Goudsche Courant, zaterdag 9 december 1893

Vo 63S3 3Ss e Jaargang Maandag 11 December 1803 NieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k s met uitzondering van Zon en Feestdagen De pfijs per drie maanden is ƒ 1 25 franco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEM ADVERTENTIÊN worden geplaatst vau 1 5 regels a 50 Centen iedere reg el meer 10 Oenten Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd ADVERTENTIfiW vauuahtsi W J en Lion BHtz NIEUWENDUK bij den Dam 241 AMSTERDAM Op WOENSDAG DONDERDAG en VRIJDAG te CONSÜLTEEREN Markt 1S4 Gouda Gompleete Tandheelkundige Inrichting ZAK WOORDENBOEKJES bevattende de geslachten der zelfst naamwoorden benevens eene korte verklaring van de moeilykste daarin voorkomende woorden volgens de nieuwe Spelling van Dr M DB VRIES en Dr L A te WINKEL bij Opruiming ï 10 Cent verkrygbaar by A BRINKMAN ZN Tteudeweg Gioote Qeldloterïj inder WMrborg van het Gouveroemenl van HAMBURG Doze T D der Stant gegarandeerde Lotorg bestaat uit 110 000 lolen waaryan 66 400 prijzen eD l premie irelke alle in de korta lijd vao eeuige maanden in zeven op elkander vol i endd klaason tor zekeren verdeolinu komen In het geheel bedragen alle prijzen 10 Millioea 452 425 Mark De grootste prya ia in het gelukkigste geval uv M 500000 of ca 285000 G lPrBmii M 800 000 800 000 100 000 75 000 70 000 65 000 60 000 55 000 60 000 40 000 20 000 IPrg l il 3 Vr zona l Prija a l Ptg i 1 Prya a 1 Prgs a PriJMni 1 Pr i i 5 Pr Eefli 66 106 2 3 6 756 1287 83950 18991 3 Prijz üM 16 000 10 000 6 000 8 000 2 000 ï 1 600 1 000 600 148 n 800 200 160 127 100 94 67 40 20 De hootdprija ïn de eerate klas ii M 60000 ia rte 2de klus 56000 in de Sde kltis 60000 in de 4de klas 66000 in de 5de klaa 70000 inde 6de klos 76000 in de 7do klas eventueel M 600000 maar in elk geva M 300000 M 200000 eto etc Be pr JB der loten ii ofÜDieel vastgesteld Voor de trekking van do Ute klas bedraagt doMlre voor een geheel origineel lot 3 60 ff K half u K H 1 7 kwart tf 0 90 Wy verBooken bg toezending van de bestelling het bedrag io ouniu ten baukbillctten van alle Europeeaohe landen in postzegels of met internationale poBtaaiiwijziug bgtevoogen De priJB der loten voor de volgende klussen alsook de verdeeling der prezen en dagen der trekking evenzoo aU ook alle verdere détails zijn uit hut arahtolylco plan te zien Wij vüfzenden ook op vorzork ht t pltin vooruit en ii geval hetzelve aan eun Vi n de aanvragers nioi zou oonvenieoreu nijii ijg5ftw bereid de loten voor de trekking terug fe nemen en het bedrag terug te sturen Direct na ontvangst van lederen bestelling stuurt het huls Windus Co direct aan do besteller de origiineele loten Het offioieele pla wordt by iednren levering gratia bygavoegd avcnzoo wordt iodoron bezitter van eeu lot de ambtelijke trekkingsIjjst na elke trekking toegestuurd De uitbetaling der prijzen geschiedt prompt volgens het plan onder garantie van de staat Omdat hot ondergeteeken de bankhuis dagel ks van alle kanton een zeer groot aantal opdrachten op loten dpzor groute gol llolery ontvangt zoo wordt verzoohi alle opdrac ten voor de eerste trekking zoo spoedig mogelijk intezenden in elk geval voor den 20 December a s Btuurt als V belieft Uwe opdraobteo direct en in goed vertrouwen aan het bankhuis WIMS 400 Hamburg I Zeer Hette Gesteendrukte EAMEAASTJES worden GELEVERD door A BRINKMAN eu Zn Bg alle Boekhandelaren en bg den Ji ever D MUS te Tiel Kgn gratis te bekomen JProefnummer en Pronpectus van VOOR ONZE JONGELUI Uitspanningslectuur in de drie Mode rne Talen E uactiï 8 F KLEINBENTINK en A VAN UIS8EL Leeraren Middelbaar Onderwija l OOr onme JongellU Teriohynt wekeiyki en kost 4 per jwr HAMBÏÏEGEE GEIDLOTEEU 110 000 urigineele loten = 55 400 prijxen fjj F Meer dsn de helft deur loten moeten dne met een prge aitkomen UiTTRFiSEL uit het Trekkingsplan De hoofdprys bedraagt t gelukkigst geval er 500 000 Mark Ret werkelijke oordeel der Hambnrgei LoterJ tegenover andere klasBenlotergeD bettaat daarin dat in Hamburg geen nieten worden getrokken leder bezitter van een lot heeü dus kans tot op den laatsten trekkingsdag In het gelukkigste geral bedraagt de HOOFDPRIJS er 500 000 Mark Nevenfitaande tabel geeft een overzicht vao de byZondere indeeliog der hoofdprijzen Alle 55 400 prgzen worden in 7 spoedig op elkander volgende klassen oi eloot en contant betaald Het officieele tri kkingsplan hetwelk wg h ieder lot gratis bjjvo en bevat een jaïste opgave der pryzeQ welke in iedere afdeeling uitloten en tevens hoeveel voor iede e afdeeling moet worden toegezonden In t bijzonder z a de hooge pryzen als Tolgt De Pr a dar origineele loten is wettelyk vastgesteld en bedraagt voor de Ie trekkiugsklasse N C f 3 50 voor geHeele origineele lotenV f 1 7B H halve a f f O 90 P kwart i ill l 300 000 200 000 100 000 75 000 70 000 65 000 60 000 55 000 60 000 40 000 20 000 15 000 10 000 5 000 3 000 2 000 1 500 1 000 500 Na ontvangst van dit bedras io HoUandacb bankpapier postzegels of postwiasel zenden viq de origineele loten met officieel trekkingsplan ik it 2 k 1 a 5 k 3 il 26 il 56 il 106 263 6 k 756 ü 1237 il Indien iemand het trekkingsplan niet mocht aanstaan zyn wy bereid vóór het begin der trekking de origineele loten terug te nemen en het daarvoor gezonden bedrag onmiddellyk terug te zenden Wy kunnen dit des te eerder daar wy overtuigd zyu dat iedere ontvanger de uitmuntende en kansryke indeeling van het trekkingaplan zal erkennen De officieele trekkingsliisten zeffden wy direct na iedere trekking Om alle bestelliugen zorgvuldig te kunnen uitvoeren verzoeken wy U die ten spoedigste te zenden in elk geval echter vóór 20 U C MBK a s op welker dag de Trekking begi Hoofdloterij Uurcau ISEFTHAL Co Hamburg 52941 4 M 300 200 150 148 127 100 elc Alle 55 400 prijzen bedragen te zamen 10 452 425 Mk N U Do Hamburger Geldlotery bestaat reeds ruim honderd jaar en begint 2 maal per jaar opnieuw Onze firma behoort tot de oudste Ho fltotery Burpaux Keeds vaak waren wg in de aangename gelegenheid grooi Hoofdprijzen ook naar Nederland te kunnen zenden In de laatste zeven jaar hadden wjj het bijzondere genoegen onderstaande Hoofdprijzen aan onze klanten contant uit te betalen 1891 1887 1891 1889 1890 1893 1890 1890 18b8 1888 1893 1888 10 000 5000 14 Mei 4 Nov 23 Oct 29 Apr 12 Oct 24 Jan Dec 5 Tan 26 Oct M 300 000 op No 51083 getr d 32219 23963 61038 23355 12106 66810 45724 46613 65159 79478 9910 M 200 000 M 200 000 M 100 000 M 75 000 M 75 000 75 000 60 000 55 000 50 000 50 000 30 000 en hovendien verscheidene pryzen ii M 15 000 3000 2000 etc Kraepelien en Uolni s iQuina LaocheQl iC ScHE is dti meest Krachtige en Versterkende KI A WIJ aanbevolen door tal van binnen en buiten landscbe geneesbeeren Bekroond met EËUËN DIPLOMA en GOUDEN MEDAILLES Verkrygbaar in flacons f 1 90 en ƒ 1 Depot te Gouda by den Heer A E TEEPE Apotheker voorheen C THIU Kraepelien Holm Hofleveranciers Zeist fictoriawdter ui f de IffcforraJBron te Oberlahnstein byBns Tafeldrank Van hé ninklykef uis derXeder anden Maatschappij tot Exploitatie der Victoria Bron te Oberlahnstein Gevesligd te Itolterdam Zuidblaak 8 Goud Snelpersdrnk n A BauiiliA Il üoos Prijstrekking 20 en 21 Becemb 500 000 Maik als hoofdpri js in het gejukkigst geval biedt ilenieuwste goote GelJhloting dis door doHoogo Ee eering vanVBburg goedgekeurd engewaarborgd is K De voordeeligu inri Plg van bet nieuwe plu bestaat daarin dut in den loop van slechts weinige mnanden in 7 verloti geo van 110000 Iot n 56400 prijzen bedragende 10 402 425 Mark ter volledige beslissing zullen komen daaroadn lijn kapitale prqzen van eventueel tOOOW Éarll l ij uitnemandboid echter 1 priii a M 800 0001 1 prqi il M 200 000 l prijs a H 100 0001 3 prijzen a M 7S 000 1 prijs a M 1 prijs M 1 prijs sM pnJB M prijzen a M SprpzenaH 15000 S6priJEooaM 10000 66 prijsea M 6000 106 preien a M 3000 70 000 66 000 60 000 263 prijzen i M 1000 6 prijzen ü M 1600 756 prijzen ti M 1000 66 0001 1237 prezen 4 M 600 50 000 33960 prezen il H 148 1 prijs aM 40 000 181191 prijzenaM800 200 6 prijzen a M 20 000 l60 127 100 94 67 40 a0 De mnstnande eerste prijitrekking dezer groot door den Stant gewairborgde öelclvarloting ii van ambtsirege bepaanl plaats Io hebben op den 20 en ZIÜKCEMBRIle en kost hiervoor 1 geheel orig lot slechts M 6 of ƒ 3 6tJ 1 half n 8 l gO l kwart n u n l i 90 ipgen inzending van het bedrag in banknapier of per postwIsBol Allo oooimissies worden onmiddellyk met de grootste org nldigheid uitgevoerd en ïedsr speler ontvangt van ons do met het wapen van don Staat voorriene Originüele Loteu zelf ia handen fly iedere bestelling wordt het veraisohteoffiliieolo plan waaruit de rerdeeling der prjjun op de vBrschillende klassen als ook de betref fende inleggelden te vernomen is grntis bygevoflgd OU zenden wij m onze Begunstigers oniiangevraagd na elke tr kkiug de offioieele lysten De uitbetaling der pryzen geschiedt steeds prompt onder waarborg van den Staat en kan iluor diri ote toezending of ook naar verkiezing der Belanghebbenden in alle grootere plaatsen tan Ncdirlniid bewsrkstulligd worden Ons debiet is steeds door hitt geluk begunstigd en ondor vele andoro aanïienlyko prijaen hebben wy meermalea volgens offloieile bewyten de eorsta Hoofdtreffers verkregen n ome Begunstigers zelf uitbetaald o a Mark S6U COO 100 000 80 000 60 000 40 000 euz Ilöt is te voorzien lni bij deze updenbeohtsten grondslag gevestigde onderneming van alle kanten op eene zeer workznme duelnaming ba avld kan worden gerekond men gelitivcderbalve vegeus de reeda oplianden zijnde trekking ulle orders ten spoedigste reohtstreeks te zenden aan KAUFMANN SIMON Baukiwra on Geldwisjclaan te HAMBURG P S Hiermede danken wij voor het veriiouwon ons lot hiertoe geschonken en rtanr wij bg het begin der iiieuwö verloting ter deelneming inviteeren tullen wy ook voor het vervolg bemoeid zijn dour eon stipte en reëole bediening de tevre ienheid van onze geëerde Begunstigers to verwerven PRANSCHE STOOMVEEVEEU Clieiiiischo eo Xwitsersche WasscheriJ Qebreveteerd door Z M den Koning der Belgen H Oppenbeioier Hotterdam Specialiteit voor het stoomen en verven van alle Heerenen Uameskleediugstnkken ook alle soorten Meubelen Ledikantgordgnen Taielkleeden Trgpen met nieuwe patronen gep rat Swaaten Garnituren Neteldoek Tnllé Kanten Veeren enz Alle goederen knnnen in elkander blgven en worden onschadelgk voor de gezondheid bewerkt Goederen kunnen in 4 dagen afgeleverd worden AGENT voor Gooda en Omatreken A VAN OS Az Kleiweg A No 7S i i fflii 3 Abonnement VoortttiUing Tivolt SchouTvhurff Directie DB VOS VAN KOBWAR DONDERDAQ 14 December 1893 Tooneelapel in 5 bedrgven van VIOTORIEN SABDOn vertaald door X T Z Aanvang half 8 nur SV Gewone bepalingen en prgaen BINNENLAND GOUDA 9 December 1893 Voor de betrekking van Inspecteur van Politie alhier hebben xioh 32 aollicitanteD aangemeld Het bestnur van de afd cGouda van den Ned R K Volksbond heeft het voornemen om iu deze gemeente bg wyze van proef een arbeidflbeura op te richten Het wil daarbij geheel onpartydig ts werk gaan en noodigt daarom alle werkgevers en werkzoekenden uit tot een vergadering op Woensdagavond a s tusachen 8 en 9 uur op de bovenzaal van het Café cHarmonie Ér zullen dao Igaten worden aangelegd waarop de namen der werklieden die werk zoeken voorkomen en dezen zullen aan hh werkgevers worden getoond opdat z daaruit zelf kunnen kiezen Wg juichen dezen maatr el van harte toe en hopen dat alle belaagbebbenden niet zullen verzuimen deze vergadering te bezoeken Het bestuur der Wielr ders Vereenlging deAntiloop il voor 1894 aametigesteld als volgt Aug van Oorschot president D IJaaelstgn Qz t secretaris J P Hooftman penningmeestar en A C Coster vice Secretari Jgv s subeaptaitt Hedenmidd werd ten Raadhuize dezer ge meente aanbesteed A de levering der beuoodigde Materialen gedurende bet jaar 1894 als Houtwaren K van der Torren Jz teWaddinxveen voor lOi pCt ben tarief Ijzerwerk Wed J J Verdries 4 pCt ben tarief J H Kok 5 pOt ben tarief Sp kers en lichte IJzerwaren J B Kok 9 pCt ben tarief Wed J J Verdries 7 pCt ben tarief Koper Lood Zink en Soldeer J H Kok 124 pCt ben tarief J J Verdries 3 pCt ben tarief T A van Berkel 12 pCt ben tarief 5 Verfwaren en Q i C van Dillen en Zn pGt boven tarief Teer J H Kok 7 pCt beneden tarief Kalk A Jonker en Zn 12 ben tarief J Zwarii Pz 14 pCt ben tarief Grint L Broere 1 pCt ben tarief Zand L Broere 7 pCt ben tarief 500 M Fijne Puin iu twee perceelen J Borat 0 97 p knb meter 0 98 p kub ra U 25000 Veohtsche straatklinkers Vecht tEVILLETODi De Geheimo Bezoeker n Naar hei Duittck Ja al woa het alleen maar om bloemen to verzorgen of het huisgezin te vervroolyken Maar pij hebt behoefte aan een vrerkkring en zult u met zulk een poitje niet kunnen benelpeo Gij moet iets hebben waaraan ge u geheel kunt wijdeti want bespiegelingen te houden ligt niet in uw aard Zoo spreekt g Meinhard en toch alles wat ge daar zegt heeft eVenwel betrekking op u zelf en nu Btaat ge nog in twyfel of ge het beroep euU aannemen of niet Ieder man bandelt naar den draag der omstandigheden maar at ots is de keuse erg moeietyk vooral als een gevoel dat uit het hart komt den doorslag wil geven en meestal ook geeft Hilda was onwillekeurig getroffen door Meinhards rede ze begreep vaar hij heen wilde en een lichte bloq kleurde hare wangen Plotseling echter herBtelde se ziofa het was nu t d om te handelen en niet on te droomen Ik donk zoo we moeten die afdwalingen tot een anderen t d bewaren De tyd gaat voorbg mag ik u daarom verzoeken Gij wenaekt uw geld f Dat kan ik u dadelijk Vlug rees hy op en terwijt hy naar ign sohryftaf ging vroeg hij de geheele som of slechts een deelF Alt het u belirft de heela som ant vorm H Brunt Jr te Woerden f I4 74p d Wed C G L Koolemana Beiioen te Utrecht f 14 52 p d 79000 Vechtflche siraatkUnkera Waal vorm Bonté en Bekker Wyk bij Duurstede f 14 72 p d Koolemans Betjnen f 15 12 p d J C Teeves f 15 20 p d C Kamp te LiöBchoten f 15 95 p d J W Vermaak Jutfaas f 16 33 p d 91000 Blauwe IJsetstraatklinkers J van Holat en Co te Ouderkerk a d IJself 6 18 p d P van tHoff Stolk en Zn t Ouderkerk a d IJsel f 6 23 p d J C vanVliet Dz Gouderak f 6 24 p d R U Jongenburger te Waddinxveen f 6 24 p Schalg en Bekker te Schoonhoven f 6 28 p d J J Haverkamp te Gouderak f 5 83p d 30000 IJselmetselplavg J J Haverkamp f 5 86 Schaiy en Bekker f 5 94 R U Jongenburger te Waddinvveen 6 09 J Cvan Vliet Dz Gouderak f 6 24 J van Holsten Co f6 40 P van t Hoff Stolk en Zn f 6 59 24000 Ben Ahia keien demi rétailléa Ernst Jansen en Ë ÏJoupair te Luikf 90 p d Louis Coiffiu te Luik f91 25 p d Het leggen en verleggen der straten metde daarbg opgegeven transporten gedurende Hof 6 jaren Ingeschreven Werd door B Mugs te Rotterdam voor 6 jaar voor heibestratinp t 0 12 en voor kÜDkerbestratiog f O Il per vierk m en H Lameus te Gouda voor 3 jï f 0 12 og werd aanbesteed bet recbt tot heffing van Doorvaartgelden aan het Reeuwgksche en Sluipwgkache Verlaat met gebruik van de huizige en het land daarbg behoorende Ingeschreven werd door J Kalkman voor f 550 voor 3 jaar en f 620 voor 6 jaar en J Vermeulen voor 3 jaar f 652 De begrooting van ontvangsten eu uitgaven der gemeente Gouderak voor 1894 is door Gedeputeerde Staten goedgekeurd totecn bedrag van f 9181 53 Gekoten tot kerkvoogden der Herv Gemeente te Goaderak de heeren L De Jong en T Van Schieveen Bil de Zaterdag te Krimpen a d IJsel gehouden aanbesteding van de verbouwing van bet Gemeentehuis is ingeschreven door do volgende aannemers Gebrs Stoffels te Cappelte a d IJsel voor f 4400 A Staat te Krimpen a d Lek voor f 4047 A v d Siuveren te Kraliugen voor 3719 A De Joag te Ouderkerk a d IJsel voor f 3685 S Slappendel te Krimpen a d woordde zij Zal ik de papieren voor u verïcoopen on het bedrag aan het adres zenden vroeg hij verder Bat gaat niet beat zei sij Ik dacht dat er een buis moest worden gekocht mag ik niets van uwe plannen weten P Ik zou je wellioht goed kunnen roden Overbaostig iu dergelijke zaken is nooit goed U ik geen klein geheim hebben vroeg zij half schertsend Sen klein Mij dunkt Hilda zulk een boaluït wyit op een groot geheim Het ia looh anders uw aard niet met geld een beetje roekeloos om te springen Wat hebt ge toch voor F Ik sal het u zeggen als het daarvoor de lijd is tk daoht nog wol uw vertrouwen te besitten f Wat zijt g mannen toch lastige wezensj zei Hilda Het ongeduld had haar tot dezen uitroep verlokt Hoe schrok zy echter toon ze bemerkte dat Meinhard het pakket dat hij reeds io de hand bad op de tafel lei Ik weet toob oiet zei hy daarb of ik er wel goed aan doe u dit geld zonder dat ik iets anders weet over te geven Wat een bezwaren Het was haar op heï oogenblik of ze de stem van Ëdwia vernam die haar toeriep wat een pedant Ik geef u natuurlijk een bowys van ontvangst en dan is er voor u toch van geen verantwoordelijkheid sprake Daarin hebt a toch niet geheel en al gelijk Toen Frans het geld in zijn zak nam werd mij dit door u toevertrouwd en nog wel met de opmerking het zal later voor m ja nicht syn Use voor f3639 P Van Lmschoten te Kraliogen voor f 3591 Job v d Broek te Zevenhuizen voor f 3281 W van Verre te Oappolle a d IJsel voor f 3220 J W de Groot te Gouderak voor f 2989 D van Vliet te Nieuwerkerk a d IJsel voor f 2980 L Herlaar te N Lekkerland voor f 2885 L Boele te N Lekkerland voor f 2879 Joh W Matthgs te Rotterdam voor f 2877 L 0 Groeneveld te Krimpen a d Lek voor f 2689 De postdienst te Krimpen a d IJsel zal eene gewenschte verbetering ondergaan dooide aanstelling van een postbode aan wien du geheele bestelling der brieven enz uitgezonderd de twflede beatelling in Stormpolder wordt opgedragen Zyne wedde bedraagt f 250 Vier sollicitanten hebben zich aangemeld voor deze betrekking Te Capelle a d IJsel is eene zangvereeoi ging opgericht Zg heet Harmonie Er zgn 39 leden Als directeur zal optreden du heer A Kalkman Eere voorzitter is de hefer Hage Het bestuur bestaat uit de bh Jongste secr en Van Ss penuingm Aan den ketting in bed Te Liverpool heeft eeo vrouw haar 55 jarigen man met een ketting doodgeslagen By de arrestatie beleende zö dat zij gewoon waa haar raan mot een ketting aan het bed vast te maken om te beletten dat hg het huis s anchts verliet Het bevestigen van den predikant H R Nieborg in zgn ambt van leeraar bg de Ned Gereformeurde Gemeente te Reeuwgk c a bad Zondag jl plaats inden voormiddagdienat door Ds B J van den Berg prei ikant bij de Gereformeerde Gemeente A alhier De intreeredu van den nieuwen leeraar had vervolgens s avoufU plaats te half zeven uren naar aanleiding ts 11 de woorden vervat in het vgfde hoofdstuk vau het Hooglied het 16de vers en daarvan hot 2de gedeelte De werkloozen kwamen gisterenmiddag weer bgeen in Constantia te Amsterdam Reens drong er op aan om krachtig te blgven raanifeateeren omdat dan alleen wanneer de rgken vrees bannen te koesteren zy iets zullen doen om den nood der werkloozen te lenigen Geel deelde de plannen van het comité mede Voorloopig zal het op den ingeslagen wpg blgven voortgaan njiaar het wil toch krasser Optreden nu er zoo weinig door de rgken Bat is zoo Mimi ml daarbij ecliter niet te kort komen Ik zal voor haar die om uit mijn vermogen vastzetten zoo gauw Frans het mij uitbetaalt Gij bebt alzoo dit geld voor een ander doel ba stemd waarby het voor baar en voor n verloren aatP Maar dat zyu toob byzakea Toch niet Nu neem dan aan dat ik dit geld heb bestemd om daarvoor een lijfrente te knopen Voor u of voor een auderP Daar zit bem juist d knoop Voor mijne nicht Og hebt er twee Het ion ook zijn voor dia in Amerika O ik gaf wat om het leven van dat kind nog te kuonen verzekeren Het ia belaas dood Missohiea gelukkig Wat cyt ge bardvocbtig O neen Hilrja bedenk zelf eens wat dat kind stond te wachten Hilda liet haar hoofd zakken Het is mogelyk dat gij gelijk hebt sterado ly toe want bet ii rersobrikkelijk te bedeuken wat er van het kind moost worden onder de leiding van zulk eeo liefdeiooze leugenachtige er genotzieKf mooder Ik ata er vau te kyken Hilda dat ge zoo vtrnnderd zijl Vroeger waart ge juist van het tugenovergntetde gevoelen Omdat ik mij door dat huiübalaebtige mtinicb heb laten bedriegen Het kan me zoo innig spyten want ik faeb myn eigen broeder daardoor beticht en toch was zij de eonige schuldige Zyt ga an ook zeker Hilda dat ge niet andsitfsal wordt gedaan die wel commissies vormen maar de werkloozen niet aan brood belpeu Er zgu thans in 48 plaatsen van ons Mnd werklieden comité s ter behartiging van de belangen der werkloozen AI deze oomit e s hebben nu besloten een oproeping door t geheele land te doen om alle werkloozen van Noord en Zuid uit te noodigen deel te nemen aan een hongeroptocbt naar Den Haag zooals dit onlangs in Plaucius door den Heer Van Hal werd aangeraden Daar in Den Haag zou men een beroep doen op de Volksvertegenwoordiging en daarniL zou men komen voor den Troon en Hare Majesteit vragen of de ellendige toestand waarin de werkloozen verkeeren langer majf en kan voortduren De photograaf Boersma te Leeuwarden out ving van de Koningin Regentes vergunning eene onlanga op Het Loo door bem gemaakio photographie van Koningin Wühelmin ia Friesch kostuum in den handel te brengen Bedoelde photographie is de eerste waarvoor Hare Majesteit in Friesch kostuum beeft geposeerd en is zeer goed geslaagd Te Utrecht heeeft de heer C J Idenbarg met goed gevolg afgelegd het theor geneeskundig examen I Gedurende de maand November zgn bg bet koloniaal werfdepot aangenomen 137 personun als 76 Nederlanders 24 Dnituchers 25 Belgeo 7 Luxemburgers 4 Zwitsera en 1 Rus terwgl 54 onderofficieren en minderen van het leger hier te lande werden overgenomen zoodat het totaal der werving 191 man bedroeg aan wie 46950 aan bandgeld werd uitbetaald In die maand werdeu naar Onst Indie uitgezonden 3 detachementen sterk 7 officieren 12 onderofficieren en 130 korporaals eu manschappen terwgl 2 officieren en 1 onderofficier afzonderlgk vertrokken Uit Oost Indie keerden te Harderwijk 7 miliciens terug die met groot verlof vertrokkeu Naar uit den Haag wordt gemeld is de Koningin door aankoop eigenares geworden van het schilderg van Alma Tadema vooratolleode een Romeiuscben pottenbakker onlangs te Amsterdam tentoongesteld Nadat gisteren middag zoo meldl men d d 7 dezer uit Winschoten door een te Stadskanaal gedatacb eerden marecbauasee een in het Boerendiep gevonden in staat van ontbinding verkeerend kipderiykje ter beschikking van de in eene dwaling vervalt Eeu mnc leeft geen jaren aan de zyde van zulk een slechte vrouw zonder ook te vallen Maar hij kan zioh Toch weer opheffen viel zy met warmte in Hy is at een ander zoo gauw da banden die hen aan zulk een onwaardige gomeun fichap binden wovden verbroken en het is een oonvoudige ptinht jegens zyn medemenaoh daarbij de behuïpzBroe hand te bieden Dat is dus de bestemming van het geld Meinhards rustige koude vraag bracht bij Hilda een goheele ontnuohtering teweeg Zjj begreep dat ze te ver was gegaan dat ze zich bad verraden Nu ja dan vorklaarde zij na een poos terwijl ze haar gezicht dat zoo rood aU purper zag trotsch ophief Ik heb het zien aankomen De zelfzucht weet altijd weer een middel te vinden om uw medelijden op te wekken Neen ditmaal is het geen misbruik daarvan ben ik overtuigd Hoezoo P vroeg hy Hilda beefde van ontroering Goh vaBrtoe dit onderhoud P Het komt er niet op ann u te overtuigen maar wel de vrije beschikking over myn vermogen te verzekeren Maar waarom steU ge in mij geed vertrouwen meer Hilda vroeg hij zacht terwyl hy het hoofd sohudde Moet ik dan van alles rekenschap doen antwoordde zij Ik kan zelf ook wel onderscheid maken ik ben geen kind meer Ja goed van hart en onervaren c jt ge daaromis bet pliobt u te waarschuwen en voor sohade to behuedea WA Mn