleaweAerk Hoordnoht Gouda 7 80 8 40 8 50 6 48 4 80 0 10 7 1 45 1 66 9 08 9 09 8 15 11 60 18 90 6 0S 6 13 6 91 6 9 6 86 6 5 10 6 19 6 86 6 3 4 08 3 10 D8N HAAO OOUDA 4610 1411 3818 15 1 88 9 15 9 46 3 43 4 16 4 41 6 91 7 8 10 90 1 44 4 48 7 06 1 49 7 11 I 10 39 1 68 6 7 80 9 04 7 86 10 41 9 09 6 09 7 81 18 40 8 48 SODDl DEN R 1 A Gouda 7 80 11 40 9 04 9 37 10 49 18 11 18 81 1 01 iHage 6 487 807 439 98 Voorb 5 64 g N d L d6 6 Z Ze w6 06 n t n Bl Kr 6 14 1 97 8 56 4 46 6 97 6 6 7 18 8 86 0 37 10 46 11 1111 30 1 18 4 67 6 11 9 49 1 18 6 16 1 94 6 08 6 99 9 68 1 83 6 81 I 1 38 6 80 6 86 10 11 Zev M 7 49 8 58 Bl Kr 7 47 Z Zegw 7 68 9 01 N dL d 8 09 Voorb 8 07 9 18 Zof M 6 1 10 41 9 09 B u 3j Gnudi 6 30 7 60 8 13 9 58 10 1610 69 19 0318 46 9 80 9 46 3 15 4 13 4 43 6 80 5 61 7 49 8 36 10 08 C T B E O H T G O O D A Utreoht 6 33 7 60 63 11 34 18 03 18 60 8 10 3 584 48 6 36 7 48 f Hsrmelea 6 47 8 08 10 09 19 19 3 84 4 06 4 56 Woerden 6 53 8 10 10 16 19 96 4 19 Uudewster 7 07 8 19 10 94 19 49 4 94 Gouda 7 90 8 39 9 34 10 87 18 06 19 66 1 98 vooro ö ui i H g Hage 8 18 9 18 9 34 10 07 11 97 19 41 18 61 1 43 1 57 BOI D A UTB 4 96 s iV8 6 6 6 4Ï7 43 8 6 6 10 16 11 16 11 4018 8 91 10 19 10 65 18 48 9 83 3 18 4 16 4 47 6 98 6 017 46 8 38 10 08 a7 7 69 10 99 6 86 6 40 7 66 8 09 6 50 6 64 6 67 7 01 8 U Goods Oudew Woerden 5 67 7 01 8 U 8 40 üarmelsQ 6 04 7 08 8 46 ülrechl 6 18 7 88 8 98 8 41 9 10 51 11 09 11 16 11 93 11 45 8 50 4 87 S SO 7 08 6 20 A M S T 8 R D H e O U D i 40 11 10 11 87 2 40 4 10 4 10 7 98 MT 9 B5 11 11 4 S Kft 4 SS 4 8 7 40 10 00 10 44 lS ie IMI 1 08 tO 1 18 O SS U 85 o o C U A A MSTÏBDAII 10 06 10 66 19 11 9 6110 66 19 1 1 IU 1M4 U8 M 8 91 9 10 1 M 6 40 7 69 lé Gouda Amtterdam Wp Ayimd OA nen gegeven dat al moge art 28 lid 8 derwet op bet lager onderwgs het opmaken eenervoordracht van minstens 3 bevoegden voorscbryven er geen bezwaar tegen bestaat debenoeming uit eeo voordracht met minder namen te doen indien zich geen 3 sollicttantenhebben aangemeld Daar zich in dit geval ondanks meerdere oproepingen siechta éénesollicitante heelt voorgedaan en op de voordracht overleg is gepleegd met den seboolopzieuer de jaarwedde voldoende ia en de bericbtea omtrent dü bekwaamheden dezer sollicitante geenszins ongunstig waren meent deRegeering dat onder deze oiustandigheden aanB en W het wettelgk recht niet kan ontzegdworden om de voordracht te doen zooaU zydoor hen is opgemaakt en z n er alzoo voorde Regeeriug geen termen aanwezig om tusschenbeide te komen Mocjrd aan den Haarlemmerweg Jaloezie schijnt de voornaamste factor te zyo geweest in het drama dat in den morgen van den 22en October jl aan den Haarlemmerweg afgespeeld werd en dat ter terechtzitting gisteren van Hermanus Willem Vaesaen een man van middelbaren leeftyd uit den arbeidersstand op de bank der beschuldigden bra bt onder df beschuldiging zQn vrouw te hebben vermoord Door den president ondervraagd antwoordt bekl kalm en beider zyn vrouw had hem verlaten en leidde reeds weken achtereen een los handig leven in Den Helder waar zy vroeger hadden gewoond en waar zy een paar vrouwen had leerun kennen van verdachte zeden Met een dezer vrouwen stond zy zelf op een voet van zeer ergeriyke intimiteit Het heette dat die vrouw zie was en dtingeud de oppassing van haar vriendin behoefde doch van die ziekte scheen niet veel waar te zgn geweest Teu mins e de man van deze vrouw verklaarde daaromtrent ondervraagd niet te weten dat zgn vrouw oppassing noodig had gehad Hoe het zy Vaessen besloot zyn ontrouwe ega te gaan halen en door zyn bedreigingen verschrikt giifg zy ten langen leste mede terug uanr Amsterdam De reis werd met de boot gemaakt eu de kaartjes waren geldig voor heen en terug Andere kaartjed waren niet verkrygbaar Daar zyn vrouw voorgaf het hare verloren te hebben kwam Vaessen op het vermoeden dat zy naar Den Helder wilde terugkeeren zoodra zij daartoe kans zag eu dit bracht hem tot het onzalig voornemen haar te vermoorden zy kwamen overeen om van Amsterdam naar Haarlem te toopen en zoodoende het geld voor het spoor uit te sparen Vaenaeu kocht drank voor zgu vrouw die reeds den vorigen avond zooveel spiritualiën had gebruikt dati zg nog niet volkomen nuchter was Terwyi hy naaat haar voortliep en zy hem sarde met herinnerin gen uit Den Helder werkte hy zyn moordplan verd T uit Een eindweega voorby Halfweg greep hy haar aan sleurde haar naar den slootkant en duwde haar met bet hoofd onder water zoolang tot zy gestikt was Met de grootste koelbloedigheid zag hy den doodstryd der ongelukkige aan 19 08 10 96 11 08 11 09 11 16 11 85 7 47 8 10 46 11 06 7 96 19 88 46 61 10 17 10 87 10 84 10 41 10 47 8 07 8 18 10 08 10 11 7 46 ÏOHT 6 87 7 56 10 39 5 04 6 44 6 17 8 06 10 88 6 1 5 60 8 18 10 84 3 60 4 48 5 99 6 91 6 86 8 88 9 10 10 59 9 87 9 44 9 61 1 90 3 Eenigen tyd daarna werd het lykgavoiiden door een spoor weg wachter en een paar boerenarbeiders terwyi het door eeu paar jongens die in de nabijheid hadden zitten visschen herkend werd voor dat van de vrouw roet wie zy Vaessen eeu oogenblik te voren hadden Bi n voorbykomen De ryksveldwachter L Brouwer die mede by het vinden van het lyk tegenwoordig was vond by fouileering slechts zestien of zeventien cents iets wat niet klopt met du verklaring van den beklaagde dat hy zyn vrouw het geld zou gegeven hebben dat beRtemd was voor de reis van Amsterdam naar Haarlem Een paar volgendp getuigen Aa arbeiders Reinders en Van Vlemmeren uit Halfweg die op den bewusteu morgen naar hun werk gingen zagen de beklaagde en zyn vrouw voor zich uit loopen Ze schenen woorden te hebben en de vrouw liep telkens van den man af maar de beide getuigen dachten dat alles raaor kortswyi waa zelf toen Vaesaen de vrouw aangreep en naar den slootkant slwurde Wat dergenen die door geboorte ook tot nw kei genootschap behooren maar die nooit lidmaat zyn geworden En ik heb my zelf steeds afgevraagd waaraan dat myns inziens bedenkelyk verschynael moet worden toegeschreven Voor zoover m n waarnemingsvermogen reikt moet dat voor eea goed deel daaraan worden geweten dat ook uwe geestelgkheid uwe predikanten veel te weinig zich ophouden met het huiabezoek waarby zg met humic gèmeentenaren spreken in de eerste plaats ovei hunne geeatelijke en zedelyke daarna ook over hunne stoSeiyke belangen En door het feit dat zoo velen die tot uw kerkgenootschap konden en moesten behooren geen lidmaat zyn worden zy wel df elyk naar het bnrgerlyk armbestuur verwezen Die allen heeft de bnrgerlgke gemeente BlechtB te aanvaarden Gy myne heeren ontkent de juistheid myner kritiek en acht myne klacht in hare algemeenheid ongerechtvaardigd en onbillyk Welnu ik ben ook op dit oogenblik nogvolkomen vast overtuigd dat binnen deze gemeente de huisgAzinnen die geacht mc nworden tot uw kerkgenootschap te behooren doch waar binnen geen uwer predikanten inhet jaar 1893 een voet heeft gezet om muide huisgenooten over hunne geestelg ke enzedelyke belangen te spreken by tientallenworden geteld Verlangt gy het ik beo bereid er een onderzoek naar in te stellen en wel door alle rangen van de maatschappij heen Maar het ligt voor de hand dat dergelyk onderzoek heel wat sensatie zou verwekken en ik hond niet van sensatie en modeartikelen Aangenamer zonde bet my zyn binnenenkele maanden te mogen vernemen dat irlden technischen werkkring uwer predikanten catechiseermeesters en andere ambtenaren alsik hen zoo noemen mag die daarvoor in aanmerking komen eei e wyziging had plaatsgehad ten gevolge waarvan uwe herders meeraan hun herderlyk werk konden en moeHteiidoen Waot ik geloof gaarne dat in hetdrukke leven onzer dagen daarvoor zel by den besten wil en voldoenden yver te weinigtyd overschiet Dat er ook onder uwe predikaatea zyn die met veel anderen die met minder yrer voor hun herderlyk werk bezield zyn spreekt van zelf maar naar mijne overtuiging behoort ook die arbeid te geschieden Blyft er geen voldoende tyd beschikbaar dan dient die door eenige reorganisatie in den dienst gevonden te worden Maar juist van dat herderlyk werk verwacht ik alle heil c Door mej M Snyder werd Dinsdagavoöd te Harlingen in de concertzaal Harmonie een gezellige byeenkomat gehouden voor jonge lieden waaraan door ongeveer 400 werd deelgenomen Men zong hield voordrhchten vertoonde de tooverlantaarn at en dronk doch gebruikte geen sterken drank Deze proeve voldeed beat en men ontdekte op de straat veel minder rumoer dan anders op St Nicolaaaavond wel het geval was Voor eenige dngen werd medegedeeld d i te Kralingea een ziek jongetje in Terregaanden ataat van verwaarlooziog was gevonden ten huize van z n onders in de Rubensstraat aldaar Het arme kind lag onder een bedstede met wouden en builen overdekt De ontaarde ouders hebben thansgeen oogenblik rust een menigte volks wierp by hen du glazen in en dreigde hen zoo ze t huis dorlden verlaten te lynchen De politie moest reed herhaaldeiyk ter bescherming optreden en de aldus in t nauw gebraohten zyn verhuisd De politie had ook toen handen vol werk om te zorgen dat de inboedel niet vernield werd ii eeu mand glaswerk werd door t publiek geheel in elkaar getrapt üe verhuiswagen werd gevolgd door eeu aantal vrouwen en jongens onder t geroep Hang zo op de kinderbenlen Ook de nieuw betrokken woning moet steeds door de politie bewaakt worden en de wreede 8 98 9 40 9 47 9 54 10 1 10 10 11 96 8 10 11 11 11 08 7 07 7 17 7 84 7 81 7 87 9 08 11 48 4 46 4 66 5 09 6 09 5 15 9 i 9 44 6e 6 66 4 40 iAO 10 9 S 8 09 8 50 10 07 10 64 04 1010 98 9 1 8 41 38 10 40 11 86 9 41 64 ouden durrei sioh sedert dagen niet in t openbaar te vertoonen dan onder geleide van politie Iq dezen tp waarin de maatsobappelyke ve ondingen tot het uiterste gespannen zyn en revolntionnaire theorieëa zich zeer licht omzetten in revoltttioo tire daden behoort o i ieder beschaafd mdy elk blad hetwelk zich zelf eerbiedigt mVr nog dan anders zich rekenschap te geven van de portee van het openlyk gesproken woord en van den indruk welke daardoor by overprikkelde gemoederen en minder ontwikkelde geesten wordt opgewekt Da radicale partij ten onzent wil onder de revolntionnaire partyen niet geteld worden Toch valt het niet te looohenen dat meermalen in haar organen uitingen worden aangetroffen welke om evengenoemde reden niet anders dan hoogst verderrelyk kunnen genoemd worden Een paar voorbeelden Het radicale orgaan De Amsterdammer Dagblad voor Nederlandc bevatte voor enkele dagen als hoofdartikel een opstel van den heer F Van Eeden hoofdzakelyk gewyd aan de beaprekitig van zeker in Engeland verschynend tydschrift getiteld Free Bussiac De beer Van Eeden zegt daarvan o a het volgende Wel worden daarin de daden der Rossisehe terroristen nit den tyd van den aanslag iyö Alexander II verklaard en verontschuldigd En werkelyk is het niet twyfelachtig of het leelyke aspect van sluipmoord en vorstenmoord kan van een vry standpunt gezien overschenen worden door het ethisch mooi van geheel zuivere belttuglooze bedoeling grenzenlooze toewyding aan een goede zaak ongeëvenaarde wilskracht en heldhaftigheid en een vrywülig martelaarschap in den edelsten vorm Ik kan de feiten hier niet allen oververtellen maar ze zyn het lezen waard Een eenvoudig verslag zooals Free Ru8sia ze vermeldt Het zyn heldendaden van den eersten rang niet overtroffen door die der Pranscfae revolutie noch door die nit de antieke historie Bedreven om oen idee waarvan de rechtvaardigheid enden adel niemand ontgaan kunnen niet door bruuts of domme ondergeschikten maar door zeer ontwikkelde fijn georganiseerde moderne mannen en vrouwen met vbl intellectoeet inzicht De vraag of zij zich vergisten of het kwaad dat zy bedreven meer was dan het goed en of de tactiek die zy volgden dwaas en nutteloos was staat niet aan ray en ik geloof niet aan onze tydgenooten om uit te maken Maar hun handelwyze staat daarom reeds zoo oneindig ver boven het in t blinde en ruwe moorden der anarchisten omdat zy steunde op een vast verstandelijk doorzicht waarvan wy de juistheid zeer moeilyk beoordeelen kunnen e waarvan het einddoel alle sympathie verdient Zy waren stryders voor een geheel volkf met de eigenschappen die men in een stryder edel vindt en zy streden voor recht en vrijheid tegen één die hoofdzakelyk voor zich zelven streed Aldus het ethisch mooi van debedoelingt kan het leelyke aspect van sluipmoord en vorstfflimoordc overscbyneu of bedekken in gewoon Holiandsch overgezet by sommige sluipmoo en en vorsten moorden heiligt het doel de middelen Niet aan den scbryver en zyn tydgenooten staat het te beslissen of de Russische nihilisten zich svei isten toen zy keizer Alexander II verraderlyk om het leven brachten en het herhaalde malm op het leven van zyn zoon toelegden I De zuivere belangtooze bedoeling grenzenlooze toewyding aan een goede zaak ongeëvenaarde wilskracht heldhaftigheid c en het vry willig martelaarschap ia edelsten vormc der moordenaars worden geprezen Zou werkelyk niet in de schatting van den schryverzelven maar in die van zyn lezers de a tand wel zóo groot wezen tosschen den lof toegezwaaid in De Amsterdammer aan de Russische moordenaars en dien welke men door Recht voor Allen en Boortgelyke bladen aan de heldene van Chicago Barcelona en aan mannen als Geel ziet bewyzen Nog een staaltje Aan de beooideeling van de rede van den heer Heldt in De Anüterdammerc ontleenen wg het volgende Oe Beaufort o s mogen zeggen wat zy willen wy leven te midden van toestanden die zoo niet kunnen blyven En al mochten wy zwygen de oogen ervoor sluiten zy zullen zoo niet blyven Hebben de bezittenden de middelen er niet voor over om ze te verbeteren t en hun wil ondanks hun doofheid eu hnn verzet zullen die middelen van hen genomen worden het zou dwaasheid zyn dit te verbloemen Do Amsterdammer zelf het is waar spoort hier niet aan tot roof en diefstal doch even waar is dat de uitplnudering der gegoe den door het blad wordt voorgesteld ais een feit dat in zekere veronderstelling door df omstandigheden geboden wordt geacht en dan ook met geen enkel woord als verderfelyk of afkeurenswaardig wordt gelaakt t Mag nog een vraag heeten waardoor meerkwaad wordt gesticht door de ruwe opruiendetaal in socialistische bladen en schotschriften öf door artikelen als die welke boven doorons uit een ordelievend zich principieel opwettelyken bodem stellend orgaan werden geciteerd Tyd De Köln Ztg t deelt mede dat er tweedracht heerscht onder de Duitsche Hernhntters De gemeente te Nenwied heeft b 1 besloten de besluiten van de Synode die in October en November te Herrnhut zitting gehouden heeft niet op te volgen en het met haren arbeid verdiende geld niet ten behoeve van de gemeenschap af te staan Het voorval baarl groot opzien onder de broedergemeenten wyl zoo iets slechts hoogbt zelden voorgekomen is Orde is half voeder Daarom voert steeds op den eenmaal aangenomen tyd De dieren kennen evengoed hun klokje als als wy het onze zy rekenen er vast op Stelt men ben in hun etensuur te leur dan worden zy zenuwachtig en zullen uit bun voeder niet dat voordeel trekken wat zy anders wel zoudeu doen Tyd is hier ook geld Voorts zorge men er voor dat de voeder rantsoenen zooveel mogelijk gelyk en dat al de gereedschappen benoodigd by het voeren voor elke voedering zooveel mogelyk rein zyn Uit Darmstadt sehryft men de volgende byzonderheid nit het leven van Alexander vao Batten berg Het was in 1886 toen Alexander als vorst van Bnlganje eens een der staatsgevangenissen bezocht Hy vond onder de gevangenen een ouden Turk zwaar guboeid in een cel wiens uiterlyk den Vorst belang inboezemde De man zag somber voor zich en antwoordde niet op s vorsten vraag waarom hy daar gevangen zat De opzichter vertelde hem echter dat deze man vóór vier maanden in alle oorden des lauds de bewoners tot voratenmoord had aangespoord en gezegd had dat de Vorst een schurk was Daarom was hy tot Tjaartuchthuisstraf veroordeeld Alexander ging naar den ouden man nam zyne ketens af en zeide In plaats van 7 jaar in het tuchthnis te blyven moet gy nu zeven jaar overal verkondigen dat gy u vergist hebt toen gy den Vorst een schurk genoemd hebt De oode man had zooals de opziebter vertelde toen hy veroordeeld werd en ook later in de gevangenis nooit moeite gedaan zich te verdedigen Maar toen hy no vrij was betuigde hy ouder tranen dat hy door kwaadwilligheid en door valscbe beschuldigingen in de gevangenis gekomen was i by nader onderr oek bleek dat hy het offer der wraak zijner vynnden geworden was Een panr dagen geleden las men in Duitsche bladen dat de post omnibits van Löwenberg in Pruisisch Silezie naar Hermedorf onderweg was aangevallen en geplunderd Blykens nader bericht heeit de koetsier by zyne aankomst te Herm dorf aangifte gedaan dat er eensklaps vier a vyf mnn uit het kreupelhout waren ta vooracbyn gesprongen het rytuig hadden tegenhouden en geplunderd hem daaibg twee geldzakken te zamen met 680 mark hadden ontrukt en toen waren verdwenen Reeds spoedig is het gelukt een der daders in handen te krygen doch nu wordt nog gemeld dat dientengevolge ook de koetsier is gearresteerd Volgens het eerste bericht zouden de roovers eene waarde van ongeveer 20 X 0 mark hebben medegenomen doch later daalde het cyfer tot op 2 XK en thans schynt het te blyven by ongeveer het bedrag hetwelk de koetsier verklaart dat hem is ontrukt Baitenlandsch Overzicht Het resultaat van de verkiezing tot voorzitter der Fransche Kamer is niet schitterend voor Dupny Benoemd te worden met 25 1 stemmen tot voorzitter eener Kamer van 581 leden en dit met de kleine meerderheid an 38 stemmen boven het door Henri Brisson behaalde cyfer is een matig succes De omstandigheden waaronder de verkiezing plaats had doen dit nog duidelyker uitkomen Ieder wist dat radicalen en socialisten ijverig ten gunste van hunnen candidadt hadden gewerkt in de gematigde bladen was de verkiezing van Dopuy als eene noodzakelijkheid aanbevolen en het ministerie wenschte ze de benoeming thans is weinig beter dan eene tydelyke daar zy in Januari opnieuw moet worden gedaan Casimir Perier vereenigde den 18den November 333 stemmen op zynen persoon De overeenkomst tnaschen de stemmencyfers in de vergadering van Maandag by de vraag of de Kamer het eenig artikel van het vooratelQrousset in behandeling zou nemen en die by de verkiezing van den voorzitter uitgebracht mag als eene gróote waarschynlykheid doen aannemen dat ongeveer dezelfde leden beide keeren hebben gestemd en op dezelfde wyze Maandag namen 483 leden aan de stemming deel gisteren 474 257 stemmen werden uitgebracht tegen het in behandeling nemen van het genoemde artikel en 226 voor 251 stem men behaalde Charles Dupny en 213 de radicale tegencaudidaat Eene meerderheid Jinks dat hebben deze dagen opnieuw bevestigd bestaat er dus niet in de nieuwe Kamer maar eene republikein sche regeerings Dieerder heid is nog evenmin gevonden Deze te vormen met behulp van de honderd afgevaardigden die zich Maandag en Dinsdag van stemming hebben onthouden zal dus de taak zyn van het nieuwe ministorie Slaagt het daarin dan is er eenige hoop op eene betere toekomst in het tegenovergestelde geval komen er over een paar maanden eeue nieuwe ministerieele crisis De aanneming van het voorstel der Centrumparty in den Duitschen Kyksd tot opheffing van de verbauningswet tegen de Jeziüeten heeft in de nationaal liberale per aanleiding gegeven tot eeuige opmerkingen over de meerderheid die voor de opheffing stemde Enkele bladen bepaalden zich tot algemeenheden zooals de Hann Courier die sprak van smaad die over het Ryk gekomen was en van de tnationale eenheid en waardigheid die door dit besluit geschonden waren De Köln Ztg ging wat verder en sprak over de erbarmeUi ke meerderheid van ultramontanen socialisten Welfen Polen Denen en leden dtr volksparty waarmede het voorstel was aangenomen durby de hoop uitsprekend dat de Bondsraad verstandiger zou wezen dan de Rijksdag De Frankf Ztg dient hierop dadelyk de Köliiische t Wat zou dit blad wel gezegd hebben al iemand de veel kleinere meerderheid van conservatieven nationaalliberalen sBcessionisten Polen en antisemieten die zich voor de legerwet verklaarden eens met het prsedicaat erbarmelyk had betiteld Uit het antwoord op deze vraag mag de Köln Ztg haitr eigen schande opmaken Van andere zyde werd de opmerking gemaakt dat de meerderheid die het voorstel iu den Ryksdag verwierf heel toevallig was en dat er verscheidene leden afwezig waren wier stem de kaus zeer had kunnen wyzigen Ook hierop heeft de Frankf Ztg baar antwoord klaar Er waren 84 leden afwezig zegt dit blad Daarvan zouden ongetwijfeld vpor de opheffing gestemd hebben de leden der Volksparty de sociaal democraten de leden van het Centrum de Polen en de Elziissera te zamen uitbrengende 33 stemmen Stel nu zegt het blad dat alle andere afwf zigen de conservatieven de vry conservatieven de nationoal liberolen zoowel als de leden der vryzinnige volksparty en der vnjzinniife vereéniging de antisemieten on de wildtn tegen ïö opheffing hadden gestemd dan nog zou het aantal voorsterara rs 205 en dat der tegenstemmers 187 hebben bedragen Hieruit blykt duidelijk dat bet votum van den Rykstlag geen gevolg is van het toevai doch de uitdrukking van den bepaalden wil der meerderheid De berichten over de oneenigheid tuascheii Berlijn en Stuttgart worden tegengesproken t Is waar dat de heer Moser Berlijn verlaat maar dit geschiedt op grond van verschil van gevoelen met den Wurtembergschen premier Mittnacht Ook zou tnsschen deo Keizer en den Koning geen minder aaugeDaam woord Over de groote manoeuvres zyn gewisseld In Italië vordert de oplossing der ministeeieele ciisis niet De heer Zardauelli zou opnieuw d i reeds voor de tweede maal zijn mandaat tot vorming van een nieuw ministerie neerleggen Niemand verwondert dit dat het reeds gevormde ministerie noch in financieele noch in staatkundige kringen vertiouwen wekte Ook de koning was van oordeel dat het ministerie niet opgewassen was tegen de groote mueilykheden die het wachtten De algemeene stand van zaken Seint de correspondent der Tiiii s te R mt wordt ernstig en waarden van eiken aard dalen De heer Zardanelli ia een zeer beleidvol bekwaam man maar die niet de buitengeviouc wapenen bezit noodig om te kampen meteen tekort van 250 000 000 L met het sociato vraagstuk de agrarische moeilijkheden op Sicilië en een aanstaand financieel schandaal op den Jioop toe Niet zeer gunstig is ook het bericht dat de Zwitsersche Bondsraad met groote meerderheid de versterking van den St Gotthard in begmsel heeft goedgekeurd Forten worden gebouwd in de bergen die zelve zich in alle eeuwen onneembare vestigen toonden Garnizoenen zullen gelegd worden bij de gletschers steeds veranderende slagboomen die alleen geboren Zwitsers kunnen openen en sluiten Vreest men in Zwitserland dat dit het het tooneel van den eerst volgenden oorlog zal zijn Het ia daarvoor niet zeer geschikt en in de geschiedenis genoten de Zuidelyke Nederlanden meestal die eer Hoe het zv in den hoek tusschen Frankryk Duitschland en Itaüe waar een democratie regeert die allesbehalve militaristisch is acht men een vroeger onnoodig geachte veraterking des lands thans geboden Burgerlijke Stand Moordrecht GEBOREN 2 Dec Gerardus ouders J Verwey en A van Dykland 5 Johannes Harmanus en Harmina Bicharda ouders J A Thomassen en H J Gerritsen 6 Cornelia Christina ouders M TuynderenL Goodriaan OVERLEDEN 6 Dec C van Ry 68 j ZeTonhaisent GEBOREN Cornelis Leenderfc ouders L C Paul en I Vente OVERLEDEN G J Verboom 3 m A Berkhof 4 m A van OS Ai E 73 73 Beurs van Amslerdam 7 DECEMBER iVor kre 76 78V 78 18V 64 A Vl 95 96 lOS Vl B8 104V 8 98 107 580 B79Vs 1001 4 86 lOOf s 209 14T 92 101 100 137 98 til 81 97 97 169 122 102V 71 i 60 12V l 1861 59 l 99 103 129 lOÜ i 1061 n 138 188 10 99 50 86 26 16 108 801 1091 4 1021 54 BSJy 181 107 109 100 9l 113 118 ÜT lOB ilotkun 83 B s 8V4 18 9 Vl 81 aïVs 88y Nbürriand Cert Ned W 8 3 b dito dito dito 8 dito dito dito SV HoNQAR Obl Goudl 1881 88 4 Ita ub InBohrijving 186S 61 5 U09TENA Obl iapapior 186 5 dito in silver 1868 5 P0UTUOA L Oblig met tiolcet 3 dito dito 3 Rusland Obl Oost Se Serie S dito Geoont 1880 4 dito bij Eolha 1889 4 ditob jiiopel83tf90 4 dito iu goud Iefiu 1883 6 dito dito dito 1884 5 SFA NJB Perpet schuld 1881 4 TuRKBiJ Gcpr Oonr Iden 1890 4 Geo teeiiiog serie D Geo leeuio r serie C ZuiuAfb Rev Reo v obl 1893 5 Mexico 01 1 Bmt Sch 1890 6 Venezuela Old 4 onbop 1881 AHSTBttiJAM Obligation 1861 S i Rotterdam Steii leon 1886 3 Neu N Afr Itaiidelsv aaiid Arendsb Tab Mg Certificaten DtiiiMaatechapplj dito Arnh Hypotheekb pandbr 4 Cult My der Vorstenl aand 9 Gr IlypotUuekb pandbr 4 NedurluiidBoho bauk aand Nod llaadelmaatsch dito N W Par Hyp b pandbr 6 Eott Uypotheekb pandbr 4 Utr Hypotbotikb dito 4 Oosten R Oost Hong bankaund RusL Hypotheokbaiik pandb 4 i Ahehika Equit liypoth paiidb 6 Maxw L i Pr Lien oert 6 Ned KoU IJ Spoorw My aand Mij tot Expl V St Spw aand Ned Iiid Öpoorwogm aand Ned Zuid Afrik Spm aand 6 dito dito dito 1891 dito D flALlESpoorwl 1887 8 A Eobl S 601 128 136 fO 69 Zuid ilai Spwrny A H obl 8 F01 EN Waraohau WeeneD aand 4J RusL Gr RuBB Spw Mij aand 5 Baltiscbe dito aand n 10 8ÏV 6sVi Fastowa dito aand 6 Iwang Dombr dito aand 5 Kursk Ch Azow Sp kap aand 6 Loaowo Sewast Sp Mij oblig 5 Orel Vitebsk ilito oblig 5 ZuidWoBt dito aand 5 dito liito oblig 4 114 AUERiKA Ceot Pac Sp Mij obl 6 Chio Nortli W pr C v aand dito dito Wi i St Peter obl 7 Denver Rio Gr Spm eert v a Ulinoie Central obl in goud 4 Louiflv NuihvilleCert v eand Mexico N Spw Mij lehyp o 6 Miss KanBBB v 4 pet pref aand N ïork Ontario Se West aand dito Penus Ohio oblig 6 Oregon Calif Ie hyp in goud 6 St Paul Mian Maait obl 7 Uil Pac lloofdliin oblig 6 dito dito Lino Col Ie hyp O B Canada Can South Cert v nand Vbn C Rallw Nav leh d o 0 Atnsterd Omnibus My aand Rotterd TramnegMaata aand Ned Stad Amsterdam aand 8 Stad Rotterdam nand 3 Beloie StadAntwarponl887 2V3I Swd Brussel 1888 S i HoNO Tkeisfr ReguUr GesallBch 4 OoBTENR Staatsleening 1860 6 K K Ooat B Cr 1880 8 Spanje Stad Madrid 8 1888 Ned Ver Bez Hyp Spobl oert 6 Dec Zaterd 9 Zond 10 Maand 11 Din d 12 Wooosd 13 Dondord U Vrgd 15 WatergettJden Hoog Laag Hoog Laag 8 22 2 17 6 84 8 04 2 21 7 13 8 88 3 66 7 48 4 18 4 31 8 2b 4 BO 6 10 9 05 6 80 9 26 6 51 9 50 8 16 10 13 6 38 10 89 7 04 Springty 10 Deo Zon Maan 9 45M3 63A 10 33 4 52 11 09 e 11 33 7 16 18 11 60 8 81 14 04A 9 48 16 16 11 06 Opg Onderg 13 Dao 19 26 31 8 10 8 45 8 13 3 48 8 13 3 53 6 56 7 31 8 06 8 45